SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

B. ARTIKLER

Artiklen har til formål at se på institutionelle ordninger, hardware og software, udgifter til drift, rol-

ler i den offentlige og den private sektor, og virkningerne af to fødevaresporingssystemer. Dette blev

gjort på baggrund af to casestudier, hvor det var forsøgt vist hvordan IT kunne lette forvaltningen af

forsyningskæden. Den første case beskrev hvorledes implementeringen af Oita shiitake sporingssy-

stem til tørrede Shiitake Svampe blev gjort. Både i forhold til ansvar, tjek, vedligehold, markedsandel

og økonomi. Den anden case, var et sporbarhedssystem til Kyoto Fjerkræ. Casen fokuserede, på lige

fod med den første case, på implementeringen af system, men i modsætning til Oita shiitake spor-

ingssystem, skulle dette system kunne håndtere mere information, da yderligere information end

vægt og bevægelse er vigtige. Casestudierne viste, at nøglen til succes, var et samarbejde mellem den

offentlige og den private sektor. Det beskrives dog at det ikke er den offentlige sektor som er proble-

met, men alle de private organisationer, som stiller krav til dokumentationen. Artiklen beskriver det

flow der er fra landmand til kunde, med en meget simpel og illustrativ tegning, som gør det klart at

der hurtigt bliver et stor antal led i kæden. Artiklen beskriver alt fra lovgivning til casestudierne, og

yderligere giver artiklen en del gode forklaringer på brugen af sporbarhed nu til dags. Det forventes,

at sporbarhedsordninger, i stigende grad, vil blive vedtaget i fødevareeksporterende lande, som en

strategi for at forbedre konkurrenceevnen på det globale fødevaremarked.

Food Choice: A Conceptual Model of the Process

[Furst et al., 1996]

Artiklen beskriver overordnet en model af processen bag valg af fødevarer. Det beskrives, at den over-

ordnerede baggrund for forbrugernes valg ef fødevarer, er baseret på de erfaringer, som opsamles

gennem livet, hvilket inkluderer: valg af fødevarer, idealer, personlige faktorer, ressourcer, social kon-

tekst og madens kontekst. Når der tales om værdier vejer sansninger, prismæssige overvejelser, sund-

hed og ernæring, bekvemmelighed, sociale relationer og kvaliteten af fødevarer, tungt. Artiklen be-

skriver den sociale ramme som skabes i forhold til valg af fødevarer. Hvis man har en familie, vil valgt

af fødevarer ofte være præget af hvad familien kan lide og ønsker. Ligeledes vil påvirkning ske i alle so-

ciale sammenhæng, hvor forbrugerne, eksempelvis spejler sig i en kollega, som anbefaler et produkt.

Alt i alt beskriver artiklen, at den sociale ramme har meget stor indflydelse på valg af fødevarer. Hvis

en fuld model af ovenstående fund skulle udarbejdes, ville den blive meget kompleks, der er derfor

udarbejdet en forenklet version som beskriver hovedelementerne.

Forbruger, Etik og sporbarhed

[Coff et al., 2005]

Denne rapport er en af de få rapporter som tager udgangspunkt i den danske forbruger. Rapporten

påpeger at etik og sporbarhed, ofte hænger sammen, set fra forbrugerens synspunkt. Rapporten bru-

ger begrebet informeret valg om den måde forbrugerne ønsker at kunne vælge på. Problemet er dog,

at informationen det informerede valg, træffes på baggrund af, er manglende og derfor bliver valget

foretaget på baggrund af eksempelvis pris, da dette er den sammenligningsfaktor som er tilgængelig.

Rapporten beskriver, at når forbrugerne taler om det etiske valg, ses det fra to "personligheder", for-

10

More magazines by this user
Similar magazines