Betjeningsvejledning - Lemvigh-Müller

lemu.dk

Betjeningsvejledning - Lemvigh-Müller

Betjeningsvejledning

Varin Cleaner I

Varin Cleaner II (lagerføres ikke i Danmark)


Indhold

4 1. Sikkerhedsforskrifter

5 2. Indledning

6 3. Funktion, virkemåde

6 4. Transport, ibrugtagning

7 5. Betjening

9 6. Vedligeholdelse

9 7. Fejl

10 8. Reparation

10 9. Opbevaring

11 10. Bortskaffelse

12 11. Din mening er vigtig for os


Produktbeskrivelse

Model:

Maskin-nr.:

Byggeår:

Kundebemærkninger

Inventar nr.:

Producentadresse

Varstroj d.d

Industrjska cesta 4

SLO-9220 Lendava

Brugernes pligter

• Overholdelse af EU direktiv 89/655 og dets nationale omsætning

• Overholdelse af de gældende nationale arbejdssikkerhedsforskrifter

• Foreskrevet anvendelse af maskinen

Alle rettigheder forbeholdt.

Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med producentens godkendels

Kai Greising

KG Clean Marker

www.greising.com

info@greising.com

Kai Greising KG

Clean Marker

Industriestr. 29/2

D-73340 Amstetten

Tlf. +49 (0) 73 31 – 30 58 0

Fax +49 (0) 73 31 – 98 17 22

Ordrebearbejdelse

Lemvigh-Müller 3695 5052

Bestilling af skabeloner

Lemvigh-Müller 3695 5125

Tekniske oplysninger

Lemvigh-Müller 3695 5052


1. Sikkerhedsforskrifter

1.1 Forskrevet anvendelse

Maskinerne er udelukkende beregnet til prægning af metalliske genstande.

Funktionen er kun sikret ved brug af originalt tilbehør. En anden eller videregående

anvendelse gælder som ikke-foreskrevet. Producenten hæfter ikke for

skader som følge heraf.

Til foreskrevet anvendelse hører også:

• Overholdelse af betjeningsvejledningen.

• Overholdelse af retningslinjer for inspektion og vedligeholdelse.

• Anvendelse af sikkerhedstøj, især sikkerhedssko, beskyttelsesbriller.

1.2 Henvisninger og begrebsfoklaringer

(25)

•/-

i


1.3 Forpligtelse og ansvar

Advarsel

Mod en muligvis farlig situation, som kan resultere i

alvorlige legemsbeskadigelser eller død.

Forsigtigt

En muligvis farlig situation, som kan resultere i lettere

legemsbeskadigelser. Dette signalord kan også anvendes

til advarsler mod store materielle skader.

Information

Til henvisninger om brug og andre nyttige infor-mationer.

Komponentnumre er anbragt i parentes.

Med et punkt markeres handlinger, med en bindestreg

lister.

Efter pilen beskrives automatisk forløbende processer

eller den tilstand, som skulle indfinde sig.

1.3.1 Nødvendige kvalifikationer hos betjeningspersonalet

Betjening og vedligeholdelse samt inspektions- og monteringsarbejder må

kun udføres af autoriseret og kvalificeret fagpersonale. Minimumsalderen er

18 år. Autoriseret fagpersonale er brugerens, producentens og servicepartnerens

uddannede personale.

Disse personer skal:

• være instrueret i brugen af maskinen

• have læst og forstået betjeningsvejledningen

• kende sikkerhedsanordningerne på maskinen

• kende de gældende forskrifter (især ulykkeforebyggelsesforskrifterne)

• være autoriseret i omgangen med de benyttede kemikalier.

1.3.2 Farer ved omgang med maskinen

Maskinen er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og anerkendte

sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved brugen af maskinen

opstå farer for brugerens eller tredjemands liv og lemmer hhv. skader på maskinen

eller materielle værdier.

Maskinen må kun benyttes:

• til den foreskrevne anvendelse

• i upåklagelig sikkerhedsteknisk stand

1.3.3 Garanti og ansvar

Principielt gælder vore ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”.

Garanti- og ansvarskrav ved person- og materielle skader er udelukket, hvis

de skyldes én eller flere af følgende årsager:

• Ikke-foreskrevet anvendelse af maskinen

• Tilsidesættelse af henvisninger i betjeningsvejledningen

• Egenmægtige konstruktionsændringer på maskinen

1.3.4 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger

Betjeningsvejledningen skal altid opbevares der, hvor maskinen anvendes og

medgives ved salg eller afhændelse. Alle sikkerheds- og farehenvisninger på

maskinen skal holdes i læselig stand.

1.3.5 Farer på grund af elektrisk energi

Arbejder på el-forsyningen må kun udføres af elektrikere. Det elektriske udstyr

skal kontrolleres regelmæssigt. Løse forbindelser og beskadigede kabler

skal udbedres omgående.

1.3.6 Særlige farer på grund af kemikalier

Omgangen med kemikalier udgør en særlig fare. Følg sikkerhedsdatabladene

og de efterfølgende henvisninger i denne betjeningsvejledning.

Beskyt øjnene med beskyttelsesbriller inden kontakt med kemikalierne.

I tilfælde af kontakt med øjnene:

• Skyl øjnene med rigelige mængder rent vand

• Kontakt lægen

Brug gummihandsker. Ved kontakt med huden eller tøjet skal de respektive

steder rengøres med rigelige mængder vand. Der må ikke spises eller drikkes

på arbejdspladsen. Vask altid hænder inden der spises. Hold børn væk fra

maskinen og kemikalierne.

1.3.7 Vedligeholdelse og reparation, fejludbedring

Foreskrevne vedligeholdelses- og inspektionsarbejder skal udføres ret-

tidigt. Ved alle vedligeholdelses-, inspektions- og reparationsarbejder skal

maskinen slukkes og sikres mod genindkobling ved f.eks. at ”tage stikket ud”.

1.3.8 Konstruktionsmæssige ændringer på maskinen

Der må ikke foretages ændringer, til- og ombygninger på maskinen uden producentens

tilladelse. Brug kun originale reserve- og sliddele.

1.3.9 Emissioner

Som følge af kraftig opvarmning ved prægning af tekster kan der ske fordampning

af elektrolyt. Indånd ikke disse dampe. Sørg for god ventilation af

arbejdsområdet.

4


2. Indledning

2.2 Tekniske Data

Generelle data Varin Cleaner I Varin Cleaner II (lagerføres ikke i Danmark)

Dimension: BxHxD (mm) 115x180(210)x240 145x220(250)x330

Vægt, ca.: 4,7 kg 7,6 kg

Energiforsyning

Driftsspænding 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz

Spænding til rengøring og tekstprægning Lavspænding Lavspænding

Nominel ydelse 200 VA 320 VA

Sikringer 4 A tr. 4 A tr. v. 16 A tr.

2.3 Overensstemmelse

Maskinen opfylder følgende direktiver og normer:

• EMC-direktiv 89/336/ EØF*

• Lavspændingsdirektiv 73/23/ EØF*

• Ændret ved ændringsdirektiv 93/68/EØF

Typeskiltet med det specielle maskinnummer findes på bagsiden.

2.4 Transport, opbevaring

Følg transporthenvisningerne på emballagen. Undgå at vælte den.

Opbevar den så vibrationsfrit som muligt

Omgivelsesbetingelser

Temperatur -5 C° til 55 C°

Fugtighed Tørt, overdækket, beskyttet mod dug

Opstillingssted Støvfrit, lige, fri for eksplosive gasser

Materialer til bearbejdning Alle elektrisk ledende metaloverflader

2.5 Tilbehør

Indholdet af de forskellige tilbehørs-sæt fremgår af de aktuelle prislister.

Prisen for maskinen omfatter principielt kun netkablet.

5


3. Funktion, virkemåde 4. Transport, ibrugtagning

3.1 Funktionsoversigt

Med denne maskine kan du fjerne anløbsfarver og oxidlag på overflader af

specialstål. Ud over dette kan du med denne maskine foretage prægning og

mærkning.

3.2 Virkemåde

Rensning, prægning og mærkning, elektrokemisk

3.3 Sikkerheds- og overvågningsanordninger

4 A smeltesikringer på maskinens forside, samt 16 A automatsikring (kun

Varin Cleaner II)

2 LED’s på maskinens forside:

Grøn = Maskinen tilsluttet

Gul = Maskinen driftsklar

3.4 Netspændingsomskiftning

Ikke mulig.

3.5. Betjenings- og displayelementer

3.5.1 Forside, betjeningsfront

(1) Omskifter

(2) Finsikring 4 A tr.

(3) Stelbøsning rød

(4) Værktøjstilslutning sort

(5) Netkabel

(6) Kontrollampe grøn (netspænding)

(7) Kontrollampe gul (driftsklar)

4.1 Sikkerhedsforskrifter

4.1.1 Midlertidig opbevaring

Opbevar altid maskinen i emballagen og i tørre rum indendørs.

4.1.2 Opstilling

Fjern emballagen forsigtigt og korrekt uden at bruge spidse genstande. Gem

den originale emballage. Brug altid denne til opbevaring og transport.

4.1.3 Ibrugtagning

• Kontroller om strømnettets netspænding svarer til oplysningerne på

typeskiltet, se punkt 2.2.

• Tilslut maskinens netkabel til netspændingen.

• Sæt det røde kabel i den røde tilslutningsbøsning (3).

• Fastgør stelklemmen på det røde kabel.

• Fastgør stelklemmen på arbejdsemnet.

• Sæt det sorte kabel i den sorte tilslutningsbøsning (4).

• Fastgør stemplet til prægning hhv. rensning i den anden ende af kablet.

• Tænd for maskinen ved hjælp af omskifteren. Den gule lampe (7) og

den grønne lampe (6) skal lyse. Maskinen er nu driftsklar.

Varin Cleaner I:

Maskinen har en termoafbryder. Er denne aktiveret, lyser den gule lampe (7)

ikke længere. Vent, indtil Varin Cleaner er driftsklar igen.

Varin Cleaner II:

Maskinen har en 16 A sikkerhedsafbryder (...), når denne er udløst, lyser den

gule lampe (7) ikke længere! Tryk sikkerhedsafbryderen ind.

6


5. Betjening

5.1 Ibrugtagning

Foretag vedligeholdelse og inspektion før hver ibrugtagning. Maskinen tages

i brug som tidligere beskrevet.

Forsigtig

Omgang med kemikalier kan udgøre en fare. Brug

altid åndedrætsmaske, syreforklæde, beskyttelses-

briller og sikkerhedssko. Følg sikkerhedsdatabladene ved

brug af elektrolyt (aktuelt på www.lemu.dk/VVT/svejsning/download/produktdatablade).

Undgå indånding af

opståede dampe. Ved kontakt med huden skylles de berørte

steder med rigelige mængder vand.

5.1.1 Klargøring af maskinen Varin Cleaner

Rensning: Sæt det røde kabel i den røde bøsning (3), det sorte kabel i

bøsningen (4), stil omskifteren på trin 2 eller 3 alt efter

anløbsfarvernes intensitet. Ved anvendelse af trin 3, kan der

dannes damp.

Prægning: Rødt kabel i den røde bøsning (3), sort kabel i bøsningen (4),

omskifteren på trin 1

5.2 Rensning med Varin Cleaner (60°-stempel)

5.2.1 Tips til optimal rensning

Ved brug af de tynde glasfibre anbefales det at lægge et stykke filt mellem

glasfiber og stempel. Brug filtet alene for at komme helt ud i de små hjørner.

Skift glasfibrene ud rettidigt ellers kan der ske en kortslutning. Byt ikke om på

stemplet med filt til rensning og stemplet til prægning. Ellers kan komponenten

blive sværtet. Udskift stempler, der er blevet for varme.

5.2.2 Forløb af processen ”Rensning”

• Tag en strimmel glasfiber (tyk eller tynd) eller et stykke rensningsfilt.

• Fastgør strimlen med O-ringen på stemplet.

• Klargør maskinen i henhold til punkt 5.1.1.

• Fyld 1 cm Greinox Polish eller Rapid i den medleverede vidhalsflaske.

• Fugt stemplet.

• Stempel stryges over oxidlaget, som skal fjernes, indtil dette er opløst

og fjernet.

i

For at undgå saltrande på arbejdsemnet:

Rens de rengjorte arbejdsemner grundigt med den

medleverede, let fugtede renseklud med vand og

Neutralyt.

5.3 Prægning med Varin Cleaner (Fladt stempel)

5.3.1 Tips til optimal prægning

Enhver elektrolyt indeholder salte. Alt efter materiale kan disse virke stærkt

oxiderende. Sørg derfor for en høj grad af renhed ved omgangen med kemikalier.

Undgå ”overførsel” af elektrolyt. Vask hænder ofte.

Sørg for god strømkontakt og fugtigt filt. Et for dårligt fugtet filt hæmmer

strømflowet. Skabelonerne tilsmudses med tiden af salte og metalrester. Derfor

skal skabelonerne også renses og skylles mellem prægningerne. Ved yderlige

prægning kan der også bruges elektrolyt til rensning af skabelonerne.

Små flader kan præges ved presning. Større flader ved jævn strygning af skabelonerne.

Varighed ca. 1,5-2 sekunder. Ser det prægede rusten ud, skal varigheden

reduceres. Tryk håndstemplet lodret fra oven med hele fladen jævnt

på skabelonen og bevæg det let.


elektrolytten løber derved bedre gennem skabelonen.

Skabelonen må ikke blive for varm, da den ellers slides før tid. Når elektrolytten

fordamper, klæber skabelonens væv til og skal udskiftes, da skriftbilledet

ellers bliver dårligt. Mørknede filte skal udskiftes regelmæssigt. Filtet

tilsmudses hurtigere, desto større skriftbilledet er. Prægningens resultat afhænger

af forskellige faktorer. Det kan svinge ved hvert materiale hhv. inden

for en materialecharge. Test skriftens kvalitet på et stykke affaldsmateriale

før prægningen af arbejdsemnet. Ved brug af forskellige parametre og elektrolytter

kan den evt. optimeres lidt. Resultatet er forskelligt fra materiale til

materiale.

5.3.2 Forløb af processen ”Prægning”

• Rens stedet som skal præges.

• Skær 30 mm filt til prægning (t = 2 mm) af strimlen 60 x2x1000.

• Fastgør strimlen med O-ringen på stemplet.

• Klargør maskinen i henhold til punkt 5.1.1.

• Fugt filtet på stemplet med elektrolytten ved at dryppe 6 dråber på

den flade underside af stemplet.

• Placer skabelonen på arbejdsemnet.

• Stryg over skabelonen med et let tryk og lette drejebevægelser eller

tryk stemplet lodret fra oven med hele fladen jævnt på skabelonen og

bevæg det let.

• Efter ca. 1,5 til 2 sekunder (afhængigt af materiale) er processen

afsluttet.

• Rens metaloverfladen og skriften for elektrolyt.

• Neutraliser metaloverfladen flere gange med en klud fugtet med

neutralt GN 2.

• Konserver herefter skriften og metaloverfladen med Konservat GK 2.

i

Information

Til prægninger, der er bredere end 30 mm, findes der et

specielt stempel.

7


5. Betjening

5.3.3 Omgang med korttidsskabeloner

• Monter korttidsskabelon med den blå/grønne side opad i skrivemaskinen/nåleprinteren.

• Tag farvebåndet ud.

• Skriv den ønskede tekst på den blå/grønne side.

• Tag korttidsskabelonen ud og skær til i den ønskede størrelse.

• Fjern det hvide dækblad.

• Fugt den øverste side af korttidsskabelonen med elektrolyt.

• Placer skabelonen på arbejdsemnet.

• Tryk stemplet lodret fra oven med hele fladen jævnt på skabelonen

og bevæg det let.

• Efter ca. 1,5 til 2 sekunder (afhængigt af materialet) er processen

afsluttet.

• Rens metaloverfladen og skriften for elektrolyt.

• Neutraliser metaloverfladen flere gange med en klud fugtet med

neutralt GN 2.

• Konserver herefter skriften og metaloverfladen med Konservat GK 2.

5.4 Slukning af maskine

• Sluk maskinen, stil omskifteren på nul og træk stikket ud af netstikdåsen.

• Fjern alt tilbehør.

• Rens alle dele. Se punkt 6.2 Vedligeholdelse.

8


6. Vedligeholdelse 7. Fejl

6.1 Sikkerhedsforskrifter

Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af autoriseret personale. Sluk maskinen

før vedligeholdelsesarbejder påbegyndes og beskyt mod genindkobling,

f.eks. ved at ”tage stikket ud”.

Alle aktiviteter skal udføres under iagttagelse af de i kapitel 1 anførte ”Sikkerhedsforskrifter”.

Brug altid originale reservedele.

6.2 Vedligeholdelses- og inspektionsliste

6.2.1 Generelle henvisninger

Brug ikke rensemidler, metalliske genstande eller trykluft.

Fjern støvrester og klæberester med en skraber af kunststof

Vedligeholdelsesintervaller

Dagligt før

ibrugtagning

Kontrolsteder/vedligeholdelseshenvisninger

Kontroller maskinen for

beskadigelser og fejl.

Kontroller stemplet for slid.

Hvis nødvendigt skift stemplet

og filtet ud.

Efter hver brug Rens stempel og kabel

Rensning af stempel:

Skru grebet af hovedstykket,

som er lavet af kul, og rens

begge med rigelige mængder

vand.

Rengøring af maskine og

kabler:

Tør af med en fugtig klud.

Hjælpemidler

Blød klud, pensel

Advarsel

Adskil og rens stemplet efter hver brug. Ellers kan syrekoncentrationen

stige til et sundhedsfarligt niveau. Strømkontakten

kan ligeledes påvirkes og ydelsen tage af.

7.1 Sikkerhedsforskrifter

Reparationsarbejder må kun udføres af autoriseret personale. Sluk maskinen

før reparationer påbegyndes og beskyt mod genindkobling, f.eks. ved at ”tage

stikket ud”.

Alle aktiviteter skal udføres under iagttagelse af de i kapitel 1 anførte ”Sikkerhedsforskrifter”.

Brug altid originale reservedele.

7.2 Fejludbedring

Fejl Årsag Afhjælpning

Kortslutning Glasfibrene er brugt op og

skal udskiftes.

For lav ydelse

hhv. ingen ydelse

4,0 A hovedsikringen er

muligvis sprunget

• Renseværktøj ikke renset

• Kontaktproblem

• Oxideret stik

Udskift glasfibrene

og tryk beskyttelsesafbryderen

ind igen

efter et øjeblik.

Hvis strømmen har

været for høj, kan

4,0 A hovedsikringen

også være sprunget.

Udskift kabel, udskift

klemme, skil stemplet

ad og rens det.

9


8. Reperation 9. Opbevaring

8.1 Sikkerhedsforskrifter

Reparationsarbejder må kun udføres af autoriseret personale. Sluk maskinen

før reparationer påbegyndes og beskyt mod genindkobling, f.eks. ved at ”tage

stikket ud”.

Alle aktiviteter skal udføres under iagttagelse af de i kapitel 1 anførte ”Sikkerhedsforskrifter”.

Brug altid originale reservedele.

Opbevaringsstedet skal svare til omgivelsesbetingelserne, kapitel 4.1.

9.1 Forberedelse til opbevaring

Rens maskinen og tilbehøret og sørg for, at alt tilbehør er pakket omhyggeligt

ned, og at alle kemikalier er lukket korrekt.

9.2 Emballage, transport, returtransport

Gem den originale emballage. Brug altid denne til opbevaring og til transport.

9.3 Vedligeholdelse under opbevaring

Der skal ikke udføres vedligeholdelsesarbejder under opbevaringen.

Elektrolyt, neutralyt og konservat opbevares køligt og mørkt. Beskyt mod

direkte sol.

10


10. Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugt elektriske og elektroniske produkter

(gælder i EU og andre europæiske lande med et separat

genbrugssystem).

Dette symbol på produktet eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke

må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal dette produkt indleveres

på en genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter. Bliver produktet

bortskaffet korrekt, er du med til at forbygge de negative miljøpåvirkninger

og sundhedsskader, som kan opstå ved ukorrekt bortskaffelse. Genbrug af materiale

vil bevare vore naturressourcer. Nærmere information om genbrug af

produktet fås ved at kontakte det lokale kommunekontor, renovationsselskabet,

eller butikken, hvor produktet er købt.

10.1 Fremgangsmåde

• Brug Neutralit GN 2 til at neutralisere Greinox-rester til PH 7.

• Brugte glasfibre og klude eller væskerester skal neutraliseres med

Neutralit GN til en PH-værdi på 7.

• Spildevandet kan herefter bortskaffes på normal vis.

• Glasfiber- eller kluderester indeholder metalliske elementer og skal

bortskaffes som metalskrot.

Kabel i stikkontakten

Ja

Tænd maskinen

Begge lamper lyser Nej Kun den grønne lampe

Tilslut kabel, håndstempel

Rens håndstemplet

Rødt, sort kabel og håndstempel

tilsluttet.

Nej Ja

Fungerer maskinen

Nej

Elektronikskrot:

Deles op i hovedgrupper (transformatorer, printkort, kabler ...) og bortskaffes

i henhold til de regionale forskrifter.

Materialer:

Metaller, ikke metaller, kompoundmaterialer og hjælpematerialer sorteres og

bortskaffes i henhold til miljøforskrifterne.

Urenset Svejsesøm Renset

Varin Cleaner I

Maskinen er overophedet.

Vent ca. 6 min., og prøv

herefter igen.

Varin Cleaner II

Beskyttelsesafbryder 16 A

er udløst

Nej Ja Nej

Ja

Alt er OK Service

Kabel i stikkontakten

Ingen af lamperne lyser

Kontroller 4 A

smeltesikring, udskift evt.

Tryk beskyttelsesafbryderen

ind

11


11. Din mening er vigtig for os

Vi er altid interesseret i at forbedre kvaliteten af vore produkter. Vi vil derfor

meget gerne høre din mening om maskinen og betjeningsvejledningen. Du

kan bruge denne faxside.

Kunde:

Maskintype:

Ordre-nr.:

Ring venlig til os på tlf.-nr.:

Henvisninger, forslag:

Dato:

Underskrift:

12


www.lemu.dk

More magazines by this user
Similar magazines