Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Start

Vigtigt vedr. trådløs tilslutning

Konfiguration til brug i testbænk

Trin 1: Fysisk installation

Trin 2: Bekræftelse af funktion

Referenceoplysninger

Produktcertificeringer

EF-overensstemmelseserklæring

Slut

Smart Wireless THUM-adapter


Smart Wireless THUM-adapter

© 2011 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren.

Emerson Process Management

Rosemount Division

8200 Market Boulevard

Chanhassen, MN USA 55317

Tlf. (US) (800) 999-9307

Tlf. (intl.) +1 (952) 906-8888

Fax +1 (952) 949-7001

Rosemount Temperature GmbH

Frankenstrasse 21

63791 Karlstein

Tyskland

Tlf. +49 (6188) 992 0

Fax +49 (6188) 992 112

2

VIGTIG MEDDELELSE

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Emerson Process Management

Hejrevang 11

3450 Allerød

Danmark

Tlf. 70 25 30 51

Fax 70 25 30 52

Emerson Process Management

Asia Pacific Private Limited

1 Pandan Crescent

Singapore 128461

Tlf. +65 6777 8211

Fax +65 6777 0947 / +65 6777 0743

Enquiries@AP.EmersonProcess.com

Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless THUM-

adapteren. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration, diagnosticering,

vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen

til THUM-adapteren (dokumentnummer 00809-0100-4075). Manualen og denne vejledning findes også

i elektronisk udgave på www.rosemount.com.

ADVARSEL

Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser:

Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og

internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer

vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation.

• Inden en Field Communicator i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne er

installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke

er antændingsfarlige.

Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser:

• Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne,

kan forårsage elektrisk stød.

Dette apparat overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications

Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser. Apparatet må ikke forårsage

skadelig interferens. Apparatet skal acceptere den interferens, det måtte modtage, herunder

interferens, der kan medføre utilsigtet funktion.

Apparatet skal installeres, så antennen er mindst 20 cm (7.87 in.) fra alle personer.

VIGTIG MEDDELELSE

Ved normal drift eller i fejltilstand forårsager THUM-adapteren et fald på 2,5 V i den forbundne loop.

Strømforsyningen skal kunne levere mindst 2,5 V mere end det ledningsførte apparats minimumskrav

for at være sikker på, at det vil fungere korrekt, når THUM-adapteren er installeret. Minimumskravet til

det ledningsførte apparats strømforsyning kan findes i apparatets betjenings- og installationshåndbog.


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

VIGTIGT VEDR. TRÅDLØS TILSLUTNING

Smart Wireless THUM-adapter

Opstartssekvens

Der må ikke sættes strøm til noget trådløst apparat, før Smart Wireless-gateway’en (”gateway’en”)

er installeret og fungerer korrekt. De trådløse apparater skal ligeledes startes op i

den rækkefølge, de er nærmest gateway’en. Der startes med det apparat, der er tættest på.

Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Ved at aktivere Active Advertising

på gateway’en tilsluttes nye apparater netværket hurtigere. Se manualen til Smart

Wireless-gateway’en (dokumentnummer 00809-0200-4420) for at få yderligere oplysninger.

THUM-adapterens placering

Om muligt skal THUM-adapteren anbringes lodret opad, og den skal være ca. 1 m (3 ft) væk

fra større konstruktioner, bygninger eller strømførende overflader, så der er fri kommunikation

med andre apparater. Vandret montering af THUM-adapteren kan medføre nedsat trådløs

kommunikationsafstand. THUM-adapteren må ikke monteres lodret nedad. Se

yderligere oplysninger i THUM-adapterens referencemanual (00809-0100-4075).

Figur 1. THUM-adapterens placering

Indgang til installationsrør

Ved installation af THUM-adapteren i installationsrørsåbningen på et ledningsført apparat

skal der anvendes godkendt gevindforsegling. Gevindforsegling sikrer, at forseglingen er

vandtæt. Gevindforseglingen har også en smørende effekt, så THUM-adapteren er nem

at fjerne.

M20 installationsrøradapter

Hvis der anvendes en M20 installationsrøradapter sammen med THUM-adapteren, skal der

anvendes godkendt gevindforsegling, og M20 adapteren skal spændes fast på THUM-adapteren

med en skruenøgle. Når M20 installationsrøradapteren installeres i et installationsrør,

skal den strammes med 32,5 Nm/25 ft-lb., så den er helt vandtæt.

Forbindelser for Field Communicator’en

For at Field Communicator kan forbindes med THUM-adapteren, skal der sættes strøm til

det ledningsførte apparat. Field Communicator skal sættes i poll-tilstand og skal bruge

THUM-adapteradressen 63.

3


Smart Wireless THUM-adapter

4

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Strømforsyning

Minimum loopbelastning på 250 ohm.

THUM-adapteren kommunikerer med og får strøm fra en standard 4–20 mA/HART ® -loop.

THUM-adapteren forårsager et lille lineært spændingsfald i loopen fra 2,25 V ved 3,5 mA til

1,2 V ved 25 mA. I fejltilstand falder spændingen højst 2,5 V. THUM-adapteren påvirker ikke

4–20 mA signalet under normal drift eller i fejltilstand, så længe loopen har en margin på

2,5 V ved den maksimale loopstrøm (25 mA for et typisk 4–20 mA/HART apparat).

Strømforsyningen og spændingen skal begrænses til hhv. 0,5 A og 55 VDC.

Loopstrøm Spændingsfald forårsaget af THUM-adapteren

3,5 mA 2,25 V

25 mA 1,2 V

Belastningsmodstand

Hvis det er påkrævet, tilføjes en belastningsmodstand som vist på figur 8, 12 og 16.

Modstanden skal have en tilstrækkelig nominel effekt i forhold til anvendelsen (min. 1W)

og være kompatibel med den medfølgende samlemuffe, som kan rumme ledningsstørrelserne

14 til 22 AWG.

Loop

For at sikre at THUM-adapteren fungerer efter hensigten, må den ikke installeres i en

HART-loop med andre aktive HART-masters. HART-masters, som er periodisk aktive som

eksempelvis en Field Communicator, kan anvendes i en loop med en THUM-adapter.

KONFIGURATION TIL BRUG I TESTBÆNK

Ved konfiguration til brug i testbænk anbefales det, at THUM-adapteren tilsluttes et ledningsført

apparat. Hvis det ikke er muligt, kan følgende ledningsføringsdiagrammer bruges.

Ved konfiguration til brug i testbænk skal det sikres, at strømforsyningen er begrænset til

maks. 0,5 A.

Figur 2. Kun THUM-adapter, forsynet fra en strømkilde (som f.eks. en Fluke 744)

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Jord

Der er ikke krav om

250 ohm modstand,

men kan anvendes til

at verificere strømmen

HARTmodem

+

20 mA

strømkilde


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Figur 3. Kun THUM-adapter, med strøm fra en 24 V spændingsforsyning med 1200 ohm modstand

for at begrænse strømmen til 20 mA

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

TRIN 1: FYSISK INSTALLATION

THUM-adapteren kan installeres på følgende to måder:

Direkte montering: THUM-adapteren forbindes direkte med installationsrøråbningen på

det ledningsførte apparat.

Figur 4. Direkte montering

Direkte montering

1. Installer HART-apparatet i henhold til gængs installationspraksis og producentens

anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle forbindelser.

2. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte apparat som vist på figur 4.

3. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte HART-apparat vha. ledningsføringsdiagrammerne

nedenfor. Se figur 21, 8, 10 og 12 på de næste sider.

4. Luk husdækslet på det ledningsførte HART-apparat, så metal er i berøring med metal.

Dækslet må ikke lukkes for stramt, da enheden kan tage skade.

BEMÆRK:

THUM-adapteren leveres med to samlemuffer. Den første er en muffe med to

tilslutninger. Den anden er en muffe med tre tilslutninger. Denne muffe skal bruges

sammen med en modstand, hvis der ikke er nok modstand i loopen. Begge disse

muffetilslutninger kan rumme ledningsstørrelserne 14-22 gauge. For påkrævet

loopmodstand, se referencemanualen til det ledningsførte apparat.

Jord

HARTmodem

1200 ohm

modstand

påkrævet

+

20 mA

strømkilde


5


Smart Wireless THUM-adapter

6

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Ekstern montering

Ekstern montering: THUM-adapteren monteres adskilt fra det ledningsførte apparats

hus og forbindes derefter med det ledningsførte apparat vha. installationsrør eller anden

passende anordning.

Figur 5. Ekstern montering

1. Installer HART-apparatet i henhold til gængs installationspraksis og producentens

anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle forbindelser.

2. THUM-adapteren skal monteres som vist på figur 5 på side 6.

3. Tilslut det eksterne monteringssæt i henhold til lokal praksis.

4. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte apparat ved brug af gængs praksis. Ledninger,

der løber fra THUM-adapteren til det ledningsførte apparat, skal være afskærmede

eller i et installationsrør ved installation i omgivelser med elektrisk støj.

5. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte HART-apparat vha. ledningsføringsdiagrammerne

nedenfor. Se figur 21, 8, 10 og 12 på de næste sider.

6. Luk husdækslet på det ledningsførte HART-apparat, så metal er i berøring med metal.

Dækslet må ikke lukkes for stramt, da enheden kan tage skade.

BEMÆRK:

THUM-adapteren leveres med to samlemuffer. Den første er en muffe med to

tilslutninger. Den anden er en muffe med tre tilslutninger. Denne muffe skal bruges

sammen med en modstand, hvis der ikke er nok modstand i loopen. Begge disse

muffetilslutninger kan rumme ledningsstørrelserne 14–22 gauge. For påkrævet

loopmodstand, se referencemanualen til det ledningsførte apparat.


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Ledningsføringsdiagrammer

Herunder er en liste over figurer og sidetal for ledningsføringsdiagrammerne for alle direkte

og eksterne monteringer:

Figur 6 – Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger på side 8

Figur 7 – Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger på side 8

Figur 8 – Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger og modstand

på side 9

Figur 9 – Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger og modstand

på side 9

Figur 10 – Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger på side 10

Figur 11 – Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger på side 10

Figur 12 – Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger og

modstand på side 11

Figur 13 – Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger og

modstand på side 11

Figur 14 – Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger på side 12

Figur 15 – Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger på side 12

Figur 16 – Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand

på side 13

Figur 17 – Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand

på side 13

Figur 18 – Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden

4–20 mA loop på side 14

Figur 19 – Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden

4–20 mA loop på side 14

Figur 20 – Kun THUM-adapter, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm

modstand for at begrænse strømmen til 20 mA på side 15

Figur 21 – Kun THUM-adapter, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm

modstand for at begrænse strømmen til 20 mA på side 15

7


Smart Wireless THUM-adapter

Figur 6. Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger

8

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Ledningsført apparat

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Samlemuffe

BEMÆRK:

Der skal være 250 ohm modstand i loopen for, at THUM-adapteren kan virke korrekt.

Hvis der ikke er tilstrækkelig modstand i 4–20 mA loopen, er det nødvendigt at

tilslutte en modstand med ledning som vist på hhv. Figur 8, 12 eller 16.

Figur 7. Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger

Grøn

Jord

Rød

Sort

Hvid

Gul

THUM-adapter

+ KOMM

– KOMM

Eksternt monteret hus

Jord

– STRØM / KOMM

+ STRØM /

KOMM

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Til ledningsført apparat

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

+


Strømforsyning

Modstandsbelastning

≥ 250 Ω

Skærmet ledning Modstandsbelastning

≥ 250 Ω

+ –

Strømforsyning


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Figur 8. Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger og modstand

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Ledningsført apparat

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Samlemuffe

Figur 9. Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger og modstand

Grøn

Jord

Rød

Sort

Hvid

Gul

THUM-adapter

+ KOMM

– KOMM

Eksternt monteret hus

Jord

– STRØM / KOMM

+ STRØM /

KOMM

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Skærmet ledning

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Til ledningsført apparat

+


Strømforsyning

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

+ –

Strømforsyning

9


Smart Wireless THUM-adapter

Figur 10. Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger

10

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Ledningsført apparat

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Samlemuffe

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

BEMÆRK:

Når det ledningsførte apparat ikke leverer strøm til 4–20 mA loopen, er der en passiv

loop. Det er vigtigt at få kontrolleret, om det ledningsførte apparat kører i aktiv eller

passiv tilstand.

Figur 11. Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger

Jord

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

THUM-adapter

+ KOMM

– KOMM

KOMM+

KOMM–

Eksternt monteret hus

Jord

Strøm +

Strøm –

Skærmet ledning

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Til ledningsført apparat

+


Strømforsyning

Modstandsbelastning

≥ 250 Ω

+


Strømforsyning

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Figur 12. Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Ledningsført apparat

Samlemuffe

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Figur 13. Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand

Grøn

Jord

Rød

Sort

Hvid

Gul

THUM-adapter

+ KOMM

– KOMM

KOMM+

KOMM–

Eksternt monteret hus

Jord

Strøm +

Strøm –

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Skærmet ledning

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Til ledningsført apparat

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

+


+ Strømfor-

– syning

Strømforsyning

11


Smart Wireless THUM-adapter

Figur 14. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger

12

THUM-adapter

Grøn

Gul

Hvid

Sort

Rød

Ledningsført apparat

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Samlemuffe

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

BEMÆRK:

Når det ledningsførte apparat leverer strøm til 4–20 mA loopen, er der en aktiv loop.

Det er vigtigt at få kontrolleret, om det ledningsførte apparat kører i aktiv eller passiv

tilstand.

Figur 15. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger

Grøn

Jord

Rød

Sort

Hvid

Gul

THUM-adapter

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

KOMM+

KOMM–

Jord

Strøm +

Eksternt monteret hus

Strøm –

Skærmet ledning

+ KOMM

– KOMM

Inputkort

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Inputkort

Modstandsbelastning

≥ 250 Ω

Til ledningsført apparat


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Figur 16. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand

THUM-adapter

Grøn

Gul

Hvid

Sort

Rød

Ledningsført apparat

Samlemuffe

Figur 17. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand

Grøn

Jord

Hvid

Gul

Rød

Sort

THUM-adapter

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

KOMM+

KOMM–

Jord

Strøm +

Eksternt monteret hus

Strøm –

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Skærmet ledning

+ KOMM

– KOMM

Inputkort

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

4–20 mA loop +

4–20 mA loop –

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Til ledningsført

apparat

Inputkort

13


Smart Wireless THUM-adapter

14

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Figur 18. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4–20 mA loop

THUM-adapter

Grøn

Gul

Hvid

Sort

Rød

Ledningsført apparat

Samlemuffe

Figur 19. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4–20 mA loop

Grøn

Jord

Hvid

Gul

Rød

Sort

THUM-adapter

KOMM+

Eksternt monteret hus

+ KOMM

– KOMM

KOMM–

Jord

Strøm +

Strøm –

Modstandsbelastning ≥ 250 Ω

Til ledningsført apparat

Modstandsbelastning

≥ 250 Ω


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Figur 20. Kun THUM-adapter, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at

begrænse strømmen til 20 mA

THUM-adapter

Forgreningsdåse

250 ohm

modstand

Figur 21. Kun THUM-adapter, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at

begrænse strømmen til 20 mA

Grøn

Jord

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Sort

Hvid

Gul

Rød

THUM-adapter

Eksternt monteret hus

250 ohm

modstand

Jord

1200 ohm

modstand

påkrævet

1200 ohm

modstand

påkrævet

+


24 V

strømforsyning

+


24 V

strømforsyning

15


Smart Wireless THUM-adapter

16

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Konfiguration af apparatets netværk

For at transmitteren skal kunne kommunikere med Smart Wireless Gateway og i sidste

ende informationssystemet, skal transmitteren konfigureres til at kunne kommunikere med

det trådløse netværk. Dette er den trådløse udgave af at tilslutte kabler fra en transmitter til

informationssystemet. Indtast Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) via

en Field Communicator eller AMS, så de matcher Network ID og Join Key for gateway’en og

andre apparater i netværket. Hvis Network ID og Join Key ikke matcher, vil THUM-adapteren

ikke kunne kommunikere med netværket. Network ID og Join Key kan hentes via

Smart Wireless- gateway på siden Setup>Network>Settings (Opsætning/Netværk/

Indstillinger) på webserveren (se figur 22).

Figur 22. Netværksindstillinger for gateway’en

AMS

Højreklik på THUM-adapteren, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner, skal du

vælge Join Device to Network (Tilslut apparat til netværk) og følge anvisningerne for at

indtaste Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle).

Field Communicator

Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) kan ændres i det trådløse apparat

vha. følgende genvejstastesekvens. Indstil både Network ID og Join Key.

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Trådløs opsætning 1,4 Smart Power, Network ID (Netværks-id), Set Join Key

(Indstilling af tilslutningsnøgle), Radio State (Radiotilstand)


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Smart Wireless THUM-adapter

Test af loopstrøm

Der bør udføres en test af loopstrømmen for at kontrollere, om THUM-adapteren vil kunne

fungere under alle forhold. Denne test vil udsætte loopen for de størst mulige spændingsfald.

1. Anbring loopen i manuel betjeningstilstand.

2. Kør loopen op til højt alarmniveau. Se nærmere detaljer i instruktionsbogen til det

ledningsførte apparat.

• Hvis THUM-adapteren er tilsluttet en ventil, skal ovennævnte udføres fra strømkilden,

ikke ventilen.

• Hvis THUM-adapteren er tilsluttet en transmitter, skal ovennævnte udføres ved

transmitteren.

3. Sæt THUM-adapteren i en tilstand med fast spændingsfald.

AMS

Højreklik på THUM-adapteren, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner, skal

du vælge Manual Setup (Manuel opsætning) i vinduet til venstre og vælge fanen Wired

Device (Ledningsført apparat) øverst. Punktet Current (Aktuel) skal være markeret på

rullemenuen Time (Tid) nederst på siden. Vælg Fixed Voltage Drop (Fast spændingsfald)

under rullemenuen Voltage Drop (Spændingsfald) i kassen Smart Power Options

(Indstillinger for Smart Power). Tryk på Apply (Anvend) for at gemme ændringerne.

Se figur 23 på side 18.

Field Communicator

Ved kommunikation med THUM-adapteren vælges: Configure – Manual setup – Wired

Device – Voltage Drop Mode (Konfigurer – Manuel opsætning – Ledningsført apparat –

Tilstand med spændingsfald). Vælg så Fixed Voltage Drop (Fast spændingsfald).

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Voltage Drop (Spændingsfald) 2,2,2,2 Voltage Drop (Spændingsfald)

4. Kontrollér, om strømmen i loopen når de høje alarmniveauer.

5. Sæt THUM-adapteren i en tilstand med variabelt spændingsfald.

AMS

Højreklik på THUM-adapteren, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner,

skal du vælge Manual Setup (Manuel opsætning) i vinduet til venstre og vælge fanen

Wired Device (Ledningsført apparat) øverst. Punktet Current (Aktuel) skal være

markeret på rullemenuen Time (Tid) nederst på siden. Vælg under rullemenuen

Voltage Drop (Spændingsfald) Variable Voltage Drop (Variabelt spændingsfald) i

kassen Smart Power Options (Smart Power-muligheder). Tryk på Apply (Anvend) for

at gemme ændringerne. Se figur 23.

Field Communicator

Ved kommunikation med THUM-adapteren vælges: Configure – Manual setup – Wired

Device – Voltage Drop Mode (Konfigurer – Manuel opsætning – Ledningsført apparat –

Tilstand med spændingsfald). Vælg så Variable Voltage Drop (Variabelt spændingsfald).

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Voltage Drop (Spændingsfald) 2,2,2,2 Voltage Drop (Spændingsfald)

17


Smart Wireless THUM-adapter

6. Reducer loopens værdi, så den ikke længere er på højt alarmniveau.

Figur 23. Skærmbilledet til AMS-konfiguration

18

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

TRIN 2: BEKRÆFTELSE AF FUNKTION

Smart Wireless THUM-adapter

Driften kan kontrolleres tre steder: Ved brug af Field Communicator’en, ved gateway’en via

Smart Wireless-gateway’ens integrerede webserver eller via AMS Wireless Configurator.

Field Communicator

For at muliggøre kommunikation med en trådløs HART-transmitter skal der anvendes

en THUM-adapter model DD. Field Communicator’en skal sættes i pollingtilstand vha.

THUM-adapterens adresse (63). Anvisninger til tilslutning af Field Communicator’en og

THUM-adapteren findes i instruktionsbogen til det ledningsførte apparat.

Figur 24. Forbindelser for Field Communicator’en

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Meddelelser 3, 3 Join Status (Tilslutningsstatus), Wireless Mode (Trådløs tilstand),

Join Mode (Tilslutningstilstand), Number of Available Neighbors

(Antal naboer til rådighed), Number of Advertisements Heard

(Antal hørte annonceringer), Number of Join Attempts

(Antal tilslutningsforsøg)

Smart Wireless-gateway

Hvis THUM-adapteren er blevet konfigureret med Network ID (Netværks-id) og Join Key

(Tilslutningsnøgle), og netværket har haft tilstrækkelig tid til at polle, vil transmitteren være

tilsluttet netværket. Kontrollér apparatets drift og forbindelse til netværket via Smart Wireless-gateway’ens

integrerede webserver, åbn Smart Wireless-gateway’ens integrerede

webinterface, og naviger hen til siden Explorer.

BEMÆRK:

Tilslutning til netværket kan tage flere minutter.

AMS Wireless Configurator

Når apparatet er koblet til netværket, vises det i Wireless Configurator som vist nedenfor.

19


Smart Wireless THUM-adapter

20

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Fejlfinding

Der henvises til afsnittet om fejlfinding i manualen, hvis apparatet ikke fungerer korrekt.

De mest almindelige årsager til ukorrekt drift er Network ID (Netværks-id) og Join Key

(Tilslutningsnøgle): Apparatets Network ID og Join Key skal være de samme som for

Smart Wireless-gateway.

Network ID og Join Key for Smart Wireless Gateway kan findes på siden Setup>Network>

Settings (Opsætning/Netværk/Indstillinger) på webserveren. Network ID og Join Key kan

ændres i det trådløse apparat vha. følgende genvejstastesekvens.

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Trådløs opsætning 1, 4 Smart Power, Network ID (Netværks-id), Set Join Key

(Indstilling af tilslutningsnøgle), Radio State (Radiotilstand)

REFERENCEOPLYSNINGER

BEMÆRK:

Det ledningsførte apparat skal være tændt for at kunne kommunikere med en

Field Communicator.

Tabel 1. Genvejstastsekvens for THUM-adapteren

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Apparatinfo 2, 2, 4, 3 Manufacturer (Fabrikant), Model, Final Assembly Number

(Endeligt montagenummer), Universal, Field Device

(Feltapparat), Software, Hardware, Descriptor (Deskriptor),

Message (Meddelelse), Date (Dato), Model Number I, II, III

(Model nummer, I, II, III), SI Unit Restriction

(SI-enhedsbegrænsning), Country (Land)

Opsætningsvejledning 2, 1 Configure (Konfigurer), Guided Setup (Opsætningsguide),

Join Device to Network (Tilslut apparatet til netværket),

Configure Update Rate (Konfigurer opdateringshastighed),

Zero Trim (Nulpunktsindstilling), Configure Device Display

(Konfigurer apparatets display), Configure Process Alarms

(Konfigurer procesalarmer)

Manuel opsætning 2, 2 Configure (Konfigurer), Manual Setup (Manuel opsætning),

Wireless (Trådløs), Pressure (Tryk), Device Temperatures

(Apparattemperaturer), Device Information

(Apparatinformation), Display (Display), Other (Andet)

Trådløs 2, 2, 1 Network ID (Netværks-id), Join Device to Network

(Slut apparat til netværk), Configure Update Rate (Konfigurer

opdateringshastighed), Configure Broadcast Power Level

(Konfigurer senderstrømniveau), Power Mode

(Strømindstilling), Power Source (Strømkilde)


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

PRODUKTCERTIFICERINGER

Godkendte fremstillingssteder

Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA

Emerson Process Management GmbH & Co. – Karlstein, Tyskland

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapore

Informationer om EU-direktiver

Smart Wireless THUM-adapter

EF-overensstemmelseserklæringen fra producenten for alle gældende europæiske

direktiver for dette produkt kan findes på www.rosemount.com. En papirkopi kan fås

ved at kontakte en repræsentant fra Emerson Process Management.

ATEX-direktivet (94/9/EF)

Emerson Process Management overholder ATEX-direktivet.

EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EF)

Emerson Process Management overholder EMC-direktivet.

R&TTE-direktivet (radio- og teleterminaludstyr) (1999/5/EF)

Emerson Process Management overholder R&TTE-direktivet.

Overholdelse af regler i forbindelse med

telekommunikation

Alle trådløse apparater kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende

brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson

samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der

overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der

gælder for brug af trådløse apparater.

FCC og IC

Dette apparat overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal

Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser:

Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens. Apparatet skal kunne acceptere eventuel

interferens, inklusive interferens som måtte resultere i uønsket drift. Apparatet skal

installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer.

Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM

(Factory Mutual)

Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at kunne afgøre, om designet

overholder FM’s krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er

et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and

Health Administration (OSHA).

21


Smart Wireless THUM-adapter

Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø

Nordamerikanske certificeringer

Factory Mutual (FM)-godkendelser

I5 FM egensikre og ikke antændingsfarlige

Egensikker for klasse I/II/III, division 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G.

Zonemærkning: Klasse I, zone 0, AEx ia IIC

Temperaturkode T4 (–50 °C ≤ T omg ≤ 70 °C)

Ikke-antændingsfarlig for klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D.

Egensikker og ikke antændingsfarlig når installeret ifølge

Rosemount-tegning 00775-0010.

Indkapslingstype 4X / IP66

CSA – Canadian Standards Association

I6 CSA egensikker

Egensikker for klasse 1, division 1, gruppe A, B, C og D.

T3C (–50 °C ≤ T omg ≤ 70 °C)

Egensikker når installeret ifølge Rosemount-tegning 00775-0012.

Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D.

Indkapslingstype 4X / IP66

Europæiske certificeringer

I1 ATEX egensikkerhed

Certifikat nr.: Baseefa09ATEX0125X II 1G

Ex ia IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

IP66

1180

Tabel 2. Indgangsparametre

Loopstrøm

Ui = 30 V

Ii = 200 mA

Pi = 1,0 W

Ci = 0

Li = 0

22

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Særlige betingelser for sikker brug (X)

Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk

elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud.

Indkapslingen er fremstillet af en aluminiumslegering og er afslutningsvist behandlet

med en beskyttende polyuretan-maling. Apparatet skal dog stadig beskyttes, således

at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.

N1 ATEX type n

Certifikat nr.: Baseefa09ATEX0131 II 3 G

Ex nA IIC T4 (–50 °C ≤ T omg ≤ 70 °C)

Ui = 45 VDC maks.

IP66

1180


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

IECEx certificeringer

I7 IECEx egensikkerhed

Certifikat nr.: IECEx BAS 09.0050X

Ex ia IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

IP66

Tabel 3. Indgangsparametre

Loopstrøm

Ui = 30 V

Ii = 200 mA

Pi = 1,0 W

Ci = 0

Li = 0

Smart Wireless THUM-adapter

Særlige betingelser for sikker brug (X)

Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk

elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud.

Indkapslingen er fremstillet af en aluminiumslegering og er afslutningsvist behandlet

med en beskyttende polyuretan-maling. Apparatet skal dog stadig beskyttes, således

at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.

N7 IECEx Type n

Certifikat nr.: IECEx BAS 09.0058

Ex nA IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

Ui = 45 VDC maks.

IP66

INMETRO-certificeringer

I2 Egensikkerhed

BR-Ex ia IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C) Ga

N2 INMETRO Type ”n”

BR-Ex nA IIC T4 Gc (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

Kina (NEPSI) certificeringer

I3 Kina (NEPSI), egensikkerhed

Ex ia IIC T4

CCoE-certificeringer

IW Egensikkerhed

Ex ia IIC T4

KOSHA-certificeringer

IP Egensikkerhed

Ex ia IIC T4

GOST certificeringer

IM Egensikker

Ex ia IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

Ex nA IIC T4 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)

IP66

23


Smart Wireless THUM-adapter

24

EC Declaration of Conformity

No: RMD 1077 Rev. B

We,

Rosemount Inc.

8200 Market Boulevard

Chanhassen, MN 55317-6985

USA

declare under our sole responsibility that the product,

manufactured by,

Model 775

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Rosemount Inc.

12001 Technology Drive and 8200 Market Boulevard

Eden Prairie, MN 55344-3695 Chanhassen, MN 55317-9687

USA USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European

Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.

Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when

applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the

attached schedule.

(signature)

Timothy Layer

(name - printed)

02/10/2010

(date of issue)

Vice President Global Quality & Customer Care

(function name - printed)


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

EMC Directive (2004/108/EC)

EC Declaration of Conformity

No: RMD 1077 Rev. B

EN 61326-1: 2006

R&TTE Directive (1999/5/EC)

EN 301 489-17: V1.3.2 (2007-6)

EN 61010-1: 2001 (Second Addition)

EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ATEX Directive (94/9/EC)

Model 775

Certificate: Baseefa09ATEX0125X

Intrinsically Safe - Group II Category 1 G

Ex ia IIC T4 (Ta =-50°C to +70°C)

Harmonized Standards Used:

EN60079-0:2006; EN60079-11:2007

Certificate: Baseefa09ATEX0131

Type n - Group II Category 3 G

Ex nA IIC T4(Ta =-50°C to +70°C)

Harmonized Standards Used:

EN60079-0:2006; EN60079-15:2005

Smart Wireless THUM-adapter

File ID: 775 CE Marking Page 2 of 3 K:\prodappr\EUCDOCS\775_RMD1077B.doc

25


Smart Wireless THUM-adapter

26

EC Declaration of Conformity

No: RMD 1077 Rev. B

ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate

Baseefa. [Notified Body Number: 1180]

Rockhead Business Park

Staden Lane

Buxton, Derbyshire

SK17 9RZ United Kingdom

ATEX Notified Body for Quality Assurance

Baseefa. [Notified Body Number: 1180]

Rockhead Business Park

Staden Lane

Buxton, Derbyshire

SK17 9RZ United Kingdom

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

File ID: 775 CE Marking Page 3 of 3 K:\prodappr\EUCDOCS\775_RMD1077B.doc


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Vi,

Smart Wireless THUM-adapter

EF-overensstemmelseserklæring

Nr.: RMD 1077 Rev. B

Rosemount Inc.

8200 Market Boulevard

Chanhassen, MN 55317-6985

USA

erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet

der er fremstillet af

Model 775

Rosemount Inc.

12001 Technology Drive og 8200 Market Boulevard

Eden Prairie, MN 55344-3695 Chanhassen, MN 55317-9687

USA USA

og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers

direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt.

Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og,

hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af

De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt.

10. februar 2010

(udstedelsesdato)

Timothy Layer Vice President Global Quality & Customer Care

(navn – trykte bogstaver) (funktion – trykte bogstaver)

27


Smart Wireless THUM-adapter

28

EMC-direktivet (2004/108/EF)

EF-overensstemmelseserklæring

Nr.: RMD 1077 Rev. B

EN 61326-1: 2006

R&TTE-direktivet (1999/5/EF)

EN 301 489-17: V1.3.2 (2007-6)

EN 61010-1: 2001 (Andet tillæg)

EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ATEX-direktivet (94/9/EF)

Model 775

Certifikat: Baseefa09ATEX0125X

Egensikker – gruppe II, kategori 1 G

Ex ia IIC T4 (To = –50 °C til +70 °C)

Anvendte harmoniserede standarder:

EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007

Certifikat: Baseefa09ATEX0131

Type n – gruppe II, kategori 3 G

Ex nA IIC T4 (To = –50 °C til +70 °C)

Anvendte harmoniserede standarder:

EN 60079-0: 2006; EN 60079-15: 2005

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Fil-id: 775 CE Marking Side 2 af 3 775_RMD1077B_dan.doc


Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

EF-overensstemmelseserklæring

Nr.: RMD 1077 Rev. B

Bemyndigede organer til ATEX-godkendelse af EF-typecertifikat

Baseefa. [Bemyndiget organ nummer: 1180]

Rockhead Business Park

Staden Lane

Buxton, Derbyshire

SK17 9RZ England

ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring

Baseefa. [Bemyndiget organ nummer: 1180]

Rockhead Business Park

Staden Lane

Buxton, Derbyshire

SK17 9RZ England

Smart Wireless THUM-adapter

Fil-id: 775 CE Marking Side 3 af 3 775_RMD1077B_dan.doc

29


Smart Wireless THUM-adapter

30

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

More magazines by this user
Similar magazines