Original

scans.library.utoronto.ca

Original

BIBLIOTHECA DANICA.

SYSTEMATISK FORTEGNELSE

over

DEN DANSKE LITERATUR

fra 1482 til 1830,

efter Samlingerne i

DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK I KJOBENHAVN.

Morl Sup])lementpr fra

Uiiiversi


BIBLIOTHECA DANICA.

SYSTEMATISK FORTEGNELSE

over

DEN DANSKE LITERATUR

fra 1482 til 1830,

efter SaTnlingerne i

jof

DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK I KJ0BENHAVN.

Med Supplementer fra

Universitetsltililiotlieket i Kjobeiiliavii og Kai-eii Bralies Bibliotiieiv i Odense.

-^l

^ ^

Udgivet

fra det store kougelige Bibliothek

ved

CHR. V. BRUUN.

BiMiothekar

Forste Bind:

Theologi, Retsvidenskab, Lfpgevideiiskab, Philosoplii, P.-edagogik, Statsvidenskaberne,

de skjonne Videnskalier oc Kunster.

Kjabenliavn 1877.

Forlagt af den Qyldendalsko Boghnndel (F. Hogel).

HotfciisluTg. Jesperacii & Fr. Tr.ii»si Et.ibl.


A

\^

V, I


FORTALE.

De/et Bibliothek, som Koiig Fredeiik deu Tredie lagde Griiudeii til, og som

i eu senere Tid er blevet kaldt: det store kougelige, danuedes ved, at Kougcn med den

Bogsamling, hau havde arvet efter siue Forfa^dre eller selv tidligere havde tilvejebragt,

foreuede tre store Bogsamlinger, hvilke hau erhvervede ved Kjob, nemlig Joachini GersdorlTs,

Laurids LTfeldts, Peder Scavenius's. Det er eudnu muHgt, at \sere disse tre Bibliothekers

Indhold at kjende, da Katalogerne over dem ere bevarede, og det falder da let i 0je,

at de va^senthg bestode af Boger, som hortc til fremmede Laudes Literaturer, og dette

var rimeligt nok, da de navnlig vare samlede af Ejerma?udeue paa Udeulandsrejscr.

I mange Tider efterat Bibliotheket var blevet gruudlagt, ja til henimod Slutuiugeu

af det- 18de Aarhundrede bevaegede luteresseu sig der fortriusvis om den fremmcde

Litei'atur, Noget som er kommet det i h0J Grad til Gode.

Imidlertid var den Tanke tidlig fi-emstaaet, at deu danske Kouges Bibliothck

dog ogsaa maatte vtere et dausk Bibliothek, og allerede 1697 blev det befalet, at

Euhver, som lod trj-kke og oplajgge uoget Skrift i Kougeus Riger og Lande, skulde

levcre fem Exeniplarer deraf til Kongeus BibHothek. Antallet af de Exeniphirer, som

skuUe indseudes, er blevet formindsket, Maadeu, paa hvilkeu ludleveringeu sker, er

bleveu forandret, men siden hin Tid cr Biljliotheket stadig konimet i Besiddclse af den

samtidige indenlaudske Literatur Vel er ikke Alt blevet afleveret, som efter Lovcns

Ord skulde aHeveres, bestaudig har der lydt Klager herover, men saala^uge det var

forbuudet med uoverstigehge Vauskeligheder , at faa uojagtig Kuudskab om hvad der

udkom, kunde der iutet Haab vajre oni, at Atleveriugerne blevc fuldsta^udige. Efterhaandeu

cr der heri sket store Fremskiidt til det Bedre, og fra selve Bibliothekets

Side er der mcrc cnd tidligcre ved eu methodisk Frcnig.ingsmaadc lagt au paa. at dctte

ogsaa i Virkcligheden kau opfylde sin Bestemmelse: ,.at samle og for Eftcrtiden opbcvare

eu fuldstteudig SamUng af Alt, hvad der i mest udstrakt Betyduiug kau siges at udgjore

de danskc Staters Literatur i addre og uyere Tider." Til denue vigtige rdtalelse, som

er tagcu fra dc Motiver, paa hvilke den nu gya-ldcude Fororduiug af "^Ode Jauuar 1S32

om Fri-Exemplarers Afleveriug til det store kongelige Bibliotliek og Universitets-

bibliothckct er grundet, kau fojes den umiddelbart folgeude Swtuing: .,Uagtct Adskilligt

licraf for Ujeblikkct syues ubetydcligt, kau dct dog for dcu kommeudc Tid havc historisk,


VI

statistisk eller auden Interesse", og det vil da vistnok l)live iudr^mmet, at der fra den

danske Regjerings Side er handlet klogt og forsynligt ved at bevare i sin fiilde Ud-

strsfikniug Bestemmelsei-ue om Fri-P^xemplarerues Aflevering.

Tidligere var det i Universitetsliibliotlieket, at deu dauske Literatur fandtes

bevaret i en vis Fuldstoendighed. Dels var det uemlig allerede fi-a Begyudelseu af det

sytteude Aarhuudrede (1623) blevet paalagt Uuiversitets-Bogtrykkerue, at afgive et

Exemplar af hver Bog, de trykte, til dette Bibliothek, som altsaa ad denue Vej aarlig

modtog eu god Tilvsext af dauske B^ger, dels var Bibliotheket blevet beriget mange

Gange ved Douatiouer, af hvilke fremfor alle audre maa ujevues Peder Reseus; eu saa

mserkehg Samhug, som hau ejede af dauske B0ger, udkomue ikke blot i haus egen

Levetid, men lige fra Slutningeu af det femtende Aai"huudrede, har niaaske ikke vaeret

til — f0r det store kongelige Bibhotheks i det uittende Aarhnudrede. Meu deu forfa^rdehge

Ildebraud, som 1728 0delagde saa meget, fortserede hele Uuiversitetsbibliotheket. Det

blev nu en Opgave for LTuiversitetet, at tilvejebringe et nyt Bibliothek. og det var da

naturhgt , at der mere blev lagt au paa at sorge for Universitetsstudierne , medeus

Interesseu for at samle B0ger af den aeldre danske Literatur tr;\a,dte tilside, iudtil der

kom bedre Tider. Dette Bibliothek havde altsaa ikke Evne til at forsyne sig i st0iTe

Omfaug med dausk Literatur, og ved det kougelige Bibliothek kau det uok siges, at

Viljen dertil fattedes. Dog, takket vaere de private Samleres Iver og deres Enthusiasme

for at samle Fa?drelaudets literaire Produktioner fra a^Idste Tid iudtil da, der kom dog

et Hesultat, som blev heldigt for Alle. Nuomstuuder vil mau i private McTuds Bog-

sanihnger sjelden finde mauge B^ger fi'a de ajldste og de ajldre Tider; de ere for den

storste Del forsvuudue eller i forrige Aarhundrede blevue ops0gte af deu Tids Bibhophiler,

for fi-a dem at gaa over til de offeuthge Bibliotheker. Hvilkeu Nydelse er det ikke,

at gjenueiugaa Aidctious-Kataloger efter Ma^ud som Hans Gram, Jacob Laugebek, Terkel

Klevenfeld, Ludvig Harboe, Bolle Luxdorph, for blot at nasvue uogle af de meget

fremtrajdende Samlere. Meu der var rigere Samlere: Henrik Hielmstierue, Otto Thott,

Peter Frederik Suhm. Hvad der var sjeldeut og kostbart i de audre Bibliotheker, eller

hvad der i dem fremtraadte i store Suiter, det samlede disse tre Maiid hver isaer for

sig, men det er saa godt som Altsammeu kommet i det store kougelige Bibhotheks Eje.

Naar dette uu ved sin Fuldtallighed staar h^jt, meget h0jt hlaudt siue Lige betragtet

som Opbevaringsstedet for Laudets egeu Literatur, og som saadaut er en Skat, hvilket

det danske Folk lued Kjserlighed b0r se hen til og frede om, saa uiaa Takkeu for, at

det er, som det er, for eu stor Del rettes til hine Maeud, der som flittige Bier i rige

Tider samlede til Huse. Kuusten var det at ops0ge og finde Bogerne, Fortjeuesten

var det, at ssette sig i Besiddelse af dem og at gJ0re Ofre herfor, ^Edelt var det, at

Otto Thott, at Hielmstierues Datter og Svigers0u skjaeukede Konge og Land disse herlige

Samhnger, soiu havde vaeret de skJ0uueste Smykker i deres Hjem. Saa traadte Stateu

til som den, der raadede over den st0rste Formue, og Suppleringeu blev fuldstaendig

det Gamle og det Nye samledes til en Helhed i Landets Hovedbibhothek.

De mauge Exemplarer af dauske B^ger, som fra Slutniugeu af det 17de

Aarhuudrede vare blevue afleverede til det kongehge Bibhothek, havde imidlertid

ophobet sig til store Mseugder. Fra Bibhothekets Side blev der ofret dcm liden

Opmrerksomhed , ja mau skilte sig af med luauge Exemplarer ved at overlade dem til

Bogbiuderue som Betaliug for udf0rt Arbejde. Det var derfor et stort Held, at

Bibliotheket i Aaret 1781 fik en Bibliothekar, som havde Dygtighed og Evue til at

briuge Ordeu i den chaotiske Masse. Hvad Jon Erichseu udrettede i deune Heuseeude

vil altid blive eriudret i Bibhothekets Auualer. Under Erichsen blev desuden den Ide

bragt til Udforelse, som hans Formand Johan Heiurich Schlegel f0rst havde fremsat,


VII

Ifleen om at daune eu sserlig Afdeling i det kougolige Bibliothek for Danmarks, Norges

og Sverigs Literaturer, livilken Bibliotliek''ts Clief, (Irev Joachim Godske Moltke, ved et

kongoligt Reskript tik oph^jet til Lov for Bibliotheket, Under Erichsen bleve de

tidhgere Fors0mmelser for st0rste Deleu rettede, og uuder ham blev der begyudt paa

det f0rste Katalog over Samliugen af de tre nordiske Landes Litcraturer, Men hans

Virksomhed som Bibhotiiekar varede ikke fulde 10 Aar, og Katalog-Arbejdet gik

derefter gauske istaa.

Uden Katalog var deu betydelige Samliug af dauske Boger ikke let tilgajugelig

for Publikum, Bibliothekspersonalet selv manglede udeu det en sikker Oversigt over

hvad der faudtes, og over hvorledes de forskjellige Fag vare fordelte og ordnede. Det

har derfor i dette Aarhundrede, allerede for halvhundrede Aar sideu, viei'et Gjenstand

for Bestra^belser, at faa tilvejebragt et helt uyt Katalog over deu danske Literatur, og

det er ved iluerdigt Arbejde efter en god og sammenhfengende Plan eudeUg lykkets

at faa Kataloget faerdigt, det sidste Bind blev fuldeudt i Aaret 1875.

Da Forarbejderue til dette Katalog vare saa vidt fremskredue, at Ren-

skiivningeu af de enkelte Bind kunde begjiide, opstod Taukeu om at faa det trykt,

thi der tilbgd sig uetop da et Mauuskript, som useppe uogensiude paa liguende Maade

vilde komme for. De Titelsedler, som benyttedes til Reuskrivuingen , kuude nemlig

bruges som Manuskript, for de anvendtes tilJDannelsen af et alphabetisk Seddelkatalog

orduet efter Forfatternes Navne, I deu Tro, at et trykt Katalog over deu dauske

Literatur, som bevares i det store kougelige Bibliothek. paa niange Jlaadcr vilde

kunne stifte Gavn, bragte jeg Sageu frem for Sanifuudet til deu danske Literaturs

Fremme og forespurgte, om det mulig vilde iuteressere sig for at fore den igjenuem.

Mit Forslag, dateret deu Itte Februar 1865, var ledsaget af eu trykt Prove. Samfnndsraadet

mente , at L^dgivelsen af et saa stort Va^rk , som Kataloget vilde bhve, vilde

overstige dets Kraefter, og det opfordrede mig derfor til at fors0ge paa at skaffe

Deltagere i Foretageudet, Denue Opfordring fulgte jeg, idet jeg den I9de Maj 1865

indsendte et Audrageude til det kongelige danske Videuskabernes Selskab om at give

Tilskud til Betalingen af, hvad Udgivelsen af Kataloget vilde koste, Videuskaberues

Selskab uedsatte en Komite til n^jere at drofte Andrageudet og gJ0re ludstilling om

det. Deune Komite, som bestod af Konfereutsraad, Dr. phil. J. N. Madvig, Professor

N. L. Westergaard og Professor, Bibliothekar P. G. Thorsen, afgav deu 23de Oktober 1865

siu Betaiukniug, i hvilken deu anbefalede Selskabets historiske Klasse at indstille til

Selskabet at uuderstotte Forctagendet, dog kun paa visse Betingelser, af hvilke navnlig

den var af stor Vigtighed, at Kataloget tilhge skulde nsevne de B0ger, som fandtes i

L"niversitetsbibliotheket og i Kareu Brahes Bibhothek i Odense, og som savnVles i det

store kongelige Bibhothek; Vterket skulde udgives af det store kongelige Bibliotheks

Personale under Bibliothekarens Ledelse, Selskabets Kassekommission tiltraadte deu

8de November 1 865 deu afgivue Betffiukniug, hvad deu pekiiniaire Side af Sagen augik,

og foreslog, at den bevilgcde Sum — 2000 Rdl. — skulde udredes af den Ilielmstierne-

Rosenkroncskc Stiftelses aarhge Bidrag til Videuskaberues Selskab til Fremme af

videuskabelige og literaire Vaerker, og i Modet den 17de November 1865 bifaldt Sel-

skabet ludstillingen.

Dct forste, saa vigtige Skridt var saaledes gjort til at Plaueu kundc blive

ivserksat. Samfuudet til deu dauske Literaturs Fremme blev underrettet om den Be-

slutning, der var tagen af Videnskaberues Selskab, og dcn Komite, som af Samfunds-

raadet var bleveu uduajvnt til at afgive BetEeukniug over mit Forslag, Professor S.

Gruudtvig, Il0Jesterets-Assessor A. F. Krieger og Professor, Lic. theol. R. Nielseu, uuder-

skrev sin Bcta'ukuiug dcn 26de Fcbruar ISfifi; Koniiteen tilraadede at understotte


VIII

Katalogets Udgivelse under flere Betingelser, hvoriblandt var den, at det skulde suppleres

fra de to andre ovenfor naevnte Bibliotheker. Samfundsraadet vedtog den gjorte Ind-

stilling og bevilgede 2000 Rdl. til Katalogets Trykning. Resten af den Sum, der

krajvedes hertil, tilvejebragtes ved at Ejeren af den Gyldendalske Boghandel, Kancelhraad

F. Hegel overtog Forlaget imod at tilskyde 1000 Udl., samt ved Bidrag fra Kammer-

herro, Grev Chr. Lerche til Lerchenborg og fra mig selv.

Omtrent hele den Sum, som antoges at ville gaa med til at dsekke Udgifterne

til Papir og Trykning, var saaledes skaffet tilveje. Imidlertid havde jeg bragt Sagen

frem for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet, idet jeg havde foreslaaet det.

at S0ge en BevilHng hos Rigsdagen til at honorere deu, som skulde udarbejde Manu-

skriptet til Kataloget. Thi naar Uuiversitetsbibliotheket, skulde gjennems0ges, for derfra

at hente Supplementer til det store kongehgo Bibhotheks SamUng af danske B0ger,

kunde der ikke mere tsnkes paa at benytte dettes Titelsedler som Manuskiipt, eftersom

den til Sammenligning n^dveudige Overskuelighed vilde savnes. Forslaget gik ud paa

en Bevilhng af 4000 Rdl. fordelte paa 10 Aar. Det var desuden aendret noget, idet

der fra Videnskabernes Selskab var udtalt Onsket om, at Grsendsen for den Tid, til

hvilken Kataloget f^rtes ned, blev sat noget tilbage, og dette 0nske var blevet fremsat

navnhg med Hensyn til Forventningen om, at Arbejdet da tidligere kunde bhve tilendebragt.

Grsendsen var derfor bleven sat til 1830, fra hvilken Tid et storre Liv paa mange

Maader begynder at r0re sig i Danmark, hvilket ogsaa afspejler sig i en rigere Literatur.

Ministeriet optog mit Forslag, og Rigsdagen gik ind paa den attraaede Bevilhng, som

under en Konto: „TiI Honorar eller Forskud paa Honorar for Udgivelsen af et syste-

matisk Katalog over den danske Literatur fra den icldste Tid til 1830'' forste Gang blev

stillet til det store kongehge Bibhotheks Raadighed for Finantsaaret 18(i7— 1868.

Arbejdet blev da sat i Gang i Sommeren 1867. Til at udf^re det blev

antaget Cand. philol. H. C. P. Sejdehn, hvis Onihu og Samvittighedsfuldhed var vel

kjendt fra hans Virksomhed ved Forfattelsen af andet Bind af Regesta diplomatica

historise Danicae. Vanskehgheden ved at benytte Karen Brahes Bibhothek i Odense

blev let overvunden, idet Hr. Adjunkt H. C. Vogelsang reviderede og supplerede et Exemplar

af det gamle Katalog over dette Bibhothek fra 1725; det konfereredes med det store

kongehge Bibhotheks Kataloger, og Hr. Vogelsang afskrev saa Titlerne paa de B0ger,

som savnedes her og faudtes der. Men det viste sig snart, at det hele Arbejde var forbundet

med st0rre Vanskehgheder end der fi-a f0rst af var teenkt paa. Vel kunde det store

kongeUge Bibhotheks Katalog, saaledes som det var skrevet paa Titelsedler, benyttes

som et fortrinhgt Grundlag; men til et trykt Katalog stilles der paa mere end en

Maade strenge Fordringer, og disse kunne kun tilfredsstilles ved at et nyt Manuskript

forfattes, idet hver Bog tages frem paany. Er allerede Arbejdet herved blevet for0get,

saa er det voxet endnu mere ved at LTniversitetsbibhotheket skal gjennems0ges. Thi

dette Bibhotheks Kataloger ere ordnede paa en anden Maade end det store kongehge

BibHotheks, hvilket stadig forvolder Tidsspilde, idet Bogtitlerne skulle efters0ges i

Kataloger ordnede efter forskjellige Systemer.

Hr. Sejdehn havde forfattet det fuldstsendige Manuskript over Theologi, han

havde skrevet Manuskriptet til Jurisprudents for det store kongehge Bibhotheks Vedkommende,

Trykningen af Afdehngeu Theologi var skreden fi-em til Ark 31, da denne

elskvaerdige og flittige Mand afgik ved D^den den Iste April 1872. I mange Aar havde

han ksempet mod eu Sygdom, som ingen Lsegekunst kunde standse, flere Gange havde

han vseret ngdsaget til at lade sit Arljejde ved dette Vserk hvile i Isengere Tid. Ar-

bejdets Fortsajttelse blev fra Iste Maj 1872 overdraget Hr. Cand. theol. S. Gjellerup,

som strax tog fat paa at gjennemgaa Universitetsbibhothekets juridiske Afdehng, og


IX

derefter udarbejdede hele Maiiuskiiptet til Afdeliugen Lsegevideuskab. Til de sidste

Afdelinger af dette farste Bind har jeg skrevet Mauuski-iptet for det store kongehge

Bililiotheks Vedkommentle. dc-refter er det blevet revideret og koufereret med Uuiversitets-

bibliothekets Katalog af Hr. Gjellerup.

Det System, som er lagt til Gnind for Kataloget over det store kongehge

Bibliotheks danske Afdehng, er det sauime, som gaar igjennem Kataloget over dets

Afdehng for udeulandsk Literatur. Paa mauge Punkter er Systemet herfra blevet

overfgrt paa hint og altsaa ogsaa anvendt i dette trykte Katalog. Men paa adskilligo

Steder er Systemet blevet nieget forandret og fremtr£eder med storre eller miudre

OrigiuaUtet. Alene den Omstaendighcd , at et Lands Nationalhteratiu' snart fremtra;der

med nogen Fattigdom, snart med stor Rigdom, gj0r det nodvendigt, at danne et

System, der hyppig afviger fra de, som ellers kuuue vjere antagne soni alrain-

dehg gjseldende.

De Skrifter, over hvUke dette Katalog giver eu Fortegnelse, ere — forsaavidt

de fiudes i de tre forheu nsevnte Bibliotheker: Indenlandske Forfatteres Skrifter udkomue

i Danmark (deri indbefattet Sles.vig), i Norge hidtil 1814, paa Island, i Kolouierne;

Overscfittelser af iudenlandske Forfatteres Arbejder i fremmede Sijrog; iudenlandske

Forfatteres Skrifter udkomne i fremmede Lande; fremmede Forfatteres Skrifter udkomue

i de dauske Lande i de origiuale Sprog eller i Overssettelser ; fremmede Forfatteres

Skrifter, som handle om danske Forfatteres Arbejder eller om dauske Forhold og Til-

stande. Titlerne paa disse sidste Skrifter ere tiykte med Kursiv.

Det er naturhgt, at et Arbejde, der er af eu saa minutieus Beskaflfenhed

som et saa stort Bogkatalog, trods al mulig Omhu ikke kau fremtrtcde uden Fejl.

Disse ville efterhaauden, som de iagttages, bHve rettede, og Rettelserue bhve givne med

hvert nyt udkomuiende Hefte. Og hertil vil stadig bUve f^jet Titlerue paa de Skrifter.

som det store kougehge Bibhothek aarhg erhverver, ofte eudog i stort Antal, hvorved

det fremdeles udfylder Rffikkerue af B0ger, som, da de udkom, ikke bleve afleverede

til Bibliotheket, eller hvis Fremkomst er uudgaaet Bibhothekarerues Opma;rksomhed.

Disse „RetteIser og Tilf^jelser" maa dog, paa den Maade de bhve meddelte, betragtes

som midlertidige ; thi det er Hensigten, ved Vserkets Slutniug at sammenarbejde dem

i et Supplementhefte.

Den Prospektus over dette Vaerk, som, skreven paa Fransk, i Efteraaret 1 S72

blev sendt om til Udlaudet, for at heulede Opmserksomheden paa det, sluttede med

f0]gende Bemserkninger: „Dette „Bibliotheca Danica" vil have Interesse ikke blot for

Daumark og Norge, meu ogsaa for freuimede Lande. Der er ikke uoget Folk, hvis

Literatur staar isoleret, de forskjelhge Literaturer krydse hverandre i alle Retuinger.

Men jo mindre kjendt et Folks Sprog er, jo mindre udbredt dets Litoratur er, desto

vanskehgere er det for de Fremmede, at laere at kjeude, hvorledes Videuskaberne og

den hteraire Virksomhed hos dette Folk har udviklet sig. For at m0de disse Vauske-

hgheder er det n^dvendigt, at der fra Tid til andeu udgives fuldstaendige Literatur-

Kataloger. Det er en af de sikreste Veje, ad hvilke man vU naa til fuldehg at kunuc

felge Nationahteterues Historie og Videnskaberaes Historie." Disse Ord vare henvendte

til Udkndot. At Vserket har siu Betydning for vort Folk, maa vist Euhver iudromme,

der gjor sig alvoi-hg bekjeudt med det. Ikke blot har det Betydning som et van-difuklt

HJEelpemiddel til hteraire Studier. Meu hvis man nogensteds vil syge at skafle sig et

Overblik over, hvad der har bevaeget sig i Folkets aandehge Liv i det lauge Tidsrum,

over hvilket Kataloget breder sig, hvis man nogensteds ensker at se som i et Spejl Billodet

af Folkets Udvikling og Historie, og gjenkalde for sig Mindet om de mangfoUhge Miend

og Kviudcr, som have arbejdet fur ilercs Land og hvis Navue ere bevarede gjeujiem


X

Literatui-eu , saa vil denne store danske Bogfortegnelse vsere et af de Skrifter, ruau

f0rst vil yende sig til, for at komme paa ret Spor. Og med Tanken rettet herimod

t0r jeg vistnok kalde ,,Bibliotlieca Danica", som fremkomraer ved en smiik Forening af

gode Krsefter jdede fi'a meget forskjellige Sider, for et Natioualva^rk i dette Ords

ffidleste Betyduiug.

Kjabenhavn, den llte April 1877.

Clir. Bnnin,


IM)HOLD.

Theologi.

SiAn

Indledning til Theologien 5

Skrifter om Theulogieus Studium .... 5

Theologisk Eiicyklopfedi og Methodoh>gi .

7

Skrifter om theohigisk Litteratur .... 7

Theologiskc Tidsskrifter 7

Biblen

Bibeludgaver og Bibelfortolkning . . U

Biblcii paa semitiske Sprog 9

Bibleu paa Dansk 9

Biblen paa Islaudsk

Bibleu paa Tydsk 11

Bibleu paa Fransk 11

Biblen paa Tamulisk 11

Overs.-cttelser af flcrc enkelte Skrifter baadc

i dct Gamle og Ny Tcstanicnt .... 11

Fortolkniug til hele Biblcn 12

Oversrettelser af dct Gamle Tcstament . . 12

Paa Dausk 12

Paa Portugisisk 12

OversMttelser af flere af dct Gamle Tcstameuts

Skrifter 13

Paa Latiu 13

Paa Dansk 13

Fortolkuing til fierc af dct Gamlc Testamonts

Skriftcr 13

Udgaver, Overssettelser og Forklaringer af

enkelte Skrifter i det Gamle Tcstamcut 13

De fem Moseb0gcr 13

Forste Moscbog 14

Audcu Mosebog 20

Tredie Mosebog 21

Fjerde Mosebog 21

Femte Mosebog .... 22

Josvse Bog 23

Dommernes Bcg 23

9

11

Ruths Bog

Side

24

Forste og auden Samuels Bog 24

F0rste og andeu Kongerncs Bog .... 25

Farste og anden Kronikerues Bog .... 35

Esra Bog

25

Esthers Bog

26

Iljobs Bog

Davids Psalmer

26

.... 27

Paa Latin . 27

Paa Dansk

Paa Islandsk

Paa Tydsk

Paa Portugisisk

Paa Gronlandsk

Paa Taraulisk . ...

.27

28

28

29

29

29

Fortulkning af Davids Psalmer 2!>

Salomons Ordsprog 33

Pncdikereus Bog 34

Hojsaugen

35

Profeterne

36

Dc store Profcter 36

Esaias

36

Jercraias '. . 37

Begra^dclserues Bog

Ezechiel

Danicl

De smaa Profetcr

Hoseas

Jocl

Amos • . . . . 40

Obadias

40

Jonas . . 40

Micha

Habakuk

Zcphauias

Haggai

38

38

38

39

39

40

41

41

42

42


Side

Zacliarias

Malachias

42

H

Profetisk Theologi

42

De apokryfiske B0ger 43

Tobia; Bog 43

Judiths Bog 43

Salomons Visdom 43

Jesus Sirachs Visdom 44

SusanniE Historie

45

Mannasses B0n 45

Maccabaeernes B0ger 45

Det Ky Testament 45

Udgaver og Overssettelser 45

Paa flere Sprog 45

Paa Syrisk 45

Paa Latin 45

Paa Dansk 45

Paa Islandsk 46

Paa Tydsk 46

Paa Creolsk 46

Paa Fransk 47

Paa Portugisisk 47

Paa Gr0n!andsk 47

Paa Tamulisk 47

Fortolkning af det Ny Testament og af flere

af dets Skrifter

Det Ny Testaments cukelte Skrifter ...

47

48

Evangelierne 48

Udgaver og Overssettelser 48

Evangelie-Harmoni og Fortolkning til alle

Evangelier ' 48

Christi Lignelser og Taler 49

Overssettelser og Fortolkninger af flere af

Evangelieme 50

Matth8eus's Evangelium 50

Markus's Evangelium 54

Lukas's Evangelium 55

Johannes's Evangelium 57

Apostlemes Gjerninger ....'... 59

De apostoliske Breve, samlede og i Udvalg 61

Paulus's Breve, saralede og i Udvalg ... 61

Brevet til Romerne 62

F0rste og andet Brev til Corinthierue . . 64

Brevet til Galaterne 66

Brevet til Ephesierne 67

Brevet til Philippenserne 67

Brevet til Colossenserne 68

F0rste og andet Brev til Thessalonikerne . 69

F0rste og andet Brev til Timotheus ... 69

Brevet til Titus 70

Brevet til Philemon 71

Brevet til Hehi'seerne 71

Jacobs Brev 72

Peders forste og andet Brev 73

Johanes's f0rste, audet og tredie Brev . . 74

Judas's Brev 74

Johannes's Aabenbaring 75

Det Ny Testaments Apokryfer 76

XII

I Religionsvaeseuet

Sido

Indledning til Bibelstudiet .... 77

ludleduiug til Studiet af hele Biblen. . . 77

Indledning til det Gamle Testament ... 80

Indledning til det Ny Testameut .... 80

Den hellige Skrifte Canon, Authenti og In-

tegritet 81

Canon i AlmindeUghed 81

Det Gamle Testaments Canon 81

Det Ny Testaraents Canon 81

Det Ny Testaraents Authenti og Integritet 82

Om Haandskrifter af Biblen, L»semaader

Om Bibeludgaver og Overssettelser ...

83

83

Bibelsk Kritik

85

I Almindelighed 85

Kritisk-exegetiske Bem»rkninger til hele

Biblen

Kritisk-exegetiske Bemserkninger til det

Gamle Testament 87

Kritisk-exegetiske BemBerkninger til det Ny

Testament 89

Ordb0ger til Biblen, isaer over det grseske

Sprog i det Ny Testament 91

Bibelsk Hermeneutik 92

I Almindelighed 92

Det Gamle Testaments Hermeneutik

Det Ny Testaments Hermeneutik . .

Hermeneutiske Hjaelpemidler. . . .

Lignelser, Parabler etc

Udtog af Biblen

Samliuger af Bibelsprog

Bibelconcordantser

Billedbibler .' . . ;

Den patristiske, soliolastisk-theologiske

Literatur, nyere Theologers

samlede og blandede Skrifter . . 99

Kirkefsediene 99

Indledende Skrifter og Samlinger ... 99

Grseske Kirkefsedre 99

Latinske Kirkefsedre 101

Scholastikerne

102

Samlede og blandede Skrifter af nyere

Theologer 102

Kirkehistorie 107

Det Gamle og Ny Testaments Historie i

Forening 107

Jodernes Historie 110

Josephus

J0dernes Historie i Almindelighed ...

110

110

J0disk Specialhistorie, indtil det baby-

loniske Fangenskab 111

Indtil Jerusalems Erobring 114

Indtil den nyeste Tid (Herunder Skrifter

vedkommende J0dernes Forhold i Danmark)

115

Anhang: Jodiske Antikviteter (Jvfr. S. 93) 120

I Almindelighed 120

121

86

92

92

93

95

96

96

98

98


Sido

Den judiske Stat 125

J^dernes Piivatliv 1!*6

J0disko Sektcr 12G

Sagnet om den evige J0de 127

Den christelige Kirkes Historie 127

Indledning 127

I Alniindelighed 127

Blandcde Afliandlinger 128

Det Ny Testamcnts og den christelige

Kirkes Historie i de f^rste 6 Aarhun-

dreder .

129

I Alraindelighed 129

Jesus Christus'8 Historie 129

Den apostoliske Ilistorie 135

Den christelige Kirkes Stiitelse og Udbre-

delse — de Christnes Historie og Tilstand

under de Romerske Kejsere —

Beskyldningerne mod dem fra Hedningenes

Side — Forf^lgelserne og Mar-

tyrerne 137

Kirkehistorie fra det 7de Aarhundrede til

Refoimationen 139

Den grsesk-catholske Kirkes Historie. . . 140

Den romersk-catholske Kirkes Historie . . 140

Kjsetternes Historie 140

Helgenernes og Martyremes Historie . 142

Pavernes Historio 142

Skrifter om og mod Pavemagten .... 143

Excommunication. Inkvisition 144

Munke og gejstlige Ridder-Ordener . . . 145

Jesuiteme 145

Den nyere Tids Kirkehistorie 146

Forl0bere for Reformationen 146

Reformationens Historie 146

Reformatorernes Historie 148

Jubelfester og Taler i Anledning af Reformationen

150

Speciel Kirkehistorie efter Reformationen. 157

Missionen 158

Bibelselskaber 164

Anhang: Kirkelige Antikviteter I6G

Den kirkelige Ritus 16C

De hollige Stedcr 1G6

Kirkens Tjenere 167

De hellige Tider 167

De hellige Ilandlinger 168

B0n, Sang, Kjwrlighedsmaaltider .... 169

Helgen og ReHkvicdyrkelso 170

Christelige Antikviteter udenfor de kirko-.

lige 171

Christelige Archreologi 171

Chriatelig Dogmatik 171

Dogmchistoric 171

Dogmatik 171

Om Rcligion i Almindolii;hcd ... ITl

Om don chnstcligc licligion ui; Aabenbaniig

i Almindclighod 173

XIII

Side

Om don christcligeTheologi i Almindelighed 174

Fornuft og Aabenbaring 175

Apologotik 177

Systematiske Behandlinger af den oliriste-

lige Lsre i sin Helhed og af Troes-

la>ren 183

Flere enkelte Stykker af Troeslseren. . . 188

Indlcdning til Troesloeren 188

Den hellige Skrift 189

Guds Vaeson, Tilvserelse og Egenskaber.

Treenigheden 190

Om Skabolsen 192

Om Forsynot. Mirakler 193

Om Englene. Om Djsevelen 194

Om Mennosket i Almindelighed. Om Synden 195

Christologi 197

Christi Porson og VsBrk 197

Christi Person 198

Christi Vaerk. I Almindolighed. — Det pro-

fetiske — dot ypporsteprcestolige - det

kongeligo Embede 200

Christi tvende Tilstande. I Almiudelighed.

— De enkelte Momenter i Fornedrelsestilstanden,

— i Oph0je!sestilstanden 203

Den Hellig-Aauds Virksomhed

Om Forudbestemmelsen

203

203

Ora Naade og Frihed 204

Troen 206

Kirken 207

Naademidlerne 208

Ordet 208

Sakramenterne 208

Daaben. Exorcismo. Confirmation . . . 208

Nadveren. Skriftemaal. Absolution . . . 210

Naadevirkningerne. Gjonf^delse. Oniven-

delse. Rotf8erdiggj0relse 212

Helliggj0relse og Livet i Naadestanden. . 213

D0den. Opstandelsen. Domraen .... 215

Symbolik. Polemik. Irenik 218

De symbolske B0ger 218

Symbolske B0gers Brug og Historie . . . 220

Almindclig Polemik, Syrabolik og Ironik . 222

Pulomik mod flere enkelte Kirkosamfund . 224

Polemik mod Catholicismon 224

Ireniske Fors0g mcllem Protestanter og Ca-

tholiker 230

Polomik fra Catliolikernes Side 230

Polomik for og imod Calvinismen .... 232

Anhang: Masius's Strid 233

Irenisko Fors0g mellem de protestantiske

Kirkesainfund 236

Oni Ileruhuterne 236

Svffirmere og separatistiske Retninger. Pie-

tismen 237

Josva Schwartz 238

Svcdonborgianismen 239

Enkolte Svsermere og Andro, som cro

traadte op imod Kirkou .... . 210


Sidp

Fr. Bieckling 240

Jasp. Koneken . 244

Antoinette Bouriguon 244

Holger PauUi 246

Jo Conr. Dippel 248

Otto Lorentzen Strandiger 249

Enkelte svsei-merske Skrifter og Modskrifter 250

Skrifter af Fritsenkere og Modskrifter . . 252

Kva?kere 255

Socinianere 256

Kateclietik

I Alraiudelighecl

Lucidarius

Luthers Catechismus

I Almindelighed

Den store Catechismus

Den lille Catechismus

Forklaringer over Luthers Catechismus. .

Andre Catechisraer og Lferebeger i Religionen

L;ereb0ger i Religion for Confirmander. .

Catechismer og Laereb0ger i Religion paa

Portugisisk, Malabarisk, Tamulisk, Hin-

dostansk, Accraisk

Den heidelbergske Catechismus

Catholskc Catechismer og L!iereb0ger . .

256

256

257

258

258

2.58

258

261

270

278

278

280

280

Den christelige Moral 281

I Almindelighed. Laerebgger i Moral . .

Blaudede moralske Skrifter .......

281

284

De ti Bud

Om Samvittigheden. — Casuistik. — Sjfelsro

Om Dyder og Laster i Almindelighed . .

287

288

289

Dyder 289

Laster

290

Pligterne mod Gud 293

Pligterue mod sig selv 295

Pligterne mod NEesten 295

0vrighedens og de Undergivnes gjensidige

Pligter 296

Mandens og Kvindens Pligter 297

Familielivet

298

.Egteskabet 298

Husfaderens og Husmoderens Pligter . . 300

Pligterne mod Borneue (B^metugt) . . . 301

Moral for B0rn .

'. 302

Moral for Tyendet 303

Pligteriie mod DjTene 304

Ban og B0nnel)0ger 303

Om Bonnen i Almindelighed og Anvisninger

til at bede . . .

.

"

303

Fader vor 304

Bonneb0ger, alfabetisk ordnede efter For-

fatternes eller Samlernes Navne . . . 306

Annonyme Bonneboger i chronologisk Orden 317

B0nner for Krigsfolk og Somsend .... 320

Bonner f.ir Born, Ungdoramen og Skolen 321

XIV

1 Aandelige


I

Side

Religi0se Digte og Psalmebager . . 321

I Alraindelighed 321

Digte paa Gr£esk 321

Aandelige Digte paa Latin 322

Den danske og norske Psalmedigtning . . 326

Indledning 326

Danske Psalme- og Haandboger .... 326

Samlinger af Psalmer og aandelige Digte .

340

Aandelige Digte i alfabetisk Orden efter

Forfatternes Navne 341

Aandelige Digte uden Forfatternavn, i chro-

nologisk Orden 362

Den islandske Psalmedigtning 376

Islandske Psalmeboger 376

Samlinger af aandelige Digte paa Islandsk 376

Aandelige Digte paa Islandsk, ordnede al-

fabetisk efter Forfattemes Navne . . 377

Tydsk Psalmedigtning 378

Til tydsk Psalmedigtnings Historie . . . 378

Tydske Psalmeboger 379

Samlinger af tydske Psalmer og aandelige

Digte 381

AandeUge Digte i alfabetisk Orden, efter

Forfatternes Navne 382

Aandelige Digte uden Forfattemavn i chro-

nologisk Ordeu 385

Aaudelige Digte paa Plattydsk 336

AandeUge Digte paa Engelsk 386

Aandelige Digte paa Creolsk 387

Aandelige Digte paa Fransk 387

Aandelige Digte paa Lettisk 387

Aandelige Digte paa Portugisisk .... 337

Aandelige Digte paa Lappisk 387

Aandelige Digte paa Gronlandsk .... 338

Aandelige Digte paa Tamulisk 388

Texter til Passions Concerter, Oratorier

og Kirkemusik 388

Opbyggelsesskrifter 397

Indledning 397

Periodiske Skrifter af opbyggeligt. Indhold 397

Opbyggelige Skrifter, udgivne af Traktat-

selskaber 393

Opbyggelsesskrifter i alfabetisk Orden efter

Forfatternes Naviie 403

Opbyggelsesskrifter uden Forfatteraavn i

chronologisk Ordeu 438

Opbyggelsesskrifter for enkelte Staender:

Krigsfolk — Sofolk — Bonder etc. . . 445

Opbyggelsesskrifter for Fanger 446

Opbyggelsesskrifter for Kvinder (Barsel-

kvinder, Enker etc.) 446

Opbyggelsesskrifter for Syge og Doende . 448

Opbyggelses- og Troste-Skrifter niod Doden 449

Opbyggelige Betragtninger over Christi Li-

delseshistorie 454

Opbyggelsesskrifter for Communicanter . . 460

Opbyggelsesskrifter for Confirmander . . 405


Sidc

Homiletik 4G7

Almindplig Ilnnnletik 407

Hjoelpcmidlpr voil Prsedikeners Affattelse . 468

Prcedikencr 469

Samlinger af Prsedikener af forskjellige Prse-

dikantor. Tidsskrifter for Prjedikener 460

Prsedikener ng Prsedikens.imlingcr af en-

kelte Fnrfattere (alfahetisk ordnede

eftor Forfattcrne) 470

Prredikener nden Forfatteniavn i clirono-

logisk Orden 545

Pastoraltheologi 547

I Almindelighed 547

Skrifter af fnrskjelHgt Indhohl nm den

gejstlige Stand 548

Om Forhoredelsen til den pr.Tsteligo Virksomhcd

5.50

Om Prresten som Lairer og SjseIes0rgoi- . 550

Om Bibellsesning 562

Liturgi 551

Om Gudstjonesten ng Liturgicii i Almindc-

Hghed 551

Kirkeaaret, dets Helligdage og Festcr . . 552

Romersk-catholske Ritualbager 553

Den evangelisk-lutherske Kirkes Ritual- og

liturgiske B0ger i Danmark 554

XV

Retsvidenskab.

Sid.'

Almindelig og fremmed Ret .... GOl

Juridisk Encyklniiredi GOl

Om Retsvidenskaben, dens Inddeling ng

Studium 601

Om Ret i Almindelighed. Retfserdighed . GOl

Om Love. Sa-dvaneret 602

Retshandlornc i Almindelighed 602

Afliandhngcr af forskjelligt juridisk Ind-

hold 602

Retsphilosophi, i Almindelighed .... 603

Retsphilosophi, spccielt 606

Folkeret, i Almindelighed 600

Nationornes Forhold, i Almindelighed, i

Fredstid og i Krigstid 607

S0fart i Kiigstid (Doniiiiium maris) . . . 608

Jodisk Rct GIO

Gi-fcsk Itct 011

Romeisk Uet 011

Romcrsk Retshistorie og Antikvilctcr . . 011

Ritualer for enkelte kirkelige Handlinger . 555

Forshig til Fnraiuiringer i Gudstjcnestens

Form og dertil sig knyttende Skrifter. 556

Ritualb0ger for Hertugdommernc Slesvig

og Holsten 563

Skrifter, som knytte sig til de i Hertugdemmernc

Slosvig ng Holstcn gjpeldende

Ritualb0ger 5G5

Ritualb0ger for Island 5G7

Ritualb0gor for Gr0nland .567

Ritualb0ger for de danske Kolonier i Ost-

indien 5G8

Ritiialb0ger brugte i iindre Lande. . . . 5G8

Texter, Textdispnsitioner, Lectier, Litanier,

B0nner til Brug i Kirken, navnlig ved

SEcrligc Anledninger 568

Anhang 591

J0disk Theologi 591

Om den J0diske Religion i Almindolighod. 501

Mischna.' Talmud. Masora .501

J0disk Dogmatik og Moral 501

j0disk Catechetik 502

Jodisk P.0nne- Psalme- og Andagtsb0ger . 502

Proodikener 5ttelser, Ilistoric, Udloegning. .

612

Commeutarcr til Institutiones 012

Commentarer til Digesta 012

Commentarer til Codex 613

Afhandlinger ovcr enkelte Dele af Romer-

retten 613

Lexicn 015

Personrct 015

Tingsret G15

Obligationsret 615

Soret GIO

Familieret GIG


Arveret

Lehnsret

Almindelig Strafieret. AJmindelige og indledende

Skrifter

Om Strafi"e i Almindelighed og om enkelte

Side

617

617

618

Strafarter. Dodsstraf. Benaadning. . 618

Enkelte Forbrydelser

619

Civil Proces 619

Criminal Proces

620

Causae

620

Kirkeret

620

Almindehg tydsk Ket 621

Enkelte tydske Landes Ret 622

Andre europKiske Landes Ret 623

Dansk Ret 623

Literaere Hjaelpemidler. Encyklopsedi . . 623

Tidsskrifter

624

Juridiske Forfatteres samlede Skrifter . . 625

Erklseringer

625

Juridiske Ordsprog . 626

Retshistorie. I Almindelighed. Specielt.

Indtil Christian V 626

Retskilder

Love f0r Christian V.s Danske Lov .

627

. . 627

Registre, Ordboger, Lovsproget .... 639

Christian d. V.s Danske Lov 640

Udgaver og Oversaettelser 640

Registre og Ordbgger 641

Commentarer 642

Love og Forordninger efter Christian V.s

Danske Lov

644

Registre

646

Samlinger af Reskripter, Resolutioner etc. 647

Registre

Systematiske FremstiOinger af den danske

648

Ret 648

Haandb0ger for Hvermand 648

Formularb0ger

Forskjel ogOverensstemmelse mellemDansk

649

og Romersk Ret 649

Privatret. I Almindelighed. Specielt . . 650

Personret

Nseringsret

651

651

Tingsret. I'Almindelighed. Specielt. Ejendom,

Besiddelse, Hfevd o. s. v. . . 654

Landboret 655

Haandb0ger 656

Fordringsret. I Almindelighed. Specielt.

Kjob og Salg. Leje, Laan, Caution . 656

Handels-, Vexel- og S0-Ret, i Almindelighed 657

Handelsret 657

Vexelret 667

S0ret

658

Famiheret 658

Arveret

660

Strafferet. I Almindelighed. Specielt. De

enkelte Forbrydelser. Straf .... 660

XVI

Side

Ordinser Civilproces, i Almindelighed . . 663

Forligelsesvsesen. Staevning. Dom. Execution

664

Om Sagforere 665

Om Vidner. Bevis. Ed 666

Domstolene 667

Extraordinser Civilproces. I Almindelighed.

Specielt. Arrest. Skiftevsesen. Fallit-

vsesen 669

Appel 670

Omkostninger. Sportelvsesen 671

Criminalproces 672

SamUnger af Domme 674

Criminalhistorier 675

Militjerret 676

For Landmagten 676

J'or Semagten 678

Skrifter om Militferret 680

Norsk Ret 681

Samlinger af retsvidenskabelige Afhand-

linger 681

Retskilder 681

Love og Lovbestemmelser fra Tiden f0r

Christian V.'s Norske Lov 681

Christian V.'s Norske Lov 634

Samlinger af Reskripter, Resolutioner etc. 685

Haandb0ger 685

Personret 685

Tingsret 685

Landboret 685

Strafferet 687

Civilproces 687

MilitKn^et 690

Faeralsk Ret 689

Islandsk Ret 689

Den i Slesvig og Eolsten gjaeldende

Ret 693

Indledniug 693

Samlinger af videnskabelige Afhandlinger 693

Retshistorie 695

Love 695

Samlinger af Love feelles for Slesvig og

Holsten 695

Sserlige Love for Slesvig 696

Sserlige Love for Holsten 698

Systemer over den i Slesvig og Holsten

gjfeldende Ret 698

Haand- og Formularboger 698

Privatret 699

NBeringsret 699

Tingsret 700

Landboret 700

Fordringsret 700

Handelsret 700

FamiUeret 701

Arveret 701


Straffcrct 702

Ordiiifer Civilprooes 703

Extraordinser Civilproces 706 i

Criminalproces 709

Fortegnelse over Retssagei-, Dorame og

Forbrydere 710

Indledning

Medioinens og Chirnrgiens Historie . . .

Om Liegevjdenskaben i Alniindelighed . .

LcCgevidenskaVjens Stndium, La;ger . . .

Medicinske Selskabers Skrifter

Medicinske Tidsskrifter

Samlede og blandede Isegevidenskabelige

Skrifter

Medicinske Skoler {Magnetisme. HomOo-

pathi) . .

Medicinsk Geografi

Menneskets Naturhistorie .

Anthroijologi

Anatonii. Indledning

Haandb0ger i Anatomi

AnatOniiske Atbildninger

XVII

Lsegevidenskat).

. . .

Physiologi

Blandedo Skiifter til Anatomi og Physiologi.

Specielle iEmner af den almindelige Ana-

tomi og Physiologi

Speciel Anatomi og Physiologi

Benene

Mnskler, Scner

Huden

Blodkarrcne, Blodet og BlodkredslBbet . .

Lymphekarrenc

Nerverne (Phrcnologi)

Sandsernc

Aandedricttet, dets Organer

Ernreringen

Udsondringcn

FordBJelsesorganerne og Ford^jelsen . .

Forplantningen og dens Organer . . . .

Forskjellige Skrifter vedkommende Genera-

tionen, mest af populeert Indhold . .

Fosterets Dannelse og Liv

Misfostre

Livsaldrenc

Dodcn (i pliysiidogisk Hcnseende) . . . .

.SilU- '

749 I

74!)

750

701

752

753

75G

759

701

7G1

7G1

762

7G3

7G5

765

7G6

768

769

769

770

771

771

774

77G

777

778

77^

770

780

781

782

783

784

784

Enkelte Retssager med Imllfeg 712

MilitKrret 742

Love etc. for de danske Besiddelaer

i Amerika og de forhenvserende

Danske Besiddelser i Asien . . . 743

Silio

Dlsetetik og JEtiologi 783

Diretetik 783

Diatctik og JJtiologi i Forhold til Aldcr,

Kjon og St;ender 78fi

Omgivelsernes Indflydelsc paa det menne-

skelige Legeme 788

Skjonhedeus Vedligeholdelsc 789

Forskjellige Organers Dioetetik 790

Kliededragten 790

Beva-gelse og Hvile 790

Mwringsmidlerne i Ahnindelighed .... 791

Na^ringsmidler af Planteriget 791

Nseringsmidler af Dyreriget 792

Forskjelligo Drikke 792

Tobak 793

Gifte 794

De sjoelelige Forholds Indflydelse i direte-

tisk og fetiolncjisk Henseende .... 7iU

Pathologi og Therapi 795

Ahiuudclig Pathologi 795

Medicinsk Pathologi 796

Chirurgisk Pathologi, Billedvasrker . . . 797

Popu];ere Lsegeb0ger, Samlinger af Husraad

o. L. . . . . 798

Samlede og blandedc medicinske ogchirur-

giske Skrifter 802

Enkclto Dele af den almindelige Pathologi. 805

Sygdommens Aarsag og Begreb .... 805

Epidemiske Sygdomme 805

Smitte og smitsomme Sygdomme .... 806

Forlnddsregler mod epidemiske og smitsomme

Sygdomme 806

Arvelige og uhelbredelige Sygdomme . . 806

Sygdomme i Forhold til Alder og Sttender. 806

Sygepleje. Hospitaler. Klinik 808

Symptomatologi. Diagnose 809

Sygdommens Udvikling og Forl0b. D0dstegnene

810

Thcrapi i Almindelighed 811


XVIII

Sidc

Sseregne Lcegemethoder

811

De almindeligere Hjajlpemidler ved den

therapeutiske Behandling 812

Varme, Kulde

812

Elektricitet, Galvanisme o. L 812

Vand

Blodudtomnielser, Transfusion o. s. v. .

S12

. 814

LegemsbevJEgelser o. L 816

Hjaelpevidenskaber til Therapien . . 815

Pharmacologi

81 j

Pharmaci og pharmaceutisk Chemi . . . 817

Pharmacopoeer

^^'

Lajgemidlernes Begreb og Vjesen .... 819

Arcana

820

Kecepteerkunst

8~1

Pharmaceutisk Varekundskali

821

Laegemidlernes Inddeling efter Egenskaber

og Virkninger o. s. v 822

Mineralriget

Planteriget

Dyreriget

S24

826

830

Operativ Chirurgi i Almindelighed ... 831

Chirurgiske Instrumenter og Bandager. Ope-

rationer

881

De enkelte Sygdomme

831

Congestiun. Betiendelse 831

G baar „.r

Koldhrand

.... 833

834

Frost

^^'^

Vattersot

834

Sygdomstilstande , der ere forbundue med

Udtfering af Organismen

Infektionssygdomme

834

835

Febre i Almindelighed 835

Skarlagensfeber

836

MaJsUnger

Kopper. ludpodning af Kopper

836

.... 836

Gastrisk, typhoid, uerv0s Feber, FoiTaadnelsesfeber

83J

Rosen, Nasldefeber

840

Cholera

840

Pest og Pestepidemier

Intermitterende Febre (Koldfeber).

840

... 842

Remitterende Febre

843

Catarrhalsk Feber

844

Intoxicationssygdomme:

844

Ved dyriske Gifte 844

Ved Plautegifte

844

Ved miueralske Gifte

845

Sygdomme i Cellevsevet 845

Sygdomme i Beensystemet 845

Sygdomme i Muskler og Sener ..... 845

Hudsygdomme

846

Fnat. Spedalskhed. De 0vrige Hudsygdomme

Haarets og Neglenes Sygdomme

846

.... 816

Sidc

Sygdomme i Leddene 847

Luxation. Betasndelser 847

Gigt

847

Sygdomme paa Hovedet 848

Sygdomme paa Halsens ydre Dele . . . 849

Sygdomme i

Sygdomme i

0jet

Oret ...

849

850

Sygdomme i Ansigtet 850

Sygdomme i Mundhulen 851

Sygdomme paa Brystkassens ydre Dele . 852

Sygdomme paa Haenderne 852

Sygdomme i Hjertet 852

Sygdomme i Arterier og Vener 853

Sygdomme i Blodet 853

Sygdomme i Aandedrsetsorganerne . . . 854

Sygdomme i Struben og Luftroret .

. . 854

Sygdomme i Bronchierne 855

Sygdomme i Lungerne 855

Sygdomme i Pleura 857

Sygdomme paa Abdomen 857

Sygdomme i Ford0Jelsesorganerne, i Almindelighed

858

Sygdomme i Maven 858

Sygdomme i Tarmene . . 859

Sygdomme i Endetarmen 861

Sygdomme i Bughinden ... .... 861

Sygdomme i Leveren 861

Sygdomme i Galdebberen og Galden. . . 861

Sygdomme i Urinorganerne 862

Sygdomme i Nyrerne. ... .... 862

Sygdomme i Urinblferen 862

Sygdorame i Urinroret . 862

Sygdomme i Urinen ... 863

Sygdomme i Kj0nsoi-ganerne 863

De mandlige Organer. Selvbesmittelse . . 863

De kvindelige Organer 865

Sygdomme i Livmoderen 865

Sygdomme i de kvindelige Brystkjertler . 866

Sygdomme iNervesystemet i Ahnindelighed 866

Sygdomme i Hjernehinderne 866

Sygdomme i Hjernen 866

Sindssygdomme

867

Spinalirritation. Hysteri 868

Neuralgi

868

Paralyse. . 8G8

Krampe

Svimmel, Somnambulisme, Mareridt .

868

. . 869

Syphilis

Sygdomme, som kunne henregnes til ud-

869

artet Syphilis. Syphiloid 871

F0dselsvidenskab

871

Indledniug

871

Haand- og Lsereb^ger

871

Anatomiske Skrifter og Afliildninger dertil 871

Populsere Skrifter for Svangre og Barsel-

• koner. (Jvfr. Di»tetik.) 874

Blandede Skrifter og lagttagelser .... 874


XIX

Side I

Svangerskabet .... 875 '

Den refrelmassige Fodsel 875

Den abnorme og besvserlige F^dsel . . . 876

Abort 876

De F0dselen underst0ttende Operationer . 876

PMlosophi i Almindelighed. Philosophiens

Historie

Philosopliions F^ncyklopsedi Ordboger .

Indledning til Philosophien

Philosophiens Historie

1 Almindelighed

Den orientalske Philosophi

Den grfeske Philosophi

Middclalderens Philosophi

Deii nycre Philosuphie

Philosophiske Systemer. Samlede

og blandede Skrifter

Philosuphiske Systemer

Philosophiske Tidsskrifter

Samlede og blandede philosophiske Skrifter

og Afliandlinger :

Theses

Logik

Indledende Skrifter

Systemer og Lsereboger

Disputatser af almindeligt logisk Indhold .

Enkelte Dele at Logiken:

Ideer og Begreber

Definitioner

Domme, Scetninger ...

Slutninger

Syllogismer

Sophismcr

Om Sandheden

Om Krkjendelsen

Om Bevis

Hindringer for Forstaaels^n, Tvivl. Forudfattede

Meninger

Undersogelsens Methode. Topik. lagtta-

gelse, Maaden at forstaa, forklare, dis-

putere, Irere etc

Psychologi

Psychologi i Alniindelighed . .

Om Mennesket i Almindelighed

Om Sjiclen

Philosophi.

885

885

885

887

887

888

889

893

893

895

895

897

897

898 I

903 i

903

905

908

910

910

j

' 911

911

913

913

915

915

915

916

916

916

917

917

920

920

'

I

Mserkelige F^dseler 877

Placenta 877

Barselsengen, Barselsygdomme , Barnets

Diening o. s. v . 873

Retslaegevidenskab 877

Side

Oni Dyrenes Sjsel 922

Ora Sjwlens Oprindelse. Forholdet mellem

Sjsel og Legeme 922

Sjselens Udgdelighed og Tilstand efter D0-

den. Sjselevandring 928

Sjalens Evner: 925

I Almindelighed 925

Ei-kjendelses Evne, Tsenkning, Selvbevidsthed

925

Sandserne 925

Kornuft. Forstand 926

Phantasi. Indbildningskraft 926

Dr0mme 926

Hukommelse 927

F0leIserne: 927

Samvittighed 927

Temperamenter 927

Kjserlighed, Egenkjserlighed, Sympathi,

Antipathi 927

Drifterne 928

Lidenskaberne 928

Villien 929

Metaphysik og Ontologi 929

Indledning 929

Metaphysiske Systemer 931

Forskjellige Skrifter af metaphysisk og

ontologisk Indhold 931

Cosmologi og Naturphilosophi . . . 937

Religionsphilosophi 937

Systemer 937

Blandede Skrifter om Keligionsphilosophi 939

Om Gud. Atheisme. Polytheisme . . . 940

Om Skabningen 943

Den bedste Verden 944

Om Forsj'net. Skjsebnen 944

Om Aabenbaringen 945

Om det Onde 946

Tillseg til Natnr- og Religionsphilosophi

945

Overtro: 945


Sidc

I Almiiideligbed 945

PhysiiignoTiiik 947

Spaadomskuust 947

Dr0mmeudtydning og Dr0mmeb0ger . . . 948

Ora Talismaner o. L 949

Oni Sp0gelser, Bessettelser o. L 949

Ora Hexe, Hexeri o. L 952

Overtroen under forskjellige andre Former 953

Om Gjenfjerd og Gjengangere o. L. . . . 954

Ethik 955

Indledende Skrifter 955

Ethiske Systemer 956

ForskjelHge moralske Skrifter 958

Blandede moralske Skrifter

959

Handlingerne i sjedelig Hcnseende . . . 960

Adiaphora 966

Lykke og Ulykke

966

Dyder og Laster i Almindelighed .... 969

Enkelte Dyder ^ 970

Enkelte Laster

971

Pligterne i Almindelighed 971

Pligterne imod sig selv 972

Om at uddanne sin Aand 973

XX

Psedagogik.

Sidc

Paedagogik 1001

Psedagogiske Tidsskriftcr 1001

Psedagogikens Histoi-ie 1002

Om Opdragelse og Undervisning i Almin-

delighed. Undervisningsraethoder . . 1002

Den indbyrdes Undervisning med de der-

til henhorende Lsereb0ger 1005

Forskjellige Skrifter om Skolen, Opdra-

gelsen og Undervisningen 1009

Om Lsereren 1012

Methodik for Lserere 1013

Undervisning i de forskjelhge Fag . . . 1014

Det lavere Skolevsesen, Folke-, Almue- og

Borgerskoler. Asyler 1016

Det h0jere Skoleviesen. Lserde Skoler.

Realskoler 1016

Sido

Om at kjende sig selv 973

Om at styre sine Lidenskaber 973

Om Rigdom, Karrighed, Overdaadighed,

Luxus, Modesyge 973

Om at anvende siu Tid vel 974

Om .Silrekjserhed, .^rgjerrighed, Ueskedenhed,

Ydmyghed

Om Duel

975

975

Pligterne imod andre . . 976

Menneskets forskjellige sociale Foi'hold . 977

Om Ungdommen 978

Om Alderdommen .

. 978

Manden 978

Kvinden 978

Kjserlighedsforholdet 981

^gteskabet 982

Forfeldre og B0rn 934

Herskab og Tyende 984

Venskab 985

Staten og Ovrigheden 9S6

Vejledning til gode Sseder 987

Husholdningen 990

Almue- og Folkelsesning af moralsk Indhold 991

Siiii-

Universiteter 1017

Den kvindelige Opdragelse 1018

D0vstummes Undervisning 1018

Danske ABCer og forberedende Lceseb0ger

Danske Lseseb^ger for B0ru .....

1020

1022

Tydske ABCer og forberedende Lseseb0ger

1026

Tydske Lfeseboger for B0rn 1026

Vejledning til at loese Skrift 1027

Forstands- og Hukommelses0velser . . . 1027

Moraliserende, belserende og underholdende

Lsesning for B0rn: 1028

Tidsskrifter og Samlinger ...... 1028

Eukelte Skrifter . .

' 1029


Statslaere

Incllcdniiijj

Systemer ug; Compendiev

Oni Staten: . . . .•

1 Almindpliffhed

Speciclt . . . .

Om Lovcn og Luvgivningen

Om Statsforandnnger .... ...

Forfatningsrct : . .

Om Statsuverbovedet

Om Undersaatterne, deres Rettigheder og

Pligter. Om Frihed

Om Folkereprresentanter

Forvaltningsret

Om Statsfurmerne

Statskunst

Systemer og {'om|iendiL'r, almindchge

Skrifter

Dlandcde politiskc Afhandlinger ....

Om Fyrsten

Om Adel

Om Embedsmsend

Justitspolitik, FiBngselsviBsen

Finantspulitik

Forsvarspolitik

Politivfesens-PoHtik:

Bcfulkningspiilitik

XXI

Stats-Tidenskaberne.

104.0

1015

104.5

1046

1046

1047

1047

1047

1047

1047

1048

1050

10.50

lOoO

1051

1051

1053

1057

1058

1059

1059

1059

1060

1060

lOGO

Sidi»

Livsforsikring 1061

Om Oplysning i Almindelighed .... 1061

Nationaloplysning 1061

Om Skrive- og Trykkefrihed 1062

Om Sa^dcligheden 1065

Om Forhuldet imellem Stat og Kirke . . 1065

Agerbrugs- ug Kornpulitik 1065

Handelspulitik 1066

Furanstaltninger imod Brandskade . . . 1066

Enkekasser, Sparekasser, Syge- ug Alder-

dumsfors0rgeIsesselskaber. Gjensidige

Underst0ttelsesforeninger 1066

Tillwg: Frimureriet 1067

FattigforsOrgelse og Fattigvsesen .... l(ii;s

Vajsenhuse, Plejestiftelser InTo

Politivfesen i Kj0bstfeder I(»7i)

Den politiske 0konomi 1069

Tidsskrifter 1069

Systemer 1069

Skrifter af blandet Indhold 1071

Enkelte Afsnit af den politiske Okonomi: 1072

Industri og Ilaandvaerk I(i72

Laug .

Penge, Papircr. Bank, Kredit ... .

1072

1073

Jordrentc 1073

Kationalvelstand .

De skjanne Videnskaber og KuQster.

SiiK-

-(Esthetik 1081

A^sthctik: i Alniindolighcd 1081

Speeiclt 1081

Digtckunst: 1081

I Ahnindchghed 1081

Specielt 1082

Digtekunstens Ilistorie 1083

Poetik 1083

Metrik 1084

Rhetorik: 1084

I Almindclighed 1084

Specielt 1085

Declamation 1037

Disputation 1087

Stil 1087

. 1074

Sidc

Anvisning til Brevskrivning 1088

Dramaturgi 1090

Musik iirJ3

Tidsskrifter. Lexica 1093

Musikens Historie 1093

Om Musik i Almindelighcd 1093

Almindelig Musikltere . 1095

Harmunilsere 1095

Instrumentallfere 1096

Vucalmusik . . 1097

Danske ChiiralbDger og kirkelige Sangb0ger

1097

Tydskc Churalheger og kirkelige Sangboger

1099


Sidc

Islandske Choralb0ger og kirkelige Sangbager

1090

Forlagscataloger over Musikalier . . . . 1100

Cataloger over miisikalske Lejebibliotheker 1 100

Dands 1099

Dands i Almindelighed 1099

Forskjellige Dandse 1101

Kunst 1101

Skrifter om lumst i Almindelighed . . . 1101

Kunsthistorie: 1102

I Almindelighed 1102

Katakjger over Kunst-Udstillinger . . . 1103

Kritiker over UdstiUinger 1103

De enkelte Kunstarter 1103

Vejledning til Maler- og Tegnekunst . . 1104

Kobberstik, Lithographi etc IIOG

Enkelte Kunstnere og deres Arbejder. . 1106

Rundmalerier. Panoramaer etc 1108

XXII

Fortegnelser over Kunstsamlinger .

Auctionscataloger over Kunstsager:

Med Ejernes Navne

Uden Ejernes Navne

Side

1109

1109

1109

1112

Skrlvekunst 1113

Spll og Leg 1113

Kortspil 1113

Almindelige Spilleb0ger 1113

Enkelte Spil. Kortkunster, Kabaler . . 1115

Skakspil 1115

Andre Spil 1116

Gaader 1116

Lege 1116

,

Gyranastik og Fsegtekunst . . . . 1119

Gymnastik 1119

SvOmning 1119

Fsegtekunst 1120


Fol. = Folio.

XXIII

Forklaring over de vigtigste brugte Forkortelser.

4 = Kvart.

Naar intet Format er f0jet til, er Bogen i Octav-

eller mindre Format.

Cph. = Copenhagen.

DA. = Academisk Disputats.

DAS. = Disputats ved Soro Academi.

DAEH. = Disputats ved det Ridderlige Academi

i Kj0benhavn.

DAG. = Disputats ved Univers. i Gottingen.

DAK. = Disputats ved Univers. i Kiel.

DB. = Disputats for Borchs CoUegium.

DE. = Disputats for Ehlers' CoUegium.

DG. = Disputats ved et Gymnasium.

DGA. = Disputats ved Gymnasiet i Altona.

DGB. = Disputats ved Gymnasiet i Bremen.

DR. = Disjjutats for Regentsen.

DV, = Disputats for Valkendorfs Collegium.

DDJ. = Disputats for Doctorgi-aden i Jura.

DDM. = Disputats for Doctorgiaden i Medicin.

DDPh. = Disputats for Doctorgraden i Phi-

losophi.

DDTh. = Disputats for Doctorgraden i Theologi.

DLJ. = Disputats for Licentiatgraden i Jui-a.

DLM. = Disputats for Licentiatgraden i Medicin.

DLTh. = Disputats for Licentiatgraden i The-

ologi.

DMa. = Disputats for Magister artiums Graden.

Disp. Soc. chir. Hafn. = Disputats i d. ehirurgiske

Selskab i Kjobenhavn.

Disp. Soc. disput. med. = Disputats i det me-

dicinske Disputeer-Selskab.

Disp. Soc. exercit. med. = Disputats i det me-

dicinske 0ve]ses-Selskab.

FPr. = Progi-am til Forela?sning.

GPr. = Progi-am fra et Gymnasium.

Kbh. Kph. = Kjobenhavn, Kopenhagen.

(K. B.) betegner, at et Skrift findes i Karen

Brahes Bibliothek.

Lgl. = Ligeledes.

0. L. = Og Lignende.

P. oetegner, atBogen er en Pjece, o: ikke over

48 Sider.

Pr. = Program.

Pr. grat. ^= Programma gratulatorium.

Pr. synod. = Programma synodale.

S. 1. & a. ^ Sine loco & anno, uden Ti-ykke-

sted og Trykkeaar.

SPr. = Skoleprogram.

Sst, = Samme Trykkested.

St. o. A. = Trykkested og Trykkeaar.

U. A. = Uden Ti-ykkeaar.

(U. B.) betegner, at et Skiift findes i Universi-

tetsbibliotheket.

UPr. = Universitetsprogram.

U. St. = Uden Ti-j-kkested.

U St. o. A. = Uden Trykkcsted og Trykkeaar.

U. Tv. = Uden Tvivl.

[ ] om et Navn eller en Bemserkning betegner

disse som tilfojede af Redacteuren.

Ved Cursivskrift betegnes jen Bog som fremmed,

men som dog paa det nojeste knyttet til

danske Skrifter eller til danske Forhold.


BIBLIOTHECA DANICA.

SYSTEMATISK FORTEGNELSE

over

DEN DANSKE LITERATUR

fra 1482 til 1830,

efter Samlingerne i

DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK I KJOBENHAVN.

Med Supplementer fra

Universitelsbibliotheket i Kjebenbavn og Karen Bralies Bibliotbek i Odense.

Udgiven

med Understottelse af den kongelig danske Regjenng, det knngelige danske Videnskabernes Selskab,

Samfundet til don danske Literaturs Fremme m. Fl.

fra det store kongelige Bibliothek

ved

CHR. V. BRUUN,

Bibliothekar

Aiidol Hefte: Rets- og Ij8ege\T.denskab.

Kj0beiihavn 1875.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel.)

Hoffenslierf. Jesporsen d Fr Traps Rinbl.


INDHOLD.

Retsvidenskab.

Side

AlmlndeHg og fremmed Ret .... fiOl

Juridisk Encj-klopa^di 601

Om Retsvidenskaben, dens Inddeling og

Studium 601

Om Ket i Almindelighed. Retferdighed . 601

Om Love. Sfedvaneret 602

Retshandlerne i Ahnindelighed 602

Afhandlinger af forskjelligt juridisk Indhold. 602

Retsphilosophi, i Alraindelighed 603

Retsphilosophi, specielt 606

Folkeret, i Almindehghed 606

Nationernes Forhold, i Almindehghed, i

Fredstid og i Krigstid 607

Safart i Krigstid {Dominium maris) . . . 608

J0disk Ret 610

Grsesk Ret 611

Romersk Ret 611

Romersk Retshistorie og Antikviteter . . 611

Almindelige Fremstillinger af den romerske

Rets System 611

Samlede Afhandlinger til Romerretten . . 611

Romerretten sammenstillet med forskjellige

Retter 611

Jus Antejustiniancum 612

Corpus juris civihs Justiniani. Udgaver.

Oversffittelser, Historie, Udlsegning . . 612

Commentarer til Institutiones 612

Commentarer til Digesta 612

Commentarer til Codex 613

Afhandlinger over enkelte Dele af Romer-

retten 613

Lexica 615

Personret 615

Tingsret 615

Obhgationsret 615

S0ret 616

Familieret 616

Arveret 617

Lehnsret 617

Almindelig Strafferet. Almindehge og -ind-

ledende Skrifter 618

Om Straife i Almindelighed og om enkelto

Strafarter. Dodsstraf. Benaadning. . 618

Enkelte Forbrydelser 619

Civil Proces 619

Criminal Proces G20

Causas 620

Kirkeret 620

Almindelig tydsk Ret 621

Enkelte tydske Landes Rot 623

Andre europa>iske Landes Ret 623

Dansk Ret

Literrere Iljailpemidler. Encyklopjedi . .

Tidsskrifter

Juridiske Forfatteres samlede Skrifter . .

Erklajringer

Juridiske Ordsprog

Retshistorie. I Almindehghed. Specielt.

Indtil Christian Y

Retskilder

Love f0r Christian V.'s Danske Lov . . .

Registre, Ordboger, Lovsprogct

Christian d. Vtes Danske Lov

Udgaver og Overssettelser

Registre og Ordb0ger

Commentarer

Love og Forordninger fra Christian V og

folgcnde Konger

Registre

Samlinger af Reskripter, Resolutioner etc.

Registre

Systematiske Fremstillinger af den danske

Ret

Haandboger for Hvermand

Formularboger

Forskjcl ogOverensstemmelse mellemDansk

og Romei-sk Ret

623

623

62i

625

625

626

626

627

627

639

640

640

641

642

614

616

647

648

648

64b

649

649


XXVII. XXVIII.

Privatret. I Almindeliglied. Specielt . .

Personret

Nseringsret

Tingsret. 1 Almindelighed. Specielt. Ejendom,

Besiddelse, Hsevd o. s. v. . .

Landboret

Haandbager

Fordringsret. I Almindelighed. Specielt.

Kjob og Salg. Leje, Laan, Caution. .'

Handels-, Vexel- og S0-Ret, i Almindelighed.

Handelsret

Vexelret

S0ret

Familieret

Arveret

StrafTeret. I Almindelighed. Specielt. De

enkelte Forbrydelser. Straf ....

Ordinaer Civilproces, i Almindelighed . .

Forligelsesvsesen.

cution

Om Sagf0rere

Steeraing. Dom. Exe-

Om Vidner.

Domstolene

Bevis. Ed

Extraordinaer Civilproces. I Almindelighed.

Specielt. Arrest. Skiftevsesen. Fallit-

vaesen

Appel

Omkostninger. Sportelvaesen

Crirainalproces

Samlinger af Domme

Criminalhistorier

Militserret

Landmagten

S0magten

Skrifter om Militserret

Norsk Ret

Samlinger af retsvidenskabelige Afhand-

linger

Eetskilder

Love og Lovbestemmelser fra Tiden for

Christian V.'s norske Lov

Christian V.'8 Norske Lov

Slde:

650

651

651

654

655

656

656

657

657

657

658

658

660

660

663

664

665

666

667"

669

670

671

672

674

675

676

676

678

680

681

681

681

681

684

Side

Indledning 749

Medicinens og Chirurgiens Historie . . . 749

Om Lsegevidenskaben i Almiudelighed . . 750

Lsegevidenskabens Studium, La;ger ... 751

Medicinske Selskabers Skrifter 752

Medicinske Tidsskrifter 753

IfBgevidenskab.

Slde

Samlinger af Reskripter, Resolutioner etc. 685

Haandb0ger 685

Personret 685

Tingsret 685

Landboret 685

Strafferet 687

Civilproces 687

Militserret 690

Fsereisk Ret 689

Islandsk Ret 689

Den i Slesvig og Holsten gjaeldende

Ret 693

Indledning 693

Samlinger af videnskabelige Afhandlinger. 693

Retshistorie 695

Love 695

Samlinger af Love fselles for Slesvig og

Holsten 695

Sserlige Love for Slesvig 696

Sferlige Love for Holsten 698

Systemer over den 1 Slesvig og Holsten

gjseldende Ret 698

Haand- og FormuIarb0ger 698

Privatret 699

Najringsret 699

Tingsret 700

Landboret 700

Fordringsret 700

Handelsret 700

Farailieret 701

Arveret 701

Strafiferet 702

Ordinaer Civilproces ... 703

Extraordinasr Civilproces 706

Criminalproces 709

Fortegnelse over Retssager, Domme og

Forbrydere 710

Enkelte Retssager med Lidlseg 712

Militcerret 742

Love etc. for de danske Besiddelser

i Amerika og de forhenvaerende

Danske Besiddelser 1 Asien . . . 743

Samlede og blandede laegevidenskabelige

Side

Skrifter 756

Medicinske Skoler (Magnetisme. Hom0o-

pathi) 759

Medicinsk Geogi-afi 761


XXIX. XXX.

Slda

Mennesketa Naturhiatorle 701

Anthi-opologi 76)

Anatonii. Indledning 7G2

Haandb0ger i Anatnmi 7G3

Anatomiske Afbildninger 763

Physiologi 7G5

Blandede Skrifter til Anatomi og Pbysiologi. 7G6

Specielle ^mner af den almindelige Anatomi

og Physiologi 768

Speciel Anatomi og Physiobigi 769

Benene 769

Muskler, Sener 770

Huden 771

Blodkarrene, Blodet og Blodki'edsl0bet. . 771

Lymphekarrene 772

Nerverne (Phrenologi) 774

Sandseme 776

Aandedrsettet, dets Organer 777

Ema^ringen 778

Udsondringen 778

Ford0Jelsesorganerne og Fordojelsen. . . 779

Forplantningen og dens Organer .... 780

Forskjellige Skrifter vedkommende Genera-

tionen, mest af populoert Indhold . . 781

Fosterets Dannelse og Liv 782

Misfostre . , 783

Livsaldrene 78-1

Daden (i physiologisk Ilenseende). . . . 784

Dlaetetik og JEtioIogi 783

Ditetetik 783

Diaetetik og .Etiologi i Forhold til Alder,

Kj0n og Stsender 786

Omgivelsernes Indflydelse paa det menne-

skeligo Legemo 788

Skjonhedens Vedligeholdelse 789

ForskjelHge Organers Ditetetik 790

Klwdedragten 790

Bevajgelse og Hvile 790

Naeringsraidlerne i Almindelighed .... 791

Nseringsmidler af Planteriget 791

Nseringsmidler af Dyreriget 792

Forskjelbge Drikke 792

Tobak 793

Gifte 794

De sjjelelige Forholds Indflydelse i disete-

tisk og ajtiologisk Ilenseende .... 794

Pathologi og Therapl 795

AlmindeHg Piithologi 795

Medicinsk Pathologi 796

Chirurgisk Patbologi, Billedvserker. . . . 797

Populaere Lsegeb^ger, Samlinger afHusraad

o. a. 1 798

Samlede og blandede medicinske og chirur-

giske Skrifter 802

Enkelte Delc af den almindelige Pathologi. 805

Sygdommens Aarsag og Begreb 805

sia*

Kpidemiske Sygdomme 805

Sinitte og smitsomme Sygdomme .... 806

Forholdsregler mod epidemiske og smitsomme

Sygdomme 806

Arvelige og ubelbredebge Sygdommc . . 806

Sygdomme i Forhold til Alder og Strender. 806

Sygepbye. Hospitaler. Klinik 803

Symptomatologi. Diagnose 809

Sygdommens Udvikling og Forleb. D^dstegnene

810

Therapi i Almindelighed 811

Sceregne Leegemethcjder.' 811

De alraindeligere Hjielperaidler ved den

therapcutiske Behandling 812

Varmc, Kulde 812

Elektricitet, Galvanisme o. a. L 812

Vand 812

Blodudtammelser, Translusioner o. s. v. . 814

Legemsbevsegelser o. a. L 816

Hjselpevidenskaber til Therapien . . 815

Pharmacologi S15

Pharmaci og pharmaceutisk Chemi . . . 817

Pharmacopoeer 817

Leegemidlernes Begreb og Vfesen .... 819

Arcana 820

Recepteerkunst 821

Pharmaceutisk Varekundskab 821

Lregemidlernes Inddeling efter Egenskaber

og Virkninger o. s. v 822

Mineralriget 824

Planteriget 826

Dyreriget 830

Operativ Chirurgi i Almindelighed. . . . 831

Chirurgiske Instrumenter og Bandager. Opc-

rationer 831

De enkelte Sygdomme 831

Congestion. Betsendelse 631

Saar 833

Koldbrand 834

Frost 634

Vattersot 834

Sygdomstilstande , dcr ere forbundne med

Udtsring af Organismen 834

Infektionssygdomme 835

Febre i Almindelighed 835

Skarlagensfeber 836

Majslinger 836

Kopper. Indpodning af Koppcr 836

Gastrisk, typhoid, nervUa Feber, Forraad-

nelsesfeber 839

Rosen, Kseldefeber 840

Cholera 840

Pest og Pestepidemier 840

Intermitterende Febre (Koldfeber). . . . 842

Remitterende Febre 843

Catarrhalsk Feber 844


XXXI. XXXII.

Side

Intoxicationssygdomine: 844

Ved dyriske Gifte 844

Ved Plantegifte 844

Ved mineralske Gifte 845

Sygdomme i Cellevcevet 845

Sygdomme i Beensystemet 845

Sygdonime i Muskler og Sener 845

Hudsygdomine 846

Fnat. Spedalskhed. De 0vrige Hudsygdomme

846

Haarets og Neglenes Sygdomme .... 846

Sygdomme i Leddene 847

Luxation. Betsendelser 847

Gigt 847

Sygdomme paa Hovedet 848

Sygdomme paa Halsena ydre Dele. . . . 849

Sygdomme i 0jet 849

Sygdomme i 0ret 850

Sygdomme i Ansigtet 850

Sygdomme i Mundliulen 851

Sygdomme paa Brystkassens ydre Dele. .

852

Sygdomme paa Hfenderne 852

Sygdomme i Hjertet 852

Sygdomme i Arterier og Vener 853

Sygdomme i Blodet 853

Sygdomme i Aandedraetsorganerne .

. . 854

Sygdomme i Struben og Luftr0ret . . . 854

Sygdomme i Bronchierne 855

Sygdomme i Lungerne 855

Sygdomme i Pleura 857

Sygdomme ])aa Abdomen 857

Sygdomme i Ford0Jelsesorganerne, i Almindelighed

858

Sygdomme i Maven 858

Sygdomme i Tarmene 859

Sygdomme i Endetarmen 861

Sygdomme i Bughinden 861

Sygdomme i Leveren 861

Sygdomme i G.^ldebljeren og Galden. . . 861

Sygdomme i Urinorganerne . ." . . . . 862

S. XVI, L. 27—29: In Jesu, Ifes: Zu Jesu. 1825,

Ifes: 1824.

S. 6, L. 1 f. n. : Guelitt etc. 1826 haves nu i

st. kgl. Bibl.

S. 10, L. 9: I et Exemplar har Det Ny Testament

et trykt Titelblad med Aarstallet

1644.

— , L. 10: I st. kgl. Bibl. haves nu et Exemplar, i

bvilket ogsaa fjerde Part. , det N. T.,

I

Sids

Sygdomme i Nyrerne 862

Sygdorame i Urinblferen 862

Sygdomme i Urinr0ret 862

Sygdomme i Urinen 863

Sygdomme i KJ0nsorganerne . .....

TILFGJELSER OG KETTELSEE.

findes, men kun med kobberst. Titelbl.

863

De mandHge Organer. Selvbesmittelse . . 863

De kvindelige Organer 865

Sygdomme i Livmoderen . 865

Sygdomme i de kvindelige Brystkjertler . 866

Sygdomme i Nervesystemet i Alraindelighed. 866

Sygdomme i Hjernehinderne 866

Sygdomme i Hjernen 866

Sindssygdomme 867

Spinalirritation. Hysteri 868

Neuralgi 868

Paralyse 868

Krampe 868

Svimmel, Soranarabulisme, Mareridt . . . 869

Syphilis 869

S^gdomme , som kunne henregnes til ud-

artet Syphihs. Syphiloid 871

Fodaelsvidenskab 871

Indledning 871

Haand- og Lrereboger 871

Anatomiske Skrifter og Afbildninger dertil. 871

PopulKre Skrifter for Svangre og Barselkoner

874

Blandede Skrifter og lagttagelser .... 874

Svangerskabet 875

Den regelmsessige F^dsel 875

Den abnorme og besvserlige Fgdsel . . . 876

Abort 876

De F0dselen underst0ttende Operationer . 876

Mserkelige Fodseler 877

Placenta 877

Barselsengen, dens Sygdomme, Barnets

Diening o. s. v 878

Retslsegevidenskab ....... 877

S. 11, L. 1: Udgaven fra 1824 haves nu i st. kgl.

Bibl. Ligeledes tilf0jes: — Samme Bog.

17. Opl. Kbh. 1825. |Det ny Test. med

ny Pagin.].

S.

S.

14, L. 1 tilfojes: [Oversat af H. P.

19, L. 16 f. n. : — Fortsrettelse

ResenI.

af sarame

Afhandling. Hafn. 20 Marts 1773. P.

[Skreven i Anledning af N. Friborgs

Disp. for Dr. Gr. i Medic. Hafn, 1773].

S. 28, L. 11 tilfpjes: — Sst. 1740.


XXXIII. XXXIV.

S. 30, L. 23 f. n. tilfojes: Syv Davids Poenitentze-Psalmer,

til syv gudelige Opmuntringer,

at bruge paa de syv Dage

i Ugen. Oversatte paa Riim. Oplagt

ved Peter Bruun. Kbh. 1740. P.

S. 31, L. 26 f. n. tilf0jes: Pastorale Davidicum.

Det er sangvjs Forklaring ofver den

23 Konning Davids Psalrae oc til be-

slutning Fadervor vdi et Vers. Aff

H. R. B. Kbh. 1036. P. (K. B.).

S. 32, L. 19: Den LXVIIL Psalme [overs. af Fr.

MoNKAD ?]. U. St. o. A. 4. 2 Bl.

S. 33, L. 4 tilf0jes: K0n£ken, Jesp. Baltzees0n,

Den CXV. K Davids Psalme, grundelig

udtolcket oc Sang^dis befattet. U. St.

1660. P. (K. B.).

S' 35, L 25 f. n. tilf^jes: K0neken, Jesp. Balt-

ZERS0N, Salumons Hoysang, som er

een aandelig Brudsang om Jesu den

himmelske Brudgom. Paa danske Rijm

forfattet. Kbh. 1653. P. (K. B.).

S. 44,

— , L.

L.

8:

6: - haves nu i st. kgl. Bibl.

— haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 47, L. 20 tilf0jes: - Kbh. 1794.

S. 48, L. 14 tilfojes: — Samme Bog, en noget

forskjellig Udgave, med tilf^jede haand-

skrevne Varianter til Acta apost. og til

Pauli Breve. Sst. o. A. 4. (U. B.).

S. 49, L. 15: - Sst. 1779. 4. (U. B.).

S. 60, L. 13 tilfojes: Balle, Nic. Edinger, [de

morte Herodis Agrippae, Act. Luc. XH,

21, 22, 23]. Indbydels.-Skr. til Herl.

Flensborgs Disp. for Dr. Gr. de oleorum

ex vegetat. express. salut. usu medico.

Hafn. 1773. 8 Bl.

77, L. 23—24. Ved Palladius etc. tilfpjes:

Ibid. 1561 — Ibid. 1589.

78, L. 13: Et Titelbl. med Aarst. 1643 i en

Udgave fra 1605 er senere tilfojet og

horer ikke til Udgaven. En Udgave,

Kbh. 1643 haves nu i st. kgl. Bibl.

, L. 3 f. n. tilf0jes: - Kbh. 1717, m. Portr.

79, L. 1 tilfojes: — Hos A. H. Godiche (u. A.),

forsk. Udg. [udenPortr.]. — Trykt af Samme.

.Sst. u. A., [uden Portr.]. — Kbh. 1783.

S. 105, L. 12 f. n. tilf0jes: Samling af Hans

MossiNS nye Skrifter. 1 Bd. Bergen

u. A. [Indehulder med sjerskilte Titel-

blade: En himmelsk Bie-Kube, eller en

Samling af vigtige og nyttige Betragtninger

over adskillige Ting i Verden.

1—2 St. Bergen 1772. — Undersog-

ning om det rette Begreb , om

Tiden,

Verden og Evigheden, og en salig Fornemmelse

af Tiden, Verden og Evigheden.

Bergen 1773. — Menneskets

Betragtning. Inddeelt i femten Styk-

ker. Bergen 1772. — .ffires og Anse-

elses Betragtning. Bergen 1772].

S. 107, L. 11 f. n. Ifes: Tre forsk. Udg.

S. 108, L. 3. - Nyt og forbedret Oplag. Kbh.

1800.

— , L. 11 tilf0jes: HtJBNER, Joh. , To Gange to

og halvtredsindstive udvalgte bibelske

Historier af det gamle og nye Testamente.

Kbh. 1774.

-, L. 28 tilf0jes: Bikcii, G. og N. T. Historie.

3. Opl. Sst. 1793.

S. 114, L. 11 tilfajes: Mdnter, Fr., Om den Davidiske

Families Begravelse under Ziona

Bjerg. En antiqvarisk Unders0gelse.

Kbh. 1804. [Sffirsk. aftr. af „Athe-

nDeum"). P.

S. 115, L. 16 tilf0jes: — Fragment, 1 Bl. , af

— , L.

H.

27 f.

Thomessons Psalmebog?

n. tilfojes: Jodiske Afgud eller Jo-

dernis ny Mesias. Er en Beskriffvelse

om hans herkomst, Regjering, Store

L0ffter oc hans Liffvis Isengde. Tryckt

f0rst paa Tydsk effter den Constanti-

nopelske Copi. Nu paa Danske off-

versffit. U. St. o. A. 4 Bl (K. B.).

S. 116, L. 10 tilfojes: [Kall, Jo. Chr., De qvfe-

stione, num per conscientiam fas ho-

mini Christiano fit, qvum wgrotaverit,

judasum sibi medicum adhibere? Hafn.

1771]. P. UPr.

— , L. 20 tilf0jes: [MUnter, Fr.].

S. 128, L. 8 f. n. tilfojes: Mijnscher, Wilh., Larobok

i kristna Kyrkohistorien till Bruk

wid Forelasningar. Efter den for Kopenhamns

Universitet 1811 foranstal-

tade nya Uppl., med tillagg af Fr,

Mcnters Ofwersattning. Orebro 1814.

S. 129, L. 1 f. n. tilfojes: Tacber, Joh. Henr.,

Anvisning til med Nytte at bruge Jesu

Levnets Historie, ved de fire Evange-

lister, som en uundvserlig Religions-

Bog for alle Kristne. Odense 1786. GPr.

J.].

[KmKEKnp, — , L. 25 f. n. : Foran Titlen tilfojes :

S. 130, L. 1 f. n. tilfojes: En liden historisk Be-

skrivelse om Joachim og hans kiaere

Hustru Anna, item om deris Daatter,

Jomfru Marie, saa og om vor Herres

og Frelseres Jesu Christi Barndom. U.

St. 1760.

S. 131, L. 4. tilfojes: 1761. Forsk. Udg.

S. 132, L. 15: Af Bugenhagens Skrift haves et

Fragment, G Bl. af Arkene A-B-C, med

smaa Triesnit og 6 Bl. af Tidemands

Jerusalems Forstyrrelse, forskjellige fra

de anforte Udgaver. [Bladene ere udtagne

af Bindet af eu Bog].

S. 133, L. 5 tilfojes: Passio: Vor Herris Jesu

Christi Pinis oo Dods Historie , efter

de fire Euangelisters Bescriffuelse. Kbh.

1601. P.

S. 142, L. 3 f. n. tilfojes: Mollerus, Joh. , Gre-


XXXV. XXXVI.

gurius Magnus, antistes olim Romse

sanctissimus. Flensbuigi 1722. 4. P.

SPr.

S. 143, L. 10 tilfojes: [MOnter, Fr., De Hieronymo

Aleaudro, nuncio Apostolico ad

CaesaremPrincipesque GermaniEe niisso].

Hafn. 1789. 4. P. UPr.

S. 145, L. 5 f. n. ved Zander, eto. tilfojes: —

Samme Bog. Sst. u. A. Forsk. Udg.

S. 147, L. 12 f. n. burde tilligemed det folgeude

Skrift vsere henfort til S. 221—222.

S. 149, L. 18 f. n. tilfojes: Jetsmakk, J., Mindesang

om D. Morten Luther. Kbh. 1823. 2 Bl.

S. 155, L. 29 f. n. tilfojes: Ingemann, B. S., Jubelpsalme

til Reformationsfesten. Kbb.

1817. 2 Bl.

— , L. 7 f. n. tilfojes: Cantate ved Reformationsfesten

1817. Underlagt Organist

Krossings Musik. Kbh. 2 Bl.

— , L. 5 f. n. tilfojes: Jubelhymne i Anl. af Reformationsfesten

1817 i Ganiisons Kir-

— ,

— ,

ken. Kbh. 2 Bl.

— tilfojes: Jubelhymne zum Reformationsfest

1817 in der Garnisons-Kirche. Kph.

2 Bl.

L. 3 f. n. tilfojes: Psalmer bestemte for

Hirschholms Menighed ved Reforma-

tions-Festen. Kbh. 1817. 4 BI.

S. 156, L. 1 : Wegener. Ordene etc. haves nu i

— , L. 9 tilfojes: Cantate paa Reformationens

tredie Jubelfest, opfort i Aarhuus Kir-

st. kgl. Bibl.

ker d. 31. Oct. og 2. Novbr. 1817. Aar-

huus. 2 Bl.

— , L. 8 f. n. tilfojes: [Lat. Indbydelsesskr. til

Hoitidebgheden iAnl. af Reformationen,

i Randers laerde Skole]. Randrusije

[1817]. P.

- , L. 1 f. n. tilfojes: ViTnusEN, Th. Chk. E.,

[Latinsk Digt som Indbydelsesskrift fra

Slagelse Skole i Anl. af Reformations-

festen]. Slaglosia; 1817. Fol. 2 BI.

S. 157, L. 6 tilfojes: Tetens, Steph. , PrDedikeu

holden paa Reformationsfesten 2. Novb.

1817. Odense 1817. P.

— , L. 18 tilfojes: Harms , Claus, To Reformations-Prsedikener,

holden paa den

tredie Seculaer-Jubelfest i Aaret 1817.

Overs. af det Tydske. T^nder 1823. P.

— , L. 15 f. n. tilfojes: OehlenschIjager, Ad.,

Tale holden paa Universitetets Refor-

mationsfest 1820. [Oversat af Forfat-

teren]. Kbh. 1821. P.

S. 158, L. 11 f. n.: haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 164, L. 6 f. n. tilfojes: MOnter, Fred., Rede

gehalten am Jahrsfeste d. diin. Bibel-

gesellschaft am 11. Mai 1824. A. d.

Diin. iibcrs. Herausg. vun Gottl. Chr.

Friedb. Mohnike. (Aus d. kirchl. u.

litterarhist. Studien u. Mittheil. beson-

ders abgedr.). Stralsund 1825. 4. P.

Claus, Schluszrede

S. 165, L. 1 f. n. tilfojes : Harms,

bei der Versammlung der Kieler Bi-

belgesellschaft 10 Nov. 1813. Schlesw.

1820. P.

S. 176, L. 25 tilfojes: Harms, Clads, De 95

Thcses eller Stridsscetninger. Udgiven

i Anl. af Lutherdommens tredie Aarhundredes

Jubilajum 1817. Fra Tysk

til Dansk oversatte af Haks Nielsen

[o: Hans Pet. Skovgaard]. Aalborg.

1818. P.

S. 184, L. 11 f. n. Af den islandske Oversset-

telse fra 1575 haves et Exemplar trykt

paa Pergament.

S. 186, L. 9 f. n. tilfojes: Pontoppldan, Er., Urgamla

och enfaldiga Christendom, eller

det Wasendtliga i de Christnas Tro och

Lefwerne. Fran Danska pa Swenska

Spraket ofwersatt. Stockh. 1772.

S. 187, L. 10, ved MOnter etc. tilfgjes: —

Samme Bog: Nebst einem kurzen Be-

griff fiir die Anfanger u. Luthers kleinem

Catechismus. 2. Aufl. Sst. 1785.

— 5. Aufl. Sst. 1811.

— , L. 15 tilf^jes: Bastholm, Den christeliga

Religionens Hufwud-Liiror, til almannelig

Upbyggelse. Ofwersattning. Gotheb.

1784.

S. 188, L. 19 f. n.: Lrerdom om et chr. Levnet

osv. burde henfores til S. 440, L. 21 f. n.

S. 195, L. 8 tilfojes: Fanden iblant Bouderne.

Kbh. 1779. P.

S. 197, L. 12, Hertil maa henf^res 3 Disp. af

samme Forf., som findes S. 131 , L. 15

f. n., og 2 Disp., som findes S. 201, L.

26 f. n. og S. 203, L. 17.

S. 200, L, 15 f. n., findes i st. kgl. Bibl. Tillige

tilfojes: — , De uno mediatore Dei ot

hominum expositio theologica. Hafn.

1613. 4. P. DA.

S. 218, L. 17 tilfojes: [Cum Progr. Univers. , in

qvo inest vita autoris].

S. 223, L. 11 f. n., Den egentlige Forf. tilNubes

sine aqua er H. Wandal.

S. 228, L. 3 f. n. tilfojes: En lystig, dog i Guds

Ord grundet Samtale, mellem en Jesuit,

eller saa kaldet Saligmager, og

en Bogbinder, den lille Pommer kaldet,

holden ved Reformationen i Slesien.

De Lutherske til Trost til Trykken be-

fordrct. U. St. o. A. [Pagin. S. 33—48].

Aug.

S. 236, L. 23 f. n. tilfojes : Spangenberg,

GoTTL. , Kort histor. Efterretning ura

- Uuitet af den

det evangeliske Brodre

augsburgiske Confeszion dets njcrvserende

Forfatning. Af det tydske Sprog

oversat. Kbh. 1774.


XXXVI 1.

S. 238, L. 19 f. n. tilf0jes: — Samine Bog, samme

Udg. mcnTitelbladet har Schlcsw. 1702.

— , L. 12 f. n. tilf0jes: ScnwAnTZ, Josua, Wahrer

Bcricht vom Sabbath, widcr Doct. i'rau.

Burmanni vcrdeutschten falschen, welchen

ein Prediger in Ilolstein [.lo.

Chrph. Linekogcl] zu boserConcequeuce

approbiret u. durch d. Druck kund ge-

niachct hat. Altona 1701.

S. 239, L. 2 f. n. tilfojes: Swedenbokg, Eman.,

Om Infiytelse eller Gemenskapen emel-

lan Sjal och Kropp , som man tanker

wara antingcn genom physisk ellerna-

turlig Inflytelse, eller genom en forut

bestamd ofwerenstammclso. Ofwersiitt-

ning. Kph. 1796.

S. 210, L. 4 tilf'0jcs: [Swedenijokg, E.]. Nya

Jerusalems Liira om Ilerreu. [Utg. af

C. F. Nobdenskj6i.d1. [Kph.] 1797.

S. 242, L. 10 f. n. tilf^jes: Libertas etc: U. St.

1CU3.

S. 240, L. 12 f. n. tilf^jcs: Paulli. — Saul en

sijn Wapen-Kuecht, dat is, AUe Anti-

milinaireu, cn Vyaudcu der Joden,

vallcu in hacr cygen Swaerden, vijlen

zy 1500 jaer lang gepredikt hebben

Eenen van de Papen gefingeerden Je-

sum etc. fAmsterdam 1700.

— , Behemots Nasen Ring, das ist, Die

jetzige Thcologie, geleget zu den Fussen

dcrjuden; wylcu diese Jesum den

gekruycigton als Davids Soon und Her-

ren, nur ahnfangen rechtsinuig zu vcrkundigen

etc. 1'Amsterdam 1701. P.

— , Die Monarchie des kommenden

Schilo, durch Anleituug der 3 nach-

folgcnden Figuren, welche von Schilo

selbst in Hcrrn Oliger Pauli Nieder-

deutsche Bibel gestellet zum zeigen,

das die Erlossung der Juden und alle

glaubige Milinairen .

t'Amsterdam 1701.

ich nnx ^Oa ist.

S. 250, L. 5 tilf0jcs: Tkellund, Joh., Ausfuhr-

licho 'Vcrtheidigung scincr shrifft-miis-

zigen Wicderlcgung der Bckenntnisz

Hrn. Otto L. Straudigers, betreffend

die Kinder-Taufl"e u. d. oirentl. Got-

tcsdienst der Evangel. Kirchen otc.

Leipz. 1718.

S. 251, L. 20 tilfojes: Steenloos, Jo., Christi

Friedcn-Manifest zur Ausbreitung seines

hcrlichcn Reichs. Ilafn. [1744]. [Et

Kobberstik mcd tydsk Text]. 1 Bl. Fol.

pat.

— , L. 1 f. n. tilf0Jcs: Bkuun, J., Sandhcd med

Allegorie, Samtale imellem en Christen

ng en Sandchristen. Kbh. 1829. P.

S. 252, L. 14 tilfojcs: Lassenids: Arcana. U.

St. 1703.

XXXVIII.

S. 254, L. 2 tilf0jes: S. A. F. A., Nogle Str0e-

Tanker i Anl. af de Hener Repcrteurer

og Tom Paines. Kbh. 1795. P.

S. 257, L. 19 f. n. tilfgjes: [Forf. skal vfere Ak-

— ,

SELM af Canterbury].

L. 4 f. n. Ved Lucidarius tilf^jes: — U. St.

Trykt i dette Aar. P.

S. 258, L. 15 f. n. tilfajes: D. Martisi Lctheri

KloinerCatechismus fiir die PfarrheiTen,

Schulmeister etc. Samt dcn Fragstii-

Qken fiir die, so zum Ileil. Abendniahl

gehen woUen. Nebst beygefiigten Bib-

lischen Sprachen Kph. 1761.

S. 260, tilf0jes: D. M. Luthers liden (eller

mindre) Catechismus, med Huustavlen

om hver Stands PHgter, item: Om

Skriftemaal og Forberedclse til AItcrgang^

cfter Dr. M. Luthers Anviisning

samt Sententier af Guds Ord

til Troens Bestyrkelse for de Eenfol-

dige. Paa nye gjenncmseet, forffget

og forbcdret. Kbh. u. A. [hos H. F.

Popp].

— , L. 13 tilf0jes: - Kbh. 1776.

— , L. 30 tilf0jes: — Kbh. u. A. [c. 1800]. [Med

Traesnit]. — Samme Bog. Sst. u. A.

[c. 1820].

— , L. 31 tilf0jes efterUdgaven 1829: — Sainme

Bog. Sst. o. A , i cn forskjellig Udg.

S. 261 tilf0jes: Dr. Mart. Luther sie klein Katechismus

ka set ower na die Creol Tael

van Jo. Jac. PrjEtorius. Kph. 1827. P.

^ L. 20 f. n. tilfejes: Katekismuse Luterim

aglega ctc. [Luthers lille Catechismus

paa Gr0nIandsk]. Kbh. 1816.

S. 263, L. 4 f. n : Aaskov etc. 1692 haves nu

i st. kgl. Bibl.

S. 267, L. 1 tilf0jes: — Kbh. 1786.

— , L. 20 f. n. tilf0jes: Saxtoeph. Udtog etc.

Kbh. 1771.

S. 270, L. 18 tilf0jes: Evangelis kristelik Leering-Buk

tot Gebryk na die Ondenvies

van die Katechesan sender na die Deen

Mission in Amerika ka skriev van Jo.

Jac. Praetorius. Kbh. 1827.

S. 272, L. 29 tilfojes: — Kbh. 1708. P.

S. 273, L. 4 f. n. vcd Sporon tilf^jcs: — Dic

Ilauptlehren der christlichen Religion

zum gebrauch der Schulen in Dannemarck

u. Norwegen. Aus d. Dan. [von

Fr. Monter]. Kph. 1781.

S. 274, L. 14 f. n. tilf0jes: — Sst. 1812.

— , L. 13 f. n. tilfojes: — Kbh. 1821.

S. 275, L. 30 tilf^jes: 3. Cap. Sst. 1816.

— , L. 21 f. n. : Udg. 1813 haves nu i st kgh Bibl.

S. 277, L. 18 f. n. tilf0jes: Ronne. Kort Indbegreb

etc. Kbh. 1820.

S. 281, L. 6 f. n. tilfpjes: Ebsstics, Henr., Ad

veram vitara , s. summum hominis bo-


XXXIX. XL.

num introductionis pars prior. Sorae

1646. — pars II, in qva oontinentur

ad eandem addenda. u. St. o. A. [Sorse].

S. 283, L. 13 f. n.: Eosekst. Goische, En CLri-

stens Pligter etc. Kbh. 1775, findes

nu i st. kgl. Bibl.

S. 284, L. 27 tilfejes: Efter Pag. 58 findes: Unders0gelse

om, hvorledes Moralen b0r

bringes B0rn; og om Jes» Moral har

de Egenskaber, som gj0re den skikket

til saadant Brug. Uden Titelbl. , men

med ssersk. Pagin. og Sign.

S. 285, L. 4 f. n. tilf^jes: UgentUge korte Afhandlinger

om adskillige og hvaer paa

sin Maade nyttige og opbyggelige Ting

til den Menneskene i Alm. saa h0itfornBdne

Forbedring i retsindig og

velanstfendig indbyrdes Omgfengelse . .

Guds Allerhell. Kavn fornemelig til Mre

frsembaarne, som en Frugt af Agershuus

Stiftes ny-indrettede Bogtrykeri Aar

1761. Nr. 1—52. Christiania.

S. 286, L. 18 tilf0jes: Fbakcke, Aug. Hebmann,

Skriftmaessige Levnets-Regler, hvorle-

des man saa vel i, som uden Selskab,

kan holde over Kierlighed og Venlighed

imod Naesten, en roelig Samvittighed

imod Gud, og voxe og tiltage

i sin Christendom. Efter dentrettende

tydske Udg. Kbh. 1775.

S. 290, L. 3 f. n. tilf^jes: — Fragment af en

forskjellig Udg.

S. 295 tilf0jes: Lutheb, Mort. , Advarsel

mod Selvmord, og Anviisning til at

imodstaae den farlige Fristelse der-

til, samt Betragtninger over Selvmor-

derens Skjebne og Tilstand paa hiin

Side Graven (Uddragen af Luthers

samtlige Skrifter). Andet forbedrede

Oplag. Kbh. u. A.

S 295, L. 8 tilf0jes : Banderens B0n, eller For-

klaring over hans Banden og Sver-

gen. Haderslev u. A P. [Uden egentl.

Titelblad].

S 297, L. 4 f. n. tilfojes: [indeholder kun Trae-

snit uden Text].

S 302, L. 18 tilf0jes: — Samme Udgave med

en Dedication til Prindsesse Charlotte

Amaha.

S. 304, L. 20 tilfejes: — En n0dvendig Fortsiettelse

af Hovedbladet under samme

Titel 1820. Kbh. d. 28 Apr. 1821. S.

9—10.

S. 804 tilf0jes: Luthek, Mobten, Ret Anviis-

ning til B0nnen, eller Vejledning for

redeligsindede, troende Guds B^rn, til

paa bedste og vserdigste Maade dag-

ligen at paakalde Gud Andet, forbed-

ret Oplag Kbh u. A. [c. 1820].

S. 305, L. 25 tilfojes: AUe sande Christnis, Det

er: Guds Salvede oc i Christo Hellige

indlemmede B0ms B0n i almindelighed

kaldet HeiTens B0n Sangviis udtolcket

ved J. B K. [c: Jesp. Baltzebs0n K0-

keke]. Kbh [1659]. P. (K. B ).

S. 307, L. 13 f. n. tilfojes: Basg, Et Exempl:

Kbh. 1639 [defekt, f0rste Ark mangler]

S. 308, L. 20 tilf0jes: Sst. 1739. — Sst. 1749 (U B.)

— Sst. 1780. [Jvfr. ogsaa S. 315, L. 17].

S. 310, L 12 tilf0.ies: — Sst 1774.

— , L. 15 f. n tilf0jes: — Kbh 1755.

— , L 14 f. n. tilf0jes: - Sst. 1769.

S. 311, L. 20 tilf0jes: — Samme Bog. Sst. o.

Aar [o: 1674], en forskjellig Udgave.

S. 314, L. 13 tilf0jes: [B^nnerne ere oversatte

ef P. Palladius].

S. 316, L. 15 tilf0jes: [Stephansen, S.]. Tven-

nar Viku-Bsenir og Psalmar tU gudrsekilegrar

Huss andaktar. Leirarg0rdum

s^d Leira. 1800. (U. B ).

-, L. 25 tilf0.jes: — Kbh. 1784 |Ti-ykt i Sor0e].

S. 319, L. 22 tilfajes: En andsegtig B0nne-Bog

som indeholder: 1. Morgen- og Aften-

B0nner paa hver Dag i Ugen. 2. De

7 Kong Davids Poenitentze-Psalmer etc.

Kbh. 1736.

-, L. 11-10 f. n.: Begge Udg. findes i (U. B.).

Af Udg. 1755 findes et Expl. i st. kgl.

Bibl. Titelbl. mangler.

S. 320, L. 2tilf0jes: [ved Knud Leem.] Tronhjem

1764.

S. 326, L. 9 tilf0jes: store Gud !

U. St. o. A. [o: 1720]. 2 Bl.

vi love Dig.

— , L. 16 tilf0jes:

Te Deum laudamus. Sat til Gbauks

Musik af J H. SCH0NHETDEB. U. St. o. A.

S. 329, L. 23 f. n. tilf^jes: — Samme Bog. Sst.

[16S1], med en forskjeUig Dedication

og Fortale.

S. 336, L. 7 tilf0Jes: Den nye Psalme-Bog, udi

h\-ilken findes ey allene de tilfom af

Doct. Kingo samlede, men endogsaa

mange andre Udvalte, deels nye, deels

oversatte Psalmer. Efter Hoy-Kongehg

allern. Befalning til Trykken befordret.

Kbh. 1761 i Waysenh Bogtr. [Tilf0Jet:

Collecter, Epistler og Evangelier, med

forts. Sign., egen Pagin.].

— , L. 26 tilfojes: — [Med Titel som Waysenh.

Udg. 1736]. Sst. 1770 hos A. H. Godi-

— , —

ches Efterleverske. Med fin Stil.

tilf0jes: — Med Titel som Udg. 1719.

Sst. 1770 hos A. H. Godiche. [Tilf.

med forts. Sign. : Collecter etc. Kbh.

1770. B0nnebogen. Sst. 1770. [Defekt].]

S. 337, L. 3 tilfojes: — Sst. 1708.

S. 339, L. 24: Udg. 1761 haves nu i st. kgl. Bibl.

— , L. 25 f. n. tilf0jes — :

Forsk. Udg. Titelbl. mangl.


XLl.

S. 340, L. 19 tilf0jes: — Kbh. 1803.

S. 341, L. 23 tilf0.ies: Nogle Passiiins-Saiige , til

Opbyfjgelse og Opmuiitring idelig og

nyttelig at betragte Jesu Lidelse og

D0d, samlede og udgivne til Marter-

Ugen 1770. Kbh. 1770. P.

S.342, L. 16 tilf0jes: Akeebo, Andeks Chbistens0n,

En ny Dict om de Tegen, som Gud

alleniisectigste lader dagligen skinne

oc aabenbaris for Mennisken, huilcke

der kand vel regnis blant de Tegeii,

som skal fremgaa for Mennisken^S0ns

Tilkommelsis Dag. [H0r til du Jord

oc Steene.]. Kbh. U. A. 4 Bl. (K. B.).

S. 343, 19 L. f. n. tilfojes : Bi0rn, Jorqen Christen-

S0N, Adsis o Jesu! Tuba Bellica, hvor

med opviBckis Strjd i den christen Kir-

cke. [Klage maa nu ;elendelig, Qvinde oc

Mand]. Udi Sangvjsz stillet oc stjlet.

[Kbh.J. 1647. 8 bI (K. B.).

S. 344, L. 1 tilf0jes: Bredall, Albret, K0glen

til Regn [Kornet det ligger i Muld].

Kbh. 1644. 4 Bl. [Med Noder]. (K. B.).

-, L. 5 tilf0jes: — Sst. 1781.

— , L. 21 f. n. : Udg. fra 1773 haves uu i st. kgl. Bibl.

S. 345, L. 26 f. n. tilf0jes: Clauss0n, Oluff, B., En

liden Sang, sammendragen aff den hel-

lige Skrifft: Om de Ugndelige, deris

Herkomst, Idret oc Ende. Kbh. 1626.

4 Bl. (K. B.).

S. 346, L. 3 tilf0jes: Sst. 1774.

— , L. 11 tilfojes: - Sst. 1736 (hos A. H. Godiche),

forsk. Udg.

— , L.

-, L.

13 f. n. tilf0jes: — U. St. 1729.

6 f. n. tilf0jes: — U. St. 1723.

4 Bl.

4 Bl.

S 348, L. 14f. n. tilf0jes: Hanss0n, Erick, Naade

oc icke Rset, som een Arm Synder vdi

sit Hiertis Anger oc Ruelse soger hos

Gud ved Troen til Christum, vdi it got

forsaet: Med Christi trgstelige giensuar

til huer Versz. Kbh. 1636. 4B1. (K B.).

S 348, L. 14 f. n. tilfojes: Hanss0n, Niels, En

ny Sang om Jesu Naffn oc huad Trost

vi haffue , naar vi i Troen forlade os

paa hans velsignede Naffn. [Qvcd du

oc ver glad). En liden Nyt Aars

Skencke. Kbh. 1645. P. (K. B.).

S. 350, L. 25 f. n. tilf^jes: - U. St. 1635 4 Bl.

— , —

, (Jens0n, Moeten], En aandelig Psalme,

(K. B).

som it h0ybedr0ffvit Monniskc vdi st0r-

ste Angist om sin a'lcndige Tilstand

haffvor tilsammen skreffuit [Mig du w-

bestandige Lycke]. Aarhus d. 11. Jan.

lOul. 4 Bl. (K. B.).

— , L. 21 f. n. tilf0jcs: Ingemann, B. S, Couiirmations-Psalmer.

Kbh. 1816 2 Bl.

S. 351, L. 22 tilf0jes: 1 Part. Sst 1761. 2.

Part. Sst. 17G0.

i S

i Sang

i S.

I

XLII.

S. 351, L 20f.n. tilf0jes: U. St. 1724. [Defekt].

— , L. 13 f. u. tilfejes: — U. St. Trykt i dette

Aar. 4 Bl.

S. 352, L. 21 f. n. tilf^jes: KocK, Lauritz Lau-

BITZS0N, En smuck ny Vise, huorledis

en fattige Synder beklager sig oc raaber

til Gud Herren, at hand vildo opholde

oc styrcke hans Tro indtil Enden oc

beder Gud om et saligt Ende fra denne

Verdeii. [Med Sorg leffuer jeg elen-

dcligj. Kbh. 1G47. 4 Bl. (K. B.).

— , L 21 f. n. tilf0Jes: Krabbe, Peder LauritzsSn,

Tvende ny aandelige Vjser. Dend Fev-

ste: En liden tr0stelig Ny-Aars Sang,

om Messise oc vor Frelseris Jesu Christi

naaderjge F^dsel. Den anden: En

Sang at sjunge om Morgenen [Herr' i

denne Morgenstund). Kbh. 1653. 3 Bl.

[Defekt. 4 Vers raangle i den f0rste

Vise). (K B.).

S. 353, L. 16 f. n. tilf^jes: 5. Opl. Kbh. 1793, et

Ex. med et Kobber. P.

S. 354, L. 11 tilf0jes: L0SERDP, Niels Jensen,

Ilaabets Vei. [Kbh.] u A. P.

S. 356, L. 4 tilf0jes: Otthinse, Jens Jensson

IPoscolan], David agonizans et triuinphans,

Davids aandelig Kamp oc man-

delig Seyr Kbh. 1625. P. (K. B.).

-, L. 19 f. n tilf0jes: Peders0n, Niels, B, En

christelig Ny Sang om atskilligeNytAars

Gaffuer [Eu rerlig Sed haffuer vaeret].

Kbh 1647. P. Med et Traesnit. (K. B ).

S. 357, L. 25 f. n.: I (U. B.) findes et Exemplar

med Forfatterens Navn paa 1. Dels

Titelbl.

— , L. 19 f. n. tilf0jes: — 3. Opl.

— , L. G f. n. tilfojes: Ruser, Laur.

Sst. 1786.

Christens0N,

Bedroffvelig Christelig forvendt Gud til

fere oc en Arm Bodfrerdig Synder (eller

Synderinde) til stor Trost oc Husualelse.

Kbh. 1634. 4 Bl. (K. B.).

358, L. 1 tilf0jes: P. J. R Ny Maymaanetz

osv. U. St. 1646. 4 Bl. (K. B.).

358 tilf^jes: H. P. R. , [Pastor Egersundensisl,

Daphnis Vijse, f0rst af Tyd-

sken paa Dansken med Flijd udsat:

Dernest christeligen forvendt. [1. Da-

phnis gick for nogle Dage. 2. Jesus

gick i fordum Dage]. Kbh. 1648. 4

Bl. (K. B.).

S.358, L. 4f.n. tilf0jes: Sn0de, J. N. S. [o: Jens

Nielsen] , En liden Samtale mellem

tuende wbekiente: Vdi sangvjsz stillet

oc skiencket Erlig oc Velbyrdig Mand

Vincentz Stensz0n til Stensgaard. [En

Morgenstund i gronnen Lund|. Kbh.

1638. 4 Bl. (K. B.).

S. 359, L. 10 tilf0jes: STAtrRBY, Peder Nielsen,

En ny aandelig Vjse til en gudelig


XLIII.

Erindring i denne bedr0ffueligo Til-

stand. |Aeh Herre Gud vor Fader kier].

Kbh. lG-i5.

S. 359, L. 25 f. n. tilf0Jes: Thaaeup, [Thom.],

„Flyder, GlEedes Taarer, flyder!" u. St.

o. A. 1 BL

S. 360, L. 9 tilf^jes: Tuilling, S0ffeen Hansen,

Det himmelske Veck op. Det er: Herrens

trohiertige Advarsel, Formaning,

— , —

— , -,

Trusel oc eudelige hans rwtferdige

vredis timelige oc eeuige Straf osv.

[Naar jeg betsenckV den Daarlighed].

Kbh. 1633. 4 Bl. (K. B.).

, TviLLiNG, S0FFKEN Hansz0n, Naads oc

icke Keet. D. er: En aandelig Rsettergang

imellem Gud oc det elendige

Folck, som saa ynckeligen ere for-

dreffne fra deris P^sederne Land oc

Boepsel. [Vi trengis fast, Herre].

Kbh. 1645. 4 Bl. (K. B.).

C. H. T. R. M. i M. B. [o: Cheisten

Hanss0n T0NDEE , Raadmaud i Mari«boe],

Cursus vitse, Det er: ItMenniskis

gandske Liff oc Leffnis Lob , i denne

wbestandige Verden: Saa och om Legemens

Opstandelse paa Dommedag.

U. St. 1643. P. (K. B.).

— , L. 18 tilfojes: Wemmel0ff, Chk. S0ffeensen,

En aandelig Sang, som et ret Guds

Barn kand bruge huer Nyt Aar, til at

tacke Gud med for offuervettis Vel-

— ,

— , —

gierninger sig vdi det Gamle Aar be-

viste. Kbh. 1635. 4 Bl. (K. B.).

L. 28 tilfojes: Viby, Mokten Jensz0n, En

liden Psalme Verdens wstadige Tilstand

vdi Sangvis stillet. [Med deylig Blom-

ster Engen var] U. St. 1651. 4 Bl.

(K. B.).

, WiDAL, Chkph. , Aandelige Morgen- og

Aften-Psalmer, med hosfoyede Morgenog

Aften-B0n. Kbh. 1750. [Defekt].

S 361, L. 9 tilfojes: Ysted, Laues Rolands0n,

Eu Synderis Samtale met den Herre

Christo om hans hellige D0d, Pijne oc

Opstandelse, Himmelfart oo Bortgang

til Faderen. Uddragen aff den H.

Skrift oc i Sangevijs befattet. Kbh.

1643. 4 Bl. (K. B.).

S. 361, L. 13 f. n. tilf0jes: — U. St. o. A. 4 Bl.

S. 363, L. 27 tilf0jes: — Samme Vise. Sst. o. A.

4 Bl. 8. (K. B.).

— , L. 15 f. n. tilf0jes: Kbh. u. A. (L. N. Sva-

res Efterf.). 4 Bl.

— , L. 1 f. n. tilfojes: — trykt i dette Aar. SBl.

[Forsk. Udg.].

S, 863 tilfojes;

Et ABC, vdi huiloket mand kand see, huorfor

Guds Velsignelse oss fraryckis oc wi maa lide

oc vdstaa saa mange haarde plager osv. [Ah

XLIV.

hemmelske Gud oc Herre, vor eniste Haab

ug Tr0st], aff S. N. Kbh. 1629. 8 Bl. (K. B.).

En liden Julesang om vor Herris Jesu Christi

naaderige F^dzel til denne Verden, det gant-

ske Menniskelige Ki0n til Salighed. [Vel an

i Jesu Christi Naffn], aff I. H. D. Kbh. [Aars-

tallet er bortskaaret, men Digtet er fra Tiden

1627—37]. 4 Bl. (K. B.).

Tuende smucke aandelige Viser. Den F^rste,

som er dictet aff en from oc gudfryctig Pige

vdi siu Siugdom oc paa hendis Sotteseng: Nu

kand jeg daglige mercke oc kiende etc. Den

Anden: For Dig, o Herre , maa jeg vel etc.

Kbh. 1633. 3 Bl. [Defekt: 1 Bl. mangler].

(K. B.).

En dydelig oc gudfryctig Sang, dictet oc giort

Erlig, Dydig oc Gudfryctig Pige Annse Pedersdaatter

til jere. Contexeret oc sammenaat

paa hendis Naftn. [Ah Jesu Christe fijn].

Kbh 1634. 4 Bl. (K. B.).

En ny Vise om den slemme forgiftige Last,

Fradserj oc Druckenskab. Alle Dranokere oc

Suermere til et Speyel oc Exempel. [Ah

Ilimmelske Gud oc Herre, Du Dommer retujsz

oc god]. Kbh. 1635. 4 BI [Med et Trajsnit].

(K. B.).

Tr0st oc Raad imod Sorrig oc Bedr0ffvelse,

componeret oc sammensat aff den som her

wdi er fors0gt. [En tr0stelig Vise Jeg eder

quEede vil]. Kbh. 1635. 3 Bl. (K. B.).

En Aandelig Vijse , dediceret oc forreret Margrete

Hansdaatter udi Bergen. [Min Siel nu

glajder sig]. Componeret af C. S. B. Kbh.

1636. 4 Bl. (K. B.).

Tuende aandelige ny Vjser. Den Forste: Met

Tjden det skecr, jo lenger ocmeer, etc. Den

Anden : Naar min Tid oc Stund er for haand.

[Den sidste er af Hans Thommiss0n]. U. St.

1636. 3 Bl. [Defekt]. (K. B.).

Tuende ski0ne ny Vijscr. Den Forste: En liden

Wugge Vijse. [Dvsililu mit lille Barn]. Den

Anden er en Bonde Sang om Ssedens oc Aft'-

lens fremvext. [Hei-re , voer osz miskundelig].

Aff P. L. W. U. St. 1636. 4 Bl. (K. B.).

Tuende aandelige Vjser. Den F^rste: Eya mit

Hierte ret inderlig jubilerei-. Den Anden:

Miu Gud 00 min Herre. Kbh. 1639. 4 Bl.

[Defekt. 1 Bl. indeholdende den f0rste Vise,

mangler] (K. B.)

Guds B0rns Advarsel oc Formaning: I denne

Verdens farlige oc skr0belige Tid, imod de

store Laster, som ere Pracht oc Hoffart noest

andre medfalgende Udyder. [Menniske Gud

naad' dig huad du est]. U. St. 1642. 4 Bl.

[Med et TrcesnitJ. (K. B.).

En merckelig Vjse om den yderste Dommedag.

Nu nylige vdgaaet paa Prenten. [En mer-


xr,v. xr.vi.

ckelig Vjse jeg quaede vil] Christiania 1643.

[Met et TrEesnitl (K. B.).

En smuck Vijse om Moyses Lijff oe Lefifnet

korteligen aff den hellige Skrifft samlit. [Hvor

vnderlig den sevige Gud|. Kbh. 1643. 4 Bl.

(K. B.).

Encke-Suck, huorudi et gudfryctigt Mcnniske

sin Hierte-kiere EctefeUis uforraodende oc ha-

stige Affgang vjemodelig beklager Aff H. F.

[Heja!HvadN0dosv.]. Kbh. 1G43. 4B1. (K. B.).

Tuende smucke aandelige Vjser, som et christen

Guds Barn daglig kand bruge oc besynderUg,

naar hand aff den Trofaste gode Gud bliffuer

draget vdi Bedroffuelsens Skole. Den f^rste:

Angist, Sorg etc. Den Anden: Guds

Kaade jeg altid prjse vil. U. St. 1643. 4 Bl.

[Defekt. Den anden Vise, der er af H. Chri-

STEKSEN Sthen, manglcr. Paa Titelbladet fin-

des et Traesnit]. (K. B.).

Den 20. Konning Davids Psalme rimvijs forfattet.

[Hen-en bonh^r dig i Fare]. Dediceret den

h^ysedle , Velbome oc sindige Jomfru Elisa-

bethse Gylden-Loffue aff M I. F. U. St. 1644.

2 Bl. (K. B).

Parisis Vijse til christelig Brug forvendt. [Adam

var sig saa riger en Mand]. Kbh. 1644. 4 Bl.

[Med et Tr»suit]. (K. B.).

Tuende aandelige Sang i denne farlige Krigstid

nyttelig at siunge. Dend f0rste er compone-

ret af en fornemme Person [Milde Gud stat

du osz bi], oc kand siungis som: Vil Gud vor

Herre ey med osz staa. Dend Anden [0,

Dannemarck, luck 0yen op] kand siungis effter

denne Melodi: Huad kand osz komme til for

n0d. Kbh. 1644. 4 Bl. (K. B ).

Tvende Hierte-Fiydende Jule Sange om vor

Frelsere Jesu Christo. [1 Fryd dig i Gud,

du Jesu Christi Brud. 2. Velkommen, Herre,

Jesu kiere]. Kbh. 1645. 4 Bl. (K B.).

En ny Vise om Aman oc Dronning Esther Uddragen

aff den heUige Bibelske Skriftis Esthers

Bogs Sivende Capitel. [Jeg heder Aman i

Kongens Gaard]. Kbh. 1645. 4 Bl. (K. B.).

En ny deilig oc gudelig Vjse, om Synden oc

om Syndsens Straff, oc den yderste Dommedag

[Herre Gud, som alting haffver skabt].

Kbh. 1645. 8 Bl. [Med et Trfesnit]. (K. B.).

En liden ny Dict, skencket oc forseret erbge

gudfryctige oc dyderige Piger: Lisebet Viedtz-

daatter, Marickc Viedtzdaatter, Mette Soffrens-

daatter [Lvck op din Dren, Jesu s0d]. Aff

J. C. K. U. St. 1646. 4 Bl. (K. B.).

En ny Vjse om voris forste Forxldris Fuldkommenheds

oc .Slris, saa oc Skrobehgheds oc

Vanseris Stand. AandeHg Vjs fremsat som en

Act imeUem Christum oc den ehristen Kircke

[Gud skabte sig i Paradjs] Kbh. 1647. 4 Bl.

[Med et Triesnit]. (K. B.).

En Klage-Vjse, udi hvilcken et syndigt Menniske

bekiender sine Ofvertrjedelser: Angrer oc for-

tryder, hves Gud med fort0rnet: Affljeder aUe

Stater S0rgelig, dog tr0stelig: Gudfryctige

Mennisker til en Advarsel oc Exempel [Herre

Gud, jeg klager for dig]. Kbh. 1648. 4 Bl.

[Med et Traesnit]. (K. B.).

AUe h0ffske M0ers rette Hofvet Smykke, prydet

med sex aedle Steene osv. [Met Hiertens Lyst

oc Attraa]. Kbh. 1650 4 Bl. (K. B.).

Zions Klagemaal oc Tr0st [Zion klager med

stor Smerte]. Hafn. 1658. 4 Bl. (K. B.).

En Klage-Psalme for Gud, kand brugis i denne

oc andre Krjgs-Tjder [Ah huor vor Lycke

vender sig]. U. St. 1659. 8 Bl. (K. B.).

Lamentabilis et consolabilis Echo eller Samtale

imeUem tvende S0stre (Ohola oc Oholiba

Ezech. 23). [S0ster, sig hvor du tid saalang?].

Kbh. 1660. 4 Bl. (K B.).

P. I. W. En aandelig Sang, huor med en be-

dr0ffvit Siel, formedelst adskiUige Sprock oc

Forjettelser, som ere tagne aff hendis himmelske

Brudgoms Mund, troster sig [Hvi grae-

der du, o min Zion]. Kbh. 1661. 8 Bl. (K. B.).

[S. 15-16 findes: Jesp. Bboksiands Faste-B0n

sangviis udsat: Vi takke dig Gud Fader kierj.

Tvende merckelige ny Viser. Den F0rste om

de selsom oc underligen Tegen, som nu nyligen

skeede i disse omliggendis Lande [H0rer

til Christne hvad Gud forsandt] Den anden:

Gud naade dig Danmarck, huad du est bUnd.

Kbh. 1666. 4 Bl. (K. B.).

En ny Vise om voris forste Foraeldris Fuldkommenheds

oc .^ris saa oc Skrobligheds oc

Vanseris Stand aandeUg Vis fremsat som en

Act imeUem Christum oc den Christen Kircke

[.aiden den hafve L0stig laae]. Kbh. 1664.

4 Bl. (K. B.).

S. 364, L. 8 tUf0Jes: AandeUg Comet-Sang den

gandske Christendom i denne sidste

onde tijd til opmuntring [Ah, Ah den

skiendig Sickerhcd]. Aff L. M. P. Kbh.

— , —

1667. 4 Bl. (K. B.).

tilf0jes: En skjon ny aandelig Vjse,

uddragen aff Salomons Hoye - Sang:

Min Skj0nne denne Ljffligst blant dennem

aUe, etc. Kbh. 1674. 4B1. (K. B.).

— , L. 14 tilf0jes: — SammeVise. Trykt i dette

Aar. P.

S. 365, L. 12 tilf0jes: En smuck ny Viise, hvilcke

Maade et fattigt Menniske i denne

Verdens Elcndighed, Trang og Nod

beklager sig; og taalmodeligen ved

Haabet fortr0ster sig paa Guds Hielp

ogBistand. Kbh. 1698. [Kun det f0rste

Blad er bevaret].

-, L. 14 tilf0jes: — U. St. 1642. 4 Bl. [Med

et Tra;snit]. (K. B.).

S. 366, L. 24 tilfojes: [Forf. er P. Dass].

-, L. 27 tilfejes: [Nr. 1 er af P. Dass].


XLVII.

S. 366, L. 20 f. n. tilfojes: Enny Yisekaldis Tun-

gens Stillere. U. St. 1663. 4B1. (K. B.).

-, L. 2 f n. tilf0jes: - U. St. 1724. 4 Bl.

S. 366, L. 1 f. n. tilfgjes: — U. St. 1734. 4 Bl.

- Kbh. 1786. 4 Bl.

S. 367, L. 14 tilf0jes: — Trykt hos J. J. H. U.

St. o. A. 4 Bl.

— , L. 25 tilf0jes: — U. St. 1730. 4 Bl.

S. 368, L. 14 tilf0jes: — U. St. 1733. 4 Bl.

— , L. 27 f. n.: [Forf. til denne Psalme er Jo.

FErEDEEICHSEK].

— , L. 20f. n. tilf0jes: — Trykt i dette Aar. 4 Bl.

S. 369, L. 15 tilf0Jes:-U. St. 1732. [Med Trse-

snit]. — U. St. o. A [Trykt af J. R.

Thiele]. 4 Bl.

-, L. 26 tilf0jes: - U. St. 1713. 8 Bl.

-, L. 6 f. n. tilf0jes: — til Trykken befordret

af L. S. Trykt i dette Aar. 4 Bl.

[forsk. Udg.].

S. 870, L. 8 tilf0jes: - Ti^kt hos J. H. H. U.

St. o. A. 4 Bl.

— , L. 26 tilf0jes: — Kbh. u. A. L. N. Svares

— , L.

Efterl. 4 Bl.

25 f. n. tilf0jes: [af P. Dass,]. — U. St.

1730. 4 Bl.

— , L. 19 f. n. tilf0jes: [af P. Dass,]. — Trykt

hos J. J. H. 0- St. o. A. 8 Bl.

— , L. i f. n. tilfojes : [Denne

og de foregaaende

7aandeligePsalmer, ere afP.DASs].

S. 370 tilf0jes: Tvende smukke aandelige Arier,

indeholdende Lykkens Ubestandighed

og dens medforte Forandringer; 1.

Du sorrigfuld i Verden gaaer, for din

Lykke, etc. 2. Frisk op min Sipel

holdt op at teenke.

4 Bl. —

Trykt i dette Aar.

Trende smukke nye Viiser. 1. Op af

Synden etc. [af Ambe. Stcb]. 2. Luk

op Naadens D^r, jeg banker. 3. Herre

Jesu Christ, Gud Faders S0n. Ti-ykt

i dette Aar. 4 Bl.

Tvende aandelige nye Viser. 1. Ak!

ak! mit Hierte vil I mig forlade. 2.

Som en Hiort af Flugten m0dig, s0ger

efter Kilde-Vand etc. Tryktidette

Aar. 4 Bl.

— , L. 23 tilf0jes: — Trykt i dette Aar. 4 Bl.

— , L.

[Forsk. Udg.].

12 f. n. tilf0jes: En aandelig ny Psalme.

Hvad Sted jeg staaer i Verden paa.

S. 371, L. 2 tilfgjes: — U. St. o. A. [Forsk.Udg.].

U. St. 1730. 4 Bl. [Med Trfesn.].

S. 372, L. 22 f. n. tilf^jes : Villie af Hiertet En

sand Christen, kifBd af Verden, kiser

af Himlen, som bedr0vet, dog altid

glad, i megen Taalmodighed ved Mre

og Vanaere, tr0ster sig ved en god

Samvittighed og et bedre Livs Haab.

Kbh. 1749. 4 Bl.

XLVIII.

S. 373. Til de paa denne Side anf^rte Psalmer

maa tilf0jes:

En meget gudelig nye Viise , som forestiller at

man maa vsere forn0yet i Gud i hvad der

m0de kand; begynder saaledes: Hvad hielper

mig all Verdens Guld etc. Ti^kt i dette Aar.

4 Bl.

Tvende meget smukke og rorende nye Viiser.

Den F0rste i hvilken et Menneske paa en

ret S0rgehg Maade klager over Skiebnens

tunge Byrde og haarde Medfart. Begynder

saaledes: Ach! Skiebne siig, hvad etc. Den

Anden: Saaledes begyndende: Hvad jeg gi0r

og hvad jeg etc. Trykt i dette Aar. 4 Bl.

Tvende aandelige Sange, den F^rste: Store

Gud, hvad skal jeg sige? Den Anden: 0!

Herre Gud Fader udi Himmerig, etc. Trykt i

dette Aar. 4 Bl.

Gudfrygtig S^emsends Qvarteers-Raab paa deres

S0erejser, sangviis forfattede for dem, der maa

80ge Br0det paa Vandet. Kbh. u. A. (St.

Helliggeiststr. Nr. 150). 4 Bl.

Tvende nye aandelige Sange, udi den F0r?te

beklager sig en arm Synder at han hgger

fangen i Syndens Laenker . . . Begynder saaledes:

Min daglig Sorges Plage. Den anden

er en Forn0yelse i Gud for alle troende Sjsele,

og begynder saaledes: Ach hvorfor skuldejeg

etc. U. St. 1731. 4 Bl

Gudelige Betragtninger over vor Frelseres Jesu

Christi 24 Lidelses Timer fra Skiertorsdags

Aften til Langfredag Aften. Kbh. u. A. [J. R.

Thiele]. 4 Bl.

Tvende nye Viiser, componeret af et traurigt

Hierte, der dog lever i et glad Haab og venter

en bedre Lykke , naar Gud vil etc. Odense

1742. 4 Bl.

S. 380, L. 22 f. n. tilf0jes: Neu eingerichtetes und

verbessertes Gesang-Buch, insonderheit

zu d. teutschen St. Petri Gemeine in

Copenhagen Nutzen; samt einera kleinen

Gebeht-Buch. Copenh. 1731. [Foran

etkobberst. Titelbl. Kopenhagner teutsches

Gesang-Buch. 1727. Med nye

Pagineringer er tilf^iet: Kui'tze Ver-

zeichnisz einiger noch zum Gottesdienst

behorige Stiicker. 1731. B0nner

og Collecter. Historie des allerh. Leydens

u. Sterbens etc. Coph. 1731].

— , L. 2 f. n. tilf0jes: — 8. Aufl. Altona 1760.

S. 381, L. 16 f. n. tilf^jes: et fuldstaendigt Ex-

emplar haves nu; desuden det anf. def.

Exemplar. Titlerne afvige lidt.

S. 382, L. 14 tilf0jes: Stimmen aus Zion, oder

erbauliche Lieder, zur Verherrlichung

Gottes und Erbauung vieler Seelen

hei'aus gegeben. 1 Th. Kpk u. Star-

gard 1761.


XLIX. L.

S. 383, L. 8 f. n. tilfajes: fMONTF.R, Balth.].

Geistliche Lieder zur Bcurtheilung mei-

ner Freunde gcdruckt. Kph. 1771. P.

S. 385, L. 6 tilfojes: Festliehc Singgedichte u.

gebundene Reden. Hamb. 17G7.

— , L. 17 f. n. tilfajes: Tuendc christelige Poenitentzis

Psalmer. Udaff Tydsken paa

Danske vdsat. U. St. 16.i5. 4. P. (K. B.).

S. 387, L. 20 f n. tilfojes : Cantiques sacres, a Tu-

sage de l"Eglise Fran^oise reformee de

Copenhague. Copenh. 1765.

S. 389, L. 2 f. n.: Isacco etc. Opf0rt i Helligg.

Kirke d. 2. April 1795 haves nu i st.

kgl. Bihl.

S. 392, L. 27 tilfojes: --, Sang etc. i Trinitatis

Kirke i Kbh. 1. Sond. efter Trin. 1784.

Kbh. 4 Bl.

— , Sang etc. i Trinitatis Kii'ke i Kbh.

2. S0nd. efter Nytaar 1785. Kbh. 4 Bl.

— , Sang etc. i Helliggejstes Kirke i

Kbh. 2.

4 Bl.

Sond. efter Paaske 1788. Kbh.

— , Sangen etc. i Trinitatis Kirke i

Kbh. 3.

4 Bl.

Sond. efterPaaske 1793. Kbh.

S. 393, L. 18 f. n. tilf^jes: HvtD, C. A., Forso-

nerens Minde. Passions-Cantate opfort

i Fasten i Enigheds-Selskabet. [Kbh.]

1786. 4 Bl. - Opfort i Fasten 1787 i

Enigheds-Selskabet. Kbh. 4 Bl.

, L. 1 f n. tilfojes: — Sangene af Athalia, et

bibelsk Drama, til Schcltzes Musik

overs. af JoH. Hemi. Sch0nhetiier, op-

forte i Frue Kirke d. 20. Dec. 1797.

Kbh. 8 Bl. — Opfort i Fasteu 1798 i

Kongens Palais. Kbh. 8 Bl.

S. 394, L. 24: Udgaven 1803 haves nu i st. kgl.

Bibl.

— , L. 24 tilfojes: — Opfort ved Hoffet i Fasten

1805. Kbh. 4 Bl. [Trykt med Vaaren

af J. Haydn. Overs. af Th. Thaarcp,

etc. Kbh. 1805].

— , L. 12 f. n. tilf0jes: — Opfort ved Hoffet i

Fasten 1800. Kbh. 4 Bl. - Opfort i

det kgl. musik. Akademie. Kbh. u. A.

4 Bl. - Opfort i Fasten 1813. Kbh.

P. 4 Bl.

— , L. 3 f. n. tilfojes: — Opfort i Fasten 1793

paa Christiansborg Slot. Kbh.

— Opfort ved Hoffet i Fasten

Kbh. 4 Bl. - Opfort i Fasten

8 Bl.

1797.

i det

kgl. musik. Academie. Kbh. [1S05|. 4

Bl - Lgl. Kbb. u. A. 4 Bl. — Opfort

til Bcdste for det kgl. C.apels Enke-

Casse. Kbh. u. A. [Hermed: Geistlig

Musik af Cherbbini]. 8 Bl. — Opfores

i den stille Uge 1810. Kbh. 4 Bl. -

Opfort i Fasten 1813. Kbh. 4 Bl. —

Opfort i Frederiks tydsko Kirke paa

Christianshavn i Fasten 1816. Kbh.

4B1. — Opfort i Trinitatis Kirke Torsd.

d. 30. Marts 1820. Kbh. 4 Bl. — Christi

D0d etc. Fadervor af Klopstock. Til

Naumanks Musik af Fr. H^egh-Guldberg.

Kbh. 1826. 4 Bl.

B. 395, L. 7 tilfojes: Christi Dod. Ordene af

Baggesen. Musiken af J. A. P. Schultz.

Opfort ved Hoifet i Fasten 180.5. Kbh.

4 Bl. [Trykt med Sommeren af J. Hatdk.

Overs. af Tn. Thaarup eto. Kbh. 1805].

— Opf0rt i Fasten [1805] i det kgl.

musik. Academie. Kbh. 4 Bl. — Op-

— , L.

f0rt i Fasten 1813.

14 tilfojes: Sange til

Kbh. 4 BI.

Kirkemusiken som

blev opfort i Helliggeistes Kirke i Ki0benhavn

paa Sondagen imellem Juul

og Nytaar 1792 af G. Bcsch. Kbh.

4 Bl.

— , L. 26 f. n. tilfojes: Jesu D0ds-Angst i Urtegaarden.

En Passions-Sang. Sat i Mu-

sik af Hartjlann. Opfort i Fasten 1793

paa Christiansborg Slot. Kbh. 1793.

[Hermed er trykt Baggesens Lovsang].

7 Bl.

— , L. 21 f. n. tilfojes: Tvende Choral-Sange, afsiungne

i Helliggeistes Kirke Sondagen

d 25 Maij 1794 til Bedste for Arbeids-

Anstalten. [1: Du som alle Himlens

Haere. Af Thaarot. 2: Den storste

Lserer traadte frem paa Jord. Af Ped.

Hansen- Musikken til begge af Schultz].

Kbh. 4 Bl

S. 395, L. 21 f. n. tilfojes: Ordene til den aan-

delige Concert, som opf0res i Helliggeistes

Kirke d 25 Marts 1796. Mu-

siken er af Mozaht. Kbh 2 Bl.

— , L. 18 f. n. tilfojes: Ordene til den aandelige

Concert, som opfores ved Hoftet i Fa-

sten 1797. Kbh. 4 Bl — Kbh. 1798.

4 Bl.

— , L. 13 f. n. tilfojes: — [Kbh.] u. A. 4 Bl. —

Opfort i det harmoiiiske Selskab. Kbh.

1807. 7 Bl.

— Opfort i

— Lgl.

det kgl.

Kbh. 1812. 4 Bl.

musik. Akademie.

— , L 7

Kbh. 1812. 4 Bl.

f. n. tilfojes: — Opfort i det kgl. mnsik.

Akademie. Kbh. u. A. 4 Bl. — Opfort

i Frederiks tydske Kirke i Fasten

1817. Kbh. 6 Bl.

— , L. 6 f. n. tilf0jes: Opstandelsen. Et Oratorium,

ved Tn. Thaarcp. Sat i Musik

af Kunzen. Opfort i Helliggeistes Kirke

d. 25. Marts 1796. Kbh. 7 Bl. — Opf0rt

ved Hoffet i Fastcn 1797. Kbh.

7 Bl. — Opfort ved Hoffet i Fasten

1804. Kbh. 7 Bl. — Opfort i det kgl.

music. Akademie. Kbh. u. A. 4 Bl.

Ligeledes U. St. o. A 7 Bl. — Opf0rt i


LT.

det harmoniske Selskab. Kbh. u A.

7 Bl.

S. 390, L. 3 tilfojes: Lovsang. Opfort ved Hoffet

i Fasten 1801. Ordene af Thaaetjp.

Musiken af Ktjnzen. Kbh. 4 Bl. —

Opf0rt ved Hoffet i Fasten 1802 Kbh.

[Sammen hermed er trykt: Baggesen,

Skabningens Halleluja]. 10 Bl. — Op-

f0rt ved Hoffet i Fasten 1804. [Lgl.].

10 Bl. — Samme Hymne med Titel:

Jubel

- Hymne. Ordene af Thaarup.

Musikken af Kunzen. Opf^rt i det

Harmoniske Sclskab. Kbh u. A. 4 Bl. —

Forsk. Udg. 4 Bl. — Opf0rt i det kgl.

Musikalske Akademie. Kbh. 1807. 4B1.

— , L. 20 tilf0jes: 1—3 D. Opf0rt i det kgl.

musik.

— 3. D.

Akademie. Kbh. u. A. 12 Bl.

Opf0rt i det venskab. Selskab.

Kbh. 1808. 4 Bl.

— , L. 23 tilf0jes: Fredsf^rsten, af Fe H. Gdlb-

BEKG, sat i Musik af Kunzen U St.

— , L

0. A. 4 Bl.

26 tilf0jes: — OpffJrt i det Harmoniske

Selskab. Kbh. u A. 4 Bl

-, L. 27 f. n. tilf0jes: - Opf0rt i Trinitatis

Kirke Langfredag 1823. Kbh. 4 Bl.

— , L. 8 f. n. tilfojes: Cantate som afsynges i

Trinitatis Kirke 4. S. efter Trinitatis

180.5 af Skolens B0rn. Ordnet af J. W.

-,

Klingberg

— tilf0jes: Til

Kbh. 1805. 2 Bl.

den 20 August 1805. Kbh.

1805. 2 Bl

S. 39G, L. 5 f. n. tilf0jes: Vaarcantate som af-

synges i Lyngbye Kirke ved Vaarfesten

d. 22. Mai 1808. Kbh. 2 Bl.

S 397, L. 7 tilf0jes: Hiort V. K., Cantate af-

sjungen i Holmens Kirke paa Skjrer-

torsdag og Laugfredag. Musiken af

Feiberg. Kbh. u. A. 2 Bl.

— , L- 15 tilfojes: Sielemesse. Oversat og underlagt

Mozarts Musik af Frankenau.

Opf0rt i det kgl. musik. Akademie

Kbh. u. A, 4 Bl — Opf0rt ved Hoffet

i Fasten 1803. Kbh. 7 Bl. — Kbh

1816. 7 Bl. — Opf0rt til Bedste for

det kgl. Kapels Enkekasse. Kbh. 1816

8 Bl — V A. MozARTi Missa pro de

functis: Requiem latine et germanice

Hafn. u. A. 8 Bl.

— , L. 21 tilf0jes : Psalmen Miserere og Fr. H0egh

— ,

Guldbergs Refoi'mations-Cantate. Satte

iMusik afC.E F.Weyse Kbh. 1818 4B1,

L. 21 tilf0jes: Kyric Eleison, sat i Musik af

Danzi. Miserere, sat i Musik afWEiSE.

Cantate af Thom. Tiiaarup, sat i Musik

af Weise. O])fort i Trinitatis Kirke

Kbh. 1819. 8 Bl.

S. 398, L. 2 tilf0jes: — Opfort i det venskab.

Selskab. d. 23. Marts 1823. 4 BI.

LTI.

S. 398, L. 2 tilf0jes: Sang til Paaskefesten ved

T. Thaaeup. Musiken af Wetse. Kbh.

1821. 4 Bl.

— , - tilfojes: Geistlig Musik af Cherubini

Cantate af Thomas TnAAjtUP. Sat i

Musik af Weyse. Opf0rt i Trinitatis

— , —

— , —

Kirke Skiaartorsdag 1821. Kbh. 8 Bl.

tilfojes: B0n og Lovsang. Afsjungen i

Fasten i det Harmoniske Selskab d.

17. April 1821. Musiken af L. Cherubini

Texten af N. H. WEnrwiCH. Kbh. [Hermed

er trykt: Kyrie Eleyson sat i Mu-

sik af Jos. Hatbn. Kbh. 1821]. 8 Bl.

— Afsiungen i Fasten i det vensk.

Selskab d. 8.

— Afsjungen

April

d. 7.

1821.

Apr.

Kbh,

1822.

4 Bl.

Kbh.

4 Bl.

tilf0jes: B0n og Lovsang. Af N. H.

WEnrwiCH. Musiken af L. Cherubini,

Mottetto af Mozakt, Jesu Opoffrelse

af Liebenberg. Musiken af Weise. Op-

f0rt Skiertorsdag 1825 i Trinitatis Kirke.

Kbh. 8 Bl.

— , L. 13tilf0jes: Eonke, C. F., Sange ved H0stfesten

i Lyngbye Kirke d. 22. Septbr.

1822. U. St. 2 Bl.

— , L. 15 tilf0jes: Geisthg Musik af Cherubini.

Christus paa Oliebjerget. Oratorium

til Musik af Beethoven. Opf^rt i Tri-

nitatis Kirke Skiertorsdag d, 15. Apiil

1824. Kbh. 7 Bl.

— , L 15 tilf0jes: R0nne, C. F. , Sange ved

Il0st-Festen i Lyngbye Kirke d. 12.

Septbr. 1824. U. St 2 Bl.

— , L. 18 tilfojes: Concert til Fordeel forlidende

og trsengende Medbr0dre paa Konge-

rigets Vestkant Givet i Trinitatis

Kirke d, 6, Marts 1825, U. St. 8 BI.

— , L, 21 tilfojes: Fadervor af Klopstock. Til

Naumanns Musik oversat af Fr. H0egh-

— , L.

Gdldberg

24 tilf0jes:

Kbh. 1826. 2 Bl

— Samme Cantate for0get

med en Lovsang til Musik af Weise,

Opfort i Christiansborg Slotskirke til

Bedste for det Kgl, Capels Enkekasse,

d. 14. April 1827.' Kbh, 8 Bl.

— , L. 25 tilfojcs: Sang til Julefesten Ordene

af Th Thaarup. Kbh 1822. 4 Bl —

Kbh. 1823 4 Bl, — Musikkeu afWEiSE.

Kbh. 1829 4 Bl - Kbh 1830 3 Bl

S. 404, L. 30 f. n tilf0jes: — Aarhus 1639.

S. 405, L. 28tilf0jes: Odense 1800. (Foran 2 Opl.)

S. 406, L. 1 tilf0jes: Bech, Lauritz Justs0n,

Lifsens Traje nied sino tolf aandelige

P^aufntag og Hiertc-Suck. Hafn. u. A.

[17.50?] 1 BI. Foh pat.

S.408, L. 28 f. n. Ved Bunian tilf^jes: — Kbh.

17G7. [Med 2 Titelblade, paa det ene

et Trsesnit].


LIII.

S. 414, L. C f. n. till'0jeg : Haubeb,

EBEBn. Dav. For-

nuftige og chfistelige Tanker om aandelige

AnfEcgtninger og isser onde Tan-

ker. Fordansket af Matih. Chr B^hjte.

Kbh. 1755.

S. 410, L. 25 tilf0jes: Heevey, James, iilOBreve,

som angaae Religionen og Sa^derne,

oversatte af don engelske Original, som

er trykt i Aarct 17G0, og med 158 forn0dne

Anmwrkninger, og et hosf0yet

tredobbelt Register, forsynede vedAu-

GUSTiNcs Chkistian Faber. 1—2 D.

Kbh. 1780—81.

S. 419, L. 4 tilf0jes: - 6 Opl, Sst. 1768.

S. 421, L 13 f. n. tilf^jes: Lassenius. Sioniti-

sche Erquick - Stunden [1—2. Th.].

Hamb. 1676. [Med Portrait og Tavl.].

S. 424, L. 26: Et Titelblad haves af en Udgave,

hvorpaa: Prentet affj0rgen Lampreoht

oc Daniel Eichhoru 1667, den 28.

Martij.

— , L. 24 f.n. tilf0jes: - [IJ— 2. Part. Kbh. 1679.

S. 425, L. 15: Naur, Aandelig Julestue. 1696,

haves i st. kgl. Bibl.

S. 426, L. 3 f u. tilfBJes: Patteeson, J og E.

Henderson. Det EeneN0dvendige. Kbh.


1805. 4 Bl.

S. 428, L. 13 tilf0jes: [— ,

J Menoza, en Asia-

tisk Prints, som reste werlden omkring,

for at soka Christne, i synnerhett uti

Indien, Spanien, Holland etc. 1—3 D.

I fran danska Spraket ofwersatt, Wasteras

1771—73.

— , L. 18 f. n. Ved Qvirsfeld tilf0jes: — Med

Autors Portrait, stukket i Kaaber, Kbh.

u. A (Hos N. C. Ditlewsen)

— , L 9 f. n. tilf0.jes: — Sst. 1750.

S. 433, L. 25 tilf0jes: — 2. Oplag med et nyt

forfattet Tillteg Sonderborg 1816.

3. Oplag. Kbh.

S 437, L 22 f n. tilf0jes : —

1769. P.

S. 438, L 12 tilf0jes: Bclow, C. G , Sammenligning

imellem Skriftet kaldet Stunden

der Andacht og den hellige Skrift

eller imellem L0gn og Sandhed. Kbh.

1823.

S. 441, L 29 tilf0jes: — Kbh. 1752. P.

— , — tilfojes: Gudelig La;ugsel, som eenhver

Bodfserdig og af Jesu Kiserlighed indtagen

Sisel i Suk og Attraa forestilles

til Tr0st, Opbyggelse og Vederqvse-

gelse. Med et Tillag af eendeel ud-

valde aandelige Psaliner. Kbh. 1738.

[Till.X'gct har ssersk. Titelbl. , Pagin.

S. 442,

og Sign.J,

L. 10 f. n. tilfojes: —1-8 Stykke. Kbh.

— , L

1757—64.

9 f. n Et E.xcmplar med 1—8 Stykke,

Kbh 1759—64, haves nu i st. kgl. Bibl

LIV.

S. 444, L. 1 f. n. tilf0jes: Christelige Leveregler.

som en oprigtig Broder har opsat for

sin kj0delige S0ster, og overleveret

hende, ved sin Afsked fra hende. Et

vigtigt Ord til Eftertanke for alle

Christne. Haderslev 1826. P.

S. 446, L 17 f. n. tilf0jes: B0ndernes kjerkomne

Markedsgave til hverandre. Indeholdende

endeel Isererige og saare for-

n0Jelige Smaahistorier, som alle lede

til sand Nytte og Lyksalighed i den

huuslige Staud. Andet, meget omarbejdcdc

og fiirbedrede Oplag. Kbh. 1801.

S. 447, L 8 tilf0jes : Maeezoll, J G., Andachtsbuch

fiir das weibliche Geschlecht vor-

ziiglich fiir den aufgeklartern Theil des-

selben. 1—2 Th. Neue Aufl. Leipz.

1798, [Med Titelkobber]

S. 448, L. 1 tilfojes: Balslev, R Opbyggelige

Betragtuinger for Syge. Odense 1806.

S. 458, L. 2 tilf0jes: Naue, Aandelige Paaske-

Lilier, Kbh. 1698(?J [Titelbl. manglerj.

— , L. 4 f. n. tilf0jes: Segics, Jo. Jac , Hsematologia

sacra. Det er: Hellige Be-

tragtninger over vores overmaade kostelige

og H^ydyrebare L0se-Penge,

som er Jesu Christi Kraftige Blod. Af

det Tydske oversat af Jens Petersen

JuuL. Kbh. [1758J.

S. 460, L. 13: Bastholm, Andagts0velser etc.

Udg. 1798 haves nu i st. kgl. Bibl.

— , Andakts Ofningar for Nattwards

Giister. Ifran Dauskan. Stockh. 1792.

[Trykt i Abo].

S. 461, L 11. Ved HiOrino tilf0jes: — 8. Opl.

Sst. 1693.

— , L. 13 f. n. tilfajes: Llther, Morten, Nyttige

Anviisniiig til en vserdig Forbe-

redelse til Nydelsen af den hellige

Nadvere. Uddragen af Luthers sam-

lede Skrivter, og til gode Christnes

Nytte og Opbyggelse oversat paa Dansk.

Kbh. u. A. [o: 1820?].

S. 468, L. 25 tilf^jes: Mynster, Anmarkningar

ofver. konsten att priidika. Ofversatt-

ning af C. P. Hagbebo. Lund 1815.

S. 469, L. 3 tilf0jes: Jonoe Archivarius homi-

leticus. 2. og 3. D haves nu i st. kgl.

Bibl

S. 476, L. 16 tilf0jes: Bastholm, Helfwetes Straf-

fens Ewighet, bewisad uti en christelig

Hogmaszo-Predikan pa 6te Sondagen

efter Trinitatis. Ofwersattning. Stockh.

1785. P

S. 472, L. 22 tilf0jes: Arrobo, Ossa rediviva.

Kbh. 1680. 4.

S. 480, L. 2 f. n. tilf^jes: - 1—2 Part. Kbh. 1760.

4. — Kbh. 1766. 4.

S. 481, L. 14 f. u. tilf0jes: Brujj, Chr., Confirma-


LV. LVI.

tionstale holden i Korskirken fgrste S0n-

dag efter Paaske 1807. Bergen 1807. P.

S. 486, L. 17 tilfojes: Clausen, J., Der er Tr0st

i Tanken, vor Levetid tager aarlig af.

En Religions-Tale paa Nyt-Aars-Dag

1709. Kbh. 1790. P.

S. 487, L. 9 f. n. tilfojes: CRAi.ii;K, P. C, Hvor

vigtigt det er for Borgersamfundets

Vel, at den oftentlige Gudsdyrkelse

holdes i tilb0rlig Agt. Praediken paa

Nytaarsdag 1804 holden i Mehrn Kirke,

og med nogle Forandringer given i

Ti^kken. Kbh. P.

S. 494, L. 1 f. n. tilf0jes: Giese, Jesus Forbarmeren

blev forestillet i en Praediken

12 S0ndag eft. Trin. 1734 i Werninge-

rode. Oversat af J. P. JuuL. Kbh. 1764.

S. 495, L. 20 tilfgjes: Grhes, [Febd.]. Predigt

beim Beginne des Jahres 1825. Coph. P.

S. 496, L. 25 f. n. ved Gxtnnerus, De Ugudeliges

Ulyksalighed tilf0jes: Tronhiem 1758. P.

S. 497, L. 17 tilf0jes: [Hagerup, Eiler,] Nogle

Prasste-Vielses Taler, over H. Cor. IV,

V 7—12 holden udi Tronhiems Dom-

Kirke Anno 1741 og 1742. Tronhiem

1743. 4.

S. 501, L. 30 f. n. tilfojes: [Hersleb, Ped.], Livets

Ord udi D0dens Stund. Eller de syv

Christi Ord paa Korset, udi syv Prse-

dikener forklarede og efter Iloy Befal-

ningudg. ;

hvortil kommer en Praediken

over det f^rste Christi Ord efter Op-

standelsen. Kbh. 1776. 4.

— , L. 23 f. n. tilfojes: Hersleb, Pet., Den iifwen

under sin djupaste Fornedring, bade i

Ord oeh Gerningar magtiga Jesus af

Nazareth. Det er: Predikningar ofwer

de sju Ord, som Fralsaren talade under

sit yttersta Lidande. Nu efter Danska

och Tyska Uplagarne jamnforda, pa

Svfenska ofwersatta. U. St. [Stockh.]

1766. [Udgjor 2. Del af Allmagt midt

— , L

udi Afmagt.]

15 f. n. tilfojes: Hervet, Jacob, Fem

PrKdikeuer, og en Afhandling om Sondags-Selskaber;

tilligemed "Wilh. CudwORTHs

Liigprsediken over sal. James

Hervey. Oversatte af det Tydske ved

AUGUSTINUS CHBISTUN Faber. Kbh. 1778.

[Ogsaa med Titelbl. Jacob Herveys

Levnetsbeskrivelse. Oversat af det Tyd-

ske ved A. Che. Faber. Kbh. 1778].

S. 502, L. 10 tilfojes: Holm, Alex., Skrifte-Tal.

Ofwersattning. Stockh. 1797.

S. 504, L. 26 tilf0jes: (Ingversen, Broder] Predigten

iiber die ersten Verse der Sonn-

tagsevangelien. Die Eingange erlautern

die Geschichte Abrahams. 1—2 Th.

Flensb. 1770.

S. .505, L. 10 f. n. tilfojes: — Prsediken paa 4.

Fredag efter Paaske 1808 over Apostl.

Gjern. Cap. 13, V. 38—41 holdt i Helliggjestes

Kirke , og efter Venners Anmodning

udgivet. Kbh. u. A. P.

S. 516, L. 17 f. n. — Samme Bog. Kbh. U. A.

[c 17.30—40]. 4.

S. 517, L. 23 tilfojes: Munter, Balth., Grosze

Vortheile der demiithigen Hoheit. Predigt

am Feste der Heimsuchung Maria

1766 iiber Luc. L 39—56. Kph. 1766.

S. 518, L. 25 tilf0jes: MOnter, Balth , Drey

Traureden bey den ehelichen Verbindungen

meiner Kinder gehalten. Kph.

1792.

S. 519, L. 16tilf0jes: Monster, P. H., Den Kamp,

den aerlige Guds Tiener har at kaempe,

og det store Haab, der skal styrke ham

i Kampens Stund. Prsediken paa St.

— ,

Hans Landemode 1810. Kbh. P.

L. 15 f. n. tilfojes: Nebel, Henr. Chbph., Fire

Betragtninger over vor Herres Jesu

Christi Kierhghed, Taarer, Vunder, og

den velfortiente Lon for hans Arbeide.

Oversatte [af MicH. HoLMBo]. Kbh. 1785.

S. 520, L. 22 tilfojes: — Kbh. 1784.

S. 521, L. 11 f n. Pavels, Fera Prsedikener 1793

haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 523, L. 28 tilf0jes: Poscholan, M. C, Vier

Zeugnisse der AVahrheit von Christo u.

dem rechtschaffenen Wesen in ihm,

die in dreyen Predigten u. einer Confinnations-Rede

enthalten sind. Minden

in Westphalen 1767.

De Troendes Salighed i

S. 524, L. 8 tilfojes : -

Tiid og^vighed. Betragtet af 1. Joh.

Ep. 3 C. V. 2. Oversat af H. L. Kbh.

1770. P.

S. 526, L. 22 tilfojes : Rudelbach, A. G., Das

Reich Jesu Christi. Predigt iiber den

Brief an die HebraerXII, 28 am Sonntage

Exaudi in der Kirche zu Glauchau

gehalten. Waldenburg, Leipz. 1829. P.

S. 527, L. 11 f. n tilfojes: Saxtorph, Ped., Et

Anhang af sex opbyggehge Predikeuer

over de forordnede Evangelier og

Epistler paa de tre HelUge Dage, nem-

lig I. d. alm. Bede-Dag, H. Taksigel-

sens Festes Dag (11 Febr.), III. d. alm.

Taksigelsens Fest i Norge (13 Jan.).

Kbh. 1762. 4.

S. 530, L. 15 tilfojes: Schroder, Fr. AuG , Wann

ist eine Kirchengemeine achtchristlich

und evangelisch? oder Wie will Chri-

stus seine Kirche haben? Eine erweiterte

Predigt, gehalten am Reforma-

tionsfeste. 1S22. Schlesw. 1822. P.

S. 534, L. 10 f. n. tilfojes: Sihth, L. , Tvende

sidste Prsedikener i Holmens Kirke


LVII. LVIIJ.

holdte anden Juledag 1792 til H^imesse,

og Nye-Aars Dag 1793 til Aftensang.

Kbh. 1793. P.

S. 537, L. 11 tilfnjes: Sthuensee, Abam, En

evangelisk Tale om Salighcden i Jesu,

hi^ldcnpaaCieneralkirkcvisitationsdagen

i Waiukbcck i Aaret 1788 og efter Forlangende

til Trykken befordrct Kbh.

1828. P.

S. 541 , L. 9 tilf0jes : [Walben, F. II. v. ?|, En Sam-

ling af iitwalda och grundrika Predik-

ningar uti .atskilliga Amneii. Kph. 1791.

8.542, L. 9 f. n. tilfojes: Vidalin, Huusposstilla.

Edit. IX. Iloolum. 1776. (U. li).

S. .547, L. 13 f. n. tilf^jes:

— Collegium pastorale practicura, eller

Underwisning for dem, som wilja ratt

— . —

. PoNTOPPiDAN,

foresta det Hel. Prediko.ambetet. I''ran

andra och forbiittrade Danska Original

Uplagan af ar 1765 ofwersatt. Med bifogade

Anmiirkningar, rorande miist

swenska Kyrkoforfattningen. Andra Upl.

Stockh. 1784. 4.

Collegium pastorale practicum,

ellcr Underwisning for dem,

som wilja riitt forestii dot IIcl. Prcdikoembetet.

Ofwersiittning jemte bifogade

Anmarkningar, rorande mest Swenska

Kyrkoforfattningen. 3 Upl., Mariefred

1826. 4.

S. 549, L. 11 tilf0jes: — 2Upl. Mariefred 1826. 4.

— , L. 27 f. n. till^^jes: Beta^nkninger, foranledigede

ved Igiennemlnesningen af Hr.

Dr. Bastholms korte Tanker etc., indoholdendo

tillige Udkast til en Plan,

hvorcfter Pra;sterne fratages deres

Jordbrug og Tiende, Kbh. 1795. P.

S. 552, L 14 f. n. tilf0jes; Journal for Religions

Liirare. Ar 1812. 1 Heft. Lund 1812,

nagra

Om indeholder: Fr. MOntee ,

Hufwudegenskaper wid en god Liturgi.

[Udg. i Vidensk. Forhandlingcr ved

Sjrollands Stifts Landemode. I. 1.

Kbh. 1811.]

S. 554, L. 14 f. n. tilf0jes: — Sst. 1760.

S 564, L. 23 f. n. tilf0jes: Lobentzen, P., Ver-

such einer faszlichen Uebersetzung der

I

evang. u. epist. Texte des 1 Jahrg.

Schlesw. 1798.

S. 574, L. 19 f. n. tilf^jes: [Brochmand, Jesp.

RASMnssEN], Trende Kirckc-, Skole- og

Huus-Bonner i denne farlige, s0rgelige

oc besuerligc Krigstid sangvijs forfattet.

Den Forste: En Poenitentz Bon

Den Anden: En Bon for vor Allern.

Herre oc Konge. Den Tredie : En

Poenitentz-Bon i denne farlige oc be-

suerlige Krigs-Tijd Kl)h. 1644. P. (K B.)

S. 596, L. 19 tilf0jes: Samme Bog. Schleswig

II. A. 4. P.

— , L. 16 f. n. tilf^jes: Texte u. Gebethe an. d.

extraord. allgem. Fest-, Busz- u. Beth-

Tage, welcher am 4 Freytag nach Ostern

hochfeyerlich gehalten wird. Cph. u.

A. [c. 1747|. P.

S. 595, L. 1 f. n. tilf0jes: MinHELSEN, H C, Hojstfornaden

og vigtig, men kort Advarsel

imod utegtc evangelisk Christendom,

given ved en ung Proselyts Daab i

HoImensKirkc d. 25. April 1827. Kbh. P.

S. 615, L. 10 f. n. tilf0jes: Ambeosius, ToB. Axel.

(Chr. Ande. iVlBYCKE , pra3s.), Diss. de

naturali principio usucapinnis et prajscriptionis.

(Altonie| 17.54. 4. P. DA.

S. 638, L. 17. Af den f^rstnsevnte Udgave af

Recessen fra 1643 haves Exemplarer,

som mangle Cap. om Troldfolk, der

skulde findes 2. Bog Cap. 28.

S. 704, L. 25 f. n. tilf^jes: Verordnung, wie es

mit Administration der Justits in dem

Hertzogthum Schleszwig hinfiihro ge-

halteu werden solle. Copenh. d. 15.

Novembr. 1684. 4. 4 Bl.

S. 707, L. 13 tilf0jes: Wahrhaft'te und hochsterforderliche

Nachricht von dermahligerBeschaffenheit

derFIensburgischen

Schidd- und Pfand-Protocollen. U. St.

1747. Fol. (U. B.).

— , L. 17 tilfojes: Declaration des ijphi 7. der

Con.stitution wegen der Schuld- u.

Pfand-Protocolle in den Stiidten des

Hertzogthums Holstein, kgl. Antheils.

Gliickst. d. 26 Dec. 1752. 4. 4 Bl.

S. 741, L. G tilf0jes: Erstes Heft. U. St. 1796.


LXl l.XiI

S. 7, L. 15 f. n. tilf0jes: [Udg. af Emak. BALLrNG.

S. 10, L. 10 f. n. tilf0jes: BrBLiA ved KongFride

TILFOJELSER OG RETTELSER.

rich den Femtes christelige Omsorg. .

efterseete og rettede ... 8. Oplag. Kbh

17.54. 8m^i — 10. Opl. Sst. 1765. Sm»"

S. 11, L. 28 tilf0jes: [Udg. af Adaji Oleasics.]

S. 12, L. 25: Balles christl. Religionsblatt er

oversat af Jak. Bischoff.

S. 19, L. 3 tilf0jes: [Kall, Jo. Chr., De ,1";" hz nS"

Gen. 20, 16 et de Ismaele pnv!;, Ibid.

21, 9, 10. Hafn. 1748.] Fol. P. UPr.

— , L. 8 tilf0jes: [Kall, Jo. Chb. , De senis

Isaaci oculis caligantibus super Gen.

27, 1 itemque de vitio oculorum Leae,

ibid. 29, 17. Hafn. 1745.] 4. P. UPr

S. 20, L. 20 f. n. tilf0jes: [Kall, Jo. Chr., De

obstetricibus matrum hebraearum in

Mgypto, Exod. 1 , 15 sq. Hafn. 1746.]

4. P. UPr.

S. 21, L. 21 f. n. tilf0jes: — 1—2. Part Kbh.

1708. [Defekt.]

S. 22, L. 25 f. ff. tilf0jes: [Kall, Jo. Chk., De

vaticinio Bileami, Numer. 26, 17. Hafn.

1748.] Fol. P. UPr.

S. 26, L. 10 f. n. tilfojes: [Kall, Jo. Chb., Ana-

lysis exegetica cap. 26 Jobi. Hafn.

1743.] Fol. P. UPr.

S. 33, L. 29 tilf0jes: [Overs. af GissrE Bjab-

KESEK.]

S. 34, L. 19, Haksen, Petek, Betrachtnngen etc.

Ploen 1746 haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 35, L. 14 tilf0jes — : 2. Ausg. mit nenen Anmer-

kungen vermehret und mit nothigem

Register versehen. Sst. 1744. 4.

— , L. 8 f. n. tilf0jes: Haksen, Pet. , Betrachtungen

osv. Hamburg 1756 haves nu

i st. kgl. Bibl.

S. 37, L. 15 tilf0jes : [Kall, Jo. Chr., De Jesaia

nudo vaticinante, c. 20. Ilafn. 1744.]

Fol. P. UPr.

S. 37, L. 23 f. n. tilf^jes: [Kall, Jo. Chb., De

vaticinio Jesaix 53, 8—9. Hafn. 1748.]

Fol. P. UPr.

S.38, L. 8 tOf0Jes: Bba>-d, Nic, Sunderb. Hols.,

(Phil. Mclleb, praes.), Crocodilus lacrymans,

s. Sincerator, occasione Jerem.

41, Commat. 6. Oder: Von denen

Crocodils-Thranen. Jense 1733. 4. P.

DA.

S. 41, L. 24 f. n. tilf0jes: Reichekbach, Fr. Chb.,

Norbya-Slesvicensis, (Jo. Chrph Sticht,

prses.), Diss. philol. de rabbinis in exponenda

historia Jonse errantibus. Altonse

1761. 4. P. DGA.

S. 42, Lin. 24 tilfojes: — Samme Bog, Titlen

lidt forandret.

S. 45, L. 2 f. n. tilf0jes: [Bogen er et Efterti^k

af d. n. Test. i Christian HPs Bibel og

ndg. af Claus F0ebd.]

S. 49, L. 12 tilfojes: Beck, Jo., Kingurleet innub

niamset udloe imaipok, pingortitsirsivta

annaursirsivtalo Jesub Kristub kingurleet

okause sullirseilo innuktut mattoma

nunane sakkigame. U. St. 1759.

[En Harmoni, som omfatter Christi Historie

fra Palraesondag til Christi Him-

melfart.]

— , L. 26 f. n. tilf0jes: Nalegauta Jesusib Kri-

stusim annaursirsivta sulbrsei, okautsin-

nik tussarnersunnik aglengniartut sissa-

mset pissitausimaput attautsimut. Bar-

«bime 1804.

S. 67, L. 2 tilf0jes: - Vitebergfe 1570.

S. 69, L. 8 f. n. tilfojes: Zacharije, JrsT FRrD.,

(Ingw. Gottl. Tsgwebses, Eiderost.,

resp.), Diss. philogica felicem matrum

curam educandis liberis adhibendam

proponens, et Pauli Verba 1 Tim. 2,

15 litteris sacris consignata explicans.

Kilije 1732. 4. P. DA.

71


LXIIt

Hardee, Jac, Anglo-Schleav. ,

Clericus

pei-cussor ex 1 Tim. 3, 3 et Tit. 1, 7

descriptus. Rostochii 1708. 4. P. DA.

S. 70, L. S tilfojes: [Latinsk Univers-Progr. om

Betydningen af Ordet ainCojTrvpfir, 2.

Tim. 1, 6. Kbh. 1749.] Fol. P.

S. 73, L. 4 f. n. tilf^jes: [Latinsk Univers. Progr.

om Fortolkningen af 1. Pet. 5, 13.

Kbh. 1750.] Fol. P.

S. 77, L. 23 tilf0jes: — Witeb. 1561. [Paa sidste

Blad: 1560].

— , L. 24 tilf0jes: - Witeb. 1589.

S. 80, L. 25 tilfojes: - Sst. 1880. P.

S. 82, L. 26 tilfgjes: [Kall, Aee.], De Codice

CantabrigenBi Novi Test. a Stephani 3

diverso. Hafn. 1770. Fol. P. UPr.

[— ], De Wetstenii oscitantia in excerpendis

codioibus Novi Test. Hafn.

1770. Fol. P. UPr.

S. 83, L. 1: Fe. MOnter, Notitia cod. Gr

Hafn. 1828 haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 88, L. 11 f. n. tilfajes: [Kall, Jo. Chb., De

vario usu vocis CSB" eiusque varia

interpretatione apud rovi LXX. Hafn.

1744.] Fol. P. UPr.

S. 97, L. 4. f. n. tilf0jes: — Samme Bog. Ha-

derslev 1825. (U. B.).

S. 99, L. 17 tilfrijes: Letser, Andreas Polycaep,

et Haeboe, Jo. , Glucksb. Cimb., Diss.

hist. de Athenagora Atheniensi philosopho

Christiano. Lipsise 1736. 4., DA.

[Med Titelvign.]

[Prudentia^ patrum in sanotiori dictorum

a scriptoribus non Christianis usu

conspicuEe speoimen. 1750. Hafn. 17.50.]

Fol. P. UPr.

S. 103, L. 24 tilf0jes: — SammeBog, forsk. Udg.

S. 106, L. 22 tilf0jes: Sticht, Jo. Cheph., (Mar-

TiNus Bahnsen, NiebuUa-Tonderanus,

Jac. Aeends , Clanxbulla-Tonderanus,

GoTTHiLP Daniel Fabhicius , Medelby-

Tonderanus, resp.), Disp. circularis Thc-

ologica et biblica in qva ex dictis Gen.

6, 6. Luc. 2, 14, itemque de fide in

Christum disseritur. Altonis 17.57. 4.

P. DGA.

Sticht, Jo. Chbph., Theses bibhcce ad

disputandum propositfe. Altonse 1768.

4. P. DGA. [Ililandt Resp. nsvnes Geo

BcBCHARDtTs. Coslebio-Schlesvicensis.l

S. 107, L. 4 tilf0jes: [Nteeup, Erasm. , Biblia

Pauperum, editio Roeskildensis.] Hafn.

1799. 4. P. UPr. [Med 2 Tvlr.]

- , L. 25. Forfatter til: Rerum in Ecclesia . . Historia,

cr Cheph. Theodosius Walther.

S. 108, L. 14 tilfejes: Overssetteren er Hans Jor-

r.EN BlBCH.

— , L. 21 f. n. tilf0jes: — , Bibelske Historie i et kort

LXIV

Udtog for B0rn, isfer paa Landet, som

have ringe E\Tier og liden Skolegang.

Gjennemseet af Balle. 18. Opl. Kbh.

u. A.

S. 109, L. 14tilf0jes: — 4. Opl. Sst. 1807. (U. B.)

— , L. 24 tilf0jes foran 3. Opl.: [1. Opl.] Mariboe

1810. Titlen Hdt forsk.

— , L. 5 f. n. tilf0jes: [Med 2 Kort.J

S. 111, L. 20. Biblische Geschiohte des alten

Testaments etc. er udgiven af Bboder

Ing^vebsen.

S. 118, L. 16f. n. tilf0jes: —2 Opl. Sst. o. A. 2 Bh

S. 122, L. 10 tilf0jes : [Kaxl, Jo. Che., De portis

templi Hieros. sponte patefactis. Hafn.

1742.] Fol. P. UPr.

S. 123, L. 17 tilf0Jes: [Kall, Jo. Che., De mor-

bis quibus veteris oeconomiae ministros

ex ipsa ministerii illorum in templo

oonditione frequentius fuisse vexatos

Judsei vocant. Hafn. 1745.] 4. P. UPr.

S. 125, L. 21 f. n. tilfojes: [Kall , Jo. Chb., De

habitu lugentium et signis luctus apud

gentem hebrseam nonnulla Geiero prse-

termissa. Hafn. 1745.] Fol. P. UPr.

[— ,

De mutatione nominis apud Judseos

moribundos. Hafn. 1746.] Fol. P. UPr.

— , L. 17 f. n. tilf0jes : [Kall, Jo. Chr., De odio

litterarumgrsecarumapud Judaeos. Hafn.

1742.] 1 Bl. fol. pat. UPr.

[— , De Academia Judseorum Jafnensi.

Hafn. 1742.] 1 Bl. fol. pat. UPr.

[— , De Judseorum Academia Sorana.

Hafn. 1745.] Fol P. UPr.

— , L. 8 f. n. tilf0jes: [Kall, Jo. Chb. , De

po-

testate regia in gente hebrsea. Ilafn.

1749.] Fol. P. UPr.

S. 130, L. 7 tilf0jes: [Ventdkini, Carl Heinr.

Geo.], Natiirliche Geschichte des gros-

zen Propheten von Nazareth. [1. Theil.]

Bethlehem [o: Kph.] 1800. - 2. Theil.

U. St. 1801. — 3. und letzter Theil.

Bethlehem 1802. [Med 1 Kbbrtvl.]

-, L. 22 tilfojes: - 2. Opl. Sst. 1829.

S. 132, L. 15 f. n. tilf0jes: — Sst. o. A., forsk

Udg. (U. B.)

S. 133, L. 10: Skriftet haves i st. kgl. Bibl. Jvfr.

454, L. 24 f. n.

-, L. 23 f. n.: Skriftet haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 140, L. 14tilf0jes: Konig Lelius, Macr., Man-

tissa Hseresiologica. U. St. o. A. 4. 1 BI.

[Vistnok kun Brudstykket af en DA.]

— , L. 23 tilf0jes: [Kall, Jo. Chk., De hsereticis

qui negarunt Christum esse passum.

Hafn. 1742]. Fol. P. UPr.

S. 156, L. 19 tilfojes efter 18: [o : 19].

— , L. 21: Skriftet haves i st. kgl. Bibl.

S. 157, L. 21 f. n. Forfatter til: Wer ist ein

Lutheraner? er: Jac. Decker.


LXV LXVI

S. 158, L. 17: Forfatter til Dringender Aufruf

etc. er IIans Lor. Akdr. Vent.

— , L. 26: Forfatter til Eines liolsteinischen

Predigers Ansprache etc. er Clacs

Harms;

Egge.

Skriftet er udgivet af Hikr.

S. 164, L. 20: Skriftet er forfattet af Ebenez.

Henderson.

S. 173, L. 16: Kleists Disputs er delt i 3 Part.

|Pars I for 7. Oct. 1740, Pars secunda

for 10. Oct. 1741 raed Titelbl. imellem

Pag. 16 ng 17, og Pars altera for 27.

Sept. 1742 med Titelbl. imellem Pag.

32 og 83. Titelbl. til Pars sccunda

haves i U. B.s Exempl.]

S. 180, L. 22 f. n. tilf^jes: 1. D. er nversat af

Fk. Dakneskjold-SamsOe.

S. 183, L. 19 tilf0jes: Faeer, Nic, De xlAsie

Christnes Apologetik eller en kort Fremstilling

af de Grunde , ved hvilke de

seldste Christne Kave forsvaret Reli-

gionen imod giorte Angreb. Kbh. 1817.

S. 186, L. 28: Ed. 2. cnrr. 1756 er udgivet af

MiCH. Fosie.

— , L. 27 f. n. tilf0jes: — Cum Notis B. Schnabel

insigniter auctis et emendatis studio

et opera Petrt MuKrK. Hafn. et Lipsi»

1764.

— , L. 25 f. n. tilf0jes: Ed. nova aucta et emend.

Lnnd. Goth. 1789.

S. 193, L. 7: Brahe, Falco, De Providentia etc.

haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 194, L. 9 f. n.: Masius, H. G.. De existentia

dfemonis haves i st. kgl. Bibl.

— , L. 7 f. n. : Skriftet haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 195, L. 8 tilf^jes: Fanden iblandt B^ndeme.

Kbh. 1779. P.

S. 203, L. U: Skriftet bor henf0res til S. 514,

L. 24.

S. 204, L. 17 f. u. tilfojes: Toli.er, Jo. Chr.,

Norigus, (Seb. ScirMiDT, prses.), Disp.

theol. de prsedestinatione seterna ad

vitam. Argentorati 16.56. 4. P. DA.

S. 205, L. 15 tilf0jes: HrBER, Sam., (Oliger Ge-

ORGii F. RosEKKRANTz , Nobil. Dan.,

resp.), Disp. X de libertate xn) /Joiom

mentis et voluntatis iu conversione

hominis. Witeb. 1593. 4. P. DA.

S. 218, L. 18 tilf0jes: Basthoi.m, Chr., En med

den Heliga Skrift och fornuftet ofwerensstiimmande

forklaring ofwer dc do-

des upstiiudelse. Ofwersiittning. Stockh.

1799.

S. 236, L. 23 f. n.: Overseetteren cr Fr Bobsek.

S. 251, L. 20; I „Steenloss, Invitations-Skrift"

er nu indbundet det kobberstukne

Blad med tydsk Text.

^, L. 19 f. n. tilfojcs: Bomi, Jac, Dc vita men-

tali. F.ller: Oui det overnaturlige Liv.

Fremsat udi en Samtale imellem en

Mester og en Discipel. Skrevet i Aaret

1622. Oversat af det Tydske i det

Danske Sprog af Mette Magdaleka

Kthneln. Christiania 1771.

S. 251 , L. 3 f. n. : Skriftet haves nu i st. kgl.

Bibl. og burde vistnok henf^res til S.

406, L. 1.

S. 253, L. 21 f. n. : Skriftet haves ogsaa ovenfor

S. 180.

S. 254, L. 20 f. n.: Forf. til „Nyt Grus osv." er

Rasm. Nterttp.

S. 255, L. 21 : Leslo;, Ch., Kort og let Methode

osv. haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 256, L. 4. f. n. tilf0jes: Overssetteren er Chr.

Jo. Bredsdobf.

S. 257, L. 7: P. Holst, Fuldst. Katechisationer.

1. H. haves nu i st. kgl. Bibl.

-, L. 5 f. n. tilf0jes: — Sst. 1749. P. (U. B.).

— , L. 4 f. n. tilfojes; - U. St. Trykt i dette

Aar. [forsk. Udg.] P. (U. B.)

S. 258, L. 15 f. n. tilf^jes: — Ibid. 1761.

S. 260, L. 14 tilf0jes: — Sst. u. A. [c. 1820] i

den Wahlske Boghandling paa Uhl-

felds-PIads Nr. 118. — Sst. 1829 [forsk.

Udg.]

-, L. 27 f. n. tilf0jes: — Sst. u. A. |c. 18(W].

Trykt og tilkj0bs i store Helliggejststr.

Nr. 149.

S. 268, L. 3: Istedetfor Jo. Lorentsen angiver

Rhode, Haderslev Amts Beskr. : Latr.

Bi0RNSEN som Oversastter.

— ,

L. 14 f. n. tilfojes: [er Pontoppidans Forklaring,

udg. af E. Thobhallesen.]

S. 273, L. 8: Bytzows Skrift udkom forste Gang

17.50 i Aalborg, P., uden Forfatterna^Ti.

Et Exemplar af denne Udg. med tilskrevne

Bem»rkninger af S. N. J. Bloch

haves i st. kgl. Bibl. blandt Ilaandskrifteme,

N. K. Saral., 8vo, Nr. 15 e.

— , L. 4 f. n. tilf0jes: JocnrMS, Jac, Veisuch

zur Verbesserung des Unterrichts in

den Landschulen Flensburg u. Leipz.

1775. (U. B.)

S. 274, L. 1 f. n. tilf0jes: - 3. Opl. Sst. 1819.

S. 275, L. 4 tilf0jes: Steenvikkel, Pet. Chr.,

Foreliesninger i Ovcreenstemmelse med

den annrdnede La;rebog i den Evan-

gelisk-kristclige Religion. Kbh. 1795.

— , L.

— , L.

21 f. n. tilfojes: - 4.

10 f. n. : Udgaven for

OpL Sst. 1823.

1818 haves nu i st.

kgl. Bibl.

S. 276, L. 19 tilfojes: - 2. Opl. Sst.1809.

S. 28J, L. 12 f. n. tilf0,jes: Problemata et Proverbia

Moralia. Det er Nyttige oc

artige Fragstycker oc Ordsprog ved

forstandige giensuar vdlagde oc for-

klarede. L. P. J. S. R. [o: LiDV.

PoocH Jensek, Rip.], Iteni de Siu Vise


LXVII LXVIIl

Mestei's i Grfecia sk0ne Sprog oc Sen-

tentzer. Kbh. 1611.

S. 284, L. 9. f. n.: Skriftet haves i st. kgl. Bibl.

Forfatteren er Ludvig Jensen Pouch.

S. 285, L. 6 f. n. : Baepood, Jo. Chr., De modo

ad ver. felicit. etc. Part. I--II er i

Svo. [Titelbl. til Part. II mangler.]

S. 28G, L. 12 f n. tilf^jes: Blicheb, Niels, Viisdoms

og Dyds Tabel. Aarhus 1800.

1 Bl. fol. pat.

S. 288, L. 3 f. n. tilf^jes: [Oversat af Ludew.

BlELEFELD.]

S. 289, L. 23: Jos. Halls Dydernes og Lasternes

Kjendetegn haves i st. kgl. Bibl.

S. 296, L. 17 f. n. tilfojes: NESTW.iEDiENSis,

Menelaus Palli: Decem summa capita

bonfe ReipublioEe et Axiomata qvsedam

politica ex Besoldo et Hesso. Itim:

Doctrina de Sabbato etc. Hafn. 1623.

4. P.

S. 302, L. 27 f. n.: Skriftet haves i st. kgl. Bibl.

S. 303, L. S) tilfojes: [Oversat af J. St. Hegee.]

— , L. 23 f. n. tilfojes: Een ny Bedebog aff then

hellige scrift't thet gamle oc ny Testa-

mentis, hwes lige tilforn icke er seet

eller h0rd. Wdi huilken klarlig findis

oc bewises alt thet som er Menniskon

nytteligt, till siaelens salighed. Med

gantske fiyt forsaraled. Med een sk0n

Passie bog med figurer oc scriilt sub-

tilig \vd stafferet. |Magdeborg] 1531.

|Med Triusnit.] [Urundlaget erLuTHEEs'

Gebethbuchlein.]

S. 306, L. 8 f. n. tilfojes: - Sst. 1696. |J. Br.

S. 308, L. 24 f. n. : Overssetteren

njEvnes ikke paa Titelbl.]

er Hans Hansen

Windekilde. Jvfr. S. 407, L. 1.

S. 311, L. 20 tilf0jes: - Sst. 1674. |Forsk.

Udg., med Kobberne.]

S. 315, L. 10 tilf0jes: - Sst. 1749.

-, L. 11 tilf0jes: — Sst. 1765. [Med Tricsnit.]

S. 316, L. 20 f. n. tilf^jes: [udg. af Halfd. Ei-

naesson.]

S. 319, L. 5 tilf0jes: [antages at vsere forfattet

— , L.

af Frederik IV. I

10 f. n. tilf0,jes: — Samnie Bog. Kbh.

1781 (?).

S. 328, L. 21: Det st. kgl. Bibl. l,osidder nu et

Exemplar af denne Psalmebog, i hvilken

B0nnebogen findes.

S. 329, L. 23 f. n. tilfojes: - Sst. 1681. [S. 760

Iseses: „Denne Psalmebog nu siufvende

gang til Trycken forfierdiget".] [Den

paa Titelldadet angivne B^nnebog fin-

des ikke; Bogen synes dng at vrere

fuldst.xndig.]

S. 330,L, 4tilf0jes: - Sst. 1685, forsk. Udg. [Nr.

4 mangler. Nr. 5 har Nr. 4. Defekt.]

S. 336 L. 28 tilfdjo';: [Mod Titel som Udg. 1719].

Sst. 1773. [tilf0jet ColL, Epist. og Evang.

raed B0nner og Catechismus. Kbh.

1773, med egen Pagin. men forts. Sign.]

S. 341, L. I: Den siungende Guds-Tieneste er

forfattet af Thom. v. Westen og udgivet

af Ole Heesleb. Skriftet burde

altsaa henf0res til S. 360, L. 22.

S. 342, L. 21 f. n. tilf^jes: Bech, Laoritz Justson,

Dend allernaadigste Lifsens Herre og

Konge Christo Jesu opoffris dette Lif-

sens Tra;e med sine tolf aandelige

Faufntag og Hierte-Suck udi Troens

ydmyghe Kierlighed. Kbh. u. A. [c. 1757.]

Et kobberst. Blad i Folio.

S. 344, L. 6: Af [H. A. Beoeson], Om Skabelsen

etc. haves nu et Exempl. i st. kgl. Bibl.,

— , L.

i hvilket dog de to sidste Blade mangle.

26: Af H. A. Brorson, Nogle Psalmer

om Troens Grund, Tundern 1734, haves

nu et noget defekt Exempl. i st. kgl.

Bibl.

S. 348, L. 27 tilf0jes: Haasteitp, L. N., Fire og

tyve aandelige Sange. 5. Opl. Ha-

derslev 1826.

— , L. 11 f n. tilf0jes: Hass, Hans, Tvende til

Guds Mre brugelige Psalmer, Den

F0rste er en Morgen-Psalme, der begynder

saaledes: Op i Jesu- velsignede

Navn etc. Haderslev u. A. [Defekt].

S. 35», L. 16 f. n. tilf0jes: Ingemann, B. S.,

Morgenpsalmer og Cantater. (2. Opl.)

Sor0e, Slagelse 1824. P.

S.351, L. 26 tilf0jes: [— ], En megetsmukMorgenpsalnie.

Rind nu op i Jesu Navn,

[F0rste og sidste Blad mangle.]

S. 352, L. 23 tilf0jes: - Lund 1748.

— , L. 21 f. n. tilf0jes: — Trykt i dette Aar

[forsk. Udg.].

S. 354, L. 11 tilfojes: Malm0e, Jens Povels0N,

En meget deylig nye aandelig Psalme,

indrettet paa alle S0ndags og hellige

Dags Taksigolse-Festes, baade i Dannemark

og Norge, samt Bede-Dags Evan-

gelier og Texter nu nyligen udsfette

paa tvende A. B. C. et Eyangelium

paa hver Bogstav, korteligen efter

Alter-Bogen. Trykt i dette Aar. P.

S. 355, L. 3 tilf0jes: M0ller, S0ren, Josephs

Liv og D0d, et Pr0ve-Digt i bunden

Stiil i ni Afdelinger. Kbh. 1777. P.

(U. B.)

S. 358, L. 28 f, n. tilf0jes: Rowee, J. C, Sange

til Brug for Skolcrne og den voxne

Ungdom. Sonderborg. U. A. [trykt hos

Carl Wiswe.]

S. 363 L. 20 tilf0jes: Hiertesuck til Gud, huor

vdi en fa[t]tig Syndere bekiender [sinj

Vildfarelse, oc huad Aarsag der ha[ffjuer

vserit til hans Syndfald: [Herr' Jesu


LXIX LXX

blid, Til dig altid, Miii B011 vil jug

fremdragc etc.] Kbh. 1640. 4 Hl.

S. 363, L. 15 f. n. tilf0jes: - U. St. Ti-j-kt i

dette Aar. 4 Bl.

S. 364, L. 15 tilf^jes: — En bibelske Kiiempe-

Vise, om David og Goliath. Siunges

som Jephtie Vise. Componered og alle

Lysthavende til Forn0yelsc udgivet af

den, sora Om Dyden Siunger Altid.

[Otto Didkichsen Aagaaed?] [Kong

David var liden og vogtede Faar.]

u! St. Trykt i dette Aar. [Med Titel-

vign.]

S. 365, L. 15 tilf0jes: - Flensbuig 1751. 4 Bl.

En christelig Lyst-Hawe etc. 1699 findes

nu i st. kgl. Bibl., men Titelbl. mangler.

S. 366, L. 2 tilf0jes: - U. St. Trykt i dette

Aar. 4 Bl.

— , L. 25 f. n. tilf0jes: — Samme Bog [I. Bl.

mangler], fnrsk. Udgave.

— , L. 22 f. n. tilf0jes: En ny Viise, kaldt Tungens

Stillere etc. Trykt i dette Aar.

4 Bl.

— , L. 1 f n. tilfajes: En Christens Testament

etc. Haderslev, u. A. 4 Bl.

S. 367, L. 14 tilf0jes: - Trykt hos J. H. H.

— ,

U. St. o. A. 4 Bl. [Med Tra;snit.

Findes ogsaa i forsk. Exem])l. S. 308,

L. 1 og 370 L. 5.]

L. 11 f n. tilf0jes: En philosophisk Arie,

Eller en fornuftig Betragtning over

den sande Lyksalighed, hvorudi paa

en meget sindriig Maade forestilles:

At samme ikke bestaaer i Hoyhed,

.ffire, Riigdom og Overfl^dighed, men

at alt dette er mange Farligheder og

Forandringer underkastet osv. . Efter

manges Begiering til Trykken befordret

og begynder saaledes: Du s0rger og

ey veed hvorfor etc. Kbh. 1784. 4 Bl.

(U. B.)

S. 368, L. 19 tilf0jes: — U. St. Trykt Aar 1721.

— , L.

4

20

Bl. [Forsk. Udgave.]

f. n. tilf0jes: Tvende skionne nye

aandelige Viiser, 1. Ach Jesu lille etc.

[Trykt i dette Aar.] Forsk. Udg. [De-

fekt.]

— , L. 17 i. n. tilf0jes: — Flensborg u. A. [Hos

— , L. 15 f. n. : Den

-, L. 9 f. n. : En

CiiErH. FooKi,.]

f0rste

Bkoeson.

Psalme er af H. A.

gudelig Sang om den gi-ass.

Qvseg-Sygo er forfattet af Poul Chki-

STENSEN i Neder-Hornbech. Efter: U.

St. 0. A. ti!f0jes: [c. 17G3.] Sangen

burde altsaa henf^res til S. 345, L. 22.

— , L. 1 i. n. tilf0jes: — U. St. Tiykt Aar 1732.

4 Bl.

S. 369, L. 15 tilf0jes: - Forsk. Udg. [Defekt.]

S. 370 tilf^jes: Trendc ski0nne og ganske nye

Aandelige Psalmer, den F0rste: Om

timelige Tancker, og saaledes kaldes:

Herre Gud forbaime dig, kand siun-

ges som: Fader vor udi Hiinmcrig, etc.

Dend Anden: Hvor herlig og kierlig,

hvor deyhg og bold, etc. Mel. Philander

tro Hyrde. Dend Tredie: Udi

Guds Kirkes Urtegaard ieg sagte vil

etc. Mel. Et trofast Hierte, Herre

— , L.

min. U. St. Tr0ckt i dette Aar. 4 Bl.

— U. St. Trykt i dette Aar. 4 Bl.

8 tilf0jes: Tvende aandelige Viser, den

F0rste: Guds Riges Vey er trang etc.

Forsk. Udg. [Defekt.]

— , L. 25 i. n. tilf0jes: En aandelig Psalme, uddragen

af det fierde Bud. Flensborg,

tryckt hos Chrph. Fogel. 4 Bl. For-

fatteren er Peter Dass.

S. 371, L. 13tilf0jes: - Trykt i dette Aar. 4 Bl.

[2 forsk. Udg.] Jvfr. ogsaa L. 27.

— , L. 17tilf0jes: Tvende deylige og ski^nne nye

aandelige Psalmer, 1. Der jeg vai"iMo-

ders Live etc. Trykt i dette Aar. Forsk.

Udg. [Defekt.]

— , L. 20 f. n.: 1729 Ises 1730.

S. 372, L. 4 tilf0jes: — U St. Trykt i dette

Aar. 4 Bl.

— , L. 22 f. n. tilf0jes : Et Menniskens Bekiendelse

om sin Synd, Anger og Fortrydelse

over sin Synd, fast Tilliid og

Haab til Gud om Forladelse for sin

Synd, og endelig et Jubel-Skriig for

erlangte Naade, forfatted udi dennc

Deylige Aria. U. St. 1750. P.

S. 373, L. 13 tilf0jes: Tvende aandelige nye

Viser: 1. Salig og aevig hos Gud udi

— , L.

Naade etc. Forsk. Udg.

22 tiliVjes: Tvende skionne

[Defekt.]

og nye Aandelige

Psalmer om den rige og den

fattigeMand, Hvorudi sees begge deres

lyksalige og u-lyksalige Tilstand i denne

Verden samt Omskiftelse efter dette

selendige Lives Ende. Den Farste:

Den rige Mand drager Guld-Kaarset

paa etc. Den Anden: Det er forvist

blant alle Mand. etc. U. St. 1725.

4 Bl. (U. B.)

— , L. 9 f. n.: Forfatteren til Jesu Bruds Glsede

osv. er Bj0rn Chr. Lund. Digtet maa

altsaa henf0res til S. 3.53, L. 22 f. n.

2. Opl. Sst. 1767 haves nu i st. kgl.

Bibl.

S. 375, L. 10: Forfatteren til Nadverens Sacram.

etc. er Laur. Botker.

- , L. II: Forfatteren: „H. H." er Hans Holk.

S. 380, L. 3 i. n. tilfojes: — 6. Aufl. Altona,

1755.

S. 381, L. 22 tilf^jes: — Sst. 1813.


LXXI LXXII

S. 383, L. 1 tillojes: [Overs. af Sdiok Lobesisek

WOLP.]

S. 385, L. 9 f. n. tilf0jes: P. — Kbh. u. A. [L. N.

Svares Efterf.]. P.

— , L. 4 f. n. : Forf. er Fk. Gottl. Klopstock.

S. 387, L. 16 tilf0jes: — Sst. 1823. — Sst. 1827.

Ddgaven fra 1799 er udg. af Akdr.

JoACH. Bbakdt.

S. 390, L. 18 tilf0jes: Passions Oratorium, op-

f0rt af det saa kaldede Raadhuusstrse-

dets musikaiske Selskab paa Br0go;enies

Laugshuus Sahl i Ki^benhavn 1771.

Poesien af J. Ewald. Musiquen af

SCALABKIM. Kbh. i. Bl. (U. B.)

-, L. 24 tilfojes: Juule Glffide 1772. U. St. 2 BL

S. 393, L. 25 tilf0jes: Gudelig Poesie til Con-

certen , som opf0res i Kongens Klub i

Fasten 1786. fl. Deel: Pebgolesi"s

Musik til Stabat Mater, med Spoboss

Passions-Sang. 2. Deel: Musiken af

adskillige Mestere , Poesien af Niels

Hassex.] Kbh. 8 BL (U. B.)

— , L. 1 f n. tilf0jes: — Sangene af Athalia, et

bibelsk Drama af Hacise til Schtltzbs

Musik. Oversatte af Jo. Hekb. Sch0khetder.

Sst. 1799. 10 Bl. (U. B.)

Sang af H. Chk. Michelsek. Sangene

af Athalia til Schtlzes Musik over-

satte af Jo. Hekk. Sch^xheydek. Op-

f0rt ved S0ndagsskolernes H^itidelighed

i Frederiks Kirke paa Christianshavn

i Aaret 1814. Kbh. 8 Bl. (U. B.)

Sangene til forste og anden Act af

Athalia. Kbh. u. A. [Trykt hos E. A.

H. M0ller.] 4 Bl.

S. 394 tilf0jes: Orgel-Gesang am ersten und

zweiten Osterfeiertag in der deutschen

St. Petri Kirche. Vormittags. Die Poesie

von Hr. Dr. Muktek und die Musik

von Hr. Orgauist Claddekhoff. U. St.

o. A. 2 Bl.

— , L. 1 til.f^jes: Ordene til den aandelige Concert,

som i Fasten 1788 opf0res paa

Christiansborg. Kbh. P. [Musiken af

Pergolesi, Oversaettelsen af Bekjam.

Geo. Spokok.] (D. B.)

— , L. f 2 f. n. tilfojcs: Motette am Christi Himmelfartstage

1791 in der deutschen

— ,

Friedrichs Kirche auf Christianshafen

den Aimen zum Besten aufgefiihrt von

M. E. Gkose. Cph. 2 Bl.

L. 9 f n. tilf0jes: Klager ved Jesu Christi

Grav. Opf0rt i d. kgl. Musikalske

Academie i Fasten 1791. [Testen af

R. Frankekau. Musiken af Zikk.] [Kbh.]

4 BL (U. B.l.

S. 395, L. 7 tilfojes: Christi Dod. Ordene af J.

Baggeses. Mnsiken af J. A. P. Schulz.

— .

L.

L.

Opf0rt i det Harmoniske Selskab. Kbh.

1803. 4 Bl.

Christi Dod. Et Passions-Oratorium af

J. Baggesek. Sat i Musik af Schxtlz.

Opf0rt til Bedste for d. kgl. Cap's Enke-

Casse. Kbh. u. A. [c. 1820]. 4 Bl. [Som

Tillseg med egen Pagin. : Geistlig Musik

af Chekibiki. 4 Bl.]. (U. B.).

S. 395, L. 21 f n. tilfojes: Tvende Choral-Sange af

Th. Thaakcp, afsiungne i Helliggeistes-

Kii-ke S0nd. d. 25 May 179i til Bedste

for Arbeids-Anstalten. Kbh. 4 BL

Jesu Minde , en Passions - Cantate ved

T. Thaabup, Opf0rt i Fasten 1795 paa

Kongens Palais. Musiken er af Schulz.

Kbh. 4 Bl.

18 f. n. tilfojes: Jesu Opstandelse. En

Cantate af Ribeh. Musiken af Rtge.

Kbh. 1796. 4 Bl. (U. B.)

7 f n. tilf0jes: — Opf0rt i Frederiks

tydske Kiike paa Christianshavn i Fa-

sten 1817. Kbh. 6 BL (U. B.)

S. 396 tilf0jes: Pavels, Cl., [Vor Gud, vor Gud er

-, L.

-, L.

— .

L.

-, L.

Jesu

Kierlighed osv. — Flyd min Taare !

d0de etc.] ! Bl. U. St. o. A. (U. B.).

PnTM, Fk., [Christus paa bestemte Tid

osv. — Korsets Dod min Jesus dode.].

U. St. o. A. 1 Bl. (U. B.)

7 tilfojes: Sang i Garnisons-Iiiiken ved

Paaskefesten. [Poesien af Chk. Hektz.

Musiken af Jo. Erkst Habtjuks.J U.

St. o. A. 1 Bl. (U. B.).

24 tilfojes: Jule-Cantate for Aaret 1802,

afsynges af Hellig Gjestes Sogns Skoleb0rn.

Ordene af Nic. Hekk. J^geb.

Musiken af BucH. Kbh. 2 Bl. (U. B.)

27 f n. tilf0jes: Chorsang i Holmens

Kirke paa Paaskefesten. Ordene af

L. C. Sakder. Musiken af Schultz.

Sselges til Bedste for Laxegadens Fat-

tigskole. Kbh. 1803. 2 Bl. (D. B.|

Hymne, som synges strax efter Formiddags-Prsediken

i Helliggjestes-Kirke

paa Nytaarsdagen i Aaret 1804. Ordene

af LiDv. Ferd. Bakg efter Buchs Musik.

Kbh. 2 Bl.

24 f. n. tilf0jes: Sang afsjungen i Holmens

Kirke af Chorskolens B0m paa

Nytaarsdag 1804. Ordeue af Sasdeb.

Musiken af Schtltz. Kbh. 2 Bl.

Chorsang i Holmens Kirke paa Paaskefesten.

Ordene af L. Chb. Sakdek.

— , L.

Musiken af Schultz. Kbh. u. A. 2 Bl.

8 f n. tilf0jes: Lovsang af P. H. Haste,

sat i Musik af M. E. Gbose. [HaUelujah,

Vor Gud! Din Magt nedstraaler giennem

Himlens Pragt.j Kbh. 1804. 2 BI.

'U. B.)


LXXIII LXXIV

Guds Priis. Hymne af Claujjius Kiuk

STEEN. Til Musiken Te Deum liiuJamus

af J. K. Knecht |i Biberac|. Opfort :

(1. kgl. Musik-Akademie. Kbli. u. A. [c

1805]. i Bl. (U. B.)

Lovsang af Klopstok. Oversat af V. K,

Hjort. Musikken af J. G. ScmcHT [i

Loiijzig]. Kbh. 1805. 4 BI. (U. B.)

S. 396, L. 5 f. n. tilf0jes: Passiuns (lantate, som

afsynges i Trinitatis Kirke Midfasto S0ndag

1807 af Skolens Bgrii ved J. W.

Klinoberg. Kbh. 2 Bl.

Hymne til Almagten af Prnf. Sander

til MozARTS Musik. Opfort i det har-

moniske Selskab. Kbh. 1807. 2 Bl.

(U. B.) [Jvfr. S. 398, L. 3.]

H0stsange. Afsiungne ved Hestfesten

i Lyngbye Kirke d. 4. Sept. 1808. Af

Sander. Musiken af L. Zinck. Kbh.

2 Bl. (U. B.)

S. 397, L. 3 tilf0jes: Gesange bei der Confirmation

in der Friedrichskirche d. 5.

April 1812. Von Sandek. Kph. 2 Bl.

(U. B.)- d. 17.ApriI1814. Von Sandee.

Sst. 2 BI. (U. B.)

— , L. 8 tilf0jes: Koral, afsjungen 4. Sondag

efter Trinitatis 1811 i Holmens Kirke

— ,

efter Biskop V. K. Hjorts Afskeds-

prsediken og forfattet af Hans Chr.

MicHELSEN. Kbh. 2 Bl. (U. B.).

Cantate ved Julefesten i Holmens Kirke

1811. Afsiungeu af Holmens Chorskole.

Ordene af Gdtfeld. Saslges til Bedste

for Sangen. Kbh. 2 BI. (U. B.)

L. 11 tilf0jes: Cantate paa H0stfesten i

Lyngby Kirke 13. S0ndag efter Trini-

tatis 1813. Af Hans Chr. Michelsen.

Kbh. 2 BI. (U. B.)

— , L. 15 tilf^jes: W. A. Mozarts Missa pro defunctis

Reqviem. Sielemesse. Oversat

og underlagt Mozarts Musik af R. F"ban-

kenau. Opf0rt til Bedste for d. kgl.

Capels Enkekasse. Kbh. 1803. P. (U. B.)

Cantate af Mosart , med Text af R.

Frankenau. Opf0rt i d. kgl. Musikalske

Akaderaie d. 9. Martii 1800. Klih. 2 Bl.

(U. B.).

— , L. 22 tilf0jes: Cantate til Julefesten i Gar-

nisons-Kirken 1818. Af Jens Rahr La-

CHENDORPH. Kbh. 2 Bl. (U. B.)

Cantate til Paaskefesteu i Gaiuiisons-

Kirkcn. Ordene af Jens Rahk Lachen-

Donrii. Kbh. u. A. 2 BI. (U. B.)

S. 398, L. 2 tilf0jes: — Opf0rt i Trinitatis Kirke

Langfredag 1824. Kbh. 4 Bl.

— , L. 3 tilf0jes: Hymne Nr. 1 af L. v. Bbet-

novEN. Te.xt af Sandek. Kbh. 1821.

'^Bl. (U. B.)

398, L. 9 tilf0)es: Sang til Paaskefesten i Holmens

Kirkc. Kbh. 1822. 2 Bl. (U. B.)

, L. 22 tilf0jes: Jesu Opoffrelse. Passions-

Cantate, ojjf^rt i Fasten 1825. Ordene

af Confess. LiEnENUEKo. Musikken af

Prof. Weise. Kbh. 4 BI.

, L. 24 tilf^jes: — Passions-Cantale, opf0rt, i

Fasten 1827. Kbh. 4 Bl.

, L. 25 tilf0.jes: Sang til Julefesten ved Thom.

Thaardp, etc. Kbh. 1818. 4 BI.

-, L.

29 tilf0jes: Te.xt til Orgel- Concerton i

Christiansborgs Slotskirke d. 29. Septbr.

1830. Kbh. P.

S. 399, L. 2 tilfojes: Af samme Traktat havos

desuden ssersk. 2. Oplag. Sst. 1826.

L.

S. 400,

tilfojes: Af sainme Traktat haves des-

uden s«rsk. 2. Opl. Sst. 1826.

L. 6 f. n. tilf0jes : LI. Mindc oin Ovcrleveringen

af dcn Augsburgske Confession

d. 25. Junii 1330. I Anledning

af Jubelaaret 1830 oversat af det Tyd-

ske. Kbh. 1830.

404, L. 1 f. n. tilf0jes: [Ifolge Worm er Skriftet

revideret og udgivet af JoN ARNiESON.]

405, L. 5 tilfojes: — 3. Opl. Sst. 1750.

, L. 20 f. n. tilf0jes: - Sst. 1731.

400, L. 1 tilf0jes: Bech, Fr. Jdl. , Raad

og Advarsel imod Svsermerie og dets

-, L.

408 ,

bedr0velige Virkninger. Trondhiera

1802. P.

10 f. n. tilf0jes: — 2. og forbedr. Opl.

Sst. 1774. [Defekt.]

L. 24 f. n. : Overssetteren

J. P. J. er

vistnok Jens Pedersen Jdul.

409, L. 8 f. n. tilfojes: — 2. Th. 2. Stuck.

Kph. 1768.

410,

S. 412,

S.

S.

L. 9 f. n. tilf0jes: Fabricids, Otto, Bibe-

lingoak merdlainuut imaloneet: Gudiin

Okauzeesa illejt kennikkiet, naitsunnik

kajumiksarnernik illakartut, merdlertunnut

nalektartunnut. Kbh. 1818. [Med

kobberst. Titelbilled.) - Sst. 1822.

[Uden Titelbilled.]

L. 18 f. n. tilfojes: — Nu paa nye igien

oplagt og med Fliid u0ye corrigerct

Anno 1736. Sst. 1787.

413, L. 17 f. n.: 2. Udg. haves nu i st. kgl.

Bibl.

414, L. 23 tilf0jes: Hansen, Ericii, Fontiualia

sacra, Det er: En kort Beretning om

Helena; Kildcrs Oprindelse , Brug og

415,

417,

Miszbrug, udi Sieland, sanipt gudelige

Underviszuing der hos, om deris Be-

s0gelse etc. Kbb. 1C50.

L. 2 tilf0jes: 1. Udgave. Bergen 1798.

P. haves S. 498, L. 11 f. n.

L. 16 tilf0jes: Hollaz, David, Noget

gandske for Synderen, imodsat deu

sammouHikkede og halverede Christen-


LXXV LXXVI

dom. Af det Tydske oversat ved Jac.

Paclin Clausen. Kbh. 1777.

S. 421, L. 1.5 tilfejes: — Nunmehr mit einer

iieuen Vorrede vom untadelhaften Gebrauche

der Gebeth-Biicher und einem

mit P'leisz ausgesuchten Gesang-Buche,

derer besten, in den Preuszischen,

Siichsischen und Hannoverischen Landen

ueblichen Liedern vermehret von

MicH. LiLiENTHAL. Konigsberg 1731.

[Med Portr. og Tvh-.]

S. i-Zi, L. 11 tilf0jes: — 2—b. St. 2 Opl. Sst.

1766. (U. B.)

— , L. 30 tilfajes: — Tilforn udi trsende sfer

Parter efter hin anden fordanskede oc

udgifne, inen nu allevegne igien forbedrede

oc i et Verck sammendragne.

Af Ped. M0LLEE. 4. Edit. Kbh. 1681.

[Med kobberst. Titelbl.]

S. 428, L. 4 tilf0jes: — U. St. 17.50.

S. 440, L. 27: Forf. til „Verdens Contrafey" er

Hans Bang.

S. 443, L. 23: Forf. er Hans v. BeCggemann.

S. 444, L. 8: Forfatteren til Thimotheus er Aug.

HeEM. NrEMEYEE.

— , L. 17: Forfatteren til: ,,\Veinachtbiicbleiu

etc." er Heine. HAEErES.

— , L. 25 tilf0Jes: Bidrag til Beroligelse for Lidende

isser under nfervserende Forfatning.

Et Par Overssettelser af Hans

Peter Baefoed. Saelges til Fordeel

for en eller flere Brandlidte Familier.

Kbh. 1795.

— , L.

— , L.

20 f. n. tilf0jes: — Hadersleben 1812. P.

7 f. n. tilfojes: Doctor Primrose oder die

Reformation im Kerker. Aus dem Eng-

lischen von der Frau v. Haeboe , geb.

de Falsen. [Revidirt von Fs. WiLn.

DiECK.] P. Altona u. A. [1818].

-,L. lf.n.tilf0jes: Til den Gamle. Kbh. 1827. P.

S. 445, L. 1 tilfojes: En Svaergers B0n eller

dennes Eed forklaret. Kbh. 1827. P.

— , L. 27 tilf0jes: Die Hirten-Treue Jesu Christi.

Kph. 1830. P.

S. 454, L. 16 tilfojes: Et nyt og nyttig Uhrverk,

som tydelig viser Fruentimmerne alle

Timerne og Mandfolkene alleKorterene.

Kbb. 1771. P.

S. 455, L. 14 tilf0.jes: - Sst. 1745. (U. B.)

S. 460, L. 10 tilfojes: Den gudfrygtige Tieneste-

l)ige. Dct er: Gudelige Betragtninger

over vor Herres og Frelsers Jesu Christi

Lidelse og D0d, som et Guds Baru dag-

lig b0r at 0ve sig udi i alle sine Gierninger.

Haderslev. 1 Bl. fol. pat. [Med

Trassn.]

S. 461, L. 14 f. n. tilfojes: Christliche Frag-Stiick

niit ihrer Autwort, fiir dieselben, welcbe

zu deni heiligen Sacrament gehen wol-

len, durch Makt. Lutheeum gestellet,

und mit wenigem ausz selbiges Catechismo

gemehret und zusammen ge-

schrieben durch Cdenel. Selmek.

Schleszwng [162(3 ?| P. [Aarstallet er

bortskaaret.]

S. 464, L. 7tilf0jes: Smith, Laue., Communionbok

till allman uppbyggelse. Ofwersattning.

2. upplagan. Stockholm 1827.

S. 465, L. 7 f. n. tilf^jes. — Sst. 1797. P.

S. 468, L. 15: Forfatteren til det under Chri-

stianis Navn opferte Skrift: Ueber die

Bildung guter Prediger etc. er Detl.

Koch.

S. 470, L. 10 tilf0jes: [Udg. af Pedek Hersleb.]

— , L. 16 f. n. tilf0jes: [Redigeret af Nic. Ed.

Balle.]

S. 476, L. 28 tilf0jes: Bastholm, Chk., Geistliche

Reden iiber alle Evangelia. Aus d. Danischen

iibersetzt von Jo. Fe. Makcus.

1-2. Th. Dresden 1784-85. (U. B.)

S. 479, L. 13 tilf0jes: Boesen, Jorg. Fk., Christelige

Betragtninger ved Aarets Ende.

Praediken paa Nytaars-Aften 1826 i Bu-

dolphi Kirke. Aalborg 1827. P.

S. 481, L. 19 f. n. tilf0jes: [Udg. af Slmon Cadsid.]

— , L. 14 f. n. tilfojes: Brchn, Erdmann, Heilsaine

Arzeney-Vorschlage wegen des

gegenwartigen klaglichen Vieh-Sterbens

aus dein desfals Allei-hochst im

J. 1745 d. 9. Apr. verordnet geweseuen

Busz-Text beym Propheten Jonas IV,

9, 10, 11, einer heiragesuchten Gemeine

zum stetswahrendeiiBusz-Wecker, Trost

und erbaulichen Andenken, in einer

der anhaltenden Plagen halber, wieder-

holten und nach Nothdurfft erweiterten

Busz-Ermahnung ans Herze gelegt. Al-

tona u. Flensb. 1745. P.

S. 487, L. 21 tilf0,ies: - 1. Th. 3. Aufl. Kph.

1767. (U. B.). - 2. 7. Th. 2. Aufl.

Sst. 1759—61. (U. B.). - 8. Th. 2.

verbess. Aufl. Sst. 1763. (U. B.) -

9. Th. 2 Aufl.

Sst. 1762. (U. B.).

488, L. 12 tilf0jes: Oversat af LoK. Reistkui".

2. Opl. Sst. 0. A.

492, L. 12: Skriftet skal vsere oversat af Nic.

Chk. Keagelund. Jvfr. dog Worms

Lexicon 3. D. S. 436.

493, L. 15 tilfojes: Fkechland , Jens, Pr.fdikener

holdue for Nicolai Menighed i

S. 498

S. 501

Kiobenhavn. Fridericia 1802.

L. 17 f. n. se Rettelseu til S. 545, L.

19 f. n.

9 f. n. tilf0jes: — 3. Opl. Kbh. 1801. P.

[Jvfr. S. 415, L. 1.]

L. 23 f. n. tilfojes: [1-9. Th. er overs

af Jo. Sam. Augustin, 10— 12. Th. af

Jo. Adolph Scheibe.]


LXXVII I.XXVIII

S. 504, L. 2'} f. n. tillVije.s: .Iiiiianskn, Jo. Crh.

GoTTi.., Das Gloichnisz vom vci-lui-enen

Siihne, eine innereMenschenfjeschiehto.

Am 3. Ti-initatissunntago 1S28 in der

deutscheu St. Petri-Kirche zu Kopenhagen

vorgetragon. Kph. 1828. P.

S. 505, L. 24 f. II. tilf0jes: — , Die Nichtachtung

dcr Bibel in unseren Tagen. Eine

Predigt ani Reformationsfest 1818, her-

ausfi. V. Georg Jos. STEpn. Adler.

Kph. I'.

— , L. 12 f. u. tilf0.jos: - 2. Oplag. Sst. o. A. P.

S. 514, L. 24 tilf0jes: — Sst. 1626. jPaa sidste

Blad: 11127.) (K. B.). Jvfr. S. 203,

L. (i.

— , L. 24 f. n.: Udg. 1058 er 4.

- , L. 23 f. 11. tilfojes: — Sonimerparton. Sst.

1(188. 4. [Registr. maiiglcr. |

S. 516, L. 17 f. n. tilf^jes: — Atter paa ny op-

lagt og med st0rste Fliid igiennomscet.

Kbh., hos S. Hieron. Chr. Paulli Efter-

lcvcrskc. V. A. 4.

S. 518, L. !) tilf0jes: Oversgetteren er DiuK. Che.

Festkr.

S. 519, L. 10 tilfojes: haves uu i st. kgl. Bibl.

S. 521, L. 13 f. u. tilfojes: Panum, Ped., Tale

holden ved Biskop Miinters Visitats i

Stege Kirkc d. 23. Juli 1810. Mariboe

1810. P.

-, L. 10 f. n. tilf0jes: — 2. Deel. Sst. 1803.

S. i>23, L. 15 tilfojes: PoNTOrpiBAN, Ee., Tvende

opviekkelige PraHlikencr om det men-

neskelige Livs Elcudighcd og hvorledes

inan paa samme kand raade Bod.

Holdue for den lovligo Meeuighod vod

dct Tydske Handels-Comptoir udi Borgeu

i vor Frue Kirke. Oversatte af

det Tydske af J0rg. Rosenkilue. Kbh.

1702.

S. 520, L. 18 tilf0jes: Rudelrach, .\niir. Gottl.,

De falskc Profeters kannetecken. Pre-

dikan, halleu i Trinitatis Kyrka uti

Kopenhamn, paa 8-^ S^ndagen efter

Trinitatis 1828. Ofwcrsattning. Skara

1830. P.

S. 527, L. 12 f. n. tilf^jes: Saxtordi, Pkd., Pras-

diken holdeii til Aftensang paa Faste-

lavus Sondag over Texten 1. Petr. 3,

18—22 i St. Nikolai Kirke i Ki^benhavn.

Kbh. 1774. P. [Slutn. mangler.]

S. 531 , L. 28 f. n. tilf^jes: Dcn ved Troen ret-

fierdiggiorte Siccl, det or: En herlig

og opbyggelig Pricdiken, soni forostillor

en arme Syiidcres Retfjerdiggiyrelse

ved Trnon til Jesum Christum. Af

CiiH. ScRivERs Sitele-Skat uddragen.

Trouhiem 1743.

S. 634, L, 17 f. n. tilfwjes efter „Traduit du

Danois": |par Jo. BuLow.j

S. 531), L. 17: Udg. fra 1712 haves nu i st. kgl.

Bibl.

S. 544, L. 27 f. n. tilfwjes: Wiildicke, Pet.,

Sammlung iieuu heiliger Reden: l. Eine

Antrits-Predigt. II. Zwo Ordinations-

Rodeu. IH. Zwo Hochzeit-Reden. IV.

Zwo Stand-Reden. V. Zwo Leich-

Reden. Nebst einein xVnhangc Zweyer

Predigten [von Ciikpii. Sasz] , ncbst

Persunalien und Standredeu [vom L.

HoLM und L. Biorknsen]. Mit einer

Vorredo D. Adam Struensee. Flensburg

1703.

S. 545, L. 22: Forf. er Adg. Heem. Francke.

— , L. 111 f. 11. tilf^jes: — Samme Bog, forsk.

Udg. Under Fortalen findes Forfatterens

Navn : Fr. Hattum. Skriftet burdc

altsaa henf^res til S. 498, L. 17 f. n.

S. 546, L. 20: Forfatteren til: „Die briiderliche

Bestrafuug etc." er Fr. Johansen.

S. 548, L. 24 f. n. tilfejes: Petersen, Pete.,

De incrementis prudentise ecclesiasticsB

ex prudcntia scholastica faciondis diss.

epistolica ad Ulricum Selmer, vocatum

binarum ecclesiarum Eltanga et Wilstrupum

pastorem, cum Margar. Cathar.

Pctersenia D. IX. Nov. 1719 sponsalia

celebrantem. Wittenb. 1720. 4. P.

S. 549, L. tilf0jes: — Nyt Ophig. Christiania

1827.

S. 558, L. 7: Nyerup angiver DtDERiK Thura

som Forf.

S. 564, L. 5 tilfojes: - Gliickst. 1754.

S. 566, L. 10: Forfatteren til „Wohlgemeiuter

Zuspruch" er Che. Gottl. Ditm. Nie-

mann.

— , L. 24 f. u. : Forfatter

til „Frcimiithige Be-

urthoiluug etc." er Nik. Funk.

S. 568, L. 2 tilfejes: [Udg. af Poul Egkde.[

S. 579, L. 27 f. n. tilfojes: [Beochmand, J. R,|,

Tvende B0nner, som for og efter Prie-

diken paa alle Sondage og Hellige

Dage, sora og paa alle Bede-Dage her

efter skal brugis. Kbh. 1080. 2 Bl.

S. 590, L. 17 f. n. : Skriftet havcs nu i st. kgl.

Bibl.

S. 591, L. 10 tilf0jes: M0llmann, Bernh. , (Uni-

s. 01)1

versitetsprogram om Betyduingen af

Ordet ccSpr ' Mischna Fr. ,-n7 ,"m2j<

c. 1. Sect. 0.| 1753. Fol. P. UPr.

I,. 12 f. u. tilfojes: [Kall, Jo. Chr. , De

liriniis inuudi ineolis traditioues Mohammedanoruni

aliqvot insiguiores ex

cbronico mst. pcrsico. Hafn. 174(i.|

Fol, IV IPr.

L. 9 I. n. tilfwjcs: [Latinsk Universitets-

jirogr. Om de skjoune Vidcuskabers

Nytte i Retsvideiiskaben. Kbli. 1755.]

Fol, P. UPr.

72


I.XXIX LXXX

S. 603, L. 1 tilf0jes: Meycke, Chb. Andk., (Henr.

WiLH. Gerstenbekg, Tunder. , resp.),

Theses juridicae. Altonse 1755. 4. P.

DGA.

S. 604, L. 24 f. n. tilfojes: Meycke, Chk. Andk,,

(Fr. Wu,h. Eichel , Ho3trup-Tondei;a-

nus, resp.), Thesesjuris naturte et gentium.

Altonse 1757. 4. P. DGA.

— , L. 12 f. n. tilf^jes: Meycke, Chb. Andb.,

Theses ex jure naturse et gentium depromtas.

[Altonse] 1765. 4. P. DGA.

[Iblandt Resp. nfevnes Fk. Eccabd,

Fridericiloco-Slesvic.]

S. 607, L. 13 f. n. tilfojes: [tbers. v. Cakl Leo-

POLD V. ScHEREWTEN.]

S. 608, L. 9 f. n. tilfajes: Reglement concernaut

la navigation des Batimens neutres, eu

temps de guerre. Reglement for neu-

trale Skibes Seilads ng Soefart i Krigs-

tider. Versailles, den 26. Julii 1778.

Kbh. 4. 6 Bl.

S. 609, L. 11 f. n.: Skriftet haves nu i st. kgl.

Bibl.

S. 611, L. 21 tilf0jes: [Latinsk Universitetsprogram

om Demosthenis Anseelse hos

de gamle i-omerske Retslserde. Kbh.

1752]. Fol. P. UPr.

S. 612, L. 9 {. n. tilfojes: Schwenck, Jo., ex

Gardinga Eiderost. Slesv., (Geo^Yernek,

praes.), Disp. inaug. de privilegio sumptuum

studiorum causa factorum ex ce-

leberrima L. 50 ff. Famil. herc. Helmestadii

1677. 4. P. DDJ.

S. 613, L. 4 f. n. tilfojes: Bbuhn, Jo. Chr.,

Slesvic, Diss. de jure civili ad jus natura;

exigendo. Kilonii [1727.] 4. P. DA.

S. 614, L. 3 tilfojes: de Bahr, Jo. Chb. , Tund.

Hols. , (Henb. Rud. Redekek, praes.),

Diss. inaug. juridica de exceptione uon

numeratfe pecunipe. Rostochii 1677. 4.

P. DDJ.

Gloxincs, Dav. , Femar. Hols. , (Thom.

LiNDEMANK, prMs.), Disp. inaug. de prse-

ferentiis et protopraxia creditorum. Rostochii

1624. 4. P. DDJ.

Gloxik, Fr. Hans, Slesv., (Jo. Eichel,

prses.), Disp. juridica de beneficio com-

petentife et cessionis bonorum. Helmaestadii

1656. 4. P. DA.

S. 615, L. 1 f. n. tilfojes: Solgaakd, Chr., Sev.,

Schediasma jurid. de periculo et commodo

emptionis et venditionis. Hafn.

1714. 4. P. DE. (U. B.)

S. 619, L. 18 f. n.: 1733 l»s 1723.

S. 622, L. 23 tilfojes: Reikboth, Fb., Slesv.,

Diss. inaug. de obstagio. Jense 1674.

4. DDJ.

— , L. 1 f. n. tilfojes: [Latinsk Universitetspro-

grara om „Spaden-Recht", et Afsnit af

de Oldenburgiske Digeconslitutioner.

Kbh. 1749.] Fol. P. UPr.

S. 626, L. 6 tilffljes: [Registret af Laur. Fogt-

MANN.]

S. 629, L. 13 f. n. tilf0jes: Register paa hvis

som udi dend Judske Low, saa oc ellers

udi alle Recesser, Retter oc Obne

Brefve etc, som udi dette Corpore

juris findis. Kbh. 1644, prentet aff

Peter Hake. 4.

S. 633, L. 3 f. n. tilfojes: [Udg. af Rasmcs LjiTis.]

S. 641, L. 16 f. n. tilfojes: [Udarbejdet fra 6.

Aug. 1746 til Udgangen af 1770 af Lack.

Fogtmann, fortsat af Jens Wadcm til

Udgangen af 1772.]

forste Udg. fra 1751

skal if0lge Nyerup vsere forf. af Tycho

DE HoFMAN.

S. 646, L. 1 f. n. : Denne

S. 646, L. 19 tilfojes: [Teilmann, Akdr. Chb.],

Anhang af Reskripter og Kollegial-

Breve m. f. d. som hidtil have vaeret

utrykte 1779. Kbh. 1781.

S. 656, L. 20 tilf0jes: Lov- og Rets-Tabel for

danske B^nder. Udarbeided af H. Kb.

Moller. Gieunemseet, bragt i uEervae-

rende Form og udgiven af Niels Bli-

cher. Aarhuus 1801. P.

S. 668, L. 10: H0yeste Rsettis Patenter for 1091,

1693-99, 1701—2, 1704—7, 1709, 1711

-17, 1719-20, 1723-24, 1726-28, 1731

-34, 1737-38, 1741, 1762-63, 1767—69,

1771—74, 1775 og de efterf0lgeude Aar

indtil videre haves i st. kgl. Bibl.

S. 676, L. 9 f. n. tilf0jes efter Udg. 1692: —

Samme Bog. Sst. o. A. , forsk. Udg.

— Zwickau 1699. 8.

S. 677, L. 27 tilf0jes: — Samme Bog. Sst. 1703,

— ,

forsk. Udg. [Tilf.: Fr. 4.s Forklaring,

hans Ordonance om Munderingen og

Reglemeut af 20. Marts 1703.]

L. 8 f. n. ved Udg. 1717 tilfojes: — Samme

Skrift. Sst. 0. A., forsk. Udg.

S. 679, L. 15 f. n. tilfojes: [Udg. af Chr. Flei-

SCHEB.]

S. 680, L. 15 tilfojes: [Udg. af Chk. Fleischer.]

— , L. 27: Skriftet haves nu i st. kgl. Bibl.

— , L. 11 f. n.: Udgaven fra 1797 haves nu i st.

kgl. Bibl.

S. 751, L. 22 f. n. tilf^jes: Horkebow, Chr., De

affinitate studii mathematici et medici.

Hafn. 1755. Fol. P. UPr.

S. 754, L. 6: 1653 laes 1753. Skriftet er redigeret

af Balth. Jo. de Buchwald.

S. 758, L. 16 f. n.: Ole Worms Controvers. med.

exercit. IX—X. Hafn. 1641—42. 4. DA.

findes i U. B.

S. 764, L. 26 tilf0jes: — Cum ioonibus accuratis-

sirais. Lugd. Batav. et Roterod. 1669.

[Med Forfs. Portr. 3 Tavlr. mangle.]


LXXXI

S. 701, L. 25 og 24 f. n.: Sst. la>s Lugduni.

— , L. 23 f. n. : Sst. lajs Lugduni Batav.

— , L. 22 f. n. tilf0jes: Anatomia: ofte, ontledinge

des menschelieken lieliaems, door Thom.

BARTiiOLyN, onlangs uijt sin vaders, als

iiuck Vfle nieuwe schrijvers en eygene

ouderviudinge, in't Latijn fsamen gestelt

. . in de Kederduytsche spraecke

overgeset door Thom. Staffaki). Dor-

drecht 1656. — Tweede Druck oversien

eude vernieerdert. Graven-Hage 1658.

[Med Portr.]

S. 76«, L. 19 f. n. : 4. Th. havos nu i st. kgl.

Bibl.

S. 769, L. 10 tilfejes: Sascerides, Gellii-s Jo.,

Theses de hunioribus humaiii corporis.

Hafn. 1605. 4. P. DA. (U. B.)

S. 771, L. 28 f n. tilf0jes: Fkawn, Chr. , Nidr.

Nurw., Disp. anatomico-medica inaug.

de Vena Porta;. Lugd. Bat. 1715. 4. P.

DDM.

S. 781, L. 14 f. n. tilfojes: - Gynjeologien. 1.

Deel. Overs. af d. Tydske. Kbh. 1815.

(U. B.)

— , L. 10 f. n.: Skriftet udgj0r Gynseologiens

3. Deel.

S. 783, L. 7 f. n. tilf^jes: — Lipsiee 1580.

S. 788, L. 8: Skriftet cr oversat af J. Kr. H0st.

— ,

L. 22 f. u. tilf0jes: Roth, Jo. Francisc.

Wendelinus, (Geo. Chrph. Dethardin-

oiis, prses.), Disp. med. inaug. de nebularum

effectu noxio in corpore humano.

Buetzovii 1763. 4. P. DDM.

S. 789, L. 15: L. P. Ires L. B.

— , L. 19 tilfojes: haves nu i st. kgl. Bibl.

S. 790, L. 7 tilf0jes: Drunning Cleopatras gyldne

Raad for det smukke Kjon, (paa Vers

til bekjendte yndede Melodier). Ud-

given af J. Johansen. Kbh. 1830. P.

(U. B.)

S. 793, L. 3 tilf0je3: Den nyttige Sundheds-Brug

over Cortee, Thce, Chucolate og Tuback,

Enebfer og Hyldeba;r, angaaende deris

Oprindelse, Natur, Dyd og Egenskab,

saa og hvorledis man skal biuge dem.

Der hos med hvad Nytte mand kand

bruge dem. Med adskillige Historische

Exempler af mange loerde Maends Skrif-

ter forklaret. Af det Engelske ji^iaTydsk

saa og efter Begiering paa Dansk ver-

teret af C. P. Kbh. 1722. [Trykt hos

Jo. Chr. Brandt.) P. (U. B.)

S. 796, L. 8 tilfojes: MeduUa totius praxeos

medicoe aphoristica, qvam cunscripsit

ToBIAS DoRNCREILIfS AB EbERHERTZ,

au.\it Joach. Scheliis, absolvil Val.

Anhk. MciLLENBROCcius. Erfurti. 1650. 4.

S. 802, L. 10 f. n.: C. Niei.sen er Pseudonym for

KlELS S0KDEBGAARD.

LXXXII

S. 811, L. 5 tilfejcs: — , Afhaudling om Dods-

teknens Owiszhet, och om thet miszbruk

som ar med alt for hastiga begrafningar

och balsameringar. Med

Jac. Joh. Bruriers Forklaringar eller

Tilsatscr. Ofwers. ifran Fransoskaii.

Jemte en tilokning af thylika uti Swerige,

timade hiindelser, samlad af Olof

TiLL.s;us. Stockh. 1751.

BrOhier, Jaoques Jean, Abhandlung

von der Ungewiszheit der Kennzeichen

des Todes und dem Misbrauche , dcr

mit iibereilten Beerdigungen und Einbalsamirungen

vorgeht. Aus deni Franzosischen

iibersetzct und mit Anmer-

kungeii u. Zusatzen vermehret herausgegeben

von Jo. Gottfr. Jancke. 1 — 2.

Th. Leipz. u. Kph. 1754. [Med forts.

Pagin. f0lger Pag. 793—806: Jao. Begn.

WiNSLuwii Diss. an mortis incertje

signa minus incerta a chirurgicis, iivam

ab aliis e.xperimentis?]

S. 816, L. 6 f. n. tilf0jes: Plenck, Jus. Jac.,

Chirurgische Pharmacie, oder: Lehre

von den zubereiteten u. zusammenges.

Arzneymitteln, so zur Heilung auszerlicher

Krankheiten pflegeu angewendet

zu werden. Aus d. Latein. ubersetzt

von J. P. G. Pflug. Cph. u. Leipz.

1776.

S. 818, L. 23 tilf0jes: Pharmacopoea militaris

oder ausgewiihlte Samlung Arzneimittel

fiir den Militairstand. Nach AUerh. Befehl

herausgegeVien von der Ober-Di-

rection fiir das militaire Medicinal-

wesen. Kph. 1818.

S. 819, L. 7: Skriftet er forfattet af Jo. Fr.

Bergs0e.

— , L. 13: Skriftet er furfattet af Jo. Fr. Bergs0e.

— , L. 17 tilfojes: — Samme Bog, med Forf.s,

J. F. Bebgs0es, Navn paa Titelbl.

— , L. 18 tilfojes: Kort Underretning om Brugen

af de Lsegemidler, der fiudes i uied-

folgende Huus-, Skibs- og Reise-Apo-

thek, samt om de almiudeligste forekoramende

Sygdomme, deres Kjende-

tegn og Helbredelsesmaade. Kbh. 1823.

S. 825, L. 22 tilf0jes: Ikgwersen, Mart. Henk.,

Husum Holsatus, (Joseph Sebkurieb,

proes.), Diss. med. iuaug. de Antimonio.

Trajecti ad Rhenum 1739. 4. P. DDM.

S. 849, L. 17 f. n. tilfojes: haves nu i st kgl.

Bibl. Bugen er ikke P. (55 S.).

S. 851, L. 4 f. n. tilfsjes: — Samme Bog. Ny

Udgave. Sst. 1627. P.

S. 854, L. 17 tilf0jes: [De scorbuto vario anti-

quis cognito. Hafn. 1774.) P. UPr.

(udst. i Anledn. af Urb. Bruun Aaskovs

DDM.j

72*


LXXXIII I. XX XIV

S. 854, L. 8 f. n. tilfejes: Bitrchariji, Geo., Cos- r

lebio-Schlesvicensis, Diss. inaug. medica I

sistens casum aphonise chronicee cum

epicrisi. Argentorati 1773. 4. P. DDM. i

S. 889, L. 5 tilf0jes: [Eall, Jo. Che., De laudi-

bus philosophiae apud Grsecos et Romanos.

Hafn. 1746.] Fol. P. UPr.

S. 905, L. 23 tilfejes: Peofe, Godofe., Exercit

phil. de justo logicse pretio. Altonae

1754. 4. P. DGA. IblandtResp.nsevnes:

Heke. Adolph Hineichsen, Tondera

Sles^nicensis , og Matih. Valekthvee,

Flensburg.]

S. 924, L. 13 f n. : OversEetteren er Chb. Geo.

H0ST.

S. 925, L. 14 f. n. tilf^jes: Maecussek, Chb.,

Tonderensis, (Godofb. Peofe, prses.),

De cognitionis et actionis vinculo dis-

q\-isitio philos. Altonse 1751. 4. P.

DGA.

S. 927, L. 16: Aeektz, Fb. Chb. Holbeeg, Commentatio

brevis de arte qvadam me-

morise, qvasi mechanica, studiosse ju-

ventuti utilissima. Bergeii 1812. P.

SPr. fra Bergen.

S. 939, L. 28 tilf0jes: Ventueini, Kabl Heik-e.

Geo. , Die ReUgion der Vernunft und

des Herzens. Eine berichtigte Dar-

stellung derldeen zur Philosophie iiber

die Religion. 1 — 2. Theil. Kjih. u. Leipzig

1799-1800.

S. 946, L. 21 f. n. tilfojes: HoLsi, Pocl, |12 la-

tinske Programmer om Overtro fra 22.

April 1770. - 29. Oct. 1770. — 9. Juni

1771. - 24. Novembr. 1771. (U. B.) —

22. April 1772. (U. B.) — 26. April

1772. — 1. Novembr. 1772. — IS. April

1773.

1774.

— 14. Novembr ,1773.-10. April

— 4. Decembr. 1774. - 23. April

1775.] Odense. 4.

S. 947, L. 3 tilf0jes: — Sst. u. A. [kun Titelbl. S,

omtrykt.]

S. 948, L. 2 f. n. tilf^jes: Den nye og sandfser- ,

dige Dr0mmebog som tilforladelig og

paa det n0yagtigste forklarer alle Natte-

Dr^inme. Skrevet af den vise Mand i

Finmarken Aar 1650. Nu af det finske

Sprog oversat paa dansk. Kbb. 1772. P.

S. 950, L. 19 tilf0jes: Nachtliche Schreck-Bilder

desSatans; oder wahrhafftiger Bericht,

was sich mit einem nach Holstein reisenden

Maiin zugetragen , wie solchen

der Satan im 'Walde bey der Nacht

vom Weg abgefuhi't, und die Zeit iiber

mit entsetzlichen Larven und allerley

wunderlichen Vorstellungen geangstet

und erschrecket hat. U. St. o. A. [c.

1706.] 4. P.

S. 951, L. 6 tilf0jes: Schelhammebus , Gukth.

Chbph., (Bokifacius Laceektu, Tonnin-

gensis, resp.), Diss. med. de Obsessis.

KUonii 1704. 4. P. DA.

S. 954, L. 18 f. n. tilf^jes: [Skal vsere udg. af

S0BEK ROSEKXUKD.]

S. 957, L. 1 f. n.: Skriftet er overs. af Pedee

Ditl. Fabee.

S. 953, L. 9 tilf0jes: Oversaetteren er Haks

Jeksek Visbt.

S. 963, L. 17 f. n. tilf0jes: Alvorlige Betragt-

ninger over den almindelige Tilstand,

udgivne Fsedemelandets Veuner til Ef-

tanke. Kbh. 1771. P.

S. 973, L. 6: Oversaetteren er Cheistek Geo.

H0ST.

S. 979, L. 8 tilf0jes: Frue Huusligs Huus-S0gning

hos de Ki0benhavnske Fruentimmer,

der nu maae aflegge Regnskab for

deres Huusholdning, hvorvidt de tiener

og har tient den danske Stat. Kbh.

1771. P.

— , L. 16 f. n. tilfojes: [F0rste Udg.] Elseneur

1772. P. [Skriftets Plads bnrde altsaa

vsere samme Side, L. 8.]

S. 983, L. 18 tilf0jes: [Oversat af Jo. Eekst

HEILMAKTt.]

— , L. 3 f. n. tilf0jes: [Er 10. Deel af Gynaeologien

med omtr. Titelbl. Jvfr. S. 781.]

S. 984, L. 20: Peteesek er Pseudon. for Pet.

Salom. Maetik.

S. 989, L. 13 tilf0jes: [Oversat af Nic. Jac. Akd.

Yanssess Descampeadx.]

S. 991, L. 12f. n. tilf0jes: [v. Baudissen, Caboline

Adelheit Cobkelia], Die DorfgeseUschaft.

1. Th. 2. Aufl. Kiel 1792. -

2. Th. Sst. o. A.

— , L. 7 f. n. tilf0jes: Forf. er Cabolik-e Adel-

HEIT CoENELIA V. BaCDISSIK.

— , L. 4 f. n.: Forf. til der Volksfreund er Geo.

HiKEICH PAKaTZ.

992, L. 8: F0rste Udg. er oversat af Moeten

Hallagee. Men hans Navn findes ikke

paa Titelbl.

S. 993, L. 20: Tredie Stykke haves nu i st. kgl.

Bibl.

S. 100.5, L. 8 f. n. tilf^jes: Sak-dbebg, P., Haandbog

ved den kateketiske og dialogiske

Underviisningsmethode. Ribe 1812.

S. 1023, L. 22 tilf0jes: [Udg. af Jac. Deeiee.]

S. 1028, L. 27: Avis for B^m. 3-4. Aarg. skal

vsere udg. af Emak. Balling.

S. 1030, L. 3 f. n.: Theophron er oversat af Chb.

Jo. Beedsdobf.

S. 1033, L. 11 tilf0jes: Overssetteren er Niels

HoFMAK SevEL BlOCH.

S. 1035, L. 6 tilfojes: - Samme Bog. 1. D.

[1-4. H. med forts. Pagin.] Kbh. 1804.

— 2. D. 1 H. Jordbeskrivelse. Fredericia

1804. [Ogsaa m. T : Geogi-aphi


LXXXV LXXXVI

for Ungdommen. Kbh. 1804.] — 2. D.

2. H. Almindelig Verdens-IIistorie. Fri-

dericia 1804. [Det egentligc Titelbl.

for 2 D. 2. H. mangler.)

S. mb, L. 12 tilfojes: — 3. D. 3. H. Det vigtigste

af Maalekunsten og Mekaniken. Kride-

ricia 1804.

S. 1036, L. 6 tilf0jes: Billeder af Jordens nuerk-

voerdige Bygninger bcskrevne af Ped.

Atke Castbero. Kbh. 1812.

S. 1045, L. llf. n. tilfojes: Johan.sson, Jo. Mart.,

Die biirgerliche Regieiung nach ihrcm

Ursprunge und Wesen betrachtet. Aus

dem Schwed. iibers. (von Jo. Samuel

Augustih]. Stockholm 1750.

S. 1047, L. 10 tilffljes: Hubejunn, Lnnov. Fr.,

Fridrichstadio-Slesvicensis, (Franciscds

Ernesti Vogt, praes.), Diss. inaug. pru-

dentise legislatorise specimen exhibens.

Kilias 1730. 4. P. DDJ.

S. 1048, L. 11 f. n.: Forf. er Ped. Kofod Anciier.

S. 1055, L. 21: Forf. er Hans Hansek.

— , L. 25: Forf er Hans Hansen.

S. 10G7, L. 3 f. n.: Forf. til Friemuurer-Ordens

Apologien er Jo. Aco. Starke. Over-

ssetteren er Matth. Christensen.

S. 1068, L. 3 tilfajes: Probierstein fiir achte

Freimaurer, ein Denkzettel fiir Rosenkreuzer,

Jesuiten, Illuminaten und

irrende Ritter. [Herausgeg. v. Citr.

Ulr. Diil. Eggers.] 1-2. Th. U. St.

[Kph.?] 1786.

S. 1069, L. 1 f. n. : Skriftet er overs. af Andr.

Chr. Alstrcp.

S. 1102, L. 8 f. n. tilf0jes: Overs. af Mort.

Hallager.


THEOLO&I.


-\\

-j\


INDLEDNING TIL TnEOLOGIEN.

Skrifter oni Tlieologiens Studium.

Syningius, Jo., Oratio dc studiis ])luloso])liicis

thcologia3 studioso necessariis. [Cum jjrsefat.

Andrete Veleii]. Ex officina Liliobcrgensi

|Ril)isl 1591. 4. P.

Baktiiolintjs, Casp., De natura theologiM. Hafn.

1G27. 4. P. DA.

— , De studio

incoando et

theologico compendiaria ratione

continuando. Ilafn. 1G2S. P. —

WitpbergEE 1630. P.

WiNSTKUpiDS, Petr. , Do usu linguarum et disci-

plinarum philosophicarum in theologia. Hafn.

1633. 4. P. DA.

WiTZLEBius, Geo., De modo docendi atque di-

scendi thcologiam. Sorse [c. 1660]. 4. P.

NicoLAi, Paul. , Studiosus theologise. [Kilife]

1668. 4. P. DA.

BnscH, jo. jOHANNis, Dc usu logioes in rebus

theologicis. Hafn. 1687. 4. P. DV.

— , De usu rhetorices in rebus theologiois.

I et II. Ilafn. 1687—88. 4. P. DV.

Schlettee, Chbph., De theologia in genere considerata.

Hafn. [1675]. 4. P. DA.

LiNTRUPros, Sev., Agar Sara; reconciliata seu de

mutua theologiae et philosojjhi» harmnnia

generali. Exerc. I. 1691. 4. P. DA.

KoRTHOLT , Chb. , Prodromus ingenui theologise

cultoris academicus, seu traotatus de apparatu

ad studium theologife. Erancof. 1705.

KoNiosMANN, Andr. Luuv. , Vcrnunftmiissigc Un-

tersuchung: ob zu rahten sei, dass die studie-

rende, insonderheit kiinftige Thcologen die

sogenanntc Mctaphysic und Kunstworter der

SchuUchrer nohtwcndig alloin , und gloich an-

fangs aufAcademien crlernonV Kiel |1~12]. 4.

P. UPr.

NoLDius , Chb. , CoUegium philos.-thcol. de usu

mctaphysiofc in theologia; c manuscri])ti) ab-

sol. et iira'fatione adorn. a Matthia Plade.

Hafu. 1717. 4.

BoKRiriiius, Chr. , De utilitato scientiarum earumque

ignorantiai damno in theologia. Hafn.

1734. 4. P. DB.

— , De utilitate philologiro in theologia. Hafii.

1735. 4. P. DB.

Schultz, Chrph. , De utiHtate historife literaria",

quam theologife studioso prajbet. Hafn. 1737.

4. P. DR.

Bendtsen, Paul. , De usu liy^nfrfoiv imprimis terminorum

in theologia. Hafn. 1747. 4. P. DV.

Spokon, Benj. Geo., De eo quod iustum est

oirca usum philosoiihinc in theologia. Ilafii.

1765. P. DV.

Billeskou, Wilh. , Introduotio de jihilosophiic

utilitate in theologia. Hafn. 1767. 4. P. DV.

studio thoologico.

Hafn. 1767. 4. P. DR.

BoRRicHius , Casp. A^r. , Dc

LiSTO, Jan. Halse, Cultus matheseos theologo

utilis. [Hafn. 1766?]. P. DE.

Platou, Mich., De nexu religionis et artium elegantiorum.

Ilafn. 1771. P. DV.

Neuciis, Jo., Schola sacra, ecclcsia; necossaria,

quoraodo exemplo Davidis ct Samuelis reddi

Ijossit iucundissima. Hafn. 1774. 4. P. SPr.

Bernth, Pet. Ludv., Idea veri theologi. Part. 1.

Hafn. 1774. P. DR.

IIerder, Jo. Geo., Brcvc ang. Tlioologions

Studium. Overs. ved Mag. Knud Bkeuenbero.

1—4 Deel. Kbh. 1783.

Tbeschow, Nic. , [De religionis Christianie et

philosophiiB inter se ratione]. Hafn. 1804. 4.

P. UI'r.

Gurlitt, J. , Formaning til oi at unddrage sig

Fornuftons Veiledelsc \ed Theologicns Studium.

En Tale. Tilligemed en Korberetning

og et Anhang af Oversffittcrcn C. K. Laurit-

ZEN. Kbh. 1826. (U. B.)

1*


Theologisk Encyklopsedi og Metho-

dologi.

KoNiG, Jo. Chr. , (pneside Wilh. Chr. Jcsto

Chrysandro) , De eucyclopsedia theologiBe.

Kilia:^ 1768. 4. P. PA.

Thym, Jo. Fr. Wn>H. , Tunlogisk Encyklujjpedie

og Metodologie. Overs. af Pet. Hans Monster.

Kbh. 1800.

Skrifter om theologisk Litteratur.

Friedlieb, Phil. Henr. , Diss. de bibliis et libris

iiuibusdara theologicis in Dania raris. I (U. B.)

—H. Hafn. 1775—76. 4. P. DB.

Nilmeyer, Dav. Gottl., Priestebibliothek eller

lieskrivende Fortegnelse paa de brugbareste

Skrifter for Praester. Overs. ved Jac. Wolf.

1—3 D. Kbh. 1782—85.

Thiess, Jo. Otto , Ephemeriden der neuesten

theologischen Literatur und Kirchengeschichte.

1—2 B. Schlesw. 1795.

Kritisk Udsigt over den danske theologiske Littcratur

fornemnielig mcd Hensyn til de fem

sidst afvigte Aar. Kbh. 1797. P.

Hansen, Ped., Anmeldelse om theologisk Litte-

ratur paa Landemodet 1810. Odense 1810.

Plum, Fr. , EfteiT. om den udenlandske nyere

theologiske og pastorale Literatur, meddeelt

ved Landemodet 1818. Odense 1818. 1—12

Fortssettelse eller 2—13 Hiefte. Sst. 1819—

1830. 4. [Fortsattes til 1833].

Hjalmarsen, ^orst. EiN., Stuttr leidarvisir til ad

vclja cnar naudsyuligustu Gudfranlis-bcekur.

Kph. 1826. P. *

Theologiske Tidsskrifter.

S0ndags-Blad 1774. 1 Aarg. Kbh.

Bloch, T0NNE, Theologen. 1 B. 1—2 H. Odcnse

1791. (U. B.)

Fallesen, Lor. Nic, Magazin for Religionslserere.

1—12 B. Kbh. 1793—1803. [7—12 B. ogsaa

med Titel: Nyt Mag. f. R.

— , Theologisk Maanedskrift

1—6 B.]

for Fa^drelandets

Rehgionslserere. 1—12 B.

— , Theologisk Qvartalskrift

ICbh. 1803—1808.

for Fa^drelandets

Rcligionslcerere. 1—2 B. Kbh. 1809.

[M0LLER, Malthe], Repertorium for Fajdrelandets

Religionsla;rere. 1—5 H. Kbh. 1795—97.

[1—3 Hefte ogsaa med Titelbl. „1. Deel". Af

1 H. udkom et nyt Oplag samme Aar 1795.

(U. B.)]

Indleclning til Theologien. 8

[M0LLER, Malthe], Nathaiiacl. Lsesning for teenkende

Mennesker. Anh. til Repertoriet. Kbh.

1802.

Tanker om Repertorium og Repert0ren, af tvende

Venner P. & C. Kbh. 1796.

Bemerkninger over de i Form afBreve udkomne

Herremsnds-Tanker om Repertorium og Re-

pert0ren. Kbh. 1796. P.

Tanker over Dagens Rehgionslitteratur, tilligemed

Forslag til et christelig apologetisk Re-

pertorium. Kbh. 1797.

Bech, Fr. Jul. , Et Blad for Religion, Morahtet

og SEedelighed. Trondh. 1799. (U. B.)

BoESEN, Jens Fr., Evangclisk Magazin for danske

Sandhedselskerc, samlct af et Selskab. 1—

D. Kbh. 1801—3.

Paludan, Jo. , Samlinger for Theologer efter

Tidernes Forn0denhed og den nyeste Litteraturs

Aand. 1—2 B. Kbh. 1803—5.

Hammeleff, Hans Chr. , Religionens Ven. Nr.

1—7. Kbh. 1805—7.

Christeligt Maanedsskrift for Jan.—Decbr. 1807.

1—12 St. U. St.

M0LLER, Jens, Theologisk BibUothek. 1—20 B.

Kbh. 1811—21.

— , Nyt theologisk Bibliothek. 1—18 B. Kbh.

1821—30. [Fortsattes til 1832].

M0NSTER, PeT. HaNS, Og GuTFELDT , CaRL Fr.,

Videnskabelige Forhandlinger ved Sia;IIands

Stifts Landemode. 1—3 B. Kbh. 1812—18.

Plum, Fr. , Videnskabelige Forhandlinger ved

Fyens Stifts Landemode. 1—2B. 1 H. Odense

1817—19.

Bloch, Sor. Nic. Jo., Videnskabclige Forhandlinger

ved Lolland-Falstcrs Stifts Landemode.

1 B. 1 H. Kbh. 1818.

Larsen, Jo. Henr. , Eusebia, et Tidsskrift for

kristelige Religionsla;rere. 1 B. 1—2 H. Aar-

huus 1814—15. (U. B.)

Thisted, J0RG. , For Christne. Et Tidsskrift.

1—6 B. Kbh. 1823—25.

— , Repertorium for aandclige Sager. Et christcligt

Maancdsskrift. 1—3 B. Kbh. 1828—29.

Grundtvig, Nic. Fr. Sev., og Rudelbach, And.

Gottl. , Theologisk Maanedsskrift. 1—6 B.

Kbh. 1825—26; forts. af A. G. Rudelbach, 7

—18 B. Sst. 1826—28.

R0NNE, BoKE Falch, Dansk Religionsblad. 1—

Aargang. Kbh. 1825—30. [Fortsattes tillSSl].

Vent, Hans Lor. Andr., ReHgionsblatt. 1—

Jahrg. Schlesw. 1829—30. [Fortsattes af ham

til 1831].


Bibeludgaver. 10

JUliELUDGAVEK (Xi r,l]iELF{)RTOLKNINa

Biblen.

Biblen paa semitiske Sprog.

Engelbrktm , Wiii.F l'ii. , l'nii;iriciU;i Basmurico-

Coptica veteris et novi testamenti. Hafn.

1811. 4.

Chavipollion le Jeune, Observation.s sur Ick

fragmenx Coptes de Vancien et du nnureau texta-

ment, puhlies par M. W. F. KngeWreth. l'ari.i

1818.

Biblen paa Dansk.

Den Deldste danske BffiEL-OvEKS.y.TTELSE eller det

gamle Testamentes otte f0rste B0ger, fordanskede

efter Vulgata. Udgiven efter et Haand-

skrift fra det 15. Aarh. med Anm. og et Glos-

sarium af Chr. MoLBEcn. Klih. 1828.

BiBLLV, Det er den gantske Hellige Scrifft, vd-

saet paa Danske. Ivl)h. 1550. fol. [Bestaacr

af 5 Dele; med Chr. HI.s Portr.]

BiBLLA, Det er, Den gantske Ilelhge Scrifft, paa

Danske, igen offuerseet oc prentet effterKong

Frederichs den H. Befaluing. Met Registor,

Alle D. LuTnERi Fortaler, hans Vdlegning i

Br»dden oc ViTi Theodori Summarier. Kbh.

1589. fol. [Bestaaer af 3 Dele, af hWIke den

Iste ved Slutningen har Aaret 1588; med Fred.

H.s Portr.]

BlBLiA, Paa Danske, Det er, Den gantske Ilelligo

Scriftis Bogger, igennemseete effter Kong Chr.

Iin.s Befalning [ved Hans Poulsen Resen].

Kbh. 1607.

BiBLii, Det er Den gantske Hellige Scrifft paa

Danske igien offuerseet oc prentet effter K.

Chr. IV.s Befaling. Mett Register, alle D. Lu-

THERi Fortaler, hans Vdlegning i Brwdden oc

ViTi Theodori Summarier. Kbh. 1G33. fol.

[Bestaaer af 3 Dele, med Chr. IV.s Portr.]

BiBLiA., Det er, Den gantske Ilelligo Skrifft paa

Danske. Igien offuerseet oc prentel cffter K.

Chr. rV.s Befal. 1633. Nu paa ny til den reisende

Mands Nytte til Ti-ycken befordret aff

Chb. Cassuben oc Chr. GiERTS0n. ICbh. 1670.

[Med Tillfeg: Jsy Psalmebog, indeholdendis

aandelige Psalmer aff D. M. Lutheri oc M.

IIans Thomesons Psalmebogcr uddragen; og

D. Jo. AvENARij Morgen- oc Afften-Bonner.]

BiBLlA, Det er, den gandske Hellige Skrift efter

Christiani Quarti store Bibel Version, nu 2den

Gang udi Octav oplagt som een IIuus- og

Reyse-Bibel. 1—4 Part. Kbh. 1G90. — 3die

Gang udi Octav oplagt. 1—4 P. Sst. 1G99.

BiBLiA, Dot er den gandske IIoU. Skriftcs B0ger,

efter den 1699 udgangne Huus- og Reyse-Bihel.

Kbh. 1738. 4. — Sst. 17G9. 4. — Sst. 1782.

4. — Sst. 1793. 4. [Dissc Udgaver ere delte

i 3 Dele.] — Sst. 1802. 4. [Delt i 2 Dele.]

BiBLiA, paa Danske, det er: Den gandske hellige

Skriftis Bagger, paa ny igiennemseete efter

den Ebra^iske oc Grsekiske Text [ved Hans

Svane]. Efter K. Chr. IV.s Befaling. Kbh.

1647. 4. [Delt i 4 Parter med Chr. IV.s Portr.J

— Sst. 1G47. 8. 1—3 P. [indolioldende det

gamle Testamente. 4 P. indeholdende det

ny Test. findes i (U. B.) med kobberst. Titelbl.

med Aaret 1647 og et trykt Titelbl. hvorpaa

det sidste Tal af Aaret er udeladt.]

BiBLiA, det er den gandske Hell. Skriftes B0ger,

efter den Aar 1647 udgangne Version, forme-

delst K. Fred. IV.s Omsorg n0yere efterseet.

Kbh. 1717. 4. [Apokr. og det nye Test. have

siersk. Pagin.] — Sst. 1717. 8. 2 VoU. —

Sst. 1719. 4. 4 Parter. — Sst. u. A. 8. 4

Parter. [Denne Udg. , som ogsaa har Titel:

Huus- og Haandbibel, er efter Paategn. paa et

Exempl. i (K. B.) trykt 1716].

[Tre Prover til en Bibel som under K. Chr. V.s

Regjering skulde vferet udgivet af Xold, Bircherod

og Bagger. fol.]

BiBLiA, det er Den gandske Hell. Skrift, vcd

Kong Friderichs IV. Omsorg noyere ofterseet.

Kbh. 1722. 4. [Sy Pagin. begynder med det

nye Test.] •— Samme Bog, aftrykt i fol. — 3

Oplag. Sst. 1724. 8""". [Sa?rsk. Pagin. have

Apokr. og det Nye Test.] — Sst. 1728. Smi».

[Snersk. Pagin. har det Nye Test.]

, ved K. Christ. VI.s Omsorg. 4 Oi.l. Klih.

1732. 8"'»'. [Apokr. og N. Test. med ssersk.

Pagin.] — 2 Oplag. Sst. 1737.

8'"i". — 3 Opl.

Sst. 1740. 8"''''. — 5 Opl. Sst. 1740. 8°>»i.

— 6 Opl. Sst. 1744. 8"!''. — 4 Opl. Sst.

1746. 8""i». [I disse 5Udg. begynder N. Test.

med sfersk. Pagin.]

, ved K. Friderich V.s Omsorg. Kbh. 1757.

4. [Med Kongens Portr. Ved Profeteme,

Apoki^ferne og det N. Test. begynde nyc

Pagineringer.] — 9 Opl. Sst. 1760. 8'"»'.

, ved K. Christ. VII.s Omsorg. 5 Opl. Kbh.

1766. 8"'i». — 11 Opl. Sst. 1771. S"»!. —

12 Opl. Sst. 1780. 8""»i. — 13 Opl. Sst.

1787. 8'»»i. — 6 Opl. Sst. 1791. 8"'''. — 14

Opl. Sst. 1799. 8»!. — 15 Opl. Sst. 1806.

giiiai. [I disse SUdgaver er N. Test. med sa;rsk.

Pagin.]

BiBLiA, d. e. den ganske IloUige Skrifts Boger.

IG Oiil. Kbli. 1819. 8""»'. [Med gjennem-


11 ISilicluilgavPi' OR Bibellortiilkiiing. 12

gaaemle Pasrin.] — Klih. 182-1 4. (U. B.) —

18 Opl. Klih. 1830. Smai. [I disse 2 Udg. har

N. Test. ssersk. Pagin.]

BiBLiA, det er den gandske Ilellige Skriftes, det

Gamle og Nye Testamentes canoniske B0ger.

London 1829.

Biblen paa Islandsk.

BiBLiA, pad er, pll Heilng Ritning, vtlogd a

Norraenu. Prentad a Holum 1584. fol. [GuD-

BRAND Thorlaksens Bibel].

— — , Prentud ad nyu a Hoolum 1G44. fol.

[Thorlak Skule.sens Bibel.] — epter })eirre

annare Edition Bibliunnar 1644. Kaupmhffn.

1747. 4. [Disse 3 Udgaver have sfersk. Titel

og Pag. ved Profeterne og det Nye Test.] —

Prentud eptir jieirri Kaupmannahaufnsku llt-

gafu 1747. Iljid. 1813. [Paa det Engelske

Bibelselskabs Forlag.]

, trickt a Hoolum i Hialltadal 1728. fol.

[4 Parter med saerskilt Titel; 3die Part be-

staaer atter af 2 Afdelinger, saa der ialt ere

5 sasrskilte Pagineringer. Steen Jonsens Bibel.]

Biblen paa Tydsk.

BiBLiA, Das ist: Die gantze Scrifft Altes und

Neues Testaments Deutsch D. Mart. Ldther.

Nach dessen letzten Edition 1545. Schlesw.

1664. 4. [Profeterne og det N. Test. med

ssersk. Titel og Paginering.]

BiBLiA, Das ist: Die gantze Heil. Schrifft, nach

d. Teutschen Uebers. D. Mart. Luthers. Ton-

dern 1737. [Det N. Test. med ssersk. Pagin.]

DiE BiBEL, oder die ganze Heil. Schrift, nach

der dentsch. Uebers. D. Mart. Luthers. Mit

Tauchnitzischen Stereotypen. Schlesw. [181'J].

Biblen paa Fransk.

La sainte Bible, avec des paralleles et des som-

maires par Dav. Mabtin. A Copenhague et

Leipz. 1727. [Apocr. og N. Test. med sa?rsk.

Pagin.] (U. B.) — Flensb. et Altona 1739.

Biblen paa Tamulisk.

Biblia Damulica. Veteris Testamenti P. 1.

opera Babth. ZiEGENBALGn. Tranquebarise 1723.

P. 2. opera B. ZtEGEN-BALon et Bekj. Schultzu.

Ibid. 1726. P. 3. opera eorumdem. Bnd. 1727.

4. — Ed. 2da correctior. P. 1. Trangambari»

1777. P. 2. Ilud. 1782. P. 3. Ibid. 1791. 4. [P.

2 og 3 omfatte Iste Udgaves P. 2.] — Ed. secunda

(sic) correctior. P. 1. Ibid. 1818. 4.

Oversffittelser af flere enkelte Skrifter

baade i det gamle og ny Testanient.

Jens Ivi^iNciis Overs. af 1 Mose Bogs 1 Cap. m.

m. Klili. 1797. P. — Fortsatte Overs. af Da-

vids 117 og 118 Ps., Daniels 10 Kap., 1 Kap.

af Petri 1 Brev, 4 Kap. af Joh. Evang. m. m.

Sst. 1797. P.

Fortolkning til liele Biblen.

Balle, Nic. Ed. , Bibelsk Son- og Helligdags-

Lsesning, det er visse Stykker af den helHge

Skrift, samlede efter Indhold og Sammenha?ng

til Brug ved Bibel-Lajsning. l^—2 Hefte; Kbh.

1793—94.

— , Bibelsk Son- og Helhgdags-Leesning , indbefattende

det nye Testamentes B^ger i For-

ening med visse Stykker af det gamle Testamente

samlede i Overs. med Anma?rkninger

efter SammenliEong i Henseende til Indholdet,

til gudelig Laesning. 1—2 D. Kbh. 1797— 1800.

, — BibHu-Lestrar a Sunnu- og Helgidogum

innihaldandi Nyja Testamentisins bsekur og no-

— ,

ckur stycki ur Gamla Testamentinu. 1 Partur,

a Islendsku utlagdur af Arnori Jonssyni. Leirargordum

vid Leira 1799.

ChristeKgt ReligionsVihid under Opskrift:

Bibelen forsvarer sig selv. Arkviis udgivet.

1—4 B. Kbh. 1798—1810. [Udkom som Uge-

blad til April 1802.]

— , Christliches Religionsblatt, unter der Auf-

schrift: Die Bibel vertheidiget sich selbst.

Bogenweise ausgegeben. 1 B. Ins Deutsche

iibers. Schlesw. 1799.

En ma;rkv8erdig Samtale iniellem en Bonde og

en Degn om Biskop Balles Religions Bhid.

Kbh. 1797. P.

Oversffittelser af det gamle Testament.

Paa Dansk.

Det Gajile Testament, oversat af Jo. Dav. Michaelis,

med Anniisrkninger. Af det Tydske

oversat ved Jens Bech. 1—4 D. [3 og 4 D.

hver i 2 B.] Kbh. 1785—91.

Paa Portugisisk.

[Det Gamle Testament paa Portugisisk i 5 Af-

delinger :]

1. Os cinco livros de Moyses. Trangambar 1719.

2. Os livros historicos do Velho Testamento,

traduzidos pelo R. P. Joam Ferreira A. D'Al-

MEiDA. Ibid. 1738.

3. Os livros dogmaticos do Velho Test., traduz.

etc. Ibid. 1744.

4. Os quatro Prophetas mayores, dos quaes os

tres primeiros sao traduz. pelo R. P. Joam

Ferreira A. D^Almeida, e o quarto pelo R.

P. Christovao Theodos. Waltheb. Ibid. 1751.

5. Os doze Prophetas menores , traduz. pelos

padres miss. dc Trang. Ibid. 1732. 4.


13 Uflfcaver og Fortnlknine at' dct pamlc Tcslanicnt.

OversEettelser af flere af det gamle

Testaments Skrifter.

Paa Latin.

1'siilkriiiiii Daviilia it intiijri loci sncrfr doelrince

ex omnibus Pruplietis, cum quihusdam aliix piix

canlicis. iMiine irans/erehatJo. Buyenhayius

Pomeranus. Wittemh. 1544.

Paa Dansk

De tirc fftrste C'a])itk'r i den Hellifre Skrift, saavclsom

(len fnrste Bog af Salteren, efter den

llcllijr Aands egne Coniniater, Te;;n og Ilcra-

meliglicder, overs. af Nic. Schwartzio, JosUjE

F. Kbh. 1752. 4.

Trende Bibelske Roger. Ncnilig: Rntli, Esther,

og Jndiths. Udi Danske Riim forfattet. Af

1'eper Dass. Kbh. 1723.

Hagiogi-apha eller Sidste Samling af det Gamle

Testamentes canoniske B^ger. Oversatte af

JoH. LcDV. Brabband. Kbh. 1778.

Bastholm, Chr., Udvalgtc Stykker af det Gamle

Tcstamente, ovcrsatte og oplyste med Anm.

Kbh. 1792.

— , Auserlesene Stiicke aus dem Alten Testamente,

ubersetzt u. mit Anm. erliiutert. Ins

Deutsche iibers. von Chr. Gottl.Zahle. Flensb.

u. Leipz. 1794.

Dct Gamle Testaments poetiske og prophetiske

Skrifter, overs. af Jf.ns M0ller og Rasm. M0l-

"ler. 1 D. og 2 D. 1—2 Afd. K)di. 1828—30.

rortolkning til flere af det gamle

Testaments Skrifter.

Uesin, Geo., Forklaringer over Jobs, Psalmernes,

Ordsprogenes, Prsedikerens og H^ysangens

B0gcr; udgivne efter hans Dod af Fr. Ursin.

1—2 Tome. Kbh. 1741. 4. [Hvert af de 5

Afsnit med srersk. Titel og Paginering.]

TJdgaver. Oversfettelser og Forklaringer

af enkelte Skrifter i det gamle

Testament.

De fem Mosebager.

HwuD, Andr. Chr., Specimen ineditse versionis

Arabico-Samaritana? Pentateuchi. Roma? 1780.

[Additte literfe Aug. Ant. Georou, Eremitw

Augustiniani, ad editorem datre.]

[Dc fera Mose Bflger meth Tro og Fliitli fordansket

af Hans Taussen]. Magdeborg 1535.

[Titelblad mangler]. — [Samme Bog med

Titel: Det Gamlc Testamente, med Tro oc Flyt

fordanskedt etc. med dct forandredc Aar 153(>].

— [Samme Bog med tilskrcven Titclbl. ; ved

Slutningen: Magdeborg 1537]. (K. B.)

De fem Mose Boggcr paa Danske , igienncni

seete met Flijd. Kbh. 160G.

De fem Moses B0ger, af den til den llcll. Skrif-

tes Danske Oversicttelses Revision anordn.

Commission efterseete. Kbh. 1759.

ScHMiDT, Fr. , Pentateuchens poetiske Stykker,

rhytmisk overs. med tilf. Commentar. Kldi.

1827.

Palladius , Petr., Librorura Moisi, qui sunt fon.s

doctrina! ecclesia; , e.xplicatio brcvis. Vite-

bergse 1559.

BoRCK, Ped. Ifpderss0n, En lidcn Tractat nm

Mose Bfjgger. Kbh. 1619.

AsLACCS, (;oKR., Pliysica et Ethica Mosaiea, ut

antiquissima ita vere Christiana. Hanovise

1613.

Sadolinus, Geo. Theoph. , Compendium Mosaieum

partitionibus succinctis et distinctis

adornatum. Hafn. 1042.

MossiN, Haks, Forklaring over Skabelsens Bog.

1 Tome af Forkl. over det gamle Testamentes

hist. B0ger. Kbh. 1742. 4. — 2det Oplag.

Bergen 1772. 4.

— , Fiirklaring over anden Mose-Bog. 2 Tome

af Forkl. over dct gamle Testamentcs hist.

B0ger. Ivldi. 1744. 4. — 2dct Oplag. Bergen

1772. 4.

Jerusalems Breve over de mosaiske Skrifter og

Philosophie. Overs. ved Hans ^Vii.ii. Riber.

Kl)h. 1779.

RACHi.orr, Andr. Tamdrop, Fors0g til de eeldste

Tildragelsers UdWkling efter Mosis Skriftcr.

1—2 D. Kbh. 1788—89.

ScHADE, Petr. Caspari, Moscs vcrus Pentateuchi

auctor. Hafn. 1742. 4. P. DV.

Clausen, Chr. Uldaric, De Mose totius Penta-

teuchi scriptore. Part. I (U. B.)—II. Ilafn. 1771

—72. 4. P. DB.

Ferste Mosebog.

Liber Geneseos ex Hebrieo in Latinum convers.

ab Jo. Jac. Stephansen. Ilafn. 1801.

Testamentitokamit Mosesim aglegcj siurdleet,

Ottomit FABRicnrsrMiT. Kbh. 1822. [o; Gr0n-

landsk Overs. af 1 Moseb.]

Lorentzen, Sni. , Forkl. over Moses f^rste Bog,

tilligemed Oplysningcr af iiyere moralske, phy-

siske og hist. Skrivter. 1 D. Kbh. 1781.

Bloch, Sev. Nic. Jo., De nominum in Genesi

propriorum originil)US et caussis. Hafn. 1615.

4. SPr. fra Nykjobing.

Lassenius, Joh., Himlisches Gnaden Licht, darinn

dic gottliche Kirchen-Historie der ersten 1700

Jahre der Welt in Beantwortuug hundert und

etzlicher Fragen iiber die scheinduncklen Oer-

\4


15 Fortolkniug af f0i'ste Mosebog. 16

ther der XI Caj). fles 1 Buclis Mosis schrift-

inassig erliiutert. Kph. 1700. — Sorau 1755.

ScHNELL, Sacrum trifolium, ellerkortForkl. over

de tre fgrste Capitler aff f^rste Mosis Bo


17 Fortolkiiiiiji til forste Mosebog. 18

i Anledn. af Resensionen ovor samme. Kbh.

17!K>. P.

FRns, Jac. J0RG., Omsider et Udtog af Hr. Prof.

Gamborgs Nysa mcd Anm. Kbh. 179ii.

BANGirs, Tn., Tropajum Protouanprelicum. [Gen.

3, 15.] Hafn. 1G49. P. PA.

Ramtjs, Jo. Dan. , (sub pra?s. Jo. Beenii), Quod

spinse et tribuli ante lapsum producti exstiterint.

[Gen. 3, 18.] Hafn. 1702. 4. P. BV.

Westerholt, Gec, De comodendo in sudore

vultus pane, Gen. 3, 19. Kostoch. 1732. 4.

DA.

HoLMER, Jo. Chr. , Dc fide Adami testimonio

divino comprobata, Gen. 3, 23. Hafn. 1764.

P. DR.

Beckman, Henr., Disquisitio, utrum narratio Mo-

saica de lapsu litteraliter an allegoricc sit explicanda?

Hafn. 1783. P. DB.

BrRCKERODitrs, Jan., Fides prim.i^ matris Kva> de

Messin^ sivc Christi Salvatoris dinna natura,

ex Gen. 4, 1. Hafn. 1676. 4. P. DA.

Stampe, Geo. , Diss. in dictum Gen. 4, 7. [Hafn.]

17G5. P. DV.

Aspach, Sixt., De signo Caini [Gen. 4, 15]. Hafn.

1G92. 4. P. DR

Nankestad, Fr., De securitato Caino verbis promissa

et sigiio confirmata [Geii. 4, 15]. Diss.

I—IV. Hafn. 1715—17. 4. DV.

Lange, Jo. Mgssin, Miraculum Caino factum ex

genuino verborum sensu Gen. 4, 15. [Hafn.]

1734. 4. P. DR.

FRiEDLrEB, Sam., Fata Orthodoxorum ot Heterodoxoi-um

in Caino Proto-Sophista et Abele

Proto-Martyre praefigurata. I. Ilafn. 1735. 4.

P. DB.

EiLER, Henr., De sio;no Cainitico. Hafu. 1776.

P. DR. (U. B.)

GoTTERns, Fr. Gotthelp, (resp. Val. Stichelio),

De Henochia urbe prima [Gen. 4, 17]. Jence

1705. 4. P. DA.

Heerpordt, Chrph. Jo. pil., De publico cultu

Gon. 4,. 26. memorato. Hafn. 172G. 4. P. DV.

Thijra, Jo. , De Henocho patriarcho antediluviano

ex Gen. 5, 24. Hafn. 1757. 4. P. DB.

KuHLMANN, Henr., Do traiislationc Enoohi ^-ivi ad

coelum vi dicti Gen. 5, 24 probata. Part. I.

[Hafn.] 1775. P. DV.

Staunino, Petr. , De primogenitura Japheti ex

Gen. 5, 32. [Hafn.j 1765. P. DV.

Bano, Th., Excrcit. do Ncphilimis, (iifiantibus

vulgo dictis, opposita Jao. Bouhhico thool.

Paris. Hafn. 1G52. 4. P. DA.

LiiraoE, Sev. JoiiANNis, De Gigantil>us seu Exore.

I. de onomatoh)gia vocis NophiHm. llafn. 1707.

4. P. DV.

CoLDiNO, Sev. KiiERn.p, Dc vnce E";!::. Hafn.

1753. 4. P. DR.

Gi0R, Siw., De ^'^b; sive Gigantihus antediluvnanis

ex Gen. 6, 4. Hafn. 1765. 4. P. DR.

Beknius, Jo. Nic, Deucalion et Pyrrha atque

cataclysmus ipsorum wvo factus. Hafn. 1702.

4. P. DV.

AsPACH, Ad. Dan., Corrupta diluvii Noachici

apud Gentiles vestigia. Part. I— II. Ilafn. 173G.

4. P. DV.

Thye, Lauk., Math. fil., De illicito sanguinis esu,

Gen. 9, 4. Hafn. 1632 [o: 1732]. 4. P. DR.

HoRREBOwros, Petb., An iris extiterit ante diluvium?

[Gen. 9, 13— 17.] Hafn. 1752. 4. P. DB.

Melbye, Thoro, De benedictione Japheti Gen.

9, 27. Hafn. 17G9. 4. P. DB.

Hohlenbero, Matth. IIaq., Comment. de capite

decimo Geneseos. Pai-s l. Hafn. 1828. DDTh.

Hoyer, Jo., De causis et tempore confusionis

linguarum [Gen. 11, 6—8]. Part. I—H. Hafn.

1740. 4. P. DR.

BiBLiopHiLos Skolemester [o : Chb. Gormsen

,

Blering], Tilfselles Meninger om Tungeniaalots

Forvirring ved Babel. I Aiiledn. af Krit. Jourii.

No. 4G og 47 for 1769. Kl.h. 1769. P.

Stellwagen, Chr., De vocatione etbenedictione

Abrahami , Gen. 12, 1—3. Hafn. 1765. 4

P. DR.

Masius, Hect. Gothop. , De uxore Lothi in statuam

salis conversa. Hafn. 1689. 4. P. DA.

— Recusa ibd. 1720. 4. P. [2 lidt forskjel-

lige Aftryk.j

Wohnsen, Dan., De uxore Lothi in statuam salis

conversa. Hafn. 1739. 4. P. DR.

Lyoaabd, Chr. , De statua uxoris Lothi salaria.

Hafn. 1749. 4. P. DV.

Schwollmannus, Guil. Alex., Comment. ad Gen.

18 [o: 19], 26, qua de uxore Loti in statuam

salinam conversa modeste dubitat. Hamb.

1759. 4. P.

IvAASBOL, IIiLjVR. Chrpil, Dc arboribus Sodomteis.

Hafn. 1705. 4. P. DB.

Ancherskn, Pf.tr., Diss., (jua demonstiatur, miraeulum

fuisse Sodomje exitium. Hafn. 1747. 4.

P. DB.

Hammelew, Jo. Chr. , Diss., num Sodoma cie-

tera?iiue, tiuiv cnm illa periere urbes, originem

Mari Mortuo dedere. Hafn. 1750. 4. P. DV.

Thye, Laur. , Matth. pil., De 3'^:'" r?0~ sive

velaminc ooulonim , Gen. 20, IG. Hafn. 1733.

4. P. DV.

Haar, Nic. , De velaniine oculorum Sara\ arguincntum

prrebonte Gen. 20, 16. Hafn. 17G0.

4. P. DE.

2


ROEKSL0F , Ol. Chb. , Obsevvat. crit.-exeg. in

Gen. 20, 10. Hafn. 1761. 4. V. DB.

NoLDius, Chr. , De reditu Isaaci immolandi ab

Abraliamo Gen. 22, 5 promisso. Diss. I— II.

Hafn. 1722—23. 4, V. DP..

HoEREBOwros, rETE. , De numero fixarum ex occasione

Gen. 22, 17. Ilafn. [17.51]. 4. P. DB.

SoMMEE, Jan. Geo , De tempore, loco et modo

visionis Jacobi in via ad Mesopotamiam sca-

Iffique in visione oblatse significatione [Gen.

28, 12]. Hafn. 176C. P. DV.

Fleischer, Geo Chk. , Lilia Rubenis, sive diss.

de ^'N-n IGen. 30, 14]. Hafn. 1703. 4. P.

DB.

Benzon, Laur. Jac. , De pecudibus Jacobi artifi-

ciosis [Gen. 30, 38—39]. Part. phys. Hafu.

1763. Part. iur. I—II. ibid. 1764—6.5. P. DV.

(U. B.) — Med samlet Titelljl. Ibid. 1765.

P. DV.

Theraphim Labanis [Gen.

31, 19]. Hafn. 1731. 4. P. DR.

Jensen, Matth. , De

Paludan, Jo. Jac. , Eationes cur Rachel Teraphim

patris furata sit. Hafn. 1740. 4. P. DR.

[Hummer], Jac. ANDEEyB, Jacobs Strid med Engeb>n,

lieskrcvit Gen. 32 fra det 24 Vers til En-

den. Kbh. 1699. 4. [1 2 AfdeUnger.]

— , Jacobs Strid etc. 2 Oplag. Kbh. 1730.

4. [I 2 Afd.]

HoLMER, Jo. Chr. , De

Fortdlkning til forste oR andcn jMosclKin'. 20

lucta Jacobi et post

hanc reportata victoria, ex Gen. 32, 25 sq.

Hafn. 1767. 4. P. DB,

Capellinus Haasumius, Jo., Andr. FiL., De mulis

Anse, ex Gen. 36, 24. Hafn. 1704. 4. P.

DR.

ScHYTTE , Canut. , De

a"')^"; ab Ana in deserto

inventis, Gen. 36, 24. Hafn. 1731. 4. P.

DR.

HtlBNEKUs, Mart. , [De explicatione vocis a"'72''"

Gen. 36, 24]. Hafn. 1773. P. UPr. [^Med Bio-

gi'afier af Jo. Cxerh.Koenig og Fr. Ludv. Bang.]

RoEESLEV, Eeasm., De donatione Jacobi in Josephum,

ex Gen. 37, 3. Hafn. 1717. 4. P. DR.

Storm, Peth. , De voce bsB, quse Gen. 37, 35

occun-it. Hafn. 1754. 4. P. DV.

Hansen, Jo., Meditationes quasdam de voce

T13N Gen. 41, 43 occurrente.' Hafn. 1769. 4.

P. DB.

Heerfoedt, Jac. Johannides, De suspecta Jose-

phi xiltxounvTiia , Gen. 44, 5 et 15. Diss.

I—n. Hafn. 1720. 4. P. DV.

Sylow, Th. Edv. , De scypho augurali Josephi,

Gen. 44, 5 et 15. Hafn. 1745. 4. P. DV.

SoNNE, Jan. Mich., De ^gyptiorum odio in pa-

stores, ad illustratiunem loci Gen. 46, 34.

Part. I—H. Hafn. 1726. 4. P. DB.

BoRNEMANN, Phil. Jul., Dc odio j^gyptiorum in

pastores. Diss. I—H. Hafn. 1701—2. 4. P. DB.

IsAACi Abarbanelis commcnt. in testamentum

Patriarcha? Jacol>i Gen. c. 49 descriptum, in

Latinam translata linguam variisque excei'ptis

Targumicis et Rabbinicis illustrata a Maeco

FoGH. Hafn. 1734. 4.

Stenbuchius, Chr. , Exerc. phil., in qua III vati-

ciniorura Gen. 49, 2—13 descriptorum versiones

Grfficre, Latina Vulgata, Hieronymi, Ambrosii,

Arabica, Paraphrases Chaklaica; cum

textu Ebrjeo conferuntur. Hafn. 1656. 4. P. DA.

Gerner, Henr., Circa scnsum et complemcntum

vaticinii patriarclialis Gen. 49, 8 sq. Part. I—

rV. Hafn. 1741—42. 4. P. DV.

IIelvicus, Mart. , (resp. Mich. Stavangeio, Arc-

TANDRO) , ^m^ii UaTlJ seu Materia colloquii

Hebraici ex vaticinio Jacobi Patriarchaj Gen.

49, 10. Gissffi 1621. 4. P. DA.

Wandamni fil., Jo., De vaticinii Patriarclialis

Gen. 49

Hafn. 1689.

, 10 vero sensu et complemento.

Petreitjs, Frant. Aug. Hatto, Diss. in vaticinium

Jacobi 49, 10. Part. I—II. Hafn. 1771—72.

4. P. DR.

V. Weile, Fr. Ragstadt, Verdens Frelsers Jesu

Christi eller den sande Messise Herlighed, af

Jacobs Spaadom 1 Mos. 49. 10 krafteligen be-

viist imod J0derne. Overs. af Laur. Alb. Al-

lerup. Kbh. 1777.

Martfelt, Chh. , Et Ord om Silo eller Schilo, i

Auledning af 1 Mos. 49, 10, og i Sammenh»ng

med mine trende Sp0rgsm. til de Herrer Theologer

i Danm. og Norge i Aaret 1786. Kbh.

1789. P.

Anden Mosebog.

Torchilli fil. , GoTH. , De heroico Mosis facto

occidendo 5


21 Fort.Dlkiiinfi (il iindcii fiMiitc Mondjofr.

Kiuii.uNHT, Andr., Po lal)ro .Tnoo Mosis ox Kxoil.

30, 18. 19. ot iiS, 8. iniiriquc fuso Salomonis ox

2 Chron. 4, 2—G. Piss. I— IV. llaln, 1717—

30. 4. DA.

Fabeb, Mattii. Anso., Dn anroo vitnlo px Kxoil.

32, 1. 4. 5 etc. Part. 1 (II. li )— II. llaln. 17.''.1

—55. 4. P. DV.

Jbssen, Jess., HANNra. pn,., De triplioi Mosis ieiu-

nio per i|uarlrap:inta dios in monte Sinai. [Exod.

32.] Hafn. 1703. 4. P. DH.

LiME, Geo. , Dc precilius Mosis, Exod. 32, 32.

Hafn. 1747. 4. P. DV.

Hkttino, Chr. , Diss. in petitionem Mosis occurrcntem

Exod. 32, 32. Hafn. 1761. 4. P. DV.

ScHOv, Jc, Diss. ad dictum Mosaicum Exod.

32, 32. de delotione c libro vitfo. Part. I.

Hafn. 1764. 4. P. DV.

Baggee, Petr., De vultu Mosis radianto, Exod.

34, 29: Hafn. 173C. 4. P. DU.

Sciiade, Pktr. CAsrARi, De splendorc faciei Mosis

lExod. 34, 29|. Hafn. 1745. 4. P. DV.

typo Monialium Exod. 38, 8.

Hafn. 1738. 4. P. DR.

Khode, Geo. , Do

Tredie Mosebog.

HuuLBECH, J0RG. Micii. , Aarons liryst-Span, op-

lyst ved Urim og Thummim, eller: Det Lovi-

tiske Prsestedom , oplyst ved Skriftens Lys,

udi disse aandelige Beta?nkningers 1 Part., ovcr

Mosis 3 Bogs 18 Capitel [o: 1—18 Cap.j. Kbh.

1701. 2 Part., over Mosis 3 Bogs 19 Cap. dc

3 f0rste Vers, udi trende Tractater, om Ilellighed

for Herren, Lydighed mod 0vrighed, IIol-

lighed paa Sahbathen. Sst. 170G. {2. P. i K. B.)

— 1 Part. Kbh. 1741.

ToRMirs, Ol. Erici, De sacrificio !in:7p de quo

alias Saccr Codex, Lcv. 2, 1 et Num. 15, 4.

Franekerffi 1G62. 4. P. DA.

RoQOKNCAMP, Alb. Aug. , Do lcpra exanthemate

hyperphysico, ad ductum cap. 13 & 14 Lovi-

tici. I—n (U. B.). Hafn. 1746. P. DV & R.

HuuLEGAAED, Tii., Do hirco emissario Lcvit. IG.

Hafn. 1765. 4. P. DR.

Kraglund, Jo. Schack, Tcntamcn, quo denionstratur

, hircum emissaiium non esse typum

Christi. Ilafii. 1781. 4. P.

Heeefoedt, Jac. Johannides, De charaxariis ve-

terum, ex occas. Lev. 19, 28 et Deut. 14, 1.

Hafn. 1722. 4. P. DV.

Fjerde Mosobog.

IIoLM, Jac. Jacohi, Do Lovitarum rocensionc, qua;

instituitur Num. 3. Ilafn. 1740. 4. P. DR.

Gerilardus, Jo., (rosp. Jo. Moldenit), Benc-

dictionis ecclosiasticw Nnm. 6, 22 sqq. dosorii)tir

oxplioalio. .Ioum' l(i20. 1. P. DA.

22

Bkktklszen, Casp., Benedictio Aharonis, d. e.

Om Velsignelsen, huilckcn Aharon oc hans

Efterkommer var befalet at forkynde ofuer

Guds Folk. En kort Forkl. ofucr 4 Mos. R. G

Capittels 5 sidste Vers. Kbh. 1628. (K. B.)

(U. B.) — Sst. 1631.

Tiiamsonius, Chr. Fr., De prascipua oneris Mosi

impositi gravitate, Num. 11, 25. Part. I— II.

Ilafn. 17.56. 4. P. DE.

Thura, Laiir. , De

Enachim, s. filiis ot postoris

Enachi gigantis Cananici colobris [Num 13|.

[Hiifn.l 1751. 4. P. DB.

V. ST0KKEN, Chr., Dc virga Aaronis florida, ex

Num. 17. Kilon. 1674. 4. DDTh.

Beenius, Jo. Nicolaides, Prestcr vol serpons

ignitus , ox Num. 21 , (5—9. Ilnrri. 1703. 4.

P. DV.

Edsbkro, Erasm. , De

1760. 4. P. DV.

scrpente ;oneo. lliifn.

BucH, Christophu,. Lkth, De sorpcnto icnco.

Hafn. 1763. 4. P. DR.

Fleisciier, Erasm., Solutio proljlematis, an ieneus

serpens fuerit typus Christi. IlafM. 1765. 4.

P. DR.

Wahdinohuus, Ov., Dc scrpente anieo. Hafn.

1771. P. DV.

Arpw, Petr., De Bileamo. [Nnm. 22.| Hafn.

1734. 4. P. DR.

CoLDiNG, Jo. Iv. , Do asina Bileami loquente.

Disp. I— II. Hafn. 1748. 4. P. DV.

Haaber, Ern. Bknkd., De Bileamo divino propheta.

ilafn. 1769. 4. P. DB.

M0LLER, Jac, Disq. crit.-|)hil. in historiam Bi-

leami. Part. 1. Ilafn. 177G. P. DR. (U. B.)

Lassen, Jan. , Heroicum Phincha^ facinus Num.

25, ad stateram iuris natnralis cxaininatum.

[Hafn.l 1706. 4. P. DE.

Damstr0m, Petr., De amaris Mara aquis pcr lig-

nuni dulcatis, diss. in thcses V redacta. [Hafn.]

1709. 4. P. DR.

Femte Mosebog.

RoTTBOLL, Chr. Mich. , Dc vcstibus et Cidceis

Isriiolitiirum in deserto non attritis. Hafn.

1756. 4. DB.

DE Fine, Arn. Hans0n, Hen-ens-Strids-Low

Deutcr. 20 fra det 10. udi etTterfolgondo Vers

boskreffven. Den fnrste Bog. Kbh. 1662. 4.

Andrkws, Lancelot, Guds, Iln^rskarornis Herris

Krigs Articul, opsat for sit Folck ved sin General

Mosen udi V. Mos. B. 20, 23. Af En-

gelsko fortolket af Ped. Moller. Kbh. 1678.

RObkk, Car. .flilMiL. , Do Vitula docollata ob iuvcntuin

occisum in agro , ad illnstr. loci Doulor.

21, 1—9. Bromio 1726. 4. P. DG.

2*


23 Fnrtnlkninn' til .losvse Bog — Samuels B0ger. 24

Treschow, Hekm. , De

diversitate exemplarium

iegis Deut. c. 31 , v. 9 et 24. Hafn. 1701. 4.

P. DB.

Josvae Bog.

ScHMiDins, Seb. , Kurtze Erkliirung der ersten 8

Capittel dess Buchs .Jcsva. In diese Kurtze

aus dem Mso. gebr. von Herm. Zimmerman.

Schlesw. 1690.

Holst, Jo. Fr., T>e Rahab, cuius fit mentio Josv.

2, 1. Hafn. 1770. 4. P. DR.

PetrjEus, Chrph. , De voce mpn. Josv. 2, 18.

Hafn. 1715. 4. P. DB.

KROorus, Petr. Nicolai, Miraculum solis stantis

in Gibeon exJosv. 10, 12. Disp. I—II. [Hafn.]

1679. 4. P. DA.

Damsberg, Geo. Pauli, De miraculo solis stantis

in Gibeon, ex Josv. 10, 12. Diss. I. Hafn.

1704. 4. P. DV.

Amundin, Jo.Feldten, De statione solis, ad Josv.

10, 12—13. Hafn. 1752. 4. P. DE.

Plum, Fr. , Historia interpretationis quarundam

Ebraicffi poeseos metaphorarum imprimis loei

Josv. 10, 12—14. Hafn. 1790. 4. P. DDPh.

Lindberg, Wilh. , Do Adami putatitio sepulcro

ex vulgata Versione Josv. 14, 15 petito. Diss.

I. Ilafn. 1728. 4. P. DB.

Dommernes Bog.

Domemes Bog alf dot garale Testamente fordan-

sket [ved Ped. Tidemand]. Kbh. 1539.

IvALL, Jo. Chr. , In cantici Deborse commata 10

et 11 |Jud. 5]. Diss. I—III. Hafn. 1751—52.

4. DA.

Arfw, Petr. , De Ephod Gideonis, Judic. VIH,

27. Hafn. 1735. 4. P. DR.

Danchel, Folchmarus, Quid de Gedeonis Ephodo

censendum sit. Part. I—IH. Hafn. 1744

46. 4. P. DR.

AVedeoe, Mich. Chk., De Ephod a Gideone in

civitate Ophra constituto, Jud. 8, 27. Hafn.

1745. 4. P. DV.

Webeb, Jo. Henr. , De vino Iretiiicante deum et

homines, Judic. 9, 13. Hafn. 1727. 4. P. DV.

Bangits, Jo. Chr., De iudicis Jephtse voto [Jud.

11]. Hafn. 1731. 4. P. DR.

Berg, Nic. , De voto Jephta?, Jud. 11, 30. Part.

I. Hafn. 1740. 4. P. DR.

Enoel, Petr., De bcllo Ephraimitarum cum Jiphthacho

et Gileaditis [Jud. 12]. Ilafn. 1743.

4. P. DV.

H0JEBUS, Jo. Fedderi, De vulpeoulis Simsonis,

Jud. 15, 4—5. [Hafn.] 1705. 4. P. DR.

DE Fhankenau, Jo. Ern., De veritate historire

Samsonis de trecentis vulpilms. Hafn. 1738.

4. P. DR.

— , Vulpinaliorum Romanorum origo. Hafn. 1738.

4. P. DB.

SiDELMANNUs, Jo., Jo. prL,, De maxilla Samsonica

IJud. 15, 15]. Hafn. 170G. 4. DE. [I (U. B.)

findes foruden denne Udg. paa GG Sider en

anden fra s. A. paa 48 Sider.|

Bagger, Petr., Rud. fil. , De Micha idololatra,

ad Jud. 17 et 18. Hafn. 1737. 4. P. DR.

Rutlis Bog.

Engelbreth, Wolf Fr., Ruths Bog. Med critisk

Indl. og Anm. Kbh. 1818. [Stersk. Aftr. af

J. Mollers Theol. Bil)lioth. 14 B.]

Farste og anden Samuels Bog.

Baadar Btekur Samuelis i Psahna og Saungva

snwar, sw fyi-re af saah Sr. Hallgryme Pe-

TURSSYNE allt i l)ann pridia af henne sydare,

en liin sydare liadan fraa af Sigurde Gysla-

SYNE og JoNE Eyolfsy-ne. Aa Holum 1747.

Luchtebandt, Joach., De spiritu malo Sauli di-

vinitus inflicto, 1 Sam. 16, 14sq. Hafn. 1738.

4. P. DR.

Bartholinus, Jo., Thom. fil. , Historia Pytho-

nissa' in Endor [1 Sam. 28]. Hafn. 1693. 4.

P. DA.

RossiNG , Chr. Erasmi , De spectro Endoreo.

Ilafn. 1753 [skal vffire 1743]. 4. P. DV.

IIammer, Mart. Wilh. , De Samuele personato

1 Sam. 28. [Hafn. 1751.] 4. P. DV.

Krameb, Er. Chrph. , De apparitione Samuelis 1

Sam. 28. Hafn. 1766. 4. P. DR.

Byuch, Jo. Leop., De magis iEgyptiacis et pythonissa

Endorea. Hafn. 1768. DR.

Mylius, Petb. Benzonius, De Usa, 2 Sam. G, G

—7. Hafn. 1708. 4. P. DV. (U. B.)

Leth, Chr. Langemach, De coecis et claudis 2

Sam. 5, 6. 8. Part. I—IV. Hafn. 1722—25. 4.

P. DB.

Schnabel, Beenh., Do saltatione Davidis ante

arcam 2 Sam. 6, 14 sq. Hafn. 1712. 4. P. DE.

OLrvABius, Jo. , HoLiG. fil. , De Crethi et Plethi

[2 Sam. 8, 18]. Hafn. 1744. 4. P. DR.

HoLST, Laus., Disq. hist.-moralis ex occasiono 2

Sam. 11. Part. I—H. Hafn. 1775—76. P. DE.

HuuLBECH, Petr. Mich. , Ds aquis Bethlehemiti-

cis, a Davide desideratis, 2 Sam. 23, 15 sq.

Part. I—II. Hafn. 1724—25 [skal vwre 26]. 4.

P. DV.

Weber, Jan. Jac. ,

De peccato Davidis numeran-

tis populum, ex 2 Satn. 24. Hafn. 1765. 4.

P. DB.


25 Fortolkiiinp til Konpcrnes BOger — Hjobs Bop;. 26

Farste og andon Kongernes Bog.

Ukrtz, .fENS MiCH., Sind in tlcn Biicliem der

KoniKc S}jui'cn dcs Pcntatcuclis und dcr mo-

saischcn Gesctzc zu findcn? Altona 1822.

FoG, Chb. Jo., I)e ultimo Davidis mandato, 1

Reg. 2, 5—7. Ilafn. 1789. P. DB.

IIoRRBBOW, CiiE., I>e Mari Salomonis wnco |1

Kcg. 7, 23— 2(i|. Ilafn. 1740. 4. P. DB.

H0JEB, Jo. Feddebi, De idolo Maachas 1 Reg.

15, 13 et 2 Par. 15, 16. Hafn. 1706. 4. P. DE.

GioAS, Jo., JoAcmMicus, Ilistoria de vidua Sarep-

tana liospitio cxcipientc Ilcliam ])ro])hetam, 3

(lcge: 1) Reg. 17, carminc hcroico dcscripta.

Hafn. 1591. 4.

SoMMEBFELD, ClIR. , Jo. FIL. , Dc hospitibus, fcr-

culisquc Elise ad rivum Ccrith |1 Kcg. 17, 2

— 6J. Hafn. 1712. 4. P. DB.

Sylow, Th. Edv. , Dc itincre et somno deorum

fiotorum, ex dict. 1 Reg. 18, 27. Hafn. 1745.

P. DV.

Wandalintjs, Jo., Meletemata in historiam Achabi

pocnitcntis 1 Reg. 21. Hafn. 169,5. 4. P. DA.

DE Fbankenau, Jo. Ern. , Obscrv. circa pctitionemNaamani

ad 2 Reg. 5, 18. Ilafn. 1739. 4.

P. DB.

Tiiamsonius, Chk. Fb., Dc ultimo Kaamanis Syri

cum Elisjeo propheta colloquio (2 Keg. 5, 17

—19]. Part. I—II. Hafn. 17.52—53. 4. P. DE.

Beyer, Pete. Grove, Loca 2 Kcg. 8, 26 et 2 Par.

22, 2 conciliata. Hafn. 1733. 4. P. DK.

Sletting, Eb. Gbo., Tectum Sabbati 2 Reg. 16,

18 memoratum. Ihifu. 1727. 4. P. DV.

Woeldike, Andb., Dc Ncrgal Cuth;vorum, ductu

2 Rcg. 17, 30. Witemb. 1707. I. P. DA.

JeSSEN, JeSSENIUS, HANNli!. FIL., Dc C(|uis ct ipia-

drigis solis, 2 Kcg. 23, 11 lucmoratis. |IIafn.]

1704. 4. P. DB.

Farste og anden Kronikernes Bog.

Foss, LAttE. Nic, Nic. Btt., De bcllo Ephraimi-

tico antc cxituin Israclitarum cx yT',gy]it() |1

Par. 7, 20— 21|. Ilafn. 1736. 4. P. DB.

Langsted, Ol., Indolcs musicEe Davidis, ex Alamoth

ct Schcminith 1 Par. 15, 20—21. Ilafn.

1723. 4. P. DV.

voN IIaven, Nic, De epistoHs coelo delapsis,

Danice Himmclbrevc, cx dicto 2 Parahp. 21,

12. Hafn. 1732. P. DE.

EiLSCHOw, Mattii., Dc clioro cantico a DaviiU-

instituto, ul teinplo inscrvirct [2 Par. 29, 25|.

llafn. 1732. 4. P. DR.

Esra Bog.

Wandalinus , Jo. , Im (livini scrilia,' F.zra' lilirum

canonicuni vestil)ulum ^iliilologicum, [Hafii,

1654. 4. P. DA.

Esthers Bog.

Rhud, Nic , Aii Xcrxcs fucrit Ahasverus, cuius

mentio Esth. 1, 1. Hafn. 1734. 4. P. DB.

Hjobs Bog.

Jobs Bog, med kortc og klarc Udtydningcr over

dend Vcrs cftcr Vcrs efter Mceningcn og Fyndcn

af det Hcl)raisk Sprog; indnetted og op-

sat af Geo. Ubsin. Klih. |1726|. fol.

Job, oversat og med Aninicrkninger forsynet af

Ande. IIeiks. Kbh. 1790.

STUBBiEUS, Iv., Ex libro Ijob dis]). I— III, Hafii,

1605—8. 4. DA.

Witzlebius, Geo., Disp. de priscorum Patrum thco-

logia, I. de Jobi gcnte et ajtate. Sorce 1656.

H. de scriptore libri Jobi eiusque patria. ri)id.

1657. 4. DA.

Geot, Jan., Geo. fil., De "ij" tena Jobi. Hafn.

1708. 4. P. DV.

MuNcii, SiGV., Ande. fil., Do summa cruce quam

Jol) in coniugio sustinuit. Hafn. 1728. 4.

P. DV.

MuNCii, Fb. Chb. , De vcritatc historise Jobi.

Ilafii. 1737. 4. P. DK.

Bendtsen, Paul., Num aliquando Job revera ex-

stiterit? Part. I—IH. Ilafn. 1712—44. 4.

P. DR.

Peteeius, Fe. Auo. IIatto, Dc a;latc Jobi. Ilafn.

1776. 4. P. DB.

WiNSLOw, Jac. Chr., De conventu angelorum cx

Job. 1, 6. Disp.I—H. Hafn.|1741]. 4. P. DB.

Fbankenau, Fr. Ciie, , De peccato uxoris Jobi,

imprimis significatu vcrbi ~"13 ad locum Job.

2, 9. Hafn. 1745. 4. P. DR.

Friis, Fe. , In Jobi oap. 19, v. 25—27. disj).

Part. I. Hafn. 1758. 4. P. DR.

IIoLJiius, Jac, WollBjIdi FiL., Dc B. Joho satis-

faotionis a Christo in cruce prjestandic vate

evangelico, Job. 19, 25. [Hafn.] 1763. P. DV.

Veile, Geo. Che., De osculo manus cultus reli-

giosi symbolo, Job. 81, 27. Ilafn. 1736. 4.

P. DH.

SciiADK , Clem. , De Bchcmoth Jol)i oap. 40.

Ilafn. 1704. 4. P. DR.

WiNTEBus, Nic, De Behcmoth ex occas. Hiobi

40, V. 10. Hafn. 1722. 4. P. DR.

Wedegb, Sev., De Leviathan ex occas. Job. 40,

20. Ilafn. |c. 1725). 1. P. DK.


27 Oversajttclser af Davids Psalnier. 28

Davids Paalmer.

Paa Latin.

Psalmorum omnium paraphrastica interpretatio,

authore Joanne Campensi; Accessit Athanasius

ad Marcellinum in librum ijsalmorum Capnione

interprete; Paraphrasis in concionem Salomonis

Ecclesiast^ per Joan. Campensem. Ros-

childisB 1536.

Novem ex Psalmis Davidis vario carminum genere

decantati studio GEOBGn Olavii. Rost.

1620. 4.

Davidis psalmi poenitentiales septcm diversis

diversorum carminum generibus redditi a Chr.

Andee^. [Hafn.] 16-14. P.

Paa Dansk.

Dauids Psaltere paa Danske vfdsat aflf Franc.

WoKMORDO. Rostock 1528.

Dauidz Psaltere vdset paa Danske aff Christiebn

PEfDERSEN]. Andorp 1531. — Kiobenhaffn 1582.

|Paa sidste Blad: 1586.]

Davids Psalter giord udi Bgner, offuer the 150

Psalmer, vel begi-undnede y then hellige gudommelige

Schrifft. Aff Georgio Smalting,

oc nu nylige fordanskede 1533. Magdeborg

1533, retted af Ja|cob] Hanss0n. (K. B.)

[Davids Psalter giord wdi B0ner, ved Nic. Pal-

LADius.] Kbh. 1570. [Titelbl. mangl. og defekt.]

Davids Psalter: giort udi Boner, offuer de 150

Kg. Da^ads Psalmer, vel begrundede udi den

h. guddomm. Scrifft.v, Kbh. 1616. (K. B.)

Dauids Psalter met Martini Lutheri Summarier

[med Fortale af Er. Mich. L^tus til Kg. Fred.

n og Luthehs Fort.]. Wittemberg 1557. —

[tilligemed etForord af Petr. Palladius.] Ifbh.

1578. — [med alle tre Fortaler.] Lybeck 1599.

— Samme Udgave med nyt Titellilad: Lybeck

1600. [Paa sidste Blad: 1599.]

Dauids Psaltere, met D. JLirt. Lutheri Summa-

rier [med Luthers Fortale]. Kbh. 1598. — Hel-

sing0r 1610. — Kbh. 1614. — Sst. 1627. [Paa

sidste Blad: 1626.]

K. Davids Psalter, sangvijss vdsat. [Ved And.

Christ. AR0ENSIS.] Kljh. 1623. — Anden Edi-

tion. Sst. 1627. — Sst. 1650. — Sst. 1664.

[Til de tre sidste Udgaver er tilf^iet: „Nogle

vdvalde Baner, som mand kand bruge om

Morgenen oc Afftenea" med sa^rskilt Titelblad

og Paginering, men med fortsat Signatur.]

Konning Davids Psalter. Den bare Text effter

LuTHERi Version, med korte Summarier. Paa

Fru Eline JLiRSviNS Bekostning. [Med Fortale

af NiELs Michelsen A[alborg].] Kbh. 1632. fol.

Paraphrasis Danica Psalmorum Davidis, offuer:

Davids Psalter, paaDanske Riim affM. Thomas

WiLLUMss0N offucrsat. Med Jesper R. Bboch-

MANDS Fortale. [Udg. af Jac. jSLkkelsen]. Kbh.

1641. [Tilfpiet med sferskilt Titel og Signatur:

„NogIe vdvalde Bgner, Morgen oc Afften.

Kbh. 1641."]

De Helligis Bgnner. Davids Psalmebog, med

nogle gudelige Tancker, fremsat aff den, som

venter udi sit Hierte Guds Rigis Komme (d. e.

Gunde Rosencbantz). Sor0e 1655. 4.

Davids Psalter med Doct Mart. Lutheei Fortale

oc korte Summarier oc Rjm-B0nner til hver

Psalm. Friderichshald [c. 1688]. (U. B.) —

Kbh. 1700. — Sst. 1729. — Sst. [1731?]. — Sst.

1742. — Sst. 1747. — Sst. 1752. (U. B.)

Naur, El. Esk. ,

Ny Strenge paa Davids Harpe,

eller de f0rste 50 ny Psalmer af Davids Psalmer

paa de letteste Kircke-Melodier udsatte.

Odense 1692.

— , Ny Strenge etc. , eUer alle Davids Psalmer

etc. udsatte. Kbh. 1699.

Davids prophetiske Harpe-Leegs F^rste Chor,

eller De f0rste XLH K. Davids Psalmer paa

Riim og Sang-viis, forfattede og ofversatte af

Jens S0FBENS0N Bergendai.. Kbh. 1695.

En kort Psalter, som S. Augustinus hafver tilsammen

uddraget af den gandske Davids Psal-

ter. U. St. 0. A. P. [Tilf^iet: Den LI Davids

Psalme, med B0nvjs Udlseggelse, samt en Mor-

gen- og Aften-B0n.]

Davids Psalter. Kbh. 1737. — Sst. 1745. — Sst.

1759.

Poetiske korte Summarier over Davids Psalmer,

skrevne af Nic. J.ffi:GER. Kbh. 1739. 4.

Davids Psalmer i en fri Oversaettelse, af Bibg.

Cath. Boye. 1, 2og3Bog. 1—2Hefte. Kbh.

1781—85.

Davids Psalmer oversatte og med Anm. af Geo.

Chb. Knapp. Overs. paa Dansk af Hans Laue.

Steuch Winding. Kbh. 1791.

Da^ndsharpen. Udvalgte Psalmer metrisk over-

satte ved Casp. Jo. Boye. Kbh. 1817.

Fors0g til cn rythmisk Overssettelse af Davids

Psalmer, 1 B. 1—41 Ps., af Casp. Altenhof

Bj0rn. Kbh. 1818.

Paa Islandsk.

VH idranar psalmar Dauids. [Skal vsere af Gudbrand

Thorlaksen.) Uden Titelblad. P.

Dauids Psaltare, med formala D. Maeth. Luth.

og tieiiTe stuttre summu etc. A Hoolum j

HiaUta dal 1647.

Psalltare jiess Konunglega Spamans Dauids, huorn

saaluge S. JoN Thorsteins son hefur wtsett.

A Hoolum .j

Hiallta Dal 1662.

Paa Tydsk.

Der Psalter mit kurtzon Summarieu vnd eiuem

ordenlichen Register der Psalmen. D. Mart.

Luth[er]. Schlessw. 1582. [Pergamcntstryk.]


29 Ovcvsfettclser og Fortolkning af Davids Psalmer. 30

p]tzliche Psalme und Si)i-ucbe, wclchc dcr Kiinig

FKiDEBicn DER Ander sclbst aus deni Psalter

zusaniraengezogcn. S. 1. & a. — KurtzHch

crkleret (hircb Ciibistof. Knoff. Kph. 158(;.

4. — Ibid. 1693. 4. (Mcd Till;eg: Jo. Lauk-

RENTZEN, Gedachtniiss dcs Kiinigos Frid. dcs

Andem in seincm Lcben, Rcgierung und Ab-

stcrben.J

Davidische Huss- und Bctc-Glokke, d. i. Die siebcn

Busspsalmon ia Tcutsche Licdcr gesetzet.

Kph. 1G79.

Die Psalmen Davids, iibcrs. von Jo. Otto DtJR-

KOP; ausgefertigct von D. S. (o: Daniel Sass].

Hamb. 171.5.

Stbesow , CosR. Fr. , BibHsches Vergniigen in

Gott. 1 Th. Mcssianische Psalmen; 2 Th.

Psalmen von Christo; 3 Th. Davidische Bctpsalmen;

4 Th. Bet- und Trostpsalmen; 5 Th.

Lob- und Dankpsalmen. Hamb. 1746—52.

Poetische Uebersetzung dcrPsalmen mitAbhandlungcn

iiber diesellien von .To. Akdr. Cramer.

1—4 Th. Lcipz. 17.55—64.

Teller, Wilh. Ahr., Beurtheilung des ersten

Theils dcr Crnmcrischcn Uebcrs. der 1'salmen.

Leipz. 17G0.

Auszug aus Davids Psalraen von \. K. Klensb.

1782. P.

Paa Portugisisk.

Livro dos Salmos de David, traduzido pelo

Padrc Benj. SciirLTZE. Trangambar 1721.

Livro dos Psalmos de David, traduzido pelo

Padre Joaji Ferreira A. dWljieida. Trangam-

bar 1740. — Fd. 2. Ilnd. 1810.

Paa Granlandsk.

Testamentitokamit Davidim iungorutcj kaladlin

okauzoonnut nuktcrsimarsut Pcllosimit Nielsi-

MIT WOLFIMIT. Kbli. 1824.

Paa Tamulisk.

Libor PsalmorumDavidis, in linguam Damulicam

vorsus opera Benj. Sciio.tze. Trangambaria;

1724. — Ed. 2. Ibd. 1747.

Davids Psalraer paa Tamulisk. Tran(|vcbar 1785.

[Tamulisk Titolblad.l

Fortolkniiig af Davids Psalmer.

Hemminoids, Kic, EnaiTatio viginti et unius psalraorum

Davidis, (jui sunt ordine primi. s. 1.

1.592.

DiBVADius, Geo. Chrph., Enan'atio 1, 2, 72 et 73

psalmorum Davidis. Ilafn. 1602.

Frostius, Tbuoii.lus Erasm. , Konning Davids

Psalmor, kortolig liofattot, oo kundo Imigis

som et Rcgister oo Voyvisor til hvor Psalmis

syndorligoc hemmelig Kraft't. KMi. 1637. (K. B.)

Tabnovii, Jc, in Psalmos gi'aduum XV nec non

in ps. 23 ac 24 commentarius. Ed. Chb. Bb.s'.-

MEBUs. Norimb. 1667. 4.

Knaut, Ant. GtiNTn., Dc filiis Core, tiuorum mcn-

tio fit in I. V. psalmorum quorundam. Hafn.

1735. 4. P. DR.

Schwabtzius, Nic, JosujE fil. , Davidis priores

duo psalmi, cum annotationibus translati. Hafn.

1751. 4. P.

HoRNEMAN, Cl. Fbees , Forklaring ovcr Davids

Psalmer, 1—5 Bog. 1—4 D. Kbh. 1789—95.

— 2 Opl. 1 B. Sst. 1796. 2—4 B. som er 2

-3 D. Sst. 1804.

Nissen, Nic Lang, Syrabolarum ad exegesin

psalmoram Da\-idicorum spec. I—H. Hafn.

1817. SPr.

NiELS LAUBITZS0N A. N. [o : Arct^vndeb Nldrosi-

ENSis], De siu Poenitentz Psalraer, forklarede

oc vdlagde. U. St. 1605.

Gartner, Henr. Johanssen, De siu Kong Davids

Poenitentze Psalmer, med andi'e kostelige B0n-

ner flere, tilsamraen skreffuit. Kbh. 1625. P.

CAirnTns Johannis Danus, '£^Softi'ii sive sacer

septenarius psalmorum poenitentialium illustra-

tus. Franekerse 1630.

Wandalini, Petr., Paraphrasis Germanica in VII

psalmos poenit. Davidis, d. i. Ein kui-tze Erkliirung

iiber (Ue sieben Buss Psalmen. Aus

dem Danischen ins Deutsche transforircf.

Schlesw. 1658. 4. V.

La;s Jlig Wel |a: Latoitz Martensen Widsted],

Kong Davids Poenitentz Skole, D. e. De siu

Kong Davids Poenitentzis Psalmer udi noget

viitloftigere Bonner befattedc. Kl)h. 1669.

Sthenius, Hans Chbistens0n, Saligheds Vey, d.

e. En kaart oc enfoldig Forklaring offuer dcn

f0rstc Kong Davids Psalmc, udi hvilcken der

udvises den rette Vey til Salighed. Kbh. 1584.

(K. B.)

NicoLAUs, Herm., Dc fine bonorum ex psalmo

primo recte constituendo. Hafn. 1611. 4.

P. DA.

[RosENTtRANTZ , JORG. ,] Davids Salige eller Gud

saa-ligc Mand lignet mod den V-gudelige eUer

Gud-uljge Mand, forklarit aff Een som venter

Jesu Rjgis Komme. Ivljh. 1671.

IIaar, Nic, Meleteinata qumdara circa illustro

de Messia Ps. 2, 7 vaticinium. Hafn. 1762. 4.

P. DE.

Olivarius , Jo. , De Psalm. 2, 12 vocabulis

-|3-?p"^:. [Hafn.] 1745. 4. P. DR.

Huulegaabd, Tiiom., De athcis, ocoatione dicti

Psalm. 14, 1. Hafn. 1767. 4. P. DR.

Kragel|und], Ped. Jens., Vorus Christianus, d. c.

Kn kort Forklaring ofucr den 15 Konning

Davids Psalme. Kbh. 1632.


31 Fortolkninp; til Davids Psalmer. 32

EsMABCH, Henb. Petr. Chr., De lectionibus vul-

gatis priorum versuum Psalmi 16. Flensb.

1782. 4. P. SPr. fra Slesvig.'

M0LLEB, Nic. JoHAKNis, Explicatio verborum Da-

vidis Psalm. 19, 8 obviorum. Hafn. 1763. 4.

P. DR.

Wandai,ikijs, Jo., fil., De discrimine peccatomm

actualium primario, ex Psal. 19, 13, 14. Hafn.

1694. P. DA.

SvAHiKGitJS , Jo. JoHAKKis, Psalmi 22 versio

Latina, quse Vulgata appellatur , cum textu

Hebra^o coUata. Hafn. 1635. 4. P. DA.

Th03L.5;cs, Akde. , Psalmi 22 analysis logico-

rhetorica, gi-ammatica et theologica. Hafu.

1689. 4.

Halling, Magk., Cerva matutina, e titulo Psalm.

Dav. 22. Hafn. 1731. 4. P. DV.

WiDALiNTTS, Aknge. , De vocB "'"INS , Psalm. 22,

17. Hafn. 1689. 4. DA. — [Samme Bog, med

omti-ykt Titelblad og Fortale, og med udeladt

Dedikation.]

HoRBEBOw, Fe. , De voce "'"1652, Psal. 22, 17.

Hafn. 1754. 4. P. DB.

Opbyggelig Betragtning over Psalm. Dav. 22, 27.

De Elendige skuUe sede, at de blive msette.

Oversat. Hadersl. 1786. P.

ZEVTHEKKirs, Jeks Lacbitzson , Kong Dauids

aandelig Hyrdesang, om hans gode Fortr0st-

ning til Jehovah etc. [Ps. 23], vdi nogle korte

Formaninger fremsset. Kbh. 1618.

HEsiMiKGres, Nic, Enarratio Psalmi 25. Wite-

bergce 1567.

Psalmus 29 a Jo. Bdgenhagio Pomeeako ex-

plicatus, etiam de psedobaptismo atque infan-

tibus nondum natis etc. anno 1542. Ed. J. P.

R. [o: Jan. Paul. Resen]. Hafn. 1682.

Irgens, Ol. , De spiritu oris Jehovae creante, e

Ps. 33, 6. Nideros. 1770. P. DDTh.

M. LcTHEES Forklaring over den 45 Davids

Psalme, paa Tydsk udg. af Benj. Lidnee, men

nu paa Dansk overs. af Ol. Schlichtkrdll.

Kbh. 1755.

Fdgl, Ad. Andr. , Observ. ad locum illum vexatum

Ps. 49, 15. Hafn. 1762. 4. P. DE.

Den 51 Psalme, Miserere mei Deus, vdlagt afif

HiEROK. Saconarola, oc fordansket aff Pete.

Palladio. Magdeb. 1562. — Samme Bog i en

feldre Udg. , fomiodentl. Wittenb. 1552, hvor-

af Slutn. mangler, paa (U. B.).

Den 51 Penitentz Psalme, vdlagt vdi Bons vijs

aff en merokeUg Person vdi hans Kaarss oc

Bedraffuelse, oc nu vdset paa Danske aff Jac.

>Iattsson Ki0benhaffn. Kbh. 1593. Tilf^jet

er med SEerskilt Titelbl. men fortsat Sign. : Siu

Gudelige Penitentze Psalmer, skreffne aff Feanc.

Petbarcha Florentiko ,

nu nylige fordansket.

Kbh. 1593. [Overssetteren af disse 7 Psalmer

er And. S0FFE1NSS. Vedel.]

Den 51 Psalme i Bgnsvijs vdlagt aff en mercke-

lig Person vdi hans Kaars oc Beili'0ffvelse.

Saa oc 7 GudeligePoenitentzPsalmer, skreffne

aff Franc. Petraecha Floeentiko. Paa ny

prentede. Kbh. 1688.

KongDavids den 51 Poenitentzis PsaJme, i B0ne-

vjss udlagt ved Hier. Savonarolam, [fordan-

sket af Hans Haksek Skaaning]. Aarhuss 1648.

M. Lcthers ypperUge Forklaiing over den 51

Davids Psabne; af det Tydske i det Danske

Sprog oversat af Ol. Schlichtkrull. Kbh.

[1752].

[CoLDiNG, Niels Nielsen], Eu kort oc enfoldig

Vdleggelse ofluer den LH Psalme, ved N. N.

C. Kbh. 1566.

[Den 80 Da^-ids Psalme, udl. af Hier. Savanerola

og fordansket af Ped. Tidemant).] Lyb. 1561.

[Titelbl. mangl.]

HEMjnKGnjs, Nic, Enarratio Psalmi octuagesimi

quarti. Hafn. 1569.

HiMMiNGSEN, NiELS, The faith of the church mi-

litant most effectuahe described in this exposition

of the 84 Psalme, by Thom. Rogees.

London 1581. [Titelbl. mangl.]

Fabee, Acg. Chr., De versione veraacula v. 7mi

Ps. 87. Hafn. 1760. 4. P. DB.

M. LuTHEE, Den XC Psalme vdlagt oc forklaret.

Vdsjet paa Danske ved Rasm. Hanss0n R. [o:

Reeavics]. Kbh. 1580.

LuND, Jac Jo., Oda Mosaica Psalmorum 90.

Hafn. 1756. P. DE.

JoNSSON, Aenge. , Psalmur i Davids Psalltara sa

91. [Holum] 1618.

EiLEBTz, Sev. Jo. fil. , Dc

Jaifiorioj lHioiift/ipivo}

in versione ti'iv LXX Psalmi 91, 6. Hafn.

1714. 4. P. DB.

Kraglund, Nic, De ultimis verbis Psalmi 91,

V. 6. Diss. I—n. Hafn. 1727. 4. P. DB.

Tecnthiem, Ol. Laueitz0n, Mizmor eUer den

94 Da\nds Psalme vdsat oc forklarit. Kbh.

1636. P.

M. Luthee, Der 101 Psalm, ausgelegt 1534. Kph.

1565.

J. P. [o: JOHAKKES PETR.SI cll. JeKS PeDEBSEn],

It fattigt forandret Rige, efter Ps. 107, 34.

Kbh. 1667. (K. B.)

M0LLEB, Nic Jo., Explicatio verborum Davidis

Psal. 110, 8. Haun. 1764. 4. P. DR. (U. B.)

Steenloosius, Fr., Dictum Psalm. 110, 7. Part.

I—H. Havn. 1764. 4. P. DE.


33 S:ili)miiu.s Ordspn l'i'tC(lil


35

DREAS Kragius. Basilea3 1589. 4. [Kaldes „Tomus

Tertius" u. Tv. som 3die Del af Jac. Mat-

thia; samme Aai- i Basel udgivne Skrifter.]

Slangendorpius, Jo. Olai, In ecclesiastcn Salomonis

aiToayjSia in academia Hafniensi pro-

posita. Hafn. 1590.

Nicolatjs, Herm., Theses ex Ecclesiaste Salomo-

nis de hominis fehcitate, spcciatim e.\ cap. 1.

Hafn. 1613. 4. P. DA.

— , Disp. U. ex Eccl. Salomonis ntQl cvSatnopias,

cap. 2 et 3. Ibid. 1616. 4. P. DA.

Hanssen, Petr. , Betracht. iiber den Prediger

Salomo, nebst einer nach dem Grund-Text

abgefassten tTliersetzung. Liilieck 1737. 4.

WiNDELBOE, PAnL., Dc auctore libri Concionatoris.

Hafn. [17521. 4. P. DB.

LuNDE, Nic. Johannis, Quajstio philologico-sacra

[de Eccles. 3, 21). Hafn. 1708. 4. P. DB.

HinrLEQAARD, Thom., De prjerogativa diei mortis

prte die nativitatis, Eccl. 7, 1. Hafn. 17GG.

P. DR.

Haisangen

Laitk. Petb^its JThtoah], Canticum Canticorum

Salomnnis, jiaraphrasi tum ligata Hebra^a et

Danica, tu7n prosa Latina adornatum. Hafn.

1040.

L. M. W. |o: LAnn. Mortensen Wldsted], Salomons

Hoypsang, koi-teligen forklaret udi en

Samtale imellem fordum etc. Christian den

Femte, og den salige Hrrvis EnclvC Magdalena

Sibilla. Kbh. 1648. 4.

[Brink, Iver], Bruudgommens og Brudens Jesu

Christi og hans Kirkis aandelige Kia;rligheds

Sange, d. e. Salomons Hoje Sang, forklaret og

Sang-viis forfattet. Kbh. [1695?]. — 3die Gang

oplagt. Sst. 1735. — 4de Gang oplagt. Sst.

1743.

Uhsin, Geo., Paraphrasis ligata-Danica in Canticum

Canticorum Salomonis, d. e. Salomons

Hoysang, paa Alexaudrinske Vers udsat. Til

Trykken befordret af hans S0n Fe. Ursin.

Kbh. 1740. 4. P. — Samrae Bog, med om-

trykt Titelblad.

Rejersen, Andr. , Canticum Canticorum e ver-

sione septuagintavirali Latine versum notisque

illustratum. Diss. I. Hafn. 1740. 4. P. DR.

Hanssen, Pet. , Betrachtungen iiber das Hohe

Lied Salomo. Hamb. 1756. 4. (U. B.)

Schyth, Niels, Fors0g til en frie Oversffittelse

af Hoisangens Bog. Soroe 1796. P.

— , Canticum Canticorum, recens versum, coinmentario

exeg. atque crit. illustratum. Hafn.

1797. DDTh.

Frost, Pet. Nic, De oarmine Hebrseorum ero-

tico, ([uod vulgo inscribitur Canticum Canti-

H0isangen — Esaias. 36

corum; adiuncta quatuor priorum capitum versione

et intei'pretatione. Ilafn. 1805. DDPh.

Halvardi, Laur. , Speculum amoris divini , h. e.

Commentarius ad Cantica Canticorum Salomo-

nis. WittebergDe 1620.

HiLARiXJS, Lago, Diss. exeget. in Cant. Cantic. 1,

1. 2. 3. Hafn. 1767. 4. P. DE.

— , Diss. exeget. in Cant. Cantic. 1, 4. 5. [Ilafn.]

1768. 4. P. DE.

Profeteme.

MOnter, Fr. , Fragmenta versionis antiquse La-

tinffi antehieronymiana3 proiilietarum Jeremiee,

Ezechielis, Danie.lis et Hosese e cod. resci\

Wirceburg. Hafnia? 1819. 4. P. BPr. |eum

vita Steph. Tetens].

De store Profeter.

Brabrand, Jo. Ludv., Propheterne Esaias, Jere-

mias og Ezechiel, oversatte. Khli. 1780.

Esaias.

HORREBOW, Otto, Israeliternes Tilbagekomst til

Jerusalem, et prophetisk Digt tillagt Esaias,

oversat. Kbh. 1797.

M0LLER, Easm. , Propheten Esaias, oversat, nied

nogle faa Anm. Kbh. 1822. JSiersk. aftrykt

af J. M0ller, Nyt Theol. Bild. 2 B.]

WoLF, N. G., Testamentitokamit profetib Esaia-

sim aglegej. Klih. 1825.

Smith, Petr. Troili, Observ. miscellanese ex vo-

lumine prophetico Esaiano congesta?. Part. I.

Diss. I-H. Hafn. 1732. 4. DB.

BoRRiCHius, Geo., Specimen exercitationum in

priora 16 Jesaiae capita e fragmentis Ephraemi

Syri. Ilafn. 1793. DDPh.

Horneman, Cl. Frees, Forklaring over Esaias

Orakler, hvilke sandsynligen tilhore hani sclv.

1 Deel. Kbh. 1803.

M0LLER, Jo. Ulr., De authentia oraculorum EsaiM

capp. 40—66. Ilafn. 1825. DMA.

H0YER, Fedd. , De subiecto primR; prophetite

Jesaianfe. Hafn. 1741. 4. P. DV.

Dibuadius, Geo. C. , Expositio 15 priorum vers.

primi cap. lesaiffi, tradita forma thesium. Hafn.

1594. 4. DA.

— , Explanatio 8 versuum primi cap. lesaise a

15. ad 24. comprehensa forma thesium. Hafn.

1.595. 4. DA.

LuND, Jac. Jo., De mirando dei auditorio eius-

dcuKiue loqucntis auctoritate ex Es. 1, 2. Diss.

I—II. Hafn. 1752-53. 4. P. DE.

Reutz, Asmund, Esaise Bierg cUer Kirkens tilkommende

store Lyksahghed ved den Jodiske

Nations Omvendelse, viist af Es. 2 Caj). 2—4

V. Kbh. 1772.


37 Jercmias I)auiel. 38

Clod, Petr. , Dc gloria Mcssia) Es. 0, 1—2 pr;i;fiKurata.

Hafn. 1773. 4. P. DR.

I''i,Kiscii£K, Can. Gki.muvden, Dc vaticiuio Esairo

Cap. 7, U. Ilafn. 1773. P. DV.

R0BDAM, Ch». Bolle, Diss. in dict. Esaia; cap.

8, 20. Hafn. 1764. 4. P. DR.

Hanefeldt, Geo. Sam. , Diss. in Jcs. 8, 21. 22

et 9, 1. 2. Ilafn. 17G0. P. DR.

Tanker over Esaise 9, 5 befattet i Sp0rgsmaal

og Gjensvar. Kbh. 1777. P.

Hanepbldt, Geo. Sam., Diss. in Jcsaia^ c. 18.

Hafn. 1759. P. DE.

FRisrrs, Mart. Laurkntii, Dc signo seu portento

triennii Es. 20. Ilafn. 1707. 4. P. DB.

Hanefeldt, Geo. Sam., 0))serv. in Jes. 29, 1. 2.

Hafn. 1762. 4. P. DE. [ogsaa med Titolbl.

som DR i (U. B.)]

Haltorius, Thoklep., De sole retrogrado Es.

38, 8. Hafn. 1710. 4. P. DB.

Thtjne, Jac, Diss. circa verba Esaia; 40, 6,

•n^Sn -Iffla^l-bs. Hafn. 1766. 4. P. DE.

Pontoppidantjs, Chr., De Esaias calamitoso cala-

mitatis camiuo , cap. 48, 10. Hafu. [1752]. 4.

P. DDTh.

Woeldike, Petr. (pra;s. Jo. Chrph. Wichmanns-

hausen), De irse et tremoris calice (Jcsa. 51, I

17). Vitemb. 1714. 4. P. DA. (U. B.)

Fimtugaste og |iridie capitule spamaiisins Esaie,

vm daudan og pynuna Jcsu Christi wors laus-

nara; vtlagdur i J^ysku maale af Nic. Selneccero.

[Oversat af Gudbrand Thorlaksen.J A Holum

i Hialltadal 1606.

KoENiG, Jo. Chr. , Caput 53 vaticinii Esaiae

carmine elegiaco Latini sermonis interprotatum.

Kilia» [1774]. 4. P.

M. LuTHERS aanderige Forklaring over Esaife

53de Capitel om Christi Lidelse og Herlighed.

Overs. af Thom. Horrebow. Kbh. 1755.

ScHREiBER, M. , Versuch ciner neuen Erklarung

der Worte Jesaiii 53, 9 „und er ist begraben

etc." Paris u. Gotha 1761.

HiLAEnTS, Lago, Diss. exeget. in cap. Es. 65,

1-2. Part. I—H. Hafn. 1765—66. 4. P. DE.

EiLER, Jo., Diss. de vero sensu vorborum Es.

65, 1—2. Hafn. 1776. P. DR. (U. B.)

QvisT , Fb. , De mensa T3 ct hbamine ^272, Es.

65, 11. Hafn. 1736. 4. P. DR.

Jeremias.

Frischmtjth, Jo. (rcsp. Jo. Geo. Reinboth), De

iion speranda arca; foederis restitutione, ex

Jerem. 3, 14 sqq. Jeno' 1658. 4. P. DA.

BsociiMAND, Casp. Erasm., (resp. Thom. Jo. Ban-

oio) , Explicatio dicti Jeremise c. 23 , v. 24.

llafn. 1627. 4. P. DR.

STUByF.us, Nic. , Dc piopria significatione rJIVI^

Jcrem. 25, 38. Hafn. 1709. 4. P. DV.

Kall, Jo. Chr. , In Jcremia; c. 30 et 31 prolcgomcna.

Hafn. 1759. 4. P. DA. [Ufuldendt.|

Aspach, Ati. Dan., De libro emptionis obsignato

et aperto apud Jerem. cap. 32, v. 11 et 14

mcmorato. Hafn. 1735. 4. P. DR.

Begreedelsemes Bog.

WiCHMAN, Berthel, Jcromie Begrsedelse eller

Jammors Vijser. Pootisk vdsatt. Sor0e 164.5.

4. P.

Palladius, Petr., Enarratio in Threnos Jeremise.

Witteberg» 1560.

Ezeeliiel.

Aggerup, Nic, Mcditationes circa hicroglyphica

quatuor animalia Ezechieli reprsesentata in vi-

sione cap. prophetia^ illius primo descripta.

Diss. I—II. Hafn. 1731—32. 4. P. DV.

Garboe, Ebasm. , De

idololatria .flSgyptiorum et

prsecipue de idolo Thammuz. Diss. I— IV.

Hafn. 1718—20. 4. DB.

GoTTSCHALCii, Jo. , Explicatio vocum in phrasi

acN-bN r;-ir3Tr;-rs a^nbc Ezech.8, 17. Ilafn.

1756. 4. P DB.

— , Explicatio phrasis acN-Vs rrnTiTn-nN E^nbliJ

Ezcch. 8, 17. Part. I— III. Hafn. 1757-58.

4. P. DB.

Daniel.

Tcxtus Chaldaicus Danielis, cum epist. Pauli ad

Tit. et catechesi M. Lutheri Syi-iaoe. Hafn.

1626. [U. Tv. udgivet af Herm. Nicolai, med

hvis Idea linguarum Aramearum. Hafn. 1627,

denne Bog findes sammenbunden.]

Specimen versionum Daniehs Copticarum, nonum

eius caput Mcmphitice et Sahidice exhibens.

Edidit Fr. MiJNTER. Roma; 1786.

SvANiNaius, Jo. JoHANOTS, Disp. in Danielem. I

—m Part. Ilafn. 1641—43. 4. DA.

— , Commentarii in Danielem. T. I— II. Ilafn.

1654—1666. fol.

ViNDiNOius, Eeasm. Pacl. fil., Imaginis Nebucadnesaro

per quietem visse interpretatio, Dan.

c. 2. Hafn. 1663. 4. P.

Helsingius, Jo., De statuse Nebucadnezarianje

pcdibus feiTcis etc. monarchiam quartam nempe

Romanam adumbrantibus. Hafn. 1714. 4. P.

DV.

Buscim.\NN, Jo., Do Nebuchadnczaris in bubulum

conversione [Dan. 4]. Hafn. 1705. 4. P.DR.

MuNTHE, Petr., De mctamorphosi regis Nebucad-

nezaris Dan. c. 4 descripta. Diss. I— 111.

Hafn. 17-2-1-26. 4. P. DB.

3*


39

Patbekg, Wn.n. IIeitb. ,

De mirahili Noliuctiilnp-

zaris metamorphosi, Dan. 4. Ilafn. 1739. 4.

P. PR.

LEMincnE, Nic. , Dc mutatione NelHicadnezaris

non snbstantiali Dan. 4. Ilafn. 1729 [corr.

17.S9]. 4. P. DV.

SvANrnciDs , Jo. JonANKis , Capitis 7 Dunielis

succincta expositio. Hafn. 1G57. 4. P. DDTh.

Brunsmannus, Jo., Diss. de quartce, apud Danielem

capite 7, bestise decem cornibus. 1C99.

[Trykt som Anh. til Sammes: Diei exordium

atque exodium. Hafn. 1099.]

BRrncn, Petr., De LXX heV^domadiVms Danielis

[9, 24—27]. Ilafn. 17(12. 4. P. DB.

MtTLLER, Ott. Fr., Disq. in dicta Dan. 10, 13. 21.

12, 1. Jud. V. 9. Apoc. 12, 7. de Michaele

Archanpcelo probahilius crcato qiuim increato.

Hafn. 1751. 4. P. DB.

Hansen, Jo., De n^TS:): gVN, cnius mentio oc-

cnrrii Dau. 11, ?.«. Hafn. 176S. 4. P. DB.

De smaa Profeter

De tolv smaac Propheter paaDansk oversattc af

Jo. Lunv. BRAiiRAND. Kbh. 1777.

Os doze Prophetas mcnores, traduzidos na linn;oa

Portufiueza pelos Padres Missionarios de Trau-

Rambar. 2da Impressao. Trangambar 1793.

4. Ilste Udgavc 1733, se S. 13.]

Nachum ct Chabaccuc pvodromi, emissi a Nic.

Petrteo. Hafn. 1039. 4. P.

Plum, Fr., Observationes in textum et versiones,

maxime Gro?cas, Obadia? et Habacuci. Hafn.

1792. DDTh.

Hoseas

Osea; prophetia, Jacoei MATTinj. Arhusiensis

prfelectionibus illnstrata. Opera hwredum

edita. Basilesc 1590. 4.

Masids, ITect. Gotfr., Desponsatio fidelinm cnm

Christo, ex Hos. 2, 19. 20. exposita. Argentorati

1679. 4. P. DA. [3 forskjelbgc Udga-

gaver.] — Jenfe 1725. 4. P.

Engel, Micn. , Petri vvl,., De 'Pa^iiiofirtvnia in

populo Israelitico, Hos. 4, 12. Hafn. 1711.

4. P. DV.

Hanefeldt, Geo. Sa3i., Diss. cxcg. in IIos. 10, 4

—6. Ilafn. 1701. P. DR.

CHEVERrE, Jo. IIenr., De vocc ains, Osese 14,

3, a LXX. interpr. et ab apost. Paulo, Ebr.

13, 15, y.a(j7r6t translata. Hafn. 1732. 4. P.

DR.

Brorson, Brod., De amore dei spontanco , Ilns.

14, 5. Ilafn. |_170o]. 4. Pr.

Hoseas — Jonas. 40

Joel.

Pro]dietia Joel, iEthiopice, interpretatione Latina

ad verbum donata; laborc et stndio Theodori

PETRyHi. Lugd. Bat. 1001. 4. P.

MATTHiyE, Jac. , In loelis prophetiam prai-lect.io-

nes. Ed. opera Andr. IvRAon. Basilce 1.589. 4.

HoRNEMAN, Cl. Frees ,

Forklariug over Prophe-

ten Joel, med en Prccdiken over Apost. Gieni.

10, 34—35. ia)h. 1787.

ScnROEDER, Jo., Do poenitentia infantum, Joel.

2, 16. Vitemb. 1719. 4. P. DA.

WArDTLOW, Petr. , Dc citatione in v.allem Josaphati

[Joel. 3, 17— 19J. Hafn. 1770. 4. P. DR.

Amos.

ScnvTTE, Barth. Chr., Moabns Tvufloipixof, rixQo-

xaTaKn.vT7j


41 Miclia — Malachias. Profclisk Thcologi. 42

DE Bois Claib, Casi'. Ant., Jonas prophete ou

le predicateur fugitif, Poeme sacre. a Coppenhague

1694. P.

BiitciiEHODius, Jac. , Jona3 propheticus libcr ex-

positionc litcruli ct exegctica illustratus. Hafn.

1686. 4.

Aaky, Andk. , Mclctemata in ]irn]ihctam Jonam.

Part. 1. llafn. 1758. 4. 1'. DK.

Hastiiolm, CiiB. , Dc Jona tyjjo mortis Christi.

llafu. 1761. P. DK.

Scm0TH, Jan. Ridderman, Annotationes de Jona

in ventre ceti. |Uafn. 1766]. P. DR. (U. B.)

jTrykt som Till. til Forf.s Tractatus dc difie-

rcntia inter vaticinia S. S. ct oracula genti-

lium. P. I. Ilafn. 177G.|

Fbiedbichsen, Pet. , Kritischer Ucbcrhhck doi-

nierkwiirdigsten Ansichten vom Buche Jonas.

Mit einer Vorrede von Geo. S^vm. Fhanke.

Altona 1817.

WiNSLOW, Jac. Christiani, De fuga jirophetse

Jonre. [1, 3.] Diss. I—II. Hafn. 1740. 4. P.

DB & R.

BBtJNSMANNUS, Jo., Cctus Jonas [2, l.J. Jcn;c

1687.

Beenius, Jo. Nicolaides, Piscis ille grandissimus,

qui Jonam sacrum vatem integrum dcvorasdt.

Hafn. 1698. 4. P. DV.

RoEDE, Chb. , De pisce, qui Jonam deglutivit.

Ilain. 1744. 4. P. DR.

IIoLM, Jac, De pisce, a quo Jonas absorptus

fuit. Pai't. I. [Uafn.] 1766. 4. P. DV.

IIeerfobdt, Jac. Johakkldes, De Jome "IT^P^P

[5, 6]. Hafu. 171S. 4. P. DV.

Sporon, Fb. GoTTLiEH, Dc jilauta Joii;c "jVp^^p.

llafu. 1767. P. DV.

Micha.

HoRNiiMAN, Cl. Frf.es, Provc-Uverseltclsc af dct

gl. Test;iments Skrivter, som indeholder Pro-

feten Miehah. Kbh. 1777.

FuGL, Ad. Andr. , Diss. in vaticiniorum Miclui;

cap. 1. coin. 9 ad iiuem. Diss. 1. H;ifn. 1761.

4. P. DK.

Habakuk.

MoNRAD, Fr., Pruphclcns Ch;dj;i.kuks Si);iaedoin,

oversat og oplyst mcd korte Anmasrkninger.

Kbh. 1752. 4. P.

— , Die Weissagung des Propheten Ihibakuks,

iil)prsetzet u. mit Aumcrkuugcn erlautcrt. Aus

dcm Dau. iibcrsct/.t vnu Jo. Phil. KNaELiJUECUT.

Giitting 1757. P. (U. B.)

KucHEL, GoTTL., Ch


43 De apokryfiske B0ger. 44

ScmOTH, Jan. Riddeeman, Tract. de differentia

inter vaticinia sacrre scripturse et oracula gentilium.

Part. I. [Additas: Annotationes de Jona

in ventre ceti]. Hafn. 1776. DR. (U. B.)

Makci, Ciir. Makq., riulosophia spiritualis. Hafn.

177G. 4.

Thyb, Matth., Dc nativntate Cliristi proplietarum

et evangelistarum consensu probata. Hafn.

1776. P. DV. (U. B.)

Adler, Jac. Geo. Chb. , NonnuUa de vaticiniis

veteris testamenti de Christo. Hafn. 1790. 4.

P. DDTh.

Callisek, Jo. C. [Ises: Leonh.], Ist es rathsara

bei unsenn bisherigen Glauben an die "Weissagungen

derBibel von unserm Herm Christo zu

bleiben? 2 Auflage. Sohlesw. u. Leipz. 1794.

R0NKE, BoNE Falch, Kort Forkl. over nogle af

det gamle og nye Testamentes Spaadomme om

Messias og Guds Rigc. Kbh. 1821.

De apokryfiske Bager.

Liliri apocryphi , studio et opera Barth. Zigen-

BALGu et Benj. ScHULTzn in linguam Damulicam

versi. Trangambarise 1728. 4.

Bendtsen, Bened., Exerc. crit. in veteris tcstamenti

libros apocryphos. GiottingaB 1789. DDPh.

Tobiee Bog.

Tobiae Bog paa Danske, [aff Haks SrcrosoN o:

Jo. Synningius]. Wittemb. 1553. (K. B.) (U. B.)

Tobie Bog paa Danske. Kbh. 1634.

BoEEicmus, Geo., De libro veteris testamenti

apocrypho, qui iiiscribitur Tobiae. Hafn. 1791.

P. DB.

HosuM, Magn. , De

AschmodKo, dKmonio ma-

ligno, ex occas. Tob. 3, 9. Diss. L Hafn.

1709. 4. P. DB.

Judiths Bog.

EiLEBTz, Sev., Jo. fil. , De nan'atione libri Judith.

Diss. I—n. Hafn. 1712. 4. P. DB.

J0KGENSEN, SiM., Disp. qua in libro apoorypho,

quem Juditha- nominant, fictam continei-i historiam

probatur. Part. I—HI. Hafn. 1771.

72. 83 [Iebs: 73]. DB.

Salomons Visdom.

Engelbreth, Wolf Fr. , Libri qui vulgo inscri-

bitiir Sapicntia Salomonis Latine conversi et

expUcati Spec. I. PDTh,] — H. Hafn. 1815

—16.

Tidemand, Peder, Salomonis Wijshed till Tiran-

ner, fordansket. Magdcborg 1541. P.

Rohde, Ulr. Ande., ForsBg til en metrisk Oversaettelse

af Salomons Viisdom. 1 Pr0ve. Odense

1806. P. SPr.

— , Pr0ve-BearbeideIse af Salomons Viisdom,

fortsat over det 10. og 11. Kap. Odense 1809.

P. SPr. (U. B.)

— , Pr0ve-BearbeideIse af Salomons Viisdom,

fortsat over det 12. og 13. Kap. Odeuse 1810.

P. SPr. (U. B.)

— , Fragmenter af en Bearbeidelse af Salomons

Viisdom. Odense 1812. P. SPr. (U. B.)

Bang, Fe. Ludv., Viisdoms Lserdomme og Leve-

regler uddragne af Salomons og Sirachs Skrif-

ter. (SapienticB doctrinae extractse a Salomonis

et Sirachi scriptis et in carmina hexametra

versa;). Kbh. 1819.

E. S. V. R. G. V. C. [Elisa Sophia v. Reichen-

BAOH, geb. V. Cohbing], Dic Weissheit Salomo-

nis. Schlessw. 1692.

Jesus Sirachs Visdom.

Jesus SjTach [fordansket af Peder Tidemand].

Magdeb. 1541. [Efter Fortalen udkommet sammen

med Overssettelsen af Salomons Visdom.]

[Jesus Syi-ach.] Prentet i Lybeck 1560. [Begyndelsen

mangler. Bogen synes at v?ere den

icldste Udgave af den i Aarene 1685. 1687.

1696. 1705. 1731 udgivne Oversaettelse af Geoeo

Lauteebachs tydske Bearbeidelse.]

Jhesus Syrach oc Tobife Bog paa danskc. Lybeck

1602. [TobicC Bog med saerskilt Titelbl.]

Jesus Syi-ach, paa Danske. Kbh. 1634.

Gyldenstierne , Henr. , Jesus Syrach i danske

Riim forfattet. Ifbh. 1635. [Titelbl. og Slut-

ning mangle.]

Jesus Sirach, paaDanske, paa Latin Ecclesiasti-

cus, om borgerlige Seder oc Huusstuct. Kljh.

1664. — Samme Bog med Tillseg af Tobite

Bog, under fortsat Paginering.

Jesu Syrachs og Tobi.-e-Bog paa Danske. Kbh.

[Tobise Bog med sjerskilt Titelbl. , hvorpaa

Aaret 1678.]

Jesus Syrach paa Danske, men i Latin kaldet

Ecclesiasticus, om borgerlig Dyder oc erbar

Huus-Tuct, udi en god Orden paa Tydske

Sprog sammenskrefven af Georgio Lauterbach,

oc nu med Fhd udi en ny Orden udaff den

Danske Syrach tilhobe samlet, oc prentet af

Cira. Wering, Univ. Bogtr. i Kbh. 1685. —

tilhobe samlet oc bckostet af Dan. Paulli

Eftekl. 1687. — Kbh. 1696. [Med Tilfoielse

af Tobife Bog.] — Sst. 1705. [Ligeledes.] —

Sst. 1731. [Ligeledes.]

Jesus Syrach, a Norrsenu. [Overs. af Gudbk.

Tuorlaksson.] [Holum] 1580. [Shilningen

maugler.]

Liber JesuSyrach.TamuIicc. — Edit. 2da. Tranq.

1760.


45 Overssettelser af det Ky Testament. 46

EccloRiasticus sive Sapientia .Tcsu filii Sirachi.

Tamulicc. Trankonbaria?, 1812.

ScHou, Nic. , In Ecclesiasticum animadversiones

philologicf. et critic.x. Ilafn. 1778. P. DB.

(U. B.) (Ufuldcndt.)

Tetkns, Petr. Jacobi, Distiuisitionos qu.Tdam

^ronorah-s in Sapiontiam Jcsu Siracliidis. Hafn.

1779. DDTh.

Susannas Historie.

Bremerus, Andr. , Susanna, h. e. Ilistori.-e cius

pootica doscriptio, dc Dracone item liabilo-

nico adiunctuiii. l'ortu;o KilS. 4. I'.

Manasses Bon.

Maiiassis Bicn i Liod siiucii [af ILvld. Jacobsson].

Kaupinannah. 1793. 3 Blade. [Udgivet som

Nr. 1 blandt 3 af II. Jacobsson udgivnc Sniaa-

skrifter 1792—93.1 (U. B.)

Maccabseemes Bager.

Ki.iNo, LuDV. , De occultatione arcsQ foederis iii

monte Nebo [3 Maccab. 2, 4—ll]. Ilafn. 1713.

4. P. DE.

Eet Ny Testament.

Udgaver og Overssettelaer.

Paa flere Sprog.

Aot'um Testamentuitt, tSi/iiace, Italice, Ebraice,

Hispamce, Gracc, Gallicc, Latine, Anglice, Gcr-

manicc, Danice, Bohcmicc, Polonice, stuclio et

laborc Elirc Tlutteri. Tom. I. continens Euan-

gelia ct Acta Ap. Noriherga: 1500. ful.

Syrisk.

Adlek, Jac. Geo. Ciir. , Novi Tcstamonti versio-

nes Syriacffi Sim])lcx, Philoxeniana ct ITiero-

solymitana, donuo oxiiminat.-o. Ilafn, 17S9. 4.

Latin.

Novum Tcstaiuonluiu , ducc Skb. Casteli.ione

Latine reddidit, notisquc illustravit Ladr. Sahl.

Pars I—II. Ilafii. 1780.

Dansk.

Thctle cro thz Noyo tostamonth paa dansko ret

efftcr latinen vdsatthe. Lybs 1524. [IL4NS

MiKKBLSENS Overs.]

Dot Ny Tcstamente, vdsette paa roth Danske.

Andorp 1529. [Ciiristiern Pkiieksens Ovors.]

— Ilettet paa ny igon aff Ciikistiern Pedersen

som vaar Cannick i Lund. Andorp 1531.

Det Ny Testamente paa Danskc. Wittembergk

1558.

Det Ny Testamente inia Dansko. Kbh. lt;01. 4.

Det Ny Tostamente paa Danske. 1—2 B. Kbh.

1605. [II. P. Resens Overs.J

Det Ny Testamentis B^gger paa Danske. Igiennem

scete efter den Grsekiske Text. Efter K.

Chr. IV.s Befaling. Kbh. 1G44. 4. (U. B.)

(K. B.) — Sst. ir.47. 4. fEr 4do Part af don

s. A. udkomne Bibel.]

Det Nye Testamente, efter den Aar 1647 udgangno

Version. Fonnedelst K. Eriderich IV.s

Omsorg cfterseet. Kbh. 1716. — Det andet

Oplage. Sst. 1717.

— , Formedelst K. Christian VT.s Omsorg efter-

seet. Kbh. 1731. — Sst. 1736. [Petit.] — Sst.

1737. [Potit.] (U. B.) — Sst. 1739. [Pctit.] —

Sst. 1740. — Sst. 1741. [Potit.] — Sst. 1742.

- Sst. 1743. — Sst. 1744. [Petit.] — Sst.

1748. [Petit.]

— , Formedolst K. Christian VO.s Omsorg ofter-

seet. 13 Oplag. Kbli. 1771. — 15 Oplag. Sst.

1783. — 16 Oplag. Sst. 1792. — Sst. 1797.

Det Nye Testamente, efter den 1699 udgangne

Edition af K. Christian V.s Huus- og Reysc-

Bibel. lah. 1737. — Sst. 1740. [Petit.]

Dot Nye Testamente, af den til den HeUige Skriftos

Danske Oversrettelses Revision anordnede

Commission efterseet. Kbh. 1748. [Bestaaer

af 2 Afd. med fortlobende Paginering; den 1

Afd. der indbefattcrEvangeliorne ogAp. Gjern.

har Aarct 1742 paa det specielle Titelbl.]

Det Nye Testamente oversat fra Gnindsproget.

Udgivot eftcr den danske Bibol-Oversajttelses

14de Udg. London 1809. (Paa det Brit. og

udenl. Bibel-Selskabs Bckostn.) — Sst. 1814.

Det Nye Testament, ved K. Frederik VI.s Omsorg

cfterseet. Kbh. 1819. — Sst. 1820. — Sst.

1825.

Islandsk.

^otta or hid nya Testament, vtlogd a Noiwnu

jiif Ottiie Norskk 0: Oddijk Gotskalkson].

liosohylld 1510.

I'ad Nyia Tostamcntum, a Islensku, yfersiod|ved

Gudbkand TiiorlaksenI. A Hohim j Hialltadal

1609.

Pat Nya Tostamonte, efter |)ein'i annari litgafu

|)es a Isleiidsku. Kph. 1807.

Uiil Nya Testamcnti Drottins vors Jesii Krists,

ad nyu litlagt og tilhlutun ens islendska Bibliu

Felags. Videyar Kl. 1827.

Tydsk.

Das Noue Testamont, verdeutscht von Mart.

Luthern. Schlesw. [1820[.

Creolsk.

Dio Nywe Testament ka sol ovor in die Creols

tael |af Jocu. Mel. Magens^. 1—2 Part.


47 Fortolkniiig af dct Ny Testament. Evangelieme. 48

[med fortl. Pag.]. Copenh. 1781. [Af en tid-

ligero paatrcnkt Creolsk Overs. havos paa det

Kgl. Bibl. to forskjellige Pr0ve-Ark af Begyn-

delsen af Matthjei Evang.] — Die tweede Edi-

tion. Ibid. 1818.

Fransk.

Le Nonvcau Tcstament, traduit en Frangois,

revu par les pasteurs de Geneve. Nouvelle

Editiou. A Altona ct Flensbourg 1751.

Portugisisk.

O Novo Testamento, traduzido na lingua Portugueza

pelo padre Joam Fekkeira a d'Almeii)a.

Trangambar 1765.

Grranlandsk.

Testamente nutak, eller Det Nye Testamente,

overs. i dct Gr^nlandske Sprog af PaclEgede.

Kbh. 17GC.

Tcstamente nutak, Kaladlin okauzeenuut nukter-

simarsok, nar'kiutingoa?nniglo sukuiai'simarsok.

[Overs. af Otto Fabricids.] Kbh. 1799. — Ibid.

1827.

Testamentitak, terssa: Nalegauta annaursirsivta

Jesusib Kristusib. Translated into the Grecn-

land language by the Missionaries of the Uni-

tas fratrum. London 1822.

Tamulisk.

[Det Nye Testament oversat paa Taimdisk af

BaRTIIOL. ZiE(5EKBALCJ Og Jo. EeN. GRfjNDLER.

Tranquebar 171-1. !. Titlen er paaTamulisk.]

Novum Jesu Cliristi Testamentum in linguain

Damulicam vcrsum opera Barth. ZiegeivBalgii

ct Jo. Een. GniJNDLERi. Ed. 2da. Trauqucb.

1722. [Ogsaa mcd Tamulisk Titel.]

Jcsu ChristiNovi Foederis libri [Tamulice]. Editio

3tia. Trangamb. 1758. [Ogsaa med Tamu-

lisk Titel.]

[Samme Bog, trykt 1760, i 2 Bind, Kun med

Tamulisk Titel.]

Jcsu Christi Novi Foederis libri. Pars I. [Evan-

gelisterne.] Ed. 4ta. Trangemb. 1788. — Ed.

5ta. Ibid. 1810.

Fortolkning af det Ny Testament og af

tlore af dets Skrifter.

Bastholm, Ciir., Dct nye Testamcute ovcrsat og

oidyst med Anmerkuinger. 1—2 D. Kbh. 1780.

EosENMiJLLERi, Jo, Geo., scholia in Nouum Testamentum.

Tom. I— V. [Tom. I— II cdidit Jo.

Henr. Tauber.] Hafn. 1790—91.

MicHj\e1jIS , Jo. Dan. , Oversoettelse af dct Nyc

Testament mcd Auma-rkuiuger. Af det Tydskc

overs. og med Anm. foroget af Jens Bech.

1—2 D. i 4 B. Kbh. 1793—97.

Guldberg, Ove H0EQH, Det Nye Testamente

oversat med tilfoiede Anmserkningcr. 1—2 D.

Kbh. 1794.

LuND, Jo., Specilegium enchiridii excgctiei in

Novum Testamentum. Hafu. 1801.

Det Ny Testamentes enkelte Skrifter.

Evangelierne.

Udgaver og OversaBttelser.

Quatuor Evangelia Grajce cum variantibus lec-

tionibus codd. mss. bibliotheca! Vaticana;, Bar-

berinre etc. edidit Andb. Birch. Ilafn. 1788.

4. [Ogsaa Aftr. in fol.]

De fire Evangelister og Apostlernes Gierninger

af den til den Hellige Ski-iftes Danske Over-

sffittelses Re^dsion anordnede Commission efterseete.

Kbh. 1742. [Optagen i Commissionens

Udg. af hele Testamentet af 1748.]

Primeira Parte do Novo Testamento, que contem

os quatro EvangeUstas , traduzidos em

lingoa Portugueza pelo Padre Jo. Ferreira a

d'Al!ilelda. Trangamb. 1760. [Texten optagct

i dct hele Poi'tugisiske Testam. af 1765.]

Evangelium okausek tussarnersok Gub Niarnanik

Innungortomik etc. Karalit okausiet attuart-

lugo aglekpaka Paul Egede. Kbh. 1744.

Quatuor Evangelia ct Acta Apostolorum in linguam

Damulicam vcrsa opera Barth. Ziegbnbalg

ct Jo. Ekn, Grundler. Tranqucb. 1714.

4. [Det lat. Titelbl. findes ikke i alle Exem-

plarcr, men kun det tamuliske.]

Evangelie-Harmoni og Fortolkning til

alle Evangelier.

Cluverus, Jo. , Hai'monia Evangelistarum. lii

Acad. Soraua 1627. 4. P. — [Samme Bog

mcd Tilfoielsc paa Titelbl. af et Udsalgssted

i Uostok.] — lu Eegiomoutana Acadcmia 1042.

4. P.

Edingerds , Laue. , Prolcgomena generalia ad

quatuor Evaugclistas ct brevis dclincatio har-

mouicaj dxo?,ovd'iae evangelii de Cbristo. Ilafu.

1669.

Ilarmonia Evangelica, J)ad er Gudspiallanna

Samhlioodan, samantekenn i eitt af M. Chem-

nitio, P. Lysero og Jo. Gerhardo, og nu a

Islcndskt Tiingumaal wtgeiugen i fyrsta sinn

[vcd Thoedur TiioRLAKa SoNJ. Skalh. 1687. —

wtgeiugenn i Annad Sinu. Aa Hoolum i Iliall-

taiil 1749.

IIeesIjOp, Povel, Dcud Evangeliske Concordautz,

cHcr dc fire Evaugelistcr samledc til ecn Ili-

storie. |Kbli.| 1708. — Sst. 1715. (U. E.)


-19 Christi Lignelser og Taler — Matthseus^s Eyangeliujn. 50

TouLOVics, Berth., De Fiire Evangelisters Overeens-StemTnelse

oin Jesu Christi hellige Und-

fangelse og Fodsel etc. Kbh. 1734.

Sandh.\gen, Casp. Hebm., Einleitung zur Harmonic

der Vier Evangelistcn und der Geschichte

der Apostel, ncbst eincr Vorrede Jo. Fr.\kc.

BuDDEi. Berlin 1734.

Strubberg, Jo. Akt. , Harmonia evangelica ma-

nualis eller de fire Evangelisters hellige Overeensstemmelse

, udi det Danske oversat [af

Hahs Pacs]. Kljh. 1748.

Beyer, Ped. Grove, MovoTtBaaQov zuiv EvayyiltoTwv,

d. e. Jesu Christi tire, i et sammendragne,

Evangelisters fuldstaendig Evangeliske Hanno-

nie. Sor0e 1772. 4.

— , Svar til dem, som i de ofientlige Blade have

mieldet om Provst Beyers Skriftcr, Sorpe 1773.

4. P.

— , Anhang til mit Svar til dem, som etc. [Sorpe]

1774. 4. P.

GrELLEB0t, Rejeb, De fire EvangeUsters Christo-

logie eller Jesu Christi Levnets Beskrivelse

samlet af de fire Evangelister. Kbh. 1773.

Harmonie over de fire Evangelister indeholdende

Jesu Christi Levnets-Beskrivelse. Kbh. 17S5.

Bastholm, Chr., De fire Evangelisters Efterret-

ninger om Christo ordnede efter Tidsf^lgen.

Kbh. 1786.

IvLECKER, Jo. Fr., Biblischc Sympathien oder erlautemde

Bemerkuugeu iiber die Berichte der

Evangelisten von Jesu Lelu-en und Thaten.

Schlcsw. 1820.

Claisen, Henr. Nic, Quatuor Evangelionim ta-

bulae synopticte. Hafn. 1829.

Christi Lignelser og Taler.

ScHCCKMANNCS , Hebm. , Diss. cxcg. , qua aliquot

Christi sei-mones et mii-acula illustrantur. Sles-

vici 1694. 4. (U. B.)

Cabstensen, Chr. Chr. , De parabolico Chi-isti

docendi genere. Hafn. 1777. P. DE. (U. B.)

Bastholm, Chr., AUe Jesu Christi Taler, over-

sattc efter Grundsproget og oplyste ved For-

erindringer og Omskrivninger. Kbh. 1797.

Strom, Chr. Lcdv., De parabolis Chiisti. Hafa.

1798. P. DB. (U. B.)

McNTHK, A. Z., Dc fleste af Jcsu Lignclser i

Irererige Sanitaler for Bom. Kbh. 1803.

Noglc af Jesu Lignelser i Samtaler for voxue

Bora. Kn Licsebog for Skolcr, forkortet og

fordanskct cftcr dct Tydske af Niels Uolm.

Odense 1806.

GcLDBKRG, Egg. Chr. , Xoglc af Jesu Lignelser

samlede og forklarede. Kbh. 1S12. P.

Oversjettelser og FortoUvninger af flere

af Evangelierne.

Adler, Jac. Geo. Chb. , Nonnulla Matthaei et

Marci enunciata ex indole lingvse Syriaca ex-

plicantur; adduntur observationes qua;dam in

historiam utriusque evangelii. Hafn. 1784. 4.

P. Pr.

KoENiGSMASscs , And. Lcdv., Dc iudicio regis

Chiisti adversus rebellem ecclesiam Judajomm,

ut typo iudicii in ecclesiam Antichristianam et

universam teiTam. liilon. [1712]. 4. DA.

Rasch, Jac, Gudelige Tanker over fire Skriftens

Stffider, Matth. 20, 12. 9, 13. 22, 31. Joh. 20,

19. Kbh. [1700].

Matthseus's EvangeUum.

BoLTES, Jo. Adr. , Der Berieht des Matthaus

von Jesu dem Messia. Uebersetzt und rait

Anm. begleitet. Altona 1792.

Evangelium Sankta Matthseussa , aa Forisk o

Dansk. Randers 1823.

Evangelium Matthcei [Tamulice]. Editio 3tia.

Trangamb. 1739. [Ogsaa med Tamulisk Titelbl.]

Wandal, Peder Jensen, Paraphrasis Danica in

S. MatthcEi evang., d. e. S. Matthsei Evan-

gelium paa vort Danske Sprock forklarede.

Schlesw. 1654. 4. — Samme Bog, 1654. u. St.

(K. B.) (U. B.)

HoLST, Jan. , Recensentw loca, quse ex veteri

testamento in Evang. Matthaji a Jcsu probandi

causa citata reperiuntur. Hafii. 1796. P. DB.

(U. B.)

WrssTRCPics, Pet. Petri, Comment. in historiam

Domini Kostri Jesu Christi ab Evang. Matth£eo

descriptam. Tom. I—H (complectens cap. 1

10). Londini Scanorum 1666—74. fol.

Naknestad, Nic, Forkl. over de fem forste Ca-

pitler af Evangelisten Matthseo. Kbh. 1771. 4.

Balle, Nic. Ed., Udforlig Forkl. over de fem

forste Kapitler af Matthaii Evangelium. Kbh.

1779.

— , Jesu Chiisti Levnet paa Jorden, bcskrevet

af hans Apostel Evangelisten Matthajus, fore-

diaget ved BibellMsning. 1—2 D. Kbh. 1803.

Wasdaliscs , Geo., Prsbersi fil., Thesis tmica

[de tempore adventus Magorum Matth. 3, 1 sq.].

Hafn. 1711. 4. P. DR.

ScmON-SEBOLLE, Ulb. Fb., Thcscs de Magis apud

Matth. 2, 1. Hafii. 1726. 4. P. DV.

Wn-SG.iARD, Geo., Diss. de MdyoK, quomm fit

mentio Matth. 2, 1. Hafn. 1740. 4. P. DR.

En Tre-dobbelt Stierne, en llimmel-Stieme , cn

Luft-Stierne, en Morgen-Stierue, samlet til et

Mode udi en Barsel-Stue, uddraget af Matth.

2, 1—3 ved en Uoy-laerd Engelskmand og

translateret af Ctnti. Sassics. Kbh. 1692. 1*.

4


51 Matthseus's Evangelium. 52

Olivarius, Nic. Nic. fil., De stella Magorum.

Hafn. 1704. 4. P. DV.

WrLSOAABD , Geo. , De stella Magos ducente,

Matth. 3, 2. Hafn. 1741. 4. P. DR.

HoRKEBOwins, Petr. , De stella, quani Magi in

orieute viderunt. Hafn. 1750. 4. P. DB."

SiNCEEi AiETiiiEi Skriftniessige Betsenkninger om

de Viises Stjerne. Af det Tydske i detDanske

Sprog oversatt af F. H. Kbh. [c. 1760].

Thamsoniits , Chb. , Diss. circa versum 23 capitis

2di Jlatthrei. Part. I—H. Hafn. 1747—

48. 4. P. DR.

M0LLEB, Jo. Fr., De dicto Matthiei cap. 2, vers.

23. Hafn. 1773. 4. P. DR.

Tauberus, Jo. Henb. , Interpretatio Matth. 3, 3.

Othenis 1786. P. SPr.

GoLDmo, NiELS NiELS0N, En enfoldig Forldaring

oifuer de tre Fristelser, met huilcke Dieffuelen

fristede vor Herre Jesuin Christum, Matth. 4

Cap. Kbh. 1571.

OvERGAARD, Jo. Petr. , De vero sensu vocum

quarundam in historia tentationis servatoris

nostri Matth. 4, 1. 5. &8. occurrentium. Hafn.

1762. 4. P. DV.

Rhoede, Bernh. , Tent. crit. ad illud moutanaj

Christi teiitationis momentum Matth. 4, 8, qvomodo

sc. potuerint Christo in monte omnia

mundi regna eorumque gloria a Diabolo monstrari?

Hafn. [c. 1718]. 4. P. DR.

BoNDOKFF, Petr., IMcrEeque cominentatorum con-

iectur.-c in ilhid ]\hitth. 4, 8. Hafn. 1740. 4.

P. DR.

BoLTEN, Jo. Adr., Die Bergpredigt Jesu in cincr

neuen Uebersetzung mit Anmerkungen. Hamb.

1768.

Jesu Biergprsediken oversat i det Accraiske Sprog

[af Phll. WiLii. V. Wrisberg]. Kljh. 1836. P.

Korte og skri[f]tmessige Betragtninger over de

Otte Salighcder, af Matth. 5, 3—12, af en Chri-

sti Discipel [o: Chb. David]. Flensb. 1733.

P. — Samnie Bog, 2. forbedr. Opl. med Titel:

Forklaring over de ottc Saligheder i Matth.

5 Cap. Kbh. 1773.

Rambach, Jo. Jac. , Betragtninger over de Otte

Saligheder, hvilkc den Hcrre Jesus har begyndt

sin Bierg-Pra?diken med. Af det tydske

i det danske Sprog oversatte. Kbh. 1734.

Sdhb, Nic. Rud., De pauperibus spiritu, Matth.

5, 3. Hafn. 1768. P. DV.

Stadning, Gec, Comment. in dictum Matth. 5,

3. Acad. Soran. 1775. P. Pr. grat.

BI0RNSEN, Sra. Petr., De sensu dicti Matth. 5,

12. Hafn. 1759. 4. P. DB.

Masius, Hect. Gotfr., De sale theologieo, occa-

sione dicti Matth. 5, 13. Hafn. 1694. 4. P.

DA.

JoHANNis, Henn. , De sale Apostolico, ex occa-

sione dicti Matth. 5, 13. Part. I—H. Hafn.

1738-39. 4. P. DR.

SiEBY, Jo. Petr. , De vi salis in ten-a foecundanda

occasione observationnm Deylingianarum

ad Matth. 5, 13. Hafn. 1759. DB.

Bangius, Geo. Chb. , De nigaiag significatione

Matth. 5, 18. Hafn. 1706. 4. P. DE.

Mi-HRE, Jo. , Mcditationes in Matth. 5, 31. 33.

Part. I—II. Ilafn. 1759—60. 4. P. DB.

De genmna vocis ywaixos exphcatione,

qure occurrit Matth. 5, 38. Hafn.

1759. 4. P. DV.

Hammond, Lauk. ,

De angaris Judseorum, occasione

sumta ex Matth. 5, 41 et 27, 32. Hafn. 1715.

4. P. DR.

Lassen, Chb. ,

RiiODius, Jo., De battologicis ethnicorum preci-

bus, Matth. 6, 7. Part.^I. Hafn. 1721. 4. P.

DR.

WovvEKius, Jo. , Battologia precum cthnica a

Christo vetita, Matth. 6, 7. Hafn. 1739. 4.

P. DB.

Melbye, Jo. Chr. , Enarratio orationis dominicae

[Matth. 6, 9—13]. Hafn. 1781. P. DB.

IIammond , Laub. , Disp. histor.-theologica contincns

varias de voce inioiaio! sententias [Mattli.

6, 11]. Ilafn. 1760. 4. P. DV.

Frisius, Mabt., Ceremouia roZ txTivaoottv zov

xov.oerov^Matth. 10, U. Hafn. 1706. 4. P. DB.

Bkinch, Jau., Medit. exeg. in verba Christi, Matth.

11, 19. Hafn. 1772. 4. P. DE.

GlOeksen, Nikls Falck, De Grunde paa hvilke

Forskielhgheden beroer udi tre dansko Oversettelser

af nogle Ord: Matth. 11, 19. Kbh.

1778. P.

Wandalinus, Jo., David d(jTO


53 MatthiBug's og Marku8's Evangclicr. 54

Amundin, Jo. Feldten, De ruliedine coeli vesper-

tina et matutina, ansam pra-bentc dicto Matth.

16, 2—3. liafn. 1755. 4. P. DE.

Ehm, Jo., P^xerc. philol.-thcol. ad Matth. 16, 17,

od(^^ val aifia ova UTTOitn)^vyji ooi ctc. Witteb.

1677. P. DA. — Sammc IJog mcd forandrct

Titellil.

Taot?er, Jo. IIenk., Intcrjiretatio dicti Matth. 16,

19. Ilafn. 1771. 4. P. Pr. grat.

Treu, Cak. Ferd., Vera sinceri sectatoris Christi

reqvisita cx locis Matth. 16, 24, Marc. 8, 34,

Luc. 0, 23 inter se coUatis deducta. JenEO

1733. 4. P. DA.

jEorNDus, Barth., De nomine Montis Excelsi,

de quo Matth. 17, 1. Ilafn. 1704. 4. P. DR.

Eeenberg, Petr., [prajs. Jo. Bartholin], Dc pcrsona

et officio Elife, ex Matth. 17, 10. 11.

Hafn. 1700. 4. P. DA.

Westphal, Fb. Chr., De sensu verburum Christi

Matth. 18, 7—9. Hafn. 1743. 4. P. DV.

Thor M0HLEN, Geo. Val. , Dc responso Christi,

Matth. 19, 11—13. Hafn. 1742. 4. P. DV.

LiEM, Jc, De genuina et propria significatione

ro? xa/t7J!.ov, Matth. 10, 24. Ilafn. 1708. 4. P.

DR.

ScHOw, Jan., De sensu parabolfe Matth. 20. Part.

I—H. Hafn. 1738-89. 4. P. DV.

ZwERGius, MiCH. Valent. , Dc Christi in urbem

Hierosolymitanam intruitu Matth. 21 , 1—9.

Jen.-B 1738. 4. P. DA.

Pbahl, Nic. Brostorph, De flcu a Christo are-

facta, Matth. 21, 18 sq. et Marc. 11, 12. Ilafn.

1732. 4. P. DR.

— , Miraculum Christi punitivum Matth. 21, 18.

Marc. 11, 12. Hafn. 1733. 4. P. DR.

Mule, Jo., De ficu arefacta. Ilafn. 1739. 4. P

DB.

STtJKUP, Geo. Henn. , Miraculum Christi puniti

vum, Matth. 21, 19, Marc. 11, 13. Hafn. 1745.

4. P. DV.

Flensburo, Ol. , Dc miracuhi, i]U(i Christus ficui

sterili maledixit. Hafn. 1775. P. DR.

Koenigsmannus , And. Lud. , Dc homine nuptiali

veste non induto tanquam imagine Antichristi

Matth. 22, 11 sq. Kilou. 1711. 4. DA.

SoMMEKFELD, CiiR., Du Ilcrodiauis cx Matth. 22,

16. Hafn. 1713. 4. P. DB.

WKnER, Jan. Jac, Quo sensu g.audcant haH' vcrba

Christi Matth. 23, 8, Vos autem omncs fratres

estis. Hafn. 1764. 4. P. DB.

Lygaard, Chr. , De comparationc Pharisa.'orum

cum serpentibus, ex Matth. 23, 13. Ilafn. 1752.

4. P. DV.

BoRNEMANN, Ol. , Oc Zucliaria Barafliia' iilio,

Matth. 23,

3.">. llafn. 17t):i. I. 1'. Hl'..

Mule, Jo., Quinam fuerit Zacharias Barachiae

fil., Matth. 23, 35. Ilafn. 1738. 4. P. DB.

Edsbeeg, Erasm., De Zacharia, Barachise filio,

cuius mentio fit Matth. 23, 35 et Luc. 11, 50.51.

Hafn. 1752. 4. P. DR.

OwERGAAKD, Jo. Petr. , Quisuam fuerit ille Za-

charias filius Barachiie, de quo loquitur Servator

Matth. 23, 35. Hafn. 1760. 4. P. DV.

HoRN, Magn. Chk. , Da vaticiniis Christi Mattli.

24. Hafn. 1777. 4. P. DB.

Scin0NNEB0LLE, Ulr. Fr. ,

Quid ex mcnte Salva-

toris per jiSiXvyfia t^( itJTjfiujoiuit., Mattli. 24,

15 et Marc. 13, 14 propric sit intelligendum.

Hafn. 1733. 4. P. DV. [Ufuldendt.]

Haar, Nic, De peculiari Christi in Judfeos iudi-

cio, aquilarum ad cadaver congi'egationi Matth.

24, 28 comparato. Hafn. 1761. 4. P. DE.

HoLM, Jac, De institutionis verbis Matth. 26, 27.

Luc. 22, 19, 1 Cor. 11. [Hafn.] 1765. 4. P. DV.

Bronlund, Laub. J. , De idiomate Petrino, quo

locutus esse fertur, Matth. 26, 73 et Marc. 14,

70. Hafn. 1718. 4. P. DR.

AsPACH, Ad. Dan. , De allegato apud Matthseum

27, 9 Jeremia. Part. I—H. Hafn. 1734—35.

4. P. DV.

Bang, Jo. Ott. , Rationes cur Jeremias loco Za-

charia; Matth. 27, 9 citatur. Hafn. 1737. 4.

P. DV.

IIelt, EsAiAS, De somnio uxoris Pilati, Matth.

27, 19. Hafn. 1701. 4. P. DB.

OwMANN, Mabt. Jac, Dc diris sanguinura in lapidatum

derivatis, Matth. 27, 25. Kilon. 1705-

4. P. DA.

HoRREBow, Th. Petki, Do scnsu dicti Matth. 28,

1. Part. I—H. Hafn. [1742]. 4. P. DV & R.

WiTTKUP, Lauk. , Diss. expUcans verba Christi

Matth. 28, 18. Hafn. 1765. 4. P. DR.

Markus's Evangelium.

BoLTEN, Jo. Adk. , l>cr Bcricht des Markus von

Jesu dem Messia. Uebersetzt und mit Anm.

begleitet. Altona 1795.

Lemmiche, Nic, De voce Boavt^yk [Marc. 3, 17).

Part. I—n. Hafn. 1743. 4. P. DV & R.

SiDENius, JoN., De loco Marc. 3, 21. Ilafn. 1740.

4. P. DR.

GrjKNOVIUS, Thorcii. Erasm. , Controversiai e.\-

tantiores circa Gadarenos, Marc. 5 et Luc. S

coll. Matth. 8. Hafn. 1699. 4. P. DB.

Anciier, Laur. , Dc Diemoniacis in regione Gadarena.

Hafn. 1766. 4. P. DB.

Bast, Paui.. Danchel, Do moralitatc potcstatis

ingredicndi porcos a Christo Dicmonibus facla;,

Marc. 5. Hafn. 1770. P. DR.

LuNDius, Lauk. , De speculatore [Marc. 6, 27 1.

Ilaln. 170:'.. 1. P. ni'..

4*


55 Markus'6 og Lukas^s Evaugelier. 56

Faber, Jac. , De miraculia Christi ex Evang.

Marc. 7. Witteb. 1646. 4. P. DA.

Westerholt, Geo., De vero sensu et explicatione

vocis nvyfi^ Marc. 7, 3. Hafn. 1726. 4. P. DV.

Heeboe, Nio. Jo., Vindicia; genuini sensus tov

xoefiSv Marc. 7, 11 coll. Mattb. 1,5, .5. Hafii.

1707. 4. P. DA.

NiELSEH, Carst. , Gudelige Betragtn. ovcr Jct

SpOrgsmaal : Er et Menneske alltiid selv Skyld

i sin ringe Skiebne her i Verden etc. , i An-

ledn. af Marc. 7, 37. Kbh. 1773. P.

H0BERG, Jan., Dictum de Lunatico, Marc. 9, 18,

xal Tpi'fet roit odovTag. Hafn. 1721. 4. P.

DV.

Geoos, Andr. , De saUtui^a ignis cum salitiu-a,

quse saci-iticiis adhibebatur, comparata [Marc.

9, 49]. Part. I—U. Hafn. 1742. 4. P. DV.

BiNG , Jan. , Aiinotationes qufedam exeget. in

Marc. 9, 49. Part. L Hafn. 1773. P. DR.

HoLTERMAN, Hene. , Observ. circa voces oi ?'»'

xatpos ovxvjv Marc. 11, 13 obvias. Hafn. 1763.

4. P. DE.

Dubia quasdam circa historiam

ficus Marc. 11 obvia. Hafn. 1769. P. DE.

Oeested, Jac. Alb. ,

Steinbuchics, Jo., '^li.i»TOQo(fvn>la iEliano conformata,

Christi verbis fuiidata, Marc. 13, 35.

Hafn. 1684. 4. P. DR.

— , Gallicinium in verbis Christi Marc. 13, 35

fundatum, ad mcntem .3Sliani conforniatum.

Hafn. 1684. 4. P. [Er samnic Bog, kuii iiied

forandret Titclbl.]

Lukas's Evangelium.

BoLTEN, Jo. Ade. , Der Bericht des Lukas vou

Jesu dem Messia. Uebcrsetzt und mit Anm.

begleitet. Altona 1796.

SomiEEFELD, Che., Dc vcrbis beata3 virginis nvis

iarac toIto [Luc. 1,34]. Hafn. 1714. 4. P. DB.

Nyeland, Laur., Diss. exeg. occasione dicti apud

Lucam cap. 1, 35. Hafn. 1763. P. DR. (U. B.)

KoLiCHEN, CosM. Henb. , Teiitata descriptionis

Luc. 2, 2 commemorata; descriptio. Hafn. 1753.

4. P. DV.

BmcH, Andr. , De censu Quirini a Luca 2, 1—

relato. Hafn. 1790. 4. P. DDTh.

HuTD, NiELS, Simeonis Loffsaug, Luc. 2, [29—31],

met sin korte oc enfoldige Vdleggelse. Kbh.

1570.

Thesteitius, Matth. , De Simeone, Luc. 2, 25.

Diss. I—H. Hafu. 1703-9. 4. DB. — Samnie

Bog, med fajlleds Titelbl. for begge Disp.,

Hafn. 1709. 4.

HvisTENDAHL , Mattu. , Dc scssione Cbristi in

templo inter doctores, Luc. 2, 46. Hafn. 1733.

4. P. DR.

Clod, Petr. , De Lysania, Abilones tetrarcha,

Luc. 3, 1 nominato. Hafn. 1775. P. DR.

MOntee, Fe. , De rebus IturEeorum ad Luc. 3, 1.

Hafn. 1824. 4. P. BPr. [med Biskop Steing.

Jonsens LevnetJ.

KOLICHEN, CoSM. Henr. , Efiatum 9io7rvivaTov

Luc. 6, 36 Estote misericordes etc. collatura

cum dicto Cic. Orat. pr. Ligar. 12 et Senec.

cpist. 103. [Hafn.] 1751. 4. P. DV.

SoMiiEE , Magn. , Tentameii commatum Luc«

8, 26—40, quibus iusignis maniaci a Christo

sanati mentio habetur, inter])retandorum. Hafn.

1789. P. DB.

Thamsonius, Che. Fe., De verbis Christi Luc. 10,

18 i&iujQovv Tov ^aTavav etc. Hafii. 1754. 4.

P. DE.

Smith, Maet., De cxcellentia cogiiitionis Christi,

seu de clave cognitionis, ad locum Luc. 11,

52. Hafn. 1779. 4. P. DDTh.

MOller, Ludv., De dvdQvjno&vaia Pilati, Luc. 13,

1. Part. I—HI. Hafn. 1725 sq. 4. P. DB.

Lasius, Cheph. , Det gyldene Klcuod, om det

fortaft'te Faar, Luc. 15, vdlagt. Vdseet paa

Danske af Rasmus Hanss0n [Reeavius]. Kbh.

1572.

Helt, Esaias, De vita et victu filii prodigi, ex

occas. dicti Luc. 15, 16. Diss. I—H. Hafn.

1702-3. 4. P. DB.

Moneab, Sev., Prosopopoeia filii prodigi. Hafn.

1771. P. DB.

BiLDSowius , Paul. Matth. , Cominentatio in parabolam

Luc. 16, 1 sq. de iniusto dispensatore.

Ilafn. 1774. P. [Denue Bog blev holdt tilbage

af Forf., som istedeufor udgav folgende:]

BiLDs0E, Paul. Matth., Commcutatio in ijarabolam

Luc. 16, 1—13. Hafn. 1774. P.

Thesteup, C.utOL., De dicto Luc. 16, 9. Part.

I—H. Hafn. 1766—67. 4. P. DV.

KoENlGSMiVNNUS , And. Lud., Ad Luc. 16, 19 sq.

paradoxon de divito epulone, a Christo iinmisericordiffi

accusato. Kilon. 1708. 4. P. DA.

Bildsoe, Paul. Matth. , Comment. in parabolam

Luc. 16, 19—31. Hafn. 1776.

KuHLMANNUS, JoACH. Fk. , Dc vcro ct genuiiio

scnsu dicti Luo. 16, 22. Ilafn. 1770. P. DV.

Thesteup, Caeol., Dc chasmate magno sive hiatu

intcr Abrahamiim et virum divitem, Luc. 16,

26. Hafn. 1763. 4. P. DV.

Haabee, Een. Bened., Zelus intempestivus atque

incogitantia discipiilorum, ex dicto Luc. 22,

51. Hafn. 1765. 4. P. DB.

De sensu Paradisi Luc. 23,

43. Hafn. 1709. 4. P. DR.

Rbechensls, Sevee. ,

En Extract aff Uebani Rhegh Dialogo ,

oni den

Trostrige Prcedickeu, som den Ilerre Christus,


57 .Tohaniips'» Evanpelium. 58

paa Paaskr Dap;, haffclr for dc (o niariplo oAc.

Luc. !i4, 13. Aff Tydskcn udsat, af Hans Lau-

HtDSS0N LtTNDE. Christiania 1G48.

Johannes'3 Evangelium.

BuciOE, Pet. Olwak. , .Iohannos's Evangelium

oversat mpd Anmirrkninprpr. Fridprieia 1803.

BoLTF.N, Jo. Adr. , Dpr Bpricht des Johannes

von Jpsu (lem Messia. Ucbcrsetzt und mit

Anm. begleitet. Altona 1797.

The Gospel of St. John. Johanncs Kvangclium

paa Engclsk. Mpd pn ordrpt daiisk Ovcrsrettclsc.

Til Brug ved Underviisningen i Engelsk

af Oarl Mareboe. IClih. 1830.

HF.imniNnius, Nic, Commcntarii in sacrosanctum

Dumini nostri Jesu Christi Eunnfjelium spcundum

Johannpm. P. I— 11. Basilea? 1590—91.

fol. — Samme Bog med omtrykt Titclbl. for

Iste Del. Djid. 1591.

DrF.TERiCH, Veit, Christlicho, ware, vnd trost-

liclie Auslptjung ctlicher der sehonesten, lieb-

lichstcn Sy)riiche S. Johannis. Kopcnh. 1565.

— , ViTUS, Cliristelige, sande og trostelige Vdleggelser

offuer nogle afl' S. Johannis Euangeli-

stis sknnisto, liffligste oc tr0stcligste Sprock.

Fordansldt aff Gert Hoi.gerss0n Mai,m0. Ivlih.

ICOO.

BoECK, .To. Fr. , Disqui.sitio ufnim in evang. .To-

hannis dcprehenduntur vestigia cn-ores Ccrinthi

rcfpllendi, ncc ne. Hafn. 1788. P. DB.

[Sbebero, Gerh.?], En kort Eftertankc over Johannes

Evangelistcs 21 Capitlcr og Psalmen

ottende, som et Indhold om Christi Kundskabs

Ypperiighcd. Kbh. 1792.

Horneman, Cl. Frees, Oplysninger til Christi

Taler hos Johannes. 1—2 D. Ivlih. 1820—21.

Mcnter, Fr., Symbola" ad interpretationem evangclii

Johannis cxmarmoribus et numis, maxime

Grreeis. Hafn. 1820. 4. P. BPr. [Med Conr.

Dan. Koefoeds Levnet.]

IvESENius, Jo. JoHANNis, Logologife sacr» Disp.

I. de ^•oyu, considei-ato ab setcrno (Joh. Ev.

1, 1—2). Disp. II, considcrato in temporc

(Joh. Ev. 1, 3—15). Hafn. 1040-41. 4. DA.

Krakevitz, JoAcn., De dieto Joh. 1, 14, xal J

Xoyos oi'f^ iylviTO ctc. Ilafn. 1G41. 4. P. DA.

fra Sor0.

Resenius, Jo. Johannis, Amnologia sacra, seu

Diss. ex Joh. Ev. 1, 29 et 36, de agno dci tollente

peccatum mundi. Hafn. 1642. 4. P. DR.

— , Uranologia sacra s. Diss. ex Joh. Ev. 3, 1—

16 de coIlo(iuio Christi cum Nicodemo dc regcneratione.

Hafn. 1645. 4. P. DK.

— , Appcndix

3, 16—22,

Uranologifc, s. Diss.

de fi7iy?joii colloquii

ex Joh. Ev.

Christi cum

Nicodemo. Hafn. 1650. 4. P. DA.

Nicodcmo discipulo C^hristi.

Hafn. 169G. 4. 1>. DB.

AsrACii, SrxT. , De

Kierulf, Petr., De nocte Attica Nicoderai. Ilafn.

1740. 4. P. DR.

TmT, , IjAtTR. , Miraculosa apud Bothesdam sana-

tio, Joh. 5, 4. Hafn. 1632 (la-s: 1732]. 4. P.

DV.

SucKOW, LuDV. , De miraculo piscinse Bethcsdje,

Joh. 5, 1—5. Hafn. 17.38. 4. P. DR.

Stiehritz, Jo. Fr., An pinnna Bethe.idm Joh. 5,

3 sq. caJidi-1 aquis adniimerari queat? contra

Th. Bartholinum inquirit. Halm Mageh. 1739.

4. Pr. grat.

Bast, Paui-,. Danciiel, De piscina BethesdEea, ex

Joh. 5, 1—2. Part. I. Hafn. 1771. 4. P. DR.

Nedchs, Jo. Henr., De miraculo aquarum Bethesd»,

Joh. 5, 1—5. Hafn. 1776. P. DR.

TRELLrrND, Jo., Potestas iudiciaria Christi qua

hominis, Joh. 5, 27. colL 22. Ilafn. 171G. 4.

P. DA.

SnERS, Geo. Henr. , Manna, Christi typus [Joh.

6, 49]. Jensc 1735. 4. P. DA.

Wohnsen, Conr., De responso Christi Joh. S, 25

Tj/f d(>y}]v '6,ri xni ).nlvi v/itv. Hafn. 1742. 4.

P. DV.

R0ERSL0F, Ol. Chr., Dc divcrsis interpretationibus

dicti Joh. 8, 25. Part. I. Hafn. 17G2. 4.

P. DB.

Thestrup, Carol., De die Christi Abrahamo visa,

Joh. 8, .56. Part. I—H. Ilafn. 1764—65. 4.

P. DV.

KoENiGSiUNNUS , Andr. Ludv. , luquisitio in scopum

et sensum parabolte Christi de malis pastoribus,

Joh. 10, 1 sq. Kilon. 1703. 4. DA.

Melbte, Jo. Chr., De vero sensu verborum Jesu

Christi, Joh. 10, 12—13. Hafn. 1776. P. DR.

Schow, Ott. Geo., Encsenia Maccabaica Joh. 10,

22 memorata. Hafn. [c. 172.5]. 4. P. DV.

Rhode, Geo., De encfcniis, Joh. 10, 22. Ilafn.

1736. 4. P. DR.

BRAjniER, Gerh. Petr., De vi et moniento vocis

»; a>.,}06ia, Joh. 14, 6. Ilafn. 1825. P. DB.

M. LuTHERS Forklaring over Johannis 17 Capitel.

Af dct Tydske ovcrs. af Tn. Horrebow.

Kbh. 1754.

ScHOw, Jo., Milites ad Christum capiendum mis-

sos sine miraculo procubuisse, ad dictum Joh.

18, 6 monstrare tentat. Hafn. 1765. 4. P. DV.

N0RAOF.R, Chr. , De more solvendi reos e vin-

culis die festo, ex Joh. 18, 39. Hafn. 1736. 4.

P. DR.

KiERUi.p, Petr., Ad Joh. 19, 1 1 illustrandum Diss.

I. dc horologio Johannis; Diss. II. dc horol.

Caiaphre; Diss. HI. de horol. Pilati. Hafn. 1737

—39. 4. P. DR.


59 Apostlernes Gjerninger. GO

HoKN, Magn. Chr. , De conciliatione Joli. 19, 14

cum Marc. 15, 25. Hafn. 1780. P. DB.

HoLTERMAN, Henr., Meletemata qusedam in phra-

sin firj fiov cntrov , Joh. 20, 17 obviam. Hafn.

1762. 4. P. DE.

Clasen, Jo. Joach., De homologia S. Thomce

apostoli, ad locum Joh. 20, 28. Helmst. 1757.

4. DA.

Apostlemes Gjeminger.

BoLTEN, Jo. Ade. , Die Geschichte der Apostel

von Lukas. Uebersetzt und mit Anm. beglei-

tet. Altona 1799.

HoLMTOS, Petr., Cogitationes chronotaxi Actuum

Apostolicorum lucis nonnihil prreferre visse.

Part. I-V. Hafn. 1749-59. 4. DA. [Part.

H. DDTh.]

Balle, Nic. Ed., Vor Herres Jesu Christi Regje-

ring i Himlen, beskrevet af Evang. Lucas i

Apostlernes Gjerninger, foredi'aget ved Bibel-

Iffisning i Kirken. 1—2 D. Kbh. 1804.

Garboe, Hilar. , De im^uiio, Act. 1, 13. Diss.

I -n. Hafn. 1717—18. 4. P. DB.

KiERULP, Petr., De exitu Judaj Ischariotis terri-

bili, ex Act. 1, 18 coll. Matth. 27, 5. Hafn.

173G. 4. P. DR.

Bentzonids, Petr., De loco Act. 2, 1—4. Ilafn.

1721. 4. P. DV.

JEN.SEN, Greg., De loco eifusionis Spiritus Sancti

supcr Apostolos, Act. 2. Hafn. 1784. 4. P.

DV.

CoLSMANN , Jo. Henr. , De effusione Spiritus

Sancti, ad Act. 2, 1—3. Francof. ad Viadrum

1766. 4. P. DDTh.

Trojel, Chr., De Act. 2, 1. Hafn. 1772. 4. P.

DV.

HoLTERMAN, Henr. , Explicatio Act. 2, 19—21,

coU. Joel. 3, 3—5. Hafn. 1760. 4. P. DE.

Meulengracht , Jac. , De religione Gamalielis,

Act. 5, 35. Hafn. 1698. 4. P. DR.

Kling, Lud., De Theoda, Act. 5, 36. Diss. I—H.

Hafn. 1714—15. 4. P. DE.

Jessentds Hannibalis [Jessen], De Hellenistis,

Act. 6, 1. Hafn. 1700. 4. P. DB.

Groos, Andr., De differentia inter Septemviros

Hierosolymitanos, Act. 6, 1, et aUos Diaconos

1 Tim. 3, 8 sq. Hafn. 1741. 4. P. DV.

Tostrup, Ant., De phrasi Sia*ovelv rQawitatt,

Act. 6, 2. Hafn. [c. 1725]. 4. P. DR.

BRAfeM, Maet., De libertinis, Act. 6, 9. Diss. I

—IV. Ilafn. 1698—1701. 4. P. DB.

Hiorth, Marc. Lud., De libertinis [Act. 6, 9].

Ilafn. 1751. 4. P. DV.

Teochman , Petr. , Theses ex occas. Act. 7, 14.

Hafn. 1716. 4. P. DV.

Colding , Jo. Ivae. , De sensu genuino loci Act.

7, 16. Hafn. 1748 [lces: 1749]. 4. P. DV.

— , De sensu genuino loci Act. 7, 42—43. Hafn.

1751. 4. P. DV.

.SIreboe, Jo., Diss. in tabernaculum Moloch et

sidus dei Remphan, Act. 7, 43. Ilafn. 1748. 4.

P. DR.

Ursinds, Chk. Fe. , De lumine Paulum perstringente,

Act. 9. Hafn. 1735. 4. P. DR.

Lange, Jo., De angelo Petri ex loco Act. 12,

15. Hafn. 1732. 4. P. DR.

Wors^e, Petr., De angelo Petri ex Act. 12, 15.

Hafn. 1771. P. DE.

de Fuchs, Che. Cae. Fe., De quadam revelatio-

nis specie Sip na, filiavocis, vulgo dicta [Act.

12, 22]. Part. I—IV. Hafn. 1757—00. 4. DE.

[Ufuldendt.]

QviST, Fr., Rationes cur Pauhis Mercurius vocatur

Act. 14, 12. Hafn. 1737. 4. P. DU.

AppoLTi, Elias, De decreto apostolico, Act. 15,

28—29. Hafn. 1768. 4. P. DR.

BoERiCRiDS, Ande. , Meletemata ad locum Act.

15, 29. Ilafn. 1769. 4. P. DB.

VON Mdllen, Ltd., De genuina vocis Trpoaevx^i

Act. 16, 13 occurrentis significatione. Hafn.

170G. 4. P. DR.

ScHOV, Ott. Geo., De wpoCTfrj;»}, Act. 16, 13. Hafn.

1725. 4. P. DV.

LuNDE, Jo. Nic, De expositione vocis TTQoairxy,

Act. 16, 13. Hafn. 1741. 4. P. DR.

KuHLMAN, Chr., Dogmata qusedam contra Ponti-

ficios ex Act. 17, 11 probata. Part. II. Hafn.

1775. P. DV. [Part. I var efter Fortalen ikke

trykt.]

GuDME, Petr. Caspari, Theses qusedam ignotum

deum, Act. 17, 23, concernentes. Hafn. [1733?].

4. P. DR.

Lange, Chr. Wilhelmi, De ara deo ignoto, Act.

17, 23. Diss. I. Hafn. 1692. 4. P. DB.

Baden, Tork., Ara2 deo ignoto dicatfe [Act. 17,

23] cauScB ex antiquissima^ reUgionis natura

repetend». Ilafn. 1787. P. DB.

Sperlinqius, Jo., De poeniteutia in genere, ad

locum Act. 17, 30. Argentor. 1656. 4. DA.

KiERUL, Pete. Aeendi, De voti Act. 18, 18 me-

morati subiecto. Hafn. 1738. 4. P. DR.

— , De voti Act. 18, 18 memorati natura. I—H.

Hafn. 1739. 4. P. DV. & R.

Lcchteeandt, Joach., De tempUs Dian


61 Bc apostolisko l?rcve. I'aulu3's lircve. 62

JnNSENins, Jan. , Molctoma do Aaiarchis incerlo

(luilum (lignitatis titulo in Act. 19, 31. Part.

I. Hafn. 1748. P. DV. — |Sammc Hoo; mcd

omtrykt Titelbl. som DR.) (U. B.)

IlnKHKOBT, CnRPH., Dc ignorantia Paulina, Act.

23, r,. Ilafn. 1727. 4. P. DV.

Larskn, Jan. IIenr. , Iter Pauli apostoli maritimum

Crcsarea Puteolos. [Act. 27. | Arlius.

Cinibr. 1821. DDTh.

Samooius, Krasm., Dc ieiunio (luod ^ira^tcricrat,

Act. 27, 9. Ilafn. 1709. 4. P. DV.

Krao, Fu. , Dc aaiTia nautarum Pauli, |Act. 27,

33|. Ilafn. 1722. 4. P. DV.

Wandai.iniis, Jo. Fr., De Melita Pauli, Act. 28, 1.

Ilafii. 1707. 4. P. DA. — [Forsk. Udfr. (U. B.)l

Wellejus, Ludv., De insigni navis Paulina;, Act.

28, 11. Ilafn. |^c. 17101. 4. P. DR.

De apostoliske Breve, samlede og i Udvalg.

Wandalinus, Petr. , Paraphrasis Danica in D.

Jacobi et Judai epistolas. [Uden Titelbl.j 4.

P.

— , Paraphrasis in omnes D. Pauli, D. Pctri, D.

Jacobi et D. Johannis Epistolas, nec non in

eius Apocalypsiam. Kbh. 165G. 4. (K. B.)

[v. Lynar, Rocii. Fr.|, Krkliirende Umschreibung

siimtlieher Apostolis(dicn Bricfc. Hallc 1705.

BoLTEN, Jo. Ai)R., Die Neutestamentlichcn Bricfc.

Uebersetzt und mit Anm. begleitet. 1—3 Th.

Altona 1800—5.

Mkmminoius, Nic, Commentaria iii onines epistolas

Apostolorum. LipsiiB 1572. fol. — Francof

ad Moen. 1579. fol. — Argentorati 1586. fol.

Nascou, Matth., Sylloge dictorum Veteris Testa-

menti, ipiEe in epistolis catholicis citata occurrunt.

Hafn. 1783. P. DB.

Hkmmingius, Nic, Commentarii in utramciuo epi-

stolam Petri apostoli et in unam Judiic. Witc-

berg. 156G.

BuooK, Pkt. Oi.iv., Pauli Breve til Korinthcrnc og

Brcvct til Ebra^eiiic, overs. lucd Anm. Fridc-

ricia 1803.

Frost, Pet. Nic, Forsog til cn almeenforstaaelig

Oversaittelsc af alle Pauli mindrc Brcvc

aaiut af Jacobs Brev. Ribc 1813.

Paulua's Breve, samlode og i Udvalg

Textus omniiiin epistolariim bcatissimi Pauli apo-

stoli ad castigatiuncni enicndatiorum codiciiin

versionis Krasmi Roterodami. Koscliildie 1534.

fol.

Kpistobc IViiili, Tiimiilicc. 4.

Ballk, Nic. Fi)., Daiisk Ovcrs. af Paiili Brevc til

Galatcrnc, Fphescrne og Pliilipiienserne. Klih.

1777.

IIemminous, Nic, Commcntaiii in C))istolas Pauli

ad Timothcum duas, ad 'J'itum unam, ad Phi-

Icmoncni iinam. Witeberg. 1566.

Wandalinus, Petr., Paraphrasis Danica in D.

Paiili epistolas ad Kphcsios, Philipiiciiscs, Col-

losscnscs, Thcssaloniccnses, Timothcum, Titiini

ct Philcmonem. 4. [Titelbl. og dot forstc Ark

mangle.]

Kdingerus, Laur. , Isagoge ad omncs Pauli epi-

stolas, excepta ad Ilcbraios. Ilafn. 1663. 4.

IIauiier, Kberii. Dav., Antwort auf dic von dem

Prof. Jo. Dav. Miehaelis in dessen Paraphrasi

und Anm. iiber die Briefe Pauli vorgebraclite

Beschuldigungen. Coph. 1750.

Bloch, Ant., Scriptorum divi Pauli chronotaxis.

Wiburgi 1779.

Balle, Nic Ed., Apostclcn Pauli mindre Breve,

oversatte med critiske, philologiske, moralske

Beniperkninger. 1 D. (Brevene til de Galatcr,

Plphcser, Philippenser). 2 D. (Brevene til de

Colossenscr og Thessalonicenser). Kbhv. 1784

—85. 4.

Lanbballe, Ol., De loquendi formulis in cpisto-

lisPaulinis c palrestra Gr;ccoruiii )irlitis. Ilafu.

1796. P. DB.

Bloch, T0NNE, St. Pauli fjorten Apostoliske Rescripter,

efter den Tids-Ordcn, i hvilken de

erc iidfrerdigede. 1—3 B. Odcnse 1801—3.

Brevet til Romerne.

Hkmminoius , Nic , Commentarius in epistolam

Pauli ad Roiuanos. [Lipsiro 1562.] — Sanmie

Hog. Yngre Udgave.

Wandal, Peder J., Forklaring oHuer nogle Sententzer

vdi S. Pouels Sendcbrefl' til de Romere.

Sleszwick [1634].

— , Parapbrasis Danica in epist. D. Pauli ad Romanos,

d. e. S. Povcls Scndebrefl' til de Ro-

lucre. Schleszw. 1656. 4.

SciiMUiu, Seb., in 6 priora I). Pauli ad Roma-

nos ej^istolaj capita pra?Iectiones , cuin eonti-

nuatione D. H. Slesviga; 1707. 4.

Wandalisus, Jo., Prselectiones in epist. D. Pauli

ad Romanos, edita; cura Jo. Wandalini filii.

Ilafn, [17391. 4. [m. Forf.s Portr.]

[v. Lynar, Roch. Fr.], Paraphrasis des Briefea

Pauli an die Romer. Im Jahr 1754.

SAin>, Laur., Specimen paraphi-aseos caji. 1 Pau-

liiue ad Roiiiaiios cpistolie. Ilafn. 1762. 4.

P. DK.

— , Paraphrasis in Kpistolam Pauli ad Koiuanos.

Ilafn. 1763.

MjfLLER, Rasm. , Forsog til en Overs. af Pauli

Brev til de Romcre. Kbh. 1793.

Horneman, Cl. Frees, Det ny Tcstaments van-

skeligste Text, den dogmatiskc Decl af Bre-


63 Brevet. t.il Romorne. 64

vet til Romerne, bearbeidct til at vortlo for-

staaelig Lcesning for Almuen. Kbh. 1818.

— , Commentar over Brevet til Romerne, som

Bilag til den forhen udgivne Ovcrsfettelse.

Klih. 1824.

Oleog, Jan. Petri, De Romanis, quibus Paulus

epistolam misit. Hafn. 1722. 4. P. DV.

D. Mart. Luthees unschiitzbare Von'ede iiber

die Epistel St. Pauli an die Romer. Flensburg

1783. P.

Hansen, Petr., Animadversiones in epist. Pauli

ad Romanos. Part. I. Hafn. 1805. DB. (U. B.)

SLANGENDOEnus , Jo. Olaj , Analytica expositio

quinque priorum capitum cpistolse Paulin» ad

Romanos. Hafn. 1585. 4. P. DA.

NrPANius, Chr. , prtes. (resp. Herm. IVLiSMAN), De

0toyvujol(c naturali in gencrc, ex Rom. 1, 18

20. Rostoch. 1655. 4. P. DA.

— , (resp. Nic. Voigt), De Qfoyvojoln naturali in

specie, ex Rom. 1, 18—20. Rost. 1655. 4. P.

DA.

Thdne, Jac. , Diss. circa dictum Paulinum Rom.

1, 24. Hafn. 17G6. 4. P. DE.

Rejersen, Jan., De dicto Rom. 2, 7. Hafn. 1772.

P. DV.

Langemach, Chr., Doctrina de lege naturali con-

nata, ex loco Rom. 2, 14—15. Part, I— V.

Hafn. 1752—56. 4. DE.

Hildebrandt, Nic. Ande. , Exercitatio in vorba

Pauli ad Rom. 2, 25—26. Hafn. 1764. 4. P.

DV.

Feankenatj, Fe. CiiE., Cautela" adversus philosophiam

Stoicoiiim de necessitate maH, ab apost.

Paulo ad Rom. 3. commendataj. Part. I—H.

Hafn. 1747. 4. P. DB & R.

Mygind, Franc, De morituro pro iusto et bono,

Rom. 5, 7. Hafn. 1731. 4. P. DR.

Hammond, Laur. , Meditationes in ultima dicti

verba Rom. 5, 14. Hafn. 1761. 4. P. DV.

ScHEBY, Alex. , D0dens og Livets forskiellige

Oprindelse, i en kort Afhandl. over Pauli Ord,

Rom. 6, 23. Kbh. 1776. P.

Brodersen, Sigv. , Diss. in locum Rom. 7, 7.

Hafn. 1749. 4. P. DV.

Bctzow, Nic, De sensu dicti Rom. 7, 9. Hafn.

[c. 1770]. 4. P. DR.

Thune, Jac, De jDCCcato occasionem decipiendi

per legem sumente, ad Rom. 7, 11. Hafn.

1768. 4. P. DE.

Bruun, Jo. Wand. , De dicto Rom. 7, 23. Hafn.

1774. P. DV.

Aubertin, Jo., De sensu vero pericope Rom. 8,

18—24. Hafn. [c. 1750]. 4. P. DR. [Ufuld-

stajndig].

I AsPACH,

Sixt. , De gemitn croaturfe , Rom. 8, 18

—23. Part. I—H. Hafn. 1746-47. 4. P.DV.

LoND^UlL, BONDO, Diss. TTfQi TTJe xriaiuji, cuius

mentionem facit Paulus, Rom. 8, 19. Hafn.

1775. P. DE.

Steensen, Fr., Annot. in Epist. ad Rom. 8, 18

—23. Hafn. 1778. P. DB.

Hemmings0n, Niels, Den Lnerdom om Guds Naade,

som alle tilbiudcs, aff det 9. 10. 11. Capitel til

de Rommere forklaret. Vdset paa Danske aff

NrELS LATmiTzs0N A[rctander] N[idrosiensis|.

Kljh. 1595.

ScANDOEPHius, Nic Pauli, Dc reiectioue Judseorum

et adoptione Gcntium. Disp. I—HI ex

Cap. 9—11. epist. PauH ad Rom. Hafn. 1643

—44. 4. DA.

Kras, Laur., De voto Pauhno, Rom. 9, 3. Hafn.

1741. 4. P. DV.

Clausen, Chr. Ule., De votivo Pauli anathemate,

Rom. 9, 8. Hafn. 17G9. 4. P. DB.

MfjLLER, Clem. .TEREra/H, Diss. continens explicationem

verborum Rom. 9, 20— 23. ILafn. 1763.

P. DR. (U. B.)

Kisbye, Jo. Ambr. , Diss. circa dictum Paulinuni,

Rom. 9, 21. Hafn. 1766. P. DE.

WANDALnrus, Jo., FiL., Discussio spei speciosre

de conversione Juda?orum ex Rom. 11, 25—27.

Hafn. 1702. 4. P. DA. — Iliid. 1708. 4. P.

Weldingh, Chr. , De generali Judaica» gentis

circa finem mundi conversione, Rom. 11, 25

26. Hafn. 1756. 4. P. DV.

Masius, Hect. Gotp. ,

Orthodoxia Lutherana de

origine imperii diwia et immediata, in Roni.

13, 1—2 fundata. Hafn. 1688. 4. P. DA.

ScANDORPmcs , Nic. Pauli, De usu Christian»

libertatis circa adiaphora, ex Rom. 14. Hafn.

1645. 4. P. DA.

Seydlitz, Fr. AiG. , Quid intelligendum sit per

fidem in loco Paulino Rom. 14, 23. Hafn. 1759.

4. P. DR.

Farste og andet Brev til Corinthierne

HEMMiNGins, Nic, Commentarius in utramque

epistolam Pauli Apostoh ad Corinthios. S. 1.

1564. [I 2 sserskilt paginerede Afd.]

Wandalinus, Petr. , Paraphrasis Dan. in 1. Ep.

Pauli ad Corinthios. Kbh. [1648]. 4. (K. B.)

(U. B.)

MosHErM, Jo. LoE., Erkliirung des ersten Briefes

des Apostels Pauli an die Gemeine zu Corin-

thus. Alt. und Flensb. 1741. 4. — 2. Ausg.

iibersehen u. verbessert von Chr. Ernst v.

WiNDHEm. Flensb. 1762. 4. (U. B.)

Sahl, Laur. , Paraphrasis in priorem Epistolam

Pauli ad Corinthios. Part. I—"VI. Hafn. 1766

—81. 4. [Part. I og H udkom som DA. , de


65 Brevene til Corinthierne og Galaternc. 66

f0lgende som SPr.] — Samme Bog, samlot

med cnkelt Titelbl. llafn. 1778. 4.^ |Heri

findes alle (i Stykker, skjondt V—VI f^rst udkom

som SPr. 177!) og 1781.]

Olrog, Jan., De schismate Corinthi orto, 1 Cor.

1, 12. Hafn. 1723. 4. P. DV. — Samme Bog

med omtrykt Titelbl.

ScHonoAABD, Andk., De origine schismatum inter

Corinthios, 1 Cor. 1, 12. Hafn. 1732. 4. P.

DR.

Crakek, Pet. Chb., De dicto Paulino 1 Cor. 1,

22, 'lovSaiot atifielov aiTovai sive de atjfiilui ix

TOv OvQapov. Hafn. 1788. P. DB.

WiTTH, FocHARD. Chr., Dc stultitia sapicntissimi

et infirmitate potentissimi, 1 Cor. 1, 25. Part.

I & m. Hafn. 1771—73. P. DE.

Westphal, Fr. Chr., De dicto Paulino 1 Cor. 3,

12—15. Hafn. 1744. 4. P. DV.

D0RSCH.SUS , Jan. , De malis Corinthiorum ante

prsedicationem Euangelii moribus. 1 Cor. 6,

9—11. Part. I—m. Hafn. 1722—24. 4. P.

DB.

Petersen, Parmo Carol., Meletemata quaedam

cu-ca verba Paidina 1 Cor. 9, 26—27. Hafn.

1765. 4. P. DR.

Hammericus, Jo. JLvtth., De mensa et poculo

Dwmonionim, 1 Cor. 10, 21. Hafn. 1700. 4.

P. DB.

Tranders, Jan. J., De i^ovala mulierum propter

angelos, 1 Cor. 11, 10. Part. I—H. Hafn.

1742. 4. P. DV & R.

Fasterupius, Ol. Cheph. , JtXnrov tSiov Corin-

thiorura, sive Communio privata, ex 1 Cor. 11,

20—22. Witteb. 1694. 4. P. DA.

Bucn, Christophil. Leth, Obs. in verba apost.

Pauli 1 Cor. 13, 12. Hafn. 17G2. 4. P. DR.

Teilmann, Jc, De viroTa^ti filii dei, 1 Cor. 15,

28. Hafn. 1767. 4. P. DE.

Schionneb0lle , Ul. Fr. , De baptismo v^ti^ tmv

wxpw.', 1 Cor. 15, 29. Diss. I—m. Hafn. 1728

—32. 4. P. DV.

StCrup, Geo. Hekning., Diss. in verba apost.

Pauli 1 Cor. 15, 29. Hafn. 1742. 4. P. DV.

[Ufuldendt.]

Faber, Abo. Chb., Tentamen versionis Danicse

versus 29 commatis Imi cap. 15 in Epist. 1

ad Corinth. Hafn. 1764. 4. P. DB.

Hansen, Jo., De scnsu dicti 1 Cor. 15, 29. Hafn.

1770. 4. P. DB.

LiNTRUPius, Sev., prses. (Niss. Petw Hygowuecs,

def ), De (^tj^iofiaxia Paulina , e 1 Cor. 15, 32.

Hafn. 1695. 4. DB. — Samme Bog, med for-

skjclligt Titelbl. — Sammc Bog, med foi'an-

dret Titolbl. og tilfBiet Dedikation.

RossiNO, Chr. Erasmi, De explicatione vociB

i07j(itnuux);oa, 1 Cor. 15, 32. Diss. I—H. Hafn.

1744. 4. P. DV & R.

KisBYK , Jo. Amb. , De ^rnitofiayia Pauli , 1 Cor.

15, 32. Hafn. 1706. P. DE.

Oersted, Jac. Alb., De Otj(jiofta.xia apostoli Pauli,

1 Cor. 15, 32. Hafn. 1770. P. DE.

"VVandalinvs, Petr., Paraphrasis Danica in 2. ad

Corinthios. [Uden Titelbl.] 4. P.

VON MosHEiM, Jo. LoR. , Erklarung des zweyten

Briefes des heil. Apost. Pauli an die Gemeinde

zu Corinthus, ausgefiihret u. zum Druck iibergeben

von Chr. Ernst v. Windheim. Flensb.

1762. 4.

W0LDIKE, Marc, De unctione fidelium ex 2 Cor.

1, 21. et Psal. 44, 8. Hafn. 1732. 4. P. DA.

Hagebup, Chr. , De commendatitiis literis ex 2

Cor. 3, 2 [coiT. 1]. Diss. I—m. Hafn. 1717—

20. 4. P. DB.

Hagerup, HiLAR., De spiritu fidei ex dicto 2 Cor.

4, 13. Hafn. 1742. 4. P. DDTh.

Janson, Hect. Fr., Locus Pauli 2 Cor. 5, 14, doc-

trinse de satisfactione Christi vindicatus. Hafn.

1775. 4. P. DA.

Lewe, Che., De Paulo in tertium coelum sublato,

ex 2 Cor. 12, 2—4. Part. I-m. Hafn. 1747

—48. 4. P. DV. & R.

Pontoppidanus, Jc, De ineftabiHtate beatitudinis

coelestis, 2 Cor. 12, 4. Hafn. 1757. 4. P. DE.

ScHTTTHE, Canut. , De palo , apostolo Paido in

carne dato, ut et angelo Satan» eum colophizante,

2 Cor. 12, 7. Hafn. 1732. 4. P. DR.

HoRREBOW, Th., De spiculo Pauli in carnc 2 Cor.

12, 7. Hafn. 1741. 4. P. DV.

LiME, Gec, De cruce Paulina, 2 Cor. 12, 7. Hafn.

1746. 4. P. DV.

BiERFRECNDT, Nic. , Dc geiiuino sensu dicti Paulini

2 Cor. 12, 7. Hafn. 1772. 4. P. DR.

KiERULP, Gec, De dicto Paulino 2 Cor. 12, 7.

Hafn. 1779. 4. P. DB.

Brochner, Jc, De sensu dicti Paulini 2Cor. 12,

7. Hafn. 1825. P. DB.

Thune, Jac, De Soxtfiaoin spirituali, cuius mentionem

facit apost. Paulus 2 Cor. 13, 5. Hafn.

1767. 4. P. DE.

Brevet til Galaterae.

Wandalinus, Petr., Paraphrasis Dan. in epist.

D. Pauli ad Galatas. Schlesw. 1655. 4. (K. B.)

(U. B.)

Bugge, Ped. Oliv.. Pauli Brev til de Galater,

oversat med Anmjerkninger. Kbh. 1800. P.

EsMARCH, Heinr. Pet. Chr. , Pauli Bricf an die

Galater, iibersetzt. [Schlesw. 17S4.] — Samme

Bog med Titelbl. som SPr.

5


67 Breveiio til Ephcsienie, Pbiliiipenscrne og ('olDSsenserne. 68

IlEiraiNriics, Nic. , fommentarius in cpistol-.im

Pauli ail Galatas. Viteberg» 15(54.

MoNBAD, Fh., Sct. Pauli Skrivelse til ilc Galater,

med en Forklaring. Kbb. 1740. 4.

D. MoRTEN LuTHEKS udtorlig-e Forklaring over

St. Pauli Epistel til de Galater, oversat i det

Panske Sprog efter den af Jo. Geo. Waich

udgivne Tydske Edition. Klib. 1743. 4.

Strcensee, Ad., Erklarung des Briefes an die

Galater. Flensb. 17G4. 4.

HoRNEMAN, Cl. Fkees , Commentar over Brevet

til de Galater med Latinsk Paraphrase. Kbb.

1825.

Crcse , Valent. , De statu Galatarum , ad quos

scripsit Paulus, ante, in et post conversioncm.

Hafn. 1732. 4. P. DB.

Resentos, Jo. Pauli, (def. Anbr. MicnAELio Col-

ding), Exegesis paradoxi, Quod Christus pro

nobis factus exsecratio, Gal. 3, 13. Hafn. 1G08.

P. DA.

"WoRSOE, Petr. , De genuino sensu dicti Paulini

Gal. 3, 20. Hafn. 1772. P. DE.

formationc Cbristi in

nobis, ad Gal. 4, 19. Jcua; 1G94. 4. P. DA.

voN Sallekn, Sebast. , De

Hammekicus, Jo. Matth. , De stigmatilius Christi

in corporc Pauli, Gal. G, 17. Ilafn. 1701. 4.

P. DB.

Drbsingius, Sig. Fk., (ilef. Geo. Ebbesen, Dano),

De usu stigmatiim apud vetcres, ad Galat. G,

17. Lips. 1733. 4. P. DA.

Brevet til Ephesierne.

Wandal, Pedek .T. , Paraphrasis Danica in cpi-

stolam D. Pauli ad Ephcsios, d. c. S. Povels

Sendebrelf til de Epheser, fordansket. Sleszwig

1650.

HEMsnsGius, Nic. , Commentarius in epistolam

Pauli ad Epbesios. Wittebergaj 1565.

Horneman, Cl. Frees, Forklaring over Brevet

til de Epheser med Indledning og Oversset-

tclse. Kbb. 1784. — 2det Oplag. Sst. 1785.

De statu Ephesioi-um, ad quos

scripsit Paulus, ante, in et post conversionem.

Ilafn. 1733. 4. P. DB.

Cruse, Valent. ,

Payngk, Ferd. P. , De imagine Dei in hominc

ante lapsum, in lapsu et post lapsum, Ephes.

4, 24. Rostoch. 1627. 4. P. DA.

HoLST, Alb. Chrph., Analysis et sensus exborta-

tionis Pauliufe Ephes. 5, 7— 14. Hafn. 1742.

4. P. DV.

Brevet til Philippenserne.

HEMMiNGnis, Kic, Commentarius in epistolam

1'auli ad Philiijpenses. Viteberg. 15G4.

ToRM, Ulr. Fr. , Forklaring over St. Pauli Epi-

stel til de Philippenser. Kbh. 1751. 4. [Der

findes Exempl., der kun omfatte Iste Kapitel.]

AViKTn, ToB. Chr. , Paraphrasis epistoloe Pauli

ad Pbilippenses cum notis. Part. I— III. Hafn.

1776—78. DB. [Ufuldendt.]

Ckuse, Valent., De statu Philippcnsium, ad quos

scripsit Paulus, ante, in et post convcrsionem.

Hafn. 1734. 4. P. DB.

PoNTOPPHiAN, Jo., Expositio dicti Paulini, Philipp.

1, 23. Hafn. 1755. 4. P. DE.

Serutius, Nic. Georgii , (prfes. Nic. Pauli Scan-

DOKPmo), Explicatio orthodoxa magni mysterii

{&toe fif,ai'ig(i&7i iv ttaffxi) dcsumpta ex Philipp.

2, 6—10. Hafn. 1G42. 4. P. DA. [Ufuld-

endt.]

MoNKAD, Sev. Seerup, Dc notione vocis xrir«-

zftJr-o?, ad Philipp. 2, 10. Hafn. 1747. 4. P.

DV.

FiscHER, Ferd. Ant., De libamento, ex epistolis

Paulinis ad Philipp. 2, 17 et 2 Timoth. 4, G.

Hafn. 1742. 4. P. DB.

BRtruN, JoACH., Explicatio dicti epist. ad Pbilipp.

3, 10. Part. L Hafn. 1754. 4. P. DE.

Brevet til Colossenserne.

Hemmingius, Nic, Commentarius in ej^istolam

Pauli ad Colossenses. Vitebergfe 1.566.

MoNRAD, Fr., Sct. Pauli Sendebrev til de Colos-

senser med cn lidenForklaring. Kbh. 1736. 4.

Crttse, Valent., De statu Colossensium, ad quos

scripsit Paulus, ante, in et post conversionem.

Hafn. 1735. 4. P. DB.

Bloch, Sever., De antidotis adversus pra-iudicia

in epistola Pauli ad Colosscnses prjescriptis.

Diss. I. Hafn. 1744. 4. DA.

DuMREicHER, Jo. Jac, Disscrtatio iu locum Coloss.

1, 24. Part. I—H. Hafn. 1751—52. 4. P. DR

& V.

Hildebkandt, Nic. And., De iure, quo Paulus ad

Col. 1, 24 defectus passionum Christi implere

se dicat. Hafn. 1760. P. DV.

Stubb^us, Ivar. , De dicto Pavili ad Col. 2, 8.

Hafn. 1608. 4.

Heining, Nic. Foss, De philosopbia deceptrice,

(a qua cavendum monet Paulus Col. 2, 8). Part.

I—H (U. B.). Hafn. 1737. P. DV.

Hansen, Ped., Brev til Geistligheden i Christiansands

Stift, indeh. en hist.-exeget. Afh. over

Coloss. 2, 9. Kbh. 1798. P.

Hess, Jac Fk., de ^jfipojpayw , ad Coloss. 2, 14.

Hafn. 1732. 4. P. DV.

Tauber, Jo. Henk., Dissertatio super Col. 2, 18,

Es. 1, 29, 2 Thess. 2, 13 aliisque locis. Hafn.

1771. 4. P. Pr. gi-at.


69 Brevenc til TlicssalDnikernc, Tiiiintlieus og Titus. 70

Kkakfaitz, Ai.b. Joach., [prfps. IIect. Gotp. Masio],

De mortificatione memlirorum terrestrium , ox

Col. 3, .). Ilafn. lGi).j. 4. P. DA.

Jacoii^.cs, Jac, Scythfe prie liarliaro pr.-erogativa

deducta ex Col. 3, 11. Ilafn. 1704. 4. P. DB.

WowERius, Jo., De discrimine interBarbarum et

Scytham, Col. 3, 11. Hafn. 1734. 4. P. DR.

— , De opijositione Gra;ci et Judtei in loco Paulino

Col. 3, 11. Hafn. 1735. 4. P. DR.

RooERT, Paul. , De epistola, cuius meminit Pau-

lus Col. 4, 16, „xal rjjv fx yiaoSrxiiat." Part.

I—IV. Hafn. 1757—60. 4. P. DE. [Ufuldendt.]

Forste og andet Brev til Thessalonikerne.

Hemmingius, Nic. , Conimentarius in utramquc

epistolam Pauli ad Thessalonicenses. Wite-

Ijergfe 1566.

GuDME, Nic. Caspari, De statu Thessalonicensium,

ad quos scripsit apost. Paulus, ante, inetpost

conversionem. Part. I—III. Hafn. 1737—39.

4. P. DR.

Resentds, Jo. Johankis, Idea boni pastoris; ex 1

Thess. 2: de labore apostolico Pauli et sociorum

apud iUos, Disp. I. Hafn. 1652. 4. P. DA.

BncK, Jo. Jac. , Diss. circa dictum Paulinum 1

Thess. 5, 23. Hafn. 1752. 4. P. DV.

Lyserds, Wilh., prtps. (resp. Jo. Jani Viburgio,

Dano), Locus de Antichristo summarie ex 2

Thess. 2 concinnatus. Witteb. 1643. 4. P.

DA.

KoRTHOLT, Chr., prscs. (resp. Andr. Seinsheimer),

Apotheosis papaea, ad ilhistrandum locum 2

Thess. 2, 4. Kilon. 1690. 4. DA.

Halsen, Ott. Matth. , Winke zum Nachdenken

iiber 2 Thess. 2, 1—12. Friedrichsstadt 1816.

P.

StOrup, Geo. Henning. , De signo diacritico epistolarum

Paulinarum, [2] Thess. 4 [o: 3], 17.

Hafn. 1741. 4. P. DV.

Ferate og andet Brev til Timotlieus.

HoLMius, Petr. , De

vita S. Tiraothei. Part. I—

II. Hafn. 1741. 4. DA. [Ufuldendt.]

Dibvadius, Geo. Chrph. , Speculum sacerdotii,

sive commentarius in priorem epistolam Pauli

apost. adTimotheum. Hanovire 1599. — Samme

Bog med omtrykt Titelbl. ,

hvorpaa NaTOene

af de danske Forla^ggere ere anforte.

HoLST, Chr. Moller., De ratione interpunctionis

loci controversi 1 Tim. 3, 15—16. Hafn. 1771.

4. P. DR.

Lyngbye, Jo., De genuino sensu dicti Paulini 1

Tim. 3, 16. Hafn. 1773. 4. P. DR.

Masius, Hect. Gotp. , De doctrina djeinouiorura

ex 1 Tim. 4, 1 sq. in abstinentia ab esu car-

nis potissimum monstrata. Ilafn. 1699. 4. P.

DA. — WittebergiE 1709. 4. P.

BR0cnNER, Jo., Commentationum de epist. posteriori

Pauli ad Timoth. Spec. I—H. Ilafn. 1R26

—27. P. DB. Spec. III. Ibid. 1828. P. DB.

(U. B.) — Commentationes de epist. posteriori

Pauli ad Timotheum. Ibid. 1829.

RossiNO, Che. Ekasmi, De sensu dicti Paulini 2

Tim. 1, 7. Part. I. 1—2. Hafn. 1747. 4. P.

DV.

Wirth, Tob. Chr., De nonnuUis raomentis histo-

riee Hymeniei atque Phiieti (2 Tim. 2, 18].

Hafn. 1775. 4. P. DB.

De Janne et Jambre, quorum mentionem

apostolus facit 2 Tim. 3, 8. Hafn. 1707.

4. P. DV.

Grot, .1an. ,

LuND, Jac. Jo., Philosophemata in di\-inam in-

spirationem, 2 Tim. 3, 16. Part. I—H. Ilafn.

1745 [o: 1754]— 55. P. DE. [Ufuldendt.]

Wardinghuus, 0\\t:n., Diss. in verba Paulina 2

Tim. 3, 16, Oranis scriptm-a divinitus inspirata.

Hafn. 1770. 4. P. DV.

Meletemata in locum Paulinum

2

DE.

Tim. 4, 3 obvium. Hafn. 1761. 4. P.

Holter5l\n, Henr. ,

Bb^mer, Geo. Chr. ,

[sub prsesid. Hect. Gothofr.

Mash], Disp. de paUio Pauli, ex loco 2 Tim.

4, 13. Hafn. 1688. 4. DA. — Ed. revisa.

Ibid. 1690. 4. [3 forskjellige Udgaver.]

K0NIGSMANN, Andr. Lud. , Disquisitio ad 2 Tim.

4, 13, quid ibi (piXovtjs significet. E rasto edi-

dit Otto LuD. K0NIGSMANS, FiL. LubeciB etAlton»

1759.

Thamsonius, Chr., De sententia dicti Paulini 2

Tim. 4, 17. fyyio&tiv IX oTofiaToi ).iovTot. Ilafn.

1746. P. DR.

Brevet til Titus.

Wandal, Ped. J. , Paraphr. Danica in D. Pauli

epist. ad Titum, d. e. S. Povels Sendebreff til

Titum paa vort Danske Sprock forklarede.

1653. 4. P.

Wildhagen, Jo. Henb. , Epistolre ad Titum, in

qua idea veri ecclesiaj ministri repraesentatur,

expositio. Rost. 1700. 4. DA. — Recusa.

Ibid. 1734. P.

V. Haven, Petb., Coraraentatio in epistolam Pauli

ad Titum. Hal» Magdeb. 1742. 4. — Edit.

altera. Ibid. 1748. 4.

Billescou, Wilh. , De autore, loco, tempore,

cieterisque scriptionis circurastailtiis epistolse

ad Titum. [Hafn.] 1766. P. DV.

Busch, Ca». Ad., Explicatio epistola; Pauli apost.

ad Titum, et quidem capitis eiusdem primi.

Hafn. 1775. P. DB. — et quidem cap. secundi.

Ibid. 1776. P. DB.


71 Brcvcne til Pliilcmon of; Hcbrroerne. 7-2

ScHUKMANN, And. , Epimcnidcs Cretensium pro-

pheta et poeta, Tit. 1, 12 indigitat.us. Part.

I— II. llafn. 1733—34. 4. P. DB.

Resekius, .Io. Pacl., De illustri gi'atia dei, ([uam

Paulus ap. proposuit in epist. ad Titum 2, 11

—14. Disp. I—IV. Hafn. 1602—5. 4. DA.

Staunikg , Petb. , Diss. in dictum Paulinum Tit.

3, 5 de reali difterentia inter regenerationem

et renovationem. Hafn. 1762. 4. P. DV.

(U. B.)

Brevet til PMlemon.

BiLDS0E , Paul. Matth. , Introductio iu epist.

Pauli ad Philemonem. Hafn. 1752. 4. DDTh.

Tetens, Steph., Nonnulla in cpist. Pauli ad Philemonem.

Part. I. Hafn. 1793. P. DB.

Brevet til Hebrseeme.

Wakdal, Ped. J. , Paraphrasis Danica in epist.

D. Pauli ad Ebra?os, d. e. S. Povels Sendebretf

til de Ebra?er, fordansket oc [forklaret]. Kbh.

1656. 4.

Brevet til de Hebrreer. En Pr0ve af den reviderede

Overs., sombes0rges af den allern. beskikkede

Commission. Udg. af Jess M0ller.

Klih. 1817.

HoRNEMAN, Cl. Frees , Dcn vanskeligste Deel af

Brevet til Ebrseeme, bearbeidet til at vorde

forstaaelig Lsesning for Almuen. KVdi. 181S.

[v. Lynab, Roch. Fr.], Erklarcnde Umscbrcibung

des Briefes an dic Ebriier. Bremen 1756.

Hemmengius, Kic. , Commcntarius in cpist. apo-

stolicam ad Hebra;os. Witeberg. 1568.

Edingerus , Laur. , Isagoge ad epist. Pauli ad

Hebraios. Hafn. 1663. 4. P.

Brochmannus, Casp. Erasm. , Commentarius in

epist. ad Hebrseos. Opus postb. Hafn. 1706.

4. (Med Forf.s Portr.)

Cramer, Jo. Andr. ,

Erklarung des Briefes Pauli

an die Ebraer. 1— 2 Th. Kph. und Lcipz.

1757. 4.

Strdensee, Ad. , Erkliirung des Briefes an die

Hebriier. Flensb. 1763. 4.

HoRNEMAN , Cl. Frees, Commcntar over Brevet

til Ebrajenie, sora Bilag til den forhen udgivne

Oversettelse. Kbh. 1324.

CoLDiNG, Jac. Lovenius, De autore epistolse ad

HebriEos genuino. Part. I. Hafn. 1741. 4.

P. DV.

PoNTOPPiDAN, Jo., De autore epistolse ad Ilebrseos.

Hafn. 1758. 4. P. DE.

Stauning, Petr., De epist. ad Ebrffios, quis eius

secundarius fuerit autor. Hafn. 1764. 4. P.

DV,

Weber, Jak. Jac. , De authoro epistol» ad He-

br.-eos. Part. I-II. Hafn. 1766—67. 4. P.

DB.

FuGLEDE, Jo., Dc auctore cpistolre ad Ebricos.

Hafn. 1776. P. DE. [Ufuldendt.]

Myn.ster, .Iac. Pet., Undersogelse om Forfatte-

ren .af Brevet til de Hebrjeer. Kbh. 1808.

[Aftryk af Xy :\Iinerva 1808.]

Li"ND, Jo., De consiHo quo exarata est epistola

ad Hebrjieos. Part. I. Hafn. 1793. P. DB.

Bredsdorff, Mart., Disquisitio argumenti pro

satisfactione , ex epist. ad Hebrieos desumti.

Part. I. Hafn. 1781. P. DV.

HoLLANDER, Jo., ^p fi3 scu de filia vocis

[Hebr. 1, 1]. Hafn. 1666. 4. P. DR. — Med

forsk. Titelbl. i (U. B.).

WiNDEPONTANUs , Lamb., Dc Judseorum 'jipTia,

Lat. filia vocis. Hafn. 1702. 4. P. DR.

Uksints, Theodos., De ^\p ,13. Hafn. 1735. 4.

P. DR.

HauLBECH, J0RG., En hellig Anatomie ved Guds

hellige og kraftige Ord, sora skarpere end

noget tve-egget Svserd igiennemtr»nger Sisel

og Aand, forestillet af Hebr. 4, 12. Kbh. 1722.

Jessen, Fr. , De Mclchiscdecho ad Christum relato

[Hebr. 7, 2]. Part. I. Hafn. 1758. P. DR.

Faber, Adgustin. Chr. , Quod sanguis Christi

pretiosissiraus in Veteri Tostamento sit jira?fi-

guratus, probatur ex Ebr. 9, 8. Hafn. 1701.

4. P. DB.

HoLMER, Jo. Chr., Diss. in dictum epistolse ad

Hebr. 11, 19. Hafn. 1766. 4. P. DR.

Wandalincs, Jo., Martyi-ologium Vet. Testamcnti

Paulinum, sive de cruciatibus martyrum Vet.

Tcstamenti, ex Hebr. 11, 36—37. Hafn. 1715.

4. P. DA. — Samme Bog med tilf^iet Dedi-

kation.

Kkaglcnd, Petr., De serra, martyiii instrumento,

ex Hebr. 11, 37. Ilafn. 1700. 4. P. DB.

Jakobs Brev.

S. Jacobi apostoli cpistola; versio Arabica et

iEthiopica, utraque Latinitate donata, opera

Theodori PETR.a;i. Lugd. Bat. 1654. 4. P.

Ursin, Geo., Sanct Jacobs almindelige Ski-ivelse

med korte Udtydninger. Til Trykken befor-

dret af hans Son Fr. Ursin. [Kbh.] 1740. P.

[Riegels, Xiels Ditl.], Frie Omskrivning af Apost.

Jacobs Brev, sarat en Indledning, visende Kir-

kehistoriens raindre Jsytte for Leerde endLa;ge.

Kbh. 1784.

BuGGE, Ped. Oliv. , Jakobs Brev oversat med

Anmserkninger. Kbh. 1799. P.

Hemmingius, Nic. , In epistolam Jacobi apost.

commentarius. Additus libellus de regenera-

tione. Hafn. 1563.


73 Jakobs, Pctcrs, .Toliaiiiies'» op; Jn(las's Bicve. 74

BHOcmiAND, Casp. Fr., In canonicam ct catlmlicam

Jacobi epistolam commentarius. [Hafn.]

1640. 4. r>A. — Samme Bog med omtrykt

Titelbl. oK tilfoiet Fortale. Ilafn. 1G41. 4. —

Francofurti 1G38. fol. — Ilafu. 170G. 4. —

Ibid. 1730. 4.

Clem£NT1N , IIenh. jE.srEnsoN, Parapbrasis cuni

notis in epist. Divi Jacobi. llalu. 177C. I'.

I)B. |Uful(lenflt.|

LuNDius, Jo., Obscrvationes in cpistolam Jacnlii.

Accedit ciusdem versio Danica. Spcc. 1 II.

Ilafn. 1795—!)G. 1'. DB. (U. B.)

Cl-AnsEN, Jo., Introductio in epistolam Jacobi.

Gottinga> [1800|. V. DDTh. (U. B.)

SoMMEK, Magn. , De catholicis, (juas dicunt cpi-

stolis ct specialiter de epist. Jacobi eiusfpie

auctore, una cuni interpretatione quorundam

cap. 1 commatum. Sor0e 1813. 4. DDTh.

IIoRREBOw, Chk., Diss. dictum Jacobi 1, 17 ex

astronomia explicans. Ilafn. 173i). 4. P. DB.

BwNCH, Jan. , De lege libertatis perfecta, cuius

in ep. Jac. 1, 25 fit mentio. Hafn. 1773. 4.

P. DE.

H0YiiERG, Laur. Jac. N., Dc indole epistola; Ja-

cobi in])rimis cap. 2, 14—2G. llafu. 1825. P.

DB.

Groos, Andk. , Diss. (jua singularis de lingua lo-

cutio Jac. 3, 6 cxplicatur. Ilafn. 1741. 4. P.

DV.

Hald , Petr. Tetens, De loco cp. Jacobi 3, 18.

Hafn. 1827. P. DB.

Holm, ToBn., De dicto Jac. 4, 5— G. Hafii. 1772.

4. P. DB.

Clod, Petr. , De spiritu concupiscente ad invidiam

in dicto Jac. 4, 5—6. Hafu. 1774. P.

DR. (U. B.)

Peters farste og andet Brev.

Wanu.u.inus, Petr., Paraphrasis Daiiica iii utram-

(lue D. Petri apostoli C]iistohim , d. e. Apost.

5. Peders tvende Sendebrctfve, fordanskct oc

forklaret. Kbh. 1G5G. 4. P. (U. B.)

Balle, Nic. Kdinger, Peders forste Brcv, for-

danskct. Kl)h. 1815. [Uden Titelbl.] P.

Teilmann, Jo., Diss. in dictum 1 Petr. 2, 8 iis

xoi iTtOijaav. Ilafn. 17GS. 4. P. DK.

BoRRicmus, Andk., Dc vero vcil)oiuiu 1 1'etr. 3,

18—19 scnsu. [llafn.] 17(i7. 4. P. Dl!. [Ufuld-

endt.l

Kenkel, Steimi., Projiositio iiriiiii ct tertii gene-

ris idioiuatica ex 1 1'etr. 4, 1. Lips. 1G87. 4.

DA.

Adams, Thom., Auslcgung dcr andcrn allgcm.

Kpistel des heil. .Viiostcls Petri. A«s dciu

Englischen durch J. 11. i\l. ('o|icnli. HO^. 4.

CoLDlliG, Jac. hovTiTi., Dc Simoue Petro genuino

autore posterioris quce nomen prajfert Petri

epistolffi. Hafn. 1740. 4. P. DV.

Kohnen, Wekn. , A|)horismi theologici in locum

2 Petr. 1, 19. Bremx- 1714. 4. P. DG.

Johaiines's forste, andet og tredie Brev.

S. Johannis apost. ct evangel. epistolae catholica'

tres, Arabicce et.^thioi)icfe, omnes ad verbuia

iu Latinum versaj, cura Jo. Geo. Nisselii et

TiiKOD. Petr^;!. Lugd. Bat. 1654. 4. P. —

Samme Bog med omtrykt Titelbl. , hvorpaa

Nisselii Navii er udeladt.

Wandal, Ped. J., Paraphrasis Danica in 3 D.

Johannis epistolas, d. e. S.Johannis tre SeiidebreBVe,

udaff Ilofvetsprock paa vores Danske

Sprock forklarcde. Sleszwig 1654. 4. P.

— ,

Paraphrasis Germanica in 3 D. Johaniiis

epistolas, auss dem Danischen ins Teutsche

transferiret. Schleszw. 1655. 4. P.

Hemmingius, Nic. , Commentarii in S. Johannis

apost. epistolas. Witebergse 1569.

RoTTBOLL, Chr. Mich. ,

Dc epistolarum secuiidio

et tertiaj Joanius inscriptione. Hafn. 17G7.

DDTh.

Hansen, Carol., De vero sensu verborum 1 Joh.

3, 20. Hafn. 1779. P. DV.

Ulitsch, Jo. Sigism., Diss. epistolica de vexatis-

simis Joannis verbis de Christo veniente per

a(iuam et sanguinem [1 Joh. 5, GJ. Altou. &

Flensb. 1740. 4. P.

R0RDAM, Chb. Bolle, Dc authcntia effati Joan-

ufi de tribus in cselo testibus, 1 Joh. 5, 7.

[llafn.] 1765. 4. P. DR.

Balle, Nic. Eding. , De genuino sensu dicti 1

Joh. 5, 16. Ilafn. 1766. 4. P. DR.

R0KDAM, Chr. Bolle, Dc libertate intercedendi

pro peccatoribus ad inortem ab apost. Joanne,

1 Kp. 5, 16, ecclesia; non denegata. Hafn.

17GG. 4. P. DB.

— , De geuuino versus IGmi cap. 5ti cjjist. Joannea;

lm;c scopo. ]Hafn.] 1767. 4. P. DB.

Fugl, Ad. Andr., De natura peccati ad mortem

e 1 Joh. 5, 16—17 explicata. Hafn. 1768. 4.

Prisskr.

Judas's Brev.

WoLFBURG, JLvARTEN Casp., S. Judic almindclige

Seudebrev udi dcnd Granlskc Gruud-Text, der-

hos oversat paa Latinsk, Dansk, Tydsk, Fransosk,

Italiensk og llollaiidsk, med hostcgnede

Forklaring. [Flensb.[ 1716. 4.

S. Juda> apost. epistohe catholicn? versio Arabice

et yKthio|>ice, in Latiuitatem translata, a Jo.

Geo. Nisselio et Tiieodoro Petr.«o. Lugd.

Bat. 1G54. 4. P. — Samuic Bog med ointrykt

Titclbl., hvorpaa Nisselii Navii er iidcladt.


75

M01.LEB, Jo. Fk., Paraphrasis epistolse Judae cum

notis. Part. I—II. Hafn. 1777. P. DB.

BuBCHAKDus, Matth. Henb. , D. Judee epistolse

catholicse, in qua certaminis fidei adversus im-

pietatem idea repraesentatur, exeget. expositio.

Rostoch. 1G90. 4. DA.

Bang, Jo. Otto , Introductio in explicationem

epistolas apostoli Judse. Part. I— II. llafn.

1752—57. 4. DLTh. og DA. [Ufuldendt.]

BiNDESB0LL , Jens , De

fontibus , unde qusedam

haurire potuerit Judas. Part. I. Hafn. 1787.

P. DB.

M0LLEK, Jo. Fr., De dicto Judfe versu 9. Hafn.

1774. 4. P. DR.

Paltjdan, Jo. Jac, De prophetia Enochi, ad Jud.

V. 14. Hafn. 1739. 4. P. DR.

Joliarmes'a Aabenbaring.

Wandalinus, Petk., Paraphrasis Danicain Apoca-

lypsin D. Johannis. [Uden Titelbl.] 4.

Johannes Aabenbaring, metrisk

oversat, med Oversigt over Bogens Plan

ogAnm. Kbh. 1816. [Sfersk. afti-ykt af Vidensk.

Forh. ved Sjfellands Stifts Landemode. 2det B.]

Hektz, Jens Mich. ,

Montek, Fr., Die Offenbaruug Johaunis, iibersetzt.

Kph. 1784. — 2. verbesserteAuflage. Dnd.lBOe.

Aalb[org], Niels Michelss0n, Forklaring offuer

S. Johannis Obenbariug. Kbh. 1611. 4. —

Sanct Johannis Aabenbaring, kortehg og een-

foklig forkkiret, oc nu corrigeret. Sst. 1627. 4.

Frisius, Matthias, Tabula synopticahistorise Kovi

Testamenti Apocalypticfe. Luneburgi 1683. fol.

P. [Med Forf.s Portr.]

Ignoti Philalethis [o: Jo. BKUNSJriAN] trias schediasmatum

de nonnunis ad Apocalypseos interpretationem

spectantibus. Hafn. 1695. P. —

Schediasmatum apocalypticoruni sive de non-

nullis ad Apocalypseos inteiijretationem spec-

tantibus hbri tres. Ibid. 1697.

— , Phosphorus apocalypticus sive periodorum

apocalypticarum recensus. Hafn. 1G96. — Editio

altera, priore auctior. Iljid. 1G99. — Samme

Bog med omtrykt Titelbl.

(LucoppiDAN , Nic. , Forklaring over Johannis

Aabenbaring. Kbh. 1728. 4.] [Uden Titelbl.

og Shitning. Hele Ophiget af Bogen brsendte

med Bugtrykkeriet 1728.)

Rambach, Jo. Jac, Betragtninger over de Sy\

Forjoettelser, hvilke Guds S0n i de Apooalyp-

tiske Breve har givet Seyei^vinderne. Af det

Tydske i det Danske Sprog oversatte. Kbh.

1734.

Danckell, Povel Zachak. , Anviisning til et nyt

og fatteligt Systema over Aabeubariugen. Udg.

af Ped. Danckell. Kbh. 1754. 4.

Hamsier, Jo., Synoptioa Ajiocalypseos per B. D.

Johannes's Aabenbaring.

Bengehum explicatfe reprsesentatio. Hafn. et

Lips. 1756. 4. P. DV.

Bengel, Jo. Albr., Tresindstive opbyggelige

Taler over Johannes eUer rettere Jesu Christi

Aabenbaring. Oversat af Thom. Balle. Kbh.

1765.

Marcussen, Ped. , Forsog til Betragtninger over

St. Johannis Theologi Aabenbaring. Kbh. 1771.

P.

HoGNASON, GuDM. , Si0 Sende-Bref Jesu Christi,

til Safnadanna i Asia, med stuttre Utskyringu.

Hrappsey 1784.

JoHANNSEN, Nic, Die Offenbarung Johannis, oder,

der Sieg des Christenthums iiber das Judenund

Heydenthum. Flensb. und Leipz. 1788.

M0NSTER, Petk. Jo., Dc Dionysii Alexandrini

circa apocalypsin Johanneam sententia. Hafn.

1826. DDTh.

CoLDiNG, Jac. Loven., Diss., qua Johannem Euangelistam

fuisse genuinum autorem Apocaly-

pseos ostendet. Part. I— II. Hafu. 1739. 4. P.

DV & R.

Steenbuchius, Jo., Christus in Apocalypsi Johannaea

sub variis notionibus sed una instar omnium

prjesentatus et Anti-Christo oppositus.

Hafn. 1725. 4. P. DA.

Apocalypsis reserata, d. i. Geoffnete Offenbarung

Johannis , darinnen durch Erklarung des 11

uud 16 Cap. gezeiget wird, wass bey unsern

Zeiten zugewarten ist. Christianstat 1653.

Hassel, Nic, De genuino dicti Apoo. 1, 4 sensu.

Hafn. 1776. P. DR.

Cluvekus, Jo., Oratio qua ostenditur, Romam

pontificiam esse Jerosolymam apostaticaniDo-

mini interfectricem, cap. 2. v. 8. Acad. Soran.

1627. 4. P.

WiNDiNoics , Ebasm., Malthesh fil., De calculo

albo, [Apoc. 2, 17]. Hafn. 1712. 4. P. DR.

Hajieb, Maet. Vilh. , De calculo albo, Apoc. 2,

17. Hafn. 1751. 4. P. DV.

A Felde, Alb., (prses. Henti. Muhlio), De fato

duorum testium, ex Apoc. 11, 3— 11. Ivilou.

1702. 4. DA. [Ufuklendt.]

HoLST, Jasp. , Diss. de muHere sole amicta, ex

occasione dicti Apoc. 12, 1. P. DR. (U. B.)

Faxovius, Bened. Meizon, De loco Hannageddon,

Apoc. 16, 16. Hafn. 1707. 4. P. DE.

MCnter, Fr., Do occulto urbis Romas nomine,

ad locum Apoc. 17, 5. Hafn. 1811. 4. P. Pr.

synod.

Det Ny Testaments Apokryfer.

BiRCH, Andr. , Auctuarium cudicis apucryphi M.

T. Fabi Fasc. I. Havn. 1804.


1 Ai)okryfcr. ImlUiliiiii}; til Slmliet af hele Bibleu. 78

Det Ny Testamentes apokryphiske Boger, over-

satte paa Dansk efter Gottfr. Arxolds tydske

Oversa?ttclse 1733. Kbh. 1801.

Euangelium Nicodemi, domini nostri Ihesu Christi

discipuli, de eiusdeni itassione. Ilafn. 1514,

imiiensis ct artc Pauli Rieff. 4. P.

RORDAM, Jo. Chr. , De authentia C|iistolrt' I5ar-

nahae. Part. I. Ilafn. 1S'^S. DLTli.

DAi.nrus, IOnev. , l)e epistola qu;e vulgo Serva-

lori tribuitur resijonsoria ad Abgarum Edessse

principem. Diss. I—III. Hafn. 1697—99. 4.

DB. — Samme Bog med enkelt Titelbl. Ibid.

1G99. 4.

Abild, Cnn., De epistola falso tributa Christo.

Ilafn. 1733. 4. P. DV.

Anc-itebsen, Sevek., Dc epistola ad Laodieenses,

LNBLED.MNG TIL IIILELSTUDIET.

Indledning til Studiet af hele Biblen.

Een liidhn Indgangh vdi Schriflthcn, vdi huilcken

manghe aff the Hoifuz Puncther vdi thz

Ny oc Gamblaj Tcstameuther kortlighen forclares.

Vdsadt aff Tydesk paa Swensk wedt Mester

Oi.UFF Perszn, ther effther aff Swenske

paa Danske, oc nu tridie Gangh forlenghedt

og forogth [ved Pethek liuHGESZMEDT , Pra?st

i Horssness]. Wiberg 1530. P.

Pai.ladius, Petb., Isagogc ad libros propheticos

et apostolicos. Witebergse 1557. — Forskjellig

Udgave. Ibid. eod. a. — Ibid. 1558. — Bnd.

1559. — Ibid. 1573. — Ibid. 1577. — Ibid. 1580.

— Ibid. 1584. — Ibid. 1587. — Ibid. IGOl. —

Nunc de novo in quaestiones redacta et neces-

sariis additamentis adaucta; restauratore et

autore Dan. Cramero. Ibid. 160G. — Rostochii

1G30.

— , De

— Editio ultima correcHssima.

Bibliis Sacris et libris Veteris

S. 1. & a.

et Novi

Testamenti. Eiusdem explicatio oratiouis Chri-

8ti, Joh. 17. Fraucoforti 1558.

Smith, Henrick, Taffle oc Register, flittelig tilhaabe

dragen aff den Helligc Scrifft, indhol-

lcndis de merckeligste Iloffuit Artickle aff alle

Ting, som Mcnniskeu ere trastelige etc. Kbh.

15G0. 4.

Allc Doctoris Martiki LuTHERS Fortale, som hand

screfl' offuer det Gamle oc Ny Tcstameute

[overs. af IIenr. SmithJ. Kbh. 15G0. 4.

Lalbentius, Andb., (resp. Jac. MATTHLiE), Theses,

summam doctrinse coelestis dc Novi et Vete-

ris Testamenti consensione atque diuersitate

continentes. Hafn. 1582. 4. P. DA.

CiuNAKius, Halvakd., Isagogc in singula Biblio-

i'um Sacromm utriusque Testamenti capita,

versibus compreheusa. '

Rostoch.

1598. 4.

Saxi:, MicHAEL, En lideu aandelig Sporsmaals

Bog, sanimeiulragcu af deii II. ScritVt etc. Kor-

quiB ex Col. 4, IG S. Paulo falso tribuitur.

Sehediasm. I-II. Hafn. 1721. 4. P. DV.

dansket af Halffuord Gunnerson. RostocklG02.

— Kbh. 1605. — Samme Udgave med nyt

Titelbl. Sst. 1643. — Sst. 1616. — Sst. 1737.

Paa Forbladet: „P. Piine". — Samme Udg.

mcd Titel: „Gudelig Spersm. B." — Sst. 1744.

— Sst. 1752. (U. B.) - Sst. 1764. — Sst. 1785.

HuTTEKUS, Leonard., Euchiridion biblicon, Bi-

belske Haaudbog , huorvdi kortelig forfattis

huert Gapittels Indhold i den gantske Hellige

Skrifft; paa Danske vdsat vedN. M. Aalb[oro].

Kbh. 1618. (U. B.)

Baktholints, Casp. , De S. S. Bibliorum pai-titionibus.

Hafn. 1626. 4. P. DA.

J. A. , [o: Jo. Arndt], Informatorium Biblicum,

d. e. nogle christelige Paamiudelsers Puncter,

der soui eu Ta?nkczeddel skulle skrifvis for en

ludgaug i Bibelen etc. Kbh. 1629. (Iv. B.)

(U. B.)

Memoriale Biblicum antiquum, interpolatum, ubi

opus erat , potissimum pro iuuioribus. Ilafn.

1G30. 4.

Witzlebius, Geo., De Scriptura Sacra. Ilafu. 1671.

4. P. DA.

Lintrupius, Sever. , De polymathia Scriptorum

Sacroium. Sched. I-III. Ilafn. 1693—95.- 4.

DA. [Ogsaa mcd samlct Titclbl.: De polyma-

thia Script. Sacr. speciatim D. Pauli apostoh.j

Lassenius, Jo., Biblischcr Kern und Auszug dcr

gautzen Heil. Serifft, continuiret und gantz

aussgefertiget vou Jo. Jac. Langiarr. Kph.

1697. — Ibid. 1699. — Ibid. 1705. [I allc Udg.

Forfat.s Portr.]

— , Bibelske-Kierne, og Korte Bcgriff paa den

gaudske Hellige Scrifft, paa Dansk oversat af

Antonio Mus^o. Kbh. 1699. 2 Part, overs.

af Peder 'NVitt. Sst. 1700. (K. B.) — Sst.

1705. — Sst. 1709. - Sst. 1720. — Sst. 1751.

— Sst. trykt af J. J. Iloi.ffuer |u. A.) — Sst.

trykt af Sanime, [forsk. Udg.j. — Sst. trykt


79 Indledning til Studiet af liele Biblen og af det Gamle Testament. 80

hos A. H. Godiclie (u. A.). - Sst. 1773. - Sst.

1795. [I alle Udg. , undt. 1720, med Forfatte-

rens Portrajt.]

•— , Bibliu Kiarne, ))ad or Stutt Innehalld allrar

Heilagrar Ritningar, fyrst samanntelienn i Py-

sku, enn sydann vtskrifadur aa Islendsku epter

Danskre Vtlegging [af Thoblak Skdlason]. Aa

Hoolum i Hialltadal 1744.

En kort Eft"terretning om Indholden og Tilsammenhsengelsen

af den gandske Hellige Skrittt.

Oversat af det Tydske i det Danske Tungemaal.

Schlesw. u. A. — Ny Overstettelse. Kbh.

1759.

[Teepager, Petr.?], Libri Biblici et Veteris et

Novi Testamenti. [S. 1. & a.]

ScHHEiBER, Matth., Bedenck-Spriiche und Reime,

worinnen der Inhalt eines jeden Buchs der

Heil. Schrifl^t verfasset. Copenhagen [c. 1720].

4. P.

Korte Betragtning over

enhver Bogs Hensigt og Oyemerke udi den

gandske Hellige Skrift. Tilforn udg. paa det

Francken, Aug. Hekm. ,

Lat. Sprog, men nu i det Danske oversat.

Kbh. 1732.

BoRREBYE, .Tac, Den Bibelske Arithmetica, eller

tvende Register over alle de Tal, som iindes

i

— ,

den Hellige Skrift't. Kbh. 1733. 4.

Et lidet Bibelsk Regnebret, paa hvilket adskillige

mrerkvserdige Ting i den HeUige Skrift

lindes optegnede og til visse Tal henforte.

Kbh. 1748.

Tkeschow, Hekm. , De

sensu Scriptur» S. non

depravato. Hafn. 1759. A Judteis. Ibid. 1761.

A Christianis. Ibid. 1763. 4. DB.

Tv»r faaordar Uppvakninger fyrir og um uppbyggilegann

Lestur Heilagi'ar Ritningar; su

fyrri Prof. Fhankeks, enn su siidari Jo. Arndts.

Ur Pydskunni aa Non^ffinu snwinnr. [Kbh.

1762.]

Stacning, J0RG., Korte Anm. over enkelte Steder

af det Gamle og Nye Testamentes Boger. 1

D. Aalb. 1773. 1 D. 2 Stykke. Viborg 1773.

MossiN, Jo., De academia coelesti ab ipso deo

erecta. Ilafn. 1779. 4. DDTh.

Bibel Calender, til Tjeneste for flittige Bibel-

Lsesere. Overs. fra det tydske i det danske

Sprog [efter Nic. Haases Bibel. Leipz. 1704.

8.]. Ivljh. 1780. P.

Petersen, Ingw., Gemeinuiitzige Erliiuterung der

gesammten Heiligen Schrift nach D. Lutliers

Uebersetzung. Flensb. u. Leipz. 1780.

Fabricius, Otho, Bidrag til Bibel-Kundskab ved

oplysende Auin. 1. St. udg. til en Prove. Aalb.

1781. P.

— , Bidrag til Bibel-Kundskab ved oplysende

Aum. 1—2 B. Kbh. 1782—87.

, Indledning

I Hammond,

Stauning, J0RG. , Saml. af oplysende Aiim. over

Bibelen forUlsei-de. 1 D. (Over de femMose

Bager.) Odense 1785. [Indeholder kun Aiim.

til 1 Mose B., og mere synes ikke at va^re ud-

kommet.]

EfteiTetning om, hvormange B^ger, Kapitler,

Vers , Ord og Bogstaver der findes i begge

Testamenterne af den Hellige Skrift. Kbh.

1794. P.

Prahl, Pet., Forsgg til en bibelsk Haandbog,

som et Hjelpemiddel til at Ijette Arbejdet for

LEererne ved Skolerne paaLandet. Haderslev

1803.

Agrip af Bibliugi-einum sem innihalda Hgfudlserdoma

og Skyldur Kristilegrar Truar. Kpmhfu.

1807. P.

RosenmCllek, Jo. Geo., Anviisning til Bibcleus

opbyggelige Lffisiiing. Fordansket ved Andr.

Pet. Meden. Aalb. 1809.

Krummacher, F. A. , Bibelkatekismus eUer kort

Fremstilling af den Hellige Skrifts ludhold.

Fordansket af H. I. Hajouer og H. Carstens.

Odense 1816.

M0LLER, Rasm. , Kort Anviisning til en frugtbar

Bibellresning. Kbh. 1820. P.

Kurze Anweisungen alterer Gottesgelehrten fiir

christliche Bibel-Leser. Schlesw. 1820.

Hiilfs-Biichlein beym Bibel-Lesen. Schlesw. 1820.

Dinter, G. F. , Anviisning til Bibeleus Brug i

Almueskoler. Overs. fra det Tydske af Hans

EiL. WoLF. 1—3 D. Odense 1823.

Om den Hellige Skrifts opbyggelige Lsesning og

Betragtniug. Oversat af det Tydske. 2det

Oplag. Kbh. 1828. P.

til det &ainle Testament.

usu et abusu Veteris Testameuti.

Hafu. 1786. P. DB.

Hilak. , De

Francke, CrEO. Sam. , Commcutationcs quredam

dc librorum Veteris Tcstamenti iu institutioiie

popuH prajstantia et usu. Comm. I. Schlesv.

1788. 4. P.

Callisen, Chh. Fr. , Handbuch beini Lesen dcr

Heiligeu Schrift Alteii Testaments. 1—3 Tli.

Schlesw. 1821—23.

MoLT.KR, Rasm. , Veiledning til Lajsniug af


81 Pen Ik'llige Sknfts Canon. Ilaaiidskiifter af BiMen. 82

Nascou, Matth., De pra'niatura Kovi Testamenti

prffilcctione pliilologia? ctim aacriE tum profanw

noxia. Ilafn. 178(5. 1'. I)B.

Taubee, Jo. Hknr. , Anvisnini; til mcd Nytte at

brugc Jcsu Lcvnets Ilistoric vcd dc firc Kvangelister

som en uundvierlig Ucligions Bog.

Odense 178G. Pr. fra Gymn.

MiCHAELis, Jo. Dav., Indledninjj til dct, Nye TcstamGntes

Skrivtcr. Ovcrsat efter den 4 Udgave

vcd J0R(!. Staunino. 1 —3 D. Kbh. 1790

—92.

Haenlein, IIenb. Carl Alex. , Indlcdning til dct

Nye Testamentes Skrivter. Oversat ved J0rg.

Stauning. 1—2 (1—2) D. Kbh. 1798—1801. —

Tillaeg til fgrste Dcel af IIaenleins Indledning

til dct Nye Testamentcs Skrivter. Af det

Tydske ved Indledningcns OvcrsiEttcr. U. A.

Callisen, Chb. Fr., Handb. beim Lcsen der Ilei-

ligen Schrift Neuen Tcstaments. 1—2 (1— 2)

Th. Altona 1813-14.

M0LLEB , Rasm. , Veiledning til Lresuing af det

Nye Testamente. Kbh. 1820. — 2den fort/gede

Udgave. Sst. 1824.

— , Leidarvisir til ad lesa hid Nya Testament.

Sniiinn a Islendsku. [Overs. af G. Oddson,

Th. Gudmundsson og Th. E. Hjalmaesson.]

l-2Part. Kaupmh. 1822—23. (U. B.) — 1-2

Part. Bjid. 1823—24.

.MicHELSEN, Marc. Che. ViLH,, Dc divisioue libroruin

Novi Testamenti. Hafn. 1828. P. DB.

(U. B.)

Den Hellige Skrifts Canon. Authenti

og Integritet.

Canon i Almindelighed

KoRTHOi.Tus, Chr,, Dc raii.mc Srriptura! Sacrte

tractatus. Rostoch. 1G(3.^. 4. DA.

Det Gamle Testaments Canon.

Kenckel, Steph., De anctoritate Sacra; Scriptura'

ct numcro libroruni canonicoruni Vetci-is Tcsta-

menti, contra Pontificios. Helmstad. 1648. 4.

DA. — Edit. iterataetrecognita. Ibid. 1654. 4.

Ancheb, Laur. , De canonica auctoiitate libri

Kstheric. Part. 1. llafn. 1774, 1, I'. HHTh.

Det Ny Testaments Canon.

Hakdeh, Theod. , Dc canonc Novi Testamcnti

('ius(pic constitutioiu' Jiiliniiiica, Ilafn, 17;'i3,

I, r. iii;,

Wandai.inus, Jo. , Vcstiliuliiiii in div. apostoli

Jiida' cpistolain ciitliolicani, 1'art. I. dc :iuctoritatc

ciiis iMiioiiicit, llarn, lt)ti3. 4. P. DA.

Brown, ,Ian. Parel. , De auctoritate canonica

epist. Judic. Part. I—m. Hafn. 1771-73. DB.

Det Ny Testamcnts Authenti og Integritet.

Zahrtmann, Henr. CnR., Argiimenta pro autlicn-

tiii librorum sacrorura Novi Testamenti ex

Ikereticorum scriptis desumta. P.irt. I — IV.

Ilafn. 1781—84. DB.

IIemsen, Jo. Tychsen, Die Authentic dcr Schrif-

tcn des Evangelistcn Johanncs. Schlesw. 1823.

IIali), Pete. Tetens, De internis critices ratio-

iiibtis earuinque vi authentiam epistolie Pauli

ad Hcbricos ob verba 2, 3 vidgo oppositam

probandi, Ilafn, ISIiO, I'. Hli.

Oni Haandskrifter af Biblen, Lsese-

maader.

Adlee, Jac. Geo. Chb., Kurtze Uebersicht seiner

biblisch-kritischen Reise nach Rom. Altona

1783.

Rosted , Jac. , Beskrivclse over den paa Pergament

skrevne Bibel, som forvares i dct Deichmanske

Bibliothek i Christiania. Christiania

178G. P,

Kall, Abe,, Dc codicibus luss, biblico-Hebraicis,

maxime Erfturtensibus, Hidae 1(J(JG [Ipes: 17(JG].

4. P. DMA.

Tbeschow, Heem. , Descriptio codicum veterum

ali(juot Graicorum Novi Foederis manuscriptorum

in bibliotheca Csesarea Vindobonensi.

Hafn. 1773.

Hensleb, Che. Gotth., Codicum Novi Testamenti

Gra;corum, qui Havniie in bibl. reg. adscrvan-

tur, notitia. Spec. I. Hafn. 1784. P.

IIwiiD , Ande. Che. , Libellus criticus de indolc

codicis ms. Gricci Novi Testamenti bibliothecie

Cses.-Windobon. Lambecii XXXIV. Aicessit

textus Latin. Antchieron. ex cod. Liittiliano.

Hafn, 17S.5.

BiBCH, Andb., Kritisk Bcskr. over gra^skc Haand-

skriftcr af dct Nyc Tt^stiiincnte. Kbh. 1785.

Hwini, Andr, CiiR., Itevision iif llr. Andr. BiEcns

Kritiskc Bcskr. over gra'skc Ilaandskr. af det

N. Test. Kbh. 1785. P.

BiBCH, Ande. , VariiP Lectiones ad tcxtuin Aet.

app. , Epp. Ciitholiciiruin ct Pauli, ex codd.

GriBcis mss. bibl. Viiticana», Barberinse etc.

HafniiB 1798.

— , VarifE lectiones ad textum Apocalypseos ex

codd. Grivcis inss. bibl. Vatic. , Barbcrin. ctc.

llarn, 1.8()().

— , Variic lectiones ad tcxtuni IV Evangcliorum

cx codd. mss. liibl. Vatic. , Barbcriti. etc.

Ilalii. l.^^OI.


83 Bibeludgavei- og Oveisietteleei'. 84

MOnter, Fk. , iS^otitia codicis Graeci evangelium

Johannis variatum continentis. Hafn. 1828. P.

(U. B.)

Bibeluclgaver og Overssettelser.

KoETHuLT, Chr., Diss. theol. de variis Scriptura;

Saerii' editionibus II. Kilon. 1668. 4. P. DA. —

[Der udkom 6 Disp., der udgaves samlede med

Titel:] De variis Scriptui'8e Sacrse editionibus.

Ibid. 1668. 4. (U. B.) — Ibid. 1686. 4.

Tekpaghics, Petr., Prodromus bibliotheca" sacrie,

s. designatio prscipuarum S. Bibhorum editio-

nuni. Ilafn. 1680. P.

liORCK, Josu.s, [ludex editionum Bibhorurn, quas

adhuc desiderat editor. Hafn. 1773.]. Udeu

Titelbl.

— , Die Bibelgeschichte in einigen Beytragen erlautert.

1—2 Th. Kph. und Leipz. 1779—83.

Adler, Jac. Geo., Bibhotheca biblica Seren.

Wurtenbergensium ducis, olim Lorckiana. Al-

tona; 1787. 4. [Inddelt i 5 Partes, af hvilke

3., 4. og 5. ere sa;rsk. paginerede.]

Kallius, Jo. Chr. , Prodromus examinis criseos

Houbigantianae iu codicem Hebrajum. Hafn.

1763. 4. P. DA.

— , Examen criseos Houbigantianre in codicem

Hebrajum.

DA.

Spec. I—V. Hafn. 1764—70. 4.

MCnterus, Kr., Commentatio de indole versionis

Novi Testamenti Sahidicse. Accedunt fragmenta

ejjist. Paulli ad Timotheum ex membr.

Sahid. Hafn. 1789. 4.

— , De ffitate versionum Novi Testamenti Copticarum.

Hafn. 1790. 4. DDTh.

Gerhardus, Jo. Ern. , (resp. Chr. Jan. Jersino,

Hafnia-Dano) , Exercitationum ad Novum.Testamentum

Syriacum Disp. \TIa. Witteb. 1648.

4. P. DA.

WowERius, Jo., Syntagma de Gra>ca et Latina

Biljliorum interpretatione ; nunc primum in lucem

emissum ex biblioth. Geverh. Elmenhorstii.

Hamburg. 1617. — Samme Bog med omtrykt

Titelbl. Ibid. 1618.

HoRNEMAN, CLAur. Frees , Spec. exercit. critic.

in versionem LXX interpretum ex Philone.

Gottingse 1773. — Samme Bog med omtrykt

Titelbl. og tilfoiet PrKfatio. Hafn. 1774. DB.

— Specimen H. Ibid. 1776. DB. [Begyndelseu

udkom underTitel: Obi*ervationes ad iUu-

strationem doctrinee de canone Veteris Testamenti

ex Philone. Bjid. 1775. DB.] — Specimen

HI. Ibid. 1778. DA.

Ivrafft , Car. Fr. , Lutherus Lutheranorum primus

veruscjue Hieronymus, li. e. Comm. de vcr-

sione Bibliorum Latina AYitteb. 1529 typis cx-

scripta Luthero vere ^dndicanda. Hamb. 1742.

4. P. Pr. grat.

ScHnTMErER, Jo.Ab., Versuch einer voUstiindigen

Geschichte der Schwedischen Bibel-Uebersetzungen

und Ausgaben. 1—4 Stiick. Flensb.

u. Leipz. 1777—82. 4.

[Ells;, Paul.J, Till thet kctterlige wcristelige

och wbesindige Breff, som then wbesckemmede

Kettcre Hans Mickelssen lod wdgaa met thet

Ny Testamente, eet kort och tilb^rligt Swar.

Rozstock 1527. 4.

Hendekson, Ebenez., ADissertation onHansMikkelsen's

Translation of the Ncw Testament.

Copenh. 1813. 4. P.

Steenbuch, Jo., Examen versionis vcrnacula? ad

stateram Ebrsei codicis. Diss. I— VI. Hafn.

1699—1704. 4. DA.

— , Examen versionis vemaculse ad stateram

Gr»ci codicis N. T. Hafn. 1705. 4. P. DA.

— , IlnQo^nuara versionis vemaculsE in emphasi

Ebra;i codicis. [Diss. I-VI.] Hafn. 1706—9.

DA. [Udgivet som soerskilte Disputatser over

de enkelte Afsnit af det gl. Test.]

— , De emendatione scholiorum vernaculse IV

Euangelistarum. Hafn. 1712. 4. P. DA.

— , De emendatione scholiorum vcrnacula? Actuum

Apostolicorum. Hafn. 1715. 4. P. DA.

CoUegii de cursu Euangehi promovendo Anmod-

ning til aUe og enhver at vjere behielpelige

til at gi0re vor Danske Version af den HeUige

Skrift, saa viit mueligt, fuldkommen. Kbh.

1737. 4. P.

IviERULF, Petr., Observationes in Danicam e])ist.

Paulina; ad Rom. versionem anuo 1737 editam.

Part. I—II. Hafu. 1741—43. 4. P. DB.

TuLLE, Haks Larsson, Bibel-Lys sat iinod det

exegetiske Mork, eller, den Hellige Skrifts

eenfoldige Sandhed ved en eenfoldig Fortolk-

nings Maade saaledes fremsat, at der handles

om Raad imod den store Mangel, der befindes

i de Bibelske Overs:ettelser etc. Udi tvende

Parter. Kbh. 1740. 4.

Bredenberg, Andk., De optimo genere interpre-

tandi sive vertendi Seripturas Sacras in hngvam

vernaculam. Ilafn. 1742. 4. DDTh.

SoMMER, Hans Mort., Uudersogclse om det Nye

Testamentes danske Overssettelses Rigtighed

paa endeel Steder. Kbh. 1778.

Bastholm, Chr., Svar paa den i den alni. Danske

Litt.-Journ. over hans Nye Testament udkomne

Recension. Kbh. 1781.

Den alm. Danske Literatur-Journals udferlige

Bedommelse over Hr. Doct. Bastholms Svar

etc. 1—2 Stykke. Kbh. 1782.

[RosBNSTAND GoiSKE, Jo. Ph.] , Bcviis at rrof.

Lars Smith ikke er Forf. til dcn i Lit.-Juurn.


85 Bibelsk Kiitik. 86

over Dr. Bastholms Svar givne Recension. Kbh.

1782. P.

Sacrae Scripturse usu liberrimo

deque nova versionrs N. T. vernacula;

Montf.kus, Fb. , De

recognitiouo. Ilafn. 1817. 4. P. Pr. synod.

Kbapft, Jo. MelCh. , Emendanda qusedam in

historia versionis Gennaiiicse Bi1)lioruni Lutheri

Jo. Fr. Mayeri. Slesnci [17()1J. 4. —

Ibid. 170.5. 4.

— , Aunierckungen iiber das Bedencken eines

Theologi von der zu Stuttgart 1704 gedruck-

ten Bibol. [U. St.] 1708. 4.

— , Prodromus historiiB vcrsionis Germanicre

Bibliorum, d. i. Vorliiufiige Anzeige u. Abhandlung

der Ilistorie von der in die Deutschc

Sprache iil)ersetzten Bibel. Hamburg 1714. 4.

— Prodromus eontiniiatus ote. Ibid. 171G. 4. —

Prodromi continuati zwoyfiioher Anhang. Ibid.

1716. 4.

— , Das andere hundort-jahrige Jubel-Jahr der

Evangelischen Kirchen, mit Vorlegung der Histoi'ie

von Lutheri PsaUer-Dolmetschung, und

wie dossen Bil)el-Verdeutsoliung in den Rom.-

Cathol. Kirchen von vielen mishandelt worden.

Hamb. 1717. 4.

REiNECCrus, Chr., Vertheidigung der Teutschon

Bibel Lutheri, welchc zu Leipz. 1708 gedruckt

ist, gegen das von Jo. Melch. Krafl'ten in Prodromo

Continuato continuirte unholde Beden-

cken. Leipz. 1718. 4.

Krafft, Jo. Melch., Hist. Naeliricht von der vor

zwey hvmdert Jahren 1534 zum allerersten gedrucktcn

verdeutschten Bibel D. Mart. Lutheri.

Altona 1734. 4. — Samme Bog med omtrykt

Titelbl. Ibid. 1735. 4.

DiECK, Fr. Wilh. , Belehrende Warnungou an

die Leser der Altonaer Bibel, oder Sendschr.

an den Herrn Past. K. Funk. Kiel 1816.

Kurtze Ehrenrottung dor Altonaer Bibel gegen

die in dem Scndsehr. des Ilenn Past. Dieck

aufgestelltcn Beschuldigungon. Hamb. 1816.

P.

|Vknt, Hans Lor. Andk.|, Ist die Ehro der Alto-

uaer Bibel gegen die Warnungen des Past.

Diock gerettet? Liineburg 1816. P.

Ucber die Altonaer Bibel. Ist cs zu wunschon,

dass iiber diese Bibel nichts weiter geschrieben

werde etc. ? Hamb. 1817. P.

Beleuchtung der von dom Ilemi Recensenten

des Dieckschen Sendschreibons vcrsuchten

Verthoidigung. Tondcrn 1817. P.

Bibelsk Kritik.

I Almindelighed.

Clauuianis, Fk. ANUKiwii, Dc iTisi sacra gouorali

disputatio, Richardo Siiiioni ]irosbytcro cou-

gregat. orator. opposita. Hafn. 1689. 4. P.

DA.

Petersenius, Parm. Car., De cura, quam loca S.

Codicis probanlia, in dogmaticis compendiis

adhiberi solita, etiamnum roijuirunt. Part.

I-n. Ilafn. 1770—71. P. DB.

Fkanckius, Ceo. Sam. , Dc ratione, qua cst cri-

tiea philosophia ad interpretationem librorum,

inpriniis saei-oruiu, prolusio. Schlesv 1794.

SPr. for Ilusum.

Kritisk-exegetiske Bemserkninger til helo

Biblen.

Matthi^e, Jac, Ad Scri])turam Sacram discendam

et docendam introduclio, qua; constat in Grain-

matiea expUcatione phrasium Hebraicarum, in

Rhetorica et Dialectica S. Scripturse exemplis

illustrata. Ed. Andreas Khagius. Basil. 1589.

4. [Egentlig Tom. H. af en Sainl. af flere af

J. M.s Skrifter.]

WiNDiNGius , Jo. Pauli, Qusestionos ex lingua

Ebrfea, Syriaca, Arabica et Gneca depromptie,

ad Scripturam intelligendam pertinentes. I''ranekera;

1634. 4. P. DA.

Bangius, Th. , Cfelum oricntis et prisci muiidi,

triade oxercitationum litorariaruni ropra'seiita-

tuin. Ilafn. 1657. 4.

Worm, Jac. , Diatribc Grseco-philologica [de va-

riis Scri])t. Sacra; locis]. Hafn. 1668. 4. P.

DR.

BoNSACH, Gerh. Joach. , CoIIoquium de oVO-pw-

TTOTTattiia an locum habeat in lingva sancta,

cum Sam. Bohlio institutum. Hafn. 1679. 4.

P. DR. (U. B.)

Sandhagen, Casp. H., Erstes zehoii theologischer

Sendschreiben, darin unterschiodliche Oerter

der Schrifift erkliiret werden. Schlosw. \C>'.)i.

— Med Titel: Erstes Theil. Ibid. 1703. (U. B.)

— Anderes Theil. Ibid. 1700. (U. B.)

Braem, Mart., De diebus ac festis natalitiis ex

Gen. 40, 20, Matth. 14, 6 nec non 2 Maccab.

6, 7. Hafn. 1702. 4. P. DB. (U. B.)

JuNOHANS, Henn., Trias tliesiuin criticaruiii. llafii.

1704. 4. P. DR.

Pentas thesium theologico-philologico-criticarum.

Ilafn. 1709. 4. P. DR.

Danchel, Paul. ,

Dkachardt, Chr. , Theses miscellanea;. Ilafn.

1712. 4. P. DV.

LiER, Sebast. , Theses critica?. Hafu. 1712. 4.

P. DV.

LlDOVlUS, ChrPH. JaNI, IIlvraTilooy uxgido


87 Kritiske Bemferkninger til det Gamle Testameut. 88

Christi ad inferos descensu. Ibid. 1721. IV.

De descensu Christi ad inferos proprie sic

dicto 1 Pet. 3, 18—20. Ibid. 1722. V. Contro-

versa quoedam de descensu Christi ad inferos

proprie dicto Scriptm'se tcstimonia. Ibid. 1723.

VI. Vera significatio xrioiojg seu creaturse in

orac. Paulino Rora. 8, 19—22. Djid. 1723. VII.

Locus Eph. 4, 30 de non contristando spiritu

obsignatore, ilbistratus. Ibid. 1724. 4. DA.

— , Sectionis 11. exerc. bibl. II. de loco 2 Cor.

5, 19 contra Anouymi cuiusdam RetorRionein,

quam vocat, orthodoxam detorti dicti 2 Cor.

5, 19, iusta defensio. Hafn. 1721. 4.

[WoLFBDRG, Mat. Casp.] , Examen

sententioe do-

mini Jo. Trellundii dc vero sensu verlioruni 2

Cor. 5, 19. [Ilafn.] 1721. 4.

[— ], Condimenta Latinitatis gulre Trellundianse

porrccta, ex occas. scripti contra Anonymum

de dieto 2 Cor. 5, 19. [Hafn.] 1721. 4. P.

Gkammius, Jo., De Veteris Testamenti versionis

Grtpcoc in Novo Testaraento allegatione. Diss.

I—VIIL Hafn. 1722-33. 4. DA. [Ufuldendt.]

Hansen, Jan. , Thcses misccllanese. Hafn. 1734.

4. P. DR. (U. B.)

HAUiiEiiS, Eberii. Dav. , Neue

Biblische Betracli-

tungen iiber einige Stellen der Heiligen Schrift.

Coponh. u. Lcipz. 1750.

[Bucu, Jak.], Anmerkninger over enkelte Steder

igicnnem det Ganile og Nye Testamentes B0-

ger. Kbh. 1773. Fortsatte Anm. etc. Sst. 1775.

Andcn Fortsajttelse af Anm. etc. Sst. 1779.

B0GH , Nic. Seidelin , Betcenkninger over nogle

haarde Ord og Talemaader i dcn Hcllige Skrift.

Odense 1775.

Melbye, Jo. CiiR. , Diss. contincns annotata ad

dicta quiedain Sacra; Scriptura;. Ilafn. 1784.

P. DB.

Kritisk-exegetiske Bemserkninger til det

Gamle Testament.

Bangius, Thom. , Vindiciii' nonnullorura font.ium

5. V. T. Disp. I. Hafn. 1030. 4. P. DA.

Hermannides, Petr,, Pro ministerio sensus in

Scriptura Sacra ex acccntibus. Disp. III. Rostoch.

1636. 4. P. DA.

Uppendorff, Jo., De usu philologia» S. Hebra;»

in theologia cxegetico-polemica. Kilon. 1668.

4. DA.

Stenchelstrupius , Andr. Erici, De Chaldaismis

in textu Hcbra,'i> Biblico occurrentibus. Dis.

prior. Hafn. [1675]. P. DA.

Meibosuus, Marc, Novarum in sacro Ilebra^o

codice iuterpretationum Specimen 1. [insertum

eiusdem libro de fabrica triremium. Amstel.

1671. 4.] Spcc. II—III. ISpec. IH non abso-

bitural. Ibid. 1678. fol. P.

Leth, Nic. Jo., De Scheol Hebrfeorum, Grfecis

'\4iSij, Latinis Inferno seu Inferais. Ilelmstad.

1682. 4. DA.

WiDALiNus, Arngb. , Dissertatio Hebra^o-GrKcophilologica.

Hafn. 1688. 4. P. DR.

Beenius, Jo. Nic, Observationes sex merc philologicse.

Hafn. 1696. 4. P. DR.

Meibomius, Marc. , Davidis Psalmi duodecim et

totidem Sacra> Scripturije Veteris Testamenti

integra capita. Amstel. 1698. fol.

Sevelius, Jo. Just., Specilegium post messem,

h. c. Suppleraentum Part. 1""= CriticiB Sacrie

Edvardi Leigh. Diss. I. Hafn. 1713. 4. DA.

BoEDER, Jo. Nic. , Theses criticaj. Hafn. 1715.

4. P. DV.

Hemmius, Andr., Tlicses. Ilafn. 1715. 4. P. DV.

— , Theses miscellaneie. Ilafn. 1716. 4. P. DV.

Schougaard, Andb., Theses criticse. Hafn. 1729.

4. P. DR.

Olivarius, Chk., Miscellanea qufedam critica.

Hafn. 1733. 4. P. DV.

Thillerup, Adam., De nominilins protoplastorura

mm ms- Hiifn. 1733. 4. p. dr.

Nyholm, Chb. Fr., De CICID JlpTI XVHI. vocum

Scriptura; Sacrfe. Hafn. 1734. 4. P. DB.

Fleischeb, Chr., Critica. Hafn. 1734. 4. P. DV.

Aspach, Adam. Dan., Positiones criticse. Hafn.

1734. 4. P. DV.

HvLD, Jac, Critica quiedam biblica. Ilafn. 1735.

4. P. DR.

de 1''kankenau , Jo. Ekn. , De voce nonfl


J^O Kntiske BomfrikMiiifrnr til ilct Ny Tcstiimcnt. fl(»

(juoriinil.im Tiomiimm propriornm in S. S. occurrontiiim.

Iliiln. 1770. 4. 1'. OH.

HoRNKMAN, ('r,AUi). Frf.ks , Oli.sorv. ail iioiiiinllu

Veteris Ti^stamcnti loca. Acc.

Diss. n—IV. Ilafn. 1743—47. 4. DA. [Alle

4 Disp. med forts. Paginoring.] [Ufuldendt.]

— , Obscrv. philol. in sacros N. Testamenti Iil)ros,

ox Diod. Sic. collectse. Ilafn. et Lips. 1755.

|Hcri erc de foregaaende 4 Disp. optagne.]

[Rns, J0RGEN], Exegetiske Betienkningor over

vigtige og vanskeligc Stodcr i dct Nye Testa-

mentc. 1—2 Stykke. Kl)li. 1745. 4.

Bloch, Ant., De vora verbi xaTa(iyiu> significatione.

Part. I—H. Ilafn. 1756-57. 4. P. DB.

[Ufnldondt.]

MvnRE, Jo., De voce tvayyiXlm. Hafii. 1761. 4.

P. DR.

MuNTHE, Casp. Fr., Critica sacra Novi Tostamcnti

cum prolegomonis de critica in gonere

eiusquc scriptoribus. Ilafn. 1702. [Ufuldendt.]

Tauber, Jo. Henr. , De delcctu observationum

philologicarum in N. Foedus ritc adhibondo.

Part. I—II. Ilafn. 1770. DB.

Grundtvio, Enoch:, De sensu vocis praHorii in

codice sacro obvii. Part. I (U. B.) II. Hafn.

1771—72. P. DE.

— , De Latinismis in N. Testamonto obviis. Part.

I. Hafn. 1773. P. DE. [Ufuldcndt.]

BoESEN, Nic. , De eo, quod deeorum sit Spiritui

Sancto in dictione Novi Testaraenti. Hafn.

1772. P. DE. (U. B.)

Krapt, Ol. , De vera quorundam verborum N.

Testamenti siguificatione. Part. I. Ilafn. 1776.

P. DB. [Ufuldendt.]

Studsgaard, Chr. Be\"erlix, De Novi Foedcris

stylo non pure Grffico, verum ad idioma Veteris

Hebrteum inflexo. Aalb. 1779. 4. DDTh.


91 Ordb0ger til Biblen. Bibelsk Henneneutik. 92

EsMARCH, Henr. Petr. Che. , De verbi jtd^iTos

\i et interpretatione. Flensb. 1780. 4. P.

SPr. fra Sles\ag.

— , De pr8ei)Ositionil)Us, qua? in N. T. circumscribunt

genitivum. Flensb. 1781. 4. P. SPr. fra

Slesvig.

voN Haven, Fe. rHB., Specimen observationum

philologicarum, quibus varia vocum Sixntooii'i]s

et nioTnus notio ex scriptoribus profanis illu-

stratur. Hafn. 1782.

— , De varia pneymatos et sarkos notione in

Sacra Scriptura. Hafn. 1783. DDPh.

VON Haven, Ei-ias Chr., Diss. crit.-exeget. in loca

quffidam N. Testamenti difficUiora. Hafn. 1783.

P. DDPh. — Samme Bog, omarbeidet og for-

0get, under samme Titel. Xljid. 1786. P. DJL4..

WoBM, Oiy. , De notionibus vocum, quibus vir-

tutes et vitia in Xovo Foedere designantur,

accuratius determinandis. Hafn. 1784. P. DDPh.

CEiXAanjs, Joa. El., Commentationes sacrae. Part.

I—m. Slesv. 1785—86. 4. SPr. fra Husum.

KoEFOD, Jo., De notione nvtv/taros in Novo Testamento.

Hafn. 1792. P. DB.

Thoeing, Clacd. Reenberg, KonnuUa de notio-

nibus Ttiarevis et cognatorum in N. Testamento.

Hafn. 1793. P. DB.

Hald, Pet. Tetens, De summa animi perfectione

specimen exegeticum. Hafn. 1828. DLTh.

(U. B.)

Ordb0ger til Biblen, isser over det

grffiske Sprog i det Ny Testameiit.

Lexicon Grseco-Latinum Novi Testamenti, cum

Admonitiuncula etc. N. P. [o: Adm. de bellis

quibusdam Zwingliomanitamm emblematibus

Lexico N. Testamenti Pasoris adspersis, a Nic.

Paschasio] et Analysi Lexico-Gi-ammatica tex-

tus Catecheseos Grjeci. In gratiam iuventutis

recusum. Hafu. 1636.

Cheitoslecs, Mart. Petr. , Grseco-Bai-bara K

Testamenti, qu» Orienti originem debent. Am-

stelod. 1649.

Flacics, Matth. , Claris Scripturse Sacrre, seu

de sermone sacrarum literarum. Ed. nova ex

recens. Theod. Sciceel P. I — H. Lips. 1695.

fol. [Bogen har ogsaa et kobberstukket Titel-

blad hvorpaa: Hafnise 1695.]

[GiJETLEEcs, Xic. , EspUcatio vocum typico-propheticamm.

Hafn.] [Titelen mangler, men

er tilskreven af Gram.]

Primitiva N. Testamenti Grseci, ex lexico Grseco-

Latino Pasorlano collecta. Editio nova. Hafn.

1733.

Brinchics, Petr. , Philologia saera Veteris et

Novi Testamenti, per quam difficiliores voces

N. Testamenti ex LXX interpretum versione

et textibus Vet. Test. Ebrseis et apoci-yphis

eruuntur et illustrantur. Hafn. 1734.

Bibelsk Hermeneutik.

I Almindelighed.

Meisnercs, Balth. , (resp. Geo. Theoph. Sado-

LiNo), De im'e iuterpretandi, vel cuius sit Scripturam

Sacram interpretari. Witteb. 1624. P.

DA.

Koenigsmanncs, Andr. Lcdv., De novitate expositionum

sacrarum. Kilon. 1713. 4. P. FPr.

MosHEiM , Jo. Lacr. , (resp. Zach. Stampeel,

Slesv.) , De eo quod iustum est circa litterarum

sacramm ex priscis scriptoribus interpretationem

et emendationem cogitationes. Kil.

1720. 4. DA.

Recss, Jeeem. Fb. , De usu experientiae spiritua-

lis in Scripturamm interpretatione. Hafn. 1732.

4. P. DA. — Francof. et Lips. 1735. 4. P.

Storch, Sam. , Studium antiquitatis Scripturam

5. explicaturo necessarium. Hafn. 1736. 4.

P. DV.

MossiN, Jo. Pete., Compendium henneneuticse

sacrse. Hafn. 1740. P. DB.

Reiersen, Ande. ,

Henneneutica sacra per tabu-

las, seu Tabulse synopticse in Lnstitutiones her-

meneuticse sacrse Jo. Jac. Rambachii. Hafn.

et Lips. 1741.

\Voesoe, Petr. , De modestia in explicandis sa-

cris litteris adhibenda. Spec. I. Hafn. 1774.

P. DE.

Kraft, Ol., De usu, quem in interpretando prse-

bet contextus. Part. L Hafn. 1775. 4. P.

DR.

Geemae, Fr. Hekb., Die panharmonische Inter-

pretation der HeiUgen Schrift. Schlesw. 1821.

— , Beytrag zur allgemeinen Hemieneutik und

zu deren Anwendung auf die

tona 1828.

theologische. Al-

Det Gamle Testaments Hermeneutik.

BiHCHEBODlcs , Jo. Jac. , Punctorum Ebraicorum

authentic» et bibUcse vindicise. Hafn. 1687.

4. P. DA.

Det Ny Testaments Hermeneutik.

Dass, Besj. , De usu automra Gra?corum in in-

teUigendis sacris N. T. Uteris. Hafn. 1734. 4.

P. DB.


93 IIfi'ni('iifiitiskc Ilj;i'lpiiiiiilli'r.

Ernesti, Jo. Auo. , Institiitio intorjifftis N. Te-

stamenti. Editio 4". Ilafii. 177G.

Hermeneutiske Hjaelpemidler.

BiJNTiNO, IIenk. , Itinerariiini Sacrse Scriiitiir.T,

d. e. Eii Rciseliog oft'uer den Hcllige Schnff^t.

AfTydske paaDanske vdset [af Niels J0rgen-

sen]. 1—2 U. Kbh. 1(508. fol. — 1—2 D.

Sst. 1615. 4. — 1—2 D. Sst. 1627. 4.

Spormand, Petr. , Chorographica, quibus Palre-

stina leviter adumljratur. Ilafu. 1651. 4. P.

DA.

Sylino, Jo.Alb., De monte Oliveti. Hafn. 1697.

4. P. DR. (U. B.)

Kort Underretning om Endoel Stseder i det

Gamle og Nye Testamente, deres Beliggenhed

etc, om adskinigc Ord i don holligo Skrift,

m. m. Kbh. 1773. P.

[Stadning, J0RG.], lagttagelser over Arabien til

Oplysning over enkelte Steder af den hellige

Skrivt. Sor06 1779.

— , lagttagelser og Efterretninger om Orienten

isner Egypten og Arabien, som Bidrag til Bi-

belfortolkning. Kbh. 1787.

IlELDUADERns, Nic, Eliicidarius evangelicus, eller

En evangeliske Forklaring, vdi hvilcken findis

alle Evangelior, som predickis det gantske

Aar paa Sondagne oc andre Fester, hvoraft'

mand kand vide Aaret, Maaneden, Vgen oc

Tiden, naar saadane Mirackler oc Predicker

skeed ere. Kbh. 1G28.

Bynting, IIene. ,

De monctis ct mensuris Sacrrc'

Scriptura^, d. c. En vis oc ret Aftregning oc

Bescriffuclse , om allehaandc Mynt oc Maade,

i den Hellige Scrifft. Affswt paa Danske ved

NiELS J0RGENSEN 1587. Ifth. 1588. — Sst. 1G08.

fol. — Sst. 1615. 4. — Sst. 1627. 4. [I disse

3 Udgaver nsevnes Overs.ietterens Navn ikke.|

NicoLAiDES, Oliger., De n::>t;'P- Hafn. IGDl. 4.

P. DV.

DiETERicmus, Jo. CuNE., Spccinien antiiiuitatuni

biblicarura, quo varia instituta, mores etc. civitatum

et rcrum puldicaruni e sacris literis

exhibentur. Marpurgi Cattorum 1642. 4. [De-

dikationen er dateret Hafn. 3. Okt. 1638.]

(Ueimeeds, Joach. Ludv.], Specinicn antiquitatuni

abstrusiorum in Novo Foedere a Matthfeo cro-

terisque ovangelistis memoratarum. Ed. 2da.

Lugdun. 1657. 4.

LuNDiDS, Jo., Die alten jiidischen Ilciligthuniei',

Sarat eincn Vorbericht Ilrii. Hkneici Muni.ii.

Hauil). 1711. fol. (Mcd Forf.s Portr.) — Von

neucm ubcrschcn uiid verbessert durch Jo.

CiiEPH. Woi.FUM. Ibid. 1738. fol. (Med Forf.s

Portr.)

Semler, Chrph., Ilcllige Skrifts Antiqviteter, fordanskode

af Alb. Aug. Koggenkamp. Kbh. 1743.

IIoEPPNEEUS, Paul. Chbph., Hierosolyma antiqua,

som et Appendix til Semlers Antiqvitffiter, fordansket

af Alb. Ado. Roggenkamp. Kbh. 1743.

Paulsen, Herm. Chr., Die Kcgicrung dcr Mor-

gcnliindor, zur Erliiutorung einiger Schriftstel-

lcM. 1 Th. Alt. u. Flensb. 1755. 4.

Madderup, Ole, Nogle Sprog af den Ilellige

Skrift, som af de tamuliske Hedningers Skikke,

SaMlvaner etc. forklares. Med en Fortale [af

Hans Mossin]. Bcrgen 1776. 4.

Bildsovius, Loeent. Cheph., Compendium phy-

sico-theologicum ex Jo. Brunsmanni scripto

Ciratia Naturas interprete excerptum. Ilafn.

1689. 4. P. DV.

Ramds, Che. , Alchcmia })iblica, seu Diss. de alchemia

patrum, partira ex sacro codice, par-

tim cx scriptoribus profanis probata. Ilafn.

1710. 4. P. DB.

EwALD, Jo., Pyrologia sacra, sive Diss. criticosacra

de igne. Hafn. 1763. 4. P. DV.

Benzon, Lade. Jac, De voce cxn- Part. I—H.

Hafn. 1761—62. P. DV.

Bang, Chr. Fe. , De plantis quibusdnm sacrse

botanicre. Part. I. Ilafn. 17G7. P. DB.

Mundelstrup, Jan. Nic, De poinis Sodomiticis.

Hafn. 1G83. 4. P. DK.

MUS.EUS, Ant., Jo. fu,., JManna Israehtarum coelitus

dclapsum. Ilafn. 1095. 4. P. DV.

H0YBEEG, Wellejds, Dc coclesti illo cibo, Man

dicto, e Exod. IG. Part. I— III. Hafn. 1743—

45. P. DV.

PoNTOPPiDAN, Jo., Do Manua Israelitarum. Part.

L Hafn. 1756. 4. P. DE.

JcLBY, Nic, Vari» de sapore Mannae, Israelitis

in deserto datse, sententia?. Hafn. 1757. 4.

P. DE.

Kbuse, Jo., De Manna seu cibo illo extraordina-

rio, quo alebatur populus Israeliticus in deserto.

Part. I. Hafn. [1760?]. P. DV.

Edsbeeo, Erasm., De >Ianna, quo deus Israelitas

in deserto sustentavit. Hafn. 1761. P. DV.

Steenloosius, Fr., De Manna, quo deus Israelitas

in deserto sustentavit. Hafn. 1762. P. DE.

Bloch, Geo. Castan. , Tentamen 'I>on'ixo).oyint

sacrfc. Hafn. 1767. DDTh.

Hansen, Jo., De voce 2Y^- Hafn. 1771, 4. P.

DB.

Baetiioi.inus, Tiiom., Ilistoria paralytici primi

cx iiuinto Joannis Evang. Hafn. 1647. 4. P.

DA. — Historia paralytici secundi ex Matth.

8 et Luc. 7. Hiid. 1649. 4. P. DA. — Historia

paralytici tertii. Ibid. 1653. 4. DA. —

Paralytici N. T. medico et philologico com-

94


95 Udtog af Biblon. Samlingcr al' iiibelsiirog. Ot)

mentario illnatrati. Ibid. 1653. 4. — Editio

2da. Ba.sil. 1GG3. — Editio 3tia. Lips. 168.5.

— , De morbis biblioi.s niiscellanea niedica. Erancof.

1672. — Editio 2da. Ibid. (s. a.). —

Editio Stia. Ibid. 1G97. — Ibid. 1705. 4. (U. B.)

Barpod, Chr., De bis-mortuis in Scriptnra Sacra

meraoratis. Part. I. Hafn. 1760. P. DV.

Crafft, Car. Ldd., Decas theorematum ad disetologiam

biblicam spectantium. Hafn. 1736.

4. P. DDM. [cum programmate inaugurationis

M. W0LDIKE, rectoris].

SiEVERS, Geo. Jo., Nonnulla de dsemoniacis. Ty-

cliopoli 1790. 4. P. Pr. gratul.

Glud, Skvee., Specimen matheseos sacra!. Ilafn.

IGOO. 4. P. DA.

WiNTirERUs, Sever. , Thaumantias sive tractatus

physico-theologicus de arcu coelesti. Part. I

-III. Ilafn. 1G99— 1700. 4. DB.

TROCinnANN, Jo., Hypothcses astrologicae ut et

bildico-criticai. Hafn. 1716. 4. P. DV.

AsPACH, Ad. Dan., De quibusdani signis in Scriptura

Sacra meraoratis. Hafn. 1733. 4. P. DV.

Venzky, Geo., De coelis, quoram S. Scriptura

meminit. Hafnije [1749]. P. DDTh.

Aasheim, Arn. N:c., De usu matheseos in expli-

candis variis , qnorum mentionem facit Code.x

Saccr, phwnomenis. Hafn. 1768. 4. P. DV.

pRychologiam librorum V. T.

canonicorum symbolarum series. Hafn. 1829.

DLTh.

RoTiiE, Guil. , Ad

Dassovius, Theod., Disp. tres ac programmata

duo de emphasi sacrarum vocum ex veteri hi-

storia Hebrrea repetenda. Witeb. et Lips.

1736. 4.

MossiN, Jo. Pet., De maiestate styli Scripturse

SacrEB. Part. I—U. Hafn. 1738. 4. P. DB.

[Ufuldendt.]

Mantzel, Jo. Henr. , (resp. Mich. Martensen,

Aperada-Slesvic), De stili historici librorum

V. T. virtutibus et vitiis. Kilia; 1747. 4. DA.

Lignelser, ParaWer etc.

KoENiosMANN, Andr. Ludv. , Prodromus clavis

prophetioa;, triade dissertationum de emblematibus

propheticis aditum ad interiorem Scrip-

turse intelleotum patefaoiens. Kilon. 1712. 4.

NissEN, Nic. Lang., Recensetur tetralogia apologorum

Veteris Test. Part. I. prolegomena

— ,

continens. Hafn. 1814. 4. P. SPr.

De tetralogia apologoi'um Veteris Testamenti.

Hafn. 1815. 4. DA.

RuDELBACH, And. Gottlob, Dc symbolis ac typis

Scriptur» Sacrte. Hafn. 1824. DDTh.

TJdtog af Biblen.

Nascou, Matth.. Hvad er menig Mand best tient

med, enten en fuldstfendig Oversasttelse eller

et kifernefuldt Uddrag af den hellige Skrift?

Kbh. 1817. P.

Theodori, Viti, Summaria yfer pad Nyia Testamentid.

A Islendsku vtlagdar af Gudbande

Thorlaks Syne. A Nupufelle j Eyiafirde

1589. 4.

— , Summaria yfer l)ad Gamla Testamcntid. Vtlagt

a Islendsku af Gudbrandb Thorlaks syne.

A NupufcUe 1591.

— , Suraraaria yfer

4.

alla Spamanna 1)a?,kurnar.

Vtlagt [a Islendsku af Gudbr. ThorlakssyniJ.

Somuleidis eitt registur yfer alla Bibliuna. A

Holum j Hialltadal 1602. 4.

Pappus, Jo., Parva Biblia, sive Synopsis Biblica,

summara continens totius Sacrae Soripturae.

Ed. 3tia. Hafn. 1G80.

Epitome Biblica, eller Summarier oftVer Bibelen,

fra Mose B0ger indtil Eszdra; Baag, rythmice

forfattit per J. B. C. R. N. [o: Jens Blelke,

Cancel. Regn. Norv.]. Kbh. 1633. 4. [Til

Slutning under nyt Titelblad men med fortsat

Signatur: Nogle Davids Psalmer, Kbh. 1633.]

SmoNiDES, Caspar , Debrecinus , Compendium

Biblicum metro-memoriale. Primum Lugduni

Bat., nunc vero Hafnias 1633. P.

Nimtofft, Offue Chkistens0n, Breviarium theologico-rythmicum,

D. e. Kort suramariske Rijm

offuer dcn Hellige Bibel. Aarhus 1G37. 4.

SvANiNGius, Jo., ParvaBiblia, memoria; iuvandfe

causa ordine alphabetico scripta. Hafn. 1656.

Drejer, Jac. , Bibelen i et kort Udtog, isser til

Ungdommens Brug. Kbh. 1793.

Bevers, Jo., Die kleine Bibel zur Erbauung,

nach dem Hauptinhalt der Heiligen Schrift.

Schlesw. 1827.

Samlinger af Bibelsprog.

Theodorus, Vitus, Nogue deylige Sprock, aff

den Hellige Sorifft, for en bedr^ffuit Samwittighed.

Fordanskede a£f D. Peteo Palladio.

Kbh. 1550. P.

Gylthe, Joren, Nogle deyUge Sprock, uddragne

aif den Hcllige Scrifft, alle Christne Menniske

til Tr0st oc Undervisning. Kbh. 1563. (K. B.)

Fons vita?. Liffsens Kilde , vddragen aff den

Danske Bibcl. Ivlih. 1568. [En reldre Udg.

trykt Wittemberg 1552, hvoraf Begyndelsen

mangler, findes paa (U. B.)]. — Rostook 1572.

— Aff P. K. Lybeck [1606?]. — Aff P. K.

Kbh. 1626.


97 Bibelsprog. Bibelconcordantser. Billedbibler. 98

Fons x-it.-v. l"ad er Liifsins Brunnur og Vpp-

sprctta, af huorre ed frammfliota sannarlegar

Hugganer, oUum veykum og sorgfuUura Samuiskum.

(Oversat af Gpdbr. Thorlakssos.]

A Holum 1598.

Mange dcylige Sententzers oc Sprocks aff" den

Hcll. Scrifft Udlaiggelse, h\-ilcke den vperdige

D. Mart. Luthek haffuer screffuet i sin Bibel

oc andre Venners B0ger. Udsijet paa Danske

[af Jacob Ulfeld]. Met Niels Hemmings^ks

Fort. Kbh. 1573. (K. B.)

P. H. R. (o: Petr. Hegelunb Ripens.], ABC aff

Bibelske Ordsprock, d. e. de kortiste etc. Sprock

aff Bibelen effter ABC faar Born. Sles^-igse

1588. — Formeeret oc forbedret. Kbh. 1627.

BRocmuxD, Jesp. Rasmtsson, Sententzer aff den

Hellige Skrittt til Troens Bestyrkelse. Kbh.

1644. P.

Sn-ecker, Roeloff Johans0k, Nogle Spraag aff

den Hell. Skrifft, for en bedr0vet Sitel sammendragen.

Kbh. 1687. (K. B.)

De vigtigste og kraftigste Bibelske Sententser,

af deu Hell. Skr. sammens0gte og sferdeles til

det kgl. Waysen-Huses Xytte og Brug til Trykken

befordrede. 2 Opl. Kbh. 1730. (K. B.)

Sententser af Guds Ord til Troens Bestyrkelse

for de Enfoldige. Kbh. 1746.

Dicta Biblica, ex Codice Sacro selecta, in usum

scholarum ecclesise Tamulicse. Trangambarise

1762. [Paa Tamulisk.]

[Nannestad, Xic. Engelh.] , Samliug af Bibelske

Sprog til den Christelige Lserdoms Stadfsestelse

for B0rn. Kbh. 1764. P.

Biblischcs Spruch-Register, welches nach der

Alphabeths-Ordnung die fuhrnehmsten Spriiche

in sich halt. Copenh. 1764.

Moral for Ungdommen eller en liden Skat-Kiste

for B0rn, indeholdende 142 Bibelske Sprog

med korte Tanke-Riim under hvert. Kbh.

1775.

[Bibelske Sprog. Tranqueb. 1783.] P. [Tamu-

lisk.]

Denkspriiche zurBefordening wahrer Aufklarung.

Schlesw. 1798. P.

Eine geistliche Centifolie, odcr Hundert Denk-

spruche mit Gottes Wort bestatiget. Flensb.

(u. A.). fol. P.

Bibl. Spruch-Lotterie. Altona (u. A.) fol. 1'.

B0rne-Bibel eller Bibelske Sprog med korte Opmuntringcr

for opmierksomme Boru. Overs.

af Jens Pet. Vint)ek]lde. Kbh. 1802.

Callisen, Chr. Fr., Kort Omrids af deu christelige

Loere i Bibelsprog. Overs. af Jeks Carl

WiNTHER. Kbh. 1805.

Veien til Himlen eller Jesu Anviisning til at

vorde salig. M det Grseske overs. af Akd.

Gamborg. Kbh. 1816. P.

Bang, Fr. Ltov., Uds0gte Bibelsteder i passende

Orden fremsatte, og tillige oversatte i latinske

Sexmaalsvers.

— , Loci bibUci

Kbh. 1818.

electi conveniente ordine propositi

et in cannina hexametra versi. Hafn.

1820.

Jessen, J0RG. Pet. , Udvalgte Bibelsprog og

Tankevers , Skolesange og Skolebonner til

Brug i Landsbye-Skoler. S^nderb. 1820.

WiTT, Jo. GoTTF., Festbiichlein, oder Sammlung

von Denkspriichen auf alle Feste des Jahrs.

Schlesw. 1822.

Hauptinhalt des Christenthums. In kurzen Bi-

belspriichen und Liederversen aus dem SehL-

Holst. Gesangbuche auf jeden Tag des Jahres.

Schlesw. 1823.

Thobncm, Kiels Jens. Krist. ,

Tankesprog grundede

paa Bibelen og underst0ttede af Riimvers,

nsermest for Skoleungdommen. Haders-

lev 1825.

Callisen, Chr. Fr. , Biblische Denkspriichc auf

alle Tage im Jahr. Schlesw. 1829.

Bibelconcordantser.

Alardcs, Nic. , Bibliotheca Harmonico-Biblica.

Hamb. 1725.

[Hyllisg, Latjr. Hansen], Een liden Concordantz

over den H. Bibels canoniske B0ger, f^lgende

D. Swaningii Version, Aar 1647. Kbh. 1737. 4.

EwALD, Enew., Den Bibelske Concordantz. 1—

(1—2) D. (3 Bind). Kbh. 1748—49. 4.

BiUedbibler.

Bibliske Figurer vdaff den Gamle oc Xy Testamente,

aff den vijtberomte Vergilio Solis til

Numberg. Kbh. [1653?]. — Sst. 1746.

CCLH. auserlesene und niit 800 Bildern erliiu-

terte Biblische Kern-Spriiche, oder so genannte

Bilder-Bibel. Copenhagen 1743.

CCLH. Udvalde, og med 800 Billeder udlagde

Bibliske Hoved-Sprog, eller en saa kaldet liden

Billed-Bibcl. Ofversat af det Tydske Tungemaal.

Klili. 1710. 4. — Sanime Bog med en

paa sidste Blad tilf^iet Trykfeilsliste. — Kbh.

1743. — Sst. 1744. — Sst. 1756. — Sst.

1775. (U. B.)

Bible en figurcs contenaut 252 sentences choi-

sies, eclairees avec pres de 800 figiires. A Copeuhague

1745.


99 Kirkefedreue. Grieske Kirkefaedre. 100

DEX rATiaSTISKE, SCHOLASTISK-THEOLOCtISKE liteeatltj,

NYEKE THEOLOGEPtS SAMLEPE OG BLANDEDE SKKIETER.

Kirkeffficlrene.

Indledende Skrifter og Samlinger.

BROCHI.IAND, Casp. Erasm. , Specimeii scriptorum

ecclesiasticorum primi a nato Salvatore seculi.

Exercit. I—V. Hafn. 1633—38. 4. DA.

KoETHOLTUs, Chr. , Commeutarius iu Justinum

Martyrem, Athenagoram, Theophilum Antiochenum,

Tatianum Assyrium. Kilon. 1675. fol.

J^ihemerides S. Patrum. Jan.-Mai. Flensb. 1708.

4. [Tilf0iet: Ephemeridum S. Patrum institutum

et scopus.]

Rau, Joach. Just., (resp. Jo. Cwr. K.\llio), De

philosophia sanctorum jiatrum Justini Martyris

et Athenagora=. Jenfe 1733. DA-

nsevis, quos rehgioni

Christianaj adspersit veterum eius doctorum

philosophia. Hafn. 1803. DB.

Krog Meyer, Petr. , De

Clausen, Hekk. Nic. , Apologetse ecclesise Chri-

stianse ante-Theodosiaui, Platonis eiusque philosophise

arbitri. Hafn. 1817. DDPh.

MuKTER , Fr. , Fragmenta Patram Graecorum.

Fasc. I. Hafn. 1788.

Hoenemann, Cl. Frees, Sci'ipta genuina Graeca

Patrum Apostohcorum Grwce et Latine edita.

Part. I—m. Hafu. 1828—29. 4.

Grseske Kirkefeedre.

En Tale af BAsn.ics den Stoee, viseude hvorledes

Hedningernes Skrifter kan Ifeses med

Nytte. Kbh. 1786. P.

DiBVADius, Geo. C, Joak. Cheysostomi homilia

vigesima prima, cum sententiis ahquot insig-

nioribus ex 20 prioribus collectis. Hafu. 1594.

4. P.

Hansen, Matth., Diss., qua Chrysostomum trans-

substantiationi Romanorum non favere probabitur.

Part. I. Hafn. 1778. P. DB.

HoLMius, Jac. Jacobi , Dc Clemente Rouiauo,

viro apostolico. Hafn. 1737. 4. P. DR.

Woldike, Andb. , De Clemente Romano. Part.

I—IH. [H—m. med Titel: De scriptis Clementis

Romani]. Hafn. 1771- 73. 4. DR&B.

GrOnlund, Fe. Chr., De Eunomii vita, senteutiis,

scriptis et secta. Part I—H. Hafn. 1790—92.

P. DB. [Ufuldendt.]

M0LLER, Jan. , De fide Eusebii Ca?sareensis in

rebus Christiauorum enavrandis. Hafn. 1818.

DDTh.

Muus, Carl H0FFD1NO, ludbydelse til SubsoriiJ-

tion paaKirkens Ilistorie gjennem de tre forste

Aarhundreder af Eusebius fordansket. Kbh.

1829. P.

HoLMius, Jac. Jacobi, De Ignatio, viro aposto-

Uco. Diss. I—II. Hafn. 1741—42.

— , De Ii-ena;o. Part. I. Hafn. 1745.

4. P. DB.

P. DB.

KOCH, Chb. Goitl. , Justini Martyris cum Tryphone

diahigus, examinatus et rofffrofws su-

spectus atque convictus. Kilon. 1700.

A Felde, Alb., De dialogo Justini Martyris cuni

Ti-yphone epistola ad Chr. G. Koch. Slesw.

1700.

Wagnerus, Godofr., [o: Che. G. Koch], Ad AIV).

a Felde eiiistola de Justini Martyris cum Tryphone

dialogo. Fraucof. & Lips. 1701.

A Felde, Alb., Invictie demonstrationes dialogum

in [sic] Tryphone esse verum Justini foetum.

Hamb. 1707. P.

Ge^novius, Toech. Eeasm. , Speeimen umbraticum

apologiaj pro Justini Martyris narratione

de statua Simoni Mago Romse posita. Hafn.

1698. 4. P. DB.

Rehlingius, Jo., (prfes. Feancisc. Wokenio), De

Samaritanismo et Hebraismo Justini M. Wittenb.

1729. 4. P. DA.

Mannesen, Fe. Chr. , De Jiistini Martyris locis

theologicis. Part. I-H. Ilafn. 1772— 73. I)B.

Birch, Cae. Chb. , De argumentis pro veritate

religionis ChristianPB a Justino Martyre in Apo-

logia prima adhibitis. Part. I— II. Ilafn. 1774.

4. P. DB.

Crcsics, Magn., Notitia et Qio/.oyovinva Macaru

Magnetis, ex fragmentis hactenus deperditi

operis aijologetici deprompta. Gotting. 1737.

4. DDTh. [Med Progi-. til hans Creation,

hvori C.s Levnet.]

— , Diss. H. De &io}.oyoru!i'oig Macarii Magnetis.

Gotting. 1745. 4. DA.

NoEUP, Matth., De Origene. Hafn. 1709. 4. P.

— , De

DB.

lapsu Origenis sub Decio. Hafn. 1709.

4. P. DB.

W0LDIKE, Sevee., De criminationibus quibusdam

adversariorum Origenis. Hafn. 1767. 4. P. DB.

— , De obiectionibus Hieronymi contra Rufiuum

circa Apologeticon Pamphili Martyris pro Ori-


101 Latinske Ku-kefsedre. Scholastikeme. 102

gene Latino ab illo editum idiomate. Hafn.

1768. 4. P. DB.

BiNO, JrsTix. , De Polycarpo. Part. I—II. Hafn.

1740-41. 4. P. DB.

HoLMius, Jac. Jacobi, De Polycarpo viro aposto-

lico. [Hafn.] 1743. L. P. DB. [Ufuldendt.]

THORLACrrs, Bikg., Doctrinse Cliristianse in libris

Sibyllinis facies. Hafn. 1816. 4. UPr.

— , Lil)ri Sibyllistarum

subiecti. Hafn. 1815.

med omtrykt Titelbl.

veteris

DDTh.

ecclesise, crisi

— Samme Bog

SysESirs, om Fyrstevselden. Overssettelse af det

Grseske med Anm. ved JexsBloch. Kbh. 1797.

HoLST , Chb. MfLLEKUS , De locis theologicis

Theophih Antiocheni. Hafn. 1776. P. DB.

fUfuldendt.]

BrcK, Marc, Annotationes in Theophylacti Bul-

gariensis archiepiscopi epistolas. Part. I— IX.

Hafn. 1737—40. 4. DB. [Ufuldendt.]

Latinske Kirkefaedre.

MicHELSEN, Mabc. Chb. Vilh., De Ambrosio, fidei

cathoUcae adversus Ai-ianos vindice. Hafn.

1823. P. DB.

Kbog MErEB, Petr., De ratione et argumento

apologetici Arnobiani. Hafn. 1815. DDTh,

Manuale D, AuGrsTiNi, eller Haandbog om Christi

Beskuelse. Den anden om tre Slags Boliger.

Udsat afl" Latinen ved Xiels Michelsos Aal-

b[obg]. Kbh. 1637.

ArGusTiNi Hand-Bog om Christi Beskuelse. Item

Sieelens eenlige Samtale med Gud. Ofversatte

af Hans OLUFS0N. Kbh. 1631. — Sst. 1739.

Den helUge Ljere-Fader Augustinus om I. Den

tredubbelte Boelig, H. Dette Liffs Forfa^nge-

lighed. Paa Danske offversat af P. S. [o: Pe-

DER SAMsrNG]. Kbh. 1685. (K. B.)

BiNiiESB0LL, Sev. Cl. Wilkex, Augustinus et Hieronymus

de Sacra Scriptura ex Hebraeo interpretanda

disputantes. Hafu. 1825, P, DB.

Clausen, IIenr. Kic, Aurelius Augustinus Hijjpo-

neiisis Sacra; Scriptui'» intei-pres. Pars prior.

llafii. 1826. DDTh. — Fortsiettelsen udkom

med fselleds Titelbl. for begge Dele, Hafu,

1827,

RrnELBACii, Andr., Cl.\udu Taurcvensis episcopi

ineditorum operum specimina, pra;missa de

eius doctrina scriptisque dissertatione, Hafu.

1824.

Cyprlans HeiTliche Gedancken von der Sterblig-

keit, Itera ein Gebet desselben, verdeutschet

durch A, 0. (o: Ad, Olearius], Schlesw, 1659.

Hebtz, Jan, MiCH., De Julio Firmico Materno

eiusquc inprimis de erroro pvofanarum religionum

libello, Hafn, 1817. 4. DDTh.

JuLH FiBMici Matebni de eiTore profanarum religionum

liber. Edidit Fb. MtNTEB, Hafn,

1S26.

KocH, Chb. Gottl. , S. Hieronymus, Comment.

L, IV, in Jerem, C, 19. Op. T, V, p. 260, ex-

positus et vindicatus, Flensb. 1708,

Engelstoft , Laub. , Hieronymus Stridonensis

intei-pres , criticus, exegeta, apologeta, historicus,

doctor, monachus. Hafn. 1797. DDPh.

— Samme Bog med forandret Titelbl.

Ntebup, Erasm., De Lactantio. Hafn. 1781. P.

DB.

Bborson, LArR. , De infantariis apud Tertullianum

Ub. 1, ad Xat. cap. 2. Diss, I—H, Hafn.

1714—15. 4. P. DE,

Bikch, Cab, Chb,, Quidam ex Q. S. F, TertuUiano

coUecti atque illustrati loci theologici.

Hafn. 1790. 4. DDTh.

ScHACK, Xic. , De Valeriano secnU Vti homileta

Christiano. Hafn. 1814. [Saersk. aftrykt af

M0Uers Theol. Bibl. 6 B.]

Hageeup, JIatth. ,

SctLolastLkerne.

De theologia scholastica veteri.

Hafn. 1717, 4, P, DE,

S, Bernhabdi Sendebreff om Hussorge, huor-

ledis en Huuszfader sit Husz, Folck , etc. rsetsindeUg

liruge oc regsere skal, Klih. 1622. P,

— Meditationes, Den hellige Bernhardi gudelige

Betenckninger. Kaldis eUers En Boog om

Siaslen, Fordansket af N. M. Aaub. [o: Niels

MiCHELSEN Aaubobg]. Kbh. 1637.

Samlede og blandede Skrifter af

nyere Theologer.

De his propositionibus respondebunt Paulus Ebe-

Brs Kittingensis , Cimbrius Ebasm. LiETUs, Jo.

Cogelius Quedelburgcnsis et Paulus Cbellius

Islebiensis, Viteb. 1559. P.

Priisskrifter efter en Patriots Indbydelse (Fb.

Chb, Friis, Om en guddommelig Forloser, og

Ott, Didb. LiJtken, B0r og kan Forseldi-e uden

Statens Fonia;rmclse bestemme deres Afkonis

udvortes LyksaUghed i Staten), Soroe 1763,

Samml. einiger erbauliche u.geistreiche Schrifteu,

als: I, AuG. Herm. Fbankens sicherer Glaubens-

Weg, II. Frankens Send-Schreiben von der

Einfalt der Kinder Gottes, HI. Erbaulichc Gedanken

auf des scel. Hrn. Frankens Absterben,

IV. Erb. Gcd. auf dcs seel. Hrn. Lehrs Absterbeu,

V. Korn-Liedor aus Woltersdorffs Lie-

der-Sammliingen. Kph. 1769,

7*


103 Xvere Theologers samlede og blandede Skrifter. 104

Korte Afliandliuger over vigtige Sandheder, udg.

ved det LoHandske Lsese-Selskab [af Latjr.

Sattekup]. Kbh. 1782.

Proveforelsesninger holdne for det theolog. Professorat

ved Kbhvns Universitet [af Fe. MtN-

TEB og Akdk. Bikch]. Kbh. 1789.

EiEGELS, KiELS DiTL. , Tanker ved Giennemlajsningen

af Pr0veforel£esningerne for det theol.

Professorat ved Kbhvns Univ. Kbh. 1789.

Aagaakd, Nic, Diss. gemina I. de usu syllogismi

in theologia, contra Nieephorum Gregoram,

II. de nido Phoenicis ex carmine Lactantii.

Hafn. 1647. i. P. DA.

Aksdiis, Josua, MisceUanea sacra. Hafn. 1648.

BiBCH, Hans J0KG. , Afhandhnger over vigtige

theologiske Materier. Klih. 1779.

Bloch, S0SEN, Efterladte Skrifter, 1. Saml. befordret

til Trykken af T0NKE Bloch. Kbh.

1756. 4.

Boknemakn, Ol., Theses. Hafn. 1708. i. P. DB.

Bbunsmanncs, Jo., Hendecas dissertationum mi-

scellanearum. Hafn. 1691. 4.

Bukchakdi, Matth. Henr., (pr;es. Jo. Fechtio),

Theses ex universa theologia biblica selectse.

Part. I—III. Rost. 1695. 4. P. DA.

Cramer, Jo. Andr., Vermischte Schriften. Ko-

jienh. u. Leipz. 1757.

Chuse, Valent., Theses misceHanefe. Hafn. 1733.

4. P. DR.

— , Theses. Hafn. 1734. 4. P. DR.

Danchelius, Petr., Problematum mixtorura hectas.

Hafn. 1709. 4. P. DR.

DcB, Ekasm. , K^ofia inofisvor. Hafn. 1716. 4.

P. DV.

Ekgelbketh, Wolf Fr., Theologiske Afliandlin-

ger. Kbh. 1826.

[I''ABRicirs, Jac.], Progymnasmatatheologica, au-

thoritate ducis Johannis Adolphi instituta.

Agon. general. I—XLI. Slesv. 1603—1607.

Agon. special. I--XXIV. Slesv. 1604—1607. 4.

Fleischer, Ekasm., Theses nonnulla^ de religione

Christiana. [Hafn.] 1790. 4. P. DDTh.

Flygge, Andr., Theses (lua-dam miscellane^.

Hafn. 1705. 4. P. DR.

Fogh, Geo. Nic, Materia discursus una et altera.

Hafn. 1714. 4. P. DB.

Friedlebius, Sam. , Theses Miscellaneae. Ilafn,

[1733]. 4. P. DB.

VON Geiiren, Ivael Chk. , Samnil. kleiner Schriften

vei-mischten Inhalts. Vermehrte Ausgabe.

Kopenh. u. Leipz. 1797.

Anhang desselben

Sendschr. denWunde-Mann Johan Tham-

GlESE, AuG. , Vier Tractaten ; zum

sen hetr. Ploen 1711. [Udg. af Forf.s Arvin-

ger.]

Gkevics, Petr., Exercitationes sacrse. Flensb. &

Lips. 1784.

GuDME, Petk. Casp., Theses. Hafu. 1734. 4. P.

DR.

GoTTEN, Jac, Ohservationum liber II., in quo ex

patribus Gra?cis et Latinis, conciliis etc. varia

ad condimentum graviorum studiorum. Sles-

vigse 1667.

Hagerup, Jo., Theses. Hafn. 1710. 4. P. DE.

V. Hauen, Petk., Theses. Hafn. 1734. 4. P. DE.

Heeboe, Nic, Nota-bene unum aut alterum. Hafn.

1708. 4. P. DE. [Et Exemph i U. B. har

Titelbl. med Aaret 1707.]

Heerfordt, Laur. , Theses miscellanese. Hafn.

1733. 4. P. DR.

Hem, An-de., Theses. Hafn. 1717. 4. P. DV.

(U. B.)

Hemmingius, Nic, Assertiones theologicse, quas

honore Doctoris in Theologia decorandus M.

Paulus Matthias, episc, publice defendet. Hafn.

1570. P. DDTh.

— , Themata theologica, qua3 pubL defendent Jo.

Thomas , Erasm. Cathohnius etc. Hafn. 1572.

P. DA. — Samme Bog, forsk. Udg. fra samme

Aar.

— , Opuscula theologica, in unum volumen col-

lecta. [Genevffi] 1586. fol.

Henningius, Sim. , (prKs. A. D. Habichhorstio),

Philocalia, complectens selecta meletemata et

theoremata theologica. Rost. 1690. 4. P.

DDTh.

HoscM, Ott., Dubia quEedam philologico-theologica.

Hafn. 1709. 4. P. DV.

Huclbech , C. U. , Positiones varii argumenti.

Hafn. 1728. 4. P. DV.

H0JER, Jo., Stricturse breves in novas quasdam

et paradoxas hypotheses theologico-pliilologicas

variorum. Hafn. 1708. 4. P. DE.

Jeksikus, Jan. Dionts. , Orationes duee acade-

micfe. Hafn. 1621. 4.

Ikgens, Chr. Fk., Theses qusedam miscellanese.

Hafn. 1734. 4. P. DR.

Kildgaard , Casp. , Theses miscellaneie. Hafn.

1735. 4. P. DR.

KoRTHOLT, Chr., Theses theologicse. Edit. 11''^.

Kilon. 1686. 4. P. DA. - Edit. m«i^ Ibid.

1692. 4. P.

— , Theologische zu Befoderung der Gottseeligkeit

angesehene Tractiltlein. Kiel 1G79. —

Ibid. 1684.

Krag, Dionys. Chr. , Theses qusedam. Hafn.

1709. 4. P. DV.

Lange , Sinnel. , Theses aliquot miscellanea?.

Hafn. 1731. 4. P. DR.


105 Nyorc TUcologers samledo og lilandedu Skrifter. lOG

LANOF.MACn, riiR., Tlicses misccnanea\ llufn.

1723. 4. P. DV.

Laubentius, Aniir. , Assertiones ile Scriptura

Saera. Ilafn. 157!». 4. V. DA.

LiKU, Sedast., Oljservatiiinnin sacrarnni thcses

V. Hafn. 1721. 4. 1'. DV.

LiNTiuipiis, Sevek. , Thematum

mi.soellancorum

liliiliisophico - theologicorum SmSiy.dg. Hafn.

1G90. 4. P. DR.

— , 1'ositionum variarum philos.- et pliilol.-theologicarum

nivrrU. Hafn. IfilX). 4. P. DR.

— , Problematum mi.xtorum licctas. Hafn. 1690.

4. P. DR.

LiiFPE, Jo., Dodccas thesium. llafn. 1727. 4.

P. DB.

LnsTERUS, Bened., Theses. [Hafn,] 1709. 4. P.

DE.

Praetica oo Prognostieon cllcr en forfserlig Prophelijc

D. Maetini Lutiieri, som giekler paa

hans Faidcrne Land, det gantske Tydske Nation.

Forst tryckt til Erffort aff Johan Beek,

oc nu paa ny prentet i Ki^benhaffn 1622. 4.

P. — Prentet paa ny [i Kbh.] Aar 1633. 4. P.

Schediasmata sacra rari argumenti, aceurantc

Hect. Gotfr. Masio, nec non cura Sever.

LnJTRUPn. Hafn. 1696. 4. (3 Afhandl., hver

med sajrsk. Pagn. og Sign.)

Masius, Hect. Gottfr., Dissertationes academica?

in unum volumen colleeta?; edidit Sever. Lin-

TEUPius. Hamburgi 1719. 4.

Meyer, Pete., Theses. Hafn. 1721. 4. P. DV.

MuHLius, Henb. ,

Dissertationes historico-theoUo-

giciE, amicorum rogatu coniunctiin editfe. Kilia3

1715. 4.

Mynster, Jac. Pet., Kleine theologische Schrif-

ten. Kopcnh. 1825.

Thesium miscellanearum hendecas.

Hafn. 1724. 4. P. DR.

Muller, Laur. ,

Mcller, Petr., Theses. Hafn. 1733. 4. P. DR.

Olivabius, Chr., Critica. Ilafn. 1734. 4. P. DR.

Olivaeius, Che. Olio. , Theses. Hafn. 1736. 4.

P. DV.

Olivarius, Nic, Theses. Ilafn. 1735. 4. P. DE.

Sadalinus, Ai.b. , Theses miscellaneie. Hafn.

1734. 4.

— , Thcses.

P. DR.

Hafn. 1735. 4. P. DR.

Sascerides, Jo., Orationes duae, altera de observando

Christi die , altera de morte arcana,

quibus tcrtia de mysterio trium Patriarcharum

accessit. Viteberg. 1.585.

ScHiONNEBfiLLE, Ulr. Fr., Tlicscs varii argumenti.

Hafn. 1727. 4. P. DV.

Sebbelow, Wald. Ciirph., Theses miscellaneje.

Hafn. 1714. 4. P. DV. (U. B.)

Spleth, Haedov., Satura thesiumphilologicarum.

Hafn. 1714. 4. P. DR.

Starup, Laue. CoENiPicii, Duo paria thesium.

Ilafn. 1710. 4. P. DV.

Steenbeeg, Thom. , Theses miscellaneaj. Hafn.

1714. 4. P. DV.

Steenfeldt, 6., Pennens Arbeyde efter Tanker

og Sindets Beskaffcnhed udfort udi adskillig

Slags Form. Kbh. 1766.

Teellund, Jo., Qusestionummiscellauearum trias.

Hafn. 1691. 4. P. DB.

Teochmann, Jo. Canut., Nunierus thesium sacer.

Hafn. 1717. 4. P. DV.

Wedderkopfp, Gabr. , Dissertatioues dure, prior

de scepticismo prsecipue Remonstrantium, posterior

de atheismo prseprimis Socinianorum.

Argent. 1665. 4.

WiNOABDUs, Magn., Viudemiae theologieo-onto-

sophiofc et historico-chronologicEe. Hafn. 1695.

Wolfeath, Fb. Wilh., Worterbuch fur Theolo-

gen, Moralisten und Denker aller Classen in

Beziehung auf des Herrn von Rochow Berich-

tigungen. Iste Probe. Sehlesw. u. Leipz. 1795.

AVoEMius, Jac, Cogitata qusedara theologica dis-

cursive digesta. Hafn. 1665. 4. P. DR. (U. B.)

WOLDiKE, Ande., AdskilUgt i theologiske Mate-

rier. Kbh. 1800.

ZoESTn, Heem. , monachi, tria opuscula theolo-

gica, quie e bibl. msptorum Marq. Gudii edi-

dit IIect. Gottf. Masius. Hafn. 1701.


10-; Det Gamle og Xy Testaments Historie. 108

let Gramle og 'Sj Testaments Historie

i ForeniiLg.

BmCHEBODius, Ja2."., Lumen liistoriae sacrse Vete-

ris et Novi Testamenti per tabulas clironolo-

gicas seri incisas repreesentatum. Opus posthumum

a filiis editum. Hafn. 16S7. fol.

[Thoelaxsson, Gudbe.], Schematogi-aphia sacra,

edur Kocki-ar merkelegar Figurur og Minder,

wtdregnar af Historiu [)ess Gamla og Nya Te-

stamentis. I SkaDioUte 1695.

J. R. fo: JoKAS EAsnis], Guds Kiige blant Verdens

Eiger udi en kort Extract af Kircke- og

verdslige Historier fra Verdens Begyndelse

indtil Aar Christi 1660. Christiania 1706. fol.

— 2 Opl. med Continuation tU Aar 1730 ved

J0KG. Wbsteeholt. Kbh. 1736. fol.

HuBKER , Jo. , Udvalde Bibliske Historier af det

Gamle og Jsye Testamente. Oversatte af Che.

LmKE. Kbh. 1728. fMed Hiibners Portr.] —

Sst. 1733. — Sst. 1741. — Sst. 1756. — Sst.

1760. — Sst. 176S. — Sst. 1774 (U. B.) —

Sst. 1796. [Overssetterens Xavn findes kun i

den seldste Udg. under Dedikationen.)

KeiTim in ecclesia inde ab orbe condito ad no-

stram usque astatem gestarum notitiam exhibens

Historia Sacra^ Trangambai-iae 1735. [Ta-

mulice.]

EwALD , ExEW. , Historise ecclesiasticse Veteris

Testamenti index chronologicus , eUer Tiids-

Eegister over det Gamle Testamentes Kirke-

Historie. Kbh. 1741.

—, Hist. eccl. Novi Testam. ind. chron. eller

Tiids-Reg. over det Xye Testamentes Kirke-

Hist. Kbh. 1742.

Mossis, Haks, Den Bibelske Historie forklaret

ved Eader vor. Bergen 1755. — 2 Opl. Sst.

1765.

Rambachs, Jo. Jac, Sahggi0relsens Orden, lidet

formeret. Ogsaa med Tit. : Bibelske Sp0rgsmaal

af det Gamle og Ny Testamentis Kirke-

Historie. Kbh. u. A. [To forsk. Udg. omtr.

1760.]

JosGE, Ific., CoUegium Biblicum continens historiam

sacram Veteris et Novi Testamenti. Hafn.

1760.

GiellebOl, Rejee., Synopsis historise sacrte Ubrorum

canonicoiTun Veteris et Novi Testamenti.

Sora 1768. 4.

Thoening, O^s-e, Bibel- og Kirke-Historie fra

Verdens Begyndelse indtU det 18 Seculum

efter Chr. Fodsel. 1—2 D. ladi. 1771. 4.

KIEKEHISTOPJEN.

HoKSTEK, JoACH. Fe., Kort Udtog af de Bibelske

Historier. Kbh. 1773. — Nyt og forbedret

Oplag. Sst. 1796.

— , Stutt aagrip af l)eirre Heijlogu Rittningu ; aa

Islendsku yfersett af A. E. [o: Asmusde Ei-

kabsson]. Kaupenh. 1774.

— , Stult agiip af Historium Heilagrar Ritningar,

aa Islendsku wtlagdt [af Halfdak Einaessok,

med Fortale af G. M. S. (o: Gisle Magkussok)].

Aa Hoolum i HiaUtadal 1776. — Med nocknim

Widbaeter. Ibid. 1776.

Bibelske FortseUinger for Ungdommen. I. Af

det Gamle Testamente. H. Af detXye Testamente.

Oversatte. Kbh. 1774— 75.

Steinbekg, Che. Gottl., Bibelske FortselUnger

tUligemed deres Forsvar. Oversatte af det

Tydske [af Jac. Buch]. 1—3 D. Kbh. 1775

—77.

NiEMEYEB, AuG. Heem. , Bibelsk Charakteristik.

Af det Tydske overs. efter 2den Udg. ved

Jens Bech. 1—5 D. Kbh. 1779—81.

R. , Udtog av den Bibelske Historie for nyttige

Historiers Elskere. Christiania 1780.

Kort Udtog af den heUige Historie tU Ungdommens

VeUedelse. Tronhjem 1782. P.

BiECH, Haks J0EG. , Det Gamle og JTye Testamentes

Historie, til Brug for Ungdommen og

Almuen. Kbh. 17S2. — 7 Oplag. Sst. 1811.

— , Xye EvangeUe Bog eller kort Udtog af den

Bibelske Historie for Bom, isser paa Landet.

Kbh. 1788.

F. W. Fkhb. V. "\V. J. [o: Fe. 'Wn.H. Fkeiheke v.

VTEDEL-jABLSBEKe] , Versuch der genauesten

Uebereinstimmung der BibUschen Zeitrechung

mit der Profan-Geschichte zu beweisen. Copenh.

1786.

Bastholm, Chb., Kort Udsigt over den aaben-

bai-ede ReUgions Historie. Kljh. 1789.

— , KortUtsigt ofwer den uppenbarade ReUgions

Historien. Ofwers. [af C. W.] Lund 1791.

Bibelske TUdi-agelser for de Unge, som ikkun

have havt liden Skolegang, af ysxx. Soro

1795. P.

Hekcke, Heikb. Phil. Conb. , Valg af Bibelske

FortseUinger for den forste Ungdom. Ovei-sat

efter 3 Oplag. Ivbh. 1796. — Udvalgte Bi-

belske FortKUiuger for Bem. Overs. efter 3

Opl. 2 Opl. Sst. 1798. — 3 Opl. Sst. 1803.

— Overs. efter 4 Opl. 4 Oplag. Sst. 1807.

K. H. S., Kort Udtog af den Bibelske Historie.

Bergen 1798. P.


100 Jpflcrnps Historie. Josophus. in

LixND , 15i0RN CnR. , Kort hist. Udtog af Gu(l.s

Pagt med Israel og vor llcrres Jesu Christi

Liv og Lsere, D^d og Seier. Til Hnij; rcjr

Confirmantere. Kbh. 1800.

Werfel, Jo., Bibelske Historier for TJngdommen.

Kbh. 1801.