INTERNT - fEbRuaR 2012 - NR. 1 - Taxa Fyn

taxafyn.dk

INTERNT - fEbRuaR 2012 - NR. 1 - Taxa Fyn

INTERNT - fEbRuaR 2012 - NR. 1

Borgmester Anker Boye får et kig ned i motorrummet

på Danmarks første el-taxi. Det er ikke meget, der kan

genkendes, bortset fra bilens almindelige 12-volts

batteri til drift af lys og viskerblade etc.


En fusion?

Den er måske ikke lige om hjørnet, men dialogen

omkring en mulig fusion imellem Taxa Fyn og

Odense Mini Taxi har kørt i mere end 30 år

og vil selvfølgelig fortsætte.

Den har været omtalt mange gange i

årenes løb, og der har da også været

gjort konkrete tiltag mere end én gang.

Denne gang var dialogen udsprunget af

rent økonomiske og forretningsmæssige

hensyn. Det er kendt for enhver, at krisen

er over os, og at den har bidt sig fast

også i taxibranchen. Der er nedgang i

kørslen, og værst af det hele: Der er ikke

udsigt til, at det bliver bedre indenfor en

overskuelig fremtid.

I nedgangstider kan det være en god idé

at rykke sammen, og derigennem prøve

at afbøde krisens konsekvenser. En fusion

er den eneste reelle mulighed for at

optimere Odense-vognmandens forretning

i en grad, så det kan mærkes for

alle. Vi kan ikke lige her og nu stampe

kunderne op af jorden, men vi kunne

sammen gøre en indsats for at reducere

vores omkostninger – lavere pladsleje og

mindre tomkørsel og derigennem større

udnyttelsesgrad af bilerne.

Herlige gamle billeder fra en svunden

tid. Simca 1000, ”Mini”, der

var indbegrebet af Odense Mini

Taxi tilbage i 60-erne. Hos Odense

Taxa kørte ”de store Mercere”

2 Februar 2012 Nr. 1

En umiddelbar vurdering synes ligetil –

nemlig at der vil være en række omkostningsbestemte

faktorer, der kan medføre,

at den enkelte vognmand får en

væsentlig besparelse, dels i den daglige

drift og dels gennem en betydelig reduktion

i det månedlige driftsbidrag til bestillingskontoret.

Populært sagt er der

tale om en win-win situation.

Det giver således ingen mening at fremdrage

historiske aspekter i de skiftende

konkurrenceforhold, der har været gældende

indtil dato. Tværtimod er det vigtigt,

at man i den kommende tid får afmonteret

en lang række af de myter, der

måtte være rodfæstet imellem selskabernes

medlemmer – og det sker ikke gennem

langvarige møder mellem ledere og

bestyrelser. Det sker gennem en dialog

medlemmerne imellem – både vognmænd

og chauffører.

Så herfra skal der lyde en opfordring til

alle om at gå i dialog med hinanden i

hverdagen – på holdepladserne og alle

andre steder, hvor man mødes, for at få

fjernet nogle af de myter, der findes vores

virksomheder imellem. Jeg er sikker

på, at fusionen vil fremstå som en god

idé, når alle aspekter heraf bliver lagt

frem. Hvis alle bliver garanteret en bedre

forretning, så må det også kunne lykkes

at få de sidste forhindringer ryddet af

vejen.

Odense TAXA A.M.B.A.:

Formand

Vg 613 Tadzudin Kasami

tka@taxafyn.dk

Næstformand

Vg 55 Flemming Lauritzen

fll@taxafyn.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Vg 15 Henrik Lehmann Jensen

hlj@taxafyn.dk

Vg 25 John Vemmelund

jov@taxafyn.dk

Vg 326 Henrik Stenderup Nielsen

hsn@taxafyn.dk

FU:

Direktør

Peter Kjærgaard

pkj@taxafyn.dk

Økonomichef

Trine Hyllegaard

thr@taxafyn.dk

TAXA-FYN:

Formand

Vg 713 Lars Frimann

laf@taxafyn.dk

Næstformand

Vg 602 Lars Gorell

lag@taxafyn.dk

Bestyrelsesmedl.

Vg 297 Allan Møller Lau

all@taxafyn.dk

Vg 507 Martin Pedersen

mpe@taxafyn.dk

Vg 90 Mehmet Celik

mc@taxafyn.dk

Vg 709 Mogens Schjødt Hansen

msh@taxafyn.dk

Vg 965 Lis Paag

lip@taxafyn.dk

Vg 108 Alex Rasmussen

aar@taxafyn.dk

Vg 318 John Glenn Feldthusen

jgf@taxafyn.dk

Driftschef Taxa Fyn

Jan Ravnsgaard Poulsen

jrp@taxafyn.dk

Redaktion og annoncer

Peter Kjærgaard

pkj@taxafyn.dk

Redigering, lay-out

Erling Jensen, journalist, DJ

www.blaesbjerghus.dk

Oplag

1000 stk.

Officielt medlemsblad for Nyborg,

Svendborg, Fåborg, Ringe, Assens,

Middelfart, Odense og

Fredericia Taxa

Medlem af:

Danske Taxi Råd

Taxibranchens Arbejdsgivere

Fynsk Erhverv

Institut for Selskabsledelse

Netværk Danmark

www.taxafyn.dk


Februar 2012 Nr. 1 3


Forandringernes verden

Vi lever i en verden, der konstant

er under forandring – det gælder

også (eller ikke mindst) taxibranchen.

Her skal blot nævnes hovedpunkterne:

1. Lovgivningsmæssigt. Skiftende

regeringer har forsøgt og forsøger

at forme taxibranchen i forskellige

retninger, og der er et markant behov

for at vi styrker den merkantile/politiske

del af DTR.

2. Krise eller ej – der er en tendens

til at vognmændene og bestillingskontorerne

søger sammen i større

enheder i bestræbelserne på at effektivisere

og rationalisere.

3. Det offentliges brug af taxi er

under store forandringer. Tendensen

går klart i retning af at det offentlige

forsøger at overtage vores

forretningsområde – taxierne bliver

som zombier, der blindt regeres

af offentlige trafikselskaber.

4. Miljø – privatbilismen er under

pres – ikke mindst til fordel for kollektiv

transport. Taxi er klemt inde

imellem disse 2 begreber.

Hvordan gearer vi DTR til at

agere optimalt i et forsøg på

at øge indflydelsen?

a. Ved at samle erhvervet – der er

stadig vognmænd, som står udenfor

DTR (CAT)

b. Ved at koncentrere indsatsen om

det væsentlige og udfase eller iso-

4 Februar 2012 Nr. 1

Dansk Taxi Råd

– en forening i bevægelse

Alt hvad der står stille glider bagud. Men DTR

har ikke stået stille, og den bevægelse, der er

sket de seneste år, skal fortsættes, men det

sker ikke uden en strukturændring.

Af Peter Kjærgaard, direktør Taxa Fyn.

lere det mindre væsentlige.

c. Ved at transformere foreningen,

således at der bliver mindre forening

og mere professionalisme.

d. Ved at analysere behov og økonomi.

Samling af erhvervet.

Det kan godt være at CAT er blevet

en mere ubetydelig spiller, men

man bør jævnligt prikke deres

medlemmer på skulderen og høre,

om det ikke var tiden, at de meldte

sig inde i DTR. I hvert fald kan man

konstatere, at CAT stadig figurerer

blandt diverse interesseorganisationer,

som bliver hørt i politiske

sammenhænge. Hvor meget det

skader kan diskuteres, men det

gavner i hvert fald ikke DTR’s arbejde.

Koncentrere indsatsen

Der skal ikke kun være plads til

store bestillingskontorer i DTR. Det

er vigtigt, at alle er med og får den

ydelse, de er berettiget til/betaler

for. Men det er meget vigtigt, at

organisationen ikke fortaber sig i

medlemsservice, hvis det på nogen

måde betyder, at hovedopgaverne

svigtes eller ikke får fuld

opmærksomhed. Samtidig er det

vigtigt at konkretisere og formulere

foreningens medlemsservice.

Det må jo stå lysende klart, at man

ikke kan servicere et medlem i

dennes forsøg på at udvikle koncepter

eller understøtte særlige

tiltag, som giver medlemmet en

konkurrencemæssig fordel i forhold

til andre medlemmer.

Transformere foreningen

Ved starten af DTR’s tilblivelse

gjorde jeg klart opmærksom på, at

det var min holdning, at vi skulle

væk fra den geografiske ledelsesform,

og i stedet vælge ledelse/

bestyrelse ud fra kvalifikationer.

Desværre blev denne del ofret på

det demokratiske alter, fordi der

skulle tages særlige hensyn til visse

medlemsgrupper. Det endte således

med, at vi fik et repræsentantskab

mere end vi fik en

bestyrelse. Indirekte demokrati

kan man også sammenligne det

med.

Det medfører:

1) at man ikke får de bedst kvalificerede

ind i bestyrelsen. Man vælges

jo fordi man kommer fra en

bestemt geografisk del af landet

– en region.

2) at dem der skal træffe beslutning

i en given sag ofte har et

mandat med sig fra baglandet –

eller ikke kan træffe beslutning,

fordi man lige skal høre, hvad de

siger derhjemme i regionen.

Sat på spidsen:

Der køres langsomt, fordi føret er

grødet og sigtbarheden uklar –

men der er ro på bagsmækken –

og så er alting godt. Nej – ro på


agsmækken kan aldrig være et

mål i sig selv (medmindre man er

ude at køre med en børneflok)

DTR’s struktur har ikke fulgt med

udviklingen, og dermed trues branchen

som helhed.

Det helt store problem er, at den

merkantile kamp mellem selskaberne

er bragt helt ind i bestyrelsen,

og her hører den på ingen

måde hjemme – en sådan kamp er

gift for en brancheforening.

Derfor skal der udformes en præcis

politisk målsætning for, hvad bestyrelsen

skal beskæftige sig med,

og evt. en præcisering af, hvad den

ikke skal beskæftige sig med.

Bestyrelsen skal reduceres til 5 personer,

og her er det så op til medlemmerne

at vælge de 5 bedst kvalificerede

personer i Danmark til

disse poster. Hvis bare én af disse 5

med rette efterfølgende kan beskyldes

for at pleje egne interesser

i foreningen, er pågældende medlem

hjemfalden til eksklusion.

Analyse af behov og økonomi

Der har i DTR’s korte levetid været

mange og lange diskussioner af,

hvor meget der skulle betales i kontingent,

hvad pengene skulle bruges

til, og hvem der skulle betale

mest/mindst.

Dilemmaet er kendt: De store bestillingskontorer

har ikke behov for

medlemsservice – det klarer de i

stor udstrækning selv. De lidt mindre

bestillingskontorer har et mindre

behov for medlemsservice, og

de små og enkeltmedlemmer har

behov for hele pakken.

Den politiske del

Det må gøres klart, hvad behovet

er for at holde den professionelle

del af foreningen kørende. Hermed

tænkes på bemandingen af vores

sekretariat i forhold til det minimumsbehov,

som skal være dæk-

ket, således at følgende helt nødvendige

punkter opfyldes:

1. Politisk indflydelse og lobbyvirksomhed.

2. Lovgivningsmæssig analyse og

forslag, høringer osv.

3. Profilering af taxibranchen –

brancheblad m.m.

Hvor mange personer skal der være

ansat, for at ovenstående kan udfyldes

tilfredsstillende, så man er

dækket ind ved ferie og sygdom,

pasning af telefon og sekretærfunktion?

Hvor meget koster denne del?

Hvor meget koster det pr. medlem?

Kan der argumenteres for, at nogen

skal have rabat på denne del?

Medlemsservice

Hvor stort er behovet for medlemsservice?

Der er i hvert fald en del

der efterspørger denne vare, og

nogle af de enkelte ydelser er her

listet op her (ikke fuldstændig)

1. Juridisk rådgivning

a. Enkeltmedlemmer

b. Bestillingskontorer

c. Foreningsret – herunder

assistance ved generalforsamlinger

2. Vejledning i forsikringssager

3. Vejledning i gældende lovgivning

4. Vejledning i forbindelse med tilbud

5. Vejledning i forbindelse med

takstforhøjelser

Spørgsmål der skal afklares:

Hvor mange personer skal der være

ansat for at ovenstående kan udfyldes

tilfredsstillende, så man er

dækket ind ved ferie og sygdom,

pasning af telefon og sekretærfunktion?

Hvor meget koster denne del?

Hvor meget koster det pr. medlem?

Er det alle ydelser – eller kan der

være tilkøb af de enkelte varer på

hylderne?

Kan der argumenteres for, at nogen

skal have rabat på denne del?

Ny struktur i DTR

Ideen med den nye struktur er at

slanke organisationen og gøre bestyrelsen

mere handlekraftig.

Der vælges 5 personer til bestyrelsen,

heraf 1 formand, 1 næstformand

og 3 menige medlemmer.

Formand + 2 medlemmer vælges i

ulige år, og 2 medlemmer vælges i

lige år. Alle vælges af generalforsamlingen.

Formand + evt. næstformand deltager

i DTR’s forretningsudvalg,

som består af direktør + 2 ansatte

Holder som minimum møde forud

for bestyrelsesmøderne og ellers

efter behov.

Generalforsamling

Bestyrelse

5 personer valgt af generalforsamlingen

Repræsentantskab (ulønnet)

Består af bestyrelsesmedlemmerne

i Regionsforeningerne

Regionsforeninger (ulønnet)

Vælger 5 medlemmer

Generalforsamlingen afholdes

uændret 1 gang årligt.

Repræsentantskabet indkaldes 2

gange årligt eller mere, hvis der er

behov. Der indføres ”brugerbetaling”

således, at man skal tilmelde

sig møderne og hæfte for betalingen

af forplejning m.m.

Regionsforeningerne etableres som

særskilte foreninger – der dog skal

oprettes efter en DTR-skabelon.

Foreningerne kan således selv afgøre,

hvor vidt de vil opkræve kontingent,

og i hvilket omfang de vil

aflønne deres bestyrelsesmedlem-

Fortsætter på side 6

Februar 2012 Nr. 1 5


mer. Man må gå ud fra, at de der

vælges, for hovedpartens vedkommende

har en bestyrelsespost i det

lokale taxaselskab, hvorfor det at

deltage i regionsbestyrelsen er en

del af det lokale arbejde. Derfor er

posten, set fra DTR’s side ulønnet.

Såfremt der er opbakning til at gå

videre med disse ideer, skal man

analysere de økonomiske konsekvenser.

Under alle omstændigheder

kunne det være ønskeligt, om

man fik en afdækning af hvilken

sammenhæng, der er imellem forbruget

og ønskerne lige fra enkeltmedlemmer

over små bestillingskontorer

til bestillingskontorerne i

de største byer.

Kontingentpolitik

Principielt er jeg af den opfattelse,

at det har samme værdi for en

vognmand på landet i et lille bestillingskontor,

som for en vognmand,

der er medlem af et stort bestillingskontor

i storbyen, at have nogen,

der tager sig af at kæmpe for

Hjælpefond / Glasforsikring

Glasskade

Henvend dig direkte til Thiemannkok, Hvidkærvej 1,

5250 Odense SV, tlf. 6617 0317 og aftal tid for reparation.

For yderligere information - ring til Bent Nielsen, vg 150,

tlf. 4016 6737.

Hjælpefond

Trafikskader skal anmeldes inden 24 timer til formand

eller et bestyrelsesmedlem:

For yderligere information - ring til Bent Nielsen,

vg. 30, tlf. 40166737

Formand Carsten Thomsen,

tlf. 6612 7774 - 2024 9083

Kasserer Bent Nielsen,

tlf. 6612 34 27 mobil 4016 6737

På bestyrelsens vegne

C. Thomsen

6 Februar 2012 Nr. 1

forbedrede forhold for branchen.

Derfor bør alle betale et grundbeløb

som medlem. Det gøres mest

retfærdigt med et vognkontingent.

Hver enkelt forretningsdrivende

(vognmand) må betale sin andel.

Med under 1000 kr. pr. bil, så taler

vi også under 1 promille af hans

omsætning. Det er en minimal forsikringssum

at betale for, at der er

nogen, som gør hvad de kan for at

beskytte medlemmets forretning.

Problemet er således ikke kontingentets

størrelse, men derimod at

det bliver en del af bestillingskontorets

driftsøkonomi, og dermed en

del af konkurrenceparametrene

imellem bestillingskontorerne.

I stedet for bør grundkontingentet

opkræves hos det enkelte medlem i

bestillingskontoret, og ikke bare figurere

som en stor post i foreningsregnskabet,

som man så kan forgribe

sig på, når det kniber med

økonomien andre steder. Derfor

kunne man overveje, om det ikke

var bedre, at alle bestillingskonto-

rer via medlemskabet i DTR var forpligtet

til at opkræve 500 kr. (eller

hvad kontingentet nu skal være) 2

gange om året og dermed forpligtet

til ikke at lade dette blive et

konkurrenceparameter. Hvis alle

danske taxivognmænd og bestillingskontorer

var enige om, at dette

medlemskab ikke står til diskussion

– så var der ikke så mange

problemer. Så kan det enkelte bestillingskontor/enkeltvognmanden,

udover at opkræve og indbetale

vognkontingentet, frivilligt tegne

en ”ekstraforsikring” og dermed

opnå en udvidet rådgivning i DTR’s

sekretariat.

Hvordan kommer vi videre

En stor del af ovenstående er sendt

som forslag/debatoplæg til DTR’s

bestyrelse, og der er nedsat et udvalg,

som skal arbejde videre med

emnet. Dialog efterfulgt af handling

bliver forhåbentlig udgangen.

Nu har undertegnede jo ikke selv

været til stede under drøftelserne i

DTR’s bestyrelse, men det kan dog

undre, at det nedsatte udvalg skal

bestå af folk udenfor bestyrelsen(?)

Er situationen efter ganske få år

blevet så fastlåst, at ingen fra bestyrelsen

kan diskutere deres egen

berettigelse/taburet i forhold til at

forbedre strukturen og gøre foreningen

endnu stærkere? Hmm!

Det indikerer og bekræfter mig i, at

vi trænger til forandringer.

Deadlines 2012

Deadline Udgivelse

23/3 April

25/5 Juni

30/7 August

28/9 Oktober

26/11 December


Næste gang

du skifter taxi

Dansk Taxifinansiering

i samarbejde med

finans

Nu med markedets bedste

total-løsninger:

Finansiering og forsikring

Taxifinansiering fra 6,9%*

Vælg en pakkeløsning:

Taxifinansiering

Taxifinansiering

+ Autoforsikring

Taxifinansiering

+ Autoforsikring

+ Arbejdsskadesforsikring

* Rentesats med forbehold for fremtidige ændringer i rentemarkedet

Og med en forsikringspakke

får du din erhvervsansvarsforsikring

med uden

beregning.

Kontakt os på

70 20 95 20

Vi samarbejder med:

P FIRST BROKERS /S

International Forsikringsmægler

Sku’ du så ikke lige se

på et tilbud fra os?

Det tror jeg du skal!

Ring til Palle Toft - her får du seriøs

rådgivning og et fordelagtigt tilbud oveni!

Februar 2012 Nr. 1 7


Danmarks første El-Taxi

Den 16. december 2012 var det 25 år siden, at jeg satte mig

for bordenden i Odense Taxa’s bestyrelse. På jubilæumsdagen

valgte jeg at spille bolden op til leg!

Af Peter Kjærgaard, direktør Taxa Fyn.

Først vil jeg gerne sige tak for festen

og alle de fine gaver. Tak for et

helt igennem vellykket arrangement

– iscenesat af bestyrelse og

ansatte i huset. Herligt at så mange

gæster havde valgt at bruge deres

fredag eftermiddag midt i juletravlheden

og aflægge et besøg til mit

jubilæum.

Danmarks første el-taxi, en Nissan

Leaf, skal køre rundt i Odense og

resten af Fyns land. Der er tale om

et pilotprojekt og en udfordring,

som gerne skulle gøre os alle sammen

klogere på området. Der er

rigtig mange spørgsmål, som ønskes

besvaret – og det sker nemmest,

hvis man selv har stikket i

kontakten!

De obligatoriske spørgsmål:

Hvor langt på en opladning?

Hvor lang tid for en opladning?

Hvad koster en opladning?

Hvor lang tid holder batteriet?

Hvor tit skal den til service?

Så skal der tankes!

Borgmesteren sætter

stikket i snuden af

den nye Nissan Leaf.

8 Februar 2012 Nr. 1

Hvad er sparet, og hvad er tjent?

Hvad stor afskrivning vil der være?

Lad det være sagt med det samme

– bilen kører som en drøm, den er

lydløs, den har alt, hvad du kan forlange

af en bil udstyrsmæssigt. I

samme moment skal det så også

siges:

Den kører ikke langt nok på en opladning.

150-175 km er ikke nok.

Rækkevidden er lavest om vinteren,

da man jo bruger strøm til at varme

kabinen op med.

Det tager for lang tid for en opladning.

Med en quick-lader kan man

på 38 minutter opnå 80% af kapaciteten

– svarende til 120-140 km.

Det er ikke nok til at få den fulde

udnyttelse af en taxi.

At der ikke er quick-ladestationer

nok i landet, er en yderligere forhindring

– og prisen på en sådan er

vel også. En quick-ladestation koster

ca. ½ mill. kr.

Bilen har således kun sin beretti-

gelse, hvis den udfører dele af bestillingskontorets

samlede opgaver

– altså de mindre ture og i hvert

fald ikke udenfor Fyn her i starten.

Kan det praktiseres?

Til gengæld, så er der også fordele.

Service for hver 30.000 km. Ingen

dyr motorolie eller gearolie der skal

skiftes. En ”optankning” kan gøres

for ca. 1/3 af det normale på en

gængs dieselbil. Sandsynligheden

for motorproblemer er stærkt reduceret.

Der findes ingen gearkasse.

Bilen er uden afgift, hvilket betyder

at den ikke skal frikøres, og derfor

kan skiftes, når man mener det er

fordelagtigt.

Dertil kommer så en række

ubekendte:

Batteriets holdbarhed, størrelsen

på de afskrivningen – bilen er i dag

uden afgift, men hvad bringer

fremtiden?

Det kan jeg ikke svare på, men den

nærmeste fremtid vil vise, hvornår


Så er der prøvetur med chauffør!

det vender og bliver attraktivt på

selve driften.

Umiddelbart så ser det ud til, at en

fordobling af batterikapaciteten

samtidig med en halvering af ladetiden,

vil bringe elbilen i front – hvis

altså infrastrukturen udbygges

med quick-ladestationer.

Hvis ladetiden ikke kan mindskes,

så kræver det endnu bedre batterikapacitet.

Og noget kunne tyde på,

at det er den vej, det vil gå. Kan vi

leve med at holde stille i 40 minutter

for at opnå 500 km i batteriet?

Ja, er min vurdering – især hvis prisen

kun er 1/3 i forhold til nuværende

brændstofpriser.

Hvor langt er man så med udviklingen?

Prøv selv at tjekke denne

hjemmeside www.tesla-motors.

Model S.

com og se hvad der er muligt lige

om lidt.

Her ses den nye Tesla Model S. Det

er en stor og rummelig Sedan, der

ikke står tilbage for nogen luksusbil

på det normale bilmarked (tværtimod

kan man sige). Den vil kunne

leveres i 3 forskellige udgaver afhængig

af batteristørrelsen. Den

største model har en kapacitet på

480 km på en opladning. Også her

er det muligt at lade op ved hjælp

af en quick-lader med en ladetid

opgivet til 45 minutter. Modellen

forventes at dukke op i Europa i en

venstrestyret udgave sidst i 2012

eller først i 2013.

Det er ikke sandsynligt, at denne

overdådige luksusbil vil blive attraktiv

for taxibranchen, men den

Anker Boye efter endt køretur: Fantastisk – og fuldstændig lydløs!

siger noget om, hvad vej vinde blæser

– rent teknologisk. Andre biler

vil med garanti dukke op med tilsvarende

eller endnu længere rækkevidde.

Og hvornår skal den nye el-bil starte

i driften hos Odense Taxa?

Så snart quick-ladestationen ved

Føtex på Vesterbro er klar – og det

er den formodentlig, når disse linjer

læses. Sidste melding siger fredag

den 3. februar, men så har den

også været forsinket i mere end 1

måned.

Februar 2012 Nr. 1 9


Vindegade er en af Odenses ældste

gader – nævnt første gang i 1454.

Dengang da ordsproget: ”Den der

ager med stude, kommer også

med” havde sin berettigelse. I

1949, hvorfra billedet knyttet til

denne artikel stammer, var studene

for længst skiftet ud med heste.

Billedet er et ægte tidsbillede fra

den tid. De naturlige hestekræfter

var stadig stærkt repræsenteret i

trafikken, mens de, der var gemt

under diverse kølerhjelme, i dette

tilfælde står passivt parkeret langs

fortovene. I begge sider - og både

med og mod kørselsretningen – Pskilte

med tilhørende restriktioner

var der ingen af på de tider.

En-spænderen til højre i billedet

kører med mælk fra Mejeriet Sanderum

og er antagelig på vej til

Jernbanegades Skole få hundrede

meter derfra med en ladning kvartliter

sødmælk. En sådan fik vi på de

kommunale skoler i det store spisefrikvarter

sammen med en madpakke,

der blev smurt tidligt om

morgenen på Korsløkkeskolen og

derfra omdelt til alle øvrige skoler i

byen.

To-spandet til venstre i billedet er

et kommunalt køretøj fra Odense

Renovationsvæsen. I daglig tale en

skraldevogn, og kusken og hans

medhjælper på ”bukken” blev som

følge heraf kaldt skraldemænd.

Hver ejendom i byen havde en eller

flere skraldespande stående, alt efter

behov, og de blev så tømt en

gang om ugen. Skraldevognen kører

med de gammeldags træhjul

med en jernring, mens mælkevognen

tilsyneladende er bygget på et

chassis fra en ophugget bil med

10 Februar 2012 Nr. 1

Hestekræfterne mødes i Vindegade

Trafikalt tidsbillede fem år efter 2. verdenskrig.

Af Kurt Rasmussen – foto: Fyens Stiftstidendes pressefotografer - Stadsarkivet.

tilhørende luftringe, hvilket har givet

en betydelig mere behagelig

kørsel på den stadigvæk brolagte

Vindegade. Bemærk baglyset under

vognen, en dinglende Flagermuslygte.

Vindegade har

mange virksomheder

Vindegade var, og er, en driftig

gade med mange forskelligartede

virksomheder. I billedets venstre

side skimtes i baggrunden et skilt

ud for nummer 17 og 19. Her holdt

budcentralen og flyttefirmaet Absalon

til, og her havde den, der

skriver disse linjer, fornøjelsen af at

være eftermiddagsbud på det tidspunkt,

da billedet blev taget. I nr.

21 boede købmand Sørensen, der

var leveringsdygtig i kolde æblemost

på varme sommerdage, og i

nr. 29 lå Værktøjsimporten. I nr. 31-

33, også kaldet kobberhuset, lå

Fabers rullegardiner og Epo, der

producerede skjorter og slips. I nr.

41 holdt malermester Stærmose til i

bagbygningen, og i forhuset lå

”Conditoriet Vindeløkke”, der havde

byens bedste studenterbrød.

På modsatte side lå antikvitetshandlen

Pax i nr. 38, som nabo til

fru Melson, der var grønthandler i

nr. 40. Den høje ejendom midt i billedet

bredte sig over numrene 42-

46 og var først og fremmest hjemsted

for Dampvaskeriet Idun, der

foruden vaskerivirksomhed i mange

år husede en badeanstalt, der senere

blev udvidet til at være en Folkebadeanstalt

med kommunalt tilskud.

Badeafdelingen lukkede sidst

i 40.erne. Ejendommen rummede

tillige Cafe Odin og Fyns Radio Lager.

Sidste ejendom på billedet er

nr. 48, der mod gaden lagde butikslokaler

til dels frisør Svinding og

dels Det Billige Møbelhus, mens

der gennem porten var adgang til

N.P. Rosenlund, der gjorde det i

cykler en gros.

Bilen i forgrunden med nummerpladen

E 9251, er en Opel Kadet

årgang 1939, mens den på modsatte

side er Ford af ca. samme årgang.

Den tredje bil ud for Idun er

mere ubestemmelig. Muligvis er

det en Morris – hvad siger du Ole

Wie?


Februar 2012 Nr. 1 11


Det stod i INTERNT

Udvalgt og redigeret af Kurt Rasmussen.

For 30 år siden

Marts 1982

Uddrag fra bestyrelsesmøde

Centrallederen kan nu overgå til

halvtidsbeskæftigelse. Han er selv

indstillet på, at det bliver en form

for flextid, og foreslår selv, at man

udstyrer ham med en bipper, så

han kan tilkaldes på et hvilket som

helst tidspunkt på døgnet, det måtte

være nødvendigt.

Nu skal man jo forstå, at hans løn

ikke dermed falder til det halve af

den nuværende, han skal selvfølgelig

aflønnes i forhold til den tid, han

lægger på centralen. Det må dog

være en forudsætning, at han er

garanteret en fast løn for halv tid,

og at han har et ansvar for at centralen

fungerer efter hensigten.

Denne omlægning af centrallederens

arbejdstid medfører i det hele

taget en række problemer, som

man enedes om, at søge at løse

hen ad vejen.

For 25 år siden

Januar 1987

Boldklubbens juletræsfest

Da søjlehuset, hvor vi hidtil har afholdt

vores juletræsfest nu er optaget

til anden side, fandt vi i år husly

i selskabslokalerne på Rismarksvej.

Vi havde som vi plejer anskaffet et

juletræ på fem meter. Det lå og

spærrede indkørslen over hos Ina

og Leif.

12 Februar 2012 Nr. 1

Alle vi festoriginaler mødtes kl. 13

ovre i de nye lokaler, iført allehånde

værktøj samt godteposer, kaffe,

franskbrød, smør, pålæg, pølser, øl

og sodavand foruden en masse

nødvendige ting og sager, for nu

skulle vi holde fest.

Leif og jeg startede med at måle

loftshøjden i salen, der var 280

cm.. Bevæbnet med en sav og en

stationcar begav vi os over efter

træet. Da vi kortede det af viste det

sig at det havde to stammer således

at der var to halvrunde træer.

Dem måtte vi så samle til et træ

ovre i salen, som Leif sagde: ”Det

er ikke hver dag man ser et juletræ

som samlesæt”. Nå, vi fik det da

snøret sammen. Det har tit været

lige så grønt og kønt, men det så

højst interessant ud.

Det blev alle tiders juletræsfest. Kl.

17 myldrede det ind med børn og

forældre. Musikken spillede op og

vi marcherede ind til skoven hvor

nisserne for omkring og tærskede

julestemning ind i skallen på store

og små. Navnlig de små syntes at

det var alle tiders fest, og det var jo

netop for dem det hele var arrangeret.

Vi havde nogle små diskrete

problemer med at få drengene til at

holde nallerne fra surringerne. Alt

gik fint selv om vi savnede Vilhelm.

Det var hans tur i år til at ligge på

sygehuset. Leif måtte så stå for pølseriet

bistået af en ung dame. De

klarede det fint, men Vilhelms vittigheder

har vi altså til gode. Der

blev leget, råbt og larmet som aldrig

før, kort sagt, det var en rigtig

juletræsfest.

Tak alle sammen fordi I kom, og på

gensyn næste år.

Harry

For 20 år siden

Februar 1992

Bestyrelsesmøde 8/1 kl. 00.30

Klokken havde passeret midnat og

det var blevet den 8. jan. da den

nyvalgte bestyrelse mødtes til konstituerende

møde.

Vogn 163 Per R. Jensen blev valgt

til formand, vogn 107 Peter Kjærgaard

til næstformand og vogn 81

Svend-Aksel Hansen blev udpeget

til referent.

Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse

til Poul Erik Hansen, Ib Hansen,

Peter Kjærgaard samt de fem

mellemledere, der alle havde opsagt

deres stillinger. Formanden

skulle søge at få opsigelserne trukket

tilbage. Vogn 100 Erik Pedersen

mente at Taxa med fordel kunne

finde en anden til at bestride posten

som regnskabsleder. Dette

synspunkt stod vogn 100 dog helt

alene med. Da dette stod klart

meddelte Erik Pedersen, at han trak

sig fra bestyrelsen. Vogn 18 Børge

Rasmussen står som 1.suppleant

og vil blive indkaldt.


Dækstørrelse

*Xtra Load

Husker du sidste vinter!

Tilbud

Vinterdæk

F.eks.

Priser

Nokian

WRG2

Meteo hp

Ts 830

Priser

Marangoni

Ove Gjeddes Vej 16 • 5220 Odense SØ • tlf. 66 15 65 45 • info@rosengaardauto.dk

Priser

Continental

175/70R14 T 607,00 635,00 787,00

185/65R14 T 625,00 665,00 793,00

195/65R15 T 647,00 667,50 760,00

205/55R16 T 863,00 825,00 1210,00

205/60R16 H 931,00 817,50 1217,00

225/55R16 H 1020,00 1115,00 1656,00

205/45R17 H* – 1201,00 –

225/45R17 H* 1146,00 1115,00 2036,00

245/45R17 V* 1491,00 – 2504,00

215/55R17 V* 1103,00 1445,00 2170,00

Alle priser er

incl. moms og montering

Findes din størrelse ikke her, så kontakt os på 66 15 65 45

Eller gå ind på vores hjemmeside via koden her

www.rosengaardauto.dk

Forbehold for trykfejl samt prisrettelser • Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Februar 2012 Nr. 1 13


14 Februar 2012 Nr. 1

Mulighed for

TV i bilen

Tysk producerede højttalere, subwoofere og

forstærkere i høj kvalitet.

Vi kan f.eks. tilbyde Helix digitale Plug ’n’ Play forstærkere i

meget kompakte udgaver.

Forstærkerne tilkobles let bilens originale radio eller

navigationssystem uden indgreb i ledningsnettet. Kan

tilsluttes mere end 2500 forskellige køretøjer ved hjælp af

adapter.

Autoriseret Finn Frogne montør

Lange Jørgensen

Ove Gjeddes Vej 14 5220 Odense SØ 6615 8888

www.langejorgensen.dk

New York 800

• Stor 6,2 "digital TFT-touchscreen

• FM, MW, LW (AM) tuner

• Fuld Europa-navigation (Øst/Vesteuropa)

• TMC (Traffic Message Channel)

• DVD/CD-afspiller

• Indbygget Bluetooth til håndfri opkald

• Upload af telefonbog

• Indbygget og ekstern mikrofon

• Front og bag USB for Audio og Video

• Direkte iPod/iPhone-styring via USB

• Front SDHC-slot til lyd og video

• Bakkamera-indgang

• 4 x 50 Watt

• IR-fjernbetjening medfølger

Opgradér din bils

lydsystem


Nyt navn og

ny adresse

- samme

gode service!

KÆRE VOGNMAND!

Fyns Taximontage er den korteste vej til god service for den private

vognmand. Med ny adresse i Odense tilbyder vi professionelle løsninger

på alle opgaver, der har med taximontage at gøre:

- Komplette nymonteringer af hyrevogne

- Montering af FROGNE-anlæg

- Taktsændringer og taximeterattester

- Montering af mobiltelefoner og VDO GPS-systemer

Vores ti års erfaring fra branchen sikrer dig høj kvalitet, samtidig med

at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser. Vi har eget montageværksted

og med vores komplette sortiment indenfor taximontage er det

det eneste sted, du behøver at komme med dine hyrevogne.

VI ER KlAR TIl AT GIVE DIG DEN SERVICE, Du FORTjENER!

FYNS TAXIMONTAGE

Cikorievej 48, 5220 Odense SØ, tlf. 62 62 44 22

LayOuT: www.OPTiMaLMaRKETiNG.DK

Februar 2012 Nr. 1 15


16 Februar 2012 Nr. 1


Februar 2012 Nr. 1 17


18 Februar 2012 Nr. 1


Telenor

Abonnement

inkl. 250 min.

tale til al fastnet

og mobil i Danmark

(inkl. opkaldsafgift)

+ fri sms

kr. 88,81 inkl.

moms pr. måned.

Hvis du overskrider

minuttallet, rykker du

op i næste gruppe:

Abonnement

inkl. 3000 minutters

samtale til al fastnet

og mobil i Danmark

(inkl. opkaldsafgift)

+ fri sms

kr. 135,94 inkl.

moms pr. måned.

Har du behov for

datapakke: 1 gigabyte

pr. måned: 49,38

inkl. moms.

Yderligere oplysninger:

Henvend dig til

administrationen på

tlf. 66 15 66 31.

Lokal numre på

Ove Gjeddesvej 16.

Telefonnumre

Du kan ringe ind på

gennemvalgsnummeret

66 15 44 00 og

indtaste lokalnummeret.

LOKAL NUMRE

PÅ OVE GJEDDES-

VEJ 16

ADMINISTRATION

1301 Gitte

1306 Laila

1302 Jan Jespersen

1303 Susan

1317 Bente

LEDELSE

1305 Henrik

1311 Lars Frimann

1312 Peter

1313 Trine

1426 Jan R. Poulsen

1315 H.D. Nielsen

Taxa Fyn central

1420-1429 centralen

(1422 Skolebord)

Fredericia central

1432 Annie

OT-SERVICE

1550 Lars

1551 Jan

ROSENGAARD

AUTO

1560 Tom

CABITAL

1570 Palle

1572 Jeanette

OT-Finans

1571 Karin.

Indbetalingsdato

2012:

10/2

12/3 10/4

10/5 11/6

10/7 10/8

10/9 10/10

12/11 10/12

Kreditindlevering

2012:

0/2

20/3 20/4

21/5 20/6

20/7 20/8

20/9 22/10

20/11 20/12

Lukkedage i administrationen

er ikke fastlagt

endnu.

Generalforsamling

2012:

27. marts 2012,

Taxa Fyn, valg

25. september 2012,

Odense Taxa,

valg + budget

4. december 2012,

Odense Taxa, regnskab

Der tages forbehold for

ændringer!

Februar 2012 Nr. 1 19


Taxa Fyn

Ove Gjeddes Vej 16

5220 Odense SØ

www.euroshell.dk

Få rabat hos Shell

Med et euroShell Card i hånden, får du rabat på både

vask og brændstof på alle Shell/Shell Ekspres (Metax)

stationer i Danmark.

Få mere at vide om Dansk Taxi Råds og Shells rabataftale

på 66 15 66 31.

Få rabat hos Shell

Med et euroShell Card i hånden, får du rabat på både

vask og brændstof på alle Shell/Shell Ekspres (Metax)

stationer i Danmark.

Få mere at vide om Dansk Taxi Råds og Shells rabataftale

på 66 15 66 31.

More magazines by this user
Similar magazines