11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 1 DG H 2B RÅDET ... - Europa

register.consilium.europa.eu

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 1 DG H 2B RÅDET ... - Europa

RÅDET FOR

DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 8. juni 2011

(OR. en)

11268/11

FREMP 66

JAI 405

COHOM 159

DROIPEN 60

NOTE

fra: Generalsekretariatet for Rådet

til: Rådet (retlige og indre anliggender)

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om erindringen om forbrydelser begået af totalitære

regimer i Europa

Den 12. januar 2011 forelagde Kommissionen sin rapport om erindringen om forbrydelser begået af

totalitære regimer i Europa for Europa-Parlamentet og Rådet.

Som opfølgning af denne rapport drøftede Gruppen vedrørende Grundlæggende Rettigheder,

Borgerlige Rettigheder og Fri Bevægelighed for Personer samt RIA-råderne ovennævnte udkast til

Rådets konklusioner på tre af deres møder og senest den 24. maj 2011 på grundlag af dokument

9317/3/11 FREMP 38 JAI 258 COHOM 111 DROIPEN 28 REV 3.

Den 25. maj 2011 drøftede Coreper ovennævnte udkast til Rådets konklusioner på grundlag af

dokument 10455/11 FREMP 57 JAI 344 COHOM 144 DROIPEN 43. Resultatet af drøftelserne på

dette møde i Coreper findes i dokument 10758/11 FREMP 63 JAI 367 COHOM 151 DROIPEN 48.

Det henstilles til RÅDET, at det vedtager Rådets konklusioner, som de foreligger i bilaget til denne

note.

________________________

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 1

DG H 2B DA


UDKAST TIL RÅDETS KONKLUSIONER

om erindringen om forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

BILAG

der tager i betragtning, at mange medlemsstater har oplevet en tragisk fortid med totalitære

regimer af kommunistisk, nationalsocialistisk eller anden art, som har resulteret i krænkelser

af grundlæggende rettigheder og den fuldstændige fornægtelse af den menneskelige værdig-

hed,

der tager i betragtning, at tragiske begivenheder i fortiden bør efterfølges af forsoning for at

bane vejen for yderligere fredelig sameksistens og udvikling,

der minder om den erklæring fra Rådet, der blev optaget i Rådets protokol på tidspunktet for

vedtagelsen af rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilken-

degivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen 1 , hvori Rådet beklager

alle forbrydelser som folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, her-

under sådanne, der er begået af totalitære regimer,

der bemærker, at totalitære regimer i Europa, selv om de varierer med hensyn til udspring,

politisk berettigelse og udtryksform, udgør en del af Europas fælles historie,

der minder om Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om "europæisk samvittighed

og totalitarisme", hvori det understreges, at der ikke kan skabes forsoning uden sandhed og

erindring,

1 Vedtaget af Rådet den 27.-28. november 2008.

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 2

BILAG DG H 2B DA


der noterer sig erklæringen i Stockholmprogrammet 2 om, at "Unionen er et område med

fælles værdier, som er uforenelige med folkedrabsforbrydelser, forbrydelser mod menneske-

heden og krigsforbrydelser, herunder forbrydelser, der begås af totalitære regimer. Hver

enkelt medlemsstat har sin egen tilgang til spørgsmålet, men af hensyn til forsoningen må

erindringen om disse forbrydelser være en fælles erindring, som deles og om muligt formidles

af os alle. Unionen skal spille en rolle som facilitator.",

der er bevidst om, at selv om den største rolle i fastslåelse af sandheden og registrering af

historien er et anliggende, der skal behandles på medlemsstatsplan, bør EU fortsat spille en

meningsfuld rolle i denne proces og facilitere den ved at tilskynde til debat, udveksling af

erfaringer og understøttelse af medlemsstaternes initiativer,

der minder om konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser)

om "europæisk samvittighed og totalitarisme" af 15. juni 2009, hvori det glæder sig over

Europa-Parlamentets opfordring til at etablere en "platform for europæisk erindring og sam-

vittighed", der kan give støtte til netværkssamarbejde og samarbejde mellem nationale instan-

ser i forbindelse med behandling af og erindring om totalitære regimer og opfordrer Europa-

Kommissionen til at gøre fuld brug af alle de nuværende tilknyttede finansielle instrumenter,

der henviser til de drøftelser, der fandt sted under den offentlige europæiske høring om "For-

brydelser begået af totalitære regimer", afholdt i Bruxelles den 8. april 2008, til konferencen

om "Europa 70 år efter Molotov-Ribbentrop-pagten", som fandt sted i Europa-Parlamentet

den 14. oktober 2009, til konferencen om holocausten og menneskerettighedsuddannelse, der

fandt sted den 19.-20. oktober 2010 i Terezin, Den Tjekkiske Republik, og til den offentlige

europæiske høring "Hvad ved unge europæere om diktaturer?", afholdt den 29. marts 2011,

2 Vedtaget af Det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009; EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1-38.

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 3

BILAG DG H 2B DA


der noterer sig, at der bør sikres en retfærdig behandling af ofrene for ethvert totalitært

regime samt en ordentlig forebyggelse af sådanne forbrydelser. Fornægtelse af sådanne for-

brydelser bør behandles efter passende standarder under hensyntagen, hvor det er relevant, til

nationale forhold og medlemsstaternes retlige traditioner og med respekt for ytringsfriheden,

der på ny bekræfter vigtigheden af bedre oplysning om forbrydelser begået af totalitære

regimer og af fremme af en fælles erindring om disse forbrydelser i hele EU, og understreger

den væsentlige rolle, som dette kan spille med hensyn til at forhindre rehabilitering eller

genfødsel af totalitære ideologier,

der deler den opfattelse, at de nødvendige retlige betingelser for indførelse af et supplerende

instrument ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt, men noterer sig, at Kommissionen vil

følge dette spørgsmål,

1. hilser rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om "Erindring om

forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa" velkommen;

2. minder om, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneske-

lige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettighederne.

Disse værdier er fælles for medlemsstaterne og bør være en konstant inspiration og

kilde til opmuntring for alle medlemsstater, der forsøger at forsone sig med fortidens

lidelser;

3. understreger værdien af Den Europæiske Unions rolle med hensyn til at lette, dele og

fremme den fælles erindring om disse forbrydelser;

4. fremhæver mindedagen i hele Europa for ofrene for de totalitære regimer (den 23. august),

og opfordrer medlemsstaterne til at overveje, hvordan den kan fejres, i lyset af deres egen

historie og deres egne særlige forhold;

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 4

BILAG DG H 2B DA


5. tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at tage eller støtte initiativer, der sigter på

at informere og oplyse offentligheden om Europas totalitære fortid, samt gennemføre forsk-

ningsprojekter, herunder med en international dimension;

6. hilser det velkommen, at Kommissionen agter at anvende EU's finansielle og andre program-

mer, som nævnt i rapporten, til at bistå interesserede parter for at støtte og fremme sådanne

initiativer og projekter samt at undersøge, hvordan disse aktiviteter vil kunne finansieres til-

strækkeligt i fremtiden;

7. opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på spørgsmålene om deltagelse af mindre

organisationer i EU's finansielle programmer, herunder skoler og højere læreanstalter, samt

undersøge, hvordan man kan fremme deltagelse af modtagerne fra de østlige partnerskabs-

lande og Rusland i fælles initiativer og projekter, der finansieres af disse programmer;

8. opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge og fremme mulighederne for forsk-

ningsprojekter eller tilskud på området totalitære regimer for forskere fra EU-medlemsstater

såvel som fra andre europæiske lande, der har lidt under de forbrydelser, der er begået af tota-

litære regimer. Dette kan omfatte meningsmålinger fra Eurobarometer om, hvad EU-borgerne

ved om europæiske totalitære regimer;

9. opfordrer alle interesserede parter til at gøre fuld brug af de eksisterende EU-programmer for

at etablere en platform for europæisk erindring og samvittighed for at støtte nuværende og

fremtidigt netværkssamarbejde og samarbejde mellem nationale forskningsinstitutter, som er

specialiserede i totalitære regimers historie;

10. opfordrer Kommissionen til at gøre sig overvejelser og jævnligt underrette medlemsstaterne

og interesserede parter om kulturelle foranstaltninger, oplysende foranstaltninger, minde-

foranstaltninger og andre foranstaltninger og konkrete skridt til at øge kendskabet til for-

brydelser begået af totalitære regimer og yderligere at fremme erindringen om totalitære

regimer inden for rammerne af EU's eksisterende finansielle programmer;

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 5

BILAG DG H 2B DA


11. noterer sig, at Kommissionen har til hensigt, som anført i rapporten til Europa-Parlamentet

og Rådet med titlen "Mindet om forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa" af

22. december 2010, at følge betingelserne for en supplerende retsakt, herunder i lyset af kon-

klusionerne i den kommende rapport, i henhold til artikel 10, stk. 2, i rammeafgørelse

2008/913/RIA.

________________________

11268/11 top/PMS/bp/PP/pp/PP/ikn 6

BILAG DG H 2B DA

More magazines by this user
Similar magazines