Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Bilag 4 Plan over Ankestyrelsens og de

sociale nævns praksisundersøgelser

i 2005

Lovområde Emne

Lov om aktiv socialpolitik og

lov om aktiv beskæftigelsespolitik

Ankestyrelsen Enkeltudgifter til personer der modtager starthjælp.

Ankestyrelsen Fleksjob, herunder om der har været foretaget tilstrækkelige

forsøg på at finde et fleksjob inden overgang til ledighedsydelse.

Statsamtet Vestsjælland Opfølgning på tidligere undersøgelse fra 2003 med tilhørende

undervisning om enkeltydelser efter aktivlovens § 81.

Statsamtet Sønderjylland Kommunernes opfølgning i sager, hvor en person er visiteret

til fleksjob, og hvor der udbetales ledighedsydelse.

Statsamtet Ringkøbing Revalidering og anvendelsen af arbejdsevnemetoden.

Lov om social service

Ankestyrelsen Støtte til køb af bil, jf. § 99 i lov om social service

Statsamtet Roskilde Servicelovens § 97 om hjælpemidler

Statsamtet København Opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse om frivillige foranstaltninger

efter servicelovens § 40.

Statsamtet Ribe Magtanvendelses, servicelovens § 109 e.

Statsamtet Nordjylland Personlig og praktisk hjælp, servicelovens §§ 71 og 75. Effektmåling

i forlængelse af praksisundersøgelser i 2002 om tilbagebetaling

af pension og undervisningsforløb i 2003 om tilbagebetaling

af sociale ydelser.

Lov om social service

Statsamtet Bornholm Merudgifter ved forsørgelsen efter servicelovens § 84.

Statsamtet Århus Ledsageordningen efter servicelovens § 78 – evt. som opfølgning

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om samme fra

2003.

Lov om social pension

Statsamtet Vejle Opfølgning på undervisningsforløb fra 2004 i form af praksisundersøgelse

om kommunernes anvendelse af pensionsreglerne.

Den Sociale Sikringsstyrelse Anvendelse af arbejdsevnemetoden hvor kommunen har truffet

afgørelse i henhold til § 18 i pensionsloven. En opfølgning

på tilsvarende undersøgelse fra 2004.

Lov om dagpenge ved sygdom

eller fødsel

Statsamtet Storstrøm Standsning af sygedagpenge efter dagpengelovens § 8, stk. 1.

Statsamtet Frederiksborg Undervisningsprojekt, dagpengelovens §§ 5, 8 og 22 samt reglerne

om opfølgning og ressourceprofil. Dertil kommer sagsbehandlingsregler

i forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Andre områder

Statsamtet Fyn Remonstration i tilknytning til en materiel vurdering af konkrete

sagsområder.

Statsamtet Viborg Efterregulering af boligstøtte med særlig fokus på forvaltningslovens

regler om begrundelse, partshøring, notatpligt og retssikkerhedslovens

§ 4 om borgerens medvirken.

57