Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

longelsekirke.dancms.dk

Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Bøstrup

Tranekær

Tullebølle

Simmerbølle

Rudkøbing

Strynø

Skrøbelev

Longelse

Fuglsbølle

Lindelse

Fodslette

Tryggelev

Kædeby

Humble

Ristinge

September · Oktober · November 2009


2

Kirkekontoret

Kirkekontoret og indholdsfortegnelse

Fødsel: Senest 14 dage efter fødslen afleveres den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse enten

til præsten eller på kirkekontoret. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, vedlægges

den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed,

udfyldes blanketten ”anerkendendelse af faderskab”, som sendes til statsforvaltningen.

Navngivelse/ dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse

på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten

vedrørende navn, gudmoder/gudfader, faddere ect.. Der skal være mindst 3 faddere, højst 5 og

kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til kirkekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.

Reglerne samt skema´er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden.

Der er et gebyr på 440 kr. på navneændringer. Dette betales med betalingskort forud på personregistreringssiden.

(Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med

en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som

følge af forældrenes navneændring).

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat,

hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen ligger fra september til maj.

Bryllup: I god tid aftales bryllup med præsten. Med til præsten skal man bringe prøvelsesattest og

ægteskabserklæring, som fås ved henvendelse til kommunen.

Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette

anmeldes til kirkekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en

kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Attester: Attester kan udskrives fra den elektroniske kirkebog på kirkekontoret/kordegnekontoret i

bopælssognet.

Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk

Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn.

Langelands provsti

Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing

☎ 62501188, fax 62502280, mail: langelands.provsti@km.dk

Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00, mail: bped@km.dk

Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail aha@km.dk. Tlf. i Marstal: 62531080.

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langelands Provsti.

Indholdsfortegnelse

Forsidebilledet, Kirkekontoret

og indholdsfortegnelse ............................ 2

Præstens side .......................................... 3

Bøstrup sogn ............................................ 4

Tranekær sogn ......................................... 4

Tullebølle sogn ......................................... 4

Rudkøbing sogn ....................................... 6

Simmerbølle sogn .................................... 6

Strynø sogn .............................................. 9

Skrøbelev sogn ........................................ 10

Longelse sogn .......................................... 10

Fuglsbølle sogn ........................................ 10

Lindelse sogn ........................................... 12

Tryggelev sogn ......................................... 12

Fodslette sogn ......................................... 12

Humble sogn ............................................ 14

Kædeby sogn ........................................... 14

Ristinge sogn ........................................... 14

Konfirmationsundervisning for voksne .... 16

Gravstedets hemmelighed ....................... 19

Gudstjenesteliste ...................................... 20

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer

fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager (ansvars havende redak tør), Torben

Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte

Monrad Møller.

Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk

for redaktionens holdning.

Forsidebilledet

Forsidebilledet er udført af kunstneren Romie

Romero, der er født i Chile. Hun har nu bopæl

og atelier i Haugbølle på Langeland.


I den netop overståede

sommer blev

der holdt et arrangement

i Tranekær,

der hed “Eventyrlige

dage i Tranekær”.

Kirkens kapeller var

åbne, og jeg og

nogle frivillige passede

tjansen som

en slags vagt og guide. Af den grund sad

jeg i et par timer en smuk sommerdag på

den skønne kirkegård, der kravler op ad

bakken.

Der er mange meget store træer på Tranekær

kirkegård. Det var pragtfuldt at sidde

i skyggen af de dramatiske kastanjetræer,

mens det summede af tusindvis af bier i de

mere end 200 år gamle lindetræer.

Det gav mig anledning til at sidde og tænke

over, hvad et træ betyder for os mennesker.

Træ er mere end brænde og byggematerialer!

På grund af alderen, størrelsen

og frodigheden er træet blevet et billede på

sammenhængen i menneskelivet. Og blevet

et billede på forholdet mellem Gud og

mennesker.

Kapellet på kirkens vestlige side var åbent

og under Bertel Thorvaldsens relieffer

“Dagen” og “Natten” ligger nogle af Ahlefeldt-Laurvig

slægtens medlemmer i nogle

kæmpe egetræskister. Personer, der let

kan sættes ind i et stamtræ.

Tit når man skal vise, hvordan medlemmerne

i en familie hænger sammen, tegner

man et stamtræ. Med stamforældrene ved

roden og familiemedlemmerne som grene

på stammen. På den måde er man selv sat

ind i en sammenhæng med dem, der har

givet én liv, vækst og modenhed.

Præstens side

Livets træ – tanker på en kirkegård

Ikke så underligt, at træet er gået hen og

blevet så vigtigt et symbol på alt, hvad

der foregår i menneskelivet. Ja, faktisk

så handler Bibelen om et træ! Fra start til

slut!

På de første sider af Bibelen skaber Gud

jorden. Gud sørger ogfor en masse træer:

“Gud Herren lod alle slags træer, der

var dejlige at se på og gode at spise af,

vokse frem af jorden, også livets træ midt

i haven og træet til kundskab om godt og

ondt.” (Første Mosebog 2,9)

Gud skabte også to mennesker: Adam

og Eva. Som bekendt gik det hurtig galt

for jordens første to mennesker. De måtte

ikke spise af de to træer i havens midte:

Livets træ og kundskabens træ. Alligevel

spiste de af Kundskabens træ. Det blev

de straffet for på mangfoldige måder: De

blev smidt ud af paradiset, og fik døden

som straf. For at holde menneskene væk

fra livets træ anbragte Gud keruberne og

det lynende flammesværd til at vogte vejen

til livets træ øst for Edens have. Og på

den måde er det endt med, at døden nu er

menneskets største problem.

At døden er så stort et problem, er det

nemt at se, når man sidder på en kirkegård.

Men der er også liv på en kirkegård.

En kirkegård er et meget levende sted.

Enker, enkemænd, børn, børnebørn besøger

familiemedlemmers grave. Familie,

der stadig er på stamtræet, men ikke længere

i live.

Mens jeg sidder på Tranekær kirkegård,

ser jeg de enorme egetræskister i Vestkapellet.

Her er træet kommet i dødens tjeneste.

Det kom et andet træ også en gang.

Nemlig det træ, der blev brugt til at korsfæste

Jesus for omkring 2000 år siden.

Egetræskister er meget holdbare. Det er

grunden til, at nogle vælger egetræskister.

På en eller anden måde tydeliggør egetræskisten,

at døden er langvarig. Men ét

træ er endnu mere holdbart: Nemlig det

træ, der blev brugt til korset ved Jesu

korsfæstelse. Det varer nemlig til evig tid!

Der er det jo det besynderlige ved Jesu

død, at hans død ikke var afslutningen,

men begyndelsen på noget helt nyt: Det

evige liv!

Vi kan også få det evige liv. Ved at tro på, at

Gud kan give os det evige liv. Ved at tro, at

ud af det træ, som Jesus døde på, springer

der nyt liv, evigt liv.

Ved at tro på Gud og det evige liv, så er vi

også en del af Guds stamtræ.

Og derfor kan vi komme tilbage til paradiset,

hvor det hele begyndte. Der kan vi leve

evigt. Og dér kan vi se og spise af det livets

træ, der står i paradiset.

Eller som der står på en af de sidste sider i

Bibelen: “Den, der har øre, skal høre, hvad

Ånden siger til menighederne. Den, der

sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som

står i Guds paradis.” (Johannes´ Åbenbaring

2,7)

Nå, det endte med at blive noget langhåret,

hvad jeg nåede at sidde og fundere over

på kirkegården i Tranekær under kastanjetræernes

skygge. Jeg kom en del rundt:

Bibelen fra side et til side slut; livet, døden

og det evige liv; træ, stamtræ og livets træ.

Det er vist godt, at Inge Hansen nu kommer

og afløser mig. Men det var en eventyrlig

dag på Tranekær kirkegård!

Sognepræst Torben Poulsen

Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne

3


Høstgudstjenester

Ved høstgudstjenesterne fejrer vi, at høsten

er i hus, og vi takker Gud for det. Men

det er ikke kun landmænd, der bør takke

Gud. Alle mennesker bør takke Gud, for

der er intet her i verden, der er en selvfølgelighed.

Det er det, vi i særlig grad gør

ved høstgudstjenesterne: Takker. Takker

for livet, naturen, medmenneskene… Og

så er kirkerne så flot pyntede! Kom i kirke

til disse høstgudstjenester:

Søndag den 20. september kl. 10.00 er der

høstgudstjeneste i Tullebølle kirke. Efter

gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Søndag den 20. september kl. 14.30 er der

høstgudstjeneste i Bøstrup kirke. Efter gudstjenesten

serveres der kaffe i sognehuset.

Søndag den 4. oktober kl. 14.00 er der

høstgudstjeneste i Tranekær kirke. Efter

gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Foredrag i Bøstrup

De meget velbesøgte foredragsaftener i Bøstrup

sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup, ved

FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund

– er klar til en spændende efterårssæson.

Efterårets tema er “Livets glæder og besværligheder”,

og programmet ser sådan ud:

Onsdag den 30. september kl. 19.30: Jytte

Dreyer, kendt fra TV og radio: Livsglædens

nødvendighed.

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30: Peder

Thyssen, gadepræst i Odense: Livets ulidelige

krav og ensomhed.

Onsdag den 11. november kl. 19.30: Bjarne

Nielsen Brovst, tidligere højskoleforstander:

Livsglæder og livsmod.

Onsdag den 25. november kl. 19.30: Hans

Jørgen Bonnichsen, tidligere chefkriminalinspektør

i Politiets Efterretningstjeneste:

PET og politikrønike.

Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175

kr. Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang. Tilmelding

er nødvendig til:

Tove Petersen tlf.: 62 59 18 48

Else Svendstrup Holm tlf.: 62 59 14 65.

4

Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

Stine Rosengren og Jens Jacob Honoré (Foto: Thomas Schødt).

Koncert i Bøstrup

Søndag den 25. oktober kl. 16.00 er der koncert

i Bøstrup kirke med sopranen Stine Rosengren

og tenoren Jens Jacob Honoré. Det

vil blive en bredt sammensat koncert med

årstidens sange, Kai Normann Andersensange,

opera og operettenumre. Fri entré.

Stine Rosengreen er uddannet på Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium i 2003.

Hun har modtaget undervisning af bl.a. Tove

Hyldgaard og Douglas Yates. Hun har haft

flere roller på danske operahuse, for eksempel

Zerlina i Don Juan og Rosina i Barberen

i Sevilla, og hun er en aktiv koncertsanger.

Jens Jacob Honoré er uddannet fra Det Jyske

Musikkonservatorium ved Tonny Landy.

Han har sunget ved mange af landets operahuse

og sunget adskillige koncerter i Danmark,

Tyskland, Brasilien og Spanien.

Ny messehagel i Tranekær

Ved gudstjenesten 1. søndag i advent, den

29. november kl. 14.00 i Tranekær kirke

bliver der taget en ny messehagel i brug.

En messehagel er en farverig kappe eller

kåbe, som præsten bærer over den sorte

præstekjole ved nadveren.

Den nye messehagel er udført af Hanne Larsen.

Hanne Larsen er også organist ved Tullebølle,

Tranekær og Bøstrup kirker. Hanne

Larsen lavede for to år siden en meget smuk

grøn messehagel til Tranekær kirke. Den

grønne farve bruges det meste af kirkeåret,

blandt andet i trinitatis-tiden, der er hele

sommeren og efteråret. Nu har Hanne Larsen

lavet en violet messehagel. Den violette

farve bruges i adventstiden og fastetiden.

Den nye messehagel er et fantastisk dejligt

arbejde. Kom i kirke den 29. november

og se den komme i brug. Menighedsrådet

inviterer til kaffe i beboerhuset efter gudstjenesten.

Hverdagsgudstjeneste i Tullebølle

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00 er der

hverdagsgudstjeneste i Tullebølle kirke.

Mere om gudstjenesten i Øboen og

www.pastoratet.dk

Halloween i Tranekær

Halloween er blevet en tradition i Tranekær,

og mange børnefamilier deltager. Torsdag

den 29. oktober er der gudstjeneste

i Tranekær kirke, derefter fakkeltog gen-


Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

nem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset.

Kom med alle børnene

– uhyggeligt udklædte! Gudstjenesten, der

er målrettet til børn, begynder kl. 18.30, og

herefter bliver det uhyggeligt – på en sjov

måde! Barnlige sjæle, børn og deres forældre

og bedsteforældre er hjertelig velkomne

også selv om de ikke bor i Tranekær.

Alle helgens dag

Alle helgens dag er søndagen, hvor man i

særlig grad mindes de døde. Traditionen

tro vil navnene på dem, der er døde i årets

løb, blive læst op ved Alle helgens gudstjenesterne

i Tullebølle og Bøstrup kirker

søndag den 1. november.

Studiekreds

En studiekreds om Første Mosebog begynder

tirsdag den 22. september kl. 19.30 i Tullebølle

præstegård og finder herefter sted tirsdagene

den 20. oktober og den 24. november.

Første Mosebog er bogen, der fortæller historien

om Adam og Eva, Noa, de fire generationer

Abraham, Isak, Jakob og Josef.

Det er en spændende og saftig beretning,

der rummer voldtægt, incest, mord, bedrageri,

magtmisbrug, sex, druk og blodtørst.

Men det er også en beretning, der rummer

forjættelser, kærlighed, moral, og som giver

svaret på de helt store spørgsmål.

Historierne om verdens skabelse, Noas

ark, Babelstårnet, Josef i Ægypten og

videre er også historier, der er så kendte

fra barndommen, at det kan være svært at

se noget nyt i dem. Det prøver vi i studiekredsen:

Vi vil læse Første Mosebog, som

om det var første gang, og som om vi ikke

kender den fortsættelse, som Bibelen rummer

efter Første Mosebogs 50 kapitler.

Alle kan deltage, det kræver ingen særlige

forudsætninger, men der skal læses nogle

kapitler af Første Mosebog til hver gang. Til

første gang tirsdag den 22. september bedes

man på forhånd have læst kapitlerne

1-3 i Første Mosebog.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen til konfirmationerne

i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup

kirker i foråret 2010 er begyndt. Konfirmationerne

bliver den 30. april i Bøstrup og

Tranekær kirker og den 13. maj i Tullebølle

kirke. Flere oplysninger ved henvendelse til

præsten eller på www.pastoratet.dk.

Gudstjeneste med Lindelsekoret

Onsdag den 9. december kl. 19.00 er der

hverdagsgudstjeneste i Bøstrup kirke. Lindelsekoret

under ledelse af Lone Nordal

deltager i gudstjenesten, der får et juletema.

Sæt kryds i kalenderen NU!

Menighedsrådsmøder

Tullebølle sogn:

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 og

tirsdag den 3. november kl. 19.00 i konfirmandstuen,

Tullebølle præstegård. Referat

fra møderne i Tullebølle menighedsråd

lægges på www.pastoratet.dk.

Tranekær sogn:

Torsdag den 10. september kl. 19.00 og

torsdag den 19. november kl. 19.00 i graverkontoret

ved Tranekær kirke.

Bøstrup sogn:

Se opslag på kirkedøren eller www.pastoratet.dk.

Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på Tullebølle Centret

Onsdag den 30. september kl. 14.30.

Onsdag den 28. oktober kl. 14.30.

Onsdag den 25. november kl. 14.30. Altergang.

Præstens fridage

Præsten holder fri weekenderne 26.-28.

september og 21.-23. november. Efterårsferie

holdes 10.-19. oktober.

Ved præstens fravær passes embedet af

sognepræst Stig Munch, tlf. 62 55 12 64

eller SAMU@km.dk, hvortil henvendelse

kan rettes.

Vejviser

www.pastoratet.dk

Sognepræst Torben Poulsen,

Bygaden 69, 5953 Tranekær

☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk, træffes

bedst 10.00-11.00 tirsdag-fredag

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

Regnskabsfører: Hanne Tved,

Snødevej 33, 5953 Tranekær,

☎ 62 55 15 76, htved@hotmail.com

Tullebølle Sogn:

Menighedsrådsformand:

Henrik Nielsen, ☎ 62 59 17 39,

birk425@mail.dk

Graver: Svend Jørgen Jensen,

☎ 62 50 12 34, kirtul@live.dk, træffes

bedst tirsdag til fredag 9.00-9.30

Kirkeværge: Birgit Mogensen,

☎ 62 50 20 98,

skolevej17bum@mogensen.mail.dk

Tranekær Sogn:

Menighedsrådsformand:

Ellen Margrethe Hansen, ☎ 62 59 16 68

Graver: Greg Harrison, ☎ 24 47 86 76,

træffetid man-fredag, undtagen tirsdag,

tranekaerkirke@mail.dk

Kirkeværge: Hans Peter Hansen

☎ 62 59 10 49

Bøstrup Sogn:

Menighedsrådsformand:

Else Svendstrup Holm ☎ 62 59 14 65

Graver: Torben Henriksen,

☎ 62 59 11 70, træffetid hverdage

8.45-9.00 eller ☎ 62 59 14 73 hverdage

12.00-13.00

Kirkeværge: Tove Petersen,

62 59 18 48


Kirkebil: Langelands Taxi, ☎ 62 50 14 08

Ring dagen før gudstjenesten.

5


Kirkedør i Provence.

En dør er umiddelbart en praktisk foranstaltning,

idet den lukker kulde, varme og lyde

ude. Den adskiller det udenfor fra det indenfor,

og det er jo da ganske nødvendigt.

Imidlertid kan man også ”komme til en lukket

dør”, og ”døren kan være åben.” Det

første er udtryk for, at man ikke føler sig

velkommen, det sidste er udtryk for, at her

er alle meget velkommen.

En kirkedør er som regel lukket, når vi fejrer

gudstjeneste. Det er for at give ro til det,

der sker i gudstjenesten, så vi ikke bliver

forstyrret af noget udefra kommende. Enhver

er naturligvis altid velkommen til at gå

ind i kirken, også selvom gudstjenesten er

begyndt, men trafikstøj og anden daglig

larm vil vi gerne være foruden, når det er

gudstjenestetid.

Kirkedøre er meget forskellige. Store prægtige

domkirker har gerne flere kunstfærdigt

udsmykkede døre, mens vi her i provinsen

og på landet klarer os med mindre.

I både Rudkøbing og Simmerbølle kirker er

der lagt vægt på, at kirkedøren passer til bygningen.

Begge døre er udført i gedigne materialer

og håndværkmæssig topkvalitet, og det

er hver eneste gang en fornøjelse at tage dem

nærmere i øjesyn, når man skal ind i kirken.

6

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Den dør, som jeg tog et billede af i min

sommerferie, leder ind til en lille kirke, der

ligger helt alene oppe i bjergene i det sydlige

Frankrig. Den kan ved første øjekast synes

simpel, men ved nærmere eftersyn er

den meget elegant på en nedtonet måde.

Den kraftige bue af sten i murværket modsvares

af en tilsvarende bue i træværket.

Så enkelt og med stor virkning. Det ses, at

man har gjort sig umage.

Døren kunne ikke lukkes helt. Den var ganske

slidt, og jeg forestiller mig, at folk fra bjergene

den dag i dag kommer den lange vej

til kirke, som de har gjort det gennem flere

århundreder og træder ind gennem denne

dør. Kirkerummet var meget småt og smukt

i al sin enkelthed. Det har aldrig været lige

meget, hvordan indgangen til Guds hus ser

ud uanset tid og sted. Der er lagt kræfter og

fantasi i det. For den er indgangen til det vigtigste

i menneskelivet, nemlig Guds ord.

Pia Tønsberg-Jensen.

Konfirmandforberedelse

Som noget nyt havde vi indskrivning til

konfirmationsforberedelse i konfirmandstuen

den 19. august.

Formålet var at møde de kommende konfirmander

og deres forældre og få dem

skrevet op hos den præst, som de ønsker

at blive forberedt af.

Forberedelsen indledes onsdag den 2.september.

For at blive opdateret om det nyeste materiale

på markedet var vi på kursus i Århus

i slutningen af maj måned. Der er hele

tiden noget at lære, ligesom der også bestandig

kommer nyt konfirmandmateriale

til. I vore dage handler det meget om at

bruge pc og andre medier i forberedelsen.

Dem har vi ikke så mange af, men

vi blev meget inspireret til et øget samarbejde

omkring forberedelsen og må så

se, hvad det kan blive til.

Lene Kjær Andersen og

Pia Tønsberg-Jensen

Minikonfirmander

Efter planen opstarter vi minikonfirmander til

efteråret i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat.

Minikonfirmandundervisningen er et tilbud til

elever i 3. klasse, og ligger efter skoletid. De

endelig detaljer er endnu ikke på plads ved

dette kirkeblads deadline, men det er fastlagt,

at det bliver undertegnede, der forestår

undervisningen, sammen med endnu en

underviser. Minikonfirmanderne kommer til

at beskæftige sig med det bibelske stof på

mange måder, igennem bl.a. fortællinger,

leg, drama, sang og kreativ fremstilling.

Gennem længere tid er vi blevet opfordret

til at opstarte et hold minikonfirmander, og

vi glæder os til, forhåbentlig at byde rigtig

mange elever velkomne ved vores minikonfirmandundervisning.

Information omkring tilmelding følger senere,

vi håber rigtig mange elever i 3.klasse

og deres forældre har lyst til at tage imod

vores nye tilbud om minikonfirmandundervisning

i Rudkøbing.

Lene Kjær Andersen

Udflugt til De Japanske Haver

og Brahetrolleborg kirke

Tirsdag d. 22. maj var der sogneudflugt for

Rudkøbing og Simmerbølle sogne. En busfuld

var tilmeldt, og vi begyndte udflugten

med bulder og brag i form af et stort tordenuvejr,

men da turens første mål, De Japanske

Haver i Broby, var i syne, skinnede solen

atter. Vi fik et kort foredrag om de forskellige

haver. Haverne har tilsammen et areal

på 5500 m², og indeholder mere end 3000

planter og ca. 700 tons natursten. Efter en

japansk frokost, med blandt andet sushi, var

det tid til for alvor at besigtige haverne, hvor

det var muligt at gå stille og roligt imellem alle

de fantastiske planter, træer, søer og åløb.

Efterfølgende besøgte vi Brahetrolleborg

kirke ved Korinth, som oprindelig var et

munkekloster, og vi fik et foredrag af sognepræsten

om kirkens lange og spændende

historie.


Kaffen blev nydt ved kanten af Brahetrolleborg sø.

Dagen blev afsluttet med en hyggelig stund

ved et nærliggende Bed & Breakfast, hvor vi

nød en kop kaffe med hjemmebag i det fri.

Lene Kjær Andersen og

Pia Tønsberg-Jensen

Eftermiddagskaffe

I lighed med sidste sæson inviteres til eftermiddagskaffe

i Rudkøbing Præstegårds

konfirmandstue en eftermiddag om måneden

i tidsrummet 14.30-16.00. Hensigten

er, at enhver, der har lyst og ønsker en

uformel samtale med andre over en kop

kaffe, blot møder op. Døren er åben onsdag

den 9.september, onsdag den 7.oktober

og onsdag den 11. november.

Pia Tønsberg-Jensen

Nyt fra menighedsrådene

Ved indgangen fra Brogade til Kirkepladsen

i Rudkøbing er der opsat nye smedejernslåger.

De gamle låger var meget rustne og

en enkelt manglede. Nu er der sat nye op

hele vejen hen til det gamle rådhus, så indgangen

til Kirkepladsen tager sig pæn ud.

Ordinære menighedsrådsmøder

I Rudkøbing sogn afholdes møderne i Præstegårdens

konfirmandstue kl. 19.00

21. oktober og 25. november.

I Simmerbølle sogn afholdes møderne i

Annekset ved kirken kl. 19.00 5.november.

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

*Oplysninger i forbindelse

med gudstjenesterne

Ved gudstjenesten den 13. september holdes

der i begge kirker høstgudstjeneste.

Efter aftengudstjenesten i Simmerbølle

kirke søndag den 27. september kl. 19.00

inviterer menighedsrådet efterfølgende

til kaffebord i Annekset.

Der afholdes børnegudstjeneste i Simmerbølle

kirke søndag den 1. november

kl. 11.15 v. Lene Kjær Andersen.

Ved gudstjenesterne i Simmerbølle kirke

holdes der ikke altergang, når der er dåb.

Husk! Til alle gudstjenester kan der

bestilles kirkebil.

Nyt fra organisten

Kor i Rudkøbing kirke.

Voksenkoret har korprøve hver tirsdag aften

kl. 19.30-ca. 21.15

Vi synger hovedsageligt klassisk kirkekormusik

i 3-4 stemmigt arrangement.

Koret består for tiden af 15 sangere (ujævnt)

fordelt på sopran, alt, tenor og bas. Nye

medlemmer er meget velkomne!

Børnekoret øver hver torsdag eftermiddag kl.

15-16, og er for alle børn i alderen ca. 8-13 år.

Vi lærer iørefaldende sange i 1-2-stemmige arrangementer

bl.a. v.h.a. dans og bevægelse.

Hvis der er tilstrækkeligt tilmeldte, deler jeg

børnene op i 2 hold efter alder og erfaring.

I løbet af året medvirker korene ved ca. 3-5

gudstjenester i kirken og optræder ved et

par koncerter.

De deltager f.eks. i ”De ni læsninger” i december

måned.

Korsæsonen begynder den første uge i september

(voksenkor d. 1/9, børnekor d. 3/9).

Første gang mødes vi i præstegårdens

konfirmandstue.

Spørgsmål/tilmelding til organist Tine

Sandberg, tlf. 59200052/23301868, e-mail:

tinepsandberg@c.dk

Plejehjemsgudstjenester

Danahus:

Her er der som hovedregel gudstjeneste

den 2. tirsdag i hver måned kl. 14.15

8. september ved Lene Kjær Andersen

13. oktober ved Pia Tønsberg-Jensen

10. november ved Lene Kjær Andersen

Rudkøbing Plejehjem

Her er der gudstjeneste den første tirsdag i

hver måned kl. 14.00

1. september ved Pia Tønsberg-Jensen

6. oktober ved Annalise Bager

3. november ved Pia Tønsberg-Jensen

Dagcentret Kohaven

Her er der gudstjeneste kl. 10.00 en formiddag

om måneden.

8. september ved Pia Tønsberg-Jensen

13. oktober ved Annalise Bager

10. november ved Annalise Bager

Tirsdag den 29. september arrangeres udflugt

for centrets brugere til Stoense kirke

kl. 9.00-12.00

Indre Mission Bethesda

Sept.: 17. Fællesmøde.

24. Møde v/ fritidsforkynder Johannes

Jørgensen, Ringe.

Okt.: 8. BETHESDA fylder 100 år. Jubilæumsfest.

Kl. 18.00, middag.

Kl. 19.30 taler sognepræst Anders

Dalgaard.

22. Møde v/ Ellen og Alex Nielsen,

Odense. De fortæller om deres

oplevelser som soldaterhjemsledere

i Afghanistan.

29. Fællesmøde.

Nov.: 13. Fredag. Kl. 18.00 Fællesspisning

og lovsangsaften v/ Alis

og Niels G Jensen.

7


21. Temalørdag om Israel. Kl. 9.30

v/ Generalsekretær i Ordet og

Israel, Ole Andersen.

27. Fredag, IM by night. Åbent hus i forbindelse

m. Rudkøbing by night.

Hvor andet ikke er anført, er møderne i

Bethesda kl. 19.30.

Ferie og kurser for præsterne

Pia Tønsberg-Jensen 14.-20. september,

9.-11. oktober

Lene Kjær Andersen 17.-19. oktober, 26.-

28. oktober

Vi har taget afsked med....

Rudkøbing Sogn

Grethe Elisabeth Hansen,

Viebæltet 25 B, 5900 Rudkøbing.

Esther Caroline Petersen,

Garverstrædet 8, 5900 Rudkøbing.

Poul Erik Petersen Fahlèn,

Kohaven 25, 5900 Rudkøbing.

Ruth Eli Jensen,

Kohavevej 9A, 5900 Rudkøbing.

Vagn Eigil Gotfredsen,

Grønningen 7,1, 5900 Rudkøbing.

Niels Oluf Madsen,

Voldstien 5, 5900 Rudkøbing.

Gunhild Ingrid Heise,

Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing.

Ethel Vejlager Schultz,

Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing.

Tove Hansen Mortensen,

Nilssons Vænge 27, 5900 Rudkøbing

Bodil Hansine Jørgensen,

Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing

Carl Anton Nielsen,

Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing

Poul Frede Hansen,

Banevænget 13, 5900 Rudkøbing

Kirstine Boesgaard Nielsen,

Bryggergården 2, 5900 Rudkøbing

Simmerbølle Sogn

Hans Erik Mogensen,

Simmerbølle Kirkevej 5, 5700 Rudkøbing.

8

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Marlene Friis Jensen,

Peløkkevej 44, 5900 Rudkøbing.

Jan Elmhauge,

Kulepilevej 9, 5900 Rudkøbing.

Vi har sagt velkommen til....

Rudkøbing Sogn

Nicolai Westergaard Sand Christiansen,

Ørstedgade 24, st. 5900 Rudkøbing.

Gustav Kristoffer Kücükyildiz,

Fredensvej 4, 5900 Rudkøbing.

Mille Pihl Christensen,

Askvej 5, 5953 Tranekær.

Victor Pilegaard Petersen,

Cirklen 8, 5900 Rudkøbing.

Balder Roløkke Larsen,

Østergade 63 b 1. , 5900 Rudkøbing.

Mille Marie Rasmussen,

Byskrivervej 9, 5900 Rudkøbing.

Phillip Robert Rasmussen,

Byskrivervej 9, 5900 Rudkøbing.

Mathias Rene Jørgensen,

Bygaden 63, 5953 Tranekær.

Tinna Björg Arnarsdóttir,

Maribovej 40, 2500 Valby.

Simmerbølle Sogn

Mie Bech Weideman,

Peløkkevej 3, 5900 Rudkøbing.

Alexandra Leth Barker,

Ruddammsvägen 6, 14 21 Stockholm.

Katrine Marie Lollesgaard,

Nakskovvej 150, 2500 Valby.

Vejviser

Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen,

Østergade 2, 5900 Rudkøbing

☎ 62 51 13 75, aptj@km.dk. Træffes

bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

Sognepræst, Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

fortsættes...

forsat...

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00.

Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing

Kordegn Birgitte E. M. Møller,

☎ 62 51 12 70, bemm@km.dk, træffe tid

mandag, onsdag og fredag 9.00-13.00

Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1,

5900 Rudkøbing. ☎ 59 20 00 52/

23 30 18 68. E-mail: tinepsandberg@c.dk

Rudkøbing sogn:

www.rudkoebingkirke.dk

Menighedsrådsformand:

Conny Mortensen, Strandbakken 1A,

☎ 62 51 38 97, co.mo@mail.dk

Kirkegårdsleder:

Ole Lundager Hansen, ☎ 62 51 17 65,

træffetid 9.00-10.00 på kontoret, Rue 12

Kirketjener: Hans Kjær ☎ 62 51 18 88

Fax 62 51 36 03

Kirkeværge: Ingeborg Jensen,

Strandbakken 21, ☎ 62 51 11 64

Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 39 39

Simmerbølle sogn:

www.simmerboellekirke.dk

Menighedsrådsformand:

Annika Viulm, Broløkken 6, 5900

Rudkøbing, ☎ 27 52 14 85, aviulm@

hotmail.com

Graver: Vakant

Post til graver, Simmerbølle Kirkevej

12, 5900 Rudkøbing.

Kirketjener, Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71/30 89 08 11

Kirkeværge: Conny Mortensen,

Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 51 38 97

Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepilevej

33, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 35 20

Kirkebil: Jans Taxi, ☎ 62 51 21 80


Strynø-bryllup som familietradition

D. 27. juni 2009 blev Petsi og Rasmus Friis

Tvørfoss gift i Strynø kirke, det unge par bor

til daglig i Århus, hvor de netop er blevet færdiguddannet

fra musikkonservatoriet. Men

det er bestemt ingen tilfældighed, at parret

valgte netop Strynø kirke til deres bryllup, for

i Rasmus familie er mange års traditioner på

Strynø. Rasmus er den 10. generation af Friisfamilien,

der dog kan føres længere tilbage

med andre familienavne, som har tilknytning til

Strynø. Og mindst én i hvert slægtsled er blevet

gift på Strynø, dog med en undtagelse, og

det er Rasmus bedstefar og bedstemor, som

blev gift på Fyn, men de har senere fejrede

både sølvbryllup og guldbryllup på Strynø.

Familien har også et hus på Strynø, som nu

er sommerhus, som har været i Friis-familien i

6. generationer, og før dette hus blev bygget,

ejede familien et andet hus på samme grund,

og familien kan føre slægten tilbage til huset,

så længe at der har været matrikelkort.

Petsi og Rasmus ville gerne føre traditionen

videre, og Strynø har altid været det sted, hvor

Strynø Sogn

de har følt sig hjemme, det var det sted, hvor

de følte at de havde rødder. Som navnet nok

antyder, er bruden heller ikke helt ukendt med

øliv, Petsi stammer oprindelig fra Færøerne.

Horne Amatør Symfoniorkester gav

d. 14. juni 2009 koncert i Strynø kirke

Det 22 mand store orkester gav koncert i

Strynø kirke d. 14. juni, og det trak rigtig

mange strynboer til. Søren Winther har

været dirigent siden 1990, og fra samme

år har solisten Jette Gundestrup sunget

med orkesteret, og også denne dag i

Strynø kirke medvirkede hun ved flere af

orkesterets indslag. Orkesteret sluttede af

med en morsom skotsk udgave af Mozart,

der hedder: ”McMozart´s Eine kleine bricht

Moonlicht Nicht Musik.”

Nyt fra menighedsrådet

Næste ordinære menighedsrådsmøde er

d. 20. august kl. 19.00 i Strynø præstegård.

Dagsorden vil forinden være at finde

på øens opslagstavle.

Kirkebil: De af strynboerne der ønsker at

komme til gudstjeneste, men har lidt svært

ved at komme af sted, ved egen hjælp, kan

få et lift i bil. Hvis man ønsker dette, så bedes

man dagen før ringe til Claus (62 51 20 27)

eller Margaret (62 51 59 02).

Graversituation: I skrivende stund er graverstillingen

ved Strynø kirke ved at blive slået

op. I godt et år har Strynø Kirkegård blevet

ordnet af vikarer, og menighedsrådet skylder

Ulrik Pedersen, Simmerbølle, en stor tak for

hans arbejde på Strynø i en svær situation,

og ønsker ham lykke til i sit nye job. I øjeblikket

er vi så heldige, at Asta Lundsgaard,

Strynø, er trådt til som midlertidig graver.

Døbte

Mia Genevey Jensen, Ringgade 5, Strynø.

Døbt d. 19. juli i Strynø kirke.

Julian Genevey Jensen, Ringgade 5, Strynø.

Døbt d. 19. juli i Strynø kirke.

Viede

Petsi og Rasmus Friis Tvørfoss, Århus, viet

d. 27. juni i Strynø kirke.

Information i forbindelse

med gudstjenesten

Der vil kun være altergang til gudstjenesterne

kl. 10.00.

Kollekter

Der er blevet indsamlet følgende kollekter:

Folkekirkens Mission: 123,00 kr.

Folkekirkens Nødhjælp: 281,75 kr.

Tak for alle bidrag, der er videresendt til Folkekirkens

Mission og Folkekirkens Nødhjælp.

Vejviser

Sognepræst: Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00.

Menighedsrådsformand:

Claus Jensen, Ringgade 5,

☎ 62 51 20 27, ringgade@strynet.dk

Graver: Vakant

Kirkeværge: Helga Rasmussen,

Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51

Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen,

Kærvej 7, ☎ 62 51 59 02, mk@strynet.dk

9


Arv til Longelse kirke

Longelse kirke har modtaget en arv på

150.000 kr. efter Helge Watson Jensen,

Espergærde. Han døde i maj 2008 og hans

urne er sat ned på Longelse kirkegård.

Menighedsrådet har bestemt at de to middelalderlige

viekors fra kirkens ombygning

i sengotisk tid skal renoveres. Da vi ved

sidste kirkekalkning i 1998 fandt korsene,

havde vi ikke økonomisk mulighed for at

sætte dem i stand. Det har vi nu og vil med

Nationalmuseets hjælp få dette gjort. Desuden

vil vi gerne have lavet en præstetavle

med præsterne fra reformationen i 1536 og

frem til i dag. Vi håber at kunne finde én,

som er villig til at påtage sig fremstillingen.

Forpagtergården

Longelse præstegård har et jordtilhørende

på ca. 14 ha. Jorden som ligger rundt

om præstegården, er i dag bortforpagtet.

Bygningerne i den gamle forpagtergård, er

ikke længere i brug. Det er mere end 20 år

siden, at stalden blev rømmet for dyr, og

præstegårdsforpagteren bor ikke længere

i stuehuset. Menighedsrådet har gennem

længere tid tumlet med problemet med de

gamle bygninger, som er i en meget dårlig

forfatning. Nu er beslutningen taget. Bygningerne

skal rives ned. Diverse tilladelser

og tinglysninger er på plads og her i efteråret

bliver arbejdet udført. Det vil nok sy-

10

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

nes lidt underligt i begyndelsen, lidt vemodigt

måske, men vi vænner os nok hurtigt

til det nye udseende.

Menighedsrådsmøder for Longelse-

Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd

Onsdag den 23. september kl. 19.00

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00

Tirsdag den 17. november kl. 19.00

Møderne bliver holdt i præstegårdens konfirmandstue

og er offentlige. Dagsorden

til møderne vil være fremlagt en uge før

i de 3 kirkers våbenhuse, ligesom referat

fra møderne kan læses i menighedsrådets

mappe sammesteds. Dagsorden og referater

vil ligeledes være at se på kirkens

hjemmeside.

Høstgudstjenester

Skrøbelev kirke søndag den 20. september

kl. 10.00

Longelse kirke søndag den 20. september

kl. 11.15

Fuglsbølle kirke søndag den 27. september

kl. 11.15 Børne-høstgudstjeneste

Børne-høstgudstjenesten er i år planlagt

til den sidste søndag i september. Juniorkonfirmander

og Børneklub vil bære

frugt og korn ind, de vil synge for os og

hjælpe til ved gudstjenesten. Vi holder

altergang med brød og saftevand.

Berlin-aften

Som optakt til Berlin-turen 22.-25. oktober

kommer Anders (turens rejseleder) til præstegården

og fortæller nærmere om den

spændende tyske hovedstad, med den

meget specielle historie, i foredraget Berlin

- en kulturrejse. Foredraget arrangeres

i samarbejde med Folkeuniversitetet tirsdag

den 29. september kl. 19.30.

Aftenen er åben for alle interesserede. Kaffebordet

koster kr. 25. Tilmelding senest

den 27. september - tlf. 62 50 10 69.

Allehelgen i kirkerne

Søndag den 1. november inviteres der til

Allehelgen i alle tre kirker.

Allehelgen er dagen, hvor vi på en helt speciel

måde mindes vore døde. Ved gudstjenesterne

i vores kirker vil navnene på sognets

døde, samt de der er blevet begravet

på kirkegården i det forgangne år blive

nævnt.

Der bliver serveret en kop kaffe i våbenhuset,

hvor der bliver mulighed for en lille snak.

Gudstjenesterne bliver afholdt som følger:

Longelse kirke kl. 10.00

Fuglsbølle kirke kl. 14.00

Skrøbelev kirke kl. 16.00

Højskoledag

Lørdag den 7. november inviteres til

højskoledag på Nordfyns Folkehøjskole

i Bogense.

Igen i år inviteres der indenfor på en af

landets højskoler. Der er afgang med

bus fra Longelse præstegård kl. 8.45

og fra Ringvejsterminalen 8.50. Højskoledagen

byder på sangtime, foredrag

og rundvisning på skolen v/ forstander

Mogens Godballe. Desuden byder højskolen

formiddagskaffe, frokost og

eftermiddagskaffe. Vi er hjemme igen

sidst på eftermiddagen.

Prisen for hele dagen er kr. 200,- pr.

person.

Tilmelding på tlf. 62 50 10 69 senest

den 3. november.

Salmesangsaften

Torsdag den 19. november holdes der salmesangsaften

i Skrøbelev kirke kl. 19.30. Pedel

Hans-Erik Theodorsen, Skrøbelev vælger aftenens

salmer og fortæller om sin musikalske

interesse, sækkepiben, som har ført ham vidt

omkring og givet ham mange spændende

oplevelser. Vi får også mulighed for at opleve

sækkepibens særegne musik.


Musikalsk adventsgudstjeneste

Traditionen tro synger vi julen ind med

Lindelse kirkekor 1. søndag i advent

den 29. november. Det bliver kl. 19.30 i

Fuglsbølle kirke.

Som indgang til advents- og juletiden holder

vi denne festlige gudstjeneste, hvor gamle

og nye advents- og julesalmer får lov at lyde

i kirkerummet og løfte vores sind til højtid.

Efter gudstjenesten bydes der på kirkekaffe

i våbenhuset.

Konfirmander/junior-

konfirmander/børneklub

Børneklubben (4-12 år) møder fredage

14.30-16.00 i præstegården (start 11/9)

Juniorkonfirmanderne (3. klasse Longelse

skole) møder onsdage kl. 12.40-

14.15 i præstegården/kirken (start 16/9)

Konfirmanderne møder onsdage kl.

07.40-09.10 i præstegården/kirken (start

16/9)

Konfirmandforældremøde

Søndag den 4. oktober inviteres konfirmanderne

og deres forældre til orienterende

forældremøde i præstegården.

Vi indleder med gudstjeneste i

Skrøbelev kirke kl. 11.15. Efterflg. tager

vi i præstegården til en orientering. Der

bydes på en let frokost. Nærmere indbydelse

følger.

Gæstebog i Skrøbelev kirke

Der er denne sommer blevet indkøbt en

gæstebog til Skrøbelev kirke. Leif Zawada

i Spodsbjerg har med smuk kalografi-skrift

skrevet bogens indledningsord, 1.vers af

Johannes Johansens salme ”Vi kommer til

din kirke Gud”. Vi håber nu, at såvel sogneboere

som turister vil skrive et par ord i bogen,

når man gæster kirken. Longelse og

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

Fuglsbølle kirker har gennem flere år haft

en gæstebog liggende, som rigtig mange

har skrevet i.

Døbte

10. maj Tobias Korfing Kieler, Pederstrupvej

22, Spodsbjerg. Longelse Kirke.

28. juni Sascha Mette Helth Theodorsen,

Ravnerydvej 8, Simmerbølle. Skrøbelev

Kirke.

26. juli Clay Keanu Lindeman Grant, Nørrebro

12 c, Rudkøbing. Longelse

Kirke.

Viede

9. maj Ditte Bruun og Marc Schønemann

Blom, Bellahøjvej 34 B, Brønshøj.

Skrøbelev Kirke.

23. maj Bettina Kock Pedersen og Kim Pedersen,

Klokkebanke 1, Stoense.

Longelse Kirke.

27. juni Jannie Andersen og Leander René

Elnegaard, Skr. Hedevej 1, Ny

Skrøbelev. Skrøbelev Kirke.

25. juli Kirsten Elmmone og Hubert Revchbek

Bang, Hjallesevej 125,1, 5230

Odense M. Longelse Kirke.

8. aug. Brit Hansen og Jim Kaae Jensen,

Ellehaven 4, Rudkøbing. Longelse

Kirke.

Døde

16. juli Ethel Vejlager Schultz, Rudkøbing

plejehjem. Bisat fra Longelse Kirke

den 22. juli.

21. juli Carl Anton Nielsen, Rudkøbing

plejehjem. Begravet på Skrøbelev

kirkegård den 31. juli.

Ferie/kursus:

Sognepræsten holder ferie 19. august -

8. september, 22. - 25. oktober og 12. -

15. november. Alle gange passes embedet

af Trille Brink Westergaard, Lindelse,

tlf. 62 57 15 07.

Vejviser

www.longelsekirke.dk

Sognepræst Annalise Bager,

Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing


62 50 10 69, anba@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 9.00-10.00, samt

torsdag 17.00-18.00

Sekretær: Karina Lund Jørgensen,

kalj@km.dk, træffes i præstegården

tirsdag og fredag 9.00-13.00

Menighedsrådsformand:

Villy Christensen, ☎ 62 51 47 01,

mevifugl@email.dk

Longelse Sogn:

Graver: Tage Larsen,

☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69

Kirkeværge: Erik Rasmussen,

☎ 62 50 18 54

Fuglsbølle Sogn:

Graver: Jytte Petersen,

☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70

Kirkeværge: Brian Petersen,

☎ 21 91 50 06

Skrøbelev Sogn:

Graver: Jeffrey Raymond,

☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35

Kirkeværge: Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71

Kasserer: Hans Pilegaard,

Lønkildevej 28, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 57 19 91

Kirkebil: Byens Taxi, ☎ 62 51 10 80

11


Kirkekoret

Kirkekoret har eksisteret i snart 10 år,

helt nøjagtigt startede det den 9. februar,

2000.

Hver onsdag har frivillige, trofaste, dygtige

ulønnede sangere øvet i konfirmandstuen

i Lindelse Præstegård, og resultatet er

blevet godt. Kirkekoret er meget velklingende,

anerkendt og respekteret og medvirker

ved gudstjenester, højtider, musikalske

arrangementer i mange forskellige

kirker m.m.

Som korleder vil jeg gerne benytte lejligheden

til at takke alle sangerne for deres

indsats.

Ud over det faglige indhold og arbejdet

med indøvelse af salmer/satser, hvilket i

sig selv er at arbejde, har vi det hyggeligt

og sjovt, og der er et godt socialt samvær i

koret - også tak for det.

Efter sommerferien er vi startet onsdag

den 19. august, men det er stadig muligt at

hægte sig på.

Af aktiviteter i dette halvår kan nævnes:

høstgudstjeneste, kortræf, besøg af og

samarbejde med et kirkekor fra den danske

kirke i Flensborg, og så kommer alle

julearrangementerne.

Yderligere oplysninger: tlf. 62502061

Lone Nordal, organist, korleder.

Ferie og fri

Sognepræsten har ferie 10.-18. oktober

samt friweekend 12-13/9. Embedet passes

af sognepræst Annalise Bager, Longelse,

62 50 10 69.

Tusind tak

for lykønskninger, gaver, blomster, vin,

gode hilsener og den ganske overvældende

opmærksomhed ved min 50-års fødselsdag.

Det varmer langt ind i hjertet!

TBW

12

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

NAVNLIG NAVNE

Lindelse

Døbte:

28/6: Fie Louise Boye Christensen,

Østersøvej 4, Hesselbjerg.

Viede:

25/7: Maria Louise Nielsen og

Rasmus Funk Andersen,

Østerled 2, Lindelse

Døde:

13/5: Colin James Malby, Vindebyvej 34.

Bisat fra Thurø kirke 20/5.

22/5: Inger Brandt,

Kirkegade 16, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 28/5.

27/5: Karlin Verner Madsen,

Brungårdsvænget 19, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 1/6.

15/6: Flemming Peter Rasmussen,

Hennetvedvej 50, Hennetved.

Bisat fra Lindelse kirke 18/6.

15/7: Erna Marie Larsen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Bagenkop Kirke 21/7.

21/7: Martha Katrine Larsen,

Langegade 30, Lindelse.

Begravet på Tryggelev Kirkegård 24/7.

Tryggelev

Døbte:

28/6: Conrad Breum Blohm,

Kongshøjgade 8,4, København V.

Viede:

20/6: Mette Lahn Jensen og Peter Kenth

Hansen, Nørreballevej 13, Nørreballe.

Fodslette

Viede:

30/5: Bettina Nielsen og Lars Elkrog,

Sønderskovvej 20, Fodslette.

Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er

altergang ved højmesserne 10.00

Konfirmanderne

begynder forberedelsen

i Lindelse præstegård

onsdag d. 9. september 8.00.

Hvis du bor i Lindelse, Tryggelev eller

Fodslette sogne og går i 7. klasse

på Humble skole får du brev med flere

oplysninger. Hvis du bor i de samme

sogne men går i 7. klasse på en anden

skole, så bedes du kontakte mig snarest,

hvis du ønsker at deltage i forberedelsen

og/eller at blive konfirmeret i

en af de tre kirker.

TBW

Juniorkonfirmanderne

begynder torsdag d. 17. september

14.00 i Humble præstegård.

Hvis du går i 3. klasse på Humble skole

får du et brev med indbydelse og flere

oplysninger. Hvis du bor i Lindelse,

Humble, Tryggelev eller Fodslette

sogn, men går i 3. klasse på en anden

skole, er du meget velkommen til

at være med! Så kan du ringe og høre

nærmere hos en af præsterne: Helle,

62 57 20 20 eller Trille, 62 57 15 07.

Lindelse plejecenter Gudstjenester

29/9 14.00 v. J. Schøler Nielsen

20/10 14.00 v. T. B. Westergaard

- med altergang

17/11 14.00 v. H. Frimann Hansen

Der kan bestilles kirkebil!

Ældre fra sognet er velkomne – også til

kaffen bagefter!


Lokalhistorisk Forening

Tirsdag d. 27. oktober 19.00 i konfirmandstuen

i Lindelse præstegård:

Se nærmere i foreningens program.

Tirsdag d. 24. november 19.00 –

først i Lindelse kirke, derefter i præstegården:

Sognepræst Trille Brink Westergaard

fortæller om Lindelse kirke.

Alle er velkomne. Husk kop og brød.

Eftermiddagsmøder

i Lindelse præstegård

Alle – også nye – er hjerteligt velkomne

til disse hygge-eftermiddage. Der serveres

kaffe og hjemmebagt kage.

Nogle gange vil der være en eller flere

gæster. Andre gange hygger vi os bare

med sang, fortælling og snak.

Vel mødt til en ny sæson, hvor vi flytter

ugedagen – efter ønske og som et

forsøg.

Torsdag d. 10. september:

Trioen ”Kun for sjov” underholder med

en buket af gamle, velkendte viser og

sange fra film, revyer m.v.

Torsdag d. 8. oktober:

Anni og Knud-Erik Pallisgaard viser lysbilleder

og fortæller fra et besøg på Bali.

Torsdag d. 5. november:

Trille Brink Westergaard viser billeder

og fortæller om indtryk fra en af verdens

største vulkaner, Teide, på Tenerife.

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

Torsdagsklubben

i Sognegården i Lindelse

begynder igen torsdag d. 3/9 14.00.

Alle er meget velkomne! Husk kop og

brød!

Høstgudstjenester

søndag d. 20. september.

Tryggelev kirke 10.00. Fodslette 11.15.

Lindelse 19.30.

Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten

i Lindelse kirke 19.30.

Alle tre kirker er smukt pyntet!

Vi opfordrer alle til at deltage i sognets

høstgudstjeneste og på den måde få

sagt tak for det daglige brød, som enhver

er afhængig af.

Børnegudstjeneste

Tryggelev kirke 29. november 16.00

Gudstjenesten er tilrettelagt særligt for

børn omkring 4- 8 år, men alle er hjerteligt

velkomne!

Alle børn – uanset alder – kan være

med til at bære lys ind i kirken.

Årets juniorkonfirmander medvirker.

Vi starter hver gang 14.30. Der kan bestilles

kirkebil (senest dagen før) Gavlen på Tryggelev kirkes våbenhus er meget smuk

- uden smålig skelen til nøjagtige mål.

Vejviser

Sognepræst Trille Brink Westergaard,

Langegade 2, Lindelse

☎ 62 57 15 07, tubw@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00

Lindelse sogn:

Menighedsrådsformand:

Anni Klæsøe, ☎ 62 51 58 69

Graver: Jerry Jensen, ☎ 62 57 17 02

Kirkeværge:

Henning Møller, ☎ 62 57 13 32

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Tryggelev Sogn:

Menighedsrådsformand:

Birgitte Braband, ☎ 42 25 42 99

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07.

Træffetid: tirsdag-fredag 8.00-16.00

på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Hans Madsen,

☎ 62 56 10 04

Kasserer: Britta Christiansen, Præste -

jorden 1, 5932 Humble, ☎ 51 25 56 53

Fodslette Sogn:

Menighedsrådsformand:

Hans Ahlefeldt-Laurvig, ☎ 62 57 13 31

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07.

Træffetid: tirsdag-fredag 8.00-16.00

på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Caroline Hansen,

☎ 62 57 13 94

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Kirkebil: Lindelse:

Sydlangelands Taxa, ☎ 62 57 22 26

Tryggelev – Fodslette:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77

13


Eftermiddagsmøder

Vi begynder altid kl. 14.30 og møderne finder

sted i konfirmandlokalet i præstegården

på Ristingevej 24. Husk kop og brød.

Alle er velkomne.

Denne sæson lægger

vi ud med at få besøg

af Niels Steen, der i en

årrække har haft lægepraksis

i Humble af alle

steder på jorden. Det

vides endnu ikke hvilket

emne Niels Steen

vil indvie os i. Måske ”Mit livs rejse til Grønland”

eller ”Klædedragtens historie”???

Niels ville gerne have sommeren til at tænke

over det. Spændingen vil blive udløst

d. 8. september i præstegården. Hvad der

imidlertid ligger fast, er, at vi skal synge, og

hvis ikke det er Jutta Bay, der akkompagnere

sammen med Erik Bendixen på violin,

er det Jørgen Egemose.

Tirsdag d. 10. november

gæster Dorte

Bengt son os. Dorte er

flyttet til Kædeby fra

Nørrebro for lidt over

et år siden. Dorte blev

færdig med sin uddannelse

som animationsinstruktør

fra Den Danske Filmskole

i sommeren 2008 med afgangsfilmen

”Sylfidden”. Filmen bragte Dorte og Kristoffer

en tur på den røde løber i Cannes i

maj fordi den blev udtaget i en kategori på

Cannes Festivalen

14

Humble-Kædeby-Ristinge kirker

Opstart af babysalmesang

Vi begynder torsdag d. 24. september kl.

10 i konfirmandlokalet. Efter at have spist

morgenmad sammen, varmes der op med

babyrytmik, hvorefter vi glider over i salmesang.

Det lykkes til organistens (Lena

Schøler Nielsen) og sognepræstens forundring

til tider at stjæle babyernes opmærksomhed

fra deres mødre.

Opstart af Juniorkonfirmander

Vi begynder torsdag d. 17. september

kl. 14.00 i Humble præstegård. Vi er tre

voksne, der står klar: Trille Brink Westergaard

(sognepræst i Lindelse, Fodslette og

Tryggelev sogne), Romie Romero -Werner

(kunstnerisk og kreativ medarbejder) og

undertegnede. Jeg henter børnene efter

skoletid. Derefter tager vi skolebussen op

til præstegården. Hvis du går i 3. klasse på

Humble skole får du brev med indbydelse

og flere oplysninger. Går du i 3. klasse på

en anden skole, er du derfor nød til at kontakte

os, hvis du har lyst til at være med.

Vi sørger ogfor, at du kommer hjem på

betryggende vis.

Opstart af konfirmander

Vi starter onsdag d. 9. september klokken

8 i konfirmandlokalet i præstegården.

Vi begynder med at spise morgenmad og

drikke te og kakao. Derefter er jeg spændt

på at høre lidt om jer, hvorefter jeg vil fortælle

lidt om, hvad vi skal beskæftige os

med i den kommende tid.

Kommentar

Der er ikke noget bedre end et godt foredrag.

Jeg har lige været til ét, hvor foredragsholderen

var en forholdsvis ung kvindelig

filosof fra Århus. Hun hedder Cecilie

Eriksen og har for nylig været med til at

redigere og udgive en antologi ”Det meningsfulde

liv”, der udkom på Århus Universitetsforlag

i 2008. Det var netop og

overskriften på hendes foredrag: ”Det me-

ningsfulde liv – veje til mening i en individualistisk

tid.” Jeg vil prøve i det følgende at

gengive foredrag og antologi i en superkort

version:

Vi vil alle sammen gerne leve et meningsfuldt

liv. Kniber det, kan vi ty til hele

selvhjælpslitteraturen. ”Lær dig selv at

kende”, ”Skab din egen succes”, ”Find dit

sande selv”. Lyder det bekendt? Det er den

slags råd vi i dag ofte får, når vi opsøger

coaches, terapeuter eller selvhjælpslitteratur

for at få hjælp til at klare livets

udfordringer og svære valg, eller vi jager

højdepunkts oplevelser, fordi vi tror, at et

meningsfuldt liv består af spændende oplevelser,

og derfor må vi bare op på toppen

af Mount Everest.

Der er i hvert fald ud fra aviser og dameblade

at spore en stor optagethed af

selvudvikling og selvrealisering. Hertil

kommer et stort udbud af kurser om alle

mulige former for personlig udvikling. Alle

disse tilbud retter sig praktisk talt mod alle

dele af menneskelivet; knirker familielivet,

samlivet, seksuallivet, arbejdslivet og får

du mon det optimale ud af dit forhold til

vennerne, fritidslivet o.s.v Alle disse udbud

af kurser og rådgivning og stribevis af selvhjælpsbøger

vidner om, at mange mennesker

oplever en usikker forestilling om,

hvordan de skal leve deres liv. Mange søger

hjælp til at finde den tabte, den usikre

eller den aldrig fundne mening i livet – eller

for at leve op til tidens krav om konstant

selvrealisering, selvudvikling, kompetenceudvikling,

fleksibilitet, livslang læring o.s.v.

Mange søger derfor også hjælp hos clairvoyante,

nummerologer, sexologer, og alle

slags terapeuter (mod betaling naturligvis)

for at få nogle svar. Problemet er at vi i dag

har individualiseret spørgsmålet ”Hvad er

meningen med mit liv” . Tilsvarende er svaret

også blevet individualiseret, så vi i dag

mener, at spørgsmålet om meningen med

mit liv er op til mig selv, hvilket er dybt problematisk.

Det er nemlig problematisk, når


vi søger efter svaret i det enkelte menneske.

Også fordi sandhedsbegrebet derved

relativeres: du har din livsfilosofi – jeg har

min livsfilosofi og det ene kan være lige så

godt som det andet. Vel kan det ej være

lige meget, om man er et menneske uden

omtanke for andre end sig selv eller om

man er et ansvarligt menneske!

Hvad nu hvis det viser sig, at vore værdier

ikke skal forstås ud fra vores oplevelsesbegreber.

Noget er ikke nødvendigvis

moralsk godt blot fordi jeg oplever det som

værende godt for mig. Vi kan nemlig tage

fejl både ud i hvad der er moralsk godt og

ud i hvad det meningsfulde liv går ud på.

Det er nemlig ikke vore mere eller mindre

tilfældige oplevelser, der er målestokken

for værdi og mening. Det er derimod noget

”uden for” os - uafhængigt af hvad jeg

lige nu evt. måtte føle og opleve. . Det kan

være noget guddommeligt, naturen, slægten,

traditionen, kristendommen. Hvad nu

hvis meningen med livet slet ikke skal opleves

men opdages? Hvad nu hvis vi vil overvinde

den tomhed, rastløshed og åndelige

fattigdom et liv opbygget omkring oplevelser

eller forbrug rummer og det nu viser sig

at spørgsmålet er helt forkert stillet, når vi

spørger, hvad der kan være meningsfuldt

for mig? Fordi det meningsfyldte liv i virkeligheden

er et spørgsmål om, hvordan jeg

kan leve meningsfuldt for andre?

Der er en tendens til i tiden, at vi distancerer

os mere og mere fra forpligtelsen på

medmennesket. Derfor er det også nødvendigt

at se kritisk på den individualisme,

som mere og mere sniger sig ind i vores

dagligdag og i vore institutioner og som

viser sig helt grundlæggende i vores opfattelse

af os selv og de andre.

Samtale med billedkunstner

Keld Nielsen, Kædebyvej 59,

om tro og kristendom

Jeg havde sat Keld stævne i hans privatbolig

en varm eftermiddag i juli, og inden

Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker

jeg havde set mig om, var der gået 2 en

halv time. Keld og jeg kunne hurtigt blive

enige om, at den tid vi lever i, er fattig på

ånd, fattig på fællesskabet imellem mennesker.

Vi var også rørende enige om, at

meningen med livet var næstekærligheden

også som et bolværk og alternativ til tidens

hang til underholdning, overfladiskhed og

selvoptagethed. Men, hvor jeg nok var

mere tilbøjelig til at tale om emnet ud fra

en åbenbaringsteologisk position nemlig

ud fra Kristusåbenbaringen (og som er min

personlige vej til at få øjnene op for, hvad

meningen med livet er), der talte Keld ud

fra en naturlig teologisk position (en betegnelse

for en teologi, der mener at kunne

tale om Gud idet der metodisk ses bort fra

åbenbaringen og alene henvises til erfaring

eller fornuft). Derfor er Keld heller ikke

humanist, som jeg i første omgang troede.

For Keld anerkender det Guddommelige/

det Hellige/ at der er noget, der er større

end mennesket selvom Keld jo netop var

nået frem til sin erkendelse om, hvad det

gode var nemlig næstekærligheden via

egne erfaringer, at det er muligt for mennesket

selv at erkende og nå frem til, hvad det

gode er så at sige uden om Kristus. Det var

også påfaldende som vores samtale skred

frem, at jeg begræd det kristne traditions-

tab meget mere, end Keld gjorde. Måske

fordi Keld har levet fint med et fjernt forhold

til kirken og aldrig følt sig personligt tiltalt

af den store kristne fortælling ligesom han

heller aldrig har haft et nært og personligt

forhold til Jesus, selvom Keld må indrømme,

at næstekærlighedsbuddet er kristent

tankegods. Keld har måske også derfor

nemmere ved at acceptere eller forsone

sig med vores kulturs kristne traditionstab

end jeg har. Vi må værne om kirken og forkyndelsen

og traditionstabet imødegås på

alle mulige tænkelige måder, tænker jeg

straks. Her står Keld tydeligvis af og tager

det noget mere afslappet. Måske fordi det

er svært pludselig at forholde sig positivt

og aktivt til en kirke, man altid har haft en

distance til og måske også har haft mange

forbehold overfor.

Vejviser

Sognepræst: Helle Frimann Hansen,

Humble Præstegård, Ristingevej 24,

5932 Humble, ☎ 62 57 20 20.

hfha@km.dk, træffes bedst mandag til

torsdag 11.00-12.00. Fredag fri.

Menighedsrådsformand:

Asger Kristensen, ☎ 62 57 18 82

Ny graver: Lisbeth Møller,

☎ 21 28 61 89

Kirkeværge Humble:

Henny Larsen, ☎ 62 57 10 38

Kirkeværge Ristinge:

Ulla Christensen, ☎ 62 57 16 50

Kirkeværge Kædeby:

Herdis Larsen, ☎ 62 57 11 17

Kasserer: Benny Rasmussen,

Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg,

☎ 62 22 72 88, mail@br-regnskab.dk

Kirkebil:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77.

15


16

Konfirmationsundervisning for voksne

KONFIRMATIONS-UNDERVISNING

for voksne

At sætte ord på hvad vi tror på

• Mener du, Jesus blot var en karismatisk person, der stadigvæk fortælles gode

historier om i kirken?

• Mener du, Jesus er Guds søn og verdens frelser?

• Mener du noget andet om Jesus eller måske ingenting, og vil du gerne vide mere?

• Tilhører du en anden religion, er du ateist eller tror du bare på noget, det er svært

at sætte ord på, og vil du gerne vide noget om kristendommen som baggrund for

vores kultur og historie?

Så mød op til konfirmationsundervisning for voksne, som præsterne på Langeland

tilbyder i efteråret.

Med afsæt i Det Ny Testamente prøver vi at sætte ord på, hvad vi tror på.

Alt det praktiske

Tid: 8 torsdage i efteråret 2009. Hver gang 19.30 til 21.30.

Start: torsdag d. 17. september.

Sted: Hos den præst, der står for aftenen. Se programmet.

Transport: Hvis man ikke kan køre selv/tage off. transport, kan man bruge kirkebilen.

Den bestilles senest dagen før hos den præst, der står for den pågældende aften.

Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. ALLE er velkomne! Vi indretter os efter de forudsætninger,

I kommer med.

Øens 8 præster står for hver en aften med hver sit emne. Præsten vil komme med et

oplæg. Resten vil være samtale, spørgsmål og debat.

Eventuelle spørgsmål? Kontakt egen præst eller:

Pia Tønsberg-Jensen, 62511375 · Trille Brink Westergaard, 62571507.

17. september

i Bøstrup sognehus v. Torben Poulsen

Fortællingerne om Jesu fødsel

I Det nye Testamente er der fire beretninger – evangelier - om Jesu liv og død. Den

ene beretning fortæller intet om Jesu fødsel, de tre andre er vidt forskellige. Hvorfor?

Hvorfor er fortællingen om Jesu fødsel så vigtig, at mere end en tredjedel af danskerne

vil i kirke juleaften? Hvem var jomfru Maria? Var hun i det hele taget jomfru?

Og hvorfor er katolikkerne så vilde med hende?

24. september

i Magleby præstegård

v. Jan Schøler Nielsen

Fortællingerne om

Jesu dåb og fristelse

Gennem fortællingen om Jesu dåb

møder vi Johannes Døber. Hvem var

han? Og hvilken betydning har hans

dåb, Jesu dåb, vor dåb? Tre evangelister

knytter Jesu dåb sammen med

fortællingen om fristelserne i ørkenen.

Hvad er betydningen af denne

sammenhæng? Og hvad er det, Jesus

her møder og afviser?

1. oktober

i Hou præstegård

v. Stig Munch.

Jesu lignelser

Findes der noget uforståeligt? En

lignelse kan belyse noget uforståeligt.

En lignelse kan også tilsløre.

Vi vil i fællesskab prøve at finde

mere mening i et udvalg af kendte

lignelser.


Konfirmationsundervisning for voksne for voksne

Jesus forudsagde flere gange, at Jerusalem ville blive ødelagt. I år 70 efter Kristus

skete det. Den romerske hær ødelagde Jerusalem. Den romerske sejr blev blandt

andet fejret med bygningen af en triumfbue i Rom, hvor man kan de sejrende romerske

soldater i triumf frembære det gods, de havde plyndret i Jerusalem; blandt

andet den syvarmede lysestage fra templet i Jerusalem.

8. oktober

i Rudkøbing præstegård v. Pia Tønsberg-Jensen

Bjergprædiken og Fadervor

Mange tror fejlagtigt, at kristendommen drejer sig om, at der

er så meget, man ikke må!

I den såkaldte Bjergprædiken i Mattæus-evangeliet kap 5-7

sætter Jesus imidlertid fokus på, at det ikke drejer sig om

overholdelse af love og regler, men at det er kærlighed og

renhed, der er i centrum. Det er store ord i år 2009 men

nødvendige ord.

I hulerne ved Qumran ved Det døde Hav fandt man i 1947 flere hundrede ruller med

blandt andet bibelske tekster. Pergamentrullerne er fra omkring Jesu tid. Rullerne

fortæller intet om Jesus, men de giver et indtryk af Jesu tid, og de har givet større

indsigt i Det gamle Testamentes tekster.

22. oktober

i Rudkøbing præstegård v. Lene Kjær Andersen

Jesu død

Med udgangspunkt i nødvendigheden af Jesu død, vil der

blive set på hvilke begrundelser og forventninger der lå bagved

fra Gud, Jesus og fra det omgivne samfund. Hvilke forventninger

var der før Jesu korsfæstelse om hans død, og

hvorfor blev alle forventninger ikke indfriet? Derudover konsekvenserne

af Jesu død dengang og i dag.

17


18

Konfirmationsundervisning for voksne

29. oktober

i Lindelse præstegård v. Trille Brink Westergaard

Jesu opstandelse

Vi ved, hvad opstand er. Hvad er opstandelse? Opstandelse i Bibelen. Jesu opstandelse.

Hvad tænker vi i 2009, når vi siger “opstandelse”: Kødets? Sjælens? Vores? Reinkarnation?

Et billede? Findes det rigtige svar? Kan vi finde de rigtige spørgsmål?

5. november

i Longelse præstegård v. Annalise Bager

Disciplene

Disciple — apostle — kirkefædre — nutidige disciple! Hvem er Jesu disciple?

Vi ser nærmere på et par af de mest kendte — Peter, som blev den klippe Jesus byggede

sin kirke på, og som i den katolske kirke er grundstenen i Pavedømmet — Judas,

som forrådte Jesus. Blev han skuffet over det manglende politiske engagement, eller

var det en aftale cementeret på højere sted?

Apostlene i oldkirken - arbejdet med opbygningen af den første kirke. Engagement

og hårde odds i et samfund, der ikke ville acceptere den nye religion.

Kirkefædrene — hvilken arv har vi fra dem i dag? Er det kun nonner og munke, der

er nutidige disciple?

12. november

i Humble præstegård v. Helle Frimann Hansen

Den første kirke

Pinsen bliver kaldt for kirkens fødselsdag. Højtiden markerede på disciplenes tid, at

de ellers så skræmte disciple efter påskens hændelser nu pludselig ved Helligåndens

kraft fik mod og mandshjerte til at vidne om det kristne budskab i det offentlige

rum, selvom det var med livet som indsats, og mange blev derfor døbt.

Hvis man skal trække nogle paralleller op til i dag, kunne man måske godt savne, at

ånden var noget mere over os!

I dagens Danmark koster det ikke andet end kirkeskatten at være kristen. Men tør vi

vidne om Kristus i det offentlige rum, eller har ateisterne og Humanistisk Samfund

sejret ved at prøve på at henvise kristendommen helt til privatsfæren?

Det nye Testamente fortæller, at Jesus blev født i

Betlehem. Siden år 333 har der været en kirke på det

sted, hvor Jesus kunne være født.

Da Jesus var 30 år, blev han døbt af Johannes Døberen

i Jordanfloden (Foto: Davi Bjorgen).


Ved/ Byhistorisk Arkiv.

Nogle gravsteder appellerer mere til fantasien

end andre. Da et par af Byarkivets

medarbejdere i registreringsøjemed fotograferede

alle gravsteder på Rudkøbing

Kirkegård, var der ét, der påkaldte sig særlig

opmærksomhed.

Det er en urnebegravelse fra 1933 – kremering

var på den tid ret usædvanligt uden

for storbyerne.

Af inskriptionen fremgår det, at de bisatte

er mejeribestyrer og købmand Rasmus

Marius Bomholdt, født 1878, død 1933,

55 år gammel og hans kone, Bolette, født

1889, død 1954.

Urnerne er nedsat i et par ”urnesarkofager”,

og gravstedet prydes desuden af nogle

store sten, der er arrangeret, så de kunne

ligne stenene på et oldtids-gravkammer.

Gravstedets hemmelighed

Oplysninger på arkivet viste, at Bomholdt i

17 år var mejeribestyrer i Søndenbro, men

på grund af svigtende helbred flyttede ægteparret

til Rudkøbing i 1921, hvor de drev

legetøjsbutikken London-Bazaren.

Mens de boede i Søndenbro, fik de i 1909

en søn, der døde fire måneder gammel og

blev begravet på Magleby kirkegård.

En samtale med kirkegårdsleder Ole Lundager

Hansen om det interessante gravsted

afslørede, at han vidste, at der under

granitoverliggeren er et hulrum, hvor der

står en lille glasbeholder. Hvad den indeholder,

ved ingen, men en urne er det i

hvert fald ikke. Kunne det måske være en

hårlok fra den lille, døde søn?

Gravstedet adskiller sig meget fra andre

gravsteder fra samme periode, og der har

givet ligget en bestemt hensigt bag anlæggelsen.

Bolette Bomholdt, der har bekostet

gravstedet – måske efter aftale med sin afdøde

mand, der var syg i flere år, før han

døde – har i hvert fald haft veneration for

stedet. Det ses af, at hun, der senere giftede

sig igen i Jylland, alligevel har ønsket selv at

blive bisat ved siden af sin første mand.

Skole for Kirke og Teologi

2009/2010

Kristendommen i musik og billeder

er titlen på de 4 tema-dage, som ”skole

for Kirke og Teologi afholder i Svendborg

i løbet af vinteren. Der vil blive

set på fremstillinger af kristne billeder

i kunsten og i filmens verden og blive

lyttet til, hvordan musikken udtrykker

det kristne budskab. Med i foredragsrækken

hører en udflugt til Odense

Koncerthus, hvor Händels ”Messias”

opføres.

Skolen tilbyder desuden 5-årige kurser/undervisning

i de traditionelle teologiske

fag.

Alle er velkomne. Nærmere oplysning

om tilmelding og pris fås ved Svendborg

Provstikontor, Sekretær Gurli

Madsen, tlf. 62 22 50 37. Se og

www.skoleforkirkeogteologi.dk

19


Kirker

Gudstjenesteliste

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen,

T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard.

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne.

Kirkebil: se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

September Oktober November

6. 13. 20. 27. 4. 11. 18. 25. 1. 8. 15. 22. 29.

13.s.e.trin. 14.s.e.trin. 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. Allehelgen 22.s.e.trin. 23.s.e.trin. sidste s. i

kirkeåret

Tullebølle ingen 11.15 P 10.00*P ingen 10.00 P ingen 14.00 M ingen 10.00 P ingen 19.00 P ingen 10.00 P

Tranekær 11.15 P 10.00 P ingen ingen 14.00*P ingen ingen 10.00 P ingen 10.00 P ingen 14.00 M 14.00*P

Bøstrup 10.00 P ingen 14.30*P 14.00 M ingen 14.00 M ingen 11.15 P 11.15 P 11.15 P 10.00 P ingen ingen

Rudkøbing 11.15 A 10.00*T 10.00 A 10.00 T 10.00 T 11.15 A 10.00 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T 10.00 T 11.15 A 10.00 T

Simmerbølle 10.00 A 11.15*T 11.15 A 19.00*T ingen 10.00 A 11.15 T 11.15 T 11.15*A ingen 11.15 T 10.00 A 11.15 T

Strynø ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 A 10.00 A

Longelse ingen ingen 11.15*B 10.00 B ingen 11.15 B 10.00 B ingen 10.00 B 11.15 B ingen 10.00 B ingen

Fuglsbølle 19.30 W 11.15 B ingen 11.15*B 10.00 B ingen 11.15 B ingen 14.00 B ingen 11.15 W ingen 19.30*B

Skrøbelev ingen 10.00 B 10.00*B ingen 11.15*B 10.00 B ingen 14.00 W 16.00 B 10.00 B ingen 11.15 B 10.00

Lindelse 10.00 W ingen 19.30*W 10.00 W 10.00 W ingen 16.00 B 11.15 W 11.15 W 10.00 W 10.00 W 11.15 W 10.00 W

Tryggelev 11.15 W ingen 10.00*W 19.30 W ingen 16.00 B ingen ingen 10.00 W ingen 19.30 W ingen 16.00*W

Fodslette ingen 19.30 B 11.15*W ingen 11.15 W ingen ingen 10.00 W ingen 19.30 W ingen 10.00 W ingen

Humble 10.00 F 10.00 F 14.00 S 10.00 F 14.00 S 10.00 F 14.00 S 10.00 F 19.30 F 10.00 F 10.00 F 10.00 F 10.00 F

Kædeby ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen 19.30 F ingen ingen

Ristinge 19.30 F ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen

1.s. i

advent

www.SvendborgTryk.dk

More magazines by this user
Similar magazines