AR19 AR25 - Husqvarna

husqvarna.com

AR19 AR25 - Husqvarna

Brugsanvisning

AR19

AR25

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk


Introduktion ......................................................... 2

Kære kunde! .................................................... 2

Brug ................................................................. 2

Forsikring af din maskine ................................. 2

God service ...................................................... 2

Fremstillingsnummer ........................................ 2

Hvad er luftning? .............................................. 3

Hvornår skal de aftagelige vægte bruges? ...... 3

Skal græsplænen vandes før luftningen? ........ 3

Symboler og mærkater ....................................... 4

Mærkater og maskinrelaterede instruktioner ... 4

Placering af mærkater ...................................... 5

Oversættelse af instruktionstekster .................. 5

Sikkerhedsinstruktioner ..................................... 6

Generelt ........................................................... 6

Børn ................................................................. 7

Forberedelser ................................................... 8

Drift .................................................................. 9

Flytning/Transport .......................................... 10

Opbevaring .................................................... 10

Brændstofsystem ........................................... 11

Vedligeholdelse .............................................. 12

Præsentation ..................................................... 13

Hovedkomponenter og betjeningselementer ... 13

Motor .............................................................. 14

Regulering på håndtaget ................................ 18

Indstilling af baghjul ....................................... 19

Vægte ............................................................ 19

Drift ..................................................................... 20

Start af motoren ............................................. 20

Stop af motoren ............................................. 21

Tips om luftning .............................................. 22

Før du går i gang ........................................... 22

Luftning .......................................................... 22

Vending og manøvrering af plænelufteren ..... 23

Anvendelse på skråninger ............................. 23

Vedligeholdelse ................................................. 24

Vedligeholdelsesplan ..................................... 24

INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning til

Plænelufter AR19, AR25

Udskiftning af luftfilter ..................................... 25

Rengøring af bundfaldsbeholder .................... 26

Justering af tomgang ..................................... 26

Indstilling af gaskabel ..................................... 27

Udskiftning af gaskabel .................................. 27

Tændingssystem ............................................ 28

Udskiftning af motor ....................................... 29

Udskiftning af koblingskabel .......................... 29

Udskiftning og indstilling af drivrem ............... 30

Kamlås til håndtag ......................................... 31

Hjul ................................................................. 32

Knive og knivaksel ......................................... 34

Kæde ............................................................. 36

Rengøring og vask ......................................... 37

To-minutters-reglen ........................................ 37

Smøring.............................................................. 38

Smøreskema .................................................. 38

Generelt ......................................................... 39

Motorolie ........................................................ 39

Olieskift på reduktionsgearkasse 1:6 ............. 40

Kæde ............................................................. 41

Baghjul ........................................................... 41

Kniv ................................................................ 41

Forbindelser og led ........................................ 41

Indstilling af baghjulets dybde/stabilitet .......... 42

Kamlås til håndtag ......................................... 42

Håndtag med regulering ................................ 42

Monteringsinstruktioner ................................... 43

Montering – Ibrugtagning ............................... 43

Opbevaring ........................................................ 45

Vinteropbevaring ............................................ 45

Service ........................................................... 45

Strømskema....................................................... 46

Fejlfinding .......................................................... 47

Tekniske data ..................................................... 48

Servicejournal ................................................... 49

Leveringsservice ............................................ 49

Efter de første 20 timer .................................. 49

Dansk – 1


Kære kunde!

2 – Dansk

INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte et Husqvarna-græsplejeprodukt. Som følge af din tillid til os har du valgt et fortræffeligt

kvalitetsprodukt.

Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskine. Læs

brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Ved at følge brugsanvisningen (brug,

service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda også dens værdi ved

et videresalg. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer.

Brug

Plænelufteren bruges til at lufte græsplæner. Brug ikke maskinen, før du har læst brugsanvisningen

igennem, navnlig sikkerhedsinstruktionerne.

Forsikring af din maskine

Kontakt dit forsikringsselskab for at kontrollere forsikringen af din nye maskine. Du bør have en

totalforsikring, der dækker ansvar, brand, beskadigelse og tyveri.

God service

Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres

det, at du får den bedste support og service. Inden produktet blev leveret, er maskinen for eksempel

kontrolleret og justeret af din forhandler. Hvis du har brug for reservedele eller support i forbindelse med

servicespørgsmål, garantianliggender osv. kan du henvende dig til:

Denne brugsanvisning hører til maskine med

fremstillingsnummer:

Fremstillingsnummer

Motornummer:

Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort på maskinens bageste endeplade.

På skiltet angives:

• Maskinens typebetegnelse (MODEL).

• Maskinens fremstillingsnummer (S/N).

Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.

Motorens fremstillingsnummer er præget ind i krumtaphuset oven over olieaftapningen.

Motortypen angives på krumtaphuset under luftfilteret, men fremgår også af mærkaten på startmotoren.

Angiv denne ved reservedelsbestilling af motorkomponenter.


Hvad er luftning?

INTRODUKTION

For at kunne vokse bedst muligt har græs brug for luft omkring rødderne, så ilt, vand og næringsstoffer kan

optages. Lufthullerne i græsplænen bliver mindre, når jorden trykkes sammen af fodtrin, regn, vanding,

bygge- eller anlægsarbejde. Ved hjælp af mekaniske fordybninger i jordbunden øges luftmængden i jorden

betydeligt. Luftningsprocessen fremmer således dannelsen af nye græsrødder og forbedrer græsplænens

evne til at optage vand og næringsstoffer. Resultatet bliver en friskere og smukkere græsplæne.

Hvornår skal de aftagelige vægte bruges?

Jordbundsforholdene afgør, om ekstra maskinvægt er nødvendig for at sikre en effektiv luftning. Vægtene

giver dig en bedre styreevne og sikrer en bedre knivgennemtrængning.

Skal græsplænen vandes før luftningen?

Som regel behøver du ikke vande græsplænen, før du lufter. Under ekstreme forhold, f.eks. hvis jordbunden

består af meget kompakt lerjord, kan en simpel test afgøre, om du behøver at vande græsplænen, før du

lufter den. Afprøv jordbundens hårdhed ved hjælp af en spade, et hakkejern eller en stor skruetrækker. Du

bør let kunne trykke redskabet 5-7,5 cm ned i jorden. Hvis dette ikke er muligt, bør du vande græsplænen.

Hvis du vander dagen før luftningen, skulle græsplænen kunne absorbere vandet. Kontrollér med et af

ovennævnte redskaber, om vandingen har hjulpet.

Dansk – 3


Mærkater og maskinrelaterede instruktioner

4 – Dansk

SYMBOLER OG MÆRKATER

ADVARSEL!

Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx

Anvendes i denne publikation til gøre læseren

opmærksom på, at der er risiko for personskade,

især hvis de givne instruktioner ikke følges.

A. Modelbetegnelse AR19

B. Vægte

C. Afmontering af hjul (AR25)

D1. Køreinstruktion (AR19)

D2. Køreinstruktion (AR25)

E. Advarselsliste

F. Kædestramning

VIGTIG INFORMATION

Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx

Anvendes i denne publikation til gøre læseren

opmærksom på, at der er risiko for tingsskade,

især hvis de givne instruktioner ikke følges.

Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko

for fejlbetjening eller fejlmontering.

G. ADVARSEL kulilte

H. Husqvarna-logo

I. FARE Pas på fødderne!

J Modelbetegnelse AR25

K. Husqvarna-krone

M. Europæisk standard for maskinsikkerhed

M

8011-236


Placering af mærkater

Oversættelse af instruktionstekster

Mærkat E

Vigtig information

Læs og sørg for, at du forstår brugsanvisningen

inden ibrugtagning eller vedligeholdelse.

Kontakt din forhandler for at få en ekstra

brugsanvisning.

Overhold alle sikkerhedsinstruktioner, da du eller

andre ellers kan komme til skade.

Kontrollér før brugen, at maskinen er i driftsklar

stand.

Sørg for, at beskyttelsesanordningerne er på plads,

når maskinen anvendes.

Stop motoren, og vent, indtil maskinen er stoppet,

før der foretages service, justering eller rengøring.

Lad ikke motoren arbejde i dårligt ventilerede rum.

Kontrollér, at der er ikke er nogen i nærheden af

maskinen før start og under brugen.

Hold dig væk fra skråninger, der for stejle, så

arbejdet kan udføres på sikker vis.

Opsaml affald før brugen.

SYMBOLER OG MÆRKATER

8011-237

Mærkat G

Advarsel

Udstødningsgasserne fra maskinens motor,

inklusive visse stoffer deri, samt visse

maskinkomponenter indeholder eller udskiller

kemikalier, som i Californien anses for at være

kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller

andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte,

som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i

lukkede rum.

Dansk – 5


Generelt

6 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Formålet med denne brugsanvisning er at hjælp dig

til at anvende din Husqvarna-maskine på mere

forsvarlig vis samt at informere om

fremgangsmåden ved vedligeholdelse. Læs

brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager

maskinen i brug.

Hvis du efter gennemlæsning af brugsanvisningen

stadig ikke er sikker på, at du forstår de

sikkerhedsrisici, som kan knytte sig til brugen, skal

du ikke anvende maskinen. Kontakt din forhandler,

hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Disse sikkerhedsinstruktioner beskriver

udelukkende reglerne for sikker brug. Der er i

sikkerhedsinstruktionerne ikke muligt at beskrive

alle potentielt farlige situationer, der kan opstå ved

brug af maskinen. Du kan dog selv forebygge

ulykker ved altid at bruge din sunde fornuft.

Kontakt din forhandler, hvis du vil bestille ekstra

brugsanvisninger.

VIGTIG INFORMATION

Brug ikke maskinen, før du har læst denne

brugsanvisning igennem og har forstået

instruktionerne i den. Alle

vedligeholdelsesarbejder og justeringer, som

ikke er beskrevet i denne brugsanvisning,

skal udføres på et autoriseret Husqvarnaserviceværksted.

• Læs brugsanvisningen igennem, og vær sikker

på, at du forstår den, inden du bruger eller

vedligeholder maskinen. Hvis brugeren ikke

kan læse denne brugsanvisning, er det ejerens

ansvar at forklare indholdet.

• Følg alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis du ikke

gør det, kan du selv eller andre komme til

skade.

• Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre

generelle sikkerhedsbestemmelser og

arbejdsmiljøregler samt trafikloven skal altid

overholdes.

• Alle brugere skal undervises i at bruge

maskinen. Ejeren har ansvaret for, at brugerne

får denne undervisning.

• Brug et autoriseret Husqvarna-værksted ved

service- og reparationsarbejder, som ikke er

beskrevet i denne brugsanvisning.

ADVARSEL!

Maskinens oprindelige udformning

må under ingen omstændigheder

ændres uden skriftlig tilladelse fra

producenten. Eventuelle ændringer

påvirker ikke kun udstyrets

ydeevne og levetid, men kan også

indebære en sikkerhedsrisiko for

brugeren og omgivelserne. Hvis

der egenhændigt er foretaget

ændringer af maskinens

konstruktion, kan det betyde, at

producenten fritages for ansvar

ved eventuel tings- eller

personskade, som kan opstå som

følge af ændringerne. Garantien

kan bortfalde, hvis maskinen

ændres uden producentens

forudgående skriftlige tilladelse.

Læs denne brugsanvisning igennem, inden du starter

maskinen.

8011-150


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Kontrollér, at alle sikkerhedsmærkater sidder,

hvor de skal. Se kapitlet ”Symboler og

mærkater”.

• Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og

betjeningselementerne på en sikker måde, og

bliv fortrolig med sikkerhedsmærkaterne.

• Kontrollér, inden at du anvender maskinen, at

den er i driftsklar, se kapitlet ”Vedligeholdelse/

vedligeholdelsesplan”.

• Brug kun maskinen i dagslys eller under andre

veloplyste forhold. Hold maskinen på sikker

afstand af huller og andre ujævnheder i jorden.

Vær opmærksom på andre tænkelige risici.

• Lad kun voksne personer, som er fortrolige

med maskinen, bruge den.

• Lad aldrig børn eller personer, som ikke er

uddannet i håndtering af maskinen, bruge eller

vedligeholde den. Brugerens alder kan

reguleres af lokale regler.

• Du kan blive distraheret af både mennesker og

dyr, så at du mister kontrollen over maskinen.

Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på

opgaven.

• Sørg altid for, at der er en person i nærheden,

når du bruger maskinen, så du kan kalde på

hjælp, hvis der skulle indtræffe en ulykke.

• Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når

motoren er i gang.

Husqvarnas originaldele er konstrueret og

dimensioneret med henblik på at sikre en høj

kvalitet og den rette facon og dermed en

optimal holdbarhed og levetid. Af

sikkerhedsmæssige årsager skal delene kun

udskiftes med originale Husqvarna-dele.

• Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det

udstyr, som producenten har leveret eller

anbefalet.

Børn

• Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er

opmærksom på børn i nærheden af maskinen.

Gå aldrig ud fra, at et barn stadig er samme

sted, hvor du sidst så det.

• Hold børn væk fra arbejdsområdet under nøje

opsyn af en anden voksen.

• Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der

kommer børn ind i arbejdsområdet.

• Lad aldrig børn styre maskinen.

• Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner,

buske, træer eller andre genstande, der

hæmmer udsynet.

• Hold børn væk fra maskinen.

ADVARSEL!

Overeksponering af vibrationer kan

medføre kredsløbsforstyrrelser

eller skader på nervesystemet, især

hos personer med

kredsløbsforstyrrelser. Søg læge,

hvis du har symptomer, som kan

skyldes overeksponering af

vibrationer. Typiske symptomer kan

f.eks. være følelsesløshed, smerter,

muskelsvaghed, at huden skifter

farve, eller at man føler en

ubehagelig ”stikken”. Disse

symptomer forekommer oftest i

fingre, hænder eller håndled.

Hold børn væk fra arbejdsområdet.

Hold børn væk fra maskinen.

8011-148

8011-146

Dansk – 7


Forberedelser

8 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Sørg altid for at have en førstehjælpskasse

ved hånden, når du anvender maskinen.

• Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af

maskinen, når du starter motoren, kobler

drevet ind eller arbejder.

• Sørg for, at både dyr og mennesker befinder

sig på sikker afstand af maskinen.

• Rens området for genstande som sten,

legetøj, ståltråd osv., der kan blive trukket ind i

maskinens bevægelige dele og blive slynget

væk.

• Find og markér alle faste genstande på

plænen, f.eks. sprinklerhoveder, pæle,

vandventiler, fødder til tørrestativer etc.

Kontrollér især, at der ikke ligger nogen skjulte

elkabler eller lignende i græsplænens

overflade. Kør uden om disse genstande

under brugen. Kør aldrig hen over

fremmedlegemer med vilje.

• Sørg for, at alle beskyttelsesplader og

beskyttelseskapper er monteret korrekt og er

intakte, når maskinen anvendes.

• Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid

skridsikre sikkerhedssko eller -støvler, helst

med stålsnuder.

• Brug et godkendt høreværn under brugen.

Spørg efter godkendte høreværn hos din

forhandler.

• Vær opmærksom på at tøj, langt hår og

smykker kan blive fanget af de bevægelige

dele.

Rens området for løse genstande, som kan slynges væk

af maskinens bevægelige dele.

Beskyttelsesudstyr.

8011-198

ADVARSEL!

Brug altid godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr, når du anvender

maskinen. Sikkerhedstøj og beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker,

men ved at bruge det rigtige tøj og udstyr kan du muligvis sørge for, at eventuelle skader

i tilfælde af en ulykke bliver mindre alvorlige. Bed din forhandler om at anbefale

godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr.

8011-292


Drift

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Motoren kan blive meget varm. For

at undgå forbrændinger skal du

slukke motoren og vente til alle

dele er afkølet, inden du rører ved

motoren.

• Brug ikke maskinen på skråninger, som

skråner mere end 20°.

• Sæt farten ned, og vær særlig forsigtig på

skråninger. Husk at køre maskinen i den

anbefalede retning på skråninger, se kapitlet

”Drift/Anvendelse på skråninger”. Vær forsigtig,

når du arbejder i nærheden af bratte

niveauændringer.

• Brug ikke maskinen, hvis du er træt, har

drukket alkohol eller indtaget andre

euforiserende stoffer, eller hvis du tager

medicin, som kan påvirke dit syn, din

dømmekraft eller koordinationsevne.

• Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler

uden ventilation.

• Brug ikke maskinen på andet underlag end

græs.

• Brug kun maskinen til luftning af græsplæner.

Den er ikke beregnet til andre formål.

• Sørg for, at du har godt fodfæste, når du

bruger maskinen, især når du bakker. Gå – løb

ikke. Brug aldrig maskinen på vådt græs.

Dårligt fodfæste kan medføre, at du glider.

• Hold hænder og fødder væk fra

arbejdsværktøjet.

• Undgå at hænder og fødder kommer i

nærheden af de roterende dele.

Brug ikke maskinen på skråninger, som skråner mere

end 20°.

Motorens udstødningsgasser er giftige. Lad aldrig

motoren køre indendørs.

8011-093

8011-152

8011-091

Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de

roterende dele.

ADVARSEL!

Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse

maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være

kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren

afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum.

Dansk – 9


10 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af

maskinen eller udsætte den for åben ild eller

gnister. Benzin er letantændelig og kan

resultere i personskade eller brand.

• Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et

fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt

maskinen, inden du starter igen.

• Uanset hvad der sker, skal du altid stoppe

maskinen på et plant sted, koble drevet ud,

standse motoren og vente, indtil alle roterende

dele er standset, før du forlader kørepositionen

bag maskinen.

Flytning/Transport

• Tryk styret ned, og drej på baghjulene, når du

vil dreje og styre maskinen.

• Stop motoren, og lad den køle af i mindst

2 minutter inden transporten.

• Klap styret sammen, hvis maskinen er udstyret

med et nedfældbart styr.

• Løft aldrig plænelufteren manuelt. Brug en

løftekran eller andet egnet udstyr, når

maskinen skal lastes.

• Vær forsigtig, og brug sikre løfte- og

flytteteknikker, når maskinen skal lastes/losses.

• Spænd maskinen godt fast med godkendte

fastsurringsanordninger, f.eks. spændebånd,

kæder eller reb. Kontrollér altid inden

transporten, at færdselslovens gældende

bestemmelser overholdes.

Opbevaring

• Lad motoren køle af, inden du stiller maskinen

væk. Opbevar ikke maskinen i nærheden af

åben ild.

• Opbevar maskinen og brændstoffet på en

sådan måde, at der ikke er nogen fare for, at

lækkende brændstof eller brændstofdampe

kommer i kontakt med flammer eller gnister fra

elektriske maskiner, elmotorer, relæer,

kontakter, kedler eller lignende.

• Opbevar maskinen i et aflåst rum, hvor den er

utilgængelig for børn og voksne, som ikke er

uddannet i håndtering af maskinen.

Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen.

8011-288


Brændstofsystem

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Benzin og benzindampe og giftige og meget letantændelige. Vær særlig forsigtig ved

håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand.

• Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er

godkendt til dette formål.

• Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld

aldrig brændstof, mens motoren kører.

• Stop motoren ved brændstofpåfyldning.

• Ryg ikke ved påfyldning af benzin, og påfyld

heller ikke benzin i nærheden af gnister eller

åben ild.

• Påfyld aldrig brændstof indendørs.

• Inden du starter maskinen efter tankning, skal

den flyttes mindst tre meter væk fra

tankningsstedet.

• Luk for brændstoftilførslen ved opbevaring eller

transport.

• Hvis der er opstået en lækage i

brændstofsystemet, må motoren ikke startes,

før denne er blevet udbedret.

• Kontrollér altid brændstofniveauet før brugen,

og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan

udvide sig, da varme fra motoren og solen

ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så

det løber over.

• Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du

spilder noget, og vent med at starte motoren,

indtil benzinen er fordampet. Hvis du har spildt

benzin på tøjet, skal det skiftes.

Påfyld aldrig brændstof indendørs.

Luk for brændstoftilførslen ved opbevaring eller transport.

Kontrollér brændstofniveauet hver gang før brug.

8011-144

8011-036

8011-224

Dansk – 11


Vedligeholdelse

12 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Lad aldrig en person, som ikke er uddannet i

håndtering af maskinen, foretage

vedligeholdelse på den.

• Stil altid maskinen på et plant underlag, inden

du gennemfører vedligeholdelses- eller

justeringsarbejder.

• Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

• Kobl drevene ud, stop motoren, og vent, indtil

alle bevægelige dele er stoppet helt, inden du

justerer, vedligeholder eller rengør maskinen.

• Afbryd tændrørskablerne, inden reparationen

påbegyndes.

• Sørg for, at alle dele er i funktionsdygtig stand,

at alle monterede dele sidder fast. Udskift

slidte eller beskadigede mærkater.

• Vær forsigtig ved kontrol af arbejdsværktøjet.

Brug handsker ved vedligeholdelsesarbejdet.

• Adskil ikke motoren. Dette kan medføre, at

garantien bortfalder. Kontakt din forhandler,

hvis du har spørgsmål vedrørende service eller

garanti. Følg alle instruktioner om

vedligeholdelse.

• Foretag ikke ændringer af

regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre

ved for høje omdrejninger. Hvis du lader

motoren køre ved for høje omdrejninger, er der

risiko for maskinskader.

• Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne.

Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer.

Maskinen må ikke anvendes, hvis

sikkerhedsanordningerne er defekte eller ikke

er monteret.

• Lyddæmperen er konstrueret til at holde

støjniveauet på et godkendt niveau og holde

direkte udstødningsgasser væk fra brugeren.

Motorens udstødningsgasser er meget varme

og kan fremkalde gnister, som kan medføre

brand eller forbrændinger.

• Brug aldrig en maskine med defekt lyddæmper.

• Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen

ren for græs, løv og andet materiale, som

sætter sig fast i den. Lad maskinen køle af,

inden den stilles ind i opbevaringsrummet.

Afbryd tændrørskablet før reparationen.

Nedsæt brandrisikoen ved at rengøre maskinen.

8011-027

8011-154


Præsentation

Tillykke med dit valg af et fortræffeligt

kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver

Husqvarnas plænelufter. Maskinen findes i to

modeller, AR19 og AR25.

Begge maskiner er udstyret med en firetaktsmotor

fra Honda på 4 hk.

AR19 er den mindste af maskinerne (se billedet).

Den er kendetegnet ved, at håndtaget er

nedfældbart.

AR25 er bredere og har et fast håndtag.

PRÆSENTATION

Hovedkomponenter og betjeningselementer

1. Vægt

2. Motor med reduktionsgearkasse

3. Indstillingsgreb til indstilling af baghjulenes

dybde/stabilitet

4. Baghjulsregulering

5. Koblingshåndtag

6. Håndtag

7. Vægt

8011-068

8011-242

Dansk – 13


Motor

Motorens udvendige komponenter og

betjeningselementer:

1. Gasregulering

2. Startmotor

3. Starthåndtag

4. Brændstofhane

5. Choker

6. Luftfilter

7. Tændrør

8. Lyddæmper

11. Motorens oliemålepind

12. Motorens olieaftapningsprop

13. Olieniveauovervågning

14. Motorstrømafbryder

15. Brændstoftank

16. Brændstoftankens påfyldningsdæksel

21. Reduktionsgearkasse

22. Oliepåfyldning gearkasse

23. Olieniveau gearkasse

Gasregulering

Motorens omdrejningstal reguleres med armen.

Billedet viser gasreguleringen i midterposition. Hvis

armen skubbes mod venstre, øges

omdrejningstallet, og skubbes den mod højre,

mindskes omdrejningstallet.

Hvis armen skubbes helt til højre, går motoren i

tomgang. Hvis motoren går i stå i tomgang, kan

tomgangsomdrejningstallet justeres, se kapitlet

”Vedligeholdelse/Justering af tomgang”.

14 – Dansk

PRÆSENTATION

8011-043

8011-100

8011-034


Startmotor

Startmotoren er af magnapull-typen med

fjederretur. Kontakt et autoriseret serviceværksted

for at få udskiftet startfjeder eller startsnor.

Starthåndtag

Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan

startmotoren blive beskadiget. Vikl aldrig

startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget

langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk

ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke

starthåndtaget i udtrukket position.

Brændstofhane

Brændstofhanen åbner og lukker forbindelsen

mellem tanken og karburatoren.

Billedet viser en lukket brændstofhanen, som åbnes

ved at håndtaget skubbes helt til højre. Der er ingen

mellempositioner.

Luk hanen, når maskinen ikke anvendes, så

karburatoren ikke oversvømmes.

Der er monteret en bundfaldsbeholder i forbindelse

med brændstofhanen. Se rengøringsinstruktionerne

i kapitlet ”Vedligeholdelse/Rengøring af

bundfaldsbeholder”.

Choker

Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i

karburatoren. Den bruges også til at starte en kold

motor.

Billedet viser et åbent chokerspjæld, som lukkes

ved at skubbe håndtaget til venstre.

Mellempositioner kan benyttes. Når motoren er

startet, kan håndtaget gradvist skubbes mod højre,

så længe motorgangen er jævn. En ”glemt” choker

mærkes ved, at motoren kører ujævnt og udvikler

sort røg. Dette medfører også et øget

brændstofforbrug.

Luftfilter

Motorens luftfilter er placeret under kappen. Det

består af et forfilter af skumgummi og en

papirfilterindsats. Se rengøringsinstruktionerne i

kapitlet ”Vedligeholdelse/Udskiftning af luftfilter”.

Ved kørsel med et alt for snavset luftfilter, bliver

motoren ”langsomt kvalt” og har de samme

symptomer som ved en glemt choker (se ovenfor).

Den kan også blive svær at starte.

PRÆSENTATION

8011-044

8011-036

8011-035

8011-028

Dansk – 15


Tændrør

Motorens tændrør sidder skjult under

tændrørshætten. I forbindelse med servicearbejde

er det vigtigt, at motoren ikke startes ved en

fejltagelse. Tag derfor tændrørshætten af

tændrøret. For ikke at skulle trække i kablet er

tændrørshætten udstyret med et greb, se billede.

Tændrørstype, se ”Tekniske data”.

Serviceinstruktioner, se kapitlet ”Vedligeholdelse/

Tændingssystem”.

Lyddæmper

Motorens lyddæmper er udstyret med en

varmeisolerende kappe. Alligevel bliver den varm,

når motoren kører. Undgå at berøre lyddæmperen,

når den er varm. Risiko for forbrændinger.

Oliemålepind

Krumtaphusets oliemålepind er placeret på

motorens forside. Motorolien påfyldes via

oliemålepindens hul. Ved kontrol af olieniveauet må

målepinden ikke være skruet på. Maskinen skal stå

på et jævnt underlag med motoren standset. Lad

aldrig motoren køre med målepinden fjernet. Nogle

motorer har elektrisk olieniveauovervågning. Denne

standser motoren og forhindrer en ny start, hvis

olieniveauet er for lavt. Stol dog ikke blindt på

overvågningen, men kontrollér selv olieniveauet

ved hjælp af oliemålepinden.

Motorolie SAE 10W-30 service SF-SG anbefales til

normal brug, se også kapitlet ”Smøring/Motorolie”.

Olieaftapning

Krumtaphusets aftapningsprop er placeret på

motorens forside.

VIGTIG INFORMATION

Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må

ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i

naturen, men skal afleveres på værkstedet

eller det anviste sted for håndtering. Undgå

at få motorolie på huden, og vask med vand

og sæbe ved eventuelt spild.

Motorstrømafbryder

Motoren standses med motorens strømafbryder.

Billedet viser kontakten på OFF (kortsluttet

tændingssystem). For at starte motoren skal

kontakten først drejes til ON.

16 – Dansk

PRÆSENTATION

ON ON

OFF OFF

8011-027

8011-020

8011-021

8011-026


Brændstoftank

Under tanken sidder et brændstoffilter, som er

forbundet med brændstofhanen. Tanken rummer

2,5 liter / 0,66 US Gal.

Brændstofpåfyldning

Læs sikkerhedsinstruktionerne før tankning.

Sørg for at holde brændstoffet rent og

brændstoftanken rengjort. Påfyld ikke beskidt

brændstof. Kontrollér, at tankdækslet er monteret

korrekt, og at pakningen er intakt, især inden vask

af maskinen.

Brug blyfri benzin med et oktantal på mindst 86.

Brug aldrig benzin, der er blandet med olie.

For ethanol- og methanolbrændstoffer gælder

følgende:

Maks. tilladt ethanolindhold 10% (volumen).

Maks. tilladt methanolindhold 5% (volumen).

Maks. tilladt MTBE-indhold (Methyl Tertiary Butyl

Ether) 15% (volumen).

Hvis motoren yder ”spidsværdier” ved normal

belastning, kan den blive beskadiget. Skift

brændstof. Hvis dette ikke hjælper, så kontakt et

autoriseret serviceværksted.

Fyld ikke tanken helt op, men efterlad en

luftlomme, så brændstoffet kan udvide sig, når det

bliver varmt.

Reduktionsgearkasse 1:6

Gearkassen er direkte forbundet med motoren. En

kileremskive er monteret på den udgående aksel

med en kile. Gearkassen reducerer motorens

omdrejningstal, så gearkassens udgående aksel får

1/6 af motorens omdrejningstal.

Oliepåfyldning af reduktionsgearkasse

Olien påfyldes gennem proppen (1) op til

gearkassehuset, indtil olie løber ud ad hullet til den

afmonterede olieniveauprop (2). Anvend samme

olietype som til motoren. Gearkassen kan rumme

0,15 liter.

Reduktionsgearkassens olieniveau

Proppen (2) bruges til kontrol af gearkassens

olieniveau. Ved kontrol skal maskinen stå på et

plant underlag. Derefter fjernes proppen, og olien

skal da være i niveau med proppens hul.

Proppen anvendes også ved aftapning af olien,

men da skal maskinen vippes fremover.

PRÆSENTATION

8011-224

ADVARSEL!

Benzin er meget brandfarligt. Udvis

forsigtighed, og tank udendørs.

(Se sikkerhedsinstruktionerne.)

8011-055

Dansk – 17


Regulering på håndtaget

Baghjulsregulering

Ved at trykke baghjulsreguleringen ned løftes

begge baghjul, og knivene sænkes ned i jorden.

Koblingshåndtag

Ved at trykke det tilbagefjedrende koblingshåndtag

ind imod dig selv sættes maskinen i bevægelse.

Kamlås til håndtag

Hvis armen til låsning af håndtaget vippes ud, kan

håndtaget vippes fremad til låst position. Opvipning

af håndtaget er beskrevet under ”Opvipning af

håndtag”.

Opvipning af håndtag

Baghjulsreguleringen løftes op først, hvorefter

håndtaget kan løftes op til arbejdsposition og låses

fast med kamlåsen.

18 – Dansk

PRÆSENTATION

8011-086

8011-087

8011-088

8011-082


Indstilling af baghjul

Ved at dreje indstillingsgrebet til indstilling af

baghjulenes dybde/stabilitet (se billedet) med uret

forbedres stabiliteten og styreevnen. Ved at dreje

grebet mod uret indstilles luftningsdybden på

følgende måde:

(A) Baghjulene kan indstilles til det ønskede

niveau, så du kan styre

knivgennemtrængningen med en marginal på

nogle få millimeter. Luftningsdybden kan

reguleres på lignende måde.

(B) Hvis baghjulene indstilles til det højeste niveau,

bliver knivgennemtrængningen maksimal. Ved

at trykke maskinens håndtag ned, placeres

størstedelen af maskinvægten på knivene. På

denne måde bliver luftningsdybden størst mulig

(forhjulet hæves).

VIGTIG INFORMATION

Hvis man indstiller med henblik på en øget

stabilitet, mindskes luftningsdybden.

Sidestabiliteten øges (se ”Drift/Anvendelse

på skråninger”). Indstillinger med henblik på

en øget stabilitet forbedrer også styreevnen

under luftningen.

Vægte

På hver side af maskinen sidder en aftagelig vægt.

Afhængigt af jordbundsforholdene kan ekstra

maskinvægt være nødvendig for at opnå en effektiv

luftning. Vægtene giver dig en bedre styreevne og

sikrer en bedre knivgennemtrængning.

PRÆSENTATION

8011-058

8011-061

Dansk – 19


Start af motoren

Kontrollér, at den daglige vedligeholdelse i henhold

til vedligeholdelsesplanen er udført. Kontrollér, at

der er nok brændstof i brændstoftanken.

Brændstofhane

Åbn brændstofhanen. Skub håndtaget helt til højre.

Choker

Ved start af en varm motor skal armen stå i højre

position, se billede.

Ved start af en kold eller halvvarm motor skal

armen skubbes helt eller delvist til venstre.

Skub armen tilbage mod højre, når motoren er

startet. Hvis motoren er kold, kan det være en god

idé at flytte armen tilbage trinvist. Find da den

position, hvor motoren kører jævnt.

Motorstrømafbryder

Drej motorens strømafbryder med uret til ON.

Starthåndtag

Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan

startmotoren blive beskadiget. Vikl aldrig

startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget

langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk

derefter kraftigt i starthåndtaget en enkelt gang.

Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke

starthåndtaget i udtrukket position.

20 – Dansk

DRIFT

ON ON

OFF OFF

8011-072

8011-035

8011-071

8011-044


Gasregulering

Reguler motoromdrejningstallet med

gasreguleringen. Skub armen mod venstre for at

øge omdrejningstallet og mod højre for at reducere

omdrejningstallet.

Ved maskiner med gasregulering på håndtaget

indstilles gasreguleringen på motoren i

tomgangsposition.

Stop af motoren

Hvis motoren har kørt med høj belastning, skal den

have lov at køre uden belastning et 1/2 til et helt

minut ved lave omdrejninger.

Motorstrømafbryder

Drej motorens strømafbryder mod uret til OFF.

Brændstofhane

Luk brændstofhanen. Skub armen helt til venstre

(se billede).

DRIFT

ON ON

OFF OFF

8011-034

8011-026

8011-036

Dansk – 21


Tips om luftning

Skal græsplænen vandes før luftningen?

Luftningen gennemføres bedst på en blød og fugtig

jordbund. Hvis du er usikker på

jordbundsforholdene, f.eks. ved jord med højt

lerindhold, kan en simpel test vise, om du behøver

at vande før luftningen. Stik en spade eller en stor

skruetrækker ned i jorden. Du skal med lethed

kunne komme ca. 5-7,5 cm ned. Hvis dette ikke er

muligt, skal græsplænen vandes dagen før

luftningen.

Hvornår skal de aftagelige vægte bruges?

Jordbundsforholdene afgør, om ekstra maskinvægt

er nødvendig for at sikre en effektiv luftning.

Vægtene giver dig en bedre styreevne og sikrer en

bedre knivgennemtrængning.

Før du går i gang

1. Kontrollér, at det nedfældbare håndtag er i

arbejdsstilling og låst med kamlåsen (gælder

for model AR19).

2. Påsæt vægte ved behov.

3. Kontrollér, at koblingshåndtaget slipper

ordentligt, og at koblingskablet løber let.

(gælder for model AR19).

4. Kontrollér, at gasreguleringen/koblingen slipper

ordentligt, og at gas- og koblingskablet løber

let (gælder for model AR25).

Luftning

1. Start motoren, og juster gasindstillingen, så du

kan bevæge dig i behagelig gåhastighed og

bevare kontrollen over udstyret under alle

forhold.

2. Indstil den ønskede dybde med

dybdeindstillingsgrebet (se billede).

Luftningsdybden mindskes, hvis grebet drejes

med uret.

3. Sænk knivene ned i jorden ved at trykke

baghjulsreguleringen ned (baghjulene løftes).

4. Tryk håndtaget ned. Dette medfører, at knivene

trænger bedre igennem, og at maskinen bliver

lettere at styre (forhjulet løftes).

5. Tryk koblingshåndtaget ind imod håndtaget, så

maskinen sættes i bevægelse.

6. Slip koblingshåndtaget for at standse.

7. Juster om nødvendigt gasindstillingen på

motoren til behagelig hastighed.

22 – Dansk

DRIFT

VIGTIG INFORMATION

Fjern alle løse genstande fra græsplænen.

Afmærk sten og andre faste genstande.

Kontrollér især, at der ikke ligger skjulte

elkabler eller lignende i græsplænens

overflade.

VIGTIG INFORMATION

Ved at løfte baghjulene helt op (for at opnå

maksimal luftningsdybde), mindskes

maskinens stabilitet, samtidig med at

luftningsdybden øges.

8011-125

8011-058


Vending og manøvrering af plænelufteren

Maskinen manøvreres ved, at man gradvis styrer

retningen med håndtaget under luftningen. Vi

anbefaler at indstille motorhastigheden, så du kan

bevæge dig i behagelig gåhastighed. På den måde

kan du også bevare fuldstændig kontrol ved

arbejde under trange pladsforhold.

Hvis maskinen indstilles til øget stabilitet (med

sænkede baghjul og mindsket

knivgennemtrængning), bliver den lettere at vende.

Hvis man vil bakke eller foretage vinkelrette

vendinger, har man to valgmuligheder. Vælg den,

som er sikrest og lettest under de aktuelle forhold:

• Slip koblingen, træk baghjulsreguleringen op,

og drej maskinen rundt på baghjulene.

• Slip koblingen, løft håndtaget op, og drej.

Anvendelse på skråninger

Maskinen er ikke beregnet til brug på stejle

skråninger. Vær opmærksom på, at lufterens

hældning betyder, at maskinens tyngdepunkt flyttes

til den side af maskinen, som vender ned ad

skråningen. I sådanne tilfælde kan du opleve

følgende:

• Der kræves flere kræfter for at styre maskinen

og opretholde balancen.

• Knivgennemtrængningen bliver ujævn, når du

kører maskinen på tværs over skråningen. Da

tyngdepunktet flyttes, trænger knivene i den

side af maskinen, der vender nedad, længere

ned i jorden end de knive, som vender op ad

skråningen.

Ved brug på skråninger skal du tænke på følgende:

• Kør hellere maskinen op ad og ned ad

skråningen frem for på tværs.

• Indstil maskinen til øget stabilitet ved hjælp af

indstillingsgrebet til baghjulenes dybde/

stabilitet. Dette kan være til stor nytte, hvis du

bestemmer dig til at køre lufteren på tværs af

en skråning. En anden fordel ved at bruge

baghjulenes dybdeindstilling ved luftning på

tværs af skråninger er, at luftningsdybden i den

side af maskinen, der vender opad skråningen,

bliver jævnere sammenlignet med den side,

der vender nedad.

• Hvis man ved luftning på tværs af en skråning,

tager vægten af den side af maskinen, som

vender ned ad skråningen, mindskes risikoen

for, at maskinen skal vælte, og luftningsdybden

bliver mere jævn.

• Flyt vægten over på den side, som vender op

ad skråningen, når du vender kørselsretningen

på tværs af en skråning.

DRIFT

VIGTIG INFORMATION

Kør aldrig over hårde genstande eller

overflader (fortove, opkørsler,

stenbelægninger etc.) med knivene nede.

ADVARSEL!

Brug ikke maskinen på skråninger,

der hælder med mere end 20°.

8011-106

ADVARSEL!

I ekstreme tilfælde (meget stejle

skåninger) kan maskinen blive så

ubalanceret, at den risikerer at

vælte.

ADVARSEL!

Løft aldrig knivene op ad jorden,

når du kører maskinen op ad eller

ned ad på skråninger. Løft dem kun

op på plant underlag.

Dansk – 23


Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelse

24 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. Brug et

autoriseret serviceværksted til de punkter, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.

Side

Daglig

vedligeh.

før start

1/25

Vedligeholdelsesinterval i

måneder/timer

3/50 6/100

Kontrollér motorens olieniveau 40 ●

Skift motorolie 1) 39 ●

Kontrollér gearkassens olieniveau 40 ●

Skift gearkasseolie 1) 40 ●

Kontrollér luftfilteret 25 ●

Rens luftfiltret 2) 25 ●

Udskift luftfilterindsatsen 2) 25 ●

Rengør brændstofsystemets bundfaldsbeholder 26 ●

Kontrollér og rens tændrøret 28 ●

Udskift tændrøret 28 ●

Kontrollér tomgangsomdrejningstallet 26 ●

Kontrollér og juster ventilspillerummet 4) - ❍

Rengør brændstoftanken 4) - ❍

Kontrollér, udskift brændstofslanger efter behov 4, 5) - ❍

Kontrollér kobling og kabel 29 ●

Kontrollér kædestramningen 36 ●

Kontrollér remslitage og -stramning 30 ●

Kontrollér knivslitage og -tilstand 35 ●

Kontrollér ramme, beslag, kædehjul og låseskruer - ❍

Kontrollér gaskabel (model AR25) 27 ●

Smør baghjulene 41 ●

Smør kæden 2, 3) 41 ●

Smør forbindelser 2, 3) 41 ●

Smør kamlås til håndtag 42 ●

Øvrig smøring, se Smøreskema

1) Første skift efter 20 timer. 2) Under støvede forhold skal maskinen vedligeholdes med kortere intervaller. 3) Ved daglig brug af maskinen

skal smøring udføres to gange om ugen. 4) Udføres af et autoriseret serviceværksted. 5) Udføres hver andet år.

● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.

❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.

12/300

ADVARSEL!

Der må ikke foretages nogen servicearbejder på motoren eller andre enheder, hvis ikke:

- Motoren er stoppet.

- Tændrørskablet er taget af tændrøret.

- Maskinen står sikkert, så den ikke kan vælte eller rulle.


Udskiftning af luftfilter

Hvis motoren forekommer svag, udvikler sort røg

eller kører ujævnt, kan det skyldes, at luftfilteret er

tilstoppet.

Det er derfor vigtigt at rense og udskifte luftfilteret

med jævne mellemrum (se det korrekte

serviceinterval i vedligeholdelsesplanen).

ADVARSEL!

Lad udstødningssystemet køle af

før service. Risiko for

forbrændinger.

Rensning/skift af luftfilter udføres på følgende

måde:

1. Løsn vingemøtrikken, og løft luftfilterhuset af.

2. Afmonter forfiltret af skumplastmateriale, og

vask det rent i et mildt rengøringsmiddel.

Massér det tørt i en ren klud.

Gennemvæd det med ny motorolie. Læg filtret

ind i en absorberende klud, og massér

overflødig olie ud.

3. Afmonter vingemøtrikken i luftfilteret, og løft

papirfilteret ud. Slå papirfilteret mod et hårdt

underlag for at fjerne støv. Hvis papirfilteret

fortsat er snavset eller beskadiget, skal det

udskiftes.

VIGTIG INFORMATION

Brug ikke trykluft over 2 bar / 30 PSI til

rengøring af papirfiltret.

Vask ikke papirfilteret.

Smør ikke papirfilteret med olie.

4. Genmonter luftfilteret på følgende vis:

• Sæt papirfiltret i luftfilterhuset, og spænd

vingemøtrikken.

• Sæt forfiltret i papirfiltret.

• Genmonter kappen over luftfilterhuset, og

spænd vingemøtrikken.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-028

8011-030

8011-031

8011-032

Dansk – 25


Rengøring af bundfaldsbeholder

1. Luk brændstofhanen.

2. Skru bundfaldsbeholderen (2) af. Pas på

O-ringen (1).

3. Vask bundfaldsbeholderen og O-ringen i f.eks.

krystalolie, og tør dem.

4. Læg O-ringen tilbage i rillen, og genmonter

bundfaldsbeholderen. Skru den moderat fast,

så gevindene ikke beskadiges.

5. Sæt brændstofhanen på ON, og kontrollér, at

der ikke er nogen lækager. Udskift O-ringen i

tilfælde af lækager.

Justering af tomgang

26 – Dansk

ADVARSEL!

Risiko for kulilteforgiftning.

Gennemfør justeringen udendørs.

1. Start motoren, og kør den varm til normal

driftstemperatur.

2. Skub gasreguleringen til tomgangsposition,

eller så motoren arbejder med det lavest

mulige omdrejningstal.

3. Drej tomgangsskruen (1), så tomgangsomdrejningstallet

bliver 1250-1400 o/min.

4. Forøg omdrejningstallet med gasreguleringen,

og skub det helt tilbage i tomgangsposition.

Kontrollér omdrejningstallet igen.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-036

8011-047

8011-053


Indstilling af gaskabel

Gælder kun for model AR25.

1. Start motoren, og lad den varme op til

driftstemperatur.

2. Indstil gaskablet ved det justerbare beslag

(det venstre på billedet) ved at dreje på

stillemøtrikken. Jo hårdere den spændes, desto

højere bliver motorhastigheden. Hvis møtrikken

løsnes, nedsættes motorhastigheden.

VIGTIG INFORMATION

hvis gassen er indstillet korrekt, øges

motorhastigheden noget, når koblingen

slippes.

• Hvis koblingen slippes for tidligt, standser

motoren.

• Hvis motorhastigheden er for høj, er en

gradvis, kontrolleret start ikke mulig.

Udskiftning af gaskabel

Gælder kun for model AR25.

1. Mål længden af det kabel, som går forbi

kabelskruen, inden kablet afmonteres.

2. Fjern det gamle gaskabel, og træk et nyt

igennem styrehullet på kappen.

3. Før det nye kabel lige så langt ind gennem

kabelskruen som det gamle (se punkt 1), og

spænd skruen. Dette mål er kun et cirkamål og

skal muligvis justeres. Se oplysninger om

indstilling af kablet i afsnittet ”Indstilling af

gaskabel”.

4. Monter det nye justerbare beslag (se det

nederste billede) på fjederen på

gasreguleringen/koblingen.

VIGTIG INFORMATION

Når kabellængeden mellem kabelskruen og

stillemøtrikken øges, nedsættes

motorhastigheden. Hvis motorhastigheden er

for lav, standser motoren, når koblingen

slippes. Når kabellængden mellem

kabelskruen og stillemøtrikken mindskes,

øges motorhastigheden. Hvis

motorhastigheden er for høj, er en

kontrolleret start ikke mulig.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-163

8011-250

8011-118

Dansk – 27


Tændingssystem

Motoren er udstyret med et elektronisk

tændingssystem. Kun tændrøret kræver

vedligeholdelse.

Oplysninger om anbefalet tændrør finder du under

”Tekniske data”.

VIGTIG INFORMATION

En forkert type tændrør kan beskadige

motoren.

1. Træk tændrørshætten af, og rens området

omkring tændrøret.

2. Fjern tændrøret med en 13/16" (21 mm)

tændrørsnøgle.

3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis

elektroderne er brændt runde, eller hvis

isolatoren er revnet eller defekt. Rens

tændrøret med en stålbørste, hvis det skal

bruges igen.

4. Mål elektrodeafstanden med tændrørssøger.

Afstanden skal være 0,7-0,8 mm / 0,028-

0,031". Juster afstanden efter behov ved at

bøje sideelektroden.

5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for at

undgå, at gevindene bliver beskadiget.

VIGTIG INFORMATION

Et for løst spændt tændrør kan medføre

overophedning og beskadige motoren. Et for

hårdt spændt tændrør kan beskadige

gevindene i cylinderhovedet.

6. Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så

skiven presses sammen, når tændrøret ligger

an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes

1/8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an

mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes

1/2 omgang fra sted, hvor det ligger an mod

sædet.

7. Monter tændrørshætten igen.

28 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

8011-027

8011-054


Udskiftning af motor

1. Fjern vægtene, så du lettere kan komme til.

2. Fjern afskærmningen (1).

3. Fjern drivremmen.

4. Fjern de fire motorskruer (2). To på hver side.

5. Løft motoren af enheden.

VIGTIG INFORMATION

Plæneluftere af model AR25 har to par

mellemlægsplader under motoren.

6. Løsn unbrakoskruerne, fjern remskiven (3) og

kilen (4), og opbevar dem et sikkert sted.

7. Genmonter komponenterne i henhold til

instruktionerne ovenfor (men i omvendt

rækkefølge).

8. Indstil drivremmen, og ret remskiven ind (se

kapitlet ”Vedligeholdelse/Udskiftning og

indstilling af drivrem”).

Udskiftning af koblingskabel

1. Sluk motoren, og fjern det gamle koblingskabel.

2. Træk det nye kabel igennem hullet bag på

kappen.

3. Monter koblingskablets nederste ende til

beslaget på spændeskivens fjeder (se billede)

og den øverste ende til S-krogen på

koblingshåndtaget.

4. Juster kabellængden med møtrikken, så

koblingsfjederen strækkes 19,1-31,2 mm, når

koblingshåndtaget trykkes ind.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-218

8011-134

8011-063

Dansk – 29


Udskiftning og indstilling af drivrem

1. Stop motoren, og fjern afskærmningen.

2. Fjern drivremmen (1).

3. Kontrollér, om remskiverne er slidte, og udskift

dem om nødvendigt.

4. Kontrollér remskivernes indstilling ved at se,

om de to remskiver flugter med hinanden og

med remstrammerhjulet (2). Foretag justering,

hvis dette ikke er tilfældet.

5. Monter en ny drivrem ved først at trække den

over den mindste remskive og derefter over

den største (se billedet).

VIGTIG INFORMATION

Mange komponenter på din Husqvarna

plænelufter, herunder drivremmen, er

fremstillet specielt til Husqvarna for at sikre

mange timers brug. Udskift alle komponenter

med originale Husqvarna-dele for at sikre en

maksimal ydeevne og levetid.

6. Kontrollér, at drivremmen sidder i begge

remstyr (1).

7. Kontrollér, at drivremmen ikke hænger fast i

det øverste remstyr, når spændeskiven

spændes fast. Kontrollér, at plænelufteren

ruller frit (med håndtaget nedfældet på model

AR19), når

drivremmen er slap. Juster remstyret og

koblingskablets længde ved behov.

8. Oplysninger om indstilling af koblingen finder

du i kapitlet

”Vedligeholdelse/Udskiftning af koblingskabel”.

9. Genmonter afskærmningen.

30 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

8011-220

8011-133

8011-221


Kamlås til håndtag

Gælder kun for model AR19.

1. Kamlåsen (3) på håndtaget skal låse, hvis man

trykker middelhårdt på den med hånden.

Håndtagets ramme (2) skal sidde ordentligt

fast på maskinen.

2. Kontrollér kamstangens låsemøtrik (1). Hvis

møtrikken let kan drejes med hånden, når

kammen slippes, holder den ikke længere

rigtigt og skal udskiftes, så låsen fortsat er

forsvarlig.

Indstilling

Anbring håndtaget i arbejdsstilling, og drej langsomt

kamstangens låsemøtrik (1/4 omdrejning ad

gangen), indtil kamlåsehåndtaget låses ved hjælp

af et middelhårdt tryk med hånden.

VIGTIG INFORMATION

Overdreven justering af låsemøtrikken skader

kamstangen. Udskift altid møtrikker, som er

lette at dreje rundt, så håndtaget ikke løsner

sig. For at kammen skal gå smidigt bør

kamkanten smøres med en anelse fedt.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-120

Dansk – 31


Hjul

Udskiftning af drivhjulsaksel

1. Sluk motoren, og aftap alt brændstof i

brændstoftanken.

2. Fjern vægte og afskærmning.

3. Løsn låsemøtrikken (2) på stilleskruen (1), så

kæden løsner sig. Fjern kædelåsen og kæden.

4. Vip lufteren, så den hviler på håndtaget.

Forhjulet havner ca. 30 cm over jorden.

5. Fjern møtrikkerne (1) og skruerne (2) (4 stk. af

hver på model AR19 og 6 stk. på model AR25)

til hjulaksellejerne.

6. Fjern hjulakslen med hjul og kædehjul. Model

AR19 har ikke det det komplette leje nærmest

kædehjulet, billedet viser model AR25.

7. Løsn 2 stk. låseskruer (unbrakoskruer) til

kædehjulet (5), og skru kædehjulet og lejerne

af akslen. For at løsne lejerne (3) skal

låsekraven (4) først fjernes. Løsn låseskruen,

indsæt en dorn i hullet ved siden af låseskruen,

og slå let på dornen med en kammer, så

låsekraven drejes imod hjulet normale

rotationsretning. Hvis lejerne er rustet fast, skal

de udskiftes sammen med hjul og aksel.

8. Monter lejerne og kædehjulet løst på akslen.

For model AR19 gælder det, at lejernes

navside skal vendes væk fra hjulet. Model

AR25 har tre lejer. På de to lejer nærmest

hjulet skal navet vende væk fra hjulet. På lejet

nærmest kædehjulet skal navet vende væk fra

kædehjulet.

9. Skru lejerne fast.

10. Centrer hjulet i kappens hjulåbning (se billede).

Fiksér låsekraverne ved at spænde

låseskruerne.

11. Indstil kædehjulet, så de flugter med de andre

kædehjul, og spænd kædehjulets to låseskruer

(unbrakoskruer). Brug blå Loctite, når kilen er

på plads.

12. Monter kæden i henhold til instruktionerne i

kapitel ”Vedligeholdelse/Udskiftning af kæde”.

13. Juster kæden, se kapitlet ”Vedligeholdelse/

Indstilling af kædestramning”, og genmonter

afskærmningen.

32 – Dansk

ADVARSEL!

Fiksér håndtaget, så plænelufteren

ikke vælter.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-219

8011-170

8011-175


Skift af baghjul

Gælder for model AR19.

1. Sørg for, at maskinen står på et plant underlag,

og at motoren er slukket.

2. Sænk baghjulsreguleringen, så plænelufteren

hviler på knivene.

3. Drej dybdeindstillingsgrebet til baghjulenes

dybde/stabilitet med uret, så baghjulene

indstilles til minimumdybden (= øget stabilitet).

4. Fjern akselmøtrikken og skiven. Skru

akselbolten ud, og fjern hjulet fra hjulbeslaget.

5. Monter det nye hjul med smøreniplen udad og

pakningerne ordentligt på plads i hjultyllen.

Sæt akselbolten gennem hjulet og

hjulbeslaget. Monter skiven og møtrikken, og

spænd godt til.

6. Smør hjullejerne.

Gælder for model AR25.

1. Sørg for, at maskinen står på et plant underlag,

og at motoren er slukket.

2. Sænk baghjulsreguleringen, så plænelufteren

hviler på knivene.

3. Drej dybdeindstillingsgrebet til baghjulenes

dybde/stabilitet med uret, så baghjulene

indstilles til minimumdybden og dermed øget

stabilitet.

4. Fjern hårnålssplitten (1).

5. Fjern hjulet sammen med akslen fra maskinen

(2).

6. Sæt hårnålssplitten tilbage på akslen, så den

ikke bliver væk.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-176

8011-096

Dansk – 33


Knive og knivaksel

Udskiftning af knive

1. Sluk motoren, og fjern vægtene.

2. Fæld håndtaget ned (gælder for model AR19).

3. Læg mærke til knivskruens retning.

4. Afmonter og udskift knive ved at løsne den

pågældende stopskrue (1). Fjern låseskruen

(2) og kniven. Monter en ny kniv i samme

retning, og fastgør den med låseskruen.

Spænd stopskruerne, når knivene er skiftet ud.

VIGTIG INFORMATION

Udskift slidte møtrikker, så skruerne holder

knivene på plads.

Udskiftning af knivakselleje

1. Sluk motoren, og fjern vægtene.

2. Fjern afskærmningen.

3. Fæld håndtaget ned, så du lettere kan komme

til knivene (gælder for model AR19).

4. Løft maskinen ca. 10 cm. Bloker baghjulene,

og sæt klodser under.

5. Drej drivkæden manuelt rundt for at finde

kædelåsen.

6. Slæk kæden ved at dreje stilleskruen mod uret.

7. Fjern kædelåsen, og fjern kæden fra

rotorkædehjulet.

8. Fjern de møtrikker (1) og skruer (2 stk. pr. leje),

som holder knivrotorakslens udvendige leje

fast i maskinens sideplader (se billede).

9. Fjern knivrotorakslen.

10. Fjern knivakslens lejer ved at løsne den

relevante låsekraves låseskrue. Sæt en dorn

ind i hullet ved siden af låseskruen, og slå let

på dornen med en hammer, så låsekraven

drejes imod den normale rotationsretning (se

billede, princip).

11. Saml maskinen ved at følge instruktionerne

ovenfor i omvendt rækkefølge.

12. Oplysninger om udskiftning af kæde og

indstilling af kædestramning finder du i kapitlet

”Vedligeholdelse/Udskiftning af kæde” samt

”Vedligeholdelse/Indstilling af kædestramning”.

34 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

1

2

8011-172

8011-173

8011-174


Udskiftning af fritgående knive

1. Fjern kædehjulet (1) ved at løsne de to

låseskruer (ved fjernelse af den ene sides

fritgående knive).

2. Fjern lejet (2) på den udvendige side af de

fritgående knive fra rotoren, og løsn låsekraven

(3) inden for lejet på indersiden. Løsn

låsekraven ved først at løsne låsekravens

låseskrue, og sæt derefter en dorn ind i hullet

ved siden af låseskruen, og slå let på dornen

med en hammer, så låsekraven drejes imod

den normale rotationsretning.

3. Fjern de fritgående knive (4).

4. Placer den nye rotor ved siden af den gamle,

så du kan se, i hvilken retning de nye knive skal

monteres. Du kan også se på de faste knive for

at se, hvordan knivene skal monteres.

VEDLIGEHOLDELSE

Model AR19 har en fritgående kniv yderst i hver side, mens model AR25 har to. Billedet ovenfor viser model

AR25.

Udfør punkt 1 til 10 i det forudgående afsnit ”Udskiftning af knivakselleje”, og gør derefter følgende:

Knivslitage

Efter en tids brug er knivene på Husqvarnas

plænelufter slidt op. Dette medfører en forringet

luftningsevne. Kontrollér knivene ved hjælp af

billedet, og udskift dem senest, når de har nået

minimumlængden. Nye knive har en længde på

12,7 cm.

8011-171

5. Det indvendige leje skal være monteret med

lejenavet vendt mod de faste knive. Kontrollér,

at det indvendige leje har en låsekrave.

6. Når de nye knive er blevet monteret på rotoren,

skal de nye fritgående knive og de udvendige

leje monteres. Lejenavet er vendt mod de faste

knive. Lejet med låsekraven er vendt mod de

faste knive og støtter mod akselskuldrene.

Spænd lejemøtrikkerne med hånden.

7. Spænd de fire lejemøtrikker.

8. Fiksér lejekraven med en hammer og en dorn.

Sørg for, at kraven låser sig i samme retning,

som rotoren roterer.

9. Genmonter de udvendige aksellejer og rotoren i

henhold til instruktionerne i punkt 1 til 10i

afsnittet ”Udskiftning af knivakselleje” (men i

omvendt rækkefølge).

8011-155

Dansk – 35


Kæde

Udskiftning af kæde

1. Sluk motoren.

2. Fjern afskærmningen (se billede).

3. Løsn kædens stilleskrue (1) og låsemøtrik (2).

4. Fjern kædelåsen og kæden.

5. Kontrollér og juster eventuelt kædehjulet, så de

flugter med hinanden. Kædehjulet ved forhjulet

(4) (se nederste billede) og kædehjulet på

knivakslen har hver især to unbrakoskruer til

fiksering.

6. Monter den nye kæde oppefra, og monter den

lige bag ved det forreste kædehjul (4).

VIGTIG INFORMATION

Kæden samles lettest lige bagved det

forreste kædehjul.

7. Monter kædelåsen med clipsen på den side af

kæden, som vender væk fra motoren med

åbningen mod maskinens forreste del.

8. Juster kædestramningen, se ”Indstilling af

kædestramning” nedenfor.

Indstilling af kædestramning

1. Sluk motoren.

2. Fjern afskærmningen, og løsn låsemøtrikken

(2) på stilleskruen (1).

3. Drej stilleskruen, og juster kædestramningen,

så kæden kan bevæges 3,2 mm til 6,4 mm

midt imellem kædehjulet (4) og rotorkædehjulet

på knivakslen. Se målet (3) i billedet.

4. Fastspænd låsemøtrikken (2).

VIGTIG INFORMATION

Husqvarna anbefaler, at kædehjulet udskiftes

samtidig med drivkæden.

36 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

8011-258

8011-219

8011-074


Rengøring og vask

Regelmæssig vask, rengøring og smøring forlænger

maskinens levetid. Gør det til en vane altid at

rengøre maskinen lige efter brug, inden snavset

sætter sig fast.

Kontrollér før spuling, at tankdækslet er monteret

korrekt, så der ikke trænger vand ind i

brændstoftanken.

Anvend højtryksspuling med forsigtighed, da

advarselsmærkater, instruktionsskilte, lejer, kæde

og motor kan blive beskadiget. Overskrid ikke et

vandtryk på mere end 70 bar/1000 PSI ved

rengøring.

Smør maskinen efter vask. Dette er især vigtigt,

hvis maskinen skal opbevares i længere tid.

To-minutters-reglen

Maskinen kan tippes fremover for at gøre det lettere

at komme til ved rengøring eller service – dog ikke

længere end 2 minutter.

Hvis maskinen holdes i denne stilling for længe, kan

motor blive beskadiget af benzin, der trænger ind i

krumtaphuset. Udfør i så fald et ekstra olieskift på

motoren. Fjern tændrøret, og tørn motoren nogle

omgange med starthåndtaget, inden motoren

startes igen.

VEDLIGEHOLDELSE

8011-154

8011-136

Dansk – 37


Smøreskema

38 – Dansk

SMØRING

8011-280


Generelt

1. Motorolie

Motoren bør være varm (men ikke hed) ved

olieskift. Varm olie aftappes hurtigere, og der bliver

en mindre mængde gammel olie tilbage i motoren.

1. Placer en egnet beholder under motorens

aftapningsprop. Fjern oliemålepinden (1) og

olieaftapningsproppen (4).

Et par gode tips: Lav en rende af et stykke pap, så

olien løber direkte ned i beholderen, uden at der

kommer olie ned på maskinens chassis.

2. Lad motorolien løbe ned i beholderen, og

genmonter derefter aftapningsproppen. Spænd

den kun middelhårdt.

VIGTIG INFORMATION

Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må

ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i

naturen, men skal afleveres på værkstedet

eller det anviste sted for håndtering. Undgå at

få motorolie på huden, og vask med vand og

sæbe ved eventuelt spild.

3. Sørg for, at maskinen står plant. Påfyld derefter

ny olie med den viskositet, der er angivet i

diagrammet, API Service SF-SG, indtil

oliemålepindens øverste niveaumærke passer

med gevindet på oliemålepinden. Motorens

oliemængde er 0,6 liter. Ved kontrol med

oliemålepind skal den ikke være skruet i.

4. Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt,

og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt

eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget.

5. Tør et eventuelt oliespild op.

SMØRING

Stop motoren, og afmonter tændrørskablet, inden du påbegynder smøringen.

Ved smøring med fedt kan Husqvarnas universalfedt nr. 5310038-01 eller Husqvarnas smørefedt UL 21 nr.

5310060-74 anvendes, hvis intet andet angives.

Tør overflødigt smøremiddel af efter smøringen.

Det er vigtigt, at der ikke kommer smøremiddel på remmen eller remskivernes drivflader. Hvis dette sker,

kan du forsøge at rengøre med sprit. Hvis remmen stadig glider efter rengøring, skal den udskiftes.

ADVARSEL!

Motorolien kan være meget varm,

hvis den aftappes lige efter

standsning. Lad derfor motoren

svale af først.

8011-045

8011-046

Dansk – 39


Kontrol af motorens olieniveau

Sørg for, at maskinen står på et plant underlag med

standset motor ved kontrol af olieniveauet.

1. Skru oliemålepinden ud, og tør den af med

papir eller en fnugfri klud.

2. Sæt oliemålepinden i igen uden at skrue den

fast. Tag den op, og kontrollér olieniveauet på

pinden.

3. Påfyld om nødvendigt olie op til kanten af

oliemålepindens hul. Olietype, se kapitlet

”Smøring/1. Motorolie”.

4. Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt,

og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt

eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget.

2. Olieskift på reduktionsgearkasse 1:6

Motorens reduktionsgearkasse har ingen

aftapningsprop, men olien kan aftappes via

olieniveauproppens (2) hul, hvis maskinen vippes

fremad. Da det er svært at undgå spild af benzin

og benzindampe, må olieskiftet ikke foretages

indendørs.

1. Tøm brændstoftanken, eller anbring en

beholder til opsamling af dryppende benzin.

2. Vip maskinen fremad, anbring en beholder

under olieniveauproppen (2), og afmonter

oliepåfyldningsproppen (1) og

olieniveauproppen (2).

3. Lad motorolien løbe ud i beholderen, vip

maskinen tilbage, og stil den oprejst på et

plant underlag.

4. Påfyld ny olie, samme type som til motoren, i

oliepåfyldningsproppens hul, indtil der løber

olie ud ad olieniveauproppens hul.

Oliemængde 0,15 liter.

5. Monter olieniveau- og påfyldningspropperne

igen. Skru dem middelhårdt fast.

6. Tør et eventuelt oliespild op.

Kontrol af gearkassens olieniveau

Kontrollér, at motoren står på et plant underlag, og

at motoren ikke kører. Løsn forsigtigt

olieniveauproppen (2), og kontrollér, at der løber

olie ud. Hvis dette ikke er tilfældet, kan maskinen

forsigtigt vippes fremad, og dermed kan

olieniveauet bedømmes. Om nødvendigt påfyldes

olie i påfyldningsproppens (1) hul, indtil der løber

olie ud ad olieniveauproppens hul.

Monter olieniveau- og påfyldningspropperne igen.

Skru dem kun middelhårdt fast.

40 – Dansk

SMØRING

8011-020

8011-055

VIGTIG INFORMATION

Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må

ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i

naturen, men skal afleveres på værkstedet

eller det anviste sted for håndtering. Undgå at

få motorolie på huden, og vask med vand og

sæbe ved eventuelt spild.


3. Kæde

Smør kæden, så den er letkørt og ikke går trægt.

Skru afskærmningen af, så det er lettere at komme

til. Brug 30 W motorolie eller eventuelt savkædeolie

eller kædespray til motorcykler.

5. Kniv

Påfør kniven en tynd oliefilm for at undgå rust.

Dette er særligt vigtigt inden vinteropbevaring eller

hvis maskinen skal stå ubenyttet hen i længere tid

end 30 dage.

6. Forbindelser og led

Det er vigtigt, at du smører alle forbindelser og led,

så ikke går trægt. Brug 30W motorolie.

6. Links and joints

It is important to lubricate all links and joints so that

they do not bind. Use 30W engine oil.

SMØRING

8011-132

8011-176

8011-286

8011-270

Dansk – 41


7. Indstilling af baghjulets dybde/stabilitet

Smør gevindet regelmæssigt med fedt for at undgå,

at det går trægt eller blokerer. Det er særligt vigtigt

at smøre gevindet efter rengøring.

8. Kamlås til håndtag

Smør kamkanten med en anelse fedt.

9. Håndtag med regulering

Smør led med smørekande (billedet viser AR25).

42 – Dansk

SMØRING

8011-271

8011-088

8011-163


Montering – Ibrugtagning

Gælder for model AR19.

1. Brug øjenbeskyttelse. Fjern træklodserne.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

2. Skær forsigtigt siden af kassen op.

3. Plænelufteren leveres med håndtaget

nedfældet. Løft først baghjulsreguleringen (4)

op, og fæld derefter det nedfældbare håndtag

(3) op i arbejdsstilling. Fiksér med kamlåsen (6).

4. Fyld den af motorproducenten anbefalede olie

på motoren (1). Se kapitlet ”Smøring/

Motorolie”.

Fyld den af motorproducenten anbefalede olie

på reduktionsgearkassen (2). Se kapitlet

”Smøring/Olieskift på reduktionsgearkasse”.

Maskinen skal stå vandret ved kontrol og

oliepåfyldning.

5. Placer vægtene (7) i det respektive rum på

siden af maskinen.

6. Kontrollér, at koblingshåndtaget slipper

ordentligt, og at koblingskablet løber let.

VIGTIG INFORMATION

Vær opmærksom på søm og fliser.

8011-105

Dansk – 43


Gælder for model AR25.

1. Brug øjenbeskyttelse. Fjern træklodserne.

VIGTIG INFORMATION

Vær opmærksom på søm og fliser.

44 – Dansk

MONTERINGSINSTRUKTIONER

2. Skær forsigtigt siden af kassen op.

3. Plænelufteren leveres med håndtaget

afmonteret. Monter håndtaget ved hjælp af to

nøgler (13 mm).

4. Skub håndtaget på monteringsbeslagene (se

det øverste billede). Skru håndtaget fast på

beslagene med monteringselementerne A (se

det nederste billede).

5. Monter styrestangens (3 på det øverste billede)

overdel til baghjulsreguleringen (4 på det

øverste billede) ved hjælp af

monteringselementet B (se det nederste

billede).

6. Skru styrestangens underdel fast til den

udvendige side af momentarmens (1 på det

nederste billede) beslag ved hjælp af

monteringselementet C (se det nederste

billede).

7. Tilslut koblingskablet ved at trække det

igennem styrehullet (6 på det øverste billede)

bag på maskinen.

8. Den nederste ende af gaskablet (2) er

fabriksmonteret. Træk det igennem styrehullet

(8 på det øverste billede), og monter fjederen

til gasreguleringen/koblingen (5 på det øverste

billede).

9. Fyld den af motorproducenten anbefalede olie

på motoren. Se kapitlet ”Smøring/Motorolie”.

Fyld den af motorproducenten anbefalede olie

på reduktionsgearkassen. Se kapitlet

”Smøring/Olieskift på reduktionsgearkasse”.

Maskinen skal stå vandret ved kontrol og

oliepåfyldning.

10. Anbring vægtene i rummet på siden af

maskinen.

8011-075

8011-076


Vinteropbevaring

Ved sæsonens slutning skal maskinen straks gøres

klar til opbevaring. Det samme gælder, hvis den

skal stå ubenyttet hen i længere end 30 dage.

Brændstof, som står i længere perioder (30 dage

eller mere), kan afsætte klæbrige aflejringer, som

kan tilstoppe karburatoren og forringe motorens

funktion.

Brændstofstabilisator er et acceptabelt alternativ,

når det gælder om at undgå klæbrige aflejringer

under opbevaring. Hvis man har anvendt

alkylatbenzin (Aspen), er det ikke nødvendigt at

tilsætte nogen stabilisator, da dette brændstof er

stabilt. Man bør derimod undgå at skifte mellem

standard- og alkylatbenzin, da følsomme

gummidele kan blive hårde. Tilsæt stabilisator til

brændstoffet i tanken eller opbevaringsbeholderen.

Brug altid det blandingsforhold, som

stabilisatorproducenten angiver. Lad motoren køre i

mindst 10 minutter efter tilsætning af stabilisator, så

stabilisatoren når frem til karburatoren. Tøm ikke

brændstoftanken og karburatoren, hvis der er tilsat

stabilisator.

Service

ADVARSEL!

Anbring aldrig en motor med

brændstof i tanken indendørs eller

i dårligt ventilerede rum, hvor

brændstofdampe kan komme i

kontakt med åben ild, gnister eller

pilotflammer som i et fyr,

varmvandsbeholdere, tørreskabe

etc. Håndter brændstoffet med

forsigtighed. Det er meget let

antændeligt, og uforsigtig

håndtering kan medføre alvorlige

person- og tingsskader. Aftap

brændstoffet udendørs i en

godkendt beholder og på god

afstand af åben ild. Brug aldrig

benzin til rengøring. Brug i stedet

et affedtningsmiddel og varmt

vand.

Ved bestilling af reservedele skal maskinens

anskaffelsesår samt model-, type-, og serienummer

angives.

Der skal altid bruges originale reservedele.

En årlig kontrol eller gennemgang på et autoriseret

serviceværksted er en god måde at få din maskine

til at give maksimalt udbytte næste sæson.

OPBEVARING

Følg denne fremgangsmåde, når du skal gøre

maskinen klar til opbevaring:

1. Rengør maskinen omhyggeligt, især de

forskellige enheder og arbejdsredskaber.

Afhjælp lakskader for at undgå rustangreb.

2. Kontrollér maskinen for slidte eller

beskadigede dele, og spænd eventuelt løse

skruer og møtrikker fast.

3. Skift olie i motoren, og bortskaf spildolien.

4. Åbn brændstofhanen. Tøm benzintanken (1)

og karburatoren (2).

8011-048

5. Luk brændstofhanen.

6. Fjern tændrøret, og hæld en spiseskefuld

motorolie i cylinderen. Tørn motoren, så olien

fordeles, og skru derefter tændrøret fast igen.

Bring motoren i kompressionstaktposition, så

trekantmærket på startmotorens muffe står ud

for det øverste hul på startmotoren.

Bemærk! Kompressionstakten indtræffer hver

anden omdrejning.

8011-049

7. Smør alle smørenipler, led og aksler i henhold

til kapitlet ”Smøring/Smøreskema”.

8. Opbevar maskinen rent og tørt, og dæk den til

som ekstra beskyttelse.

Dansk – 45


1. Motorstrømafbryder

2. Tændingsenhed med transistor

3. Tændrør

4. Olieniveauovervågning

46 – Dansk

STRØMSKEMA

8011-099

8011-050

Forklaringer til farveforkortelserne i strømskemaet

RD = Rød

SV = Sort

GL = Gul


FEJLFINDING

Symptom Årsag Løsning

Motoren starter ikke

• Forkert betjening Brændstofhanen lukket. Åbn brændstofhanen.

Chokerspjældet åbent. Luk chokerspjældet ved kold motor.

Motorstrømafbryder på OFF. Drej motorstrømafbryderen til ON.

• Brændstofsystem Brændstoftanken tom. Påfyld brændstof.

Opbevaret uden forberedelse iht. Rens tanken og bundfaldsbekapitlet

”Opbevaring/Vinterop- holderen, og tøm karburatoren.

bevaring” Fyld tanken med nyt brændstof.

Snavs, vand eller is i brændstof- Rens tank, bundfaldsbeholder,

systemet. rør og karburator.

Fyld tanken med nyt brændstof.

Karburatorfejl. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

• Tændrør Forkert type tændrør. Udskift tændrør.

Belægning. Kontrollér elektrodeafstanden,

Kortslutning. og rens eller udskift tændrøret.

Benzin eller olie på tændrøret. Rengør tændrøret. ”Luft” motoren.

Start med gasreguleringen på fuld gas.

• Ingen tændgnister Forkert strømafbryder, kabel Kontakt et autoriseret serviceefter

tændrørskontrol eller tændingsenhed. værksted.

• Lav kompression Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceventilfejl.

værksted.

Motoren er svag eller kører ujævnt

• Luftfilter Luftfilter tilsmudset. Rens eller udskift luftfilter.

• Brændstofsystem Opbevaret uden forberedelse iht. Rens tanken og bundfaldsbekapitlet

”Opbevaring/Vinterop- holderen, og tøm karburatoren.

bevaring” Fyld tanken med nyt brændstof.

(Blå udstødningsgas) Totaktsbrændstof påfyldt. Fyld tanken med korrekt

brændstof.

(Blåhvid, kraftig Dieselbrændstof påfyldt. Rens tank, bundfaldsbeholder

udstødningsgas) og tøm karburator.

Fyld tanken med korrekt brændstof.

(Sort udstødningsgas) Glemt choker. Åbn chokerspjældet.

Luftfilter tilsmudset. Rens eller udskift luftfilter.

Karburatorfejl. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

• Tændingssystem Forkert type tændrør. Udskift tændrør.

Belægning. Kontrollér elektrodeafstanden,

Kortslutning. og rens eller udskift tændrøret.

Forkert tændingsenhed. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

• Lav kompression (evt. Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceblå

udstødningsgas) ventilfejl. værksted.

Dansk – 47


48 – Dansk

TEKNISKE DATA

Motorenhed AR19 AR25

Motor Honda GX120 Honda GX120

Slagvolumen 119 cm3 119 cm3 Motoreffekt 4 hk (3 kW) ved 3600 o/min 4 hk (3 kW) ved 3600 o/min

Drejningsmoment 7,4 Nm ved 2500 o/min 7,4 Nm ved 2500 o/min

Tændrør NGK BPR6ES NGK BPR6ES

DENSO W20EPR-U DENSO W20EPR-U

Tomgangsomdrejningstal 1250-1400 omdr./min. 1250-1400 omdr./min.

Brændstoftankvolumen 2,5 liter 2,5 liter

Reduktionsgearkasse 1:6 1:6

Kobling Remstrammer Remstrammer

Hoveddrev En kilerem (A-44") En kilerem (A-44")

Sekundærdrev

Hjul

Kæde Kæde

Lejer, for 1,95 cm lukkede kuglelejer 1,95 cm lukkede kuglelejer

Lejer, bag 1,95 cm rullelejer 1,95 cm rullelejer

Bagdæk 8 x 2” massivt gummi 8 x 2” massivt gummi

Fordæk

Luftning

10 x 6” halvmassivt dæk 10 x 6” halvmassivt dæk

Knive 1,95 cm hulrør 1,95 cm hulrør

30 pr. enhed 42 pr. enhed

Luftningsbredde 48,3 cm 64,8 cm

Hulmønster 9,7 x 16,5 cm 9,7 x 16,5 cm

Luftningsdybde Op til 7,6 cm Op til 7,6 cm

Huller pr. m2 82,9 87,2

Arbejdshastighed 76,2 m/min (4,57 km/h) 88,39 m/min (5,3 km/h)

Kapacitet Op til 2300 m2 /h Op til 3700 m2 Vægt

/h

Nettovægt 130,6 kg 190,5 kg

Transportvægt 161 kg 221 kg

Aftagelige vægte

Mål

2 x 16,3 kg 2 x 16,3 kg

Højde 94 cm med håndtaget nedfældet 71 cm uden håndtag

Totalhøjde 131 cm 132 cm

Længde 100,5 cm med håndtaget nedfældet 84 cm uden håndtag

Totallængde 146 cm 137 cm

Bredde 76 cm 96,5 cm (79 cm uden hjul)

Transportkasse, levering 104,1 x 86,4 x 76,2 cm 104,1 x 86,4 x 76,2 cm


SERVICEJOURNAL

Løsning Dato, stempel, signatur

Leveringsservice

1. Bryd emballagen, og kontrollér, at maskinen er intakt.

2. Monter eventuelt medfølgende dele.

3. Kontrollér, at maskinens udførelse stemmer overens med

kundens ordre.

4. Kontrollér, at den rigtige mængde olie er fyldt på motoren og

gearkassen.

5. Kontrollér og juster lufttrykket i dækkene.

6. Kontrollér, at arbejdsredskabet er korrekt indstillet.

7. Kontrollér, at remskiver og kædehjul er korrekt sporet.

8. Kontrollér, at remme og kæder er korrekt justerede.

9. Smør maskinen i henhold til smøreskema.

10. Påfyld brændstof, og start motoren.

11. Kontrollér, at maskinen eller arbejdsredskabet ikke bevæger sig i

neutral position.

12. Kontrollér alle betjeningselementer.

13. Kontrollér mærkater og produktspecifikke oplysninger.

14. Kontrollér motorens omdrejningstal, se kapitlet Tekniske data.

15. Kontrollér, at der ikke foreligger nogen lækage.

16. Informer kunden om:

Behov og fordele ved at følge vedligeholdelsesplanen.

Behov og fordele ved at indlevere maskinen til regelmæssig

service for hver 300 driftstimer.

Service og servicejournalens betydning for maskinens

værdi ved et videresalg.

17. Udfyld salgsbevis etc.

Efter de første 20 timer

1. Skift motorolie.

2. Skift olie i en eventuel reduktionsgearkasse.

3. Kontrollér, at remme og kæder er korrekt

justerede.

4. Efterspænd skruer og møtrikker.

Denne leveringsservice er udført.

Ingen yderligere bemærkninger.

Bekræftet:

Dansk – 49


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 – Dansk

SERVICEJOURNAL

Løsning Dato, stempel, signatur


SERVICEJOURNAL

Løsning Dato, stempel, signatur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dansk – 51


SERVICEJOURNAL

Løsning Dato, stempel, signatur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

´+H"p65¨


8011-156 8011-157

8011-158 8011-159


´+H"p65¨

114 00 28-06

2001W35

More magazines by this user
Similar magazines