Nr. 2 - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Nr. 2 - Landsforeningen Autisme

Medlem nr. 5000 i Landsforeningen Autisme

FOKUS PÅ AUTISME

• Leder:

Der kom et brev ................. | 2 |

• Generalforsamlinger ...... | 7 |

• Tilmeld dig

Betalingsservice ................. | 9 |

• »Følelser & Fornemmelser

– på spil« .................................. | 9 |

• Støtte til ungdomsuddannelsen

........................ | 10 |

• Studenterklasserne ......... | 12 |

• BOING:

Ironi kan være svært

at gennemskue .................. | 13 |

• Lad os da gøre det så

billigt som muligt! ............ | 14 |

• Skjulte sider

– mod en bredere

handicapforståelse .......... | 15 |

• SIKON Konferencen

i Odense den 28. og

29. april 2008 ........................ | 16 |

• Ekstraordinært søskendeforældrekursus

.................... | 16 |

• Medlem nr. 5000 ............... | 17 |

• Nyt fra

kredsforeningerne ........... | 18 |

• Center for Autisme:

Ungdomsuddannelses-

og klubtilbud &

KURSUS 5_XTRA ................ | 21 |

• Studio III Norden

Kursus for forældre .......... | 22 |

• Kredsforeninger

og udvalg ................................ | 24 |

TEMA-ARTIKEL:

• Vi arbejder i blinde

Af Eva Isager ........................... | 5 |

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |


| Medlemsbladet udgives af

Landsforeningen Autisme |

Ansvarshavende redaktør:

Morten Carlsson,

formand@autismeforening.dk

Redaktion: Elisabeth Sandell

redaktion@autismeforening.dk

Layout: Annette Lund Dreyer

Tryk: Als Offset ApS

Oplag: 5.300 stk.

ISSN: 1600-2504

E-mail: kontor@autismeforening.dk

Internet: www.autismeforening.dk

Bladet sendes gratis til Landsforeningen

Autismes medlemmer

| Bestyrelse |

Formand:

Morten Carlsson ...................Tlf. 70 20 40 82

(fast træffetid tirsdag fra kl. 16.00-19.00)

Næstformand,

Lars Grønlund ........................Tlf. 31 20 16 93

Næstformand:

Vakant

Aage Sinkbæk .......................Tlf. 46 32 31 67

Bernd Weibeck ......................Tlf. 98 38 94 62

Heidi Lassen ...........................Tlf. 30 42 46 29

Jørgen Ahler ..........................Tlf. 96 13 00 92

Karen Prætorius ....................Tlf. 56 96 10 58

Pernille Saxtrup ....................Tlf. 26 74 01 74

Peter K. Nielsen .....................Tlf. 86 65 97 12

Tine Heerup ...........................Tlf. 33 11 46 71

| Sekretariat |

Elisabeth Sandell

Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Tlf. 70 25 30 65

Fax 70 25 30 70

E-mail: kontor@autismeforening.dk

| SIKON Landsforeningen

Autismes Kurser og Konference |

Ulla Møller-Christensen, Tlf. 70 25 30 67

E-mail: sikon@autismeforening.dk

| SIKON Projektmedarbejder |

Allan Jensen, Tlf. 70 20 40 62

Email: projekt@autismeforening.dk

| Telefonrådgivning

v/foreningens socialrådgiver |

Ulla Kjer, Tlf. 70 25 30 68

E-mail: social@autismeforening.dk

| Informationsafdeling |

Tlf. 70 20 42 85

E-mail: info@autismeforening.dk

| Fælles telefontider |

Mandag, torsdag og fredag kl. 10-14

samt tirsdag kl. 16-19

Center for Autisme ..............Tlf. 44 98 23 55

Telefonrådgivning til forældre og

pårørende tirsdag kl. 13-15.

Videnscenter for Autisme .Tlf. 45 11 41 91

| Udgivelsesdatoer for de kommende

blade i 2008 |

Nr. 3 udkommer i uge 14

Sidste frist for indsendelse af artikler

m.m. er tirsdag den 19. februar 2008.

Nr. 4 udkommer i uge 18.

Sidste frist for indsendelse af artikler

m.m. er tirsdag den 25. marts 2008.

Leder:

Der kom et brev…

| Morten Carlsson, formand LA |

Nu om dage er det dog sjældent, at man drister

sig til at afprøve postens dyre snailmail,

de fleste skriver mails og dem modtager vi

mange af i Landsforeningen.

Efter en leder sidste år, hvor jeg blandt andet kritiserede

Magle mosen, et ungdomsuddannelsestilbud i Ballerup udenfor

København, fik jeg mails både for og imod synspunkterne

og måden de blev fremført på.

Ledelsen af Maglemosen var mildest talt kede af kritikken.

Efter en række skriverier frem og tilbage har vi afholdt et

konstruktivt møde mellem repræsentanter for Landsforeningen

og Maglemosen ledelse. Vi blev ikke enige, men fik sat en

proces i gang. På samme måde som Maglemosen allerede har

arbejdet med at få målrettet det pædagogiske tilbud til den

del af de unge med ASF som går på skolen.

Omvendt har LA stadig reservationer for så vidt angår holdstørrelser,

blandede handicapgrupper på skolen m.v.

Maglemosen er på rette vej og vi vil sikre, at de kommer med i

netværket omkring ungdomsuddannelse på ASF området og

at dialogen fortsætter.

KL – den blokerende statsmagt

Der kom også et brev fra Kommunernes Landsforening (KL)

til undervisningsministeren. Her beklager KL sig over at de

måske kommer til at mangle penge til at finansiere lov nr 196,

der giver unge med særlige behov et retskrav på en 3 årig

ungdomsuddannelse.

Denne interne uenighed, som et hurtigtarbejdende udvalg

allerede for ½ år siden blev sat til at løse, bruger KL til at legitimere,

at mange kommuner ikke overholder loven og tilbyder

uddannelsen til de unge eller trækker sagerne i meningsløs

langdrag.

Overfor det står, at der rent faktisk er sat

ekstra penge af til uddannelsen (minimum

72 mill. kr. årligt) og at ministeren og folketingets

uddannelsesudvalg har lovet at tilføre

flere penge om nødvendigt.

Nu har vi sammen med andre organisationer

sendt endnu et brev og protesteret over

dette lovbrud!

Som pårørende kan man sende en klage over

manglende tilbud til Klagenævnet for vidtgående

specialundervisning, Skolestyrelsen,

Snaregade 10 i København.

VISO

Nogle få har dristet sig til at sende et brev til

VISO, den virksomhed under Socialstyrelsen

som skal sikre den specielle specialrådgivning

og udredning i særligt komplicerede sager.

Det har vist sig, at det mest komplicerede

har været at får udbredt viden om VISO, at få

kommunerne til ar bruge VISO og i et vist omfang

for brugerne at få adgang til rådgivning

fra VISO. Et forsvindende lille antal brugere

har haft gavn af VISO‘s store netværk og de

flere hundrede årsværk der er sat af.

Danske Handicaporganisationer (DH) og

enkelte organisationer foretager i denne tid

en evaluering af hvad der gik galt.

Nye modeller og muligheder skal etableres

og det store tab i tilbud vi har oplevet, efter

at amternes specialrådgivninger blev nedlagt,

skal indhentes.

Indtil da, hvis du og din familie syntes problemerne

hober sig op, at det er svært at overskue

og I mangler værktøjer til løsning, så skal

I søge hjælp, der er helt gratis, til udredning

og rådgivning direkte hos VISO – start med at

ringe på 72 42 37 80.

De glade breve

Efter juleferien lå der 3 glade breve fra medlemsfamilier,

der havde fået medhold i klager

over afgørelser af stor betydning for deres

børn med ASF og familierne.

Med hjælp fra deres lokale kredsforeninger

og LA‘s socialrådgiver havde de haft kræfter

til at skrive en kort men konkret klage. Det

var henholdsvis klagesager i Ankestyrelsen,

i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning

og endelig en kombinationssag hvor

der var klaget både til det sociale nævn og til

ombudsmanden.

Det glæder os alle når det lykkes at få basale

rettigheder på plads. Det er nødvendigt i

vores komplicerede hverdag, altid og uden

forbehold, at benytte vores adgang til at

klage. Det er yderst sjældent at det er loven

der har mangler. Det er oftest kommunernes

evne og lyst til at administrere loven der er

problemet. Hvis du er i tvivl …. så klag!

Generalforsamlinger

Enten har du fået eller så får du snart et brev

med indkaldelse til generalforsamling i din

grundorganisation, den lokale kredsforening.

Mange af disse møder skal ikke kun handle

om formalia såsom beretning, regnskab og

valg. En række kredsforeninger har valgt at

have temaemner og mulighed for debat om

bredere emner end det organisatoriske.

Giv generalforsamlingerne en chance og mød

op til en hyggelig aften blandt ligesindede.

Der er masser af viden at dele og erfaringer

er vores stærkeste ressource i vores arbejde

med at sikre bedre forhold for børn, unge og

voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

| 2 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 3 |


TEMA

...tema-artikel!

»Vi arbejder i blinde«

Generalforsamlingerne i kredsforeningerne er præget af tomme stole. Det giver bestyrelserne

store problemer med at fi nde ud af, hvad de skal arbejde med. Landsforeningen vil

gerne hjælpe med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer.

| Af Eva Isager, journalist |

Hvis ikke HjerneMadsen var

så dyr, ville Jørn Poulsen,

formand for kredsforening

Nordjylland, ikke have det

fj erneste imod at hyre den

kendte entertainer og hjerneforsker til at

optræde i forbindelse med den forestående

generalforsamling.

Det kunne måske lokke medlemmerne til at

møde op. Går det, som det plejer, vil arrangementet

i marts både her og i andre af landets

kredsforeninger være præget af tomme stole.

Og så gik det endda helt godt med fremmødet

i Nordjylland sidste år. Efter generalforsamlingen

fortalte Aage Sinkbæk,

Aspergerforeningens formand, om sit liv

med Aspergers syndrom, og han havde 30

tilhørere, inklusiv bestyrelsen.

»Hvis vi bare har en dagsorden, som består af

generalforsamling og planerne for fremtiden,

så kommer der ikke et øje. Det er ikke spændende

nok. Vi har prøvet at holde generalforsamling

for bestyrelsen og to mere, og det er

altså ikke voldsomt inspirerende,« siger Jørn

Poulsen, som også mener, at det er risikoen

for at blive valgt til bestyrelsen, der får folk til

at holde sig væk.

| Jørn Poulsen, Nordjylland |

»Når vi ikke får idéer til, hvad

bestyrelsen skal arbejde

med, bliver konsekvensen

let, at vi arbejder med de

samme ting hele tiden. Og

det er slet ikke sikkert, det er det rigtige,«

siger formanden fra Nordjylland.

Vi hører ikke en lyd

På Fyn har formanden for kredsforeningen

fået en tanke:

»Måske skal vi i indbydelsen til generalforsamlingen

opfordre medlemmerne til i det

mindste at fortælle os, hvad de synes, vi skal

arbejde med, hvis de ikke vil møde op,« siger

formanden, Else Worm Jørgensen.

»Vi har prøvet at holde generalforsamling for

fem-seks menige medlemmer, og det er dybt

frustrerende. Vi kommer let til at føle, at vi

handler i blinde.

Vi ved jo ikke, hvad medlemmerne går og slås

med, f.eks. hører vi meget lidt til gruppen af

ældre forældre med voksne børn. De har ofte

kæmpet i årevis og er kørt trætte, men det

ville være rart at have bedre kontakt til dem.

Og bostederne, hvordan oplever forældrene

| Else Worm Jørgensen, Fyn |

dem? Vi hører ikke en lyd fra

den kant,« siger Else Worm

Jørgensen.

I den fynske kredsforening

er det ofte »de bittesmå pip«, bestyrelsen

hører rundt omkring, der afgør arbejdet. Men

formanden erkender, at de måske kører i en

gal retning.

Lokkemad nødvendig

I kredsforening Viborg mener formanden,

Peter K. Nielsen, til gengæld at have fundet

en nogenlunde sikker metode til at gøre generalforsamlingerne

til lidt af et tilløbsstykke:

»Sidste år mødte ca. 50 op ud af et samlet

medlemstal på dengang 110, og det kan vi

ikke klage over, for vi plejer at være fem-seks

stykker. Det nye var, at vi havde inviteret

| Peter K. Nielsen, Viborg |

psykolog Bo Hejlskov Jørgensen

til at komme med

et fagligt indlæg inden generalforsamlingen,

og ham

ville folk gerne høre.«

Peter K. Nielsen tilføjer dog, at nogle smuttede,

så snart Bo Hejlskov Jørgensen var

færdig, men det ændrer ikke ved det grundlæggende,

mener han:

TEMA

»Vi er nødt til at have noget lokkemad, for

det er et kæmpe problem, at vi ikke altid ved,

hvad vi skal styre efter i arbejdet. Derfor har

vi brug for, at medlemmerne møder op til

generalforsamlingen og fortæller os det.

Vi vil også meget gerne have valgt nogle

mennesker ind i bestyrelsen, som har lyst til

at gøre et stykke arbejde og kan tilsidesætte

egne behov. Hvis ikke folk melder sig, havner

vi let i en ond cirkel – få mennesker skal gøre

et endnu større stykke arbejde,« siger Peter K.

Nielsen.

Årets lokkemad i Viborg er et indlæg fra psykolog

Lene Metner.

Arbejdet giver sig selv

På Færøerne er de store geografi ske afstande

i sig selv med til at holde antallet af deltagere

til generalforsamlinger nede. Formanden

for kredsforeningen, Lea Wolles, var dog ret

| Lea Wolles, Færøerne |

godt tilfreds med de i alt 13

deltagere sidste år.

»Men jeg vil alligevel gerne

have fl ere til at dukke op i år

og har overvejet, om vi skulle holde et grundkursus

i autisme i forbindelse med generalforsamlingen.

Så skulle folk nok komme,« siger

Lea Wolles.

Ifølge formanden har den nordligste kredsforening

med godt 100 medlemmer ikke de

samme vanskeligheder som kredsforeningerne

længere mod syd med at fi nde pejlemærker

i arbejdet. På Færøerne falder opgaverne

over hinanden:

| forsættes på næste side |

| 4 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 5 |


TEMA

»Vi mangler mange basale tilbud på Færøer ne. Vores skoletilbud

er f.eks. utilstrækkelige, og de unge er ofte nødt til at

tage til Danmark for at få undervisning. Vi mangler også tilbud

om psykologhjælp til forældre og søskende. Så hos os består

problemet mere i at fi nde ressourcer til alle opgaverne,« siger

Lea Wolles.

Støtte fra centralt hold

Landsforeningen Autisme arbejder på at etablere en slags

udrykningstjeneste, der skal hjælpe kredsforeningerne med at

tiltrække og fastholde tillidsfolk.

Næstformand Lars Grønlund erkender, at det er svært at få

overskud til den slags fritidsarbejde, når man har et barn med

handicap.

»Men vores håb er, at det vil hjælpe, hvis vi fra centralt hold

giver bedre støtte, f.eks. ved at udsende en håndbog for tillidsvalgte

– oplægget er allerede lavet – og ved at tilbyde kurser.

| Lars Grønlund,

næstformand LA |

Som bestyrelsesmedlem

behøver man jo heller ikke

arbejde en masse timer hver

uge. Jo fl ere, man er om opgaverne, jo færre

timer er nødvendigt,« siger Lars Grønlund.

Han opfordrer kredsforeningerne til at ringe

eller maile, hvis de har en god idé til, hvordan

landsforeningen kan støtte kredsene med at

tiltrække interesserede.

For Peter K. Nielsen er det med at få tid til bestyrelsesarbejde

et spørgsmål om at prioritere sine ressourcer. I øvrigt kan folk

roligt møde op til generalforsamling i Viborg.

»For det første er medlemmerne fredet for forespørgsler om

bestyrelsesarbejde de første to år, og for det andet tjener det

ikke noget formål at presse folk ind i en bestyrelse. Man risikerer

at få nogle ind, som alligevel ikke har tid og ressourcer til at

sidde der,« siger Peter K. Nielsen.

Generalforsamlinger 2008

Kredsforening Tid Sted

Bornholm Torsdag den 14. februar kl. 19.30

Frederiksborg Torsdag den 6. marts kl. 19.00

Fyn Tirsdag den 11. marts kl. 19.00

Bornholms Centralsygehus,

lille mødesal

Specialundervisningscentret

Egedammen, Skovledet 14,

3400 Hillerød

Enghaveskolen, Roesskovsvej 125,

5200 Odense V

| 6 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 7 |

Herning

København/

Frederiksberg

Nordjylland

Onsdag den 12. marts kl. 19.00

Efter generalforsamlingen vil Kommunikationsmedarbejder

ved VISO,

Charlotte Holmer Jørgensen give et

indlæg: Hvad står VISO for, og hvad

kan det bruges til af forældre?

Onsdag den 27. februar kl.19.00

Dea Birgitte Hansen fortæller lidt

om sit liv med Aspergers syndrom.

Tirsdag den 4. marts kl. 19.00

Foredrag med Hanne Veje, pædagogisk

vejleder

Ribe Mandag den 5. marts kl. 19.00

Langvadbjerg,

Ringkøbingvej 108 A, Snejbjerg,

7400 Herning

Valby Medborgerhus

Kollegievejens Skole,

Kollegievej 1, 9000 Aalborg

Vindrosen, Teglværksgade 1,

6700 Esbjerg

Roskilde Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 DomApoteket, Roskilde

Storkøbenhavn

Onsdag den 12. marts kl. 19.00

»Ud af skolen og hvad så?«

Storstrøm Torsdag den 6. marts kl. 19.30

Landsforeningen Autisme,

Herlev Hovedgade 199,

2730 Herlev

Autismecenter Storstrøms

mødelokale, Færgegårdsvej 15 Z,

4760 Vordingborg


Generalforsamlinger 2008

Kredsforening Tid Sted

Sønderjylland Torsdag den 6. marts kl. 19.30

Vestsjælland

Vejle

Viborg

| 8 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Torsdag den 6. marts kl. 19.00

Der vil komme et oplæg fra ACV

omkring deres nye ungdomsuddannelse

samt et oplæg fra Thorkil

Sonne om, hvor han ser ungdomsuddannelsen

kan være med til at

hjælpe med at få vores unge ind på

arbejdsmarkedet. Herefter er det

vores intention, at der vil være en

lille paneldebat med de 2 samt de

fremmødte medlemmer. Herefter

vil der være generalforsamling.

Mandag den 10. marts kl. 19.00

Oplæg ved Landsforeningens

formand Morten Carlsson

Torsdag den 13. marts kl. 19.00

Foredrag af psykolog Lene Metner

og Landsforeningens formand

Morten Carlson

Århus Tirsdag den 11. marts kl. 19.00

NLD-gruppen

Søndag den 30. marts

kl. 10.00-17.00

Udover generalforsamlingen vil der

være frokost og foredraget »at være

ung med NLD« ved Kasper Prætorius

på 17 og pædagogisk vejleder

Hanne Veje.

Dagsorden, beretning og

regnskab off entliggøres senest tre

uger før generalforsamlingen på

| www.nld-gruppen.dk |

Fjordskolen Afd. A, Posekærvej 8,

6200 Aabenraa

Sorø Medborgerhus

Stjernevejsskolen, Mosegade 75,

8722 Hedensted

Uddannelsescenter Hilltop,

Skive

De9, bygning 23, Skovagervej 2,

8240 Risskov

Mødecenter Odense,

Buchwaldsgade 48,

5000 Odense

Tilmeld dig Betalingsservice!

Landsforeningen Autisme sender pr. 1. januar

2008 medlemsopkrævninger ud via Betalingsservice

og opfordrer herved alle medlemmer

at tilmelde sig denne. Tilmelding kan

ske på fl ere måder:

I netbank:

Benytter du netbank kan du tilmelde opkrævningen

til automatisk betaling.

Via Pengeinstitut:

Du beder dit pengeinstitut om at tilmelde

opkrævningen til automatisk betaling med

Betalingsservice.

»Følelser & Fornemmelser – på spil«

»Følelser & Fornemmelser – på spil« er et

let overskueligt brætspil for de 13-18 årige

med socialkognitive vanskeligheder og er

udviklet som et supplement til den seksualundervisning,

der gives i skolen.

Spillet kombinerer konkurrence, humor

og læring i en dyst om viden om unges

adfærd, prævention og seksualitet.

Spillet er udformet som et spørgsmål/svar

spil og inddrager de unges egen viden i

kombination med generelle fakta om seksualitet,

prævention og kønssygdomme.

»Følelser og fornemmelser på spil« er

udarbejdet af 5 seksualvejledere, der alle

arbejder inden for børn og unge området

i Århus.

Forfatterne er: Rikke Locht, Finn Østergaard,

Verner Kongsted, Karina Cilleborg Hansen og

Thue Sommer.

Spillet koster kr. 250,- incl. moms

og kan købes ved henvendelse til

Autismeforlaget, Tlf. 7020 4285

– eller via hjemme siden:

| www.autismeforlaget.dk |

Via Indbetalingskortet:

Med indbetalingskortet er det muligt at

oprette en tilmelding via den maskinlæsbare

OCR-kode.

Nettilmelding:

Du kan tilmelde dig på

Landsforeningen Autismes hjemmeside

| www.autismeforening.dk |

Du får brug for nedenstående oplysninger

i forbindelse med tilmeldingen:

PBSnr: 03202038

Debitorgruppenr: 00001

Medlemsnr: står på din medlemsopkrævning

som

kontonr. – 4 cifre

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 9 |


Støtte til ungdomsuddannelsen

| Ulla Kjer, socialrådgiver |

I forbindelse med den nye

3-årige ungdomsuddannelse

for unge med særlige

behov har jeg fået fl ere

forespørgsler på, hvilken

muligheder der er for økonomisk støtte til

den unge.

Statsforvaltningen resumerer:

»Beskæftigelsesministeriet konkluderer,

at det vil være i overensstemmelse med

gældende praksis og derfor ikke udelukket,

at det treårige ungdomsuddannelsesforløb

for unge med særlige behov kan gennemføres

som forrevalidering, under forudsætning

af, at den er godkendt af kommunen,

inden uddannelsen påbegyndes.

Beskæftigelsesministeriets brev udelukker

heller ikke, at ungdomsuddannelsesforløb

for unge med særlige behov kan indgå som

led i egentlig revalidering, når forudsætningerne

herfor er opfyldt.

Det kan tilføjes, at målgruppen for ungdomsuddannelse

for unge med særlige

behov er unge udviklingshæmmede og

andre unge med særlige behov, der ikke

har mulighed for at gennemføre anden

ungdomsuddannelse, selv om der ydes

specialpædagogisk støtte til den unge.

Der er altså tale om unge med omfattende

indlæringsmæssige vanskeligheder. Undervisningsministeriets

vurdering er, at unge i

målgruppen må antages enten at opfylde

betingelserne for førtidspension eller have

behov for en nærmere afklaring eller erhvervsmodning

og således være i målgruppen

for forrevalidering eller revalidering.«

| 10 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Der er tilsyneladende ret stor usikkerhed, om

man kan få ungdomsuddannelsen, hvis man

har pension, om den kan gives på revalidering,

og hvad forsørgelsesgrundlaget så er

osv.

Det har desuden været med til at skabe

forvirring, at Arbejdsmarkedsstyrelsen, på en

stor kommunes henvendelse, har svaret, at

der ikke kunne gives hverken revalideringsydelse

eller kontanthjælp.

Efterfølgende har Statsforvaltningen i Region

Midtjylland haft kontakt til både Beskæftigelsesministeriet

og Undervisningsministeriet.

Se Statsforvaltningens resumering i den boksen

til venstre!

I det efterfølgende vil jeg kort orientere om,

hvad disse ordninger dækker over.

Det er i den forbindelse vigtigt at se på

forskellen mellem forsørgelsesgrundlaget og

den handicaprelaterede støtte.

Forsørgelsesgrundlaget

Det kan være f. eks. førtidspension, kontanthjælp,

revalideringsydelse eller SU.

Det afhænger altid af en konkret individuel

vurdering, hvilken ydelse man kan være

berettiget til, og forskellige forhold kan spille

ind. Det efterfølgende skal således alene

ses som en kort beskrivelse af forskellige

forsørgelsesmuligheder, og jeg har her kun

medtaget ydelser for unge under 25 år, da

den særlige ungdomsuddannelse jo kun er

for personer under 25 år.

Førtidspension:

gives til personer, hvis arbejdsevne er varigt

nedsat, og som ikke med støtte, herunder

beskæftigelse i fl eksjob, vil være i stand til at

blive selvforsørgende ved indtægtsgivende

arbejde. Pensionen er uafhængig af evt.

formue.

Kontanthjælp:

gives til personer, som er kommet ud for

ændringer i deres forhold, der gør, at de

ikke er i stand til selv at skaff e sig arbejde og

dermed indtægt. Personen skal normalt stå til

rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp kan tildeles unge – som hovedregel

over 18 år – som skal i gang med

aktiviteter med erhvervsmodnende eller

afklarende sigte – kaldet forrevalidering.

Gymnasiet, HF-uddannelsen, praktikker m.v.

vil typisk være sådanne afklarende forløb,

idet man ikke får en egentlig faglig uddannelse,

men en uddannelse, som afklarer, hvad

der videre skal ske, og som man kan bygge

videre på.

Kontanthjælp kan kun tildeles, hvis personen

har en mindre eller ingen formue (under

10.000,- kr. – 20.000,- kr.). Den enkelte kommune

kan sætte egne grænser herfor.

Beløbets størrelse afhænger af, om man er

hjemme- eller udeboende, har forsørgerpligt

m.v., det kan nedsættes efter 6 mdr. på kontanthjælp

og der kan ydes særlige tillæg osv.

Jeg har fået forespørgsler om, hvorvidt unge

med ASF er omfattet af målgruppen, som kan

få forhøjet kontanthjælp.

Det er de desværre ikke, idet det alene er

unge med psykiatriske sygdomme (psykoser),

som er berettiget til denne ydelse.

ASF er ikke en psykisk sygdom, men en

udviklingsforstyrrelse, som betegnes som et

handicap.

Kontanthjælp kan normalt ikke ydes, hvis den

unge er berettiget til SU.

S.U. (Statens Uddannelsesstøtte):

kan tildeles unge over 18 år, som skal i gang

med en godkendt uddannelse.

For 18- og 19-årige er beløbets størrelse

afhængig af forældreindtægt, og man kan

normalt ikke få udeboende takst, selv om

man ikke bor hjemme.

Der kan gives ekstra stipendium til forsørgere.

Revalideringsydelse:

kan tildeles personer, som skal i gang med

en godkendt revalideringsplan. Det betyder,

at der er lagt en plan for hele revalideringsperioden,

således at personen efterfølgende

forventes at være kompenseret for sit handicap

og kan være selvforsørgende.

Revalideringsydelsen er det halve for personer

under 25 år og kan normalt højst tildeles

i 5 år.

Beløbet er højere, hvis personen forsørger

børn i hjemmet eller har haft en arbejdsindtægt,

der berettiger til højeste sygedagpenge.

Særlige uddannelses- eller

handicapbetingede udgifter

Uanset forsørgelsen kan man bevilges de

særlige udgifter, der følger af uddannelsen

eller handicappet. Det kan f. eks. dreje sig

om transport, studiemateriale, huslejetilskud

(dette kan dog højst ydes i 12 måneder) m.v.

(Hvis personen senere kommer ind på en

videregående uddannelse, kan pågældende

søge handicaptillæg på 6172,- kr., ligesom

der kan søges specialpædagogisk støtte).

Det er også muligt at søge f. eks. merudgiftsydelse

efter Lov om social service (med

mindre, man er tilkendt førtidspension før

1.1.2003). Her skal man være opmærksom på,

at personkredsen for voksne er mere snæver

end for børn. Funktionsevnen skal være

varigt nedsat, og konsekvenserne heraf have

indgribende karakter i dagligdagen, hvorfor

der skal sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

| forsættes på næste side |

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 11 |


Merudgifter kan være huslejetilskud, medicin,

kørsel, kurser m.m.

Disse ydelser er ikke indkomst- eller formueafhængige,

da det er handicapkompenserende

ydelser.

Satser:

Alle ydelser er skattepligtige og beløb pr.

måned.

Førtidspension:

Enlige .........................................................14.803,- kr.

Andre .........................................................12.582,- kr.

Kontanthjælp:

Under 25 år – hjemmeboende

(alm. sats)..................................................... 2786,- kr.

Studenterklasserne

Det har varet muligt i Sverige, England, USA

m.fl. lande i en lang årrække og nu bliver det

også muligt i Danmark – unge med autismespektrumsforstyrrelse

(ASF) kan få en studentereksamen.

Efter sommerferien vil der blive oprettet

særlige gymnasieklasser for unge med ASF

flere steder i landet. Der er tale om små

klasser med ca. 8 studerende i hver klasse,

som undervises med hensynstagen til deres

handicap, men som i øvrigt følger skolens

normale dagligdag.

Vil du høre mere om muligheden for at

erobre studenterhuen skal du kontakte den

enkelte uddannelsesinstitution:

| 12 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Under 25 år – udeboende

(alm. sats)..................................................... 5773,- kr.

Revalideringsydelse

under 25 år: ............................................... 7399,- kr.

S.U.:

18- og 19-årige,

hjemmeboende .... mellem 1074,- og 2412,- kr.

18- og 19-årige,

udeboende efter særlig

godkendelse .......... mellem 1074,- og 4862,- kr.

BOING

...Børne- & ungesiden!

Ironi kan være svært at gennemskue...

20-årige og ældre,

hjemmeboende ........................................ 2412,- kr.

| Martin Sørensen |

20-årige og ældre,

udeboende ................................................. 4862,- kr. Ironi, ja det kan være svært

at gennemskue, specielt for

en med autisme og man

tager det bogstaveligt og i

værste fald ender det i en

konfl ikt.

Høje Taastrup Gymnasium

Inspektør Karen Hestbech

Tlf. 33 96 40 53

| karen.hestbech@skolekom.dk |

Paderup Gymnasium

Rektor Jan Becher Sørensen

Tlf. 86 41 66 77

| jb@paderup-gym.dk |

Herning HF og VUC

Rektor Erik Vinther Kristensen

Tlf. 96 27 62 09

| ev@herninghfogvuc.dk |

Jeg har så fundet en metode til at gennemskue

det, det virker for mig og måske virker

det også på andre.

Metoden bygger på noget vi kan, nemlig at

tænke. Jeg fi k en slags aha-oplevelse da jeg

tilfældigt læste om Aristoteles gud tænkte

jeg har han jo formlen til at forstår ironi på

fornuftens vej. Så rent faktisk har jeg på en

måde videreudviklet Aristoteles ikke specielt

tilgængelige teori om at forklare sandheden.

Et ekspempel

Person udtaler: det er vel nok varmt i dag.

Kendsgerning: det er minus 10 grader og

står og hundefryser (han er tydeligvis ikke

eskimo).

Og da kendsgerning ikke passer til personen

udtalelse, kan det kun være ironisk.

Altså man skal kigge på kendsgerningerne og

sammenligne det med hvad personen siger.

Passer det ikke overens er det ironisk

Et andet eksempel

Person 1: spilder varm kakao over sin nye

hvide trøje.

Person 2: Det klarer du jo fi nt.

Kendsgerning: det er ikke specielt heldigt at

spilde varm kakao ned over sig og da slet ikke

på en ny hvid trøje. Person 2 udtalelser passer

ikke til kendsgerningen. Person 2 udtalelse

kan kun være ironisk.

Jeg løber stadigvæk i fælden nogengange

men i langt de fl este tilfælde regner jeg den

hurtig ud. Det kræver selvfølgelig øvelse som

alt andet. Det er som at lærer et eller andet

f.eks. køre bil.

Lad os til slut prøve med et mere kryptisk

eksempel, hentede fra den virkelig verden.

Personen snakker om en risvin

Person A siger: At risvinen er enorm stærk

og man kan risikere at blive blind, på grund

af et giftigt stof de har puttet i.

Person B siger: Det lyder sundt.

Kendgerning: det er ikke sundt at have gift i

kroppen og hvem vil risikere at miste synet

fordi man vil have sig en brandert. Ingen vil

risikere det.

Person B udtalelse kan kun være ironisk.

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 13 |


Lad os da gøre det så billigt

som muligt!

Konsekvenserne ved langsom udredning og mangelfuld behandling

af børn med aspergers syndrom.

| Tine Lauritsen, mor til en dreng

med Aspergers syndrom |

Lad os da gøre det så billigt

som muligt, er intentionerne

i den lovgivning der gælder

for børn med autisme. Det

betyder, at man som forældre kan se frem til

en kamp om at få sit barn ordenligt udredt af

en børnepsykatrisk afdeling.

Jeg har sågar hørt om forældre der er blevet

nægtet en udredning, med den begrundelse

at en diagnose ikke stiller jer anderledes. Selv

formanden for Pædagogiske Psykologers

Forening, Bjarne Nielsen, er fortaler for at der

ikke stilles diagnoser. Det kan jeg godt forstå,

for han er nemlig også chef i Frederikssund

Kommune, og her mødes man med holdningen:

Ingen hjælp uden diagnose! Så det

er jo voldsomt besparende for kommunen,

men afsindigt belastende for barnet og dets

forældre!

Er man så heldig at blive henvist til udredning

på en børnepsykiatrisk afdeling, kan man se

frem til 12 måneders ventetid og nogle steder

helt op til 24 måneder. Vi kom til relativt

hurtigt til efter kun 6 måneder. Det får jo een

til at tænke lidt over de behandlingsgarantier

andre patienter får, med ned til få ugers ventetid.

Bevares det er da meget mere alvorligt

at lide af en livstruende sygdom.

På den anden side fylder et udviklingshæmmet

barn utroligt meget og man kan som

forælder have blandede følelser i denne fase.

Man er i et vadested, og ved der er noget

galt, men måske ikke helt hvad det er. Man

| 14 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

kan føle det som om evnen, som forældre

er kompromiteret. Ofte kan barnets sociale

kontakt i børnehave eller skole være meget

problematisk. Det fungerer sjældent særligt

godt, og de fagpersoner man møder i denne

sammenhæng har måske ingen eller ringe

forståelse for barnets vanskeligheder.

Skolegang eller undervisning er helt kapitel

for sig. Målet for vores lovgivere er den rummelige

folkeskole. Men det er jo ikke alle børn

der magter at være de anderledes blandt de

normale, og det kan være ret hårdt for disse

børn!

Blandt visse fagfolk hersker den misforståelse

at børn med autisme kan lære at være sociale

af de almindelige børn. Gid det var så vel,

men desværre er det ret præcist det handicappet

består i, og det viser langt mere disse

fagfolks manglende viden!

Som om alt dette ikke var nok, så er der

endnu et stort område, hvor vi også skal

gøre det billigst muligt, nemlig det sociale

område. Har man et barn med en funktionsnedsættelse,

har man mulighed for at søge

støtte gennem det sociale system. Det kunne

være til specielle hjælpemidler eller lønkompensation.

Men også her lader systemet de svage i stikken.

Dels fordi kravene til dokumentation er

unødvendigt høje og dels fordi afdelingerne

i kommunerne er underbemandede. Ved

denne underbemandning sikrer man dels at

borgerne har uendeligt svært ved at komme i

kontakt med den relevante sagsbehandler og

dels at sagsbehandleren konstant er bagud

med arbejdet. Det er ikke i orden og er igen

med til at presse en familie, som i forvejen har

mange andre ting at slås med.

Børnene er de svageste og ofte er det dem

der lider mest. Deres tilstand kan forværres til

det kritiske, de kan få lavt selvværd, egentlige

depressioner og få selvmordstanker.

For forældrene er det også hårdt at skulle

slås med de forskellige instanser konstant

oveni det faktum at man på daglig basis skal

Boganmeldelse:

Skjulte sider – mod en bredere

handicapforståelse

| Lis Særmark-Thomsen |

Udgivet af Videnscenter for

Bevægelseshandicap (VfB)

Bestilles på: | www.vfb.dk |,

| vfb@vfb.dk | eller på

tlf. 8949 1270. Pris incl. forsendelse 80,- kr.

For nogle år siden mødte jeg en gammel studiekammerat,

som efter lidt snak fortalte mig,

at han var sygemeldt pga. depressioner.

I løbet af samtalen sagde han: »hvis jeg dog

bare havde brækket et ben, så kunne omverdenen

se, hvorfor jeg var sygemeldt«. Han

berørte, for mig at se, lige præcis problematikken

ved at have et usynligt handicap.

Anmeldte bog handler om de usynlige sider

ved et handicap, her bevægelseshandicap

som rygmarvsbrok og sclerose- og hovedsalig

er gruppen af voksne beskrevet.

Autismeforeningens medlemmer har nok

ikke en særlig interesse i at vide en masse om

bevægelseshandicaps, men kan have stort

udbytte af at vide mere om netop usynlige

leve med et handicappet barn. Måske er det

derfor at skilsmisseraten for disse forældre er

på 80%. Jeg fatter ikke at vores samfund har

råd til denne indstilling og velfærden hvor er

den?

Vi venter stadig på at vores dreng skal have

det rette tilbud, det gør vi nu på femte år.

Nu er vores sag blevet til en akutsag, og det

håber vi så hjælper.

handicaps, især kan de voksne Aspergere nok

genkende mange af de problemstillinger af

kognitiv og social art der berøres i bogen.

Bogen berører også nogle af de hjælpemuligheder

servicelovens ramme giver, især

lægges der vægt på Funktionsevnemetoden

som knyttes op på servicelovens § 100, som

et godt værktøj til synliggørelse af en persons

kognitive og sociale formåen.

Bogen henvender sig både til fagpersoner,

kommunale rådgivere, undervisningsbrug, til

mennesker med handicap og deres pårørende,

og kan være et

skridt på vejen til en større

forståelse og en bedre

behandling af mennesker

med skjulte handicaps.

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 15 |


SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konferencer

SIKON Konferencen i Odense

den 28. og 29. april 2008

I år går det så stærkt med tilmeldingerne, at det bliver

udsolgt væsentligt tidligere end sidste år!

Hvis du går og overvejer at melde dig til, så opfordrer

vi dig til at gøre det nu. På SIKON kommer en lang række

spændene oplægsholdere, bl.a.:

• Ledende overlæge Ole Sylvester Jørgensen, Bispebjerg Hospital

• Psykolog Demetrious Haracopos, Center for Autisme

• Overlæge Meta Jørgensen, Børnepsykiatrisk Afd., Århus

• Professor Simon Baron-Cohen, Autism Research Centre,

Cambridge University

• Lynda Woodcock og Andy McDonnell, Studio III, England

• Mohammad Ghaziuddin, MD University of Michigan

De udenlandske oplægsholdere taler på engelsk,

så vi har naturligvis sørget for tolkning.

Hvis du har spørgsmål til og om SIKON så kontakt os:

Ulla Møller-Christensen, tlf. 70 25 30 67,| sikon@autismeforening.dk |

Allan Jensen, tlf. 70 20 40 62, | projekt@autismeforening.dk |

Ekstraordinært søskende-forældrekursus

Søskende-forældrekurset i marts måned blev

meget hurtigt overtegnet. Derfor arrangerer

vi et ekstraordinært kursus i maj; det afholdes

på Folkeferie.dk i Middelfart.

En del af pladserne er givet til dé medlemmer,

der stor på ventelisten til marts-kurset,

men der er stadig ledige pladser, så gå på

vores hjemmeside | www.sikon.dk | og

meld jer til!

Formålet med kurset er at sørge for at søskende,

som har en bror eller søster med Autisme

| 16 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

spektrum Forstyrrelser (ASF) møder andre

på sin egen alder og som har den samme

problemstilling.

Og at give forældrene nogle værktøjer som

bedre gør dem i stand til at forstå klare

konflikter – og, ikke at forglemme: få nogle

gode oplevelser sammen med andre børn og

voksne!

Kursusdato:

Fredag den 23. og lørdag den 24. maj hos

FolkeFerie.dk i Middelfart.

Medlem nr. 5000

Landsforeningen Autisme har gennem de

sidste år haft en jævn medlemsfremgang og

i løbet af efteråret 2007 gennemførtes en skolekampagne,

hvor vi sendte materiale ud til

specialskoler og gruppeordninger over hele

landet.

Vores mål var at nå op på 5.000 medlemmer

inden udgangen af 2007.

Vi nåede målet og lidt dertil – pr. 31. december

2007 var vi 5.153 medlemmer. Medlem

nr. 5.000 blev Kristina og Thomas Juhl, Herlev

som kan glæde sig til en miniferie i et af

FolkeFerie.dk’s dejlige feriehuse i Danmark.

Gavekortet, som her overrækkes af næstformand

Lars Grønlund, var velvilligt stillet til

rådighed af FolkeFerie.dk.

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 17 |


Kredsforeningen Roskilde

Arrangementer foråret 2008

I det kommende forår 2008 afholder

Kredsforeningen Roskilde følgende foredrag/

arrangementer:

Når almindelige opdragelsesmetoder

ikke fungerer, hvad gør

man så???

Kom og få ideer og forslag til opdragelse af

børn med autisme og Aspergers syndrom af,

Bo Hejlskov, PsykologCompagniet.

Brugerbetaling kr. 25,- for medlemmer, kr.

50,- for ikke-medlemmer. Betales ved indgangen.

Tid: Onsdag den 27. februar kl. 19.00

Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9,

2670 Greve

Generalforsamling

– med foredrag fra kl. 20-21

Tid: Tirsdag den 11. marts kl. 19.00

Sted: Domapoteket, Hestetorvet,

4000 Roskilde

| 18 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Sæt kryds i kalenderen, Kirsten

Callesen fra Aspergers Ressource

Center,kommer på besøg

Kirsten har gennem flere år specialiseret sig

inden for autismeområdet.

Tid: Mandag den 5. maj kl. 19.00

Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9,

2670 Greve

Orø-tur – 31. maj 2008…

sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Indbydelse hertil udsendes i løbet af februar.

For alle arrangementer gælder det, at der

er tilmelding enten telefonisk eller via vores

hjemmeside. Der åbnes for tilmelding en

måned før hvert arrangement.

Så hold øje med vores hjemmeside

www.autismeroskilde.dk

Susanne – telefon – 4615 0902

Kirsten – telefon – 4369 2636

Kredsforeningen Vestsjælland

Forældrenetværk for forældre med

børn og unge, med en relation indenfor

det autistiske spektrum i Odsherred

Vi starter netværket op på Vig skole, første

gang den 4. februar kl. 19.00. Herefter vil der

være mulighed for at mødes hver den første

mandag i måneden. Så kom og vær med og

lad os få en debat/ hyggesnak. Vi tager kaffe,

kage og vand med første gang .

Vig Skole

Ravnsbjergvej 23, 4560 Vig

Kontaktperson Eva Labuhn, Tlf. 39 67 75 60

og Viggo Erland, Tlf. 59 91 20 93.

Den første mandag i hver måned

fra kl. 19.00 til kl. 21.45.

Mandag 3. marts2008

Mandag 7. april 2008

Mandag 5. maj 2008

Mandag 2. juni2008

Mandag 1. september 2008

Mandag 6. oktober 2008

Mandag 3. november 2008

Børneidræt for børn med autisme

Idrætten foregår på Ådalsskolen, Eriksvej 2-4, 4100 Ringsted.

2. onsdag i hver måned, og kan fortsætte hver 14. dag indtil

juni, hvor vi går på sommerferie frem til september. Ring til

Aina 20940228 for holdoprettelse min. 5 deltagere

Svømning for børn med autisme

Ringsted svømmehal, Ved hallerne, Tværalle, 4100 Ringsted.

Hver onsdag (ring til Jannie tlf. 2871 4550 om tid),

Hver Lørdag i varmtvandsbassin (ring til Claus om tid,

tlf. 5752 5722).

Alle herlighederne koster ialt 300,00 kr. årligt, og man tilmelder

sig efter første gang, og vil få et girokort udleveret eller

tilsendt kort tid efter.

Formand i Ringsted Handicap Idrætsforening:

Jørgen Ellekjær 5761 5318.

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 19 |


Kredsforeningen Århus

Mød din nabo – netværk for forældre

»Netværksgrupper – roden til alt godt« står

der på kredsforening Nordjyllands hjemmeside.

Det synes vi også i Østjylland, så vi besluttede

at udvide vores eksisterende tilbud om

netværksgrupper og gøre det til et af vores

fokusområder her i 2008.

Men hvordan skal vi gribe det an? Mange

studier viser, netværksgrupper er en god

hjælp, hvis de støtter på den rigtige måde

– men hvad er den rigtige måde? Hvorfor er

der nogen netværksgrupper, der bare kører,

mens andre aldrig kommer til at fungere?

Skal forældrene opdeles efter børnenes

alder/diagnose/dagtilbud; efter geografi;

eller er det måske noget helt andet, der er

brug for? Måske mere støtte til grupperne

eller flere forskellige tilbud?

Vi er så heldige at have fået midler fra socialministeriet

til en fuldtids netværkskoordinator

et par år. Det giver os chancen for at

arbejde på 3 områder:

| 20 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

• Oprettelse af netværksgrupper i hele

Østjylland. Vi vil tilbyde langt mere støtte

til grupperne. Med en ny hjemmeside får vi

også mulighed for at oprette virtuelle netværksgrupper

• Opsøgende arbejde. Gennem kontakt

med familiebehandlere, læger, skoler osv. ,

håber vi at nå de forældre, som måske ikke

lige har overskuddet til at deltage i vores

arrangementer, men som kan have glæde

af en netværksgruppe

• En undersøgelse af, hvilke faktorer, der er

vigtige for netværksgruppernes succes.

Som en begyndelse, vil vi gerne indsamle

viden om alle de netværksgrupper for

forældre som allerede er i vores landsforening.

Er du interesseret i at høre nærmere,

så kontakt Susanne på tlf. 77 89 32 74,

mail: | sba@autismeoj.dk |

Kom til informationsmøde om Center for Autismes

kombinerede ungdoms uddannelses- og klubtilbud

(for forældre og elever)

Onsdag den 27. februar 2008 kl. 15.00-17.00

Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev (auditoriet)

Program

Kl. 15.00 Velkomst ved

Solveij Steen

Kl. 15.05 Information

om Center for

Autismes 3-årige

kombinerede ungdomsuddannelsesog

klubtilbud

Kl. 15.50 Pause

Kl. 16.05 Spørgsmål fra salen

Kl. 16.45 Lille rundvisning af

undervisningsdelen

Tilmelding skal ske enten

via e-mail:

| lac@centerforautisme.dk |

eller pr. telefon 44 98 23 55.

(husk at oplyse antallet af deltagere).

KURSUS 5_XTRA

Kursus for ældre søskende (min. alder 14 år - forældre deltager ikke på kurset)

Formål

Kursets primære formål er at

give deltagerne mulighed for at

møde ligestillede og dele erfaringer,

tanker og følelser forbundet

med at have en søster eller

bror med autisme/Aspergers

syndrom.

Indhold

Deltagerne vil også blive introduceret

til noget af den viden,

fagfolk har om, hvordan et handicappet

barn påvirker livet i en

familie og dets betydning for

de raske søskende. Derudover

vil kurset lægge vægt på at give

deltagerne en mere indgående

viden om selve handicappet:

Autisme/Aspergers syndrom.

Gennem brug af videomaterialer,

oplæg og aktiviteter vil

ovenstående emner blive belyst

og give deltagerne mulighed

for at udveksle egne erfaringer.

De ansvarlige for kurset, som

vil være til stede hele tiden, har

stor erfaring i arbejdet med

såvel børn med autisme/Aspergers

syndrom, som at arbejde

med søskende-problematikken.

De har bl.a. været med til at

afholde forældre- og søskendekurser

i Center for Autismes regi,

ligesom de har erfaring med

at arrangere søskendegrupper

m.v.

Målgruppe

Søskende til børn med autisme/

Aspergers syndrom.

Det forudsættes, at deltagerne

er 14 år eller derover (forældre

deltager ikke på kurset)

Tidspunkt

Torsdag den 15. maj kl. 11.00

til fredag den 16. maj 2008

kl. 14.00

| www.centerforautisme.dk |

Tilmeldingsfrist

Da vi gerne vil være sikre på,

at vi har pladser nok, så skal

vi have en tilmelding på antal

deltagere senest fredag den

22. februar 2008. Af samme

årsag vil deltagere også være

begrænset til forældre samt den

interesserede elev.

Sted

Kursuscenter Røsnæs

Klintedalsvej 60 *

4400 Kalundborg

Pris pr. deltager

Kr. 3.600,-. Prisen dækker

kursusmateriale, forplejning og

overnatning.

Kursusansvarlig

Therese Dittmann, psykolog

Antal deltagere

Max. 15 personer. Ved færre

tilmeldinger end det anførte

kan kurset blive aflyst.

Til-/frameldingsfrist

Tirsdag den 14. marts 2008

| Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 21 |


STUDIO III kursus for forældre

– målrettet metode til håndtering af problem skabende

adfærd i familier med børn, unge og voksne med autisme

2. – 4. april 2008, 17. – 19. september og 19. - 21. november 2008

Baggrund

Vi ved fra undersøgelser og erfaringer, at problemskabende

adfærd ofte forekommer i samværet

med børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Vi ved også, at det kan

medføre mange fysiske konfrontationer med

dem, man er tæt på, fx i familien. Hvis man vil

undgå disse situationer, er det vigtigt at forstå

og vide, hvorfor de opstår samt at have redskaber

til at håndtere konfl ikten, når den er

opstået. Hvordan undgår man at skade personen

med ASF, og hvordan undgår man selv at

komme til skade?

Kurset tager afsæt i både forståelse af, hvorfor

problemskabende adfærd opstår, og anviser

fysiske metoder til, hvordan man kommer ud af

en fysisk konfrontation, når den er opstået.

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. Studio III kan rettes til

Torbjörn Andersson,

mail: toand@bu.aarhus.dk eller

tlf.: 8628 7355

Charlotte Holmer Jørgensen,

Videnscenter for Autisme

mail: chj@servicestyrelsen.dk eller

tlf.: 4511 4191

Deltagerantal

Max. 15 personer

Formålet med træningskurset

At øge deltagernes tiltro til at kunne håndtere

problemskabende adfærd

At indføre deltagerne i principperne i og

fordelene ved ikke at anvende magt

At demonstrere hvor vigtigt det er at forstå,

hvordan forældrenes adfærd påvirker

personer med ASF

At give forældre værktøjer til ”at tage luften

ud af” problemsituationer for at undgå

fysiske konfrontationer

At formidle viden til deltagerne om nogle af

årsagerne til problemskabende adfærd, så

der skabes et positivt billede af børnene, de

unge eller de voksne med ASF

At fremhæve vigtigheden af og forståelsen

for debriefi ng efter en problematisk situation

At give deltagerne interventionsredskaber,

som er sikre og acceptable for alle parter

Husk at have behageligt tøj og godt fodtøj på,

så du kan lave fysiske øvelser. Ingen høje hæle!

Pris

Kr. 5.500,- kroner inkl. overnatning og forplejning

Sted

FolkeFerie.dk – Karlslunde Strand

For yderligere oplysninger og tilmelding:

www.autisme.dk

www.studio3norden.dk

Indmeldelse i foreningen!

Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum

Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der

ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde.

Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind.

Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening.

Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside:

| www.autismeforening.dk |

Nyt! Børn og Unge medlemskab

Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen.

Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende.

Det koster 50 kr. om året.

Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme:

| 22 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 23 |

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: Storkommune:

Telefon: Mobil:

E-mail: EAN-nummer:

■ Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år

■ Jeg er forælder til: ■ Jeg er søskende til: ■ Jeg er pårørende til:

Navn:

Fødselsår: Diagnose:

■ Jeg har selv diagnosen

■ Jeg er fagperson ■ Andet

Kommentarer:

Blanketten sendes til:

Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!


Magasinpost

ID-nummer – 46229

Portoservice

Postboks 9490

9490 Pandrup

Kredsforeninger og udvalg

Kredsforeningen Bornholm:

Formand:

Max Kjær ............................ Tlf. 56 96 41 55

AS-repr.:

Susanne Sonne................ Tlf. 25 56 91 26

Kredsforeningen Frederiksborg:

Formand:

Allan Jensen ..................... Tlf. 44 95 80 72

AS-repr.:

Charlotte Sloth Jensen . Tlf. 47 10 18 63

Kredsforeningen Fyn:

Formand:

Else Worm Jørgensen .... Tlf. 64 45 18 17

Kredsforeningen Færøerne:

Landsfelagið fyri fólk

við autismu ..................Tlf. +298 50 90 31

AS-repr.:

Maiken Skardenni .....Tlf. +298 22 18 43

Kredsforeningen Grønland:

Formand:

Ando Møller .................Tlf. +299 92 11 93

Kredsforeningen Herning:

Formand:

Søren Dalgaard ............... Tlf. 97 41 34 30

| 24 | Nr. 2 – Februar 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Kredsforeningen København/

Frederiksberg:

Formand:

Rebecca Rant ................... Tlf. 38 10 77 74

AS-repr.:

Tine Heerup ...................... Tlf. 33 11 46 71

Kredsforeningen Nordjylland:

Formand:

Jørn Poulsen ..................... Tlf. 98 15 32 42

AS-repr.:

Bente Jessen ..................... Tlf. 98 57 17 27

Kredsforeningen Ribe:

Kontaktperson:

Bo Plet ................................ Tlf. 75 45 32 46

Kredsforeningen Roskilde:

Formand:

Uffe Mohrsen ................... Tlf. 43 90 19 56

AS-repr.:

Kirsten Christensen ........ Tlf. 43 69 26 36

Kredsforeningen Storkøbenhavn:

Kontaktperson:

Torben Riis-Nielsen ........ Tlf. 21 21 84 62

Kredsforeningen Storstrøm:

AS-repr.:

Alice Seldal........................ Tlf. 54 77 06 14

Kredsforeningen Sønderjylland:

Formand:

Annette Lund Dreyer .... Tlf. 74 47 15 80

AS-repr.:

Lene Ravnsgaard ............ Tlf. 74 42 02 77

Kredsforeningen Vejle:

Formand:

Inge Frisgaard .................. Tlf. 75 83 43 85

Kredsforeningen Vestsjælland:

Formand:

Thomas Fabricius ............ Tlf. 57 67 67 60

Kredsforeningen Viborg:

Formand:

Peter K. Nielsen ............... Tlf. 86 65 97 12

AS-repr.:

Birgit Flæng Jørgensen Tlf. 97 52 85 84

Kredsforeningen Århus:

Formand:

Marianne Banner ............ Tlf. 86 12 25 19

Børne AS-repr.:

Elsebeth Pii Svane .......... Tlf. 86 21 06 06

Voksen AS-repr.:

Jane Hellkvist ................... Tlf. 30 20 38 94

B

Aspergerforeningen:

Kontaktperson:

Aage Sinkbæk .................. Tlf. 46 32 31 67

NLD-gruppen:

Kontaktperson:

Katrine Hald Kjeldsen ... Tlf. 86 19 44 52

Karen Prætorius .............. Tlf. 56 96 10 58

Retssikkerhedsudvalget:

| retssikkerhed@autismeforening.dk |

(AS-repr. = Aspergerrepræsentant

i kredsforeningen)

More magazines by this user
Similar magazines