Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Konditioner.

1.

Effekterne modtages i den Stand, hvori de ved

Hammerslaget ere og forefindes, og henligge fra samme

for Kjøberens Regning og Risiko.

2.

Betalingen erlægges til Undertegnede enten ved

Tilslaget, Udleveringen eller paa Anfordring, dog kunne

Kjøbere, som af Incassator anses som vederhæftige,,

erholde 6 Ugers Henstand med Betalingen.

3.

Dersom det Solgte ikke bliver afhentet senest Dagen

efter Auktionen, kan det uden videre Yarsel paany

bortsælges for Kjøberens Regning, saa at han er pligtig

til at erstatte, hvad der maatte komme til at mangle i

skadesløs Betaling, men ikke har Fordring paa det mulige

Overskud.

4,

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad

enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare 5 pCt.

pro Anno fra Hammerslagets Dato indtil Betaling skerr

samt alle Omkostninger skadesløst, og i Søgsmaalstil-

fælde ere de derhos pligtige til — uden Hensyn til, livor

de boe eller opholde sig — at give Møde for Kjøbenhavns

Forligelseskommission eller Jurisdiction, efter Yarsel

som til Indenbyes-Boende, samt underkastet den hurtige

Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828.

Kjøbenhavn, i April 1861.

A. Rist,

Nørregade, nyt Nr. 28, 3die Sal.

Indhold.

A . Oliemalerier, Miniaturportrættcr m. m .......................... I*

Side,

B. Sager, udskaarne i Elfenben og Træ m. ............................ G.

C. Nogle nyere Kobberstik og LithograQer samt Kobber­

værker og B o g e r .......................................................................

D. Raderinger og ældre Kobberstik.

a. Af danske Konstncrc ................................................ 23.

b. Af hollandske Konstnere............................................ 28.

c. A f engelske K onstnere..................... ^0.

d. A f franske K o n s tn e r e ................................................ 51*

c. A f italienske Konstnere . .................................. 61.

f. Af tydske K o n stn ere...................................................

E. Nogle Portrætter, Prospekter samt Staalstik m. m. . . . 114-

Forskjeilige Blade samt Mapper

More magazines by this user
Similar magazines