Referat - KAB

kab.bolig.dk

Referat - KAB

#JobInfo Criteria=KABside1#

Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

Organisationsbestyrelsesmøde

torsdag den 29. september 2011, kl. 19.00

i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, Nivå

Til stede: John Olsen, Henrik Harsberg, John Resting, Linda Storgaard, Vivi

Stormbach, Pia Jespersen

Afbud: Tove Larsen

Fra KAB: Bjarne Wiingaard, Søren Martinussen

Under pkt. 6 og 7 deltager Lone Skriver

Indholdsfortegnelse

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. maj 2011 ........................................................... 3

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning ..................................................................................... 3

4. Repræsentantskabets sammensætning ............................................................................................. 4

5. Meddelelser fra formanden ................................................................................................................ 4

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 5

6. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB .................................................................. 5

7. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 .................................................................................................... 5

8. Tilbud om KAB’s Beboerhøjskoler 2012 ............................................................................................ 6

9. Niverød III og IV – Etablering af vand og varmemålere ................................................................ 8

10. Ændringer af tingbogsoplysninger .................................................................................................... 8

11. Ejendomskontorets bemanding ........................................................................................................ 10

12. Sammenlægning af Mergeltoften ..................................................................................................... 11

13. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 .............................................................................. 12

1/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Sager til orientering .................................................................................................................................... 13

14. Fjernvarmepriser – Nordforbrænding............................................................................................. 13

15. Forsikringsforhold .............................................................................................................................. 13

16. Handleplan og formålsbeskrivelse .................................................................................................. 15

17. Rafn & Søn – for meget betalt ejendomsskat .................................................................................. 15

18. Servicefradrag til lejere ...................................................................................................................... 16

19. BoligButikken 2010 ............................................................................................................................ 17

20. Niverødgård – status ......................................................................................................................... 18

21. Nyt fra Ejendomskontoret ................................................................................................................. 20

22. Nyt fra afdelingerne ........................................................................................................................... 22

23. Temamøde ........................................................................................................................................... 24

24. Selskabets økonomiske situation ...................................................................................................... 25

25. Beboerklagenævnssager .................................................................................................................... 26

26. Kommende møder ............................................................................................................................. 27

27. Eventuelt .............................................................................................................................................. 27

28. Referat fra mødet – fortrolighed ....................................................................................................... 27

Bilag 1: KAB//Bolignøglen ..................................................................................................................... 5

Bilag 2: Huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger m.v. 2010 ....................................................... 6

Bilag 3: Opnoteringer og udlejninger 2010 ......................................................................................... 6

Bilag 4: KAB’s Beboerhøjskoler 2011 ................................................................................................... 7

Bilag 5: Materiale vedrørende forsikring af Fredensborg Boligselskab ........................................ 14

Bilag 6: Oversigt beboerklagenævnssager Fredensborg Boligselskab .......................................... 26

2/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. maj 2011

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. maj 2011 er udsendt til organisationsbestyrelsen

den 11. maj 2011.

Det indstilles,

at referatet godkendes og underskrives af formanden.

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.

2. Revisionsprotokol

Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand John Olsen

Næstformand Henrik Harsberg

Medlem John Resting

Medlem Linda Storgaard

Medlem Pia Jespersen

Medlem Tove Larsen

Medlem Vivi Stormbach

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

4. Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet har følgende sammensætning:

Medlem Helge From

Medlem Helle Bjørklund

Medlem Henrik Harsberg

Medlem John Olsen

Medlem John Resting

Medlem Linda Storgaard

Medlem Nick Olesen

Medlem Ole Olsen

Medlem Per Rothgarn

Medlem Pia Jespersen

Medlem Tove Larsen

Medlem Vivi Stormbach

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser fra formanden

På mødet vil selskabets formand John Olsen orientere om relevante forhold.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

John Olsen orienterede om, at Annette Birkov var ramt af sygdom. Bestyrelsen blev stærkt berørt

over meddelelsen, og bad administrationen sende Annette de varmeste hilsener. Bjarne Wiingaard

vil, mere eller mindre, fungere som forretningsfører i den kommende periode.

4/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Sager til beslutning

6. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB

En ny samlet fællesventeliste til familieboliger for hele KAB-fællesskabet, som træder i kraft

den 1. januar 2012. Denne nye fællesventeliste, som har fået navnet Bolignøglen, er sidste store

skridt i sammenlægningen af AKB og KAB.

KAB’s bestyrelse har i foråret 2010 godkendt strukturen i fællesventelisten. Den 11. maj 2011

er fællesventelisten Bolignøglen præsenteret for formænd og næstformænd i boligorganisationerne,

og nu præsenteres Bolignøglen for den enkelte boligorganisations bestyrelse.

Som deltager i fællesventelisten vil boligorganisationen opnå fordelene ved en samlet markedsføring

af boliger. Samtidig har boligorganisationen mulighed for at vælge supplerende

individuel markedsføring i form af en selvstændig udlejningspjece for organisationens boliger.

Individuel markedsføring er en tillægsydelse efter medgået tid.

Bilag 1: KAB//Bolignøglen

Det indstilles,

- at boligorganisationen tager orienteringen om overgangen til KAB-fællesskabets nye fællesventeliste

Bolignøglen til efterretning. Boligorganisationen er med i den nye fællesventeliste

og vil som hidtil modtage de ydelser, der er knyttet til deltagelsen i en fællesventeliste.

- at boligorganisationen tager stilling til, hvilken model for beboerfortrinsret, der fremover

skal gælde for de enkelte boligafdelinger i boligorganisationen. KAB anbefaler, at boligorganisationen

nøje overvejer fordelene ved at vælge model B eller C enten for hele boligorganisationen

eller for udvalgte boligafdelinger. Hvis der ikke træffes anden beslutning,

vil beboerfortrinsretten blive administreret som beskrevet i model A.

Organisationsbestyrelsen modtog informationen om bolignøglen med interesse. Det besluttedes, at

der for Niverødgård anvendes model C, og at der for Niverød III og IV anvendes model A. Det besluttedes

yderligere at evaluere de nævnte valg efter et år.

7. Tal fra Beboerserviceområdet 2010

Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer mv. og opnoteringer mv., der er udarbejdet

af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr.

5/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende

styringsdialog.

I Notat 1 – Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag

C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende og det

samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen

omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene

for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen

kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at

imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser.

I Notat 2 – Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper.

Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort

under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving.

Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer

for at nedbringe antallet af fraflytninger.

Bilag 2: Huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger m.v. 2010

Bilag 3: Opnoteringer og udlejninger 2010

Det indstilles,

at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter om de

giver anledning til særlige initiativer.

Statistikken blev drøftet, og organisationsbestyrelsen tog punktet til efterretning.

8. Tilbud om KAB’s Beboerhøjskoler 2012

På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er

Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i 2012. En beskrivelse

af KAB’s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte ”Notat om Beboerhøjskolen

2011”. 190 beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36

voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond.

I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne).

Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis

via Arbejdsmarkedets Feriefond.

Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt

skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr.

barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på 3.300 kr. og 1.500 kr. for

6/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang

til hjemkomst.

KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge

på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved

Herning.

Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at

tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse.

Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

I lighed med tidligere år skal boligorganisationen ”købe” det antal pladser, den vil råde over

på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være 1.000 kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning

til tidligere skal boligorganisationen også ”købe” pladser til de beboere, der deltager

med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne

forventes at deltage via Feriefonden i 2012. Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere

vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne,

der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de

havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra

2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen.

Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk.

I 2011 var der ingen beboere fra Fredensborg Boligselskab der deltog.

Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2012. Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne

om svar senest med udgangen af 2011. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse

til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere.

Bilag 4: KAB’s Beboerhøjskoler 2011

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i Fredensborg Boligselskab skal have Beboerhøjskolerne

tilbudt, til en pris af 1.000 kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet

fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over.

Organisationsbestyrelsen besluttede, i lighed med sidste år, at reservere fem pladser på beboerhøjskolen

til Fredensborg Boligselskabs beboere.

7/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

9. Niverød III og IV – Etablering af vand og varmemålere

Da energimålerne i Niverød III og IV er over ti år gamle, og da en stor del tillige er defekte

skulle udskiftningen, lovmæssigt set, være foretaget for år tilbage.

KAB Byggesupport har indhentet nye priser på levering af målere fra målerfirmaet Brunata,

som tidligere har vist sig billigst.

Det er ønsket af afdelingerne, at administration og beboere skal kunne følge med i forbruget

på dagsbasis. Brunata kan levere denne ydelse med deres Webmon Plus anlæg. Administrator

vil, med Webmon Plus, have mulighed for at aflæse samtlige målere når som helst. Beboere

har kun adgang til deres egne målere i boligen.

Det mest oplagte tidspunkt for en udskiftning, vil være i forbindelse med årsaflæsningen den

1. juli 2012.

Arbejdet i forbindelse med opsætningen af målerne bør udbydes i licitation.

Det indstilles,

at KAB Byggesupport, mod honorar jf. KAB´s prisblad 2011, udarbejder udbudsmaterialet,

afholder licitation og følger op på arbejdets udførelse, som skal være tilendebragt inden 1. juli

2012.

Til næste møde i organisationsbestyrelsen den 15. november 2011 skal KAB Byggesupport udarbejde

udbudsmateriale inkl. overslag på de samlede etableringsudgifter i forbindelse med etablering

af et Brunata Webmon Plus anlæg og samme beregninger i forhold til et traditionelt alternativ.

Herudover skal der udarbejdes en totaløkonomisk vurdering af begge løsninger således, at organisationsbestyrelsen

kan få det bedst tænkelige grundlag for beslutning

KAB Byggesupport fremlægger forslagene på næste møde i organisationen, hvor det forventes, at

bestyrelsen tager endelig beslutning således, at det valgte projekt kan blive udbudt i licitation og

anlæggene være køreklar inden starten af næste regnskabsår den 1. juli 2012.

10. Ændringer af tingbogsoplysninger

KAB har erfaret, at der er fejl og uhensigtsmæssige forhold i tinglysningssystemets oplysninger

om nogle af de almene boligorganisationer og deres boligafdelinger. Det drejer sig om

forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst).

Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har

et helt forkert navn eller indeholder tal, ofte gamle afdelingsnumre.

8/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er adkomsthaver på skødet

enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger § 16, der fastslår, at

den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen.

Disse fejl og uhensigtsmæssige forhold er ofte opstået i forbindelse med konverteringen fra

det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system. Tinglysningsretten har

desuden i en periode har været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på. Dommen

om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr. skabte tvivl hos tinglysningsretten.

Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning – f.eks. ved tinglysning af pantebreve

og deklarationer.

Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning i, hvordan ejerforholdet fremover

skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af

tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er

registeret.

For at kunne rette navne og ejerforhold er det nødvendigt med dokumentation for forholdene.

I langt de fleste tilfælde vil det sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens

generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration fortager ændringer

af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette

ikke fremgår korrekt af tingbogen.

Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer

og boligafdelinger.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at boligorganisationens administration foretager ændringer

af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt

af tingbogen.

Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger.

9/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

11. Ejendomskontorets bemanding

På temadagen i maj 2011 gjorde det administrative personale på ejendomskontoret rede for

de mange arbejdsopgaver der lå i behandling af en flyttesag, og repræsentantskabet blev orienteret

om, at flyttefrekvensen over de seneste år er steget fra under 10 % til over 16 % i 2010.

Det faktiske antal ud- og indflytninger i Fredensborg Boligselskab er næsten fordoblet på

grund af nye boliger i Mergeltoften og Niverødgård.

Herudover blev der redegjort for de nye arbejdsopgaver, som er kommet til sidenhen, i forbindelse

med større krav til dokumentation og ensartethed i KAB-fællesskabet.

Medarbejderne gav selv udtryk for, at de anså situationen for uholdbar og konkluderede, at

ejendomskontoret bør have tilført flere resurser til løsning af de administrative opgaver. Alternativt

måtte det være op til bestyrelsen at finde et andet serviceniveau.

På seminariet den 14. maj 2011 blev det besluttet, at ejendomskontoret/administrationen udarbejder

et oplæg om ejendomskontorets bemanding til drøftelse på kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Boligselskabets serviceniveau over for beboerne, og antallet af medarbejdere, har tidligere

været til debat i organisationen. I 2002 førte en lignende debat til, at Ejendoms- og Servicefunktionærernes

Landssammenslutning (ESL) foretog en opmåling og behovsanalyse. Resultatet

af opmålingen var dengang, at der var et underskud i mandetimer på ca. 5.881 timer pr.

år, svarende til ca. 3,7 medarbejder.

Organisationsbestyrelsen besluttede herefter at ansætte yderligere en serviceassistent, således

at antallet af medarbejdere kom op på 11 medarbejdere. Sidenhen er der ansat yderligere en

medarbejder på halv tid, så bemandingen nu er oppe på 11 ½ medarbejdere.

Problemerne blev ikke løst i 2002, og som symptom herpå har der gennem årene været en vis

udskiftning af medarbejdere i administrationen.

Ifølge medarbejderne er der ikke blevet færre opgaver i forbindelse med det daglige arbejde i

afdelingerne, men som det fremgår af ovenstående, er selskabet siden 2002 udvidet med 3

nye afdelinger, og der er i dag meget mere arbejde i forbindelse med ud- og indflytninger.

Den 8. juni 2011 kom Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg, og på grund af arbejdssituationen

på ejendomskontoret vendte Arbejdstilsynet tilbage på et anmeldt besøg den 16. august 2011.

Under samtalen med den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, medarbejderne på ejendomskontoret,

ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten samt KAB’s arbejdsmiljøkonsulent, kom det

10/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

frem, at arbejdspresset fortsat er meget stort, og det har en meget uhensigtsmæssigt indvirkning

på det psykiske arbejdsmiljø og giver risiko for stress.

Ejendomskontoret er i dag bemandet med et hold dygtige og pligtopfyldende medarbejdere,

som yder god og professionel service over for bestyrelser og beboere. For at medarbejderne

fortsat kan fastholdes i administrationen, og for samtidigt at imødekomme et sundt og udviklende

arbejdsmiljø, bør det overvejes, hvorledes arbejdsopgaverne tilpasses til det nuværende

antal medarbejdere eller at ansætte yderligere en medarbejder, som er fortrolig med arbejdsopgaver

i administrationen, herunder syn af boliger.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen behandler forholdet vedrørende arbejdsvilkår på ejendomskontoret.

Organisationsbestyrelsen drøftede grundigt de omtalte forhold på ejendomskontoret. Det besluttedes,

at administrationen igen drøfter arbejdsopgaver og tidsforbrug med Ina Kjærulff og Tom

Føhns. Der inddrages erfaringer fra andre KAB-administrerede boligorganisationer. John Resting

og John Olsen inddrages i arbejdet som en følgegruppe. Forhold i forbindelse med generationsskifte,

serviceforringelser, administrativ praksis/rationalisering m.v. skal indtænkes.

12. Sammenlægning af Mergeltoften

Som tidligere drøftet af organisationsbestyrelsen har det været hensigtsmæssig at sammenlægge

de to afdelinger med henholdsvis 48 og 8 boliger. Landinspektør Henrik Hjort, der arbejder

med opgaven, oplyser nu at en række forhold bl.a. i forbindelse med kreditorerne vanskeliggør

sammenlægningen og medfører, at det må forventes, at såfremt sammenlægningen

kan finde sted, vil det videre arbejde medføre udgifter, der må forventes at overskride

150.000 kr. Det foreløbigt udførte arbejde andrager 31.000 kr.

En begrundelse for ønsket om en sammenlægning er, at det vil indeholde en besparelse i udgiften

til administration på 22.000 kr. årligt i grundbidrag.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at Mergeltoften I og V skal fortsætte som

to afdelinger, og at arbejdet med sammenlægningen afsluttes.

Organisationsbestyrelsen ønskede at fortsætte arbejdet med sammenlægning af Mergeltoftens to

afdelinger. På den baggrund fortsætter administrationen og Henrik Hjort arbejdet.

11/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

13. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012

Den nuværende aftale om fælles el-indkøb udløber pr. 31. december 2011. Der er derfor behov

for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i

udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne

inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet.

Baggrund

Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af

forbrug og afregning for de ca. 1500 elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne

af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb gennem en forvaltningsaftale

med Alpiq.

Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris.

Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer.

Puljeaftale – bedre el-pris

KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi

Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden

for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors

særlige behov og ønsker.

Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige

institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sikres

et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over

flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser.

Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes

af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse.

Mulig tillægsaftale om grøn el

Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker

i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale

kan indgås løbende.

Risiko uden pulje

Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til

forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm men formentlig til en højere pris end

gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet

på grundlag af de forsyningspligtige el-leverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt

er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser

fra Energi Danmark.

12/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb senest den 14. oktober 2011.

Organisationsbestyrelsen ønskede ikke at tilslutte sig fælles indkøb af el.

Sager til orientering

14. Fjernvarmepriser – Nordforbrænding

Arbejdsgruppen der arbejder med en regulering (nedsættelse) at fjernvarmeprisen i Nivå, er

nedsat af en lang række boligforeninger i Nivå, repræsenterende 2.040 boliger i alt. Arbejdsgruppen

vil i efteråret 2011 iværksætte nye initiativer bl.a. møde med Fredensborg Kommunes

borgmester. Administrationen, og dermed organisationsbestyrelsen, vil fortsat blive orienteret

om status.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Forsikringsforhold

Organisationsbestyrelsen vedtog på deres møde den 3. maj 2011 at bemyndige formandskabet

til sammen med administrationen at forhandle og træffe beslutning om ny forsikringsaftale

for selskabet.

Willis har gennemført EU-udbud af KAB’s rammeaftale for forsikringer. Topdanmark har i

konkurrence med to andre forsikringsselskaber afgivet det mest fordelagtige tilbud på langt

de fleste forsikringer og er valgt som fremtidig forsikringsgiver på KAB’s rammeaftale.

Resultatet af udbuddet er af Willis blevet gennemgået med formandskabet på et møde den

15. august 2011. Det samlede resultat er vedlagt som bilag.

I nedenstående skema ses de økonomiske konsekvenser af udbuddet for Fredensborg Boligselskab.

13/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Nuværende præmie – Alle for- 466.167 kr.

sikringer v/

Bygningsforsikring

Selvrisiko kr. 0 (generelt)

Ny præmie - Alle forsikringer 887.024 kr.

v/

Bygningsforsikring

Selvrisiko kr. 0 (generelt)

Difference 420.857 kr.

Alternativt tilbud – Alle forsikringer

v/ Bygningsforsikring

Selvrisiko kr. 10.000 (generelt)

Inkl. forventet udgift til dækning

af egen betaling ved selvrisiko.

Alternativt tilbud – Alle forsikringer

v/ Bygningsforsikring

Selvrisiko kr. 25.000 (generelt)

Inkl. forventet udgift til dækning

af egen betaling ved selvrisiko.

Ikrafttrædelse

912.777 kr.

872.372 kr.

1. oktober 2011

Andre særlige oplysninger: Der skal i forbindelse med forsikringsskift betales stempelafgift

til staten. Stempelafgiften er en engangsudgift, som vil

blive opkrævet i forbindelse med 1. års præmie

Præmien stiger meget, hvilket blandt andet skyldes skadesudviklingen i selskabet.

Formandskabet har besluttet at tiltræde aftalen med Topdanmark med 0 kr. i selvrisiko og

samme tilvalgsdækninger som i nuværende forsikringsaftale. Aftalen træder i kraft 1. oktober

2011.

Formandskabet har drøftet det forhold, at den forhøjede præmie kan medføre underskud på

afdelingernes driftsbudgetter i indeværende år, men ønsker ikke at indstille til en ekstraordinær

huslejeforhøjelse. Administrationen indarbejder de nye præmier i de kommende budgetter.

Bilag 5: Materiale vedrørende forsikring af Fredensborg Boligselskab

14/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Handleplan og formålsbeskrivelse

Fredensborg Boligselskabs formålsbeskrivelse og handleplan er udarbejdet i 2001 med endelig

godkendelse af organisationsbestyrelse og repræsentantskab den 19. november dette år.

På bestyrelsesseminar den 14. maj 2011 blev formålsbeskrivelse og handleplanen drøftet. Det

blev besluttet at revidere/nytænke materialet, og besluttet at fremsende udkast til ny formålsbeskrivelse

og handleplan til behandling i både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.

Arbejdet med revision/nytænkning af materialet vil snarest blive påbegyndt.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med det formål at revidere og nytænke

handleplan og formålsbeskrivelse.

Organisationsbestyrelsen besluttede at Henrik Harsberg og John Olsen, sammen med administrationen,

på kommende temadag i foråret 2012, fremlægger udkast til revideret handleplan og formålsbeskrivelse

til drøftelse.

17. Rafn & Søn – for meget betalt ejendomsskat

Som tidligere drøftet er der forventning om, at Niverød IV har yderligere for meget indbetalt

ejendomsskat til gode. Fa. Rafn & Søn arbejder fortsat med denne problemstilling for Niverød

IV og for en række andre boligafdelinger i KAB sammenhæng. Administrationen følger arbejdet,

og vil orientere umiddelbart efter en afklaring har fundet sted.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

18. Servicefradrag til lejere

Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter.

Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for

egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten

i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende

børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr. 15.000.

Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning,

der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december 2013. Tilskuddet gives kun til lønudgifter,

ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte

lejemål.

Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at

arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013

modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det

tidspunkt, hvor ydelsen udføres

arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark – eller ved

serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v. af en person over 18 år, der er skattepligtig

i Danmark

udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden

Udgifter, der er omfattet af ordningen

Fradraget gælder således for følgende arbejder:

Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført

arbejdet og selv finansierer det

Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A)

Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget

Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen:

Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det

gælder f.eks.

- når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter

at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over

en huslejeforhøjelse

- almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får

den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse.

Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse

udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren

16/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning

B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren

Istandsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet,

da lejeren ikke længere bebor lejemålet.

Lejere skal selv indberette arbejdet til skat

Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften

af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen

som et fradrag.

De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura,

man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer – eller CPRnummer,

hvis det er en enkeltperson.

Læs mere på www.skat.dk

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen ønskede orientering om servicefradrag udsendt til beboerne. På materiale

skal anføres, at spørgsmål kan besvares af ejendomskontoret. Til orientering er lovgivningen efter

mødet, i forbindelse med det nye regeringsgrundlag, ændret til kun at gælde frem til 31. december

2011.

19. BoligButikken 2010

Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens

virksomhed 2010.

KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som

central opnotering for over 90.000 boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at

hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og

enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering.

Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling.

I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til 7.179 i forhold til 2009. Fremgangen ser

ud til at fortsætte i 2011. Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset ”Flyv

fra reden” til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye

tiltag i den forbindelse.

17/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et

lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL’s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og

har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt

har haft.

Årsregnskabet 2010 viste et overskud på 166.057 kr. efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne

som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning.

Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen

udgør 1,47 mio. kr.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Niverødgård – status

Der foreligger nu en af entreprenøren underskreven mangelliste, som indikerer, at stort set

samtlige noterede fejl/mangler er blevet afhjulpet.

Arkitekt Søren S. Sørensen, Thora arkitekter, har taget stikprøver fra listen og kunne konstatere,

at der var foretaget udbedring de undersøgte steder.

Efter afleveringen blev det senere konstateret, at der langs murkronen, under tagudhænget,

var en bred sprække, der resulterede i træk ind under gulvene på 1. sal. Også dette er afhjulpet.

Ligeledes er det efterfølgende konstateret, at der mange steder manglede fugning under vinduesplader,

også dette skulle ifølge entreprenøren være blevet udbedret.

Driften vil snarest gennemgå/kontrollere den udførte mangeludbedring.

På fejl/mangellisterne mangler enkelte punkter, hvor man ikke har kunnet få adgang til boligen

trods to varslinger.

Fredensborg Kommune og byggesagens rådgiver har drøftet, hvorledes brandsektioneringen

på 1. sal skulle udføres. Parterne har holdt møde på Niverødgård, og vurderingen er,

at

18/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

- lejlighedsskel mellem boliger er udført forskriftsmæssigt, hvorfor der ikke skal foretages

yderligere

- trapperummet opnormeres til at udgøre en selvstændig brandsektion ved etablering af

BS-60 brandvægge i tagrummet og der monteres BS-60 lem for adgang til tagrummet

- sideflunker på kviste mellem boliger er udført forskriftsmæssigt, hvorfor der ikke skal foretages

yderligere

- sideflunker ved sektionsvægge omkring trapperum forsynes med glas som Pilkington

Pyrodur 60-10

Der er således tale om langt mindre omfang end oprindeligt frygtet.

Erik Møller-sagen

En beboer i afdeling Niverødgård har været utilfreds med, at der i udlejningsbrochuren bl.a.

var oplyst, at der var forberedt til vaskemaskine og tørretumbler i lejemålet, uanset at dette

ikke var tilfældet.

På grund af finanskrisen i Danmark, og ændrede vilkår for byggeri, blev der i byggeprocessen

sparet på udgifterne til renoveringen - herunder stik til vaskemaskine og tørretumbler.

Ændringerne i byggeriet blev imidlertid aldrig rettet i udlejningsbrochuren, hvilket har afstedkommet

denne tvist.

Sagen har været afgjort i beboerklagenævnet, som var af den opfattelse, at udlejer snarest muligt

skulle sørge for, at der blev forberedt for vaskemaskine og tørretumbler i badeværelset -

som beskrevet i udlejningsbrochuren.

Sagen blev straks anket til boligretten, og KAB havde pr. kulance meddelt, at ville dække udgifter

til advokat mv.

Boligretten kom til samme resultat. Retten lagde ikke vægt på, at der i udlejningsbrochuren

blev taget forbehold for ændringer eller de samtaler, der har været med beboeren inden indgåelse

af lejekontrakten.

Spørgsmålet var herefter, om sagen skulle ankes til Landsretten, hvilket i første omgang blev

anbefalet af juridisk afdeling i KAB, da vi i modsat fald kunne forvente, at beboeren vil kræve

de øvrige forhold, som er beskrevet i udlejningsmaterialet, udført.

Da sagen er af principiel karakter for såvel boligorganisationen som for KAB, tilbød KAB at

betale halvdelen af de omkostninger, der vil være ved førelse af sagen i Landsretten, men efter

en nærmere drøftelse med Advokat Søren Lund, blev det besluttet, at KAB ikke kan anbefale

boligorganisationen at anke sagen, grundet manglende nye argumenter i sagen, og der

derfor er en overvejende sandsynlighed for, at vi vil tabe ankesagen.

19/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det er Søren Lunds opfattelse, at de øvrige beboere ikke kan komme og kræve stik i deres egne

lejligheder, men Erik Møller vil måske kunne komme igennem med et krav om nye gulve,

da han også påpegede dette forhold kort efter overtagelsen af lejemålet.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Nyt fra Ejendomskontoret

Ejendomskontorets åbningstid

Som besluttet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. maj 2011 er åbningstiden på ejendomskontoret

nu blevet ændret således, at der efter 1. juli 2011 ikke længere er åbent i tidsrummet

kl. 17.00 – kl. 19.00 onsdag aften.

Afskaffelse af onsdagsvagterne, blev i god tid inden ændringen trådte i kraft formidlet til

samtlige beboere i boligselskabet, og der har hverken før eller efter været klager over den

ændrede åbningstid.

Renovering af ejendomskontoret, - facade og ventilation

Der er indgået aftale med tømrermester Preben Risnæs om, at renovere de lette facader inkl.

døre og vinduer på ejendomskontoret. Renoveringen vil delvis foregå ved brug af genbrugsmaterialer,

bl.a. vinduer fra Niverødgård, som blev afmonteret i forbindelse med etablering

af havedøre i stueetagen.

Facaderenoveringen er budgetlagt, og skulle være udført i foråret 2011, men pga. ekstra

travlhed og sygdom blandt entreprenørens medarbejdere er projektet udsat til ultimo september

2011.

Planlagt installation af ventilation- og klimaanlæg er udført. Komfort og fysisk indeklima på

kontoret er hermed blevet væsentligt forbedret.

Resultat af tilfredshedsundersøgelse

Interne servicemedarbejdere og eksterne håndværkere har gennem det sidste halve år afleveret

et spørgeskema i forbindelse med servicebesøg i boligerne.

Ejendomskontoret har modtaget 26 skemaer retur efter internt besøg, og der er kommet syv

skemaer retur efter eksternt besøg af håndværker.

20/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Bortset fra en enkelt besvarelse er resultatet af undersøgelsen, at beboerne er meget tilfredse

eller blot tilfreds med det udførte arbejde.

Der er i alt uddelt omkring 2 – 300 skemaer, og de mange ”blanke” besvarelser kan subjektivt

fortolkes som værende udtryk for, at beboerne har fået den service, som de har forventet.

Udover svar på nedenstående fem konkrete spørgsmål, har mange af beboerne benyttet lejligheden

og tilføjet deres egen kommentar til ejendomskontoret. Igen var alle kommentarer

(bortset fra en) rosende eller meget rosende.

1. Synes du at betjeningen på ejendomskontoret var venlig og imødekommende, da du rekvirerede

servicebesøget?

Meget til- Tilfreds

freds (5) (4)

Intern 24 2

Ekstern 7

Hverken eller

(3)

Utilfreds

(2)

2. Kom servicearbejderen / håndværkeren indenfor det lovede tidspunkt?

Ja Nej

Intern 26

Ekstern 7

3. Er du tilfreds med det udførte arbejde?

Meget utilfreds

(1)

Meget til- Tilfreds Hverken el- Utilfreds Meget utilfreds

(5) (4)

ler (3)

(2)

freds (1)

Intern 23 2 1

Ekstern 7

4. Er du tilfreds med servicearbejderens / håndværkerens oprydning efter arbejdet?

Meget til- Tilfreds Hverken el- Utilfreds Meget utilfreds

(5) (4)

ler (3)

(2)

freds (1)

Intern 19 6 1

Ekstern 7

5. Er du tilfreds med de tilbagemeldinger og den orientering, som du fik fra servicemedarbejder/håndværker

eller fra ejendomskontor?

(Udfyldes kun, hvis arbejdet blev udført over en længere periode, hvor flere besøg var nødvendigt)

Meget til- Tilfreds Hverken el- Utilfreds Meget util-

21/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

freds (5) (4) ler (3) (2) freds (1)

Intern 7 2 1

Ekstern 2

Indkøb af ny traktor

Ejendomskontorets gamle blå Ford fra 1995 er nu totalt slidt op, og kan ikke længere repareres.

Udskiftningen var forventet, og der er afsat midler i budgettet til indkøb af ny tilsvarende

traktor i år.

Ejendomskontoret har gransket mulighederne for et godt køb, og der er hentet tilbud fra Siversen,

Helsinge Maskinforretning, Helms TMT Centret og Svenningsens Maskinforretning.

Priserne ligger i intervallet 215.000 kr. og 298.000 kr. ekskl. moms. Der er i skrivende stund

endnu ikke truffet beslutning om køb.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Nyt fra afdelingerne

Niverød IV – facaderenovering

Byggearbejderne (dræn, sokkelisolering og facadeisolering) blev afsluttet inden sommerferien.

Dette var også tilfældet med gartnerarbejderne i boligernes haver. Afslutningen af gartnerarbejderne

på fællesarealerne har dog trukket ud, hvilket har betydet, at hovedentreprenøren

Skana A/S har sat en anden gartner på til at afslutte de resterende arbejder.

Teknikerne har udarbejdet det tekniske byggeregnskab og det endelige byggeregnskab er nu

ved at blive udarbejdet i KAB. Umiddelbart er budget/regnskabet for den samlede anskaffelsessum

som følger:

Skema B godkendelsen:

Sokkel/dræn 44.619.000 kr. (Støttede arbejder)

Facader 57.397.000 kr. (Ustøttede arbejder)

Total 102.016.000 kr.

Byggeregnskabet forventes at blive som følger:

Sokkel/dræn 46.147.741 kr.

Facader 59.363.542 kr.

Total 105.511.283 kr.

22/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Der er en overskridelse på knapt 3,5 mio. kr. eller svarende til knapt 3,5 %. Det skal dog bemærkes,

at der i denne overskridelse er indeholdt et stort beløb på knapt 4,1 mio. kr. til afholdte

vinterforanstaltninger i 2009/10 og 2010/11, ligesom der er afsat 1,2 mio. kr. til nødtørftig

opretning af udeområder, der er blevet ekstraordinært ødelagt grundet vinteren 2010/11.

Endvidere er der indeholdt udgifter til en under forløbet konstateret byggeskade vedrørende

løse gavle. Dette beløber sig til knapt 600.000 kr.

Byvejen – badeværelsesgulve og rådskader

Byggeskadesagen vedrørende badeværelsesgulvene er færdigudført, og der mangler nu at

blive udarbejdet regnskab og revision, før sagen kan fremsendes til Byggeskadefonden.

I forlængelse af den verserende sag omkring badeværelsesgulvene blev yderligere skader

opdaget af entreprenør Karl Poulsen og rådgiver BKT arkitekter. Forvaltningen bad BKT arkitekter/Byggesupport

om at undersøge skaderne og indhente pris på udbedring. Dansk bygningsanalyse

foretog en undersøgelse og fandt råd og svampeskader i forbindelse med bundremmen,

bag facadepladerne og i forbindelse med taget. Skaderne er anmeldt til forsikringsselskabet,

der for deres vedkommende har anerkendt dækning af svampeskaderne. Forvaltningen

har i samarbejde med KAB Byggesupport indhentet priser på udbedringsomkostningerne

og efterfølgende forhandlet med forsikringsselskabet omkring udbedringen og økonomien.

Karakteren af skaderne gjorde, at udbedringsarbejderne måtte udføres straks, for at stoppe en

yderligere accelererende nedbrydning af bygningen. Entreprenøren havde stadig mandskabsskuret

på pladsen og i forlængelse af afslutningen af badeværelsessagen, er skaderne i

bundremmen og bag facadepladerne og i taget nu færdigudbedret.

Efter aftale med forvaltningen har KAB Byggesupport fremsendt en anmeldelse om de nye

byggeskader til Byggeskadefonden.

Vi håber, at skaderne kan anerkendes af Byggeskadefonden (BSF) og afventer svar. Ved en

anerkendelse af skaderne forventer vi en fordeling af de samlede udgifter i forbindelse med

den nye byggeskadesag på skønnet ca. 190.000 kr. til hver part, henholdsvis forsikringen, BSF

og Fredensborg Boligselskab. Hertil kommer omkostninger til revision og Byggesupport efter

medgået tid.

Mergeltoften V– vandinstallation

På baggrund af mistanke om bakterier i drikkevandet, foranledigede driftschefen prøvetagning

af det kolde brugsvand i afdelingen.

Mistanken viste sig at være berettiget og KAB byggesupport fremsendte reklamation af 27.

januar 2011, og afholdt efterfølgende møde med GVL Entreprise, Allan Hansen, vedrørende

utilsigtede opvarmning af det kolde brugsvand, og med baggrund i SBMI rapport og prøvetagningen

den 10. januar 2011.

23/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Efterfølgende har entreprenøren eftergået isoleringen af koldtvandsledningerne på loftet,

men endnu en kontrolmåling fra SBMI fastslog, at der stadig kunne måles så store forekomster

af legionella, at et tiltag var nødvendig. Foreholdt krav om at ombygge anlægget sådan at

det kunne leve op til bekendtgørelsen vedrørende koldt brugsvand, afviste entreprenøren at

gøre yderligere for at afhjælpe problemet, og entreprenøren og hans rådgiver har skriftligt

erklæret, at anlægget er projekteret efter gældende normer.

Det er Byggesupports opfattelse, at de ikke kan få entreprenøren til at løse problemet, og

KAB Byggesupport har frarådet forvaltningsgruppen at anlægge en voldgiftssag, dels er der

tvivl om udfaldet, dels er udgifterne voldsomme i forhold til sagens størrelse.

På baggrund af ovenstående har driften selv iværksat en afværgeforanstaltning, der foranlediger

hyppig gennemstrømning i fordelerrøret til koldt brugsvand. Hvor det tidligere tog adskillige

minutter før der var koldt vand ved tapstederne, er der nu koldt vand i hanerne efter

blot få sekunder.

Den enkle løsning har vist sig at være så effektiv, at Teknikområdet i KAB anser sagen som

værende løst og afsluttet.

Mergeltoften V – vandskade i kælderen

Vandskaderne i kommunens Sundhedscenter er nu endeligt udbedret, og kommunen er i

gang med at flytte ind igen, efter mange måneder uden disse faciliteter. Af hensyn til det gode

samarbejde mellem Fredensborg Boligselskab og kommunen, har ejendomskontoret og

KAB Byggesupport i et snævert samarbejde og pr. konduite, assisteret Fredensborg Kommune

med hensyn til at reklamere overfor entreprenøren og sørge for, at skadeudbedringen blev

udført på bedst mulig vis. I den forbindelse er drænet omkring bygningen repareret, tillige

med vandskaderne inde i bygningen og lokalerne. Der er afslutningsvis foretaget en skimmelsvampeundersøgelse

af lokalerne, der har vist, at der ikke er skimmelsvamp tilstede.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Temamøde

Fredensborg Boligselskab afholdt den 14. maj 2011 seminar på Karlebo Kro. 16 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

deltog i seminaret sammen med repræsentanter fra ejendomskontor

og administration. Forhold på ejendomskontoret, boligorganisationens handleplan, udkast til

hjemmeside for Fredensborg Boligselskab, styringsdialog, samt andre forhold blev drøftet.

24/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Der blev ved dagens afslutning udtrykt tilfredshed med seminaret.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede at der i foråret 2012 gennemføres

en temadag.

24. Selskabets økonomiske situation

Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger:

Danske Capital

SEB Asset Management

Nykredit Portefølje

I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne,

og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal.

Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert

kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter – KAB investeringsforeninger.

I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på +0,50 %. I 2010 udgjorde

værdiudviklingen/afkastet 4,70 %.

I SEB har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på +0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet

5,20 %.

I Nykredit har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på +0,60 %. I 2010 udgjorde

værdiudviklingen/afkastet 5,00 %.

25/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Indre værdier

Danske Capital

Nominel

beholdning

14. september

2011

(kurs 100)

Indre værdi

14. februar

2011

Indre værdi

14. september

2011

9.150.376 99,34 105,05

SEB 9.638.100 98,84 105,97

Nykredit 1.551.200 99,08 105,74

Ændring

af indre

værdi

5,71 %point

7,13 %point

6,66 %point

Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt udlodning på 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra

Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Beboerklagenævnssager

Der vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Fredensborg Boligselskab i perioden

2008-2011.

Bilag 6: Oversigt beboerklagenævnssager Fredensborg Boligselskab

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26/27


Referat

Fredensborg Boligselskab

Møde den 29. september 2011

Udsendt den 12. oktober 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

26. Kommende møder

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. november 2011, kl. 19.00

Repræsentantskabsmøde torsdag den 17. november 2011, kl. 17.00

Forslag til første møde i 2012

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2012, kl. 19.00

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

27. Eventuelt

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, dog blev organisationsbestyrelsesmødet

den 13. marts 2012 ændret til den 9. februar 2012.

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

28. Referat fra mødet – fortrolighed

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme,

eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser der ønskes refereret

fortroligt.

Mødet indeholdt ikke bemærkninger af fortrolig karakter.

27/27

More magazines by this user
Similar magazines