Indholdsfortegnelse og nogle af bogens sider

maskinmesterskolens.boghandel.dk

Indholdsfortegnelse og nogle af bogens sider

Fysiske

størrelser

2

2.1. Overblik

So m i de følgende kapitler, gives indledningsvis et overblik over de begreber og formler, som introduceres i

kapitlet. Efter at have læst kapitlet, skulle man gerne være fortrolig med de begreber og formler, der opremses

her. Overblikket kan benyttes som en slags formelsamling i forbindelse med opgaveløsning.

Enheder

Fysiske størrelser angives altid med en enhed.

Inden for naturvidenskab er vedtaget en række standardenheder, SI-enhederne.

Tidspunkt (t) og tidsrum (∆t)

Defi nition: ∆t = t – t 2 1

SI-enhed for tid og tidsrum: sekund = s

Eksempler på enheder, som ikke er SI-enheder: minut, time, døgn og år

Længde (l), bredde (b), højde (h), radius (r) og afstand (∆s)

SI-enhed: meter = m

Eksponentiel notation

Eksempel: 5,87∙10 4

Præfi kser

Eksempel: 300 km. Her er ’k’ et præfi x som står for 1000.

Betydende cifre og størrelsesorden

Eksempler på størrelser angivet med tre betydende cifre: ”5,87∙10 4 ”, ”5,87” og ”0,00465”

Eksempler på tal med to betydende cifre: ”0,0059” og ”1,5∙10 4 ”

Størrelsesordenen angives ved hjælp af nuller (som i ”0,00465”), kommaer (som i ”5,87”), eksponentiel notation

(som i ”5,87∙10 4 ”) eller præfi kser (som i ”4,0 μs”).

Gennemsnitsfart (v ) gns

∆s

Defi nition: v = , hvor ∆s = afstanden og ∆t = tidsrummet

gns ∆t

SI-enhed: meter pr. sekund = m/s

Areal (A) (Volumen: se s. 31)

SI-enhed: kvadratmeter = m 2

Arealet af et rektangel er lig bredde gange længde: A rektangel = b ∙ l

Arealet af en cirkel med radius r: A = π ∙ r 2

Arealet af en kugleoverfl ade med radius r: A = 4 ∙ π ∙ r 2

More magazines by this user
Similar magazines