Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Wy

Fortegnelse

over

den af afdøde Justitsraad F. I’. Tiinm efterladte Samling

ar

Malerier, Miniaturporlrætter, udskaarne Elfenbenssager,

Kobberstik og Raderinger,

som bortsælges

Ted offentlig Auktion i Kjøbcnkarn (Yingaardsstræde Nr.


Konditioner.

1.

Effekterne modtages i den Stand, hvori de ved

Hammerslaget ere og forefindes, og henligge fra samme

for Kjøberens Regning og Risiko.

2.

Betalingen erlægges til Undertegnede enten ved

Tilslaget, Udleveringen eller paa Anfordring, dog kunne

Kjøbere, som af Incassator anses som vederhæftige,,

erholde 6 Ugers Henstand med Betalingen.

3.

Dersom det Solgte ikke bliver afhentet senest Dagen

efter Auktionen, kan det uden videre Yarsel paany

bortsælges for Kjøberens Regning, saa at han er pligtig

til at erstatte, hvad der maatte komme til at mangle i

skadesløs Betaling, men ikke har Fordring paa det mulige

Overskud.

4,

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad

enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare 5 pCt.

pro Anno fra Hammerslagets Dato indtil Betaling skerr

samt alle Omkostninger skadesløst, og i Søgsmaalstil-

fælde ere de derhos pligtige til — uden Hensyn til, livor

de boe eller opholde sig — at give Møde for Kjøbenhavns

Forligelseskommission eller Jurisdiction, efter Yarsel

som til Indenbyes-Boende, samt underkastet den hurtige

Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828.

Kjøbenhavn, i April 1861.

A. Rist,

Nørregade, nyt Nr. 28, 3die Sal.

Indhold.

A . Oliemalerier, Miniaturportrættcr m. m .......................... I*

Side,

B. Sager, udskaarne i Elfenben og Træ m. ............................ G.

C. Nogle nyere Kobberstik og LithograQer samt Kobber­

værker og B o g e r .......................................................................

D. Raderinger og ældre Kobberstik.

a. Af danske Konstncrc ................................................ 23.

b. Af hollandske Konstnere............................................ 28.

c. A f engelske K onstnere..................... ^0.

d. A f franske K o n s tn e r e ................................................ 51*

c. A f italienske Konstnere . .................................. 61.

f. Af tydske K o n stn ere...................................................

E. Nogle Portrætter, Prospekter samt Staalstik m. m. . . . 114-

Forskjeilige Blade samt Mapper


Anmærkninger.

1. Nærværende Fortegnelse er affattet saa nøjagtigt, som det

efter Omstændighederne var muligt, saaledes at man tned

Hensyn til Bladenes Tilstand, Margen og Tryk har anført,

hvad der i en eller anden Retning afveg fra det almindelige.

2. I)e hyppigst anvendte Forkortelser ere:

F. M. for Fuld Margen.

Br. M. — Bred Margen.

Sm. J W . — Smal Margen.

Sm. Tr. — Smukt Tryk.

Sv. Tr. — Svagt Tryk.

Aftr. — Aftryk.

Str.

— Stikrand.

Pir. — Pladerand.

Besk.

— Beskaaret.

Beskad. — Beskadiget.

Opkl.

— Opklæbet.

Ubet. — Ubetydelig.

PI.

— Plettet.

3. Kommissioner besorges af

D’Hrr. Boghandlere: Lohsc og Delbanco, Gothersgade,

nyt Nr. 11.

„ „ H. H. J. Lynge, Store Iijebmager-

gade, nyt Nr. 45.

„ „ C. A. Il c i tz el, Løvstræde, nyt Nr. 7.

A. Oliemalerier; Miniaturportrætter m. m.

1. Blomaert, A. Landskab: Ruiner af en Stad paa

Skraaningen af en Klippe, omkring hvis Fod

en Flod bugter sig. Paa Træ. 7" li. 8"

11'" br. Bet. A. Blomaert.

2. Bruyn, T. de. Vinterlandskab med flere Bygninger

; paa Kanalen i Midten Skøiteløbere paa

Isen. Paa Træ. 9" li. 11" 3'" br.

3. Fer g* Frantz da Paula. Italiensk Landskab. Flere

Figurer ved en Brønd; i Mellemgrunden

Ruiner af romerske Bygninger. Paa Kobber.

12" 4 '" h. 14" 10'" br. Bet. F.

4. Fritscli, C. 1). En Vase med forskjellige Blomster.

Bet. C. D. Fritscli pinxit 1810. Paa Blik.

13" 1"' h. 9" 2'" br.

5. Gelton, Thomas. Badende Nymfer. Bet. T. G. Paa

Træ. 5" h. 6" 8'" br.

6. Grundt, N. Landlig Scene udenfor et Slot. Bet.

med Konstnerens Navn. Paa Kobber. 6"

8 "' h. 8" 10'" br.

7. Juel: Jens. Landskab; foran et Bondehus sidder

Husmoderen; de to Sønner og Hunden løbe-

1


2

lienimod Stenbroen over Aaen for at modtage

den hjemagende Fader. Paa Lærred.

12" 8'" h. 15" br.

8. Lomv, van der. Landskab med livilende Hyrder

og Hyrdinder. Bet. Y. I). L. i monogram-

misk Form. Paa Træ; ovalt. 9" h. 12" br.

9. Luysmans, J. A. (Eismann). Aabent Skovparti; i

Forgrunden flere Figurer; i Mellemgrunden

mellem Træerne et Hus. Bet. med Konst-

nerens Navn. Paa Træ. 13" 11'" h. 20"

6"' br.

10. Meyer, Elias. Aabent Skovparti; 2 Figurer ved et

med et Tag beskyttet Trækrucifix. Bet. med

Konstnerens Navn. Paa Pap. 10" 1'" h.

8" 8'" br.

11. Miel, Jan. En Tigger morer sig ved at se en

Kvinde søge Utøi i en Drengs Hoved; ved

Siden af hende en anden Tigger med en

Skaal Vand. Paa Lærred. 16" 11'" li.

12" 7"' br.

12. Over g aard, H. C. Skrivetøi, Yoxstapel, Lysesax,

Lak, Ulir og Kniv paa et Bord; bet. H. C.

Overgaard 1811. Paa Blik. 9" 6"' h. 12"

5"' br.

13. Pi ombo, Sebastiano del. Den tornekronede Kristus

med Korset paa sin venstre Skulder; Halvfigur.

Paa Kobber. 8" 9"' h. 6" 8"' br.

14. Verboorn, A. En Landsbyfest; dandsende, spillende,

hyldende det smukke Kjøn, betragtende

Markskrigeren tilhøire, ere Bønderne

fordelte i den brede Gade; paa den anden

Side af Aaen rager Kirkespiret op over de

andre Bygninger. Paa Lærred. 28" 9'" h.

41" 6"' br.

f

»

4

3

15. Wenzlcr, H. Forskjellige Frugter. Bet, med Konstnerens

Navn. Paa Metal. 13" 2"' h. 10"

4"' br.

Ubenævnte Komtnere.

16. Fredrik den Tredie knælende for en Engel, som

aabenbarer sig for liam; bag ham hans Hest.

I Baggrunden Byttere og Fodfolk i Kamp.

Med en utydelig Signatur og Aarstallet 1650.

Paa Træ. 10" li. 7" 11'" br.

17. Kristus opvækker Lazarus fra de Døde. Paa

Kobber. 9" 9"' h. 7" 4'" br.

18. En Hyrde med en Flok Faar og en Oxe. Paa

Lærred. 12" 10'" li. 10" 7"' br.

19. En ældre og en yngre Mand i Samtale. Den Æ ldre

hæver Fingeren udfrittende mod den

Yngre, hvis Ansigt og Stilling med høire

Haand paa Brystet udtrykker en Forsikkring.

Halvfigurer. Paa Lærred, 24" 3'" h. 30"

8"' br.

20. Bjergigt Landskab med en Sø. I Forgr. forskjellige

Figurer. Paa Lærred. 19" li. 26" br.

21. Landskab; bag et Par store Træer kommer en

Hyrde frem med en Flok Faar. Paa Træ.

12" 3"' li. 14" 9'" br.

22. Udenfor et Hus staar Konen og vadsker; Bonden

med den yngste Søn paa Skjødet sidder ved

Siden, foran dem den ældste Dreng. Paa

Træ. 13" h. 15" 9'" br.

23. Soldater i en Bondestue; i Nærheden af Døren

sidder Trompeteren og blæser paa sit Instrument.

Paa Træ. 9" h. 12" br.

24. En Lappeskræder i sit Værksted. Paa Træ.

10" h. 8" br.


4

25. Brystbillede af en ældre Mand med Barret og

Peltskappe. Paa Træ. 8" 11"' h. 6" 10"' br.

26. Blomsterstykke. Paa Metal. Sidestykke til Nr. 4.

Samme Størrelse.

27. En Bondestue; 6 Personer i Kamp med blanke

Vaaben. 6" 3"' h. 5" 8"' br.

28-29. To Smaastykker med Fremstilling af forskjel-

iige Gjenstande. Paa Metal.

30-31. Portrætter af en Dame og Herre i hollandske

Dragter. Ovale.

32. Et Dameportræt. Paa Metal. Ovalt.

33. Portræt af en Herre med Paryk.

34. Portræt af en midaldrende Mand med langt

Haar og lidet Overskjæg. Paa Metal. Ovalt.

1" 6"' h. Angives malet af Gabriel Metzu.

35. Portræt af Kong Christian d. 4de? Ovalt.

36-37. Portrætter af Kong Christian d. 4de og hans

Søn Prinds Christian (Christian d. 5te).

Ovale. I Elfenbens Indfatning til at skrue

sammen.

38. — af Kong Fredrik den 3die. Paa Bagsiden paaskrevet:

Prieur fecit 1668.

39. — af Kong Christian den 5te.

40-41. — af Kong Fredrik den 4de og hans Dronning

Luise af Mecklenborg.

42-43. — af Kong Christian d. 6te og hans Dronning

Sofie Magdalene af Brandenborg.

4 4_4 5. — af Kong Fredrik d. 5te og hans Dronning

Juliane Marie af Brunsvig.

46. — af Kong Christian d. 7de.

4 7 . — af Historiemaler N. Abildgaard. Malet af Ha-

gelberg. Rundt.

48. — af Blomstermaler C. D.Fritsch. Bet. J.Hins? 1798.

48 b. — af Hans Christian Gamst.

5

49. Portræt af Struense.

50. — af Fredrik d. 2den af Preussen.

51. En Dame med blaat Gevandt og en Rose i Haanden.

M. paa Porcellain. Paaskrevet Henry

Toutin fecit 1651.

52. Portræt af en Mand med lyst Haar. Paa Elfenben.

53. — af en Geistlig med Paryk og Pibekrave. Porcellain.

54. — af en Kriger med Harnisk og en stor Paryk.

55. E t lignende Billede. Begge paa Metal.

56. Billede af en Mand med Kalot og Skjæg. I Sølvindfatning.

57. En Dame med Tørklæde over Hovedet.

58. En Dame med Perlehalsbaand og konstigt opsat Haar.

59. En Dame med pudret Haar.

60. En Dame med nedhængende Krøller og Perlehalsbaand.

61. En Dame med høit opsat Haar og Slør.

62. En Kriger i Rustning med Paryk.

63. En Mand med pudret, friseret Haar.

64. En Mand med langt nedhængende Haar.

65. En Mand med langt, pudret Haar og et blaat

Baand over Skuldren.

65 b. En yngre Mand med Paryk.

66. 4 smaa runde Porcellainsplader med forskjellige

Fremstillinger.

67. En Kriger og en halvnøgen Kvinde. Halvfigurer

paa Porcellæn.

68-69. E t mandligt og et kvindeligt Portræt. Firkantede.

Paaskrevne Anno 1724 Christian Olisen

Broch.

70-71. 2 Billeder af Ivrigere.

72-73. 2 kvindelige Portrætter.

74-75. Et mandligt og et kvindeligt Portræt.


6

76. En Kvinde leverer en Dreng et Brev.

77-80. 4 smaa franske Porcellainsmalerier med flere

Figurer.

81-82. 2 Gibsmedailler i Ramme bag Glas.

83. Mandligt Portræt. Blyant; tegnet af Lahde 1794.

84. Mandligt Portræt. Rødkridt; tegnet af Poul

lp sen 1783.

B. Sager, udskaarne i Elfenben eller Træ;

modellerede Sager in. m.

85. E t ovalt Krus af Elfenben, smykket med Udskjæringer,

forestillende legende og dandsende

Børn. Laagets Knap dannes af en frit-

staaende Barnefigur, som er noget beskadiget.

Krusets Bund mangler.

Fulde Høide 12£"; største Diameter 4 |"

(indvendigt).

86. En ung mandlig Figur med et Klæde slynget om

venstre Arm. Elfenben. Figurens Høide

7" 10"'.

£ r t t '. # ^ 8 7 . Herkules og Antheus1_Gruppe i Træ. Høide 5" 8'"..

88. En udskaaret Elfenbens Stokkeknap, i hvis Ende

en paa Blomster siddende Dreng. Den ene

Fod mangler. Høide 5" 5"'.

7

89. En Østerlænder i rig Dragt med Yaaben og

Turban. Elfenben. Høide 4" 8'".

90. En rigt smykket Kvinde. Elfenben. Høide 4" 4'".

91. En nøgen Kristusfigur. Elfenben. Høide 3" 11"'.

92. En Dame i nederlandsk Dragt. Elfenben. Høide

3" 4'".

93. En Dreng, som paa Skuldren bærer en mindre

Dreng. Elfenben. Høide 3" 6'".

94. En rund Portrætmedaillon. Elfenben. Diametren

3" 2

95. En lignende. Hovedet i Elfenben fæstet paa en

blaa Glasplade.

96. En lignende. Oval. Størst Diam. 2" 10'".

97. Leda med Svanen. Ovalt Elfenbens Basrelief.

Størst Diam. 3" 3///. Forgyldt Ramme.

98. Herkules og Hebe i Elfenbens Basrelief. H. 6"

3'". Br. 3" 9'".

99. En modeleret Dyregruppe: Fire Hunde i Kamp

med enBjørn. Lidt beskad. Længde 9" 9'".

100. En lignende: Tre Hunde i Kamp med et Vildsvin.

Lidt beskad. Længde 9" 6'".

101. En allegorisk Fremstilling i et rundt Sølvbasrelief.

Diam. 5".

102. E t Ibenholt Juvelskrin med Sølvbelægning. Har

tilbort Dronning Juliane Marie.

Længden omtr. 10", Høiden omtr. 9".

103. To Lysestager i Form af Alabastvaser med forgyldt

Metalbelægning. Høide 8" 1'".

104. Den drukne Silen, ledet af Bacchanter. Tegning

efter van Dyck.


105. To Epitaphier, tegnede af Andreas Ivornborg for

Klevenfeldt.

106. En rnnd Elfenbensæske. Paa Laaget udskaaret

7 Personer ved et Drikkegilde. Diam. 3"*

Laaget itubrukket, dog mangler kun et ubetydeligt

Stykke af Randen.

107. En oval Elfenbensplade. Størst Diam. 4" 1'".

C. Nogle nyere Kobberstik, Lithographier, samt

Kobberværker m. m.

j 108. Agricola, C. Nymfer og Satyrer; efter Elzheimer.

109. Aliamet, J. Barnemordet i Bethlehem; efter le

Brun. (A l’eau forte p. Berteaux). Besk.

indenf. Pir.

110. — Landsby i Nærheden af Dresden; efter Wagner.

(A l’eau f. p. Weisbrodt). Br. M.

111. Amsier, S. Den hellige Jomfru med Barnetr

læsende i en B og; efter Raphael. F. M.

112. Balechou, J. „L’enfance” ; eft. Bourdon. Br. M.

113. Barlow, J. Scene af Shakspeares Richard den

3die, efter Northcote.

114. Bas, J. P. le. Portræt af Robert le Lorrain;

efter Drouais. Besk. til Str. Sm. Tr.

115. — „Heureux qui croient l’étre” ; efter Bega.

116. — Ryttere, som gjøre Holdt ved en Kro; efter

Lingelbach. Besk. til Str. Opkl.

9

117. Bas, J. P. le. „Environs d’Anvers”. (Gr. å l’eau

f. p. Malbeste). Besk. til Str.

118. — Den hellige Familie; eft. Rembrandt. (Gr.

å l’eau f. p. Martini). Besk. til Pir.

119. — „Féte de village” ; efter Teniers. Nr. 38.

(Gr. a l’eau f. p. Martini.) Noget beskad.

120. — „Rejouissance flamande” ; efter Samme. Nr.

39. (Gr. å l’eau f. p. Martini.)

121- — „Les trois moulins” ; efter Breughel. Nr. 13.

(Gr. å l’eau f. p. Duncker). Opkl.

122. — „Route de Flandre” ; efter Samme. Nr. 14.

(Gr. å l’eau £ p. Duncker).

123. Basan, F. excud. „Retour de campagne” ; efter

van Falens.

124. — Den hellige Frandses Død; eft. Michel Angelo.

125. Batzer, J. Børn, som lege i Vandet; eft. Grund.

Besk. til Pir.

126. Bause, I. F. „Der Persianer” ; eft. Mieris. Besk.

, til Str.

127. — Portræt af Gustav Adolf; efter Fittler.

s f ø 128. — Portræt af Peter d. Store; efter le Roi.

129. Berger, Dan. Portræt af Pierre Aretin; efter

Titian.

130. Bernifjeroth. Andreas de Zaluski. Besk. til Str.

Opld.

131. Bettclini, P. Maria med det sovende Barn; efter

Raphael. Br. M.

132. Bouilliard, J. Den hellige Magdalena; efter Guido

Reni.

133. Byrne, W. Landskab med en Scene af Josef

Andrews; stukket i Forbindelse med Pouncy

og Sharp; efter Heame.

134. Caldwall, I. Kamp mellem Fregatterne Quebec

og Surveillant; efter Carter. Meget beskad.


10

135. C anot, P. C. „A moderate Gale” ; efter Back-

huysen. Besk. til Pir. Opkl.

136. C her eau, F. Portræt af Maleren Largilliere; eft.

lians eget Maleri. F. M.

137. Chevillet. „La charme de la musique” ; efter de

la Hyre. F. M.

138. demens, J. F. Sokrates; efter Abildgaard. 1786.

Omtr. 1" M.

139. — Ossian; efter samme. 1787. Samme M.

140. — Homer; efter Samme 1813. Samme M.

141. — „Le sort des artistes” ; efter Samme 1786.

142. — Fredrik den -2den, vendende tilbage fra Revuen

i Potsdam; efter Cunningham. Nogle

Rifter i M. En Fold paa Midten.

143. Comte, B. R. le. Rhinfaldet ved Lauffen; efter

Gmelin.

144. C un eg o. Dom. Fredrik Wilhelm I I ; Portrætfigur;

efter Cunningham. Besk. til Pir.

145. Cuneno. L. Beatrice Cenci; efter Guido Rem.

146. Danzel. Rubens Sønner; efter Rubens.

147. Darnstedt. Egn ved Tharandt; efter Wagner.

148. Delaunay, N. Kjærlighedsbrevet; efter Lavreince.

Tr. a 1. 1. Besk. til Str.

149. — Kalkovnen; efter Loutherbourg.

150. Delaunay, R. Afskeden fra Ammen; efter Aubry.

Besk. til Pir.

151. Derrey, /. B. Paketten mellem Honfleur og

Havre; efter Peters.

152. Dequevauviller, F. „La remontrance inutile” ; efter

Schalken. F. M.

153. Desnoyers, Aug. Madonna della Seggiola;_ efter _

Raphael. Smukt stemplet Aftr. Br. M.

154. Dick, Th. Apostlen Poul prædikende i Athen;

efter Raphael. F. M. i

11

155. Drevet, P. Darius’ Familie for Alexanders Fødder

; efter Mignard. Den venstre Plade. Besk.

næsten til Pir.

156. DudLange, G. Maria af Medicis Fødsel; eft. Rubens.

Besk. næsten til Pir.

157. Duflos, Cl. (Fader og Søn). 2 Bl.: „La poesi

epique” og „La poesi pastorale” ; eft. Boucher.

158. Dunker, B. A. Ætnas Krater; efter Hackert.

159. Dupiris. C. Mariæ og Josefs Formæling; efter

Vanloo.

160. — Alexander Severus lader uddele Korn; efter

Coypel.

161. Dupuis, N. „Le repos” ; efter Colson.

162. Duret, P- I. Prospekt af Neapel; efter J. Vernet.

E t lidet Hul forneden.

163. Duttenhofer, Ant. Portræt af Ivosmus den 1ste;

efter Bronzino. F. M.

164. Duttenhofer, Ch. Dianas Tempel vedNemi; efter

Claude Lorrain.

165. Dobler, G. Slaget ved laH ogue; Staalstik efter

Woollets Stik efter West.

166. Earlom, Rich. Meleager og Atalante; eft. WTilson.

Besk. næsten til Str. Beskad. Med paasatte

Kanter.

167. Eckersberg, E. C. W. Slaget ved W aterloo; eft.

Steuben.

168. — St. Antonius med den knælende Mand; eft.

van Eyck’s Billede paa det kongelige Galleri.

169. — Fiskere fra Hornbek redde Kaptainen fra et

^ strandet Skib; efter Eckersberg. F. M.

170. — Madonna med Barnet; efter Luini. Smukt

Aftr. a. 1. 1. F. M.

171. Edelinck, G. Frants af Medicis; efter Rubens.

Smukt Aftr. Besk. til Pir.


172. Edelinck, G. Antonius Franciscus Berteriusr

Episcopus.

173. E delinck, Nic. Den hellige Annas Død; efter

Andrea Sacclii.

174. Eichler, M. G. Landskab, efter Lucatelli. F. M.

175. Eissner, J. Den hellige Familie; efter Andrea

del Sarto. Br, M.

176. Feising, 1. En Luthspillerinde; efter Dræger.

F. M.

177. Fessart, Et. Arbeiderne i Yingaarden; efter

Rembrandt. F. M.

178. FUtler, J. Vestsiden af Windsor; efter Robertson.

1782.

179. _ Søslaget ved St. Yincent d. 16de Jan. 1780;

efter Th. Luny.

180. Flipart, Den gigtsyge Fader, omgivet af

sine B ørn; efter Greuze. Besk. til Pir. Med

et Bræk i Midten. Medfølger et Blad med

Beskrivelse af Maleriet.

181. Flint, A. Christian den 4de paa Trefoldigheden

den 1ste Juli 1644; efter Lorentzen.

182. Folo, Gio. Venus i en Muslingeskal paa Havet,

efter Bern. Nocchi. E t Par Ormhuller øverst

tilvenstre.

183. Frezza, II. St. Andreas Corsinus; efter Maratti.

184. Fritzsch. C. Christian d. 4de; efter C. van Mandern.

Sin. Tr. Smal M.

185. Gaillard, R. „La Soucieuse Hollandaise” ; efter

Terbourg. Sm. M.

186. Galle, Corn. Et rigt udstyret Kapel i en gothisk

Kirke.

187. — Johannes Jacobus Datt in Diefenaw; efter v.

d. Hulle. Opkl.

188. Garavaglia, Giov. Den hellige Jomfru: „Mater

pulchræ dilectionis” ; efter Carlo Dolci. Br. M.

189. Gasparini, A. Athene Templet paa Athens Akropolis.

F. M.

190. Ghendt, E. de. „Les plaisirs de village” ; efter

Berghem.

191. Girardet. Vignet til en Bog.

192. Gmelin, W. F. Protestanternes Kirkegaard ved

Cajus Sestius Pyramiden i Rom. F. M.

193. — Cascatellerne i Tivoli med Mæcens Landsted

1792.

194. Grand, L. le. Kemikeren i sit Laboratorium;

efter Th. Wyck. F. M.

.195. Gruner, L. Hyrdernes Tilbedelse; efter Vogel.

196. Guttenberg, C. General Wolffs Død; efter West.

197. Guttenberg, IL Lazari Opvækkelse; efter Dietricy.

F. M.

198. Haldemcang, 1. C. Broen ved St. Maurice1; efter

Baeler d’Albe.

200. Heath, J. IV Akt III Scene af Shakspeares Richard

d. 3die; efter Nortlicote. Br. M.

201. Hess, C. E. C. Maria med Barnet; efter Carlo

Dolce. Br. M.

202. Hess. L. Landskab ved Viervvaldstædter-Søen.

Aquatinta.

203. Hoffmeister, L. Neapel; efter Frommel. (C.

Frommel aqua forte).

204. Houbraken, J. Sixiaden, hollandsk Borgemester;

efter Vanloo. Opkl. og beskad.

205. — Kaptain Ulrich eller den bedragne Gjerrighed;

efter Troost. Opkl.

206. Ingouf, P. C. „Le sentiment contraire å la pensée”,

efter v. d. Werff. Br. M.


207. Jazet, J. P. M. Udførelsen af en Krigsretsdom;

efter Vigneron. (Sortkonst).

A . 208. J eaurat, Edm. Nicolaus Vleughels, Parisiensis

pictor; efter A. Pesne.

209. Kilian, P. >4. Kristus driver de Handlende ud

af Templet; efter Bassano.

210. Klauber, I. S. Mieris H ustru; efter Mieris. Besk.

til Pir.

211. Madonna med Barnet og Johannes; efter

Hann. Carracci. Fortr. Tr. a. 1. 1. Besk,

til Pir.

212. Kluge, M. E. To Nymfer i Badet, overraskede

af en Satyr; efter Tørmer. F.M.

213. — En Mand, gjørende en Pige opmærksom paa

et Sted i et Brev; efter Samme. F. M.

214. Langlois, P. G. „L’education badine” ; efter

Schalken.

215. L asne, M. Portrait af en Geistlig.

216. Xeprøe, Ji. „Bacha faisant peindre sa maitresse” ;

efter Yanloo. En Fold paa Midten. Taale-

lig M.

217. — „La gouvernante” ; efter Chardin. Besk. til

Str.

218. Lerpiniere, D. Forskjellige Hunde; efter Jan Fyt,

Et Par Rifter i M.

219. Levillain, G. li. To Nonner; efter Champagne.

F. M.

220. Lombart, P. Portræt af Margar’ta de Carlile;

efter v. Dyck. Nyere Tr.

221. Lommelin, A. Portræt af Catharina Howard;

efter v. Dyck. Nyere Tr.

y/fø 222. Longhi, G. Johannes den Døber som Barn; (Post

me veniens —). Terminé p. L., grave par

M arri; efter Ann. Carracci. F. M.

14

r

223.

224.

225.

226.

15

Major, Tii. En Kanal ved Harlem i Maaneskin;

eft. v. d. Neer. Br. M.

Maleuvrc, P. Satyren og Bonden; eft, Dietrich.

Sm. Tr. Besk. til Str. Opkl.

Mahieux, P. Ubekjendt Portræt.

Martini, P. Udskibning af Kvæg; eft. Bergliem.

Besk. til Pir.

227. Mason, J. Landskab med to nøgne Figurer; (The

fishermann); eft. Casp. Poussin.

228. Masquelicr, N. F. J. (le jeune). August besøgende

Alexanders Grav; eft. Bourdon.

M. med en Rift.

Br.

229. Massard, J.

d. Werff.

Tre unge Piger i Samtale; eft. v.

230. Massinger, .4.? Portræt af en Geistlig.

t 231.

Masson, Ant. Nicolaus de Nicolai, reg. rat, sen.

princ. 1666. Sm. T r.; Besk. til Str.; Opkl.

232. — Antonius Turgot. D. D. de St, Clair lib.

supl. in reg. mag. 1668.

233. Mechel, C/t. Michel Nostradamus (Le tailleur de

234.

plumes); eft. Metzu.

Metzgeroth, G. „Jack in office“ ; eft. Landseer. F. M.

235. Michel, J. B. „La belle impatiente“ ; eft. Verkolie.

Sm. T r.; Sm. M.

236. Middiman, S. Landskab med Figurer; eft, Cipriani,

Barret og Gilpin; Figurerne af Bartolozzi.

Ovalt,

’f 237. Mire, L. A. le. To Blade med udklædte Aber

(La parade og la guinguette).

238. Moitte, P. E. Serenade Sangeren; eft. Greuze,

239. Morace, E. Portræt af C. F. D. Schubart; eft,

i 240.

Oelenhainz.

Morghen, Raphael. Den hellige Familie (Ego

dormio —); eft, Rubens; Ældre T r.; F. M*


241. — „La Poesia“ ; eft. Carlo Dolci. 1827. Sm.

stemplet T r.; F. M. Et Par Fugtpletter i

Margenen.

242. Moir eau, J. „L’ecuyer de manege“ ; eft, Wou-

✓ wermann. Br. M.

t / t ø 248. _ - Løvejagten; eft. Ilubens; Nr. 82; Sm. Tr.

Besk. til Str.

244. Munnikhuysen, J. van. Portræt af Petrus van

Stavern, Præst i Leyden; eft. W. Mieris.

Besk. til Str. Opkl.

245. Miillcr, Const. St. Catharina; efter E. Deger.

F. M.

r y f ø ' 246. Muller, Joh. Gotth. v. „La petite Javotte“ ; eft.

“ P. A. Wille, fil.

247. — Alexander overvindende sig selv; elt. Flinck.

y Ubet. M. E t Par Ormliuller.

' 248. Nanteuil, Hob. Pierre Cambout de Coislin, Æ rkebisp.

Gammelt Tr. med Aarstallet 1666.

16

Sm. M.

-2|9. — Marquis de Castelneau 1658. Sm. M.

250. — Dronning Christine af Sverrig; 1654; eft.

Bourdon. Besk. til Pir. Opkl.

251. — Frangois Servien, Biskop af Bayeux; eft.Champaigne;

2det Tr. med Aarstallet 1657.

Sm. M.

252. JSicolct, B. A. Den hellige Hieronymi Drøm; eft.

Guercino. F. M.

253. Oberthiir, F. J. Domkirken i Strasborg. 1818.

254. Ouvrier, J. Laterna m agica; eft, Schenau.

255^ PeaJc, De Reisende, som hvile; eft. Jones.

Smukt Tr.

256. Petersen, S. IL Kjøbenhavn, set fra Fredriks-

berg Slot. 1833.

257.

264.

265.

17

Piranesi, G. B. Det franske Akademi i Rom

Besk. til Str.

, — Ruinerne af Herkules Templet i Cora. Sm. M.

Porporati, C. A. Adam og Eva ved den dræbte

Abel; eft, van der Werff. F. M.

— Clorinde og Tankred (Tassos Jerusalem) eft.

Vanloo. Br. M.

Preisler, Val. Ban. En Eremit med et Dødningehoved

og en stor Bog; eft. Dietmar. (Sortkonst,)

Preisler, Joh. Mart. Fredrik den odies Arveliyl-

ding paa Pladsen foran Kjøbenhavns Slot;

efter Wolfgang Heimbach. Sm. M. med nogle

Rifter.

Primavesi1 G. Rebekka og Eliezer ved Brønden;

eft. Swaneveldt. Sm. M.

jPunt, J. Danae i den gyldne Regn; eft, Titian.

Noget fugtplettet.

Romanet, A. Den hellige Roehus knælende for

Jomfruen med Barnet i Skyerne; eft. Hann.

Caracci. F. M.

— Gadesangeren; eft. Seekatz.

Rooher, Edv. Buegangen ved Covent Garden;

eft. Sandby.

isaspina, Fr. Freden antænder Yaabnene med

en Fakkel; eft. Guercino. F. M.

Rossini. Agrippas Pantheon. 1820.

— Yestas Tempel. 1820.

— Domitians Villa i Albano. 1826.

Ruscheweyh, F. Perseus og Andromeda; eft. ^

271.

Carstens.

Giganternes Storm mod Olympen; eft. Samme.

272. Rosler. To Drenge, som fløiteiR ør; eft. Cramer*

273. Schlottcrbeck, C. J. Titians Elskede; eft. Titian.


v

o4.

- .

18

274. Schmidt, G. F. August d. 3die af Polen; efter

Sylvester. Jacoby 71. Besk. til Str.

975. — _Marie Josephe, Dronning af Polen; eft. Sylvester.

Jacoby 77. Besk. til Str.

Gode Tryk af disse lemlig sjeldne Blade.

276. — Maleren de la Tour, malet af ham selv.

(Den store de la Tour). Jacobi 50. Sm. M.

277. Schmutzer, J. M. Neptun og Thetis; eft. Rubens.

Aftr. med Tilegnelsen. F. M. E t Par ubet.

Rifter i M.

278. — Den hellige Johan af Nep o m uk; eft. Maulpertsch.

279. Schiitz, //. Sybille Templet ved Tivoli; eft. Moucheron.

(Sortkonst).

280. Scholer, P. Vandfald; eft. Ruisdal.

281. Sharp, W. En skægget Mand med en Lygte i

Haanden. Opkl.

282. Simmoneau, Clt. Galatheas Triumf; inv. peint et

gr. å l’au f. p. A. Coypel.

283. Smitii. G. Dronningen af Sabas Besøg hos Kong

Salomon; eft. le Sueur.

284. S orme. C. E. Pave Julius d. 2den; eft. Rafael.

F. M.

285. Sparrow, S. 4 smaa Blade med Landskaber;

hvoraf det ene betegn, med Konstnerens

Navn og Le Brandt pinx. Besk. til Str.

E t Par lidt plettede.

286. Steen, Fr. van den. De 10,000 Helliges Pinsler;

efter Albr. Durers Maleri i Wien; tegnet

af N. van Hoye. Aftr. af de to nederste

Plader. F.M.

287. S trange„ Ilob. Venus, hvilende paa en Seng;

eft. Titiaii. Sm. 2det Tr. Taalelig M. Noget

fugtplettet.

19

288. Surugue, P. L. Den Blinde med sin H und; eft.

Chardin. Forskj. M.

289. Tanje, P. „La fausse vertu” ; eft. Troost.

290. lardteu, iV. Constantin lader sig bringe Fanen

med Korsets Tegn; eft. Rubens. Bet. Tardieu

filius sculp. Sm. Tr.

291. Te Hier. le. Aabent Skovparti; eft. Klass. (gr. a

l’eau f. p. Melle Viet. Chenu.)

292. Vermeulen, C. M. Skuespilleren Angelo Constan-

tini som Mezetin; eft. de Troye. Besk.

til Pir.

293. Wagner, Fr. Kristus ved Bordet; enkelt Figur

af Lionardos Nadver. F. M.

294. Walker, A. „Physik” ; eft. A. Ostade.

295. Vangelisly. Pyramus og Tliisbe; eft. Guido Reni.

296. i eau, I. le. Ankomsten til Vliessingen; eft. B.

Peeters. En Del Ormhuller.

297. Vendramini, G. Johannes Døberen i Ørknen;

eft. Raphael.

298. Wille, J. G. Marc Antons Død; eft. P. Battom.

1778. le Blanc 4. 6te Tr. Sm. M.

299. — De omvandrende Spillemænd; eft. Dietricy*

1764. le Bl. 52. 5te Tr. Besk. næsten til

Str. E t Bræk foroven og et ubet. Hul

, forneden.

300 . „Le concert de famille” ; eft. Schalken. le Bl.

54. 2det Tr. Besk. til Str. Et Bræk tvers-

over foroven og et langs den høire Side;

noget beskad. paa den kvindelige Figurs

F or klæde; noget fugtplettet.

■ 301. — „Instruction patemelle” ; eft, Terbourg. le

Bl. 55. Taalelig M.

303. — „La menagere hollandaise” ; eft. G. Dauw. le

Bl. 63. Nyere Tr. Et Par Ormhuller i M.


307.

308.

309.

20

— „Tricoteuse hollandaise” ; eft. Mieris. le Bl.

64. Taalelig Margen. E t Par Ormhuller.

— „Le petit physicien” ; eft. Netscher 1761. le

Bl. 66. E t Par Ormhuller.

Volpato, J. Gravlæggelsen; eft. Raphael. Tofa-

nelli delin. Br. M.

— Apostlen Andreas Gang til Korset; eft. Guido

Reni. Tofanelli delin. Sm. M. Noget fugtplettet.

sculpsit apud I Wagner

— Landskab med Figurer; eft. Brand.

310.

dircxit et venclit Romae:

— Landskab med Figurer; eft. Claude Lorrain.

(Juniperi grayis —.) Tofanelli delin.

311. Wo oliet t, W. „The apple gather er s " ; eft. Smith.

2det Tr. Br. M.

312. Zingg, Adr.

Iste Tr.

„La lune cachée” ; eft. v. d. Neer.

313. — „Das Schrecken des Sommers” ; eft. Dietrich.

314. Hansen, Const. Ægers Gjæstebud. Tegnet og

malet af C. H.

315. Bardel (delin). „Lextreme onction” ; eft. Poussin.

En Rift i M.

316. Gemzøe, P. Scene af Holbergs Barselstue; eft.

Marstrand.

317. — En romersk Dreng bringes til Klostret; eft.

Ernst Meyer.

318. Grove, Nord. Randers, set fra Tøihuskanalen;

eft. Fr. Rhode.

21

319. Hoke, Fr. (gezeichnet von). „Der Ueberfall” eft.

P. Hess.

320. Jessen, li. Kjøbenhavn, set fra Trekroner:

J. C. Bruun.

321. Strixner. J. N. Den hellige Jacob med Sværdet;

eft. Meckenen. 1822. (Boisserée’s Galleri.)

322. Tegner og Kittendorph. Fiskere og Lodser ved

Stranden; eft. Rørby.

323. Bærentsen.E. Kortspillere ved et Fængselsvindue;

eft. Marstrand.

324. Bærentsen & Co. lith. Inst. En offentlig Skriver

i Rom; eft. Ernst Meyer.

o25. — Stormen paa Constantine; eft. Horace Vernet.

326. Lehmann. Den lille Abbate; eft. Kiichler.

327. Adam, F. Dronning Josephine tilhest.

328. — Cromwell tilhest.

329. Beclc. Napoleon den Store og hans Søn.

ooO. reckert. Iredrik den Store og hans Neveu; eft.

Bøehmer.

331. „Les payeurs de rentes”.

332. Thiele. Thorvaldsen og hans Værker. 1ste og

2den Del med 81 og 78 Kobbertavler. 4

Bind i stivt Papbind.

333. Hillerup, F. C. Thorvaldsen og hans Værker;

Texten forkortet efter Thiele. 3die og 4de

Del med 108 og 97 Kobbertavler. 2 Bind

i stivt Pap.

334. Kupfer Samlung aus J. K. Lavaters physiognomischen

Fragmenten. 3 Hefter i stivt Pap.

............


335. Hogartlis Kupferstiche von Carl Ral il in 62 Blåt­

tern. I Papbind.

336. Aarstiderne, komponerede af Westplial; 4 BI.

med Text i Omslag.

337. Scener af Livet i Felten af N. Simonsen; lith. af

A. Kittendorph; 9 Bl. i Omslag.

338. Scener af Livet i Felten af N. Simonsen og F.

C. Lund; lith. af A. Kittendorph. 9 Bl. i

Omslag.

339. Ragnarok, Frise af Freund, tegnet af Olrik; 6

Bl. med Text af Høyen; i Omslag.

339 b-. Haandtegninger af V. Pedersen; copierede af

Th. Bergli. 9 Blade i 3 Hefter.

340. Etudes de paysage et d’architecture pittoresque

p. Monthesier et Tirpenne; 8 Bl. i Omslag.

341. Landskabsstudier af S. H. Petersen; et Hefte

med 4 Bl. samt 4 løse Bl.

^ 342. Roeskilde Domkirke; PI. I —VIII; tegnet af C.

r " f Hansen og T. Lund; stukket af'Tloffmann.

343. Motifs algerien; lith. p. V. Adam. 6 Bl.

344. Nagler. Kiinstler-Lexicon; 22 Dele; Miinchen

1835-52. Yelskbind.

345. Fiorillo. Geschichte der zeichnende Kiinste in

Deutscliland und den vereinigten Niederlanden;

Hannover 1815—20. Yelskbind.

346. Hase, H. Uebersichttafeln zur Gescliichte der

neueren Kunst. Dresden 1827. Folio.

Papbind.

4 .

23

0. Raderinger og ældre Kobberstik*

a) Af danske Konstnere.

347. Ballin, ./. En huslig Scene. F. M.

348. Bartsch, C. Heste i en Stald.

349. — 3 Bl. a) 2 Køer; b) en Flok F aar; c) en

Tyr. F. M.

350. Bundsen, /. Haddeby Kirke ved Slesvig. £-/&.• .

St. Katharina Kirke i Hamborg. 1814X /

— Ruin paa Hamburger Berg.

2 smaa Blade. •Jtø-s

1814.

Buntzen, IL C. A. Indkjørselen til Charlottenlund.

1836. Sm. M. En Fold forneden.

355. Biilow (til Sanderumgaard). Kopi efter en Ra­

356.

dering af G. F. Schmidt (Jacobi 117) elt.

Rembrandt.

— E t lille Landskab eft. Dietrich.

357. Carmienche. H. 2 Bl.: En Stentrappe omkring

en Klippevæg. 1849. Br. M. og Parti ved

Silkeborg 1849. Br. M.

358. — 2 Bl. Det Indre af en Ruin og et Parti ved

Fursøen. Begge 1850 og Br. M.

359. — 2 Bl. En gothisk Kirke. Br. M. og et Parti

i Dyrehaven. Sm. M. 1850.

360. — 2 Bl. Partier fra Hellebæk. 1850. Sm. M.

361. — Det Indre af en Skov med en Jæger. 1851.

Br. M.

362. — 5 mindre Blade Landskaber.

363. — 3 mindre Blade Landskaber.


24

367. Eckersberg, C. W. E t Fregatskib og et Dampskib.

F. M.

368. — Christian IV hos Tycho Brahe. F. M.

369. - En Jagt i Stille. F. M.

370. — En Brig under Seil. F. M.

371. — Dækket af et Orlogsskib, set forefter. F. M.

éfy- 372. Fearnlei/, Th. Fiskere i Regnvejr. F. M.

■' ^»373. — Det Indre af en Naaleskov. 1839. F. M . ______

/ 374. — E t Landlius omgivet af Træer. F. M.

375. Frolich. L. Tiggerbørn ved en Dør. 1839. F. M.

376. Gebauer, C. D. Aftenlandskab med Kvæg ved

en Sø.

377. — 5 Bl. med forskjellige Jagthunde. De 4 besk.

tn Pir.

378. — En Kosak, som stiger tilhest. F. M.

379. — Kosakker, som hvile ved deres Heste. Sm. M.

y 380. — Kosakker i Kamp med andre Ryttere.

Ly////A 381. Ger tn er, J. W. En hundredaarig Olding. Paa

Silkepapir. F. M.

Grove, N. Parti i en Landsby. Sm. M.

Gurlitt, L. Parti i Blekingen 1834.

Haelweg, A. Portræt af Henrik Ranzau; eft. A.

Wuchters. Nyere Tr. Sm. M.

385. — Portræt af Kong Christian d. 4de; efter C.

van Mander. Nyere Tr. Sm. M.

386. Hammer, 11. Roskilde Domkirke.

3ft7 — Landlig Scene udenfor et Bondehus. 1855. F.M.

388. — En Randtegning til et Digt. F. M.

f / j f ø . 389. Hansen. Const. En Jæger viser en lille Pige en

skudt Fugl. F. M.

390. — Det Indre af Ringsted Kirke.

391. — Kronborg Slot, set fra den nordvestlige Side.

392. Hansen, Heinrich. Den gamle Gaard i Bredgade.

393. — Rosenborg, set fra Volden. F. M.

394. Hansen, Heinrich.

Br. M.

Rosenborg, set fra Frugthaven.

395. — Esbroen ved Fredriksborg.

397. Hofj'rnann.

Br. M.

Parti ved Præstegaarden i Karrebæk.

398. Holm, Chr. E t Kvægmarked eft. Gebauer; samt

Gebauers ufuldendte Udkast til dette Blad.

2 Bl.

399. — En Vandhund mellem Rør. F. M. . 3.

400. —- To liggende og et staaende Rendsdyr. F. M. fl&å,

401. Holm, II. C. Barakkerne i Nørre Glacis. / /

402. Kittendorph, A. Erindring fra 25de Juli 1847.

403. — En Fisker ved Stranden. 1850.

404. Kj eller up. En staaende Hund. F. M.

405. Komeruy, J. Portræt af Maleren Hammer. 1852.

406. — Portræt af en af Akademiets Betjente. 1853.

407. — Landsbyringeren. 1855. Sm. M.

. 408. — Søborg Kirke. 1856. F. M.

409. — Meerløse Kirke paa Sjælland. 1854. F. M.

410. — En Landsbykirke. 1856. F. M.

411. — Skærsliberen. 1854. F. M.

412. — Skaanske Bønder paa en Kirkegaard. 1858.

F. M.

^ 4 1 3 . Kiichler, C. Portræt af en skægget Mand med

f laaden Hue.

414. — Portræt af Friedrich Overbeck. 1837. F. M tø T

415. — Portræt af Josef Anton Koch. 1836. F. M.

16. Kyhn, W. En Munk; Galvanografi eft. Ernst

MeyeE F. Al.

417. — Det Indre af en Skov. 1854. F. M.

418. — Større Landskab. 1858. F. M.

419. — Parti ved Landeveien til Roeskilde. 1849

F. M. .

420

Samme Blad; ligel.

25


* 4 -

A -

26

421. Kyfin, HT., Flodparti; i Forgrunden en Baad; bet.

Joineville Mai 1850. F. M.

422. — Parti af Bornholms Kyst. 1849. F. M.

423. — Et mindre Landskab med Træer og 2 Hjorte.

1849. F. M.

4 2 4. — En Jagt under Seil. 1849. F .M.

425. Kebke, C. Det Indre af den nordre Korsarm i

Aarhus Domkirke.

426. — Fredriksborg Slot, set fra Indelukket. F. M.

427. Larsen, E. 6 Bl. med forskjellige Prospecter

fra Island. 1849—50. Alle f. M.

428. Liebert, E. 2 Bl. Landskaber eft. Buntzen og

Liebert (af Viborgs Konstudstilling).

429. __Lxindby, J. Th. 12 Blade i Omslag, udgivne af

den danske Raderforening. 1856.

430. — 2 Duer foran en fastnaglet Høg.

431. Læsso, T. Fæstningsposten v e d Kjøbenhavns Tøm­

merplads. F. M.

432. — Porten paa Yallø. 1839. F. M.

433. Madsen, A.P. Hørup Mølle paa Als. 1857. Sm.M.

434. — Parti i Kjær By paa Als. 1855. F. M.

435. — To sammenkoblede Køer. 1854, F. M.

436. — Tre Køer ved en Brønd. 1855. F. M. ,

^ ^ • ^ / ^ 4 3 7 . Mar strand, W. Toldbetjenten. F. M.______

cZ & ic , 438. Melby, A. En Brig under Seil i bevæget S ø .^ y ^ .,

1845. F. M.

439. Meyer, Elias. Kong Olufs Støtte i Værdalen.

Besk. til Str.

440. — Et lille Landskab med en siddende Mand

og en Rytter.

^ ^ 1 - ^ 4 4 1 . Meyer. Ernst. Portrætfigur af Academiets Væg-

ter. 1821.

442. — En gammel Mand med en Ordenskjæde om

Halsen. Miinchen 1822. Br. M.

27

j^443. Muller, Adam. Gammelt skægget Hoved. Paa

Silkepapir. FTM!

444. — To svævende Genier.

445. Mygind, S.

F. M.

Landskab med 5 Træer paa en Høi.

446. Moller, J. P.

1833.

Udkanten af en Skov med et Led«J^c£

447. — En Hytte, omgivet af Træer. 1830.

448. — En Træbro over enFos; i Hjørnet tilvenstre

2 Barnehoveder. 1833.

449. — Parti ved Meiringen. 1833.

450. — Klippeparti ved Deutschen i Tyrol. 1825.


467. 7/røm, 7J., Parti af Vindebyskov.

468. Thiele. J. M. Bjerglandskab med en Ruin paa

Toppen af en Klippe.

469. Zillcn, JF. 2 Bl. a. Et liggende og et staaende

Faar. b. E t Faar med to Lam. F. M.

470. — En Ged paa en Fjeldtop. F. M.

s 471. — En staaende Hund. F. M,

472. 4 Blade i Omslag, udgivne af Konstforeningen

i Kjøbenhavn. 1859.

b) Åf IioIIaneJsko Ronstnere.

✓ i. Ældre hollandske Konstnere.

i / t ø ’ 473^ Acken, Jan van. De Reisende tilhest. B. 17.

3die Tr.

474. — 4 Bl. Rhinlandskaber; efter Saftleven. B.

18-21. 3die Tr. med Visschers Adr.

475. — Landskab. B. 19 af ovenstaaende Række.

Noget pi.

476. Almelovcn, Jan van. Landskab. B. 1. Lidt pi.

477. — 4 Bl. Landskaber. B. 23-26. Aftr. med Nr.

478. — 5 Bl. Landskaber. B. 22-26. Samme Tr.

479. Audenarde. il. van. Hyrdernes Tilbedelse; efter

y . s o,/' P. Cortona. Med v. Westerhouts Adr. ,

Bargas, A. F. Landskab med en Færge. t ø / .

481. — Forskj ellige Dyr, som drives tilvands ved en

Kilde.

— Jlega, Corn. de. Rygersken. B. 11. Smukt Tr.

483. — Konen med Krukken. B. 12.

^


504.

505.

50G.

!

509.

510.

511.

512.

f y b l ‘6.

514.

515.

516.

517.

518.

30 31

Bolsivert, Boet. Slagsmaal mellem flere Personer.

Kraft. Tr. Besk. til Str. Noget beskad.

— Den hellige Jomfru med Barnet (Crucem

die mihi —); efter Parmegianino.

— En bedende Helgen. Besk. til Str.

Bolsæert, Schclte å. Tornekroningen og Bespottelsen;

efter van Dyck. Nyere Tryk med

udsleben Adresse. Besk. til Pir. Opkl.

— Den drukne Silen, ført af Bacchanter; efter

van Dyck. Smukt Tr. med Galles Adr. Sm.M.

Borcht, P. van der. Torvepladsen i en hollandsk

By. P. v. d. Borcht in venit. J.B.Vrints excud.

— Den lystige Skomager (Vina parant animos

—) efter M. de Vos. Vrints excud.

Bos (Boscfi), C om. E t lille Blad med to Figurer;

bet. C. B.

Both, Jan. Konen paa Mulæslet. B. 1. 4de Tr.

med udsleben Adr. og Nr. 3 forneden til-

høire. Opkl.

— Det store Træ. B. 3. Samme Tr. med Nr. 4.

— Ponte molle. B. 5. 3die Tr. med Both fec.

indenfor Pladen tilvenstre. Enkelte Tyndheder

i Papiret.

— Mulæseldriveren. B. 6. Svagt Tr.

— Den lille Træbro. B. 10. Ligel.

— 2 Bl. Brudstykker af B. 2 og B. 5.

Breenberg, B. Ruin af et Palads i Tivoli. B. 16.

Har en Plet.

Breughel, P. Det store Marked. Med Poul de

la Houue’s Adr. 1601.

Bronckhorst, J. G. 2 Bl. romerske Ruiner efter

Poelenburg. Besk. indenfor Str.

Abr. de. En Ridder tilhest. Bet. A. d. / f y

1508. Opkl. Beskad.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

531.

y 532.

f y 53^.

535.

536.

Bruyn, Abr. de. En Kriger tilfods. Bet. A. d. B.

Opkl.

Bruyn, Nicolas de. Haveparti med mange Figurer;

efter Vinckbooms. Besk. til Str. Opkl.

Noget beskad.

Bye, M. de. 8 Bl. af Rækken B. 61-76 med

Bjørne, efter Marc Gerard; nemlig Titlen, Nr.

5-10 og Nr. 16. Aftr. med Nic. de Visschers

Adr.

— 4 Bl. med Køer; nemlig B. 14, 16, 21 og

29. Kopier efter P. Potter.

Cabcl, Ådr. v. d. Landskab med en By i Baggrunden;

i Forgrunden to kvindelige Figurer.

B. 30.

Landskab med et Slot; i Forgr. 3 kvindelige

Figurer. B. 33.

Collaert, Adr, Engle og Genier lovsynge H erren;

efter J. Stradanus.

Cort, Corn. Moses og Aaron for Pharao; efter

Zuccaro. Randen opkl. Tyndheder i Papiret.

Cuyp, Alb. 6 smaa Bl. med Køer. Nyere Tr.

Dalen, C. van. De 4 Kirkefædre efter Rubens.

Aftr. med Blootelings Adr. Sm. M.

Danckerts, D. Krebsefangsten ved Fakkellys;

efter Berghem.

2 Bl. Landskaber; efter Samme.

_Deyster, L. de. Hagar i Ørknen. B. 1.

Englen hos Hagar i Ørknen. B. 2. « *

Den bodfærdige Magdalene med Krucifixet _ ^ 3 $ .

i Hulen. B. 5.

Gruppe af 2 Amoriner. B. 6.

Gode Tryk af disse sjeldne Bl.; Nr. 534 lidt

plettet; Nr. 536 med et lidet udbedr et Hul i den

nederste Del af Pladen.


f

£

537.

53£

539.

540.

541.

542.

543.

544.

546.

547.

554.

556.

557.

558.

559.

32

Drebbel, Corn. Esther for Ahasverus; efter Karl

van Mander. Med paasat Margen.

ujardin, Karel. Den liggende Ko og Kalv. B. 3.

Taalelig Margen.

- Geden og de to liggende Faar ved Hegnet.

B. 7.

- Borgen paa Bjerget. B. 9.

- Landskab med de 2 Mænd og Stenen i

Vandet. B. 10. Opkl.

- Landskab med Manden, som retter paa sit

Fodtøi. B. 11. Opkl. Lidt pi.

- E t staaende og 2 liggende Svin. B. 16.

- Tyren ved Stolpen. B. 24. Br. M.

- Tyren og den liggende Kalv. B. 30.

- Bjerglandskab med Æslet med de 2 Faar.

B. 32. Aftr. af den beskaarne Plade.

- E t staaende Faar. B. 42.

E t lille Landskab. B. 50.

Samtlige Blade i Aftryk med Nummere.

Dusart, Corn. Kvaksalver sken (Kopster). B. 12.

Underskriften bortskaaret.

Landsbydoktoren (Heelmester). B. 13. Nyere

Tr. af den retoucherede Plade.

Landsbyfesten. B. 16. Besk. til Pir. I

øverste Hjørne tilli. en Rift indenfor Str.

Forneden et Par i Margenen. E t Par Pletter.

D ydr, A. van. Portræt af Poul Pontius. Nyere

Tr. Br. M.

,Everdingen, Alb. van. Hytten ved Broen. B. 4.

- 2 smaa Blade: B. 2 og B. 5. Svage Tr.

- Vandfaldet. B. 7.

- Svinehyrden. B. 8.

- Kapellet. B. 10. Smukt Tr.

560.

561.

562.

572.

573.

^ ^ 574.

33

Everdingen, Alb. van. Landskab med 2 Baade.

B. 22.

— 2 B l.: a) Bygningerne paa den høie Klippe.

B. 44. b) Geden paa Broen. B. 51. Af

Rækken B. 40—51. Svage Tryk.

— 4 Bl.: a) Baaden paa Bredden. B. 52. b)

Manden paa Klippebroen. B. 53. c) De to

Herrer med runde Hatte. B. 54. d) Dub-

bletexemplar af B. 52.

3 B l.: a) De to Baade i den brede Flod.

B. 58. b) De tre Mænd i Baaden. B. 66.

c) Hytten, hvis Tag hviler paa Stolper. B. 77.

— 3 Bl. med mineralske Kilder; neml. B. 95,

97 og 98; af Rækken B. 95—98.

■Flamen, Alb. van. Forskjellige Fiske. B. 10. (Af

Rækken B. 1—12).

„La carpe”. B. 48. Lidt beskad. i Midten

af Bladet.

— Gruppe af 10 Fisk. B. 66. (Nr. 6 af Rækken

B. 6 1 -6 6 ).

— „Vanneau”. B. 82. ^ .

— „Chouette”. B. 92. Paa høire Sirfe lidt besk.

indenfor Str.

— „Chalo Saint Mars”. B. 101 (af Rækken

93 -1 0 4 ).

F jyt, Jan. To sammenkoblede Hunde. B. 11.

1ste Tr. med Konstnerens Navn paa Stenen

tilhøire. Sjeldent.

Genocls, Abr. Landskab med 3 Mænd i Samtale.

B. 20. Har en blaa Farveplet.

— Farten over Floden. B. 26. Et Par Rifter.

Lidt i)l.

Gheyn, I . de. „Vreedsamich Paer”. Kraftigt Tr.

Besk til Str. Randen opkl.

3


582.

y 583.

^ _ 5 & L -

y 585.

tJ & 586.

7a

589

fifljfi/ ■ ^ 593.

y t *3 tf 594.

^ ~ ^ 5 9 5 T

34

575. Gheyn, 1. de. 2 Bl. Landskaber. Bet. I. D. G.

in. Det Ene opkl.

Glauber, J. Stormen. B. 18. Noget pi.

— Landskab med 3 Kvinder i en Baad.

— Bjergparti. Omridsene af Træerne tilvenstre

gjennemprikkede med en Naal.

GoUzius, H. Hovmodet. B. 85 (af Rækken

77—92), Kraftigt Tr.

— Den farnesiske Herkules. H. G. sculps. H.

Adolfz excud.

Goudt, //. Juppiter og Hermes hos Philemon

og Baucis; eft. Elzheimer.

— Aurora, Morgenlandskab. Lidt beskad. i de

nedre Hjørner af Margenen. En Fold.

Goyen, J. van. Landskab med en Færge.

— Landsbyen med Rytteren og de to Hunde.

— Landsbyen med Konen og Barnet.

— Landsbyen med Træbroen og Kirken.

De tre forste med fere Oliepletter.

Groensveld, J. Landskab; eft. A. v. Boom.

— Landskab med Bygninger. Opkl. Sammensat

af to Stykker. Besk. indenfor Str.

Hecke, Jan v. d. Hestene og Oxerne. B. 4. ,

— Hunden ved Kilden. B. 7. a J y ? /-

— yEslerne. B. 12.

Hooghe, Rornain de. Prindsen af Oraniens Modtagelse

i London. Rent og kraftigt Tr. Lidt

krøllet paa Midten.

Et Haveanlæg med flere Figurer.

Jloubracken, A. En mandlig Figur i et Landskab.

Uuchtenbourg, J. van. 2 Bl. af Ludvig d. 14-des

Krigshistorie; B. 15 og B. 21; eft. van d.

Meulen. Ovale.

596. — 5 Blade Landskaber; eft. Samme. Af Rækken

35

B. 25—30. Nr. 1—3 med Lespines Adr.

og Nr.; Nr. 4 uden Adr. med Nr.; Nr. 5

med v. d. Meulens Adr.

• 598. Immenrath, P. A. Manden flios Bartsch: Konen) / Q ;

med de to Svin, Nagler XIX. S. 193. 2det /

Tr. med Nr. VH.

,, 599. — Hyrden siddende paa Høien. Nagler XIX .^ ^ ^ .»

S. 194. Bet. P. A. L Svagt Tr. /

Disse to Blade tilskriver Bartsch Lucas van

Uden linder Nr. 19 og 27.

600. Jode, P. de. E t lille Blad, forestillende en Scene

i en Skole. Bet. Pet. de Jode. Besk. til Str,

601. Jonckheer, J. (P. v. H .; Bartsch I. S. 110).

Tre Jagthunde, hvoraf 2 sammenkoblede.

B. 11. Godt Tr. Lidt pi. Med en Kopi

fra den modsatte Side. 2 Bl.

602. Jordaens, J. Juppiter ernæres af Geden Amal-

thea. Nagler 4. Br. M.

603. Bonden, som holder Koen i Halen. N. 7.

^ Godt Tr. med A. Blotelings Adr.

?04. Kilian, Barth. Portræt af Georg Sigmund, Hertug

af Stubenberg.

607. Kittenstein, Corn. Et Kostumeblad: l’Allemann;

eft. D. Hals. Skriften bortskaaret. E t Ormhul.

608. Koninck, S. Hoved af en gammel Mand med

stort Skjæg. B. 68. Lidt beskad.

609. Laer. P. de. 4 Blade af Rækken B. 1—8, nemlig

B. 4, 5, 7 & 8; samt Kopi af Titelbladet

B. 1 og af B. 7. 6 Bl. Nogle med smal,

andre uden Margen. Ret gode Tr. E t P ar

lidt pi.

610. — De tre Svin og Spindersken. B. 4. (Af

samme Række som Foranstaaende).

3*


M t i / - 3 / 1615

623.

36

la e r, P. de. Række af 6 Blade med Heste. B.

9—14. Gode Tryk. -

— Den gamle Kone, siddende. B. 19. ^ ^ //^ '

— Rytteren i Gallop. B. 20.

Leu-, Th. de. Portræt af en ubekjendt Mand.

Leiiden, Luc. van. Brodermordet; Kain, som

dræber Abel. 1524. B. 13. Besk. til Str.

Randen opkl.

— Joachim omfavner Anna. 1520. B. 34. Ubet.

beskad. i et Hjørne.

St. Peder og St. Paul med Herrens Svede-'

B. 105.

Yirgil ophængt i en Kurv.

Sv. Tr. Lidt beskad.

Damen med Pigen i Skoven, ledsaget af en

Bonde. B. 146.

Lægen, som trækker en Tand ud paa

den. 1523. B. 157.

De to Børn, som lege Soldater. 1527.

B. 165.

— Debora dræber Sisara med et Spiger. Kopi

i Kobberstik eft. L. v. Leydens Træsnit.

Nagler 7. Hos Bartsch tilskrives den I.

Matham.

Lievens, J. Hoved af en Østerlænder.

Med Wyngaerdes Aclr. Beskad. i

B. 20.

et Par

624.

Hjørner.

Lutma, Janus. Landskab med en Dal mellem to

Klipper; eft. Both. Godt Tr.

^ffi25. L uyken, J. En Raadslierre mishandles i en af

Pakis’s Forstæder. Besk. til Str.

/. 626. — Staden Graaves Beleiring ved Prindsen af

" Parma. Har en Rift forneden. Skjoldet.

Ar/6‘28.

630. — 10 Bl. med forskj ellige Pinsels- og Henrettelsesscener.

631. Matham, Jac. Konen hos Manden, som dreier

Stegespiddet; eft. Langepier.

Beskad.

Besk. til Str.

632. — Den hellige Familie med Johannes; eft. B*

y Spranger. 1610. Opkl.

633. Matsys, Cornel. (hos Bartsch Cor Met.). De hvilende

Tiggere. B. 16.

634. — To Krøblinge, en Mand og en Kone. Opkl.

635. Megan, G. E. Række af 4 Bjerglandskaber med

Nr. 1—4. Et Par ubet. pi.

Merian, M. Jagt paa Bjørne. Besk. til Str.

— Landskab med 2 Reisende og en bedækket

Bro over en Flod. Med Nr. 5.

638. Meulen, A. F. v. d.

Noget pi.

E t Landskab. Smukt Tr.

37

Luyken, J. Billedstormeriet i Holland 1568. En

Rift forneden.

—- Kammeryks Undsætning ved Hertugen af

Anjou. En Rift forneden.

629. — Kamp med en Hvalros. („Tocht naer Nova

y Zembla“).

—— ■*—*

639. Mcyerincjh, Alb. Landskab med Baaden i Floden.

B. 18. En Skjold i øverste Hjørne tilhøire.

640. Miele, Jan. Bonden, som trækker Tornen ud af

Foden. B. 3. Godt Tr. Noget pi.

| 64L.—Molyn, P. Bondekonen med Kurven. B. 2.

Besk. til Str. E t Par ubet. Pletter.

642. - Konen med Kurven paa Armen, talende med

Bonden. B. 3. Tilhøire besk. indenfor Str.

Stærkt olieplettet.

venstre.

Eli temlig dyb Rift til-

645. — Soldaten staaende foran Obersten. B. 4 .^ * ^ ^

S /.

/


£

i

38

Lidt krøllet. Omridsene tilvenstre gjennein-

prikkede med en Naal.

Ret gode Tryk af disse sjeldne Blade.

€46. Moucheron, I. de. Fire Havepartier med Bygninger

og Statner; bet. Zaalstucken in’t huys

van de Mesquita.

8 Bl.

Nr. 1—4 af Rækken paa

647. Neve (Neue), Fr. van. Række af 4 Blade. B.

1—4. Nyere Tr. F. M. Bræk paa Midten.

648. — Arkadisk Landskab.

gaaende. *

B. 13. Som Fore-

649. — Narcissus, som speiler sig i Vandet.

Ligeledes.

B. 14.

650. Nolpe, P. To Blade af Maanederne, eft. P. Potter;

neml. Junius (Soomer) og December

(Winter). Junius tilv. besk. lidt indenf.

Str. Begge med nogle Rifter og en Fold i

Midten.

651.^ No ordt. J. van. Kvæghjorden (Bartsch I. Side

17). 2det Tr. med Adr. P. Pot. og Nr. 3.

652. Ossenbech, 1. Manden med Geneveren og de tre

Tiggere. B. 5. Godt Tr.

/ i653. — Malkepigen. B. 11. Sv. Tr. med et Par Feil.

654. — Høsten; eft. L. Bassano. B. 55. Godt Tr.

55. Ostade. Adr. van. Bonden, som blæser i Hornet* /

B 7 Godt, gammelt Tr. Lidt pi.

• ^ 6 5 6 . — Den gamle Liremand. B. 8.

Har et udbedret Hul.

Godt 2det Tr.

658. — Bonden ved Yinduet med Piben og Kruset.

B. 10.

/^659. — "Manden og Konen i Samtale. B. 12. Svagt Tr.

660. — Tiggeren med Kappen og den brede Hat.

B. 22. 2det Tr.

*

^ / B 7

39

661. Ostade, Adr. van. De to Mænd og den gamle

Kone i Samtale. B. 28. Svagt Tr.

— Brillehandleren. B. 29. Svagt Tr. Et Hul.

4V663. Den lille Koncert, B. 30. Ret godt 3die Tr.

— Skjærsliberen. B. 36. Svagere Tr.

Den pukkelryggede Spillemand. B.

. 5 ^

ifc

nZ 668

2det Tr.

Panneels, Villem. David hugger Hovedet af Got

liatb; eft. Rubens. Køln 1630. Kraftigt

Tr. med Wyngaerdes Adr.

669. Passe, Crispin de. 3 Bl. Landskaber med Historien

om den barmhjertige Samaritan. De

tre første Nummeré af Rækken.

Med paasat Rand.

Nagler 17.

670. Pont jus, P. Portræt af Ladislav Sigismund, Prinds

af Sverrig og Polen; eft. Rubens.

indenfor Str.

Besk.

671. — Tomyris lader Cyrus’s Hoved bade i Blod;

eft, Rubens.

lig beskad.

Aftr. med Hubertis Adr. Tem-

672. — Kongens Drikkegilde; eft. Jordaens. 1ste

Tr. Besk. til Str. Opkl.

673. Popels, Joh. Bacchus’s Triumf; eft, Rubens.

Kraftigt Tr. af dette sjeldne Blad.

674. Potter, P. Koen, som græsser. B. 4. Kopi.

675. — Kohyrden med Køerne paa Høien.

Nyere Kopi.

B. 14.

Den blakkede Oxe. Nr. 1 hos Bartsch af

de ham urigtigt tilskrevne Blade.

Rernbrandt, P. Rembrandt, tegnende. B. 22.

3die Tr. Claussin 22. 9de Tr.

— Abraham kjærtegner Isaac. B. 33. Kopi

til samme Side som Originalen. Opld.


79. Rembrandt, P. Josef fortæller sine Drømme.

37? Smukt 2det Tr. ^ a »

680. — Englen forsvinder for Tobias Familie. B. /

43. Godt 3die Tr.

/ 681. — Fremstillingen i Templet. B. 51. 2det Tr.

682. — Hvilen paa Flugten til Ægypten.

Sm. 2det Tr. med Æslet.

B. 57.

683. -— Den lille Lazarus.

get pi.

B. 72. Sm. Tr. No­

684. — Nedtageisen af Korset. B. 81. Senere Tr.;

Danckerts Adresse udsleben.

685. — Den hellige Hieronymus. B. 102.

686. — De hellige tre Kongers Stjerne.

Nyere Tr.

B. 113.

687. — De omvandrende Spillemænd. B. 1 1 9 .^ "^

68^ — Rottegiftsælgeren. B. 121. ^ t T i v V ^ - /

Kagebagersken. B. 124. 2det Tr.

690. — Jøderne i Synagogen. B. 126. 3die Tr. Opkl.

og beskad.

691. i Skolemesteren. B. 128.

Bonden med Kone og Barn. B. 131. 2det

Tr. Beskad. i Hjørnerne. Noget pi.

Kortspilleren. B. 136. 2det Tr.

Manden tilhest. B. 139.

Den gamle Mand med det korte Skjæg. B.

151. Godt Tr. Lidt beskad. foroven.

^696. — Den gamle Tigger og hans Kone.

Smukt Tr.

B. 164, _

Den gamle Tiggerkone med Græskarflasken

(å la calebasse). B. 168. 2det Tr.

Den paa Høien siddende Tigger. B. 174.

1ste Tr. y

Æ ^ - ^ 6 9 9 . Tiggerne foran Husdøren. B. 176. Godt Tr.£ é & j.

40

700. Rembrandt, P. Landskab med den drikkende Ko

tilhøire. B. 237.

■„ujfiOl. — Portræt af en gammel Mand med stort Skiæg.____

* B. 260. 1ste Tr. Besk. indenf. Str. OpkL

702. — En gammel Mand med stort Skjæg og Peltshue.

B. 262. Sv. Tr.

^ /7 0 3 . — Portræt af Manasses Ben Israel. B. 269.

r 2det Tr. Opkl.

*04. — En gammel Mand med stort Skjæg. B. 290.

705. Manden med kort Skjæg og den aabne Mund.

B. 300. 3die Tr.

706. Roghmann, Rol. 3 Blade af Rækken. B. 25-32;

neml. B. 25; med Wulfis Adresse. Lidt p i.;

B. 30. Bred M. og B. 31. Lidt pi.

707* — Række af 6 B l.: Fremstillinger af Skoven

ved Haag. B. 37—42. 3die Tr. med Vis-

schers Adr.

708. Ruisdal, J. Den lille Træbro. B. 1. 3die Tr.

709. — De to Bønder og deres Hund. B. 2. 3die Tr.

710. Sadeler, Joh. Adam og Eva; efter Martin de

Vos. 1579. Besk. til Str. Opkl.

711. — Menneskene overraskes af Syndfloden midt

i deres Synder; efter Tli. Bernard. Opkl.

Noget beskad.

712. — Der hellige Stefani Stening; efter M. de Vos.

Nyere Tr.

713. — Et Blad af Apostlenes Lidelseshistorie; efter

Samme. Ligeledes.

714. Sadeler, Rafael. Maria ved Kristi livløse Legeme;

efter Ficino. Besk. til Str. Opkl.

715. — Et Blad med en kvindelig Figur og en Ørn.

Bet. R. Sadeler f.

716. Sadeler, Ægid. St. Sebastian, bundet til Træet;


i/é >

42

efter Palraa jun. Besk. indenf. Str. Opkl.

717. —

Et Bræk paa Midten.

Moderkjærlighed: en Kvinde med tre Børn.

Æ. Sadeler inventor etsc. Taalelig Margen.

, 718. Saftleven, //. Ruinen. B. 15. Sv. Tr. Plettet.

719. — Malkepigen. B. 34. Weigel 2det Tr.

720. Saenredam, J. Eva rækker Adam den forbudne

Frugt; efter C. Cornelis.

med Baudons Adr.

B. 35. 3die Tr.

721. — Troen; efter Goltzius. B. 81. 2det Tr. med

N. Visschers Adr.

Savary, Jat\ To Blade: Landskaber med Figurer;

Nr. 2 og 6. Opkl.

723. Scheits, M. Sækkepiberen og den dandsende

724.

Bonde. Kopi.

Scheyndel, G. v. Tre smaa Blade med forskj ellige

Figurer. Nagler 3.

5. — Landsbymarkedet med Bønder, der slaas.

/ / Nagler (T Med Berendrechts Adr.

/ ^ 7 2 6 . — Landskab med en Bro og mange Figurer.

7 Samme Adr.

727. — 2 Blade med Figurer.

728^- Schutt, C. St. Laurentius’s Martyrdød. Nag-

✓ ler 49.

729. Soutmann, P. Kristus paa Korset; efter Rubens.

Nagler 10. Besk. til Str.

730. — St. Franciscus; efter Carravaggio. N. 16.

Opkl. Besk. indenfor Str. Beskad.

731. — St. Laurentius’s Martyrdom; efter Adam van

Franckfort. N. 17. Godt Tr. Beskad. i

Hjørnerne. Plettet.

732. Spilmann, II. Landskab med et Hus ved Vandet;

efter van Goyen.

i/'f ø 7 3 3. Steen, Jan van? Slagsmaal mellem Bønder.

Findes ikke hos Nagler. Godt Tr. Noget

krøllet og pi.

734., S to op, Dirlr. Fem Blade af Rækken B. 1-12;

nemlig B. 1, 5, 7, 9, 12; med de Wits Adr.

. paa Titelbladet. Nr. 12 opkl. og beskad.

Stoopendael, li. Kalkovnen; efter P. de Laer.

Nagler 3. Paa 3 Sider besk. til Str.

_7o(I Suydcrhoef, J. De 4 amsterdammer Borgemestre

faa Underretning om Marie af Medicis An-

kom st; eft. T. Keiser. 3die Tr. med begge

Konstneres Navne. Sm. M. En Fold paa

Midten.

737. — Den saakaldte store Knivfægtning; eft. Adr.

Ostade. Godt 3die Tr. med de Witts Adr.

Besk. til Pir.

738. Swaneveldt, II. van. Aftenlandskab. B. 81. 4de Tr.

739. — Den lille Træbro. B. 82. 4de Tr.

740. — Amfitheatret. B. 84. (Nr. 2 af Rækken

83—94). 4de Tr.

741. — Venus fremstiller Amor og Adonis for Diana.

B. 103. (Nr. 3 af Rækken 101-106). 4de Tr.

742. — Adonis Død. B. 105. (Nr. 5 af samme

Række). 4de Tr.

Rækken 112—115.

743. — Æselsdriveren. B. 112. \ 4de Tr.

744. — Bjerget. B. 113. ( uden

745. — Det store Vandfald. B. 114. j Adresse.

746. — Trægruppen. B. 115. Med Vanhecks Adr.

747. Sividde, W. Række af 6 Landskaber; eft. D.

van Dalens. Nagler 1.

748. Terners, D. Den gamle Mand med én Haand.

15 gal 27. D. Teniers in et excud. c. priv.


J l

44

749. Tcniers, D. Bondeparret, dandsende til Sækkepiben

og Fløiten. Rigal 33. Kopi.

750. — Skiveskydningen. Rigal 37. Godt Tr. men

teinlig beskad. Opkl. Inddelt i Kvadrater

ved Rødkritsstreger.

Thulde.1, JA. v. David, spillende paa H arpe;

eft. Boulogne. Ret godt Tryk af dette sjeldne

Blad. Noget pi.

752. Uden, Lucas v. Hyrden staaende foran den sid-#.

dende Mand. B. 26. 2det Tr. med Wyn- 7 ^3 . J

gaerdes Adr.

753. — Landskab med den væltede Vogn. B. 48,

Nagler 2det Tr. med Wyngaerdes Adr.

754. Uytcnbroek, Moses van. Englpn trøster Hagar, y f r

B. 4. 2det Tr. -

755. — Tobias anbefaler sin Søn til Englen. B. 13,

Kraftigt 2det Tr. med Waesbers Adr.

Veide, Adr. van de. Tre Blade af Rækken B,

1—10, nemlig B. 2, 7 og 9. 3die T r.; samt

en Kopi af B. 9. 4 Blade.

757 .__ Veide, Esaias van de. Den ved Noortwyck d. 28.

Dec. 1614 strandede Kaskelot. Nagler 2.

Lidt pi.

758. Veide, Jan van de. Den barmhjertige Samaritan.

1ste Tr. Besk. indenf. Str.

759. — Kagebagersken. Besk. til Str. Aftr. med

Visschers Adr.

Landskab med 3 Broer. Sm. Tr.

To Blade, a) Bygninger ved en Kanal i

Maaneskin. b) Morgenlandskab. Begge opkl.

Fem Blade Landskaber med Ruiner. De

3 opkl.

763, — Fire Blade Landskaber. Opkl.

45

764. Verboom, A. Landsbyen. B. 1.

65. — Landskab med en Flod. B. 2.

766. Vercruys, Th. Portræt af en ældre Kone; eft.

Bordones Maleri i det florentinske Galleri.

Nagler 7. F. M.

767. Visscher, Corn. De vandrende Spillemænd; eft.

A. v. Ostade. Aft. med Visschers Navn

uden Adr.

768. — Rottegifthandleren. Aftr. med Underskriften:

Fele fugas mures —, uden Adr.

769. — Den store Kat. Kopi til den modsatte Side.

770. — St. Nikolas Kirken i Amsterdam. Besk. til

Str.

771. Visscher, J. de. Bondefest med Dands foran

Værtshuset. Nagler 21. Godt Tryk med et

Par ubet. Rifter.

772. — Ridebanen; eft. Wouwermann. Nr. 4 af

Rækken 30.

773. — Landskab med en Landsby og Kvæg; eft.

van Goyen. N. 62. (Med Nr. 8).

774. Vlieger, S. de. Landskab med et aabent Skovparti.

B. 3.

775. — Landskabet med Baaden. som indlader K o r n .j^ ^

B. 5. " z

776. Vliet, J. van. Loth og hans Døttre; eft. Rembrandt.

B. 1. Nyere Tryk; Jonghes Adresse

udsleben.

777. — Den hellige Hieronymus i Hulen. B. 13.

Nyere Tryk. Med en Kopi fra den modsatte

Side.

778. — Rottegifthandleren. B. 55.

779. — En Mand med Hænderne paa Ryggen. B.

62. Opkl.

780. — En dandsende Kone med Violin. B. 82.


( / f a 783. 78?

'784.

785.

46

Vorstermann, L. Bønder, som slaas; eft. BreugheL

Smukt Tryk.

Wael, Corn. de. Gruppe af tre Kvinder, de to


med Børn, den tredie spindende. (Bet. med

Nr. 13.)

To Blade med Galeislaver og Østerlændere,

Waterloo, Ant. 2 Bl. a. De to Bønder i Alleen.

B. 1. — b. Den gamle Bygning med de

sammenstyrtede Mure. B. 2.

Nr. 8 og 7.

2det Tr. med

3 Bl. Landskaber af Rækken B. 3—6

nemlig B. 3, 5 og 6.

mere uden Ottens Adr.

3die Tr. med Num-

786. — 4 Bl. Landskaber af Bækken B. 7—18;

nemlig B. 8, 15, 16 og 18. — B. 15 1ste

Tr. med Nr. 9; de andre med forandrede

Nummere; B. 16 med bred Margen.

. ^L787. — Den lille Altan paa Muren. B. 31; Aftiv

med Bogstavet 1.

tryk.

Paa høire Side Dobbelt­

Hytten i Maaneskin.

Nr. 6.

B. 39. 2det Tr. med

De to Mænd ved Ledet. B. 56.___

9 / . 790 Det skraat voxende Træ. B. 58.

— Manden og Konen ved Træbroen. B. 59.

792. —

Har et Par grønne Striber; Dobbelttryk tilhøire.

De to Drenge med den gjøende Hund. B. 64.-

793. — De fire store Træer paa Høien. B. 83. Ret

kraftigt Tryk af dette sjeldne Blad.

794. — Falkejægeren. B. 104. Sjeldent.

795. — Manden og Konen, som vade gjennem Bækken.

B. 109. En Fold paa Midten.

- Den hvilende Mand med sin Hund. B. 111.

47

797. Waterloo, Ant. Konen med Barnet paa den lille

Bro. B. 114.

gW ierx, Ilier. 3 smaa Blade med forskjellige

/ Fremstillinger.

799. Wyck, Th. De tre Bønder, som spille Kort. B. 2. fiVti.

— Syersken, omgivet af forskjellige Personer.

801. — Manden, som binder sin Sko. B. 4,

jg l/tf' _8Q2.__ — Spindersken og Smeden. B. 6.

' y Alle 4 i gode Tryk. ” / /

ty/ ' 803. — Den dandsende Tigger ved Søilen. B. 11.

Fortrinligt Tryk.

✓ 804. — Konen med de to Kurve. B. 14. Sv. Tr.

^ 805._ Wyngaerde, Fr. v. d. Tre Bønder ved Kaminen

y (le Soir); efter Teniers.

806. Zaal, J. Den store Svinejagt; efter Snyders.

2det Tr. med Yalcks Adr. Besk. til Pir.

med nogle ubet. Rifter.

807. Zecmann, R. 3 Blade af Rækken. B. 23—30,

✓ nemlig Nr. 2, 4 og 6. — Nr. 2 og 4 opkl.

808. — 2 Bl. af Rækken B. 47—54, nemligj De,

Appelmarkt, Nr. 6. Smukt Tr. med flere

Farvepletter. Beskad. i Hjørnerne; og: Het

Naerder veer, Nr. 8. Svagere Tr.

809. — 2 Bl. af Rækken B. 63—74, nemlig: De

verguide Dolphin; Kopi; og: t’ Geele For-

tuyn. Opkl. Beskad. og pi.

810. — 2 Bl. af Rækken B. 8 7—98; nemlig: De _•

Blockhuysen; opkl.; og: Schol—Schuyties;

svagt Tr.

811. — 2 Bl. af Rækken B. 99—106; nemlig Nr. 4

og 6. Svage Tr.


48

812. Zecmann, R. Det kjølhalede Skib; Nr. 11 af

Hækken B. 107— 118. Besk. indenfor Str.

Opkl.

813. — 2 Blade af Bækken B. 119— 12G; nemlig:

Regeliers Poort, Nr. 2, og: Saaghmeulens

Poorthie, Nr. 4. — 2det Tr. med C. Dan-

ckerts Adr.

814. — Landeveien med Bonden paa Æslet. Nr. 6

af Rækken B. 127—139.

2. Nyere hollandske Konstnere.

Achar ? eller Acharis ? Landskab. Sm. Tr.;F. M.

Bagelaar, E. 2 smaa Landskaber.

Beker. Et lille Blad med to Faar. Opkl.

Bendorp, C. F. Landskab; efter van Goyen.

Bemme, J. To Kvinder og en Dreng ved en

Kagebod; eft. J. Steen. Ætstryk.

Block, E. 2 Bl. underskrevne: „Kolmar“ og „Veklangen".

Bloemen, Franz. (Orizonti). 2 Blade med romerske

Bygninger.

Bosch, v. d. E t hollandsk Bondehus.

Briissel, H. v. Landskab med en gammel Eg

paa en Høi.

Bult huis, J. 2 Blade med Dyr: a. En liggende

Ko. — b. Tre Faar.

Buschmann, G. Flere Figurer under en Hvælving.

Casenbrodt, A. En Havn med et kjølhalet Skib.

Cats, J. 6 smaa Landskaber. 1768.

Chalon, J. EnKone med to Børn i en Bondestue.

— 2 smaa Blade med Børn.

Cock, C. de. Landskab. Trykt paa Silkepapir.

F. M.

831. Cock, J. M. 5 smaa Bl. med Landskaber og Dyr.

832. Cuylenburgh, J. v. 3 Blade Landskaber. F. M.

833. Dubourg, L. En Karre med Hø.

834. Eisen, C. St. Eloi prædikende. C. Eisen pinx.

Å

et sculp.

835.

7

y

836.

Fargue, P. C. la. „De Leidsche-Dam” ; Parti

med Bygninger ved en Kanal.

Flameng, S. „Les pillards” ; Mænd belæssede

med Bytte. 1853. F. M.

837. Fock, II. 2 Bl. Landskaber.

838. Francia, A. Landskab med en urolig Luft. Trykt

paa Silkepapir. F. M.

Frey, J. P. Jakob velsigner Isak; efter Flink.

Gingelen, J. v. Landskab: Kystparti med Huse.

G reuter, W.

Jagter.

2 Bl. Søstykker med hollandske

845.

846.

49

Haanen, R. v. Landskab med en Bro. Fortr. Tr.

— Landskab med et Skur. Ligeledes.

Kobell, II. En Stad ved Vandet, i Forgr. en

Havnedæmning. Lagt over med Sepia.

Kuitenbrouwer, A. Landskab. 1848.

Lauters, P. En staaende Soldat („Nooit te vre-

y den). 1842.

t/n / 847. 847^. Leys, //. En Forbryder føres til Retterstedet.

Lidt beskad. i et Hjørne.

^ ^ 848,— Unnig, E. 2 Bl. Søstykker.

z 849. — 2 Bl. Søstykker.

r /é> 850. — 3 Bl. Kystpartier.

^ 851. — 2 Bl. Kystpartier.

852.

Linnig, J. T. E t Landskab med to Træer paa

y en Høi. 1841.

853^ Linnig, W. En Skoflikker ved sit Arbeide.

854. Mare, J. de.

Figur.

2 Bl.: E t Pigehoved og en kvindlig

4


856.

857.

858.

859.

860.

861.

May, O. le. 3 BL Kystpartier mecl Skibe.

Noter, 1). de. En Mølle i Maanesldn.

Os, P. G. van. Række af 6 Bl. med Køer og

Tyre. Nagler 1 . Smukke Tryk med Konst-

nerens Navn paa Titelbladet.

— En liggende Ko. Bet. med Konstnerens Navn.

— En græssende Ko og 2 Faar.

— To liggende Vædere. Bet. P. G. v. O. f.

— En liggende og en staaende Væder. Bet, P,

G. van Os f.

— En liggende Ged med et Kid.

Poorten, H. v. d. Landskab.

Bademacker, A. 2 Bl. hollandske Prospekter.

Schaefels, //. F. E t aftaklet Skib.

S eghers, C. En Bonde paa Vandliuset.

Tavenraat, J. En staaende Bonde.

Vertommen, W. J. Det Indre af et hvælvet Rum

med tre Figurer.

c. Af engelske Konstnere.

809. Baillie. E t ældre Mandshoved i Profil.

870. Earlom. Krigere; eft. Salv. Rosa.

871. Godfrey, R. Woodstock; eft. Sandby.

872. Goupy, Josef. Dianas Jagt; eft. Rubens. Lidt

beskad.

873. Haynes, 1. St. Poul prædikende for Britterne;

efter Mortimer. Ætstryk.

874. IIodges, C. Rembrandt og hans Datter; efter

y Rembrandt,

— Høns paa en Mødding. Sm. Tr.

876. Place, F. 3 smaa Blade med forskjellige Havnepartier.

877. Flimmer i I. 2 Bl. Landskaber.

883.

884.

885.

886.

887.

889.

890.

891.

892.

' 893.

51

Pond. A. Portræt af Dr. R, Mead. Har et Par

smaa Rifter.

Quadal, M. F. 2 Blade med engelsk Rytteri.

Sandby. 2 Bl. Landskaber.

Sherwin, K. „The politician” ; efter Hogarth.

Smith, G. (Chichcster). Landskab med Kvæg.

1767.

Smith, G. Landskab.

Smith, Joh. Thom. 4 Bl. Landskaber fra Londons

Omegn.

— 4 mindre Bl. Landskaber.

— 4 Bl. Landskaber med Bønderhuse.

— 4 Bl. Landskaber med aabne Skovpartier og

Huse.

— 5 Bl. Landskaber af forskjellig Størrelse.

Williams, II. W. Landskab med en gammel Mur

i en Skov.

Worlidge. Ih. En ung Mand foran et Krucifix.

— Portræt af en ældre Mand med Peltskrave.

— Abraham og Isak ved Offerstedet.

— Susanne, overrasket af de to Gamle.

d. Af franske Konstnere.

I. Ældre franske Konstnere.

894. Barriere, Dom. Iiaveparti med en Vandkonst,

Bet. D. B.

3 9 5 . _ 2 Blade med Søslag mellem Galeier. Det

ene med Konstnerens fulde Navn; det andet

med D. B.

896. Baudouin, A. F. Landskab med en tohjulet

Karre; efter van Meulen.

897. — Landskab med en læsende Munk. Sm. Tr.

898. Bour don, S eb. Den hellige Familie; Barnet holder

en Rose. Bet. Seb. Bourdon invent. et fecit.

4 *


i///?

52

899, Bounion, Seb. Samme B lad; mecl Boissevins Adr.

900. — En Jtvilende fattig Familie. Dumesnil 31.

Bet. som Foregaaende; samme Adr.

Brun, Charl. le. „Vesper”, en Satyr legende med

sin Søn. Mariettes Adr. Opkl.

Callot, ./. Række af 12 Blade med Herrer og

Damer i Modedragter; samt Kopi af det

ene Blad. 13 Bl.

903. — „Les petites Miseres de la guerre”. 7 Blade

iberegnet Titlen. 1636.

904. — „Les grandes Miseres de la guerre”. 18

Blade med Titlen. 1633.

— Den hellige Antonii Fristelse. Besk. noget

indenf. Str. og opkl.

906. — „Parterre du Palais de Nancy “. 1624.

907. — „Supplieium sceleri fraenum’'. Jac. Callotfe.

Forneden 8 franske Vers.

908. — „Teatro fatto in Firenze nella festa a cavallo

per la venuta del Ser. Principe d Urbino”.

Besk. til Str. Opkl.

909. — „Combat å la Barriere”. J. Callot. In. et.

fec.; Besk. indenfor Str.

910. — Det store Marked. Aftr. af den opstukne

Plade m ed: fe. Florentiæ et excudit Nancey.

Opkl.

— 6 Bl. med en Pjerrot og en anden Figur i

Forgrunden, og forskj. Fremstillinger i Mellemgrunden.

Besk. og opkl.

— 3 Bl. med Karrikaturer.

— 3 Bl. a) 2 med Karrikaturer; Opkl., det

Ene stærkt beskad. b) Blad med flere Fi­

gurer; Opkl.

914. — Parti af Paris med en Port i Forgrunden.

Callot in. Opkl.

915. Callot, J. Forskjellige Tropper under en Revti.

-

Callot invenit et fecit.

4 Blade med Reisende. Callot fec.

: ^ 9 1 7 - „Les Fantasies de Noble I. Callot“.

len 5 Bl.

Med Tit­

- En kvindelig K arrikatur; beskad. og opkl.

- 3 Blade med Dele af en Procession.

Callot fec.

Iac.

920. — ? Et Titelblad; smukt Tryk.

^£^9 2 1 . — ? Jac. Callots Portræt.

An. æt. suæ 36”.

„Se ipsum pinxit,

922. Chapcron, N. En Faun med sin Familie og en

923. —

anden Faun; lidt beskad.

En Faun rækker den drukne Silen en Skaal

med Vin. Har en Rift.

924. Cheron, L. Den hellige Filip døber Eunuchen.

✓ Besk. til Pir.

/ y f é 925. Clerc, Seb. le. „Quelques figures, chevaux et

paysages”. Række af 12 Bl. Titlen iberegnet.

926. — „In hoc signo vincis”. Række

allegoriske Fremstillinger.

af 6 Bl. med

927. — 4 forskjellige Blade.

928. — En mandlig Figur, set fra Ryggen. Udklippet

og opklæbet.

929. — „Henry IV, qui fait abjuration en 1590”.

y r S. le Clerc fe.

930. — „Puer parvulus minabit eos” ; Landskab med

Dyr. Smukt 2det Tr. med Drengen nøgen.

931. Corneille, M. (Den Yngre). Maria med Barnet,

Johannes og Elisabet, siddende paa Jorden.

932. Courtois, Jaques (Cortesc). 8 Blade med Rytterscener.

Aftr. med Nummer og Konstnerens

Navn. F. M.

53


933. Coypel, A. To Amoriner og Pan. 1692. En Fold

934. —

paa Midten; gult.

Demokrit. 1692.

935. Dassonville, ./. Den Gamle med to Børn. R.

Dusm. 4. Smukt Tr. Besk. til Str.

Z&jjjb . ty// f# / 936. —■ Koncerten, hvor en Dreng trækker Katten i

Halen. R. D. 12.

___

937. — Moderen med de 3 Børn og Vuggen. R. D. 33.

938. Garnier, A. St. Damiane.

939. Gcléc, CL (Lorrain). Stormen. R. Dusm. 5.

i/fø 940. —

Nyere Tr.

Hyrden og Hjorden overfaldet af Stormen.

1651. R. D. 18. 3die Tr. Beskad. paa et

enkelt Sted i Marg.

941. Hire, L. de la.

D. 26.

Solguden straffer Marsyas. R.

942. — Bjerglandskab med træbevoxede Klipper. 1640.

1ste Tr. med Weyens Adr.

943. Lair esse, G.

3 Bl.

2 Bl. af Didos Historie, med Titlen.

944. — 4 Bl. a) 3 Bl. af Io’s Historie, b) Jupiter

I 945. —

og Calisto.

6 Bl. af Visschers Udgave: de 4 af Io’s Historie,

det 5te Jupiter og Calisto.

946. — 4 forskj. Bl. af Visschers Udgave af Lairesses

✓ Værker.

t / f a 947. Laulne, St. de. 2 BL: Et allegorisk og et af

u 948. —

mythologisk Indhold.

2 Blade af Jonas Historie. Det Ene opkl.

949. Lenfant, J. Portræt af en Prælat. L. ad vivurn

del. et sc. 1654.

950. Loir, N. Cleobis og Biton. Nagler 16. 3die

Tr. med Mariettes Adr.

d l

Sjeldent.

i i

54

55

951. Mauperché, II. Jakobs Kamp med Englen. R.

Dusm. 1. Opkl.

„952. Mellan, Cl. Portræt af Petrus Seguier. 1639. , t ø

Besk. til Str. /

953. Montaigne, M. (Plattenberg). Landsbyen skjult

bag Træer; i Forgrunden en Flod med en

Færge. Morin exe.

954. Perelle, G. 4 Bl. af en Række „de 8 paysages

et vues d’aprés nature” ; efter Silvestre; neml.

Titlen og Nr. 5, 6 og 7. Israels Adr.

955. — 6 Bl. Landskaber med Staffage; Perelle in.

et fec. 3 Bl. med le Blonds, 3 med Drevets

Adr. Opkl.

956. — Landskab med Ruiner og Figurer. Mariette

exe. Opkl. E t Bræk paa Midten.

957. — Større skovrigt Landskab med Bjerge i Bagy

grunden. Opkl.; noget plettet.

958. Roasseau, J. De to Hyrdinder i Samtale. R.

Dusm. 1. Sm. Tr.

Scalberge, P. Den liggende Venus værger sig

mod Amors Slag. 1638. R. D. 35.

960. Son, N. de. Vandbæreren, efter Callot. Nagler 8.

961. — En Plads foran Indgangen til en Have med

flere Figurer; i Forgrunden en Mand med

et Fuglebur. Bet. N. de Son fe. Ikke hos

Nagler.

962. Theodore. Hjorden ved Floden med de to siddende

Hyrder; efter Francisque Millet. R.

Dusm. 19. 1ste Tr. før Crepys Adr.

'963. Vaitlant, Jean. 4 Bl. Landskaber med Træer i

S. de Vliegers Maner.

964. Vuibert, R. Apostlen Paulus helbreder en Besat

i Efesus. R. Dusm. 2. Meget beskad.;

plettet og opkl.


56

2. Franske Konstnere fra del 18de Aarhundredc.

965. Allou, Adelaide. Ruiner af Neros Bade mellem

Bajæ og Puzzuoli.

966. Berthault. En indre Gaardsplads.

967. Boissieu, J. J. de. Landskab med en Ruin. D.

B. 1773. F. M.

968. — En gammel Mand lærer en Dreng at læse.

D. B. 1770.

969. — Markskrigeren. I). B. 1773. Smukt Tr. paa

kinesisk Papir.

970. — De ni syngende Munke i Koret. J. J. B.

1795. F. M.

971. — Portræt af en gammel Mand med Huen langt

ned i Panden. D. B. 1770.

972. — Hyrden, der driver Køeme gjennem Vandet.

D. B. J. J. 1803.

973. — Landskab med romerske Ruiner ved en Flod.

D. B. 1796.

974. — Landskab med Bondelystighed paa Pladsen

foran et Kapel. J. J. D. B. 1773.

• ^^f975. — Smeden, som beslaar en Hest. J. J. D. B.

1808. Fortrinligt Tr.

976. — Klippefuldt Landskab med et Vandfald. J.

J. D. B. 1782.

977. — Pius d. 7des Lysttur paa Saonen d. 27. April

1805. Med Underskrift: Transeundo beni-

faciebat. J. J. D B. del. et scul. aqua forti.

Paa kinesisk Papir. F. M.

p 978. Bouscher, F. „La blanchisseuce”. 1756.

979. Campion, C., Greve af Tersan. Parti af en med

Mure befæstet By.

980. Chedel, Q. P. Landskab med en romersk Bygning.

Opkl.

981. — 3 mindre Blade med Slagscener.

982. Cochin, N. 2 BL a) med en Jagtscene, b) med

en Mand, som fælder et Træ.

983. Desmaisson, N. Fem musicerende Personer om

et Bord; efter Lagrene.

984. Dessain, E. En Røgter med en Flok Faar.

985. Destours. 2 Bl. Landskaber; efter Houel.

986. Duflos, F. 3 Bl. Landskaber med romerske Ruiner.

987. Dufresne. To Blade med Figurer; efter Callot..

988. Dupas. Storm med Skibe, som kastes mod Klipper.

989. Dupin, N. Det Indre af en græsk Tempelruin.

Gr. å l’eau f. par Germain. Term. p. Dupin.

990. Ecliardt, C. En Mand med en spidspullet H at-

1785.

991. — 2 Bl. med Faar; Kopier efter Roos.

992. Fessard, Et. „Les festes Lupercales” ; efter Boucliardon.

Gr. å l’eau forte par C., termine

au burin par E. Fessard.

993. Gerard, B. Kopi efter Jan Boths: Mulæseldri-

y veren. B. 6.

■/*'■/ / 994. G illo t. Cl. 24 smaa Blade med forskjellige Fremstillinger.

995. Huet, I. B. Landskab med et Hegn.

996. — Børn, som lege med Faar.

997. Hutin, C. Englen vækker Apostlen i Fængslets

1764.

998. Lempereur, J.B.D. (filius). Barnemordet; efter

y Pierre. Br. M.

999. Lautherbourg, P. J. De fire Dagstider, fremstillede

i Landskaber. 4 Bl. Med Konstne-

rens Adr. paa det 1ste Blad. Opld.

i ' r é 1000. — 4 Bl. af „Seconde suite des figures nemlig

Nr. 1, 2, 4 og 5. 1ste Tr. med Konst-

nerens Adr.

57


58

Manglard, yt dr. En Søhavn i Maanesldn. R.

Dusm. 25.

Marcenay dc G huj, .1. Herren med Damen i

et Landskab. 1775; efter Rembrandt. Ri- ^

gal 11. Smukt Tr.

1003. — En gammel Mand med lividt Skjæg. „Le

viellard atrabilaire”. 17G4; efter Rembrandt.

R. 15. Sm. Tr. Opld.

1004._ — 2 Bl. Landskaber: a) La Foret; R. 34.

b) La cabane; R. 35.

1005. — En ung Mand med bred Halskrave; efter

y van Dyck. 1763. R. 66.

1006. Non, J. C. R. de Saint. 6 Bl. Landskaber; eft.

le Prince: „Varie vedute del Gentile mu-

lino”. Med Titel.

1007. — 2 Blade Landskaber; eft. le Prince.

1008. Parrocel, C. En Slagscene. R. Dusm. 36.

1009. — To Blade af en Række med Ryttere.

1010. Perignon, N. Landskab med Bygninger og en

trebuet Bro over en Flod.

1011. Ponce, N. Landskab med Figurer; efter Lou-

tlierbourg. 1773.

1012. Prince, J. B. le. Række af 6 Bl.: „III suite

de divers cris de Marchands de Russie.”

1013. Rigaud, J. „Les promenades du Palais des

Thuilleries”. Besk. til Str.

1014. — „Les promenades du Luxembourg”. Besk.

til Str.

1015. Robert, H. Række af 10 Blade: „Les soirées

de Rome”. Bred M. Kun Nr. 9 har smal

v . • Margen.

1016. Robert de Seri, P. P. A. Loth beder Englene

træde ind til sig. Nagler 16. Sjeldent.

Besk. lidt indenfor Str.

Subleyras, P. Moses henviser Israelitterne til

— ' Kobberslangen. Dobbelttryk paa den venstre

Side.

1018. Sueur, Louis le. Prospekt af en Mølle i Om-

. egnen af St. Mandé. Br. M.

1019. Sueur, Nic. le. Maria viser sig for den hellige

Filippus Neri; efter Garzis Tegning. Nagler

13. Træsnit; raderet af Grev Caylus.

1020. — Petrus døber den hellige Prisca; efter Baglione.

N. 17. Træsnit; raderet af Robert

de Serri.

— Faetons Fald; efter G. Cesari. N. 22.

Træsnit; raderet af Grev Caylus.

1022. Yarin. „La danse du peccata”.

1023. Watelet, C. H. En gammel Filosof, læsende

ved Lampeskin.

1024. — En Indianer med Bue og Pilekogger.

/1 025. — Landskab med Bygninger.

1026. Fimer, Ign. de. 5 Bl: Titlen til diff. sujets gr.

et dess. par I. de V. og 4 Blade Landskaber:

a. Slottet, hvor Richard Løvehjerte

skal have siddet fangen i Østerrig. b. Omegnen

af Brill og Casanovas Have og Hus.

c. La Tempéte og d. Le Calme.

59

3. Franske Konstnere fra det 19de Aarhundrede.

1027. Bertaux, Duplessis. Række af 12 Blade med *

forskjellige Militære; med Titel. 13 Bl.

1028. — Række af 12 Blade med forskjellige Ar-

/ beidere; med Titel. 13 Bl.

1029. Blcry, Lug. Række af 6 BL Landskaber med

Titel og Omslag. Paa Silkepapir.

1030. — Landskab med en Vandmølle. 1840. Ligel.

1031. Buffardin. 4 Blade. Landskaber i Breden. LigeL


1032. Bu ffar din. 2 Blade Landskaber i Høiden.

Paa Silkepapir.

1033. Calame, A. Skovparti. 1841. Paa Silkepapir.

F. M.

1034. — Parti i en Granskov. 1845. Ligel.

1035. Denon, Dom. Vivant. Landskab med en Mølle.

1036. — Landskab med en indhegnet Have.

1037. — Apelles Bagtalelse; efter Rafael.

1038. — Allegorisk Fremstilling af Dumheden.

1039. Guerard. En Hund. Silkepapir. F. M.

1040. Jacques, M. 4 Blade Landskaber.

1041. Laroche, L. E t Landskab. Silkepapir. F. M.

1042. Leroi, L. Vue du chateau Gaillard.

1043. Molar dot, A. 2 Bl. Ovale Landskaber. F. M.

1044. Molardot, C. 2 smaa Bl. Landskaber. F. M.

1045. Norblin, J. P. Alexander, omgiven af sine Krigere,

foran Diogenes.

1046. — En Episode af den russiske Historie. Har

et Par Rifter og et Bræk paa Midten.

1047. Pillement, V. (fils). Landskab efter Poussin. F.M .

1048. Plonsky, M. 5 Blade med forskjellige Figurer,

samt Titlen til hans Raderinger. 6 Bl.

1049. Simeon. Landskab med en Port. 1812.

1050. Valerio. To Fiskere i en Baad. F. M.

1051. Villot, Fr. En østerlandsk Jøde; efter Delacroix.

Paa Silkepapir. F. M.

1052. Zix, B. 2 B l.: a. „Bivouac de Hussards”. b. „Bivouac

d’Infanterie legere”. F. M.

1053. — 2 Bl.: a. „Le Délassement“. b. „La Halte“.

F. M. ^

1054. „La prise de tabac“. F. M. * ■

1055. — 4 mindre Raderinger paa to Bl. F. M.

e* Af italienske ftonstncre.

1. Ældre italienske Konstnere.

Angeli. G. B. (Torbido del Moro). Seiren og

Freden. Aftr. uden Navn. Br. M.

Badalocliio, Sisto. Udgangen af Arken. B. 5. *

— Jødernes Gjennemgang gjennem det røde

Hav. B. 13.

1059. — Nadverens Indstiftelse. B. 23.

1060. Barbieri, Gio. Fr. ( Guercino). En Mand og en

Kone i Haandkamp med Knive. (Anføres

hos Bartsch som tv'vlsomt om tilhørende

Guercino eller Bened. Castiglione.

1061. Barri, Giacomo. Hyrdernes Tilbedelse; efter

y Poul Veronese.

is é o 1062. — Samme Bl. Besk. til Str.

" ^ 1 0 6 2 b. Baroccio, Fed. Jomfruen med Barnet i Skv-

— —------- erne. Bet. F. B. V. F.; B. 2.

1063. B ella, St. della. Jakob afreiser til Ægypten med

sin Familie og sin Hjord. Opkl. Lidt pi.

^^ ^ ^ ■^ .0 64. — To Ryttere og Hunde jage en Daahjort.

/ 1065. — „Desseins de quelques conduitcs de trou-

pes —”. 12 Bl. med Israels Adr.

1066. — 3 Bl. med Hjorte, Hyrder og Hyrdinder.

Besk. indenf. Str.; runde.

1067. — 2 Bl. med forskjellige Skibe.

1068. — Den hellige Familie med Johannes. Besk. til Str.

1069. — „Diversi capricci fatti par St. d. B”. 8 Bl.

med Langlois’ Adr.

1070. — 6 forskjellige Bl. 2 af foregaaende Række

s og 4 andre.

107JL- — 7 forskjellige Blade Landskaber og Figurer.

7 5 ^ 1 0 7 2 . Biscaino, Barth. Faraos Datter finder Moses. ^

B. 2. Aftr. med Damans Adr.

1073. — Den hellige Familie ; Barnet paa Jomfruens


62

Skjød, som byder det Brystet. B. 20. Aftr.

med Damans Adr. Har en Blækklat.

Bonasone, J. Silen paa et Æsel, ledsaget af

Bakkanter. B. 88.

Borgiani, Horatio. Kristi Legeme, begrædt af

Johannes og Kvinderne. B. 2 i Till. Med

Rossis Adr. ,

(få é u L -J&1076. Brizio, Fr. Den liellige Jomfru med Barnet o

under et stort Træ. B. 3.

1077. Caletti, Jos. Johannes den Døbers Halshuggelse.

B. 6. Paa to Sider besk. hdt indenf. Str.

1078. Cantarini, Simon. Den hellige lam ilie. B. 14.

1079. — Johannes den Døber i Ørknen. (Den store

Joh.) B. 23.

1080. — Den hellige Sebastian, gjennemboret af Pile.

B. 24. Sm. Tr.

1081. — Den hellige Benno helbreder en B esat; efter

Ludv. Caracci. B. 27.

Carpioni, Guilio. Den hellige Magdalene i Ørkenen.

B. 10. Aftr. før Cadorins Adr.;

lidt pi.

1083. — Samme Blad. Aftr. med Cadorins A dr.; pi.

1084. — Maadehold. Bet. nede tilvenstre Carpioni

opus. B. 13. Besk. indenfor Str. Opkl.

Beskad.

1085. — Jorden. B. 16; (af Rækken B. 15 18,

de fire Elementer). Sm. Tr.

1086. Carracci, Ann. Susanne overrasket af de to

Gamle. B. 1. Med Tilegnelse tilF r. Gualdo.

1087. — Hyrdernes Tilbedelse. B. 2. 2det Tr.

med N. v. Aelsts Adr. Et Par tynde

Steder.

1088. — Kristi Legeme i Mariæ Skjød (le Christ de

Caprarola). 1597. B. 4. 2det Tr. med

63

Konstnerens Navn og N. v. Aelsts Adr.

Dobbelttryk tilvenstre.

1089. Carracci, Ann. Den hellige Jomfru med Skaalen

(å l’ecuelle). 1606. B. 9. Aftr. med v._

Aelsts Adr.

1090. — Jupiter og Antiope. 1592. B. 17. Svagt Tr.

1091. — Den hellige Jomfru med Barnet (med Ravnen).

Bet, A. C. J. Sad. exe.; Beskad.

1092. Carracci. Agostino. Mercur og Gratierne; efter

Tintoretto. B. 117.

1093. Carracci, Ludovico. Den hellige Jomfru med

Barnet, omgivet af Engle. B. 2. Opkl.

1094. Castiglione, G. B. Noah drager ind i Arken. B. 1.

1095. — Tobias lader de Døde begrave. B. 5. Besk.

til Str.

1096. — Vorherre, betragtende sin nyfødte Søn. B. 11.

1097. — Pan og Olympus. B. 15. Svagt T r.; Opkl.

1098. — De fire Vise mellem Grave ved Fakkelskin

(Temporalis æternitatis).

En Fold paa Midten.

B. 25. Sv. Tr.

1099. — Kvinden, siddende mellem Ruiner (Ubi inletabiletas

ibi virtus). B. 26. Sv. T r.; F. M.

1100. Castiglione, Salvator. Lazari Opvækkelse. 1645..

B. 1. F. M.

1101. Cesio, Carlo. 4 Tavler efter Ann. Carracci i

Palazzo Farnese, nemlig T. 26, 27, 28 og

29. Svage Tr. med Westerhouts Adr.

1102. — Kristus og den kananæiske Kvinde; efter

Ann. Carracci. Besk. til Str.; Opkl.

1103. Maitre au Dc. Den hellige Barbara, B. 12.

1104. — Apollo og Marsyas. B. 31. Nyere Tr. med

✓ Thomassins Adr. Br. M.

* '^ 1 1 0 5 . Facini, Pictro. Frants af Assisi knælende med

Jesusbarnet, som rækker Hænderne mod


^ ^ 106.

g f^ 07:

$ 1108.

1109.

1110.

4 ,1 1 1 1

N#

1112.

1113.

64

Moderen i Skyerne. B. 1. Besk. til Str.

(Marietta tilskriver Fr. Brizio dette Blad).

Samme Blad. Nyere T r.; Br. M.

Den blinde Tigger med sin Hund. B. 2.

Dette Blad angives af Nagler som yderst

sjeldent. Underskriften bortskaaret, forresten

besk. til S tr.; hist og her lidt beskadiget

i Randen; Opkl.

Farinati, Horazio. Den faraoniske Hærs Gjen- *.<

nemgang gjennem det røde Hav; efter P.

Farinati. 1599. B. 1. Aftr. med Dalolios

Adr. Besk. til Str.

— Nedtageisen af Korset, efter Samme. 1593.

Aftr. med Dalolios Adr.

Fialetti, Odoardo. Brylluppet i Cana; efter

Tintoretto.

_Franco, Giov. Batt. Kristi Hudflettelse; efter

Titian. B. 13. Aftr. med Giacomo Francos Adr.

Galestruzzi, Giov. Batt. Saturn lemlæstende sin

Fader. B. 3. Med paasat Rand.

— Cyrus’s Soldater nedhugge Spargabises Hær.

B. 6. Br. M.

— Merkur bringer Paris Æblet. B. 40. Opkl.

— Tre Figurer efter Caravaggio.

Galli. 4 Blade Landskaber.

G his i, Georg. (Mantuanm). Besøget hos Elisa-

bet. B. 1. Nyere Tr. Besk. til Str.

— Den evige Fader med den døde Frelser i

Armene. B. 14. Aftr. med Losi’s Adr.

— E t Fængsel med flere fængslede Forbrydere;

efter Guilio Romano. B. 66. Opkl.

Grimaldi, Giov. Franc. Landskab med en bred

Flod og en Baad med to Mænd. B. 30.

Sm. Tr.

65

Grim aldi, Giov. Franc. Landskab med Bjerge

og en Flod, paa hvilken en Baad med Fiskere

og en Lutlispiller. B. 54. Med Damans

Adr.

Lanfranco, Giov. En romersk Keisers Triumph-

tog. B. 31. Aftr. med Rossi Adr.; Sm. M.

✓ 1123. — Samme Blad i samme Tr. Br. M.

t *(/' 1124. Liagn o, Th. Ph. En Kriger i maurisk Dragt.

Gio. Orlandis Adr.; Besk. indenf. Str.;

/ Tyndheder i Papiret.

25. Loli, Lor. Den hellige Familie; Bet. Sirano i.

Lorenzo Loli f. B. 6. //fø

— To Ainorinor nnrW at, Trre. B. 22. •

— Herkules i Vuggen angrebet af to Slanger,

BT24:

Maratti, C. Besøget hos Elisabeth. B. 3.

— Kongernes Tilbedelse; B. 5. Ubet. plettet,

1130. — Samme Blad.

— Den hellige Katharinas Trolovelse. B. 10.

Meloni, Fr. A. Hyrdernes Tilbedelse; efter Cignani.

B. 2. Br. M.; med et Par Rifter.

Mercati, G. B. Kristi Daab i Jordan. B. 1.

— Den hellige Katharinas Trolovelse; efter Cor- #

tona. B. 3.

— Modestia. B. 10. Opkl.

Mitelli, (i. M. Magdalena salver Kristi Fødder

hos Farisæeren Simon. B. 10.

Mola, P. Fr. Josef giver sig tilkjende for sine

elleve Brødre.

Navn.

B. 1. Aftr. før Konstnerens

1138. — Kristus og den samaritanske Kvinde ved

Brønden. B. 2. Randen beskad. paa flere

Steder; Papiret hist og her lidt tyndt.

. (Å11S9. — Den hellige Andreas Martyrdød. B. 5._____________


66

1140. Negri, P. ? 4 Blade Landskaber.

1141. Palma, J. Syv Mandshoveder og to Barnehoveder.

B. 3.

1142. — Ti Hoveder og nogle Øine, Øren osv. B. 13.

1143. — Tolv nøgne Børn. B. 14. OpkL

1144. — Studier af forskj ellige Legemsdele. B. 15.

1145. — Jøderne føre Horkvinden for Kristus. B.

20. Opkl.

1146. — Den hellige Jomfru med Barnet, den hellige

Hieronymus og Frants. B. 21.

J JL4-Z. — Thomas lægger Fingren i Herrens Saar. B. 22.

1148. — Dalila berøver Samson H aaret; B. 26. E t

/ Hul paa et uvigtigt Sted.

i 1149. P armegiano (Franc. Mazzuoli). En Helgeninde

, i sin Celle. B. 10; 2det Tr.

i/n # 1150. Passari, Bernh. Hvilen paa Flugten til Ægypten.

B. 71. Aftr. med Statuts’ Adr. 1584.

1151. Passarotti, Barth. Besøget hos Elisabeth; efter

/ Salviati. B. 2. Sædvanligt Tr.

_j3£LU_52. Passarotti ? Den hellige Jomfru med Barnet.

Bot. P. F.

H o3. Piccioni, M. To Mænd lægge Moses i en Kurv

for at udsætte ham i Nilen; efter A. Ca-

moseci. B. 1. Aftr. med J. Rossi’s A dr.; Br. M.

1154. Pittoni, B. Ruinerne af Keiserpaladset. Bet.

Batista V. P. F.

1155. Po, Pietro del. Fremstillingen i Templet; efter

N. Poussin. B. 5.

1156. Poussin, C. (Dughet). Landskab. B. 5.

1157. — Landskab. B. 8. Kopi.

1158. Procaccini, C. Hvilen paa Flugten til Ægypten.

B. 3. Opkl.

1159. — Transfigurationen paa Tabor. B. 4. Opkl. ;

Lidt plettet.

67

J J j&O. Raimondi, M. Ant. Mars og Venus; efter Man-

tegna. B. 345.

P-eggio, Rafaelino da? En sigtende Bueskytte;

Bet. Regy 1579.

1162. Rem, Guido. Den hellige Familie. Bet. Guidus

Renus inventor et incidit. B. 10.

-^i/1163. — Den hellige Cliristoph med Jesusbarnet paa

r Skuldren. Bet. Guid. inv. e. fe. B 14-,

Bet. Guid. inv. e. fe. B. 14.

1164. — Den hellige Hieronymus knælende foran

Krucifixet. B. 15. Kopi.

1165. — 2 Bl. a) Pigen, som bærer Puden. B. 48.

b) Pigen med Krucifixet. B. 49. Begge

i 2det Tr. med Parmegianino f.

1166. Guido’s Skole: Den hellige Jomfru paa Skyerne

med Barnet, som holder flere Rosenkrandse.

B. 6. Bet. G. R. I.

1167^ Rib er a, G. (Spagnoletto). Den hellige Hieronymus

forskrækket over Basunens Toner. B.

4. 2det Tr. med F. v. Wyngaerdens Adr.

Har nogle Pletter.

— Den grædende Petrus. B. 7. Kopi til den

modsatte Side. Plettet. Opkl.

Rosa, Salv. Den hellige Wilhelm bedende med

bundne Hænder. B. 1. yZ /Y -

Alexander og Diogenes. B. 6 ._________ ________

1171. — Regulus’ Pinsler. B. 9.

1172. — To Soldater i Samtale. B. 57.

1173. — En næsten nøgen Mand med en Bue. B. 79.

1174. Rossi, Giro lamo. To Børn gribe efter en F ugl;_______

B. 5. Bet. Gdo. Rno.

1175. Salimbene, V. Englen bringer Maria Forkyndelsen.

15.94. B. 4. E t Par Farvepletter.

1176. Sears ello, G. Amor paa en Delfin; efter Sirani.

B. 4.


A

68

1177. Schidone7 B. Den hellige Familie. B. 1. Svagt

Tr. mecl Rossis Adr. H ar et udbedret Hul.

1178. Schiamossi, R. Den liellige Frants i Extase,

understøttet af to Engle. B. 86. Randen

opkl.

1179. — Den hellige Frants prædikende for Folket.

B. 88. 3die Tr. med Rossis Adr.

1180. — 2 allegoriske Blade, a) Meritmn. B. 122.

b) Ratio. B. 125.

1181. S tor er, J. C. (fra Constants). E t Bacchanal.

Nagl. 4.

1182. lempes ta, A. Bestormelsen af en Fæstning.

B. 853. N. v. Aelsts Adr.

1183. Testa, P. Grækenlands syv Vise i Samtale. B.

18. Med v. Westerhouts Adr.

1184. — Samme Blad med Billy’s A d r.; Br. M.

1185. Tcsta, G. C. Keiser Titus befrier Profeten Basilides;

efter P. Testa. Br. M.

1186. Triva, Ånt. Den hellige Families Hvile. B. 2.

1ste Tr. E t Par udbedr. Rifter.

1187. Vanni. Hyrdernes Tilbedelse. Bet. Vannius in.

et fecit.

1188. Victoria, V. Madonna di Foligno; efter Ra-

phael. Nagler 1. Sjeldent Blad.

2. Italienske Konslnere fra d. 18de og 19de Aarh.

1189. Bartolozzi, Fr. Jagten paa det kalydoniske

Vildsvin; eft. Campiglia. Br. M. Lidt krøllet.

1190. fiello ti, B. (Canaletto). Prospekt af Dresden

med Elbbroen.

1191. Bossi, Ben. Tre Blade med Hoveder; de to

med Nr. 24 og 25, det tredie uden Nr.

1192. — 3 Blade med Figurer efter Parmegiano.

69

1193. Canale, A. (Canaletto). En med fire Oxer forspændt

Vogn kjører over en Bro.

1194. Carloni, M. Ruinerne af Constantins Basilica i

Rom; efter Barbaults Tegning.

1195. Casanova. 2 Bl.: a) Allegori paa Ruslands

Kamp med Tyrkiet. Cassanova f. p. L. N.

année. b) Tre orientalske Hoveder. Cassanova

del.

1196. Costa, J. F. Ruiner af et græsk Amfitheater.

1197. Cottafavi, G. Anios nye Fald ved Tivoli. 1835.

F. M.

Cumano. 2 Bl. med Hoveder.

David, J. 2 Raderinger, a) Artemisia. b)

Lucretia. Paa et Blad. F. M.

1200. Ferroni, Girol. Judith dræber Holofernes; efter

Carlo Maratti. 1705. B. 3.

1 2 0 1 h ontebasso, Fr. Pave Gregor udfrier ved sin

Bøn flere Sjæle af Skjærsilden; efter Ricci.

Gandolfi., G. Klammeri mellem Spillere. Bet.

G. G. I. et inc. (Nagler V Side 8).

1203. Giampiccoli, Giul.

M. Ricci.

Landskab med Figurer; eft.

1204. Giuntotardi, Fr. Landskab med to Vandrende;

eft. C. Poussin. Br. M.

1205. — Landskab

Br. M.

med Vandfald; efter Samme.

1206. Guarana, ( Varana) G.

inv. et inc.

Paris Dom; Guarana

/ £ 1207

Londonio, Fr. 5 Blade af Rækken 35—46 hos

Nagler, nemlig b, c, e, g og k.

Besk. til Pir.

Sm. Tr.;

1208. Longhi, G. Portræt af en Mand med kort Skjæg

og kruset Krave; efter Rembrandt. Aftr.

med Konstnerens Stempel. F. M.


12Q9. Longhi, G. Hovedet af en gammel Mand med

stort Skjæg.

1210. Maffei, N. Fr. Den hellige Familie. Nagler 1.

Omvendt Kopi efter Ann. Carracci. B. 9.

1211. Maria Ferdinanda, (Storhertuginde af Toscana).

E t Landskab.

1212. Novelli, Fr. En gammel Mand med Fjederhat

og Stok. Kopi efter Rembrandt.

1213. — 2 Bl. a) Evangelisten Lucas, efter P. A.

Novelli. b) Domenichinos Portræt.

1214. Pinelli, B. Det romerske Karneval. 1811. F. M.

1215. — 2 Bl. med Fremstillinger af den romerske

Historie. Sm. Tr.

1216. Ricci, M. 3 Blade med romerske Ruiner, tilegnede

Forskjellige af C. Orsolini. Bet.

med Nr. 9, 10 og 12.

1217. Rotari, P. Ludvig af Toulouse uddeler Almisse.

P. R. pin. et inc.

1218. Schillcs, M. A. Den hellige Jomfru i Skyerne,

omgivet af Engle; efter Solimena.

1219. Tiepolo, G. D. 13 Bl. af Rækken „Via crucis”,

nemlig Titlen, Nr. 1—6 og 9—14.

1220. Vitalba, G. Den hellige Jomfru med en Engel,

som holder en Bog for hende. Efter Guer-

cinos Tegning. Brunt Tryk.

1221. Zuccherelli, Fr. De kloge og de dumme Jomfruer;

efter Gr. Manozzi.

.Oid r, .viri

f. Af tydske Konstaere.

f. Ældre tydske Mestere1 indtil Udgangen af det 17de

Aarhundrede.

1222. Aldegrever, A. Af Adams og Evas Historie.

Nr. 6 af Rækken B. 1—6.

^ ^ 2 2 3 . Aldegrever, A. Susannas Historie, Række paa

4 Bl. B. 30—33. De tre sidste Nre. op-

/ klæbede.

i / / 6 1224. — Bryllupsgæsterne. B. 163, af Rækken ,

71

1 6 0 -1 7 1 . /J Z 2 Z

1225. — B. 167 af samme Række. s *

1226. Tre Trompetere. B. 171 af samme Række.

1227. En Ridder overfalder en Munk og en Nonne,

y P>. 178. Opkl.

^ ^ 1 2 2 8 , Alldorfer, Alb. Muscius Scævola. B. 40. Sm.

. Tr. Opkl.

— Den lille Fanebærer. B. 52.

— Violinspilleren. B. 54.

Amman, Jost. To Mænd ved en Ild. AfMaanederne.

B. 4. Lidt beskad.

Træsnit.

1232. — 3 Blade af Soldatertoget, B. 26. Kopier

efter J. Th. de Bry. Nogle Folder i Pa-

y piret.

1233.— E t Blad med en Flaadeordning.

* y r6 1234. Baldung, Hans. [GrUn). Den hellige Hieronymus

i Ørknen. Opkl.

1235. Bauer, Joh. Willi. „Underschidliche Méerporten

— 6 Blade samt 2 af Kiisells Kopier.

y 8 Bl.

^ ^ ^ 1 2 36^ 4 Blade af Slagscener fra forskjellige Folk;

nemlig: Battaglia Italiana, Spagnola, Alle-

mana og Fiamenga.

1237. — 8 forskjellige Blade.

Beham, II. S. Apostlen Mathæus. B. 55. Fortrinligt

Tr.

1239. — 2 smaa Bl. B. 196 og 197. Nyere Tryk.

Nr. 197 har en Rift.


72

Beham, H. S. Den liellige Jomfru med B arnet

B. 123. Opkl.

— „An Dir hab icli gerisen — B. 230.

— Kristus i Skyerne.

Træsnit.

1243. — Kvinder i Badet. B. 167.

1244. — ? En lignende Fremstilling.

v/C 1245. Binck, Jac. Saturnus; af Rækken B. 26—45.

12^6. — Soldater ved Spil. B. 74. Meget plettet.

”2 ^ 1 2 4 7 . Bry, Theodor de. De Hoopman va Narheit, med

— Hertugen af Albas Billede. Yderst sjel-

dent.

^ ^ 1 2 4 8 . Bry, Joh. Th. de. E t Tog af Soldater i gammel

‘ Dragt.

1249. — Dødens Seierstog; Soldatertog med mange

Fanger.

Begge ret gode Tryk.

Burgkmair, II. Samson og Dalila. B. 6. (Træsnit);

Godt Tr.; Skjoldet. Beskad. i et

Hjørne.

Cranach, Lucas. Adam og Eva i Paradis. B. 1.

— Den hellige Familie. B. 4.

— Den lille Frelser. B. 73.

— Paris Dom. B. 114. Sm. Tr.

— Stor Ridderkamp. B. 125.

— Nadveren. Heller 250.

— Johan den Bestandige. Heller 607.

— Titelblad til Luthers Bibel.

1259. Burer, Albr. Kristi Hudflettelse. B. 8. Noget

beskad.

— Den hellige Georg tilhest. B. 54.

— Den store Lykke over Skyerne. B, 77.

Noget beskad. Opkl.

Dur er, Albr. En Mand tilhest (Den lille Kurér).

B. 80. Kopi til den modsatte Side.

1263. — Damen tilhest. B. 82. Svagt Tr.

1264. — De tre Bønder i Samtale. B. 86.

Svagt Tr.

1265. — Den hvide Hest. 1505. B. 97. Med paasat

Rand.

y Træsnit.

1266. — Samson og Løven. B. 2.

— Flere Personer i Bad. B. 128.

Eimmart, G. C. 6 Blade Afbildninger af Niirnbergs

Fæstningsporte; nummererede fra 1—6.

^ ^ " 1 2 6 9 . Ermels, Joh. Fr. 4 Blade af en Række Landskaber

med Ruiner; de tre Aftr. før Nr.;

y det 4de bet. med Nr. 4.

t--x^/"1 2 7 0 . Franck, Joh. Ulr. En arrig Kvinde afholdes af

y et Par andre fra at anfalde en fjerde. Opkl.

Glockenton, Alb. E t Blad af Lidelseshistorien.

B. 12. Gammelt Tr., men dobbelt tilhøire.

1272. Gottich. 8 smaa Blade med for sk j ellige Figurer.

« °pu -

Ileyden, Jac. van. Portræt af den berømte Nar

Claus.

1274. Hollar, Wenzel. Portræt af en yngre Mand med

Overskjæg og en stor Turban. (H. ad vivum

del. 1637, et fec. 1645). Besk. indenf. S tr.;

y OpM.

i/tø 1275. — Portræt af Joh. vonBalen; eft. Konstneren

selv. (Meyssens exe.)

1276. — Portræt i Profil af en Dame med en stor

Pibekrave. 1645. (rundt). Nyere Tr.

1277. — Portræt i Profil af en Dame med Hue og

hvid Krave. 1645. (rundt). Nyere Tr.

73


74

1278. Hollar, Wenzel. To kvindelige Hoveder paa et

Blad. 1645. Gammelt Tryk. Rand paasat.

- Fire kvindelige Figurer i rige Dragter; udklippede

og fastklæbede paa ét Stykke Papir.

- Grev Staffords Henrettelse d. 12. Mai 1641.

Nyere Tr. med f. M.

- Bekjendtgjørelse af Freden d. 5. Juni 1648.

Nogle Folder og et Hul i Midten.

E t lidet Søstykke med en Jagt ud for

~ T Harlem; Bet. 1.

12S3. — „Navis bellica Hollandica“. 1647. Godt Tr.

vi284 — „Navis mercatoria Holl. par Indias Orientales.“

1647. Gammelt Tryk.

1285. — Tre større Krigsskibe og en Galei i Storm.

1665. P. Stent exe.

1286. — 3 Blade Søstykker, efter Peters. Svagere

y Tryk.

/x> ^ 1287. — Hollandsk Yeirmølle; eft. Breughel. 1650.

Godt Tryk.

1289. — E t aabent Skovparti med Figurer; eft. Artois.

1290. — Prospekt afD ortrecht; efter Peters. Fortr.

Tryk.

129.1. Hopfer, Dan. Jesus forkynder Apostlene deres

Sendelse. Forskj. Fremstillinger paa et Blad..

B. 32.

y f y 1292. — De tre tydske Soldater med Hellebarder;

B. 61. Kraftigt Tr.

1293. — Officeren med Piberen, Trommeslageren og

to Soldater. B. 66.

r i 294. — Femten smaa Hoveder paa et Blad. B. 78.

1295. — ? E t allegorisk Blad. Bet. med Konstne-

rens Mærke. Findes ikke hos Bartsch.

Opkl.

1296. Krausin (’ Kuset) Johanna Sybilla. 10 Blade a f

Carl V af Lotliringens Bedrifter i Ungarn;

efter le Clerc. Opkl.

1297. Krug, Lucas. To nøgne kvindelige Skikkelser,

sete fra Ryggen. B. 11.

Meyer, C. De tre Heste og de to Mænd. Nagler

Nr. 37.

Meyer, Joh. 4 Blade Rytterfægtninger; efter

Wertmiiller. Nr. 1, 2, 5 og 6 af Rækken

paa 6 Blade. 2det Tryk med Schmid-

y hammers Aclr. paa det første Blad.

Olrniitz, W. Den hellige Sebastians Martyrdød;

" y B. 30.

75

Pedinger, Martin (findes ikke hos Bartsch). To

smaa Blade med Ryttere. Bet. M. P. Det

ene lidt beskad.

1302. Pencz, Georg. To Blade af Tobias Historie;

. neml. Nr. 2 og 4. B. 14 og 16.

1303. — Den rige ved sit Bord, Lazarus paa Jorden

udenfor. B. 65. (Nr. 1 af Rækken B.

65—67).

y f e 1304. — Tarquinius trænger ind i Lukretias Kammer.

B. 78. (Nr. 1 af Rækken 78—81).

1305. — Lukretia dræber sig selv. B. 79. (Nr. 2

af s. R.).

^ ^ 1 3 0 6 . — Horatius Cocles forsvarer Broen. B. 80.

y (Nr. 3 af s. R,).

u /tø 1307. — Porsenna erfarer Cleolias Flugt. B. 81.

(Nr. 4 af s. R.).

Ar. 1304— 7 i gode, gamle Tryk. Det forste opkl.

1308. Roos, Joh. II. Mulæseldriveren under Porten

tilhøire og de tre Faar. B. 15.

1309. — Mulæseldriverne med deres Dyr under Ruinen,

i Forgr. en Ged og nogle Faar. B. 24


1310. Roos, Joh. E. Æslet og Faarene. B. 28.

1311. Rugendas, G. Ph. 5 Blade med Ryttere i Landskaber.

Bet. med Nr. 1, 2, 4, 5 og 6. Nr.

1, 2 og 6 med Ridingers Adr., Nr. 4 og 5

med Wolfls Adr.

1312. — Række af 6 Blade med Bønder og Ryttere

(Capricci di G. P. R.). Aftr. med Nr. og

Wolffs Adr.

1313. Sandrart, Joach. E t Udbrud af Bjerget Vesuv.

Gezeichnet durch S. 1631.

Schaeufjelein, 11. L. 2 Blade af Hr. Tewr-

danncklis Historie.

— To Figurer ad B. 103. Besk. indenf. Randen.

— En Mand og en Kone foran en pludselig

Afdød. B. 126; af Joh. von Leonrodts

✓ Himmelwagen und Hollenwagen.

131Z- — 2 Blade med flere Figurer.

1318^ — En Fremstilling af Luthers Levnet.

; 1319. Schon, Martin. Tre halve Figurer med Turbaner.

Nr. 15 af de Blade, som bære

Schøngawers Mærke, men af Bartsch er-

Idæres for uægte.

1320. Schenfeld, J. M. En Filosof i Betragtninger

(Yanitas —). Stærkt besk.

y/fø 1321. Solis, Vir g il. Nadverens Indstiftelse. B. 20.

— 2 Blade af Temperamenterne. B. 178 og 181,

neml. 2: Colericus og 4: Melancolicus.

— Tretten tydske Soldater i forskjellige Øvelser.

B. 261.

1326. — Kristi Daab (Træsnit). Nyere Tryk.

1327. — ? 8 smaa Blade med mythologiske Fremstillinger

i Ovaler med Omskrift.

1328. Spielberg. Landskab med Ruiner.

76

< ^ 1 3 2 2 - Umbach, ./. David siddende med Goliatlis Hoved.

Nagler 9. Smukt T r.; Opkl.

1330. — Susanne, beluret af de to Gamle. N. 14.

t ^ l 3 3 1 . — Lazari Opvækkelse. N. 53. Godt Tryk.

1332. — Den barmhjertige Samaritan betaler Vær-

_ ^ ten Penge. N. 55. Nyere Tryk.

t/ t y 1333. — Cimon i Fangenskab ammet af sin Datter.

N. 117.

1334. — En lille Pige og to Drenge i Ilønsegaarden.

N. 158.

77

2. Tydske Konstnere fra det 18dc Aarhundrcde.

1335. Albrecht. Forskjellige Personer mellem Ruinerne

.af en By.

1336. Bause, I. F. Den Betroede; efter Kupetzky.

Smukt Tryk. En ubet. Feil paa Figurens

Hals.

1337. — 11 smaa Raderinger af forskjelligt Indhold

efter Oeser. Paa 2 Blade.

1338. Beich, J. F. En Bjergegn i Tyrol.

1339. — En Vei gjennem en Klippehule.

1340. — E t bjergfuldt Landskab med tre smaa

Vandfald.

1341. Bemmel, P. v. Række af 3 Blade Landskaber

med Klipper og Vandfald. Det ene smukt

Tryk med Ostertags Adr.; de andre uden

Adr.

1342. Bergmuller, J. G. Fremstillingen i Templet.

1343. Bihel, V. 3 smaa Blade. 1784. Bet. Nr. 3r

4 og 5.

1344. Bissel, A. Landskab; eft. Fr. Kobell.

1345. Bolt, F. 2 Blade af forskjelligt Indhold.

1346.. Brandt, F. Torvet i Triest med mange Figurer.


1347. Brandt, J. C. 3 Blade Landskaber med Bygninger.

1348. Brinckmann, P. /7. 2 Blade Landskaber.

1349. — Tisbe, som dræber sig ved Pyramus’ Lig.

1S50. — Hvilen paa Flugten til Ægypten.

1351. — Den hellige Familie med Johannes.


1386.

1387.

1388.

1389.

1390.

1391.

1392.

1393.

1394.

1395.

1396.

1397.

1398.

1399.

1400.

1401.

1402.

1403.

1404.

1405.

80

Chodowiecky, D. N. 10 Blade af Rækken paa

12 til Oberon; eft. Chodowiecky stukne af

C. Geyser. Nr. 2 og 3 mangler.

— Række af 12 Bl. til Giis Blas de Santilane;

eft. Ch. af C. Geyser.

— 12 Blade til Gesners Digte; eft. Cli. stukne

af D. Berger.

— 10 Blade af en Række paa 12.

— En Række paa 12 Blade.

— 13 Blade af forskj ellige Rækker, mest med

historiske Fremstillinger.

— 79 Blade af og efter Chodowiecky. For

det Meste syage Tryk.

Christ, J. F. 4 Blade med Hoveder og Figurer.

Barnstedt, J. A. 6 Blade med Havepartier og;

Ruiner; eft. Schubert.

— En Villa; eft. Klenze.

— Det gamle Lavinium; eft. Reinhardt.

Derichs, S. de. Ruiner af romerske Bygninger.

Dieffenbrutiner, G. Nogle Kvinder understøtte

en Daanende.

Diemar, N. En liggende nøgen og tre andre

Figurer.

— Billede af en ung Kvinde med bred

Hat.

— Billede af en ældre Mand med bred Hals­

krave.

Dietrtch, C. W. E. Bissekræmmeren. 1741. I

Ostades Maner.

— Skjærsliberen. 1741. I Ostades Maner.

Smukt Tr.

— Rottegiftsælgeren. 1732.

— Flugten til Ægypten, en Engel holder en

F akkel.

81

1406. Dietrich, C. W. E. De omvandrende Musikanter.

1407. — Den blinde Belisar med Hjelmen. 1762. I

Salv. Rosas Manér.

1408. — Ofring til Pan. 1741. Sm. Tryk.

1409. — Landskab med en Træbro. Smukt Tr.

1410. — Landskab med en Vandmølle. 1742. Smukt Tr.

1411. — Veien til Byen. 1742.

1412. — Landskab med en tobuet Bro. 1744. Fortr.Tr.

1413. — Landskab med en Flok Kvæg ved en Ruin.

Fortr. Tr.

1414. — Hytten paa Klippen.

1415. — Landskab med Vandfald. 1744. Smukt Tr.

1416. — Kapellet paa Klippen. 1744. I Everdingens

Manér. F. M.

1417. — Landskab med Ruiner. 1757.

1418. Dietzsch, J. C. Landskab med Klipper. Bet. 6.

Knorrs Adr.

1419. Dillis, Georg. Landskab med Træer paa en

1420. —

1421. —

1422. -

1423. -

1424.

1425.

1426.

Fjeldvæg. Sv. Tr.

En Ko, staaende mellem Geder og Faar.

Sm. T r.; Besk. indenfor Str.

Skovparti med et Bondehus. 1793.

E t Bondehus omgivet af Træer.

Klippeparti med en Kvinde tilhest paa en

Bro. I Everdingens Manér.

Aabent Skovparti med tre Jægere.

En Træbro over en Aa. 1806.

Skov med en omstyrtet Træstamme*

Det Indre af en Skov med en Bæk. 1793.

Fortr. Tr.; Br. M.

En Træbro, som fører til en Landsby.

1806. F. M.

1429. DUlis, hjnatz. Enden af et Skur.

G


82

1430. Domer, F. To Blade: a) E t Barneliovecl; eft.

Mieris. b) E t Landskab.

1//& 1431. „ During erT D. Landskab med en Bro over et

' Vandfald.

1432. — Stort Landskab med en Vindmølle.

^ ^ 1 4 3 3 - Ehinger, G. I Anledning af Freden 1703. Vers

/l, 1434.

paa Bagsiden.

Ehrenreich, /. B. 5 smaa Blade, nemlig: a)

Tre Halvfigurer i østerlandsk D ragt; b) Tre

Munke og nogle andre Figurer udenfor en

Kirke og c) En østerlandsk Mand og Kvinde

i et Landskab.

1435. — Buste af en Mand i nederlandsk

efter van Dyck.

Dragt;

, _£7s Blade angives kos Nagler som sjeldne.

Ehrlicii, C. G.

henstein).

Fjeldparti med en Ruin (Ho-

1437. Eichler, G. „Out Roomen buiten Haarlem“ ;

Haveparti.

Eisemann. To Blade Aarstider, nemlig: a) Ver

og b) Hiems.

g ^ J 4 3 9 , Eler s, J. G. Køer og Faar i et Landskab.

1440. Ferg, Fr. da Paula. 5 Blade af en Rækko#^?^

Landskaber med Figurer. Gode Tryk af

1441.

disse efter Nagler yderst sjeldne Blade.

Firmian, Lactanz, Grev af. 5 Blade med

skj ellige Hoveder.

for-

1442. Fokke, S. Scene under en Oversvømmelse.

1443. Fratrel, J.

Almisse.

Den hellige Nikolai uddelende

1444. Frey, J. M. Landskab; eft. Wagner.

1445. Friedrich, /).

Schøn.

i7. Det Lidre af en Gaard; eft.

1446. Fiissli, R. Portræt af Conrad Geyger.

83

1447. Fiissli, B. Portræt af Rod. Meyer.

1448. — Portræt af Rod. Werenfels.

1 4 4 9 . — To Figurer ved et Stenmonument.

1450. Gabet, Fr. Syv Landskaber efter Weirotfer og

Molitor, med Titel; 8 Raderinger paa 3

Bl. F. M.

1451. Gejger? En Spillemand. F. M.

1452. Gessner, Sal. Haveparti, en Kvinde henter Vand

ved en Kilde. Smukt T r.; F. M.

1453. — E t lille Skovparti med Kvæg.

^1454. — Landskab med en Kilde; i Waterloos Smag.

— Kvindelige Figurer i en Skov. Fortr. Tr.

F. M.

1456. — E t Blad af Gullivers Reise til Lilleputterne.

1457. — En Nymfe baaret gjennem Vandet af en

Satyr.

1458. — Nymfer ved en Kilde.

1459. — Hylas røvet af Nymferne. Smukt T r.;

F. M.

^ ^ 1 4 6 0 . — En Satyr belurer sovende Vandnymfer.

Sm. Tr.

''1461. Glume, I. G. En ældre Mand læsende, bag

ham en yngre.

1462. — ? En gammel Kone med en Bog.

^ ^ 1 4 6 3 . Goethe, Wolfgang von. To Blade Landskaber

med Vandfald; efter A. Tliiele. Sjeldne

Blade.

^ ^ 1 4 6 4 . Goez. J. Fr. To smaa Blade til Langs Taschenbuch

for 1797.

1465. Graff, A. Konstnerens eget Portræt.

1466. — Portræt af Kjøbmand Basse. Fortr. Tryk.

1467. Gr assy, J. Landskab med fire Træer.

1468. Giinther, C. A. Ruiner af Frauenstein og Kloster

Zelle. 2 Blade.


4

84

Gunther, C. A. 9 smaa Blade, mest med saxiske

Egne.

1470. Hackert, J. Ph. Række af 6 Blade: Egne i

Normandiet. 1766. Flere i smukke Tr.

Hagedorn, C. L. 4 smaa Blade Landskaber.

1744.

1472. Handmann, E. Hovedet af en jødisk Ypperstepræst.

1473. Harlmann, Jo/i. 2 Blade: a) Bjerglandskab

med et Gjærde. Opkl. b) Maaneskinslandskab.

1474. Haubenstricher, P. De hellige Eremiter Paulus

og Antonius; efter Schmidt.

1475. Hauber, ./. Den hellige Jomfru med det sovende

B arn; efter van Dyck. F. M.

— Den gamle Kone, som piller Lus af en

Dreng; efter Murillo. Br. M.

Heideloff, J. Klippefuldt Landskab. 1792.

Heilmann, X C. Landskab med en Ruin. 1758.

Heimlieh, i). 2 Blade: a) Drottenhausen ved

Strasborg; b) Elsassisk Landskab med

Vandfald.

— Række af 6 smaa Landskaber med Nr.

1— 6.

1481. Hertel, J. G. excud. Mandshoved med Skjæg.

Diepolo delin.

1482. Hess, L. 6 Bl. Sveitserlanclskaber.

1483. Her singer, A. Et liggende F aar; efter Roos.

F. M.

Hoch, G. Fr. En Rytterfægtning udenfor en

Fæstning.

Holzer, Joh. 2 Bl.: a) Hyrdernes Tilbedelse,

b) Kongernes Tilbedelse.

1486. — En kvindelig Halvfigur med bred Hat. Opkl.

%

1487. Holtzmann, C. F. „Der Creutzthurm zu Dresden".

Br. M. Plettet.

y l4 8 8 . — Landskab med et forfaldent Taam.

j^^L 489. — Bønder i en Stue. Opkl.

^ ^ 1 4 9 0 ^ Jantscha, L. 2 Blade: a) Kirken i Mødling.

b) Landsbyen Brunn.

1491. Jungwierth, F. X. Portræt af J. B. Straub;

efter Oefele.

.1492. — 2 Blade Hoveder; efter Piazetta.

1493. Kaufmann, Ang. En Kvinde læsende i en Bog.

Med Boydells Adr. 1781.

1494. — En ung Pige flettende sit Haar. Opkl.

1495. Ketterhoven, M. En gammel Østerlænder i en

Lænestol; efter Rembrandt. 1795. F. M.

1496. Klass, Fr. Ch. 2 Blade Landskaber med

Fiskere.

85

1497. — 2 Blade Landskaber med skovrige Klippeegne.

1775.

1498. — 2 mindre Landskaber; det ene efter

Waterloo.

1499. Klengel, J. C. 2 Blade med siddende kvindelige

Skikkelser.

1500. — 3 smaa Blade med forskjellige Figurer.

1501. — Morgenlandskab; en Hyrde med Faar.

Opkl.

1502. — Daphnis og Cloe. 1784. Sm. Tr.

1503. — Landskab med en Faareflok.

1504. — En natlig Ildebrand.

1505. — 2 Blade med Partier fra Roms Omegn:

a) Aquadotti vecchii. b) Il monte Testacio.

1506. — Lille Landskab med ud over Vandet ludende

Træer.

^JL507r Klingner, J. G. 2 Landskaber. 1775. -

1508. — ? Landskab med Kvægdrifter.


1509.

1510.

1511.

1512.

1513.

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

1520.

1521.

1523.

1524.

1525.

86 .

KobeU, Ferd. Række af 6 Blade med legende

Børn. Nagler 20—25.

— 2 smaa Blade: a) Drengen, som leger

med Hunden. N. 76. b) den sovende

Vandrer. N. 77.

2 Bl.: a) Kvinden med Drengen liggende.

N. 74. b) Den Sovende med sin Hund.

N. 75.

Række af 4 smaa Blade med Ruiner af

Porte. N. 88—91.

3 B l.: a) Skopudseren. N. 100. b) Den

liggende Bonde med Stokken, is. 101. c)

Svineliyrden. N. 102.

— 4 Bl. af en Række af 6 smaa Landska­

ber. Nagler 103—108.

— 2 Bl. af en Række af 6 smaa Landska­

ber. Nagler 112 og 113.

— 2 Bl. med Borgruiner: a) Det firkantede

Taarn med Skildvagten. 1773. N. 201. b)

Det Urkantede Taarn med V andspringet.

1773. N. 202.

— 2 Blade med Ruiner: a) Den gothiske

Kirkeruin med den store Bue. N. 203. b)

Buen med de to Skjolde og Hjelmen.

N. 204.

— Det gothiske Taarn med Stadporten. 1778.

N. 208.

— 2 Bl. Landskaber i Ovaler.

— 2 Bl. Landskaber i forskj ellig Størrelse.

Ko hl, CL Hoved af en skjægget Mand.

Kiihnel, Ch. Fr. Husarer om en Ild. 1776.

Kenig, F. N. 3 Blade med Billeder fra Ziirick.

— Festtog i en Landsby.

— Pigen, som kjærner. 1799. F. M.

. 1526. Kenig, F. iV. 2 Bl. med Bønderliuse. F. M.

y/fc 1527. Landerer, F. Den barmhjertige Samaritan; eft.

Rembrandt.

1528. — 2 Bl. Landskaber; eft. Pillement.

1529. — E t allegorisk Blad.

1530. Legros, S. 2 Blade Landskaber.

1531. Lerchenfeld, Mariane, Grevinde af. 2 smaa Bl.

Landskaber.

1532. Leybold, J. F. En siddende Kvinde med Bøger;

efter Guibal. 1778. F. M.

1533. Lips, IL En Portrætmedaillon.

1534. Magnis, Fr., Grev af. Landskab.

1535. Maria Anna, Erkehertuginde. En staaende Figur;

set bagfra.

1536. Mari;, Q. Landskab med Bygninger; efter Prand.

1537. Massinger, A. 2 Blade med F aar; efter Roos.

1538. — 2 Bl. med Køer.

y 1539. — Den hellige Familie, Barnet diende.

1540. — 2 Blade med forskj ellige Dyr.

1541. — 2 Blade Hoveder.

1542. Mechau, J. W. Lukretias Død; egen Komposition.

1543. — Række af 14 Bl. smaa Landskaber med

Titel. 1778. F. M.

1544. — Bjergegn ved Subiaco. F. M.

1545. — Den hellige Franciscus’ Hospital ved Subiaco.

F. M.

Meil, J. W. 6 Blade med forskjellige Dragter.

— 2 Blade med Bævere.

— 3 Blade med Karrikaturer.

— 2 Blade med Landskaber.

Meyer, Fel. 3 Bl. smaa Landskaber.

— 2 Bl. større Landskaber.

Meyer, J. H. 2 Blade Landskaber.

87


1553. Morgenstern, J. L. E. Det Indre af en gammel

Fængselsbygning.

Muller, Fr. C Maler-Muller). De omvandrende

Spillemænd med Aberne. Kraft. Tr.

— Gadesangeren. Kraft. Tr.

Maller, Josef, A. Den hellige Jomfru med

Barnet, som patter. Bet. Adam Muller.

Angives af Nagler som sjeldent.

1557. Nathe, Ch. Gruppe af fire Drenge.

1558. _ Landskab med et Mindesmærke paa en

Klippe. Br. M.

1559. — 3 Raderinger med forskjellige Dyr; paa

et Blad.

1560. Nothnagel, J. A. B. Englen fører Petrus ud af

Fængslet.

— En ung Mand med en Abe paa Haanden.

— Den Gjerrige med Brillerne og Pengesækken,

— Den læsende Eremit.

— Bønder, som holde Vagt ved en Ild.

— Skoflikkeren og hans Kone.

— Billede af Frankfurter Jøden Bar.

— En ældre Mand med stort Skjæg og bred

Hat.

15G8. O eser, A. Fr. Kristi Omskjærelse; efter van

Eckhout.

15fi9. Palcho, F. C. Den hellige Jomfru med Barnet.

1570. Pfenninger, M. Møllen; efter Loutherbourg.

1571. Pondhemer, Kilian. Borgen paa Bjerget; efter

Fendi.

1572. _ Stift Mølk; efter Kininger.

1 5 7 3 . __ 3 smaa Blade med Bygninger; efter Runk.

1574. — 2 Bl. Landskaber; efter C. Brand.

1 5 7 5. _ 3 Bl. Landskaber; efter Molitor.

1576. — 2 Bl. med det Indre af nogle store Hvælvinger.

1577. Pondheimer, Kilian. 2 smaa Blade med Landskaber.

1578. — 8 Blade Landskaber; efter egne Tegninger.

1579. Prenner, A. J. En ældre Mand i en Lænestol;

efter Tintoretto. Opkl.

1580. Prenner, G. C. Carl V og Alexander Farnese

drage ind i Paris; efter Zuccaro.

1581. Prestel, J. Th. Kristi Lig, begrædt af Maria,

Magdalena, Johannes og en Engel; efter

van Dyck.

1582. Prestel (del. et fec. aqu. f.) En Geistlig og tre

Tiggere; efter Guercino. Br. M.

1583. Rauscher, F. E t Landskab med skovbevoxede

Klipper.

1584. Reclam, Fr. Række af 8 italienske Landskaber,

med Titel. 1765.

1585. Richter, I. C. 2 Blade: a) Oswitz. b) Die

Pfarr-Briiche bey Breslau.

1586. Riedel, .4. II. Jomfruen med Barnet i et Landskab;

efter Baroccio. F. M.

1587. Riedel, J. A. En Kriger med en Partisan; eft..

R. de Gelder.

1588. — En gammel Mand med hvidt Skjæg; efter

Rembrandt.

1589. — En gammel Mand med perlesmykket H at;

efter Samme.

1590. — En gammel Kone (Rembrandts Moder);

efter Samme.

De tre sidste i Aftr. med Herteis Adr.

1591. Riedinger, J. E. En Hjort i Løb i en Skov.

1592. — E t Egern og et andet Dyr i en Skov.

.1593. — Carl Alexander, Hertug af Lothringen og ^ ^ ^ y

Bearn. F. M.

1594. — Georg H, Konge af Storbrittanien. F. M„ ^ / A


90

1595. Riedinger, J. E. Peter, russisk Storfyrste. F. M.

^ 1 5 9 6 . Rieger, J. 5 Bl.: a) 4 Landskaber, b) en

kvindelig Figur.

1597. Rode, C. B. Simei for Davids Fødder. 1775.

1 5 9 8 . _ Hjob understøtter de Trængende. 1778.

1599. _ Kulsvieren befrier den røvede saxiske Prinds.

1781. Dobbelttryk tilhøire.

1600. Rode, J. //. En ældre Kone med en Bog i sin

venstre Haand.

1601. iJoos, 3. (Rosa). Landskab med Geder og Faar.

1789.

1602. Rosenberg, J. C. Tf. 8 forskjellige Hoveder;

det ene i 2 Exempl. 9 Blade.

1603. Rosenberg, J. G.? E t Landskab.

1604. Schenh, P. excud. Billede af Leipzig. 1705.

1605. Schletter, S. G. 3 Blade Landskaber, efter

Weirotter og Gessner. F. M.

1606. Schmidt, G. F. Billede af en midaldrende

Mand med kort H aar; efter Rembrandt.

1754. Jacoby 118. Svagt Tr.

^ S ^ /f i3 L 6 0 7 . — En ung Pige med enM ops; efter G. Flinck.

1766. Jac. 126. Godt Tr.

^ •■Y ^ /W£

7 1609.

zM

Jødebruden; efter Rembrandt. 1769. J. 128.

Prindsen af Geldern truer sin fangne Fader

efter Rembrandt. 1756. J. 157.

1610. — Kristus med Tornekronen, fremstillet for

Folket; efter Rembrandt. 1756. J. 159.

1611. — Jairi Datters Opvækkelse; efter Rembrandt.

1767. J. 165.

1612. — Fremstillingen i Templet; efter Dietrich.

1769. J. 167.

1613. — Apostlen Peter, knælende angerfuld; efter

F. Bol. 1770. J. 170. Smukt Tr. Br. M.

91

1614. Schmidt, G. F. Loth og hans D øttre; efter

Rembrandt. 1771. J. 173. 3die Tr.

1615. Schumann, J. G. Landskab med to Bønder

paa en K arre; efter Ruisdals Maleri i

Dresdener Galleri.

1616. Schiitz, C. G. 2 Blade Rhinegne med vide Udsigter.

1617. Schiveyer, I. P. Hyrden og Hyrdinden ved

Kilden, omgivet af Hjorden; eft. Roos. F. M.

1618. — Tre Køer foran et Bondehus; eft. v. Dongen.

1619. Scotti, A. M. Vandfaldet i Ejsenau.

1620. — 3 smaa Blade; det ene efter Weirotter.

1621. Seidl, A. 7 Blade med Studier af forskjellige

Hoveder og Halvfigurer.

1622. Sigrist, Fr. Loth og hans Døttre. Dobbelttryk

over hele Bladet.

Speer, M. E t stort Slag, tilhøire en brændende

By. (Efter Nagler meget sjeldent).

— Simon Magerens Fald; efter SolimenasMaleri

i Theatinerkirken i Neapel.

1625. Stadion, F. C. Greve af. 2 Blade Landskaber.

Stark, J. C. Række af 4 smaa Landskaber.

^ ^ 1 6 2 7 ._ Steinkopf, J. F. Landskab med et Kjøretøi og

tre Heste.

Stolberg, C♦ II. Fyrste af. Landskab med en

Flod; i Forgr. en Bonde.

1629. — E t Vagtmandskab foran et rundt Taarn.

1630. Storcldin, J. J. En Allegori; efter Guibal.

1631. — Samme Blad.

1632. Thiele, J. A. Den gamle Elbport ved Pirna.

1742.

1633. — Bjerglandskab med fem Bønder. 1742.

1 6 3 4 . — Skovparti med en K irke; Hyrder med Kvæg.


92

1635. Thiele, J. A. „Vue de la ville royale et electorale

de Dresde.” 17*26.

1636. Thier, B. B. En Hyrde med en liggende Ko

og en staaende Tyr.

1637. Thomann, II. 4 Bl. af en Række af 6 Skovlandskaber

med Figurer.

1638. Thourneyser, J. J. Portræt af en fyrstelig Person,

baaret al to allegoriske lig u rer; eft.

Dauphin. H ar en Rift foroven.

1639. Tischbein, I. H. iden Ældre). Thetis og Akilles;

efter Konstnerens eget Maleri. Lidt pi.

1640. — Venus og Kupido, sovende under et Telt.

F. M.

1641. Troger, P. Josef med Barnet, som kjærteg-

ner ham. Aftr. med Winklers Ådr.

Troli, II. Landskab med Træer paa en Skraa-

ning. Sm. Tr.

1643. Winger, J. C. Landskab med Figurer og et

Vandfald.

1644. Veith. Haveparti med et Vandfald; efter Gunther.

Opkl.

,1645. Wagenschon, F. Neptun og Thetis. 1784.

'1646. Wagner, I. G. Hyrden tilhest med de tre Oxer.

Nagler 6. Sjeldent.

1647. Wagner, J. Landskab med en Landsby.

1648. Wehle, II. T. Skovparti med høie Træer. Aftr.

før Konstnerens Navn.

1649. Weirotter, F. E. En trebuet Bro over et Vandfald.

Bet. med Konstnerens Navn og Nr. 55.

1650. — Ruin af et firkantet Taarn med et Par

Buer. Bet. som Foregaaende med Nr. 2.

1651. — E t Kloster med sin Kirke. Bet. som Foreg.

med Nr. 3.

1652. _ 2 Bl.: a) Landskab med et fritstaaende

93

Dueslag. Bet. med Konstnerens Navn og

Nr. 3 foroven, b) Landskab med Bygninger

med et Dueslag paa Taget.

Foreg, med Nr. 2.

Bet. som

1653. Weirotter, F. E. Landskab med to Mænd i en

Baad. Bet. foroven tilv. 7; med Konst­

1654. —

nerens Navn.

Aabent Skovparti ved en Flod; i Forgr. to

Mænd. Bet. foroven tilv. 8; ligel.

1655. — Landskab med en Mand og en Dreng paa

en Vei nedad Fjeldet. Bet. foroven tilh. 2;

ligel.

1655 b. — Række af 4 B l.: de fire Aarstider, fremstillede

i Landskaber med Figurer; efter v.

Goyen. Gode Aftr. med Hugniers Adr.

1656. — Natligt Landskab med Figurer. Bet. med

, Konstnerens Navn og Nr. 3.

^>£-1657. — Fuldstændig Række af 12 Blade med B ø n - J ^ u ’

derhuse; med Titel. Tilegnede Wille. Smukke

Aftr.

/

1658. — 3 sinaa Blade af forskjellige Rækker.

1659. Weiss, B. I. Den hellige Familie; efter Guido

Reni. Nagler 40.

1660. — Den hellige Familie under et Træ.

ler 61.

Nag­

1661. —

Fodvadskningen; Cavalieri Celesti pinx. N.

84. Opkl.

Kristus med Tornekrone og Kors.

I. Weiss (ikke hos Nagler).

Bet. B.

1663. — En ung Dame med et Brev og et Barn.

Weiss inv. et pinx. N. 111.

1664. — En gammel Østerlænder med Skjæg og

Turban. N. 27.


94

1665. Weiss, B. 1. Billede af en Mand med langt

H aar (WeissV Fader). N. 10.

— En Jødinde med en Pære (ikke hos Nagler).

^667*. — 8 smaa Blade med forskjellige Hoveder;

tildels efter Rembrandt.

1668. Weitsch, J- F. 2 Blade med Køer og Faar.

Bet. med Konstnerens Navn og Nr. 2 og 4.

4 Blade med Faar. Bet. med Navn og

Nr. 2, 3, 4 og 5.

1670. Wille, J. G. Fuldstændig Række af 12 radered e

Blade efter Parroeel; le Blanc 7 4 -8 5 .

Gode Aftr. med Iransk Titel: Reitres et

Lansquenets. Dediés å . F. M.

1671. Wocher, Th. Tre Østerlændere, den Ene sid­

dende, i Samtale. 1 < 76.

1672. Wiist, J. II. Landskab med en Hytte og tre

Figurer ved Vandet. 1768.

1 0 7 3 . — Samme Blad. Br. M.

1674. Zick, Jan. Kongernes Tilbedelse.

3. Tydske Konstnere fra det 19de Aarhundrede.

1675. Achenbach, A. En Fislcerkjælling mod e t_Par^---------

/ ’ Kurve. 1839!

1676. — „Solch ein Moment wars”. (Waflensteins

Tod. 1 Aufz. 3 Auftr.) ^

, — — Landskab med et Bjælkehus ved Van

. S i-

/

Sm. Tr.

1678. — Landskab med et Vandfald i en Granskov.-----

1847. Fortr. T r.; Br. M.

1679. Adam, Albr. En Kuirassei.

1680. Adam, G. i BL med Fremstillinger af fal-

ziske Egne.

1681. Alton, E. de. „Oldenbameveld” ; efter Rubens.

F. M.

1682. August, Prinds af Leuchtenberg. 2 Bl. med Dyr

og Dyrelioveder.

1683. Aumiillcr, X 3 smaa Bl. med Landskaber.

1684. — 2 B l.: a) en Borg. b) et Landskab.

. ^ ,1 685. Bartsch, A. Portræt af Ferdinand Bol ; efter

Konstneren selv. F. M. i/Z /il/ti,

95

fro {tø, 1686. — 2 B l.: a) E t Hoved i Profil; efter Liévens.

/ b) En Mand støttende Hovedet paa venstre

Haand; efter Rembrandt.

1687. — Række af 6 Bl. med Køer og Faar. Br. M.

cfc- ^ / -1688. — Fire Stude i Vandet; i Baggr. Ruiner af

et Tempel.

1689. Bayer, II. 3 Bl. Landskaber med Træer.

1690. — 2 Bl. Flodpartier med Baade.

1691. — Landskab med en Kirke.

L^i^l092. Bellc, F. A. O. de la. 2 Blade med7 Kosakker.

1693. — 2 BL: a) Heste paa Marken, b) et Kjøretøi.

1694. — 3 BL: a) En Kosak indfanger to Pieste. b)

To Bønder tilhest, c) „Persische Art zu

rauchen”.

1695. Bendixen, S. 2 Blade Landskaber. F. M.

1696. Bergler, J. Albrecht Waldstein, Hertug til F rie s - ig ^ ly . 9J

land. Hel Figur. /

1 0 9 7. _ 2 BL med Bakkanter og Fauner. 1804 og

1805.

1698. Birmann, W. „Vue d’Interlachen”. 1821. F. M.

1699. Boerner, J. A. 2 Blade, det Ene efter Roos.

1700. Boerner, C. G. 2 BL med Figurer.

.&1701. Brauer, Fr. En yngre Mand med bred Hat og

langt Ilaar; Kopi efter Schmidt.

. 1702. Bremer. 3 Bl. af forskjelligt Indhold.

1703. Brennhauser. „Nicht alle Monche erfinden Pulver”.

Paa Silkepapir.

1704. Bruun. E t Landskab.


96

1705. Brtihl, C. G. Gøt/ von Berlichingens Borg Jaxt-

hausen. 1807. F. M.

1706. Burde, J. 2 Bl. med Kvæg.

1707. Burgdorfer, D. 2 Bl. med R yttere; efter Klein.

Paa Silkepapir. F. M.

Busse, G. Konstantins Basilica i Rom. Paa

Silkepapir. F. M.

1709. — Landskab med Storm; efter Crola.

1710. — Klippeegn i det nordlige Tyrol. i . M.

1711. Canton. 2 Bl.: a) To Køer. b) En Hund.

F. M.

t s f ø 1712. Clasen, L. 2 B l.: a) Maria med Barnet, b)

Keiser Fredrik, knælende for Henrik Løve.

F. M.

1713. Cogcls, ./. C. 2 Bl. Landskaber.

1714. Dallin ger von Balling, .4. 2 Bl. med Hoveder

af Køer; efter Roos. Sm, Tr.

1715. Dannhauser, J. 2 BL: a) E t Portræt, b) Tre

Drenge med en Kurv.

1716. Dies, A. C. Landskab ved Medea.

1717. Dunker, P. H. 16 forskj. Bl. med Landskaber

' ’ og Figurer

1718. — ? 2 Bl. Konturraderinger.

1719. Dt/c/c, H. 2 Blade af forskjelligt Indhold.

1720. Ebers, E. En Officer, som skjænder paa sin Karl.

1721. Ellenrieder, Maria. 2 Bl. med skjæggede Hoveder;

efter R. Langer. 1815. Br. M.

1722. Ender, Th. 3 smaa Blade Landskaber med

store Træstammer.

1723. — Landskab, en Vei gjenhem en udhulet

Klippe. Paa Silkepapir. F. M.

1724. — Aabent Skovparti. 1817. F. M.

1725. — En Blomsterudstilling. Paa Silkepapir.

1726. — ? 2 Blade Landskaber.

1/27. Erhardt, J. C. Gartner Boligen i Villa Borg-

y heses Have. 1816.

M Q 7 2 8 . — Russiske Munitionsvogne kjøre forbi Niirn-

bergs Grave. 1816. F. M.

1729. — En russisk Infanterist. 1815. F. M.

1730. En Bedende foran et Madonnabillede. F. M.

1731. — Landskab med en vandrende Bonde. F. M.

^ ^ 1732. — To gamle Bønder og en Kone i en Stue. 1817.

*^_17g3. — „Alter schiitzt vor Thorheit nicht”. Dobbelttryk

forneden.

1734. — 2 Bl. Landskaber i forskjellig Størrelse.

1735. Etzdorf, C. F. Landskab med en Vandmølle.

1736. Stort Landskab med Storm; efter I. CL

Etzdorf. F. M.

1737. Ewerhard. 2 Landskaber.

1738. taber. F. E t Bl. med 2 Raderinger, a) E t

Landskab; efter Theaulon. b) En Tyr ved

S , et Træ; efter Ommeganck.

1739. — E t Bl. med 3 Rad. a) To smaa Landskaber;

efter Legilion og le Gros. b) En

Bonde tilhest taler med en Kone, som bærer

et Lam; efter de Roy.

1740. Fendi, P. Kosakker tilhest; efter Du Vivie.

1741. Ferdinand, Prinds af Sachscn-Coburg. En portugisisk

Melonhandler. F. M.

j - 742. Fleischmann, F. E t Bl. med 2 Rad. a) Efter-

aarslandskab; efter Leypold. b) Kirken i

Graupen; efter Richter.

1743. Franck, A. Klippeparti. 1846. Paa Silkepapir.

F. M.

Frenzel, ./. G. A. Landskab med Ruiner. F. M.

— Landskab; efter v. Robden. 1827. F. M.

— Afbildning af en Kirke.

— 2 smaa Blade Landskaber. F. M.


98

1748. Frenzel, J. G. A. 2 smaa Bl. efter Claude Lorrain;

det Ene in dupplo. F. M.

1749. — 3 smaa Blade med saxiske Egne.

1750. — 4 smaa Bl. Landskaber.

1751. — 3 smaa Bl. med en Figur paa livert, F.M .

1752. Friedrich, L. En Kvinde, dækket af sit lange

Haar, i en hul Træstamme. F. M.

1753. Frommel, C. „Bey Syracus”. 1816. F. M.

1754. — 2 Blade med italienske Landskaber. Fortr.

Tr. F. M.

1755. — „Grotta delle Sirene a Tivoli”. 1814. Br, M.

1Z56. Fnes, F. C. E t Drikkegilde.

1757. Go/d, W. Det romerske Karneval. 1826. Br. M.

1758. Gard, G. Haveparti ved Dresden. 1833.

1759. Gauermann. 2 Landskaber paa 1 Bl.

1760. — Landskab efter Poussin. Har en Ilift.

1761. Geiger, P. I. N. 3 smaa Bl. med Figurer.

^ 1762. Geislcr, F. 9 Raderinger af forskjelligt Indhold,

paa 4 Bl.

1763. Gensler, TJ. St. Johannes Kloster. 1831.

1764. — En ung Mand i et hvælvet Rum, fordybet

, i Studier. F. M. Buddeus exe.

J&5. Gensler, J. Matroser i Samtale udenfor en Dør.

ø 1769

Buddeus exe.

Gessner. To Heste ved en Krybbe.

G er hårdt, Ed, Abbediet Altenberg ved Rhinen.

1834. Paa Silkepapir. F. M.

Gottschlick. 2 Blade: a) Orest jaget af Furierne,

b) Englen og Kvinderne ved Kristi Grav.

F. M.

Grimm, L. E. Tre Zigeunerbørn. F. M.

— 4 Bl. med mandlige Hoveder.

— 3 Bl. med kvindelige Hoveder.

— En Ugle i et Kirke vindue.

1773. Grimm, L. E. 2 Bl.: a) Villa Rapliael. b)

Gartnerboligen ved Villa Borghese.

1774. — 3 B l.: a) To Landskaber, b) E t Søstykke.

1775. Griessmann, C. W. Jairi Datters Opvækkelse;

efter Rembrandt. Kopi efter Schmidt fra

modsat Side. Smukt T r.; F. M.

1776. Groos, W. En Hyrdedreng.

1777. Grospietsch, F. „Tomba di Virgilio”. Sm. M.

1778. Haach. Portræt af en Mand med Pibekraver om

Hals og Arme.

1779. — E t Blad med forskjellige Aber.

*•^1780. Habenschaden, S. E t P ar Stude for en Ploug.

~~T Paa Silkepapir. F. M.

* ^ 1 7 8 1 . Uagenbeck, C. 5 smaa Bl. med Landskaber og

Figurer.

1782. Haldenwang, C. 6 smaa Blade med Havepartier.

1783. Haller. 2 Bl. Landskaber: a) „A Lichtenberg”.

, b) „Au Pare”.

~-^1784. — 2 B l.: a) Portræt af C. v. Mechel. b) E t

Barnehoved.

Hammer, C. G. 6 Afbildninger af B:lieder,

* kjøbte af den saxiske Konstforening. 1834

og 36; paa 2 Blade.

1786. Hammer, G. Vildsvin i en Mose. Paa Silkepapir.

F. M.

1787. Hartmann, C. En Skrædder i sit Værksted.

1788. Hartmann, M. C> En Mand paa sin Sofa.

. 1789. Harzen, G. E. 2 Bl. Landskaber.

t/tø 1790. Haun, A. Landskab. 1848. Paa Silkepapir.

F. M.

1791. Hederich, II. J. 2 Bl. Landskaber.

1792. Ilegi, F. En Kirke i Rundbuestil.

1793. — 2 B l.: a) Genf. b) Falkenstein.

99


1795.

1796.

1797.

✓ 1798.

lÅ 1799,

1800.

1801.

100

Hciche, J. Geder ved Foden af en Træstamme.

1842. Paa Silkepapir. F. M.

— En ung og en gammel Ged. 1840. Ligel.

Heideck, C. W. Postkarlen foran sin Hest. F.M.

— Hesten ved det store Træ. 1825. F. M.

— Den sovende Hund. 1825. F. M.

— Det liggende Æsel med de fire Kurve. 1831.

Paa Silkepapir. F. M. /aJ & t

— Det staaende Æsel med to Kurve og Driveren.

1832. Ligel.

Heidcloff, C. A. 4 BL, forestillende Hans Sachs,

Hans Rosenbliith, Michael Spring og Hans

Folz, med 4 tilsvarende Sange til Medlemmerne

af „die Liedertafel” i Niirnberg.

Æ ^ ^ 1 8 0 2 . Heinel, J. P. En S æ k k e p te ^ eA eiiF o lk efest i

Niirnberg. 1835.

tT- ty . 1803 Heinet, I. Hønsekræmmeren. Sm. Tr.

Heinzmann, C. Drengene og Æblekjællingerne.

da& w. 44806

1807

, 1809.

i8l0.

1811.

1812.

^ 1813.

1843. Paa Silkepapir. F. M.

Hess, C. Hovedet af en gammel Mand med

Kallot.

IIcss (E . C .?\ Kong Ludvig IV aLBayem.------

Mandshoved; efter Rembrandt. F. M._____

Hess, E. Skytter, der have bragt et Dyr til

Herregaarden. Paa Silkepapir. F. M.

Hess, P. En staaende Ko.

— Malerne i Sæteren paa Alperne.

Heydcclc, Ad. Yesta-Templet ved Tivoli; efter

Poussin. F. M.

— 10 BL Landskaber; efter Poussin, i et

Hefte: Dieci Paesi dipinti da Gaspare Dug-

het detto Pussino —.

Hillemachcr, F. Karl YIH af 1 rankrig; efter

T å

101

1’814. Hoffmann, F. Portræt af Margarethe Odilia

Hoffmann; efter Langer. F. M.

1815. Holbein, Therese. Landskab med Klipper.

1816. — Landskab med et Bondehus.

1817. Honeck, A. 3 Afbildninger af Malerier kjøbte

af den saxiske Konstforening i 1836, paa

1 Blad.

1818. Ilosemann, Th. Tre omvandrende Spillemænd.

F. M.

1819. Huber, F. 4 Bl. med romerske Prospekter og

Ruiner.

1820. Himmel, C. E t Landskab med en Hytte.

1821. Jacob i. C. R. 3 smaa Landskaber, de 2 med

Figurer.

Kielisinsky, M. 7 Blade med forskjellige Fremstillinger.

Kirschner, A. E. 3 Blade: a) En Gade i en

sydbaiersk By. b) En Ruin. c) E t Landskab.

F. M. a og c paa Silkepapir.

1824. Kirschner, J. J. 2 BL: a) „Die Burg von St.

Joh. Kirchhof aus gesehen”. b) „Die Burg

von der Mitternachts-Seite”.

Klein, I. A. 2 B l.: a) En ungarsk Lærredshandler.

b) Ruin af Johannstein.

— En Husar og en Dragon med fire Heste.

1811.

— En sovende Mand. 1812.

— Fire Østerlændere i Samtale. 1813.

— E t Bl. med 3 R ader.: a) En Ungarer-

1815. b) Caro. 1815. c) En Pige med et

Barn. 1819.

— Et Bl. med 2 Rader. a) Ridende Postkarl.

1816. b) En Pige, sønderrivende Kalenderen.

1817.


102

1831. Klein, I. A. Et Bl. med 3 Rad.: a) Et Gede-

Iioved. 1838. b) En Grævlingehund. 1815.

c) Allegro. 1815.

1832. — En Hest for en Karre. 1815.

1833. — En Wiirtsburger Skipper. 1815.

1834. — En Bondekone med en Kurv. 1817.

Ig 3 5 # — Dromedar og Kamel. 1817.

1 8 3 Q. — Den lemlæstede Kriger med sin Hund. 1817.

1837. — En Pudelhund. 1817.

1838. — En Bondeslæde. 1818.

1839. — To Bøfler. 1818.

1840. — En drikkende Hund. 1818.

1841. — Et Par liggende Køer. 1818.

1842. — To Køer paa Marken. 1818.

1 8 4 3 . — En græssende Hest. 1818.

1844. — En lænket Hund (Philax). 1818.

1845. — En Sæterpige fra Alperne. 1818.

1846. — Vædder og Faar. 1818.

1847. — „Barozzaro di Roma”. 1820.

1848. — En Brønd i Bern. 1820.

1849. — Et Æsel, belæsset med Kurve. 1820.

11850. — Kindlifresser-Brønden i Bern. 1820.

11851. — Et belæsset Muldyr. 1820.

11852. — Muldyr paa Eurca, belæsset med Ost. 1820.

0L853. — En drikkende italiensk Bonde. 1821.

Jl.854. — „Carretiere di Roma”. 1822.

1855. — En Æseldriver med Æsel og Føl. 1822.

1856. — Neapolitansk Frugtsælger. 1822.

1857. — „Gioncataro di Roma”. 1822.

1858. — Et sadlet Muldyr med Foderkurv. 1823.

1859. _ En romersk Bonde tilhest. 1824.

1860. — „Am Laufer-Brunnen in Bern”. 1824.

1861. — Neapolitansk Vogn med Oxer. 1824.

\1862. — En Reisende paa Scheideck. 1824.

103

863. Klein, /. A. Tiffon (Dansk Hund). 1824.

864. — „Auf einen guten 27ger Jalirgang”. 182CL

865. — En liggende Hund. 1826. Aqu. t.

866. — „Charetier frangais”. 1827.

867. — Ved Genfer Søen. 1827.

868. — Abetheater. 1828.

869. — Køer i Vandet. 1829.

870. — To liggende Køer. 1829.

871. — En romersk Oxedriver tilhest. 1829.

872. — En død Hest. 1830.

873. — En Lænkehund. 1831.

874. — En Hund, som gjør Ivonster. 1832.

875. — To Hunde ved Kisten. 1832.

876. — Hund og Kat. 1832.

877. — Kameler ved Strandbredden. 1832.

878. — En Driver med et belæsset Muldyr og ÆseL

1832.

879. — Moschetta. 1832.

880. — Sovende Jagthund. 1832.

881. — Romersk Bondedreng med et ædende Muldyr.

1833.

882. — Sovende italiensk Bonde med Hest og Æsler.

1834.

883. — Niirnberger Bondekjøretøi. 1834.

884. — Niirnberger Bondekjøretøi med Hest og

Oxe. 1834.

885. — To Køer ved en Vogn. 1834.

886. — Scene ved en Brønd i Genzano. 1835.

887. — En spansk Pilegrim. 1835.

888. — Guerilla (To Hunde). 1838.

889. — To Kohoveder. 1838.

890. — En Moldauer Hest. 1838.

891. — En Moldauer Hest med Grime. 1838..


104

h

1892. Klein, I. A. En Æ selrytter og en italiensk

1893.

Bondedreng. 1838.

— En sovende Hund. 1838.

1894. — Ponte Salara i Campagnen. 1839.

1895. — Kalve i Stalden. 1841.

1896. — Geder i Stalden. 1841.

1897. — „Buffalaro di Roma”. 1843.

1898. — En Kostald. 1843. Aqua tinta.

1899. — Heste i Stalden. 1843. Aqua tinta.

1900. -— Tyroler Kjøretøi. 1843.

1901. — En polsk Bjørn. 1844.

1902. — Hector (en Pudel med en Stok). 1844.

1903. — „Bei Sendling”. 1844.

1904. — „Am Starenberger See”, 1844.

1905. — Titel til Kleins Raderinger. 1844.

1906. — „Am Vierwaldstadter See bey Fliielen”.

\

1844.

1907. — „Aus der Affenbude”. 1845.

1908. — Miinchener Bondeslæde. 1845.

1909. — „Bei Branenburg am Inn”. 1845.

1910. — Hund og Kat. 1845.

1911. — Katte. 1845.

1912. — Merinosvæddere i Kamp. 1845.

1913. — Genfer Mælkekarre. 1845.

1914. — Othello, Lænkehund. 1845.

1915. — Retourbefordring til Wien. 1845.

.1916. — Skibslieste. 1845.

1917. — Sveitser Tyr. 1845.

1918. — „Bei Sendling”. 1845.

1919. — Tyroler Kvæghandler. 1845.

1920. — Romersk Gedebuk. 1845.

1921. — Cattiva, hvilende Jagthund. 1846.

1922. — Faar paa Græs. 1846.

jt

105

19*23. Klein, I. A. Frankisk Trillevognskjøretøi. 1846.

Alle (jindt. Nr. 1825— 28) af Udgaven af

Kleins samlede Værker. Fuld Margen.

1924. Knicpp, C. H. 2 Blade Landskaber.

1925. Kobell, W. 3 Bl.: a) „Le moulin å vent” ; efter

Breugel. b) „La Diligence” ; efter Artois.

c) „Les bergeres” ; efter Bergliem.

1926. — Række af 6 Blade med Ryttere.

1927. Koch, ./. A. 12 Blade Landskaber, Prospekter

fra Roms Omegn. Br. M.

^ 1928. Kolbe, C. W. Hyrdedrengen paa Koen. / f ' f ø

— Den staaende Stud.

— Den liggende Stud.

— Den løbende Hund.

— Den brølende Ko i Vandet.

— Den staaende Ko.

— Den staaende Ko i Sumpen, mellem høie

1935.

¥


Rør. Br. M.

Den liggende Ko mellem høie Rør og an-_______

dre Planter. Br. M.

1936. — Bjerglandskab med Broer over Vandfald.

Br. M.

.1937. Kretsclimer. En Vignet.

Krones, L. Portræt af G. d. Paulikowsky.

— En Løveunge, som patter en Ged.

104-0.- — 2 Bl. med tre Figurer paa hvert.

1941. Krager, A. „Vorsicht der Hausfrau” ; efter

Hantsch. F. M.

1942. Kolbl, A. 5 Bl. med Landskaber.

1943. Lade, Ad. Endefacaden af en Kirkebygning.

1944. Laffert, L. Fr. Landskab med en Ko.

1945. Langer, R. v. Kristus velsigner Børnene.

is /é 1946. Lasinshy, A. G.

F. M.

Ridende militært Musikkorps.


1947.

1948.

1949.

1950.

dL#. 1951.

106

Lebschée, C. A. 4 Bl. af en Række paa 7 Blade

Landskabsstudier; deriblandt Titlen.

— Fuldstændig Række af 17 Studier efter

Naturen, med Titlen paa 10 B l.; i Omslag.

Lenz, J. W. P. E t Landskab. F. M.

Lcuuu F. de. Eii hvid Hest foran en Bygning..

Fortr. T r.; F. M.

LoedeU IL Tegninger til Schillers „Der Gang______

nacli dem Eisenhammer”. F. M.

1952. Zoos, Fr. Landskab med Bygninger.

1953. Lory, G. E t Fjeldskred.

1954. — Landskab med et Hus under en fremspringende

Klippe.

1955. — Sveitser Landskab.

1956. Loffler, A. Landskab.

1957. Maas, J. „Kiinstlerfest den 30 Jan. 1845

F. M.

1958. Mayr, IL v. To Ryttere.

1959. Menken, J. IL 5 Blade med Landskaber og

960.

Dyr*

Mener.

Fr. Portræ t af Assessor Borgemann.

f t1961.

Meyer, J. G. Fire smaa Børn siddende paa

Jorden. F. M.

1962. Miicke. En Pilegrim. F. M.

1963. Miville, J. 3 Blade Landskaber.

1964. Molitor, M. v. Meieri-Gaarden. Bartsch 17.

JL965. — Det runde Taarn ved den gamle Borg.

, B. 20.

t/tø 1966. — Hjorden paa en i Baggrunden af Skov begrændset

Eng. B. 52. 1ste Tryk (Ætstryk).

1967. Morgen. Landskab. 1827. F. M.

1968. Morgenstern, J. Fr. Det Indre af en Stald; efter

Roos. Nagler 5.

107

1969. Moroenstern, J. Fr. Den hvide Hest og Bon-

1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

* ^ . 1981.

1982.

1983.


108

1990. Ocr, Theobald. To Hoveder.

1991. Osterwald, G. En Pige og en Dreng ved en

u Brønd. (Tegnet paa Sten). F. M.

^ W ^ - < & 1992. Gwerbeck, F. En bedende Pilegrim med Jvorset.

(Sjeldent). Paa Silkepapir. F. M.

— Den hellige Philippus Neri med Bog og

Kors. (Sjeldent). Ligel.

1994. Paar, Anna, Fyrstinde af.

nitz; efter Postl.

Prospekt af Tscher-

1995. Papperitz, G. F. Landskab med et Slot


110

paa en Vei mellem store Træstammer.

F. M.

2028. Reinhardt, J. C. „Nel Colosseo”. 1792. Br. M.

2029. — Anios Gjennembrud ved Tivoli. 1826. Br. M.

2030. — To liggende Kalve. 1791. Br. M.

2031. — Dr. C. C. Richter, livem to Jøder præsentere

en Vexel. Meget sjeldent Blad.

2032. — ? En gammel Mand læsende i en Bog.

2033. Remhold, F. P. 3 Bl. Landskaber af forskjellig

Størrelse.

2034. Reinholdt II. Et Landskab med en Herregaard.

2035. Rektorzick, F. L. J. „Im Adamsthale”, Udsigt

gjennem en Klippehule.

2036. Rhomber/j, J. A. Johanne Gray i Fængslet.

1829. F. M.

2037. — En Moder med fire Børn. 1824.

2038. — Den hellige Familie. 1824. F. M.

2039. Richter, A. L. 6 Bl. med maleriske Egne i

/ Salzburg. Paa Silkepapir. F. M.

2040. — Drengene, som gjøre sig lystige i Skolemesterens

Fraværelse; efter Hantsch. Sm.

. Tr. paa Silkepapir. Br. M.

^ ^ 2041. — 2 Raderinger efter Billeder, kjøbte af den

saxiske Konstforening. 1836.

2042. Ritter, 11. „Zu schwergeladen”. 1839. F. M.

2043. Rogisansky, I. En Hest med Seletøi.

2044. Rumohr, C. F. Et Bondehus ved Vandet.

1 ,4 6 2045. — 2 B l.: a) Præster ved en Døendes Seng.

1812. b) En Begravelse i en Kirke. 1812.

2046. Rupprecht. F. C. Bonden, som tæller Penge.

2047. — Bamberg fra Nordsiden. 1817. Aftr. med

fuld Skrift, uden Regnbuen. Br. M.

2048. — Domkirken i Bamberg. 1821. F. M.

111

2049. Rus s, C. Josef og Maria tilbede den sovende

Kristus. 1807.

2050. — Den hellige Familie, Josef lærer Drengen

at læse, Maria fodrer Duer. 1809.

2051. — Sahra fører Hagar for Abraham. 1809.

2052. Salaihé, F. 2 Bl.: a) Parti ved Neapel, b)

Parti ved Sorent.

2052 b. Schedler, J. G. Vandfald i Selrain Dalen.

2053. — 2 B l.: a) Hofers Hus. b) Bozen.

2054. Scheuren, C. J. N. Kapellet i Klippen. F. M.

.^ 2 0 5 5 . — 4 smaa Bl. Landskaber og Søstykker. Paa

Silkepapir.

2056. Schirmer, J. W. Den bedende Nonne. F. M.

2057. Schleich, A. Den hellige Familie.

2058. Schmidt. 3 Raderinger efter Malerier, kjøbte

af den saxiske Konstforening. 1835.

2059. Schoenberger, L. Landskab med Vandfald. F. M.

2060. Schroedter, Ad. Don Quixote og Sanclio Pansa

drage ud paa Eventyr. F. M.

2061. — Smedesvenden, Folkesang. F. M.

2062. — Vandrende Spillemænd, overfaldne afUveir.

y F. M.

c ^ 2 0 6 3 . — 2 humoristiske Blade til „Lieder eines deutschen

Malers”. Paa Silkepapir. F. M.

2064. Schroth. En siddende Kriger med en Kridtpibe.

2065. Schultz, C. Parti fra Poppenbiittel.

c /4% 0i>6. Schwanthaler, L. Leucotlioa redder Odysseus.

Med Buddeus Adr. F. M.

2067. Seiffcrt. En Luthspillerinde; efter Lautensack.

X ^ 2 0 6 8 ^ Seinsheim, A. C., Greve af. 6 Blade med forskj

ellige Figurer. F. M.

( ^ 2 Q 6 9 . Seyffer, A. 2 Bl. E t Landskab, a) Prøvetryk.

b) Aftr. af den færdige Plade.


112

2070. Seyhora, H. En større Bygning med flere

Taame.

2071. Stilig, G. V. Saarede baierske Dragoner med

deres Heste omkring et gammelt Mindesmærke.

2072. — Tre baierske Dragoner i en Skov.

2073. Simmler, J. J. Sækkepibere for et Madonnabilled.

F. M.

2074. Sonderland, J. B. 4 Blade af Billeder og Randtegninger

til tydske Digtere; nemlig: „Der

Rattenfånger”. (Goethe).

2075. — „Der Handschuh”. (Schiller).

2076. — „Hans und Grethe”. (Uhland).

1 ^*&4£--Jjk*2077. — „Der wilde Jager”. (Burger). _

~F ~AUe af Buddeus’ Forlag ; med fuld Margen.

c / o 2078. — Zigeunertoget, Med Buddeus’ Adr. Br. M.

“^ ^ ^ 2 0 7 9 . SpccJcter, O. Katten og Agerhønsene.

- 208(1 — En anskudt Hjort.

2081. Sprosse, C. Parti af det Indre af en gothisk

Kirke. Rom 1849. Besk. indenfor Pir.

iteiner, E. Vild Bjergegn med Vandfald. Ai'tr.

før Skriften.

Steinle, J. F . En læsende Munk. Paa Si l k e ^ ^ •

papir. F. M.

2084. Stenzel, G. v. Heidelberg Slotsruin.

2085. Thaeler, J. C. Optrin afGoethes Gøtz von Ber-

lichingen; efter Kitschel. F. M.

Gustav Adolf modtager Efterretning om

Seiren ved Leipzig. Aftr. paa Silkepapir

før Skriften. F. M.

Tornau, W. En Ræv bringer sine Unger en død

And. Fortr. Tr. Br. M.

2088. Tschiersky, F. J. r. 2 Bl. Landskaber.

More magazines by this user
Similar magazines