Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Formalitetsvurdering

I formalitetsvurderingen vurderes overholdelse af forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige

regler, herunder reglerne om partshøring, aktindsigt, notatpligt,

krav til begrundelse, skriftlighed og hjemmelsgrundlag. Ligeledes indgår en vurdering

af retssikkerhedslovens og særlovgivningens processuelle regler om sagsbehandling

og opfølgning, regler om borgerens inddragelse, helhedsvurdering og vejledning

samt regler i for eksempel sygedagpengeloven om tidlig, samlet vurdering

og 8-ugers vurdering m.v. Det er regler, der understøtter borgerens retssikkerhed

og retter fokus på, at borgeren skal have den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt

– med borgerens involvering og accept.

Vejledning og opfølgning

Sidste led i en praksisundersøgelse er den handlingsrettede vejledning og opfølgning.

Gennemgangen af sagerne kan afdække problemområder i kommunerne og

nævnenes praksis og sagsbehandling. Det kan være såvel den materielle vurdering

som vurderingen af, om de formelle regler er overholdt, der giver anledning til reaktioner

fra Ankestyrelsens eller nævnets side. En praksisundersøgelse giver således

Ankestyrelsen og nævnet et godt grundlag for at tilrettelægge den fremadrettede

praksiskoordinering.

Opfølgningen på en praksisundersøgelse fastlægges ud fra resultaterne af den konkrete

undersøgelse og de lokale behov hos de involverede kommuner og nævn.

Det kan for eksempel være skriftlig afrapportering og skriftlig dialog, dialogmøder

eller efterfølgende deltagelse i vejledningsmøder.

Den efterfølgende dialog er med til at understøtte, at undersøgelsens resultater anvendes

konstruktivt til at forbedre kvaliteten af de fremtidige afgørelser og dermed

også til at sikre ensartethed på såvel regionalt plan som på landsplan.

2.3 Tilrettelæggelse af en praksisundersøgelse i hovedtræk

Ved en praksisundersøgelse indkaldes et antal sager fra de involverede myndigheder,

som herefter gennemgås med henblik på den ovennævnte vurdering og kvalitetssikring

af afgørelserne. Det er juridiske eksperter i henholdsvis Ankestyrelsen

og de sociale nævn, der gennemgår sager, der er afgjort af underinstansen. De sociale

nævn vurderer kommunale sager, mens Ankestyrelsen vurderer såvel kommunale

sager som de sociale nævns sager. Omfanget af en praksisundersøgelse

fastlægges således, at afdækningen bliver så repræsentativ som mulig.

Efter gennemgang af sagerne udarbejdes en rapport, hvor resultaterne af praksisundersøgelsen

er beskrevet. Det er vigtigt at medtage i rapporten, hvilke anbefalinger

og vejlednings- og opfølgningsinitiativer undersøgelsen har givet anledning til.

Kommuner og nævn modtager herudover konkrete tilbagemeldinger på de enkelte

sager, der indgår i Ankestyrelsens undersøgelser. Det er forskelligt, hvordan nævnene

giver tilbagemeldinger til kommunerne i deres praksisundersøgelser.

13

More magazines by this user
Similar magazines