Årsberetning 2010 - Hjerl Hede

hjerlhede.dk

Årsberetning 2010 - Hjerl Hede

År ssbere ttn iing

2010

1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL.

1.1 Museets navn

Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

1.2 Museets adresse og telefonnummer

Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup

Telefonnr. 9744 8060 Telefax. 9744 8502.

Website: www.hjerlhede.dk. E-mail: info@hjerlhede.dk

1.3. Museumskategori og ejerforhold

Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt,

kulturhistorisk specialmuseum.

1.4 Museets formål og emnemæssige indhold

Hjerl Hedes Frilandsmuseum består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og

Mosebrugsmuseum.

Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet,

dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø.

Herunder hører også landhåndværk, hvor museet har besluttet at etablere et

kompetencecenter for dansk landhåndværk.

Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet

med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper.

Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som

Hjerl Hedes Frilandsmuseum har på grund af sin placering midt i et vestjysk

hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og

landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem

dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den

menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder.

1.5 Oprettelse

Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil

1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende,

kulturhistorisk specialmuseum.

1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer

Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af

Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Museernes Samvirke og

Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland.

Derudover er museet medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark,

Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk

Tekstilhistorisk Forening.

Museet er endvidere medlem af Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen og

Dragtpuljen og Havepuljen.

I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands

Attraktioner, Opdag Jylland og Danske Turist-attraktioner.

Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle.

1.9 Museets leder

Museets leder er museumsdirektør mag. art. Gudrun Gormsen indtil 1. november,

hvorefter museumsinspektør Gitte Behr bliver konstitueret direktør.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 1

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK

Magasinforhold

Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i

procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis

ved Hjerl Hedes Frilandsmuseum udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan.

2009. Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter ”den grønne

registrant”.

Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt

vil give bevaringsproblemer.

2.2 Samlinger

Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Ellers er

handlingsplanen for indberetning til centrale registre blevet fulgt. Heri har museet

angivet, at hele samlingen er færdig digitalregistreret den 31.12.2011. Gennemgang af

gamle sager i arkivet er stadig igangværende og ca. 3/4 er gået igennem og rettet, klar

til at publicering i Museernes Samlinger.

Fotodokumentation af samtlige genstande forløber planmæssigt og forventes færdig

ved udgangen af 2011. Alle genstande i husene i museet er fotograferet og diverse

fotos lagt ind på Regin.

Pia Sørensen blev ansat i en periode på 6 måneder til gennemgang og ordning af

museets bygningsarkiv, således at det blev klart til registrering i Regin. Projektet er

endnu ikke afsluttet.

Mandag den 15. nov. 2010 var der samlingsrevision for 2010. Revisionen gav ikke

anledning til bemærkninger.

3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING

Indsamling og erhvervelser

I 2010 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til

levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau.

Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen

forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes

meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i

samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer.

Undersøgelser og forskning

Den 15. december indsendte museet, de af Gudrun Gormsen udarbejdede 4-årige

arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen, med enkelte tilføjelser af museumsinspektør Gitte

Behr.

Studiebesøg

Den 8-9. juni var 15 personer fra Vallby Friluftsmuseum fra Norge på studietur på Hjerl

Hedes Frilandsmuseum.

4.0 KONSERVERING

Bygninger

Der er ikke foretaget større konserveringsarbejder på museets bygningssamling i 2010.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 2

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

Genstande

Der er ikke afsendt genstande til Konserveringscenteret Vest i Ølgod i 2010.

Gamle husdyrracer

Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til

brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til

bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste.

5.0 FORMIDLING

5.2 Den permanente udstilling

Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i 2010.

I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de

historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til

omkring 1910. I Vinkelgården var der strøet halm ud over gulvet. Her sov hele

familien julenat. I Sulegården kunne man se et juletræ, der er lavet af grønkålsstokke.

I Kvostedhuset var temaet julestuer og julelege, og i Mjesinghuset handlede det om

juletidens spil. I Præstegården fortaltes der om borgerskabets jul, og hos væveren,

købmanden og skovfogeden var der eksempler på jul og juletræer fra årene omkring

1900.

Særudstillinger

I samarbejde med Benny Boysen viste museet udstillingen "Jyske gårdmalerier".

I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Blænde 96" lavet en stor

fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede".

5.3 Anden formidling

Omvisninger

Året igennem har museumsdirektør Gudrun Gormsen, museumsinspektør Gitte Behr,

museumsformidler Inge-Merete Bøge og museumsformidler Kirsten Møberg afholdt en

lang række omvisninger for skoler, grupper, firmaer og foreninger.

Holger Hedegaard og Helge Weis Jensen har gennem hele året afholdt lang række

omvisninger for pensionistforeninger, seniorklubber og menighedsråd på museet.

Gudrun Gormsen og Helge Weis Jensen har afholdt en række naturture og omvisninger i

samarbejdet "Limfjordsfortællinger" og "Ud på Tur".

Audioguides

Ved en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med tilgængelighed i

museet er der indkøbt 50 audioguides, som de besøgende kan tage med sig rundt på en

tur i museet. Her kan man høre om bygningerne og deres historie og høre om den

kulturhistoriske baggrund for bygningernes indretning og de aktiviteter, som udfolder sig

i museet.

Foredrag

11.01 holdte Gudrun Gormsen foredrag om Håndværk i Fredericia.

01.02 holdte Gudrun Gormsen foredrag i Voldshøj.

23.02 holdte Gudrun Gormsen foredrag om byggeskik på Ørding Friskole.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 3

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

21.03 holdte Gitte Behr foredrag om "Køkkenet og dets udstyr gennem tiderne"

Hjerl Hede.

21.03 holdte Gudrun Gormsen foredraget om "Hjemmets interiører og udstyr" på

Hjerl Hede.

18.05 holdte Gitte Behr et oplæg om arbejdet med frivillige på Landbrugspuljemødet

på Karensminde.

01.12 holdte Helge Weis foredrag om kalkmalerier i museumskirken for "Victoria"

Lions Club.

Andre aktiviteter

Vinter i museet

I januar måned var vintervejret sat ind, og museet fik mulighed for at gennemføre

kaneture for både skoler og firmaer.

Påsken

I 2010 gentog vi succesen med at have nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i

en lille fold udenfor Centret. En gang om dagen var der familierundvisning, hvor der blev

fortalt om gamle påsketraditioner. I Centret kunne børn klippe gækkebreve og skrive

gamle vers med pen og blæk.

Haven og dens planter

I forbindelse med St. Bededag var der sat fokus på haven og dens planter, hvor gæsterne

fik et indblik i, hvad planterne og urterne kunne bruges til.

Stenalderdage

I Kr. Himmelfartsferien var der ”Åben Stenalderboplads”, hvor både børn og voksne

kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og pile og

”skyde” hjorte og vildsvin på buebanen.

Efterårsferie med temaet ”Mørket”

Fredag før efterårsferien lavede museet i samarbejde med frivillige fra Sevel en børnekulturnat.

På en tur rundt i landsbyen mødte børnene elverpiger, hekse, trolde, nisser

m.m., som udsatte børnene for forskellige prøver. Klarede man prøverne, kunne man slå

sin egen lykkeamulet. Derudover opførte Cirkus Sort et flot ildshow. To aftener i

efterårsferien gentog museet sidste års succes med at lave guidede ture rundt i den mørke

landsby, hvor gæsterne fik fortællinger om og mødte trolde, hekse, nisser, og elverpiger.

Børneaktiviteter i efterårsferien

Hele ugen kunne børn bygge drager og flyve med dem ude i museet.

Levendegørelse

Museets sommerlevendegørelse, der viser livet på landet i gamle dage, blev afviklet fra

den 26. juni til den 15. august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og

viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden.

Derudover arrangerede museet levendegørelse i de to sidste weekender i august.

I løbet af sommerlevendegørelsen kunne gæsternes børn et par gange om dagen følge

med fårehyrden gennem landsbyen, forbi fårene på marken og ud på heden. På turen

gjorde han holdt flere gange og fortalte bl.a. om fåret som husdyr – hvad fik man fra fåret

ud over uld og kød – om hvordan det var at være hyrdedreng – hvad fik de tiden til at gå

med ud over at holde øje med fårene. Der blev også tid til et par hyrdelege og

hyrdesange.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 4

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

I Den gamle skole var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med

de "faste elever". I butikken kunne besøgende børn købe en skolepakke bestående af en

ABC, en regnebog, en sangbog og en griffel. Før timen startede, blev de iført kasketter,

tørklæder og træsko. Så blev de ”kommanderet” ind på række, og læreren fortalte lidt om

skolen i gamle dage. Så startede timen med læsning, regning og skrivning.

Også i år arbejdede museet med åbne værksteder. Hos drejeren kunne børnene hjælpe

med at dreje forskellige effekter stort set alle dage, og hos maleren og bødkeren havde

børn en gang om ugen mulighed for at deltage i arbejdet i værkstedet, som f.eks. af rive

og blande maling, lave kit af linolie og kridt, brænde pinde til tegnekul og at samle en

drittel.

I august måned var der aktiviteter vedr. høst og demonstration af tærskeværket, og den

27-28. august afviklede museet markedsdage.

I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a.

Køreselskabet med mange flotte heste og vogne, opvisning af folkedansere både fra

indland og udland. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i

museet. Og inden levendegørelsens start afholdtes et kursus for frivillige i de historiske

køkkener.

Museet modtog en bevilling på 177.500 kr. fra Kulturarvsstyrelsen til gennemførelse

af en brugerundersøgelse i sommerlevendegørelsen. Brugerundersøgelsen blev

gennemført af Alexandra Instituttet ved Århus Universitet. Den endelige rapport

forventes færdig i starten af 2011.

I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med

alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af

julegaver og meget mere.

De besøgende kunne endvidere aflægge besøg hos nissefamilien i "Nissebo" i

præstegårdens lade, hvor både børn og voksne kunne indleve sig i gårdnissens verden

og familieliv. Børnene kunne prøve de store stole og en kæmpestor seng, som var tre

gange større end normalt.

5.4 Undervisning

Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske

værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisningsmaterialer,

som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget.

I alt har 6.625 personer deltaget i værkstedsaktiviteter, omvisninger og

firmaarrangementer.

Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og løst opgaver på egen hånd.

Skoletjenesten har modtaget en bevilling fra Kulturarvstyrelsen til udarbejdelse af et nyt

undervisningstilbud i samarbejde med Nr. Nissum Seminarium: "Kom selv ud – i alle

fag". Materialet forventes færdigt i januar 2012.

5.7 PR-virksomhed

Folderen er blevet distribueret i 280.000 eksemplarer i samarbejdet TopAttraktioner,

samt i Velkomstposer til turister via Ulfborg-Vemb turistbureau og husstandsomdelt til

sommerhuse m.m. via Skive Turistcenter.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 5

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

Desuden har der været markedsført overfor turister i udgivelserne fra turistbureauerne i

Struer, Thyborøn, Vinderup, Holstebro, Skive og Viborg.

Yderligere annoncering rettet mod turister er sket gennem turistaviserne udgivet af

Berlinske Medier i Holstebro, Skive Folkeblad og Karup Avis.

Markedsføring af arrangementer og julelevendegørelsen er sket gennem lokale medier,

primært i dagblade og ugeaviser, samt de ”gratis” arrangementskalendere, der er til

rådighed i radio, dagblade og ugeaviser.

I forbindelse med vinterens sne blev der afholdt en presseseance om kanekørsel, hvor alle

regionale medier var til stede. Det gav også omtale i landsmedier, såsom P3 og TV2

Nyhederne.

Museet har desuden været besøgt af både P4, P4 Midt og Vest, samt Silkeborg Regional

TV og TV Midt/Vest.

Der har været et særligt markedsføringssamarbejde med rederiet Color-Line. Desuden

har museet samarbejdet med FDM, ProBus Jütland, og Trojel Turistmarketing ApS,

Direct mail markedsføring har været anvendt i forhold til menighedsråd,

pensionistforeninger og faglige organisationer. Denne form for markedsføring har til

formål at få flere grupper på besøg.

6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER

6.0 Bygninger og udendørsarealer

I 2010 er Købmandshusets stråtag blevet udskiftet, og der er foretaget småreparationer af

Bulladens samt Skovfogedshusets tage.

Der er foretaget forbedringer på varmeforsyningen, således at Restaurant Skyttegården er

blevet tilkoblet det samlede anlæg.

Brug af museets velkomstcenter

25.02 Holstebro Partnerskab afholdte mødedag.

11-12.03 Foreningen af Specialmuseer i Danmark afholdte lederkursus.

21.03 Antik Historisk Selskab afholdte Dagseminaret "Antik og museum"

08.04 Afholdte Kjems-Fonden bestyrelsesmøde.

03-07.05 Studieuge for VIA Universitys elever.

26.05 Afholdte Ældrerådet møde.

16.06 Foredragsaften arrangeret af Vinderup Egnshistorisk forening.

25.06 Job og Kompetencecenter Holstebro afholdte møde.

01.09 Region Midtjylland afholdte politisk møde.

16.12 Skive Gymnasiums juleafslutning

I løbet af efteråret har TV/Midt-Vest fortsat optagelserne af scener til en film om den

vestjyske studehandel med museet som kulisse. Filmen bygger på dr. phil. Esben

Graugaards disputats om studehandelen.

8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION

8.2 Bestyrelse

Bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum havde i 2010 følgende medlemmer:

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 6

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat

Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl-

Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Hjerl Hedes Frilandsmuseums Venneforening og

Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland.

Der har i 2010 været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

8.3 Foreninger

Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 362 medlemmer. Vennerne har været aktive

deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats.

Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 8. april. Desuden blev der afholdt

en "Vennedag" den 24. august i forbindelse med jubilæumsarrangementet.

Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Johannes

Pedersen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard.

9.0 MUSEETS PERSONALE

Fast personale

Museets personale bestod i 2010 af museumsdirektør, en museumsinspektør, en

museumsformidler ansat på ¾ tid, en bogholder, en sekretær og tre museumsassistenter.

Derudover er der 12 faste medarbejdere, heraf er 5 håndværkere.

Andet personale

I forbindelse med levendegørelserne har museet haft stor hjælp af venneforeningens

mange medlemmer. Herudover har flere frivillige medarbejdere været til stor hjælp i den

daglige drift, både med bygninger og haver og med dragter til levendegørelserne.

Uddannelse og deltagelse i møder

Museets personale har deltaget i en række møder med samarbejdspartnere samt deltaget i

relevante faglige kurser.

10.0 MUSEETS ØKONOMI

Økonomisk udvikling i 2010

Årets resultat

Årets resultat er et underskud på 312.000 kr. Der var budgetteret med et overskud på

3.000 kr., og resultatet er således 315.000 kr. dårligere end budgetteret.

2010 har for Hjerl Hedes Frilandsmuseum, som for alle andre danske attraktioner, båret

præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2010 været 72.160 besøgende, heraf 39.244

betalende, mod 75.708 besøgende i 2009, heraf 43.528 betalende. Det svarer til en

nedgang i antal betalende gæster på ca. 10 %, en nedgang der betyder manglende

entréindtægter på ca. 417.000 kr. i forhold til budgettet.

Årets resultat er endvidere præget af to uforudsete engangsudgifter, nemlig løn i

fratrædelsesperioden for direktør, 164.000 kr. og istandsættelse af tidligere direktørbolig i

forbindelse med ophør af lejemål, 121.000 kr.

Når museet alligevel aflægger et årsregnskab med et underskud, der er langt mindre end

det, de ovenstående bemærkninger beløber sig til, skyldes det, at der er udvist stor

sparsommelighed, og på mange af museets driftskonti er der forbrugt færre midler en

budgetteret.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 7

www.hjerlhede.dk


År ssbere ttn iing

2010

De væsentligste besparelser er foretaget på olie og brændsel, 54.000 kr., byggematerialer,

56.000 kr., konservering, 70.000 kr. og PR, 115.000 kr.

Årets resultat betragtes dermed som tilfredsstillende.

Det økonomiske grundlag

Som følge af at aftalen vedr. økonomisk uafhængighed mellem Hjerl-Fonden og Hjerl

Hedes Frilandsmuseum er faldet på plads i 2010, har Holstebro Kommune forhøjet

driftstilskuddet til Hjerl Hedes Frilandsmuseum med 1. mio. kr. Museet modtager således

et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune på 2.874.000 kr. Aftalen omfattede bl.a., at

museet vederlagsfrit kan benytte arealerne, hvor museet er placeret, og at der ikke

længere påhviler museet en forpligtelse vedr. museets bygninger i forbindelse med

museets evt. ophør.

På baggrund af årsregnskabet for 2008, har det ikke været muligt at opnå maksimum §

15 statstilskud i 2010. Det ordinære statstilskud beløber sig til 740.000 kr., mens andre

statslige tilskud udgør 1.111.000 kr. Fra 2011 er museet igen berettiget til maksimum §

15 statstilskud.

Hjerl Hedes Frilandsmuseums drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen

indtjeningen i 2010 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter,

dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter.

Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og

august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen i november og december.

Egenindtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af, hvor mange gæster der

besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget

stram, og ca. 64 % af de samlede udgifterne går til løn og personale, kan det være

vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egenindtjening.

Museets daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med

banken i december måned 2010. Museets ledelse forventer, at de nuværende

kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter og aflægger derfor

regnskabet under forudsætningen om museets fortsatte drift.

Den forventede udvikling

I 2011 forventes det, at besøgstallet som minimum kan opretholdes på samme niveau

som i 2010. Der er planlagt nye PR tiltag, i form af tv-reklamer samt lavet aftaler med

nye markedsføringssamarbejdspartnere, som et led i at trække flere besøgende til.

For 2011 er der lavet et forsigtigt budget med et resultat på ca. 0 kr.

Eventuel fusion

Efter opfordring fra Kulturministeriet og Holstebro Kommune undersøges det, om der

kan laves en fusion mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Hjerl Hedes

Frilandsmuseum. Kulturministeriet er den 3. marts 2011 kommet med et oplæg til en

fusion, som bestyrelsen den 17. marts 2011 har behandlet på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har svaret positiv på at deltage i en undersøgelse om en mulig fusion.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 8

www.hjerlhede.dk

More magazines by this user
Similar magazines