Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

apporternes kapitler både haft et element af overblikstabeller og detaljeret gennemgang

af sagerne.

Med henblik på at strukturere rapporterne i forhold til målgrupperne kan det overvejes

at gøre resumeet mere fokuseret på overblikket og samtidig gøre kapitlerne

mere fokuserede på indholdet af sagsgennemgangen. Det indebærer ikke nødvendigvis

de store ændringer af rapporterne.

Praksisundersøgelserne skal fortsat være et redskab for sagsbehandlerne, der kan

bidrage til at forbedre deres sagsbehandling. Dette kan ske som hidtil ved, at der

som led i afrapporteringen bliver givet konkrete tilbagemeldinger på, hvordan den

enkelte sag er vurderet. I rapportens kapitler kan der ske en nedtoning af dokumentation

i form af tabeller med undersøgelsens samlede resultater. Kapitlerne vil

til gengæld være præget af eksempler fra sagerne, der illustrerer de problemstillinger

Ankestyrelsen har formuleret sine anbefalinger i forhold til.

Praksisundersøgelser skal desuden være et anvendeligt redskab for beslutningstagere

mv. Rapporternes resumé skal derfor være kort og overskueligt og koncentreres

om hovedbudskaberne, herunder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan forbedre

deres sagsbehandling på det pågældende sagsområde.

Derudover kan kommunalbestyrelsen have en interesse i at få viden om, hvordan

kvaliteten af deres kommunes sagsbehandling ligger i forhold til de øvrige deltagere

i undersøgelsen. Endelig har politikerne en interesse i at få viden om, hvilke generelle

problemer der måtte være på et givent lovområde.

Det indstilles, at rapporterne der skal udarbejdes i forbindelse med Ankestyrelsens to

igangværende praksisundersøgelser på forsøgsbasis udarbejdes efter den nedenfor

foreslåede struktur 17 . På baggrund af erfaringerne med disse to rapporter vil den

endelige struktur herefter blive fastlagt.

17

Med de nødvendige tilpasninger som følge af at disse praksisundersøgelser også indeholder

nævnssager.

73