FiSkerieVeNtyret Skabte tre millioNer Nye jobS i VietNam - meD ...

um.dk

FiSkerieVeNtyret Skabte tre millioNer Nye jobS i VietNam - meD ...

Med en målrettet og langsigtet indsats har

Danida bidraget til, at Vietnams fiskerisektor

er blevet en stor succes både som eksporterhverv

og jobskaber. Siden 1993 har næsten tre

millioner flere mennesker i det fattige land fået

et job inden for fiskeri – og kan brødføde deres

familie.

Der har altid været fiskeri i Vietnam – men gennem

de sidste 20 år har landet taget et tigerspring,

så fiskeindustrien nu skaber store indtægter for

landet. Fisk fra Vietnem eksporteres verden over,

og næsten 3 millioner flere vietnamesere har fået

job inden for fiskeri. De har alle en familie at

brødføde, så i alt har det vietnamesiske fiskerieventyr

været med til at hjælpe over 10 millioner

mennesker ud af fattigdommen.

Oven i har mange fattige risbønder fået vist

vejen til at supplere indtægterne fra deres lille

jordlod ved at holde karper på de oversvømmede

marker.

Ny eksport for milliarder af dollars

Væksteventyret er i høj grad skabt af de driftige

vietnamesere selv – og deres regering – men

Danidas støtte har været med til at give hele fiskerisektoren

nogle afgørende løft: Vi har bidraget

til at optimere alle led i værdikæden, så fiskeindustrien

kunne udvikle sig på nye måder – bl.a.

med effektive dambrug, nye måder at forarbejde

fisken, kontrol af miljø og kvalitet og hjælp til at

konkurrere på de globale markeder. Det er lykkedes

– og det har fået eksporten til at boome.

Da Danmark i 1993 begyndte at støtte fiskerisektoren

i Vietnam, var formålet lige præcis at

hjælpe håbløst fattige vietnamesere ved at skabe

nye jobs. Og helt frem til 2006 tegnede Danida

sig for ikke mindre end 2/3 af den samlede internationale

bistand til Vietnams fiskerisektor.

Dengang, i begyndelsen af halvfemserne,

arbejdede knap to millioner vietnamesere i

sektoren. I dag giver fiskeriet job til over 4,5

millioner – fordelt på alle led i produktionskæden,

fra fiskeri og dambrug til forarbejdningsindustri,

kvalitetskontrol og eksportfremme. Det viser tal

luoNg Skaber SiN

egeN FremtiD.

Vi Skaber beDre

rammer.

Luong lever af at opdrætte fisk i

Vietnam. Hun har lært nye og bedre

produktionsmetoder gennem Danidas

fiskerisektorprogram, og derfor har

hun kunnet øge sit afkast markant og

arbejde sig ud af fattigdommen.

FiSkerieVeNtyret Skabte tre millioNer

Nye jobS i VietNam

- meD Støtte Fra DaNiDa

fra Vietnams General Department of Statistics.

Og det anslås, at fire gange så mange mennesker

nyder gavn af sektorens succes, fordi de bliver

forsørget af de ansatte.

I kolde tal er værdien af den samlede fiskerieksport

fra Vietnam vokset fra 550 millioner US

dollars i 1995 til mere end seks milliarder US

dollars i 2011.

Den nye fiskeproduktion har derfor ydet et

væsentligt bidrag til at bekæmpe fattigdom i Vietnam.

I 1993 levede 58 procent af vietnameserne

under FN’s officielle fattigdomsgrænsen – men

i 2010 var det reduceret til bare 10 procent. Et

gigantisk fremskridt, og den vietnamesiske regering

har selv fremhævet, at fiskerisektoren har

haft en særlig evne til at skabe nye jobs for fattige

ufaglærte.

Danida hjalp med en ny måde at tænke fisk på

Det første afgørende skridt på vejen til succes var

at udvikle en national masterplan for hele sektoren,

som Danida finansierede.

Herefter fulgte en første fase af teknisk ►

Side 1 / 3


istand, og fra 2000 og frem til i dag har Danida så gennemført

et omfattende sektorprogram med fire centrale indsatsområder:

Dels hjælper Danida de vietnamesiske myndigheder med at

styrke fiskeriadministrationen og forvaltningen af ferskvands-

og havfiskeri. Desuden støtter Danida en bæredygtig udvikling

af akvakultur (opdræt af fisk i dambrug) og en løbende forbedring

af kvalitetssikringen og markedsføringen, især hos mindre

virksomheder.

Ifølge Lars Jøker fra Danida er hemmeligheden bag Danidas

indsats, at han og de øvrige rådgivere fra Danida så at sige

”vendte bøtten på hovedet” og præsenterede vietnameserne for,

hvad forbrugerne ude i verden ville have – og hvad der skulle

til for at få nogen til at indkøbe fisk fra Vietnam på stor skala.

- Vi inviterede vietnamesiske nøglepersoner, både fra myndighederne

og private virksomheder, til de største fiskerimesser

i verden: I Japan, Belgien og USA, fortæller han. Dér så de med

egne øjne, hvilken kvalitet de skulle konkurrere med, og de

mødte opkøbere og hørte, hvad de krævede til deres forbrugere.

Dansk kvalitetskontrol til Sydøstasien

Kodeordene for international handel med spisefisk og skaldyr

er kvalitet, hygiejne og miljømæssigt forsvarlig produktion –

som vel at mærke skal være i orden i alle led af værdikæden;

lige fra dambruget eller fiskebåden og helt frem til spisebordet.

For at vinde de udenlandske opkøberes gunst var det også et

klart krav, at de fik tillid til, at Vietnams egne lokale myndigheder

er i stand til og har viljen til at kontrollere kvaliteten

professionelt.

Derfor hjalp Danida også Vietnam med at opbygge de

myndighedsinstanser, som skal stå for kontrollen og sikre, at

reglerne overholdes. Det har styrket tilliden til produkterne

på de globale markeder. Og det er et felt, hvor Danmark har

stor ekspertise, fordi vi har så lang tradition for at eksportere

fødevarer af høj kvalitet.

På produktionssiden, har Danida bistået med nye og effektive

metoder til at reducere miljøbelastningen fra dambrug

og havfiskeri. Og inden for dambrug – for eksempel opdræt af

tigerrejer og den populære fisk Pangasius – har Danida hjulpet

med metoder til at kontrollere væksten og standse brug af

vildtfanget yngel, sikring af gode regler for fødevaresikkerhed,

overholdelse af miljøregler og certificering, træning af fattige

husholdninger i ’good aquaculture practices’ og etablering af

producent-foreninger, så opdrætterne ikke bliver snydt ved at

få for lave priser.

Bare for at give et enkelt eksempel har Danida sikret, at

over 300.000 dambrugere og dambrugsansatte er blevet undervist

i forbedrede og mere miljørigtige produktionsmetoder. Og

tilsvarende er kontrollanter og laboratorieansatte blevet uddannet

i nye metoder til analyser og kontrolaktiviteter.

Alt sammen ”tekniske byggesten”, der var nødvendige for

at få fiskeindustrien til at blomstre.

Fra ’aid’ til ’trade’

I dag kan danskere i enhver afkrog af landet selv smage frugten

af Danmarks udviklingssamarbejde med Vietnam: De fleste

supermarkeder herhjemme har tigerrejer og Pangasiusfisk til

stærke priser – og de er blevet populære på de danske mid-

dagsborde. Det glæder den danske ambassadør i Hanoi, John

Nielsen:

- I mine øjne er udviklingen i Vietnams fiskerisektor en

succeshistorie for Danida og et godt eksempel på, hvordan

teknisk bistand kan bidrage til at gøre et land selvbærende i en

globaliseret verden. Og så har vi oven i købet åbnet nye døre

for danske virksomheder her i Vietnam.

- Fokus er flyttet fra bistand til handel i samarbejdet med

Vietnam inden for fiskerisektoren. En del af de vietnamesiske

virksomheder, der forarbejder fisk og som for 15 år siden

modtog Danida-støtte til at udvikle og markedsføre deres

produkter, køber i dag på kommercielle vilkår teknologi og

knowhow fra danske virksomheder. Og en hel række af danske

virksomheder viser interesse for at etablere sig i Vietnam,

forklarer ambassadøren.

også fisk i rismarken til de fattigste

Men Danidas arbejde med fisk og fiskeri i Vietnam har ikke

kun fokuseret på de store dambrug og opbygning af en moderne

fiskeindustri.

For at nå ud til de fattigste, har Danida også etableret

modeldambrug for småfarmere, for at vise, hvordan de kan

supplere de magre indtægter fra deres lille landbrug ved selv

at opdrætte fisk i små bassiner og tjene en ekstra skilling ved

at sælge fiskene på det lokale marked. Desuden har forsøg

med udsætning af fiskeyngel i rismarkernes vandkanaler vist

risbønderne en måde, hvorpå de kan få en sidegevinst ved at

producere fisk til eget forbrug eller sælge dem lokalt.

Og det har givet imponerende resultater for de fattigste:

Disse projekter har Danida gennemført i otte provinser – og

alene denne indsats har løftet i alt 25.610 familier ud af fattigdom,

oplyser ambassaden. En sådan landbofamilie har gerne

4-5 medlemmer, så i alt har det givet over 100.000 af Vietnams

fattigste et bedre liv. Og indsatsen kan mærkes lokalt, for

disse tal svarer til, at der er blevet 35 procent færre fattige i de

berørte områder.

Fra ballade til belønning

I december 2010 fik den vietnamesiske fiskerisektor en hædersbevisning

for sin indsats, da Verdensnaturfonden, WWF, indgik

en aftale med den vietnamesiske regering og fiskeindustri om

at sikre en miljømæssigt bæredygtig produktion af pangasiusfisk.

Ifølge aftalen skal mindst halvdelen af alle pangasiusfarme

overholde høje internationale standarder for produktionen

inden 2015.

Aftalen er vigtig, fordi WWF tidligere havde sat pangasius

fra Vietnam på sin ”røde liste” og frarådet forbrugere verden

over at købe fisken. Med aftalen har den vietnamesiske fiskerisektor

– og Danida – opnået anerkendelse for de fremskridt,

der er sket på området.

Sidegevinster

Danidas fiskerisektorprogram i Vietnam har desuden kastet en

række afledte sidegevinster af sig.

Kvinder: Kvinderne har fået gode jobmuligheder. Mere end 50

procent af de ansatte i fiskeindustrien er kvinder, og de tjener

typisk mere end mændene. ►

Side 2 / 3


Miljøforbedringer: Der er etableret mange lokale vandrenseanlæg.

De hjælper dambrugene med rent vand, men giver også

rent drikkevand til de lokale landsbyer.

Mere proteinholdig kost: En gennemsnitlig vietnameser spiser

nu 27 kilo fisk årligt – mod før kun 15 kilo. Det øgede indtag

af proteinholdig kost er med til at styrke helbredet blandt gravide

kvinder og små børn.

De vigtigste hovedresultater:

• Danida har ydet bistand til fiskerisektoren siden 1993, fra

2000 igennem et såkaldt fiskerisektorprogram – i samarbejde

med den vietnamesiske regering selv og med andre donorer,

særligt det norske NORAD. Første fase løb fra 2000 til 2005,

mens anden fase fra 2006-2010 er forlænget til 2012. I denne

afsluttende fase er der bevilget 245,7 millioner kroner.

• Sektorprogrammet består af fire indsatsområder, som omfatter:

styrkelse af fiskeriadministrationen, styrkelse af forvaltning

af ferskvands- og havfiskeri, bæredygtig udvikling af akvakultur

og endelig forbedret kvalitetssikring og markedsføring.

• I dag er over 4,5 millioner vietnamesere beskæftiget i fiskerisektoren.

Det er omtrent tre millioner flere, end da Danida

påbegyndte sin støtte til fiskerisektoren i 1993. Danidas indsats

har været en vigtig del af årsagen til det løft – sammen med

andre donorers og Vietnams egen indsats.

• I den store dambrugsindustri har Danida ikke finansieret

oprettelse af nye dambrug, men har hjulpet til en lang række

miljømæssige og kvalitetsmæssige forbedringer. Programmet

arbejder i ni provinser i Vietnam, og fiskeopdræt støttes i tre

provinser i Mekong-deltaet.

• Mellem 2005-2010 er 11.361 fattige familier i de 206 udvalgte

kommuner, som Danida arbejder i fordelt på otte provinser,

blevet løftet ud af fattigdom som en direkte følge af Danidas

indsats. I alle kommuner i de otte provinser har Danidas indsats

hjulpet i alt 25.610 familier ud af fattigdom, hvilket svarer

til et fald på 35 procent. Med en gennemsnitlig størrelse på 4-5

medlemmer i en vietnamesisk landbofamilie betyder det, at

over 115.000 vietnamesere har fået et bedre liv som en direkte

følge af Danidas indsats.

• Seks ledende akvakulturfirmaer har vist stor interesse for det

vietnamesiske marked. Virksomhederne, som omfatter AKVA

Group, RK Plast, Inter Aqua Advance, Aller Aqua og Oxy-

Guard har alle planer om at etablere sig på det vietnamesiske

marked I nærmeste fremtid.

kilder:

http://www.ambhanoi.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/Fiskerisektorprogrammet/

Styrelsesnotat for 2. Fase (2006-2010): J.nr.:104.vietnam 803-

200, Styrelsesmøde d. 26. Oktober, 2005, dagsordenpunkt 7

(SNOTEBIL21268.doc).

Fisheries Sector Programme Support, Phase II, 2006-2010 –

Programme Document, Ministry of Fisheries of Vietnam and

Ministry of Foreign Affairs, Danida, Denmark:

(FSPIIProgrammeDocument.doc)

The Main Outcomes of the Fisheries Sector Programme

Support phase II (FSPS II), 2005-2012: Background document

prepared by the Royal Danish Embassy in Hanoi

(Main outcomes 4 components, FSPSII.doc)

The Fisheries Sector in Vietnam: A Strategic Economic Analysis,

Development Economics Research Group, University of

Copenhagen and Central Institute for Economic Management,

Ministry of Planning and Investment og Vietnam; Report commissioned

by Royal Embassy of Denmark in Vietnam, Fisheries

Sector Programme Support (FSPS) II, December 2010

(FishReport_Vietnam.ashx.pdf)

WWF aftale:

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/

greatermekong/?uNewsID=198032

Tal om antallet af beskæftigede i Vietnams fiskeindustri: Oplyst

af VASEP og formidlet via Lars Jøker. VASEP, Vietnam Association

for Seafood Exporters and Producers

(http://www.vasep.com.vn/vasep/eDailynews.nsf/Homepage).

kontakt:

Lis Rosenholm, souschef på den danske ambassade i Vietnam:

www.ambhanoi.um.dk

Lars Jøker, den danske ambassade i Ghana (tidligere rådgiver

i Vietnam), larjok@um.dk

Jørgen Georg Jensen, UFT, Udenrigsministeriet:

jojens@um.dk

Side 3 / 3

More magazines by this user
Similar magazines