Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

der indhentes flere sager i praksisundersøgelserne), men også ved at populationen

for en given stikprøve er mindre. For kommuner med en lille andel afgørelser årligt,

vil modellen mere sikkert kunne estimere fejlprocenten. Usikkerhedsintervallet

for kommuner med få sager vil således være mere snævert, og det vil lettere kunne

afgøres, om kommunen afviger signifikant fra gennemsnittet.

De kommuner, som et givent år behandler færre sager på et givent område, vil derfor

nemmere kunne udpeges som signifikant gode eller dårlige i forhold til kommuner,

som behandler mange sager. Da kommunen ikke kan påvirke det samlede

antal afgørelser på et givent år, vil denne metode indebære en forskelsbehandling

af kommunerne.

Herudover kendes det samlede antal sager i den enkelte kommune pr. lovområde

ikke, så hvis denne tilgang skal anvendes, skal der skønnes over den samlede population.

Det vil give endnu en usikkerhed i beregningerne.

En anden tilgang vil være at anvende en binomialfordeling. I denne model estimeres

på samme vis som i den hypergeometriske model et konfidensinterval, hvori

den sande fejlprocent med 95 pct. sandsynlighed vil ligge. Den sande fejlprocent

fortolkes her som fejlprocenten, såfremt kommunerne behandlede uendeligt mange

sager. På den måde ligestiller man kommunerne ved at finde en tendens til fejl i

den enkelte kommune.

Konfidensintervallet i en binomialfordeling beregnes på stort set samme måde

som i den hypergeometriske model, blot beregnes standardafvigelse tilnærmelsesvist

som

Std(

p)

=

det vil sige uden den samlede population N.


( 1−


)

n

Selve estimatet af fejlprocenten vil være den samme, som i den hypergeometriske

model, men konfidensintervallerne vil være mere vide. Det vil sige, at usikkerheden

vil være større.

Usikkerheden kan, som i den hypergeometriske model, mindskes ved at inddrage

flere observationer. Det kan gøres ved at indhente flere sager, men der er også mulighed

for at foretage vurderingen af sagerne på mere end ét spørgsmål, jf. nedenfor.

5.1.3 Eksempel til illustration af statistisk usikkerhed

På baggrund af ovenstående betragtninger kan der foretages et forhåndsskøn over

det antal sager, der kræves, førend at man med rimelighed kan sige, at stikprøvens

resultat er dækkende for alle kommunens sager. I boks 1 illustreres statistisk usikkerhed

i binomialfordelingen.

27

More magazines by this user
Similar magazines