Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

HOLME

HØJBJERG

SKÅDE

2012

Juni | Juli | August

Et lokalt samarbejde

i Højbjerg mellem:

Lokalcenter Skåde

Lokalcenter Holme

Frederikskirken

Holme Kirke

Fællesrådet


Fællesrådet

Forretningsudvalget i Fællesrådet

Efter Fællesrådets repræsentantskabsmøde

er følgende valgt til forretningsudvalget:

Ole Jean Nielsen (formand og sekretær)

Jens Maibom Pedersen (næstformand)

Carsten Damgaard Pedersen (kasserer)

Lisbeth Lindegaard

Hans Skou

Carl Nielsen

John Jensen

Arbejdsfordeling

Ole Jean Nielsen og Hans Skou - kultur og

fritid.

Carl Nielsen - natur, miljø, grønne områder,

Lyseng-kilen og lokalplaner.

John Jensen - trafik, gader, veje og stier.

Lisbeth Lindegaard - skoler og børneinstitutioner.

Carsten Damgaard Pedersen - økonomi og

medlemskreds.

Jens Maibom Pedersen - hjemmeside.

Ole Jean Nielsen - fællesrådssamarbejdet.

Repræsentationer

Lisbeth Lindegaard - bestyrelsen for skoledistrikt

Oddervej.

Jens Maibom Pedersen - bestyrelsen for

skoledistrikt Gl. Horsens Landevej.

Ole Jean Nielsen og Hans Skou - fondsbestyrelsen

for Lyseng Idrætscenter.

Ole Jean Nielsen - bladudvalget for 8270-

Bladet.

Jørgen Hansen - bestyrelsen for Grøn Guide.

Skolestruktur i Aarhus kommune

Aarhus Kommune, Børn og Unge afdelingen

har fremlagt en rapport til en ny skolestruktur

i kommunen bl.a indeholdende forslag til

besparelser ved lukning af et antal af

kommunens skoler. Rapporten er udsendt i

høring, og høringssvarene skal være

kommunen i hænde senest d. 8. maj 2012.

2

Fællesrådet vil fremsende høringssvar til

rapportens omtale af skolerne i vort Fællesrådsområde.

Skolevejsanalyse

Aarhus Kommune har gennemført en

skolevejsanalyse ved alle kommunens 49

skoler. Analysen tager fat på trafiksikkerheden

ved de enkelte skoler.

Analysen omfatter således også en beskrivelse

af trafikforholdene for skolebørnenes

færden til og fra skolerne i vort Fællesrådsområde.

Der er peget på flere forhold bl.a.

problemerne på Hjulbjergvej for børnene til

Holme Skole.

Fortov på Hørhavevej

Vi har tidligere omtalt, at Trafik og Veje og

Fællesrådet har besluttet, at der i 2012

anlægges fortov på Hørhavevej. Oprindeligt

var aftalen, at arbejdet skulle opdeles i

etaper.

Trafik og Veje har nu meddelt, at arbejdet

udvides, således at det gælder hele

strækningen fra Ørneredevej til Emiliedalsvej.

En strækning på ca. 800 meter.

Arbejdet omfatter lægning af enkelt tværlagt

flise og 20 cm asfaltbort i forkant og

kantsten. Samtidig etableres hastighedsdæmpende

foranstaltninger i form af 2

bump på den nederste del af strækningen -

fra Grumstolvej til Ørneredevej.

Rundhøjtorvet

Fællesrådets forretningsudvalg har anmodet

rådmand Bunyamin Simsek om et møde

om forholdene på Rundhøjtorvet og om

kommunens tanker for torvets fremtid.

Følg Fællesrådets arbejde på:

www.8270hhs.dk

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.8270hhs.dk

Forårsblomstrende forårsløg

Er du interesseret i at lægge forårsblomstrende

løg i dit boligområde, kan det ske

ved at meddele dette til Fællesrådet, der så

vil ansøge Natur og Miljø om tildeling af et

antal løg.

Tildelingen omfatter 3.000 stk. store løg

(påskeliljer - pinseliljer) eller 4.000 stk. små

løg (krokus, snepryd, skilla). Løgene leveres

uden beregning mod at man selv organiserer

det praktiske med udlægningen af løgene.

Løgene skal udlægges i større grupper

på arealer, hvor de er synlige. Tildelingen

sker ved lodtrækning blandt Fællesrådene i

kommunen.


Diakonhøjskolen

Så lykkedes det…!

Diakonhøjskolen kan nu tilbyde nye studerende

en professionsbachelor i diakoni og

socialpædagogik. Den nye uddannelse står

på skuldrene af den ”gamle” pædagogiske

diakonuddannelse, som har eksisteret siden

1965 på Diakonhøjskolen. Uddannelsen går

i gang i august 2012. Fagbetegnelsen for de

uddannede bliver fremover socialdiakon.

Lige før jul besluttede akkrediteringsrådet

og uddannelsesministeriet at akkreditere

uddannelsen, dvs. endelig godkende den

som en egentlig professionbacheloruddannelse

efter 8 års venten.

De studerende får nu mulighed for med

sikkerhed at få Statens Uddannelsesstøtte

(SU) i hele deres studietid, bedre og

nemmere adgang til efter-videreuddannelse

på f.eks. Danmarks Pædagogiske Universitet

og fritagelse for undervisningsafgiften,

dvs. uddannelsen bliver gratis. Substansen i

den nye uddannelse vil fremover være den

samme som i den gamle uddannelse. Med

ændringen bliver uddannelsen forkortet

med et 1/2 år, da ingen pædagogiske

uddannelser i DK må være længere.

Der bliver fortsat 3 praktikker i uddannelsen

- i alt 1 år og 3 måneders praktik, og uddannelsens

fokus vil således være på pædagogisk

arbejde i forhold til udsatte grupper i

samfundet og diakonale/teologiske fag,

sådan som vi kender det fra den gamle

diakonuddannelse. Vi vægter med den nye

uddannelse ligeledes fortsat ”det hele

menneske”, dvs. menneskets både fysiske,

psykiske, sociale og åndelige behov. Uddannelsen

udbydes fra august i samarbejde

med VIA University College i øvrigt, som det

eneste sted i landet.

Akkrediteringen er samtidig en stor anerkendelse

af, at der i samfundet er brug for

det særlige diakoner kan, og som skolen

har uddannet til i så mange år. I forbindelse

med akkrediteringen af uddannelsen,

udtalte uddannelsesminister Morten Østergaard

følgende til pressen: ”Professionsbacheloren

i diakoni og socialpædagogik

hjælper med til at løfte indsatsen inden for

socialt pædagogisk arbejde med f.eks.

misbrugere, hjemløse og sindslidende, og

det er et vigtigt indsatsområde”.

24 nye diakonstuderende optaget februar 2012

Ansøgning sker nu via optagelse.dk (KOTden

koordinerede tilmelding) d. 15. marts

via kvote 2 og den 5. juli via kvote 1, hvor

der er studiestart til både august og februar.

Optagelsestallet for kvote 2 d. 15. marts

2012 viste en stor interesse for uddannelsen

med over 100 ansøgere alt i alt.

Spændende TEMADAG for alle om

DET U-PERFEKTE MENNESKE

Torsdag den 31. maj kl. 9.00-15.00 sætter

Diakonhøjskolen og Diakonhøjskolens

Diakonforbund fokus på menneskets higen

efter det perfekte liv, og hvad den higen gør

ved os. Dagens foredragsholdere er bl.a.

ph.d. i religionsvidenskab og forfatter Iben

Krogsdahl med foredraget: ”Jager vi

formålsløst det perfekte liv” og hospitalspræst

og forfatter Preben Kok med foredraget:

”Det u-perfekte menneske.”

Tilmelding skal ske til Karin Henriksen på

8627 4122 el. til kh@diakonhojskolen.dk.

Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15 · 8270 Højbjerg

Tlf. 86 27 41 22

e-mail: ap@diakonhojskolen.dk

www.diakonhojskolen.dk

Se hele programmet på www.diakonhojskolen.dk

under kalenderpunktet.

Nintendo og Hello Kitty skiftet ud med

vand, jord, ild og luft

Børn fra Højbjerg og omegn blev mandag

d. 23. april 2012 inviteret med på en opdagelsesrejse

i Diakonhøjskolens baghave.

Igennem en eventyrlig fortælling blev de fire

elementer: vand, jord, ild og luft præsenteret

i børnehøjde, og børnene kunne opleve

elementernes betydning for livet på jorden.

Dagen var arrangeret af 3. semester i

forbindelse med deres kreative projekt.

”Det er mega sjovt!”, sagde en dreng efter

at have besøgt vandbyens fisk og lige havde

rørt ved levende rødspætter. Dagen var

fyldt med grin og smil på hvert et barneansigt.

Se flere billeder fra dagen på

www.diakonhojskolen.dk

På jagt blandt vandbyens levende fisk

Teologi for Lægfolks nye kursusprogram

for 2012/2013 er udkommet

Du kan hente programmet på:

www.teologi-for-laegfolk.dk eller ringe på

tlf. 8627 4122 for at få et tilsendt.

3


Lokalcenter Skåde

Det sker

Juni · Juli · August

4

Skåde

skovtur

Tirsdag d. 12. juni 2012

En rigtig skovtur med

start fra Hestehavehusene

Hestehavevej 6

arrangeret i samarbejde med

Turen byder på tre forskellige

ruter i området ved Marselisborg

Skov og Forstbotanisk Have. Pris

kr. 40,- som inkluderer deltagelse

og frokost.

Alle pensionister er velkomne.

For yderligere information:

kontakt Lokalcenter Skåde

Tlf.: 8713 5065 eller 8713 5066.

Torsdag, d. 21. juni kl.14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Tirsdag d. 28. august kl. 13.30

Oplevelser i luften over Danmark og Amerika.

v/ fhv. privatpilot Christian Zoylner.

Foruden en spændende fortælling viser

Christian Zoylner flotte billeder og har sågar

også flydele med. Kom og vær med til en

spændende eftermiddag!

Vågetjenesten

Vågetjenesten i

Holme-Skåde

har til formål at

støtte døende i

den sidste tid,

så ingen behøver

at dø alene.

Som frivillig i vågetjenesten kan man gøre

en forskel ved at være nærværende i den

sidste tid af et andet menneskes liv. Vi har

fået mange varme tilbagemeldinger fra

pårørende og personale i plejeboliger, når

en af vores frivillige har våget. Vi er ikke

professionelle indenfor sundhedsvæsenet,

men har livserfaring og lyst til at gøre en

forskel for andre i svære livssituationer.

Har du lyst til at være frivillig i vågetjenesten?

Du får mulighed for supervision,

undervisning og kurser. Desuden mødes

gruppen af frivillige med jævne mellemrum.

Kontakt: Frivilligkoordinator Anette

Nielsen, tlf. 5157 6908

Hyggeklubben

Vi holder sommerpause, men mødes igen

den 3. tirsdag i august kl. 17.30-21.30 til

socialt samvær og en ”svingom”.

Mad kan bestilles. Kontingent: kr. 50,-

Pris pr. gang: kr. 40,- inkl. øl og kaffe.

Kontaktperson: Lis Thomsen tlf. 6091 3038

Bushøjvænget 113, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

VÆR MED!

Bliv frivillig i Skåde

Har du tid og lyst til at glæde et andet

menneske med besøg, ledsagelse eller

anden hjælp så kontakt lokalcentrets frivilligkoordinator

for yderligere oplysninger på

tlf. 5157 6908.

Bisiddertjenesten

ved Lokalcenter Skåde

Borgere uden nære pårørende har mulighed

for at få en bisidder med som støtte ved

møder med eksempelvis sundhedsvæsenet.

Bisidderen yder ikke rådgivning, men kan

hjælpe med at huske og forstå oplysningerne.

Bisidderen har naturligvis fuld tavshedspligt.

Kontakt: Flemming Vestergaard, tlf.

8627 3307.

Blæksprutterne

- er en hjælpetjeneste, som formidler

frivillig hjælp til ældre borgere i

Skåde-Højbjerg området. Hjælpen

kan være som besøgsven, ledsager

eller praktisk hjælp til f.eks at slå

søm i, sy en knap i osv. Frivilligt

arbejde gør dig glad og fyldt med

energi! Du kan bruge få eller flere

timer - har du lyst til at hjælpe, så

kontakt os. Har du brug for hjælp

fra Blæksprutterne, så er du også

velkommen til at tage kontakt.

Mød en blæksprutte, få en kop

kaffe og en snak.

Træffetid mandag kl. 11.00-12.00

i brugerrådslokalet på Lokalcenter

Skåde for personlige og telefoniske

henvendelser.

Tlf. 8713 5067


Lokalcenter Holme

Det sker

Juni · Juli · August

CENTERTORSDAGE

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16.30.

Alle førtidspensionister og personer over

60 år kan deltage uanset bopæl, medmindre

andet er oplyst. Tilmelding ikke

nødvendig. Kaffe med brød kan købes for

kr. 30,- Der tages forbehold for ændringer

i programmet.

Torsdag d. 2. august kl. 14.00

Fra Skagen til Gedser - og Fyn er fin

v/Ejvind Nielsen.

Er du Morsingbo, Thybo, Fynbo eller

bybo? Med humor og venlig satire sættes

der fokus på Danmark og os danskere.

Torsdag d. 16. august kl.14.00

Aarhus Peru tur/retur

v/Cand.mag Irene Hellvik Gl. Estrup

En rejseberetning fra Inkastien og trekking

på en af Amazonflodens bifloder.

Torsdag d. 6. september kl.14.00

Festugearrangement med Kjelds kulinariske

kapel.

Billetter til festugearrangementer kan købes

hver mandag og onsdag i august - 1. gang d.

8. august kl. 10-12 hos Besøgs- og Hjælpetjenesten.

Billetpris pr. arrangement kr. 75,-

Billet til begge arrangementer kr. 120,-

Sang og musik

Musikalske foredrag for sang- og

musikglade førtidspensionister og personer

over 60 år. Pris pr. gang kr. 25,- inkl.

kaffe og kage, tilmelding ikke nødvendig.

Arrangør: Brugerrådet.

Onsdag d. 13. august kl.14.00

Holme-spillemændene

Holder du af spillemandsmusik? Så er

muligheden her. Holme-spillemændene vil

underholde os med musik, som giver livsglæde

og godt humør.

Sensommerfest

Onsdag d. 22. august kl. 17.00-21.00

Slagteren tænder grillen og steger gris.

Der er musik hele aftenen og mulighed for

en svingom.

Billetter kan købes fra d. 1. august i caféen

på Lokalcenter Holme hverdage kl.

9.30-13 eller ved henvendelse til teamleder

Jonna Pedersen på tlf. 8713 5016.

Pris inkl. grillet gris med tilbehør, kaffe, is

og musikunderholdning kr. 195,-

Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 500

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Kunstforeningen udstiller

Juni: Mona Dam, abstrakte oliemalerier i

flotte farver.

I montrene udstiller Henriette Hartmann

lette keramikting i lyse farver.

Juli: Malerier af Svend Holgaard.

I montrene udstiller træværkstedet prøver

på deres flotte arbejde.

Fernisering fredag d. 6. juli kl. 14.00.

Alle er velkomne.

Ønsker du at blive medlem af kunstforeningen

koster det kr. 200,- halvårligt,

som inkluderer diverse arrangementer og

deltagelse i den årlige udlodning af kunstværker.

Kontakt Berit Maintz tlf. 8627 3265.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Alle, der har brug for en besøgsven, en

hjælpende hånd eller har lyst til at melde

sig som frivillig, er velkomne til at tage

kontakt. Der er træffetid onsdage kl.

10.00-12.00 i Lokalcenter Holmes hall for

personlige og telefoniske henvendelser på

tlf. 8627 8634. Frivilligt socialt arbejde er

vigtigt for at være med til at nedbryde den

ensomhed, nogle ældre oplever.

Kontakt os for at være med.

Besøgs- og hjælpetjenestens telefonvagt

holder lukket i juni og juli.

VÆR MED!

Bliv frivillig i Holme

Har du har lyst til at blive frivillig i lokalcentrets

café, ved en af plejeboligerne

eller i en anden sammenhæng?

Lige nu søger også vågetjenesten og

besøgs- og hjælpetjenesten nye medlemmer.

For at høre mere, er du meget

velkommen til at kontakte lokalcentrets

frivilligkoordinator, Anette Nielsen på tlf.

5157 6908 eller e-mail aniel@aarhus.dk

5


Holme Kirke

Grønlandsdragten

Af Parnûna Abelsen, Holme.

Nationaldragten er forskellig i Vest- og

Østgrønland, og jeg vil gerne fortælle

om den vestgrønlandske nationaldragt,

som vi bruger i Sydgrønland.

Min egen nationaldragt

Min nationaldragt er min dyrebareste og

smukkeste ejendel. Ikke på grund af

prisen, men fordi den er en del af mig, en

del af min nationalitet og kultur og ikke

mindst en del af min afdøde farmor, som

har lavet den til mig. Hver gang jeg bærer

den, er det med ære og stolthed. Min

første grønlandsdragt fik jeg til min 1.

skoledag af min farmor, som også lavede

den. Da jeg skulle konfirmeres for snart 19

år siden, lavede hun min nuværende grønlandsdragt.

Jeg kan stadig passe den.

Sidste gang jeg havde min grønlandsdragt

på, var en meget stor dag, det var til vores

søn, Nukkiaqs, dåb i Holme Kirke 2. juledag

2011. Jeg har min grønlandsdragt på

til jul, påske, dåb, konfirmation, bryllup,

begravelse, på Grønlands nationaldag og

andre begivenheder. Jeg har valgt at have

min grønlandsdragt i Grønland, da klimaet

i Danmark ikke er så egnet til at opbevare

den i, da den skal opbevares tørt og

køligt.

Mandens nationaldragt

Mandens nationaldragt er ganske enkel

og flot. Den består af en hvid anorak med

hætte og to lommer foran. Til anorakken

bruges sorte bukser. Dertil er der sorte

kamikker med skindmønstre.

Kamikkernes underste del er afhåret

sælskind farvet i sort, hvor skindmønsteret

er lavet af bittesmå afhårede hvide

sælskind. Den øverste del af kamikken er

sælpels, hvor drengenes og de yngre

mænds er farvet i sort og mændenes er

ufarvede.

6

Kvindens nationaldragt

Kvindens nationaldragt er meget farverig

og meget smuk. Den er et kunstværk. At

lave en grønlandsdragt er et kæmpestort

arbejde. Alt undtagen anorakken syes

med hænderne. Først skal der fanges en

sæl, den skal flænses, og så skal al spæk

og fedt fjernes omhyggeligt uden at lave

hul i skindet. Så skal det tørres på en

bestemt måde. Dernæst skal noget af

skindet, afhåres og/eller farves. Det

kræver stor tålmodighed, dygtighed og

erfaring at lave så smukke, detaljerede

kunstværker, som sættes sammen til den

smukkeste dragt.

Dragten

Overdel/vest - Inderst har man en lang hvid

undertrøje, som stoppes godt ned i skindbukserne,

så man ikke ser bar hud bagpå,

hvis man er uheldig, at anorakken kommer

for langt op, når man læner sig fremover. Så

har man en lille vest på i hvid bomuld med en

krave, som er broderet med fine blomstermønstrede

fladsting. Blomstermønstret

matcher broderierne på kamikkerne. Vesten

går kun ned til under brysterne. Vesten sidder

tæt ind til halsen og lukkes til med en broche.

Vestens krave skal kunne ses over anorakkens

pelskant/krave.

Perlekrave - Når man ser en kvinde med

grønlandsdragt på, er det første man

lægger mærke til den meget farverige

perlekrave. Perlerne er lavet af glas, og der

bruges tusinder af perler til at sy en perlekrave,

hvilket er et stort arbejde. Der

findes ikke ens perlekraver, men der findes

ens mønstre men i andre nuancer i en

familie. Perlekraven er syet fast på en stofstrimmel,

men er dækket af en sort skindkrave

med hår, som er af hesteskind, men

der findes også nogle med sælskind.

Overgangen mellem perlekrave og skindkrave

er dækket med perlebånd. Det hele

sidder på et foer som er af vatteret stof,

som ikke kan ses udefra. På ærmerne ved

håndleddet er også syet perlekant, der

matcher perlekraven - denne perlekant er

også syet fast på en sort skindkrave.

Anorak - Imellem perlekrave og foer er

anorakken, som er af satin, fint viscosestof

eller bomuld. På nederste del er syet

en bred kant af bånd. Disse bånd kan

være blomstrede, stribede eller ternede

og farverne passer til anorakken.

Skindbukser - Skindbukserne, som har

en længde som shorts, er lavet af sælskind

i naturfarve. Kanten om livet er af afhåret

sælskind i sort, som dækkes af anorakken.

Kanterne om låret er stof, som dækkes af

kamikkerne. På forsiden af skindbukserne

er skindbroderierne, hvor skindet er afhåret

sælskind, som er farvet i forskellige

farver. Disse skind er skåret i millimetertynde

strimler, som syes fast med hænderne

til flotte mønstre i forskellige længder

og farver. Det er igen et stort arbejde at

lave disse skindbroderier, da det er et præcisionsarbejde,

der kræver tålmodighed.

Broderierne er omkranset af hvidt, fint skind


med hår fra den nederste del af fårets ben.

Det hvide skind er også omkranset af afhåret

sælskind farvet i rød. Bagsiden af bukserne er

ikke pyntet.

Kamikkerne

Yderkamik - Den yderste del er den synlige

nederste del af kamikken, som går op til

under knæet. Den er hvid og er lavet af afhåret

sælskind og pyntet med smukke farverige

skindbroderier. Sålen er brun og er også af

afhåret sælskind, men er tykkere end den

hvide. Som indersål imellem yder- og inderkamik

bruger man en stor tot tørt langt græs.

Den er isolerende og gør det lidt blødere at

gå med kamikkerne.

Inderkamik - Den inderste del går helt op til

skridtet og er synlig fra under knæet og op.

Indersiden af inderkamikken, som ikke er

synlig, er lavet af blødgjort sælskind, hvor

håret vender mod benet og derfor er dejlig

varm. Ydersiden af inderkamikken er delt op

i tre: Pelskant, hæklerier og broderier.

Pelskanten er den øverste del og er lavet af

sortfarvet hesteskind, men de findes også i

sælskind. Hæklerierne er altid hvide og er

lavet af det tyndeste hæklegarn. De er fine

små kunstværker og er forskellige fra kamik

til kamik. Imellem indersiden og hæklerierne

er der foer, som er af samme farve som

anorakken. Broderierne er farverige fladsting

på tætvævet hvid bomuld. De er normalt

blomstrede og er igen forskellige fra kamik til

kamik.

Farver

Farverne på grønlandsdragten spiller også

en rolle. En lille piges dragt er lyserød eller

pink, og en ung piges dragt er rød - meget

rød. En voksen kvindes dragt er gerne i

mørkere rød eller dyb bordeaux. Især i

ældre dage skiftede man til mørk rød/bordeaux,

når man blev gift. Når en kvinde har nået

en vis alder eller er blevet bedstemor, skifter

farven til en lilla eller en blå, og tidligere var

en enkes kamikker sorte.

Uddannelse

Idag er der desværre ikke mange, der kan

lave en grønlandsdragt. Men i Sisimiut er der

under Knud Rasmussens Højskole kommet

en uddannelse, hvor man kan lære at fremstille

en grønlandsdragt fra start til slut.

Uddannelsen er blevet til for at bevare den

grønlandske nationaldragt i fremtiden.

Uddannelsen er nystartet, og man er SUberettiget

under uddannelsen.

Jeg håber, at jeg i fremtiden selv vil kunne

lave en grønlandsdragt.

7


Holme Kirke

Det sker

Mit navn er Birgitte

Aarestrup, og

jeg startede som

kordegn i Holme

sogn den 1.

december 2011.

Her sidder jeg på

kontoret på Hjulbjergvej

og udfører

en række

meget forskellige

opgaver som f.eks

personregistrering,

koordinering af

kirkens kalendere, opdatering af hjemmeside

og sekretæropgaver for menighedsråd

og præster. Overordnet set skal jeg

yde mit bidrag til, at uanset hvilket ærinde

man kommer i, skal det være en god oplevelse

at komme i Holme sogns kirker og i

sognegården.

Jeg er uddannet som musikpædagog og

cand.mag. og har i en årrække arbejdet

som musikskolelærer og -leder. Ved siden

af har jeg sunget i kirkekor i ca. 30 år, så

kirkeligt arbejde var absolut ikke ukendt

for mig, da jeg fik mulighed for at påbegynde

uddannelsen som kordegn. Efter

praktik og vikariater i Sankt Lukas og Aaby

sogne var jeg så heldig at blive ansat her i

Holme, hvor jeg har mødt nye spændende

opgaver og mennesker.

I øvrigt er jeg 52 år, bor i Aarhus C

sammen med min mand, Jens, og vores

gårdhund, Asta. I min fritid har jeg i årevis

sunget i koncertkor, men har nu også med

stor fornøjelse kastet mig over agility.

Menighedsrådsmøder

I sommermånederne afholdes der menighedsrådsmøde

d. 21. juni kl. 19.00 og

d. 25. august kl. 19.00.

Hvor møderne bliver afholdt kan læses på

vores hjemmeside www.holme-sogn.dk

8

Sct. Hans - lørdag d. 23. juni

Også i år holder vi Sct. Hans fest ved

sognegården. Da udvidelsen af den nye

sognegård - og renoveringen af den

gamle - gerne skulle være i fuld gang, ved

vi i skrivende stund ikke helt præcist hvor

arrangementet afholdes, men det er

sikkert og vist, at det bliver ved plænen

bagved sognegården. Sikkert og vist er

det også, at der fra kl. 18.00 sælges grillpølser,

brød, fadøl, kaffe og te.

Aftenens forløb:

kl. 19.00: Snobrødsbagning - vi er værter

med pinde og dej.

kl. 20.00: Abdul Hantout optræder med

akrobatnumre.

kl. 21.00: Båltale ved viceborgmester

Laura Hay.

Herefter tændes bålet og heksen drager til

Bloksbjerg.

Menighedsrådet

Sommerudflugt

Tirsdag d. 14. august kl. 9.00 præcis er

der afgang fra sognegården. Udflugten

går i år til Haderslev, hvor vi efter en introduktion

skal på rundvisning i domkirken.

Efter rundvisningen får vi noget at spise

og drikke. Vi skal derpå bese Slevigsk

Vognsamling i Haderslev. Efter beskuelsen

fortsætter vi til Christiansfeld, hvor vi skal

på rundvisning og får fortalt om Brødremenigheden

og dens oprindelse. Der vil

blive mulighed for at besøge Honningkagebageriet

og evt. købe noget med hjem.

På Brødremenighedens Hotel vil der blive

serveret en kop kaffe med brød til. Hjemkomst

ca. kl. 18.30. Alt dette for kun kr.

140,- inkl. bus, rundvisninger, mad og

drikkevarer. Billetter købes og betales på

kirkekontoret fra d. 8. juli til 2. august.

Pinsegudstjeneste i Hørhaven

2. pinsedag d. 28. maj kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste for alle menigheder i

Århus Søndre Provsti. Vi håber, at rigtig

mange fra sognene har lyst til at mødes til

fælles nadvergudstjeneste under nyudsprungne

bøge og en forhåbentlig blå

himmel. Ved gudstjenesten medvirker Århus

Brassband og et stort kirkekor sammensat af

sangere fra hele provstiet. Gudstjenesten

forrettes af præster fra alle de deltagende

sogne. I år prædiker sognepræst Hanne

Davidsen fra Mårslet sogn.

Pinsen kaldes som bekendt også kirkens

fødselsdag - den dag, hvor pinseunderet

muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til hele

verden. Derfor giver det særlig stor mening

at mødes i et større fællesskab end sognemenigheden

netop i pinsen og opleve

glæden ved, at vi er mange! Vi glæder os til

en stor oplevelse og til en dejlig dag med

mange mennesker i skoven.


Det sker

Torsdagsklubben

Torsdag d. 23. august kl. 14.00

Foredrag: Min tid som formand for Folketinget.

Tidligere formand for Folketinget

Christian Mejdahl beretter på meget fornøjelig

vis om sin tid som formand for Folketinget

i perioden 2003-2007. Christian Mejdahl,

der er fra Løgstør, repræsenterede Venstre i

Folketinget fra 1987-2007.

Musik: Ønskekoncert med organist Janni

Beltoft, der også er fra Løgstør. Kom og ønsk

en sang. Kaffe med boller og hjemmelavet

lagkage koster kun kr. 30,-

Dette arrangement foregår på Lokalcenter

Holme, Nygårdsvej 34.

Konfirmation 2013

Indskrivning af konfirmander finder sted

efter sommerferien, og undervisningen

begynder i august/september. Nærmere

oplysninger vil tilgå klasserne inden sommerferien.

Rundhøj 7.A og Holme 7.C vil blive undervist

og konfirmeret af Kirsten Hald.

Rundhøj 7.B og Holme 7.A vil blive undervist

og konfirmeret af Peter Sporleder.

Holme 7.B vil blive undervist og konfirmeret

af Thomas Fischer-Larsen.

Vi afholder konfirmandlejr for alle konfirmander

som en del af undervisningen fra fredag

d. 28. september til søndag d. 30. september.

(Sæt allerede nu kryds i kalenderen).

Konfirmationsdatoer 2013:

Rundhøj 7.A og 7.B søndag d. 14. april

Holme 7.C lørdag d. 20. april

Holme 7.A og 7.B søndag d. 21. april

Renovering og udvidelse af Holme

Sognegård

Arbejdet med renovering og udvidelse af

Holme Sognegård er i skrivende stund

endnu ikke påbegyndt. Vi har fået projektet

på plads, og finansieringen er aftalt

med Provstiudvalget. Byggefirmaet er

parat til at gå i gang. Alt er således klar til,

at gravemaskinerne kan komme i jorden,

og håndværkerne kan indtage byggepladsen.

På computerbillederne nedenfor kan

man få en fornemmelse af, hvordan

Holme Sognegård kommer til at tage sig

ud, når den er færdig. Så snart byggetilladelsen

foreligger, går vi i gang. Vi indsendte

ansøgningen i uge 11 og havde en

forventning om, og fået stillet i udsigt, at

vi lige efter påske ville modtage byggetilladelsen.

Sådan gik det desværre ikke.

Alting tager sin tid, noget mere end

andet, og vi havde ikke taget højde for

Bygningsinspektoratets sagsbehandlingstid.

Vi er i menighedsrådet dybt frustrerede

over, at vi ikke er kommet i gang med

byggeriet endnu, men vi er desværre nødt

til at bøje os for realiteterne. Bladet

udkommer ultimo maj, og vi tør slet ikke

tænke den tanke til ende, at vi ikke inden

da er i fuld gang med sognegårdens renovering/udvidelse.

Vi skal opfordre alle til at følge med på

vores hjemmeside, hvor vi løbende vil

informere om situationen. Både om

byggeriet, men også om de følgevirkninger,

der kan blive aktuelle ved en senere

byggestart end oprindelig påregnet.

9


Holme Kirke

Her finder du

Kirkekontoret, Holme Sognegård

Kordegn: Birgitte Aarestrup

Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 1993 - fax. 8627 3492

Email: bna@km.dk

Mandag -fredag kl. 9.00-12.00

Tirsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Peter Nørager

Bushøjvej 282, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 6260

E-mail: peternord@os.dk

Sognepræst Kirsten Hald (kbf.)

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 2134, E-mail: kiha@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen fredag.

Sognepræst Peter N. Sporleder

Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 6080, E-mail: pns@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen mandag.

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind

Tlf. 8627 0634, E-mail: tfl@km.dk

Kontor: Hjulbjergvej 175.

Træffes bedst hverdage kl. 11.00-12.00

undtagen mandag.

Kirketjener

Dorte Høyer Tuemand

Tlf: 6162 1408

Majbritt de Lemos

Tlf: 6162 1409

Organist Janni Beltoft

Træffes på tlf. 2294 5059

10

Menighedsrådsformand

Egon Brauer

Selskabsvejen 1, 8450 Hammel

Tlf. 8628 6099

E-mail: jpf@jpf.dk

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00

Alle aldersgrupper mødes i "Huset".

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt i

Lokalcenter Holmes Hall, Nygårdsvej 34

eller på tlf. 8627 8634

Onsdage kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Ved dåb, vielse og andre kirkelige handlinger

skal man henvende sig til kirkekontoret.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere

aftale med kirkens præster om de kirkelige

handlinger.

Attester udskrives på kirkekontoret.

Holme Sogns hjemmeside

www.holme-sogn.dk

Holme Kirke

Bushøjvej 284, 8270 Højbjerg

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Deadline - Stof til næste kirkeblad

afleveres senest: mandag d. 25. juni.


Gudstjenester

JUNI

Søndag d. 3. juni kl. 10.00

Trinitatis søndag

Kirsten Hald

Søndag d. 10. juni kl. 10.00

1. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 17. juni kl. 10.00

2. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 24. juni kl. 10.00

3. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

JULI

Søndag d. 1. juli kl. 10.00

4. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 8. juli kl. 10.00

5. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 15. juli kl. 10.00

6. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 22. juli kl. 10.00

7. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 29. juli kl. 10.00

8. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

AUGUST

Søndag d. 5. august kl. 10.00

9. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 12. august kl. 10.00

10. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d.19. august kl. 10.00

11. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 26. august kl. 10.00

12.s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 2. september kl. 10.00

13. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

PLEJEHJEM

Egely:

Tirsdag d. 12. juni kl. 14.30

Peter Sporleder

Tirsdag d. 7. august kl. 14.30

Thomas Fischer-Larsen

Sct. Olaf:

Tirsdag d. 19. juni kl. 14.15

Kirsten Hald

Tirsdag d. 14. august kl. 14.15

Peter Sporleder

Madsbjerg

Tirsdag d. 26. juni kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 21. august kl. 14.15

Kirsten Hald

AFTENSANG I LYSENG

Hver onsdag i maj og juni

Tirsdag d. 6. juni kl. 20.00

Aftensang

Peter Sporleder

Tirsdag d. 20. juni kl. 20.00

Aftensang

Kirsten Hald

KIRKEBIL

For dårligt gående i Holme sogn.

Man bestiller selv direkte på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

11


Frederikskirken

Det sker

Nyt fra kirkegården

Arbejdet med omlægningen af Rhododendronbedet

ved afd. P11 (kirkegårdens

østlige hjørne) er i skrivende stund næsten

afsluttet. Gartnerne ryddede i vinter de

gamle buske væk, og i slutningen af februar

blev der plantet bøgepur med en række af

de gamle pæneste Rhododendron foran.

Der mangler stadig at blive plantet nogen

i mellem, men vi afventer lige blomsterfarverne

i omgivelserne, så det hele kommer

til at passe sammen.

Som afslutning ned mod kanten af stendiget,

planter vi en række små påskeliljer, og

så håber vi, at det gror pænt til i løbet af

de kommende par år, sådan at det fremstår

smukt og roligt.

Herudover arbejder kirkens Bygnings- og

kirkegårdsudvalg med at finde en løsning

12

på problemet med vejen i dette område,

hvor der ofte står vand. Og mens vi er ved

veje på kirkegården, minder vi lige om, at

bilkørsel skal foregå i meget langsomt

tempo, så svagtgående ikke forstyrres!

Blomster i parkafdelingen holdes indenfor den

stiplede linje - langs markérings-hjørnesten - så de

ikke ødelægges af græsslåmaskine.

Græsset slås jævnligt i kirkegårdens parkafdeling,

og vi minder om, at der ikke må

plantes blomster i græsset foran gravstenene.

Blomsterne ødelægges af græsslåmaskinen.

Kirkegårdsleder Eva Nødskov

Sommerkoncert

Lørdag d. 30. juni kl. 16 er der koncert i

Frederikskirken med det københavnske kor,

Graabrødre Kammerkor under ledelse af

Gorm Larsen. Graabrødre Kammerkor, som

består af 24 sangere, er blandt de rigtig

gode kammerkor i Danmark og har blandt

andet vundet guldprisen i kategorien

Kammerkor ved den internationale korkonkurrence

i Venedig 2007.

Til koncerten vil de synge et blandet

program med musik af Ravel, Elgar og

Lange-Müller samt danske og svenske

sommersange. Der er gratis adgang.

Læs mere om Graabrødre Kammerkor på

deres hjemmeside: www.kammerkor.dk

Sommersang i Lyseng Kirke

- hver onsdag kl. 20 i maj og juni. Aftensangen

varetages på skift af Skåde Sogn

og Holme Sogn.

Sommerfest i kirke og sognegård

Fredag d. 15. juni kl.18.00.

Aftenen indledes med en kort gudstjeneste

i kirken, hvorefter der er samvær i

sognegården med spisning, sommersange

og, som der er tradition for, billeder fra

årets gang i og omkring Frederikskirken.

Af hensyn til maden beder vi om tilmelding

til kirkekontoret, tlf. 8627 1773 eller mail:

kordegn@frederikskirken.dk - senest tirsdag

d. 12. juni. Maden koster 50 kr.

Vel mødt til en dejlig sommerfest!


Nyt fra menighedsrådets lokaleudvalg

Som noget nyt åbnes Frederiksgården for

receptioner i forbindelse med kirkelige

vielser og velsignelser. Da disse oftest foregår

om lørdagen og brudeparrene ofte

planlægger højtidelighederne i god tid, har

lokaleudvalget fastsat en booking tid på op

til 3 mdr. Ved brug af lokalet opfordres

kørende til at parkere nær sognegården på

Højmarkvej, da parkeringsmulighederne på

Hørhavevej er begrænsede.

For leje af lokalerne til receptioner er der en

prøveperiode på 1 år.

På udvalgets vegne

Knud Erik Dalgaard

Menighedsrådets møder

- er offentlige og foregår i Frederiksgården.

Hver gang fra kl. 19.00.

Kommende møder: Onsdag d. 20. juni og

tirsdag d. 16. august.

Kordegnebetjening ved Gudstjenester

I sidste nummer af 8270-bladet kunne

man læse, at kordegnearbejdet ved Frederikskirkens

gudstjenester nu varetages af

frivillige. Der er allerede et lille team på 7-

8 personer, men vi vil gerne opfordre

medlemmer af menigheden, der har lyst

og tid til denne opgave, til at sige til. Vi

arrangerer et kursus sammen med præsterne,

og så øver vi os og hjælper hinan-

den. Vi håber at klare opgaven til alles

tilfredshed.

Hvis I vil være med så kontakt Liv Krogh.

Tlf.: 8740 8000. Mobil: 2069 9912

e-mail: liv@2krogh.dk

Kirkekaffe

I Frederikskirken kan de, der har lyst,

mødes over kirkekaffe sidste søndag i

måneden. Det giver mulighed for lige at

hilse på hinanden, få en snak om stort og

småt og bl.a. byde nye kirkegængere

velkomne i Frederikskirkens menighed.

Kaffebryggere søges derfor - gerne et helt

”kaffehold”, som på skift vil stå for kirkekaffen.

Opgaven er overkommelig, idet

bønner og småkager er indkøbt og service

findes i kirken.

Henvend jer gerne til Bente & Ole Juhl, tlf.

8627 3898 / mail: bojuhl@gmail.com

Bibelkredsen

- mødes hver anden tirsdag i Frederiksgården,

hver gang kl. 17.00 og en god time

frem. Alle er velkomne - der er altid plads

til nye interesserede. Henvendelse angående

kommende datoer kan ske til Johannes

Buchhave, tlf. 86 27 34 49.

Litteratur-caféen

Frederikskirkens Litteratur-Café er for alle,

der holder af at læse og drøfte læseoplevelsen

med andre over en kop kaffe. Litteratur-Caféen

bestyres af Henning Sørensen

og Lene Juhl Kofod - kontakt, se

”Her finder du” side 18. Litteratur-Cafeen

mødes i Frederiksgården kl. 19-21, første

gang efter sommerferien tirsdag d. 28.

august - vi læser: Kristin Marja Baldursdottir:

Karitas - kaos på lærred.

Se liste over efterårets bøger at læse, tidspunkter

for afhentning af bøger, bogomtaler

o.m.a. på Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Babysalmesang

Nyt forløb i efteråret med babysalmesang i

Frederikskirken begynder i september -

læs mere i næste nummer af 8270-bladet

og på kirkens hjemmeside. Yderligere

information og tilmelding, kontakt sognepræst

Malene Vangsøe Bitsch, se ”Her

finder du” side 18.

SOGNEINDSAMLING 2012

Ved den årlige sogneindsamling for Folkekirkens

Nødhjælp søndag d. 4. marts blev

der i Skåde Sogn indsamlet 37.724 kr.

Indsamlingskomitéen vil gerne bringe en

stor tak til indsamlere og bidragydere for

den fine opbakning til indsamlingen!

På landsplan blev der indsamlet godt 15

mill. ved sognestandsindsamlingen, der i år

bar overskriften ”Slut sult”.

Gudstjeneste, derefter sensommerhygge

og gule ærter i sognegården

Torsdag d. 30. august kl. 17.00-19.00.

Efter en kort sensommergudstjeneste i

kirken går vi over i sognegården, hvor

der bydes på gule ærter og hyggeligt

samvær. Orientering om efterårets

aktiviteter i Frederikskirken og sang fra

højskolesangbogen.

Arrangementet er samtidig opstart på

Torsdagsklubbens efterårssæson, men

man behøver ikke være fast deltager i

Torsdagsklubbens eftermiddage for at

være med - der er åbent for alle, som

har lyst til at deltage.

Tilmelding (af hensyn til maden, som

ikke koster noget) senest mandag d.

27. august til kirkekontoret på tlf.

86271773 eller mail: kordegn@frederikskirken.dk

13


Frederikskirken

Menighedsrådsarbejde (- var det noget for mig?)

Af Ole Jean Nielsen & Lene Juhl Kofod

Ethvert sogn har et Menighedsråd, som

vælges demokratisk blandt sognebørnene

i sognet for en 4 årig periode.

Menighedsrådet (MR) administrerer alt,

der har med kirken at gøre (dog ikke præsternes

ansættelse, som hører under stift

og kirkeministerium).

Et menighedsråd er altså dels et organ, der

råder, administrerer, har ansvar og indflydelse,

og som i overført betydning har

rødder i den menighed, det repræsenterer.

Af netop denne grund gælder det om, at

sognet repræsenteres så bredt som muligt,

hvad angår alder, køn, arbejdsliv og interesser

i rådet. Rådets opgave er at sørge for

at skabe gode vilkår for udbredelsen af det

kristne evangelium, herunder hører alt fra

kirkens kalkning, snerydning, kirkegårds-

14

pleje til børne- og ungdomsarbejde, personaleledelse,

flagning og orgel-vedligeholdelse,

foredrag, koncerter og meget

meget mere.

Jeg har stillet Ole Jean Nielsen et par

spørgsmål vedr. hans arbejde i MR. Ole

Jean Nielsen har siddet i MR i snart 12 år.

Der står 1941 på dåbsattesten, og han har

boet i Skåde Sogn i 30 år, og har dertil

både børn og børnebørn boende i sognet.

Hvilke tanker gjorde du dig, inden du

stillede op til MR?

Som direktør på

Århus Idrætspark

(nuværende NRGI)

havde jeg beskæftiget

mig med idræt i

55 år. Frem mod min

exit fra arbejdsmarkedet

gjorde jeg mig

tanker om, hvad jeg

nu skulle bruge tid

og kræfter på. Det

skulle være lokalt og

noget helt andet end idrætten. Det blev så

Menighedsrådet ved Frederikskirken,

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd og

Højbjerg Holme Lokalhistorisk Arkiv.

Arbejdet i menighedsrådet er både spændende

og relevant at deltage i. Det har

været til stor glæde igennem de 3 perioder,

i alt 12 år. Men det er også på nogle

områder blevet et tungere arbejde, idet

megen administration og ringere økonomiske

vilkår er blevet en større udfordring.

Skåde Sogn er et rigtig godt sted at bo og

virke omkring kirken. Tingene hænger

sammen, og det hele indgår i en helhed

med skolerne og plejeboliger etc. Mange

gode initiativer udgår på kryds og tværs.

Der er stor tilslutning til både gudstjenes-

ter og de mange andre ting, der foregår.

Jeg nyder meget at starte søndag morgen

med en ”fritime” i kirken. Det er dejligt at

høre prædiketeksten og præstens udlægning,

være en del af fællesskabet og nyde

salmer og smuk orgelmusik.

Hvilke tanker gjorde du dig om din

indsats?

Med min baggrund og profil tænkte jeg, at

jeg måske kunne bidrage med noget

andet end det, der måske traditionelt er

forbundet med arbejdet omkring kirken.

Jeg var vant til teamwork og sportsånd i

idrætten. Jeg tænkte, at nogle af tankerne

og ånden fra mine tidligere sammenhænge

kunne gøre gavn i kirken. Man skal

jo sætte sig ind i tingene til start, og jeg var

vant til at have mange bolde i luften og et

højt aktivitetsniveau. Det har virkelig været

interessant og jeg har nydt det.

Opgaverne er mange og meget forskellige.

Man skal selvfølgelig passe møderne

(ca. 9 om året), men ellers bestemmer man

selv, hvor tunge poster, man tager. Opgaverne

strækker sig fra køkkentjans ved

arrangementer, til at være kordegn ved

gudstjenesterne (som noget nyt) og naturligvis

frem for alt deltage i beslutningerne

omkring kirkens liv. Menighedrådet er

(som nævnt) arbejdsgiver i forhold til alle

medarbejderne ved kirken (på nær præsterne),

så opgaven handler også i høj grad

om at skabe en god arbejdsplads med et

godt miljø. Dette er en rigtig svær opgave,

idet arbejdsgiveren jo ikke dagligt er en del

af arbejdspladsen.

Hvad er det bedste ved at sidde i et MR?

Det bedste er at være med til at træffe

nogle gode beslutninger, som er til glæde

og gavn for folk i sognet. Det kan f.eks.


være at planlægge arrangementer og

fællesskaber, som kan være til trøst og

glæde og mening. Alt for mange mennesker

sidder alene og keder sig og mangler

indhold og mening. Netop denne opgave

er kirkens vigtigste mission. Herunder

hører også de muligheder for mennesker,

der er ramt af sorg.

Hvad er det sværeste?

Jeg glæder mig altid til MRmøderne, men

vi kunne godt blive bedre til at være lidt

mere effektive. Hvis man er en kende utålmodig,

virker skridtene frem mod endemålet

indimellem små og vejen en smule

træg. Her tænker jeg på beslutningsprocesserne

i kirken generelt. Man kunne

forestille sig en model med en årlig generalforsamling

og en demokratisk valgt

bestyrelse, sådan som foreningslivet er

organiseret. Måske kunne folkekirken

blive mere tidssvarende og dermed bedre

kendt og forstået i befolkningen.

Hvordan vil du skabe interesse for MRarbejde?

Jeg tænker, at mange yngre børnefamilier

i forbindelse med minikonfirmand, konfirmand

eller andet, kommer i kontakt med

kirken, og jeg kunne ønske mig, at flere

ville føle sig inspireret og overveje at involvere

sig i kirkens arbejde.

Jeg kunne godt unde andre at engagementet

i dette spændende og givende

arbejde. Det er jo netop valg til november,

og ingen skal holde sig tilbage. Man er til

enhver tid velkommen til at henvende sig

til et nuværende rådsmedlem med evt.

spørgsmål og overvejelser.

Denne opfordring er hermed givet videre!

Konfirmation 2013

Indskrivning til konfirmationsforberedelse

foregår i uge 25 i forbindelse med

en aftengudstjeneste i kirken for

kommende konfirmander og deres

forældre:

Tirsdag d. 19. juni kl. 17-18:

Elever fra Skåde Skoles 6. a, b og c.

Torsdag d. 21. juni: kl. 17-18:

Elever fra Kragelundskolens 6. a, b, c.

og d + elever fra Dalgården.

I forbindelse med gudstjenesten orienteres

om konfirmationsforberedelsen

og indskrivningen finder sted. Indskrivningsblanketter

udleveres via skolerne

og kan også findes på kirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Husk at medbringe udfyldt indskrivningsblanket

og (hvis konfirmanden er

født i udlandet) dåbs- eller navneattest.

Yderligere oplysninger; se hjemmesiden

eller kontakt en af præsterne.

Datoer for konfirmationer 2013

Lørdag d. 20. april kl. 9.30 og kl. 11.00:

Kragelundskolen 7. c og 7. d. + elever

fra Dalgården.

Søndag d. 21. april kl. 9.30 og 11.00:

Kragelundskolen 7. a. + elever fra

Dalgården og 7. b.

Fredag d. 26. april kl. 9.30 og 11.00:

Skåde Skole 7. a og 7. b.

Lørdag d. 27. april kl. 10.00:

Skåde Skole 7. c.

HUSKESEDDEL

Aktiviteter i Frederikskirken i

juni, juli og august 2012:

Onsdage kl. 20.00 i maj og juni:

Sommeraftensang i lyseng Kirke.

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg.

Fredag d. 15. juni kl. 18.00:

Sommerfest i kirke og sognegård.

Lørdag d. 30. juni kl. 16.00:

Sommerkoncert i Frederikskirken

med Graabrødre Kammerkor.

Torsdag d. 30. august kl. 17.00:

Gudstjeneste, derefter sensommerhygge

og gule ærter i sognegården.

Alle aktiviteter omtales i 8270-bladet i

samme periode og nogle annonceres

løbende i lokalavisen. Se også omtale

på Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Frederikskirken: Hørhavevej 3

Frederiksgården: Højmarkvej 47

15


Frederikskirken

Torsdagsklubben

mødes den første torsdag eftermiddag i

måneden i Frederiksgården, Højmarkvej

47, 8270 Højbjerg. Det koster 20 kr. pr.

gang, inkl. kaffe og brød.

ONSDAG d. 30. maj kl.11.30 - ca.18:

Udflugt. Tilmelding til sognemedhjælperen

hurtigst muligt på tlf. 3022 3230,

mail: sognemedhj@frederikskirken.dk

Program for efteråret 2012:

Torsdag d. 30. aug. kl. 17.00-19.00:

Gudstjeneste, derefter sensommerhygge

og gule ærter i sognegården.

Tilmelding senest mandag d. 27. aug. til

kirkekontoret på tlf. 86271773 eller

mail: kordegn@frederikskirken.dk

Torsdag d. 6. sept. kl. 14.00-16.00:

”Broder Eskilds vandring fra Børglum

kloster til pavestolen i Rom og hjem igen”

ved tidl. assurandør Hans Wolthers.

Torsdag d. 4. okt. kl. 14.00-16.00:

”Humor for alvor”. Sygeplejerske og

hospitalsklovn Pia Cisko giver os indtryk

fra en hospitalsklovns hverdag.

Torsdag d. 1. nov. kl. 14.00-16.00:

En eftermiddag med H.C. Andersens

sange og eventyr. Ved Eva Maria Ømark

og Carl Erik Byskov.

Torsdag d. 29. nov. OBS! kl. 11-14:

Advent i Onsdagsklubben.

Kort adventsgudstjeneste i kirken og

frokost og adventshygge i sognegården.

Frokost og kaffe 60 kr. pr. person.

Tilmelding senest en uge før til sognemedhjælperen,

tlf. 8672 5344 / mail:

sognemedhj@frederikskirken.dk

Tag gerne programseddel i våbenhuset.

16

Syv dejlige år!

Sognemedhjælperen takker a’

Sognemedhjælper Anne Kathrine Houe

Vestergaard har valgt at gå på efterløn og

skriver i den anledning:

Hvad skal man dog sige efter syv dejlige,

spændende, udfordrende og meningsfyldte

gode år ved Frederikskirken? Jeg siger

TAK!

Tak for herlige timer med et væld af skønne

minikonfirmander. Tak for lige så herlige

timer med byens bedste konfirmander.

Tak for gode timer med Torsdagsklubben

og for skægge og sjove timer med Juniorklubben,

mens den eksisterede. Tak for

spændende og givende samarbejde med

kirkens præster, organist og ansatte. Tak

for arbejdsudfordringer af mange slags -

og, ikke mindst, tak til menighedsrådet for

støtte, opmuntring og opbakning.

Jeg blev, i august 2005, ansat i en nyoprettet

sognemedhjælperstilling, fyldt med

spændende udfordringer og fik, som

Frederikskirkens første sognemedhjælper,

lige fra begyndelsen lov til at være med til

at udforme min stilling og mit daglige

arbejde, noget jeg er menighedsråd og

præster stor tak skyldig.

Det blev til syv gode år, som jeg aldrig vil

glemme.

Anne Kathrine Houe Vestergaard

Et godt tilbud til sognets 9-10-årige

Giv dit barn mulighed for at være med

som minikonfirmand i Frederikskirken

efter sommerferien. Frederikskirken tilbyder

dåbsoplæring - populært kaldet Minikonfirmand

- for sognets børn i 3. klasse.

Børnene hentes på skolen med bus umiddelbart

efter skoletid og køres tilbage efter

to timers undervisning. Foregår onsdag

eftermiddage.

Forløbet strækker sig over ca. 8 gange og

tilbydes Skåde Skoles elever i løbet af

efteråret, Kragelundskolens elever i løbet

af det følgende forår. Indbydelser gives

gennem skolerne; elever fra privatskoler

bedes tilmelde sig direkte til sognemedhjælperen,

se ”Her finder du”, side 18.

Se også www.frederikskirken.dk - under

”børn&unge”.

Folkekirkesamvirket i Århus

er et netværk mellem mere end 40

sogne i Århus kommune, der samarbejder

om at udvikle og udføre sociale

og sjælesørgeriske opgaver ved

frivilliges indsats.

Sekretariat:

Klostergade 37, 8000 Århus C.

Tlf: 24 815 817

www.folkekirkesamvirket.dk


Gudstjenester

JUNI

Søndag den 3. (Trinitatis søndag)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Lørdag den 9. (dåbsgudstjeneste)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 10. (1. s.e.trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Fredag den 15. (Sommerfest)

Kl. 18.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 17. (2. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Tirsdag den 19.

Kl. 17.00: Indskrivning for kommende

konfirmander fra Skåde Skole

Torsdag den 21.

Kl. 17.00: Indskrivning for kommende

konfirmander fra Kragelundskolen og

Dalgården

Søndag den 24. (3. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

JULI

Søndag den 1. (4. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Søndag den 8. (5. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 15. (6. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 22. (7. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 29. (8. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

AUGUST

Søndag den 5. (9. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Lørdag den 11. (dåbsgudstjeneste)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 12. (10. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 19. (11. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 26. (12. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Torsdag den 30.

Kl. 17.00: Lene Juhl Kofod

Gudstjeneste og sensommerhygge

med spisning

Gudstjenester på Hestehavehusene

og Skåde Lokalcenter

Hestehavehusene

Onsdag den 20. juni

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Onsdag den 15. august

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Skåde Lokalcenter

Torsdag den 21. juni

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Torsdag den 16. august

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Kirkebil for gangbesværede i Skåde Sogn.

Man bestiller selv direkte ved TAXA på tlf.

89 48 48 48. Taxabon T/R udleveres i kirkedøren

af kirketjener. Ved bestilling skal

det oplyses, om bilen skal gøre flere stop

på vejen til og fra Frederikskirken.

17


Frederikskirken

Her finder du

Kirkekontoret

Frederiksgården, Højmarkvej 47,

tlf. 8627 1773.

e-mail: kordegn@frederikskirken.dk

Mandag til fredag kl. 10 - 13.30,

torsdag dog kl. 10 - 15.

Her anmeldes fødsel, dåb, vielse

og begravelse. Attester udskrives.

Kirkegårdskontoret

Tlf.tid dagligt kl. 9-12, tlf. 8627 7868,

e-mail: kirkegaard@frederikskirken.dk

Kirkegårdsleder Eva Nødskov,

tlf. 4012 3010, e-mail: evno@km.dk

træffes tirsdag kl. 9-12.30 samt på

kirkegården efter aftale.

Provst, Sognepræst

Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23,

tlf. 8627 0325, e-mail: keb@km.dk

Træffes ikke fredag.

Sognepræst

Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14,

tlf. 8627 0678, e-mail: ljk@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5,

tlf. 8627 8200, e-mail: lmli@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Malene Vangsøe Bitsch

Hjulbjergvej 177,

tlf. 2380 0803, e-mail: mvb@km.dk

Træffes ikke mandag.

Tilknyttet Frederikskirken

Fondsadm., pastor Morten Aagaard.

Forstander, pastor Jens Maibom Pedersen.

Henvendelse gennem kirkekontoret.

18

Kordegn

Mette Holmelund

tlf.: 8627 1773, e-mail: meho@km.dk

Kirketjenere

Poul Porup og Anna-Sofie Landert

tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Sognemedhjælper

Anne Kathrine Houe Vestergaard

tlf.: 8672 5344 (3022 3230).

Ny sognemedhjælper pr. 1. august.

e-mail: sognemedhj@frederikskirken.dk

Organist

Anders Brunsholt Frederiksen

tlf. 2241 7814

e-mail: organist@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand

Søren Gynther-Sørensen,

tlf.: 8627 4185

e-mail: soeren@gynther.dk

Kirkeværge

Mogens Wegener,

tlf.: 8627 3645

e-mail: mtw1@live.dk

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg.

Torsdagsklub - i Frederiksgården:

Første torsdag i måneden kl. 14-16.

Kontaktperson: Sognemedhjælperen.

Bibelkreds - i Frederiksgården:

Hveranden tirsdag kl. 17.00-18.00.

Henvendelse kan ske til:

Johannes Buchhave, tlf. 8627 3449.

Litteratur-café - i Frederiksgården:

Kontaktperson: Henning Sørensen,

tlf. 8627 5855 / helis@webspeed.dk

Danmissionskreds - i Frederiksgården:

Tredje mandag i måneden kl. 14.30.

Kontaktperson:

Ruth Kock, tlf. 8627 4592.

Besøgstjenesten

Kontaktperson:

sognepræst Lene Juhl Kofod.

Sorggrupper for børn/unge

Sorg- og livsmodsgrupper

Aflastningstjeneste

Folkekirkesamvirket i Århus

Tlf. 2481 5817.

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00.

Alle aldersgrupper mødes i ”Huset”,

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Deadline

Skåde Sogns sider redigeres af sognemedhj.

Anne Kathrine Vestergaard

som også modtager stof til næste blad

senest mandag d. 11. juni 2012.

Vi forbeholder os ret til at redigere i stof,

som tilsendes uopfordret.


Lyseng Kirke

Samarbejdet mellem Holme- og Skåde Sogn

Aftensangs arrangementer

Hver onsdag kl. 20.00 i maj og juni er der

aftensangs arrangement i Lyseng Kirke.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

De enkelte arrangementer varer ca. 40

minutter og ledes af en sognepræst fra

hhv. Holme Kirke og Frederikskirken.

Aftensangsarrangementerne og populære

og almindeligvis velbesøgte.

Gæste-fyraftenssang

I det kommende efterår og i foråret

videreføres sidste sæsons Gæste-fyraftenssang.

Her indbydes en kendt person

til at lede fyraftenssangen og vælge, hvilke

sange, der skal synges. Gæsten kan så

knytte sine personlige relationer til sangvalget.

I næste 8270-blad vil vi oplyse tidspunkterne

for fyraftenssangen og hvilke

gæster, der kommer tilstede på hvilke

aftener.

Administrationsudvalget

vedr. Lyseng Kirke

De to menighedsråd i Holme og Skåde

samarbejder om de praktiske driftsforhold

ved Lyseng Kirke. Fra Holme er udpeget

Egon Brauer, Mogens Mortensen og Lars

Thruesen. Fra Skåde er udpeget Niels

Jørgen Ingemann Sørensen, Knud-Erik

Bager Jensen og Ole Jean Nielsen.

Henvendelser vedr. Lyseng Kirke skal

rettes til Holme Kirkekontor, hvis det

gælder kirkelige handlinger eller evt.

andre aktiviteter. Udvalget har på det

seneste drøftet muligheden for at etablere

en ringeanordning i form af en klokkestabel

og et permanent orgel egnet til

kirkens størrelse og behov.

Det er besluttet at arbejde videre med

disse nuværende mangler ved kirken.

Toiletbygningen på kirkegården ved

Lyseng Kirke

Det er besluttet, at anmode provsti og stift

om tilladelse til nedlæggelse af resterne af

den hidtidige toiletbygning på kirkegården

ved Lyseng Kirke.

19


Mathias Blicher Ravnsbo, Caroline Lyngsø,

Oline Møller og Thilde Augusta Elmkjær

har tegnet forsiderne til forår, sommer,

efterår og vinter.

Skåde Skoles 0. klasser har leveret forsidetegningerne

til 8270-bladet i 2012. Ved en

festlig fernisering og reception på Højbjerg

Bibliotek, blev de mange fine forslag

præsenteret og 8270-bladets redaktion valgte

fire flotte tegninger til dette års forsider.

Caroline Lyngsø har tegnet dette nummers

forside.

Lokalcenter

Skåde

Tag med på Skåde

Skovtur den 12.

juni.

Læs side 4

red. Anette

Nielsen

Lokalcenter

Holme

Besøgs- og hjælpetjenesten

søger nye

medlemmer.

Læs side 5

red. Anette

Nielsen

Holme

Kirke

Beskrivelse af

Grønlandsdragten.

Læs side 6-7

red. Thomas

Fischer-Larsen

Frederikskirken

Sommerfest i kirke

og sognegård.

Læs side 12

red. Anne K.

Vestergaard

Holme-

Højbjerg-

Skåde Fællesråd

Læg blomsterløg i dit

område.

Læs side 3

red. Kirsten

Iversen

8270 BLADET redigeres og udgives af ovennævnte.

Udkommer 4 gange årligt i ca. 11.000 eksemplarer

og uddeles til alle husstande i postdistrikt 8270

i løbet af en 10-dages periode fra udgivelsesdato

17.02.12, 16.05.12, 24.08.12 og 23.11.12

Layout og produktion: www.dimenzions.dk

Modtager du ikke 8270 BLADET skal reklamation ske til:

Lyseng Volley, tlf. 6086 6200 eller 8270bladet@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines