2012 - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

2012 - Aalborg Universitet

3 Indledning

Side 6 af 105

2012

”Der er mangel på praktiserende læger i Danmark” - en problemstilling der ofte behandles i medierne 1 .

Hvor lægemangel generelt betragtes som et problem på samfundsniveau, udspringes tillige andre

problematikker herudaf. Den klassiske samfundsøkonomiske antagelse om, at udbud og efterspørgsel

danner prisen på et produkt, illustrerer på bedste vis en sælgende praktiserende læges nuværende - samt

fremtidige forhandlingssituation, når flere læger pensioneres, end der uddannes. Dermed stiger udbuddet

af klinikker til salg, men da efterspørgslen ikke tilsvarende stiger, sendes priserne på klinikker ned – hvis et

salg overhovedet bliver muligt. En ny undersøgelse, offentliggjort gennem ugeskrift for læger den 26.

januar 2012, viser, at prisen på klinikker igen er faldet i 2011. Ligeledes måtte 54 læger i løbet af 2011 dreje

nøglen om, uden at have en køber 2 - et stort nederlag for de læger, der havde set en mulig fortjeneste ved

salg af klinikken som en yderlig pensionsopsparing.

På et købers marked må en sælgende læge, mere end nogensinde før, gøre sin klinik attraktiv over for

købere, hvis intentionen om et salg skal opfyldes. At gøre denne attraktiv, kan ske på flere måder. Dels kan

investeringer i nyt klinikudstyr og modernisering af kliniklokaler gøre købere interesserede. Dels kan en

smidiggørelse af selve købsprocessen være interessant at iagttage.

Når en klinik overdrages, og sælgeren driver virksomheden i personligt regi, vil en handel med en klinik

typisk omfatte to typer aktiver: goodwill samt inventar/driftsmidler. Derudover kan overdragelsen

omhandle overtagelse af andre aktiver som eksempelvis fast ejendom eller indretning af lejede lokaler. Ved

overdragelse af fast ejendom, tilstøder der omkostninger til skøde og tinglysning, da der sker ejerskifte. Ud

over forhold med skattemæssig relevans, skal parterne i handlen diskutere, om overtagelse af personale,

lejemål mv. skal være en del af overdragelsen.

Hvis en klinik drives i selskabsform, vil overtagelsen blot omfatte værdipapirerne(herefter blot betegnet

aktierne) på selskabet. Dermed sker der ikke overdragelse af de enkelte elementer særskilt, da disse er ejet

af selskabet. For at lette købsprocessen, og gøre klinikken mere attraktiv for salg, kan lægen derfor

omdanne sin personligt drevne virksomhed til et selskab, således køberen i forbindelse med overtagelsen af

aktierne, overtager kontrollen med selskabet og dets rettigheder og forpligtelser, uden at eksempelvis

ejendom mv. skal undergå ejerskifte med dertilhørende omkostninger.

1 Eksempelvis: Danmarks Radio: Yderdanmark rammes af lægemangel, online udgave

2 Ugeskrift for læger: Antallet af praksishandler forsat højt, men goodwillprocenten falder, online udgave

More magazines by this user
Similar magazines