Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Bilag 8 Vejledende retningslinier til

struktur i praksisundersøgelserne

Folketinget har vedtaget et lovforslag om forelæggelse af praksisundersøgelser for

kommunalbestyrelsen. I lyset af den vedtagne lov er der behov for, at Ankestyrelsen

overvejer den fremtidige struktur for afrapporteringen af praksisundersøgelserne.

Nedenfor gennemgås sådanne overvejelser.

Det er tanken, at den nedenfor skitserede struktur i første omgang alene finder anvendelse

på de praksisundersøgelser, hvor det er kommunernes sager, der bliver

vurderet. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til, hvilken struktur rapporterne

om praksisundersøgelser med nævnssager skal have.

Formålet med rapporterne er at afrapportere resultaterne af den gennemgang af

sagerne, der har fundet sted. Gennemgangen er foretaget af juridiske eksperter i

Ankestyrelsen og de sociale nævn, og er foretaget i forhold til det overordnede

formål med praksisundersøgelserne: at vurdere legaliteten af kommunernes afgørelser.

Legalitetsvurderingen indebærer såvel en materiel som en formel vurdering

af sagerne i forhold til gældende lovgivning, praksis mv., det vil sige, at resultatet er

udtryk for, i hvilket omfang kommunernes sagsbehandling er i overensstemmelse

med gældende ret.

Praksisundersøgelserne er dermed også en kvalitetsvurdering af kommunernes

sagsbehandling. Det er hensigten, at rapporterne skal indeholde en afrapportering i

henhold hertil.

Målgrupper

En væsentlig målgruppe er og har altid været kommunalbestyrelsen, som har det

overordnede ansvar for, at der udføres lovmæssig forvaltning i deres kommune.

Denne målgruppe er, med lovforslaget om, at praksisundersøgelserne fra den 1.

januar 2006 skal forelægges kommunalbestyrelserne, blevet yderligere aktualiseret.

Derudover må det antages, at også ministre, folketingspolitikere og embedsmændene

i ministerierne ønsker viden om den faktiske retsanvendelse, der finder sted i

kommunerne. Praksisundersøgelserne er således et redskab, der kan anvendes til at

følge implementering af lovgivning.

Kommunalbestyrelser, Folketing og ministerier synes især at have behov for viden

om:

- Resultaterne af undersøgelsen

- Anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater

71

More magazines by this user
Similar magazines