Grosserer J. C. Stausholms Bo

kunstbib.dk

Grosserer J. C. Stausholms Bo

Hyr

Fortegnelse

over de

a f c L ø d e

Grosserer J. C. Stausholms Bo

tilhørende

Kunstsager, Antikviteter m. m.

som sælges ved Auktion

Mandagen den 26de Februar forstk., Form. Kl. 10V2,

og følgende Dage

i Kjøbenhavns nye Auktionslokale

Nørregade Nr. 41, l ste Sal

bestaaende af

Guld, Sølv c. 2,500 Lod, sachsisk, kinesisk, Kjøbenhavns og andet Porcelain,

deriblandt det Monradske Stel, Glassager, Bronce- og Luxusgenstande,

antike rigt udskaarne Egetræs Paneler og Møbler, Goblins og Gulvtæpper,

Portierer, Gardiner, Vaaben, Curiositeter, Lysekroner,

Bøger og en Malerisamling af gamle Malerier.

Effekterne ere til Eftersyn paa Auktionsstedet

Fredagen (len 23(le og Lørdagen den 24de Februar fra Kl. 10—4.

Kommissioner modtages a f

autoriseret Taxatrice Fru C.Haclie, St. Kongensyade Nr. 61.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).

1894.


Konditioner.

§ i.

Effekterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget ere

og forefindes og bero derefter for Kjøberens Regning og Resiko i

enhver Henseende.

§ 2.

Det Kjøbte maa af Kjøberen medtages strax. — Kjøberne have

at erlægge 6 Øre pr. Kr. til Dækning af en Del af Auktionsomkostningerne.

§ 3.

Betalingen erlægges til underskrevne Medexekutor i den Afdødes

Bo Prokurator H. J. Torp i Kronemønt ved Hammerslaget eller paa

Anfordring, dog kunne Inkassator personlig som vederhæftige be-

kjendte Kjøbere erholde 4 Ugers rentefri Kredit.

§ 4.

Sølv betales kontant ved Udleveringen, som finder Sted samme

Dag som det er solgt fra Kl. 3—5.

§ 5 -

I Mangel af prompte Betaling ere Kjøberne pligtige til, hvadenten

de sagsøges eller ikke, at svare 6 pCt. p. A. i Bente fra Auktionsdagen

indtil Betaling sker. — I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne

Kjøbenhavns Forligskommission og denne Stads Jurisdiktion undergivne

uden Hensyn til hvor de maatte bo eller opholde sig, ligesom

de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning, som Forordningen

af 25de Januar 1828 hjemler, eller undergivne Udpantning

efter Lov af 29de Marts 1878 § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenliavn i Februar 1894.

S. J, Torp,

Prokurator, Nytorv Nr. 3.

Ifølge senere tagen Bestemmelse erlægges' Betalingen til

Hi1. Auktionsholder Rasmus Nielsen, Nørregade 41, istedetfor

\

til mig.

Kjøbenhavn, den 14. Februar 1894.

H. J. Torp.

Effekterne sælges saavidt muligt i følgende Orden,

hvorom Bekendtgørelse nærmere vil finde Sted

i Berlingske Tidendes Morgenblad

hver Auktionsdag:

Mandagen den 26de Februar 1894

Nr. 1-180 Fajance og Glas.

Tirsdagen den 27(le Februar

Nr. 181-337 Selv.

Onsdagen den 28(le Februar

Nr. 338-495 Guld, Smykker og Porcelain.

Torsdagen den lste Marts

Nr. 496-661 Møbler, Paneler, udskaarne Figurer og

Træsager.

Fredagen den 2,len Marts

Nr. 662-840 Bronee, Messing, Jern, Tin, Kobber, Elfen-

been, Diverse, Træ-, Metal- og Messinggenstande etc.

Lordagen den 3(lie Marts

Nr. 841 - 992 Smaa Malerier, Portraiter, Pletsager,

Marmor, Alabast, Porfyr, Goblins, Gardiner, Portierer,

Broderier, Silke, Fløjl, Tæpper m. m.

Mandagen den 5te Marts

Nr. 1-108 Malerier. Nr. 1-80 Møbler.

Samme Dags Eftermiddag Kl. 3 — 5

Nr. 1-133 Bøger, Kobbere, LithograpMer.


Fajance.

Nr.

1. Tallerkener, 2 Stkr., gullig engelsk Fajance, med gennembrudt

Kant. Diameter 21 Centimeter.

2. Tallerkener, 2 Stkr., gullig engl. F., med gennembrudt

Kant. Dmt. 20 Ctm.

3. Assiette, oval, engl. gullig F., med gennembrudt Kant.

Længde 29 Ctm.

4. Fade, 2 Stkr., smaa, engl. gullig F., med gennembrudt

Kant. Dmt, 26 Ctm.

5. Fade, 2 Stkr., ovale, gennembrudt flettet Kant, engl. F.

Dmt. 22 Ctm.

3i-' 6. Frugtkurve, 2 Stkr., Hanke, Overkanten gennembrudt,

gullig engl. F. Dmt. 22 Cmt.

7. Tallerkener, 4 Stkr., med gennembrudt Kant, gullig

engl. F. Dmt. 23 Ctm.

8. Tallerkener, 6 Stkr., smaa med gennembrudt Kant,

gullig engl. F. Dmt. 19 Ctm.

9. Fad, gullig engl. F., gennembrudt Kant. Dmt. 37 Ctm.

10. Assiette i tredelt Bladform med Reliefs, gul.

11. Fad, ovalt med gronmalede Grene. Wedgwood.

12. Blomsterpotter, 2 Stkr., gullig F., foroven noget udbuede

og med Reliefmedaillons. Den ene knækket.

Hojde 17 Ctm.

13. Lysestager, 2 Stkr. i Søjleform, kanyllerede, gullig F.

H. 16 Ctm.


6

14. Vase med lille Fod, stor udladende Korpus, Laag med

Huller i og med los Knap foroven, gullig F. H. 32 Ctm.

15. Vase i forlænget Kugform, Laag med Frugt foroven,

paa Siderne 2 Maskarons forbundne ved Guirlander,

gullig F. Lidt restaureret. H. 28 Ctm.

16. Opsats, sammensat af 3 Delfiner, paa hvilke der livile

Muslingeskaale. Blaat paalagt, gullig F. H. 39 Ctm.

17. Opsats, gullig engl. F. Forneden 5 Muslingeskaale,

foroven 4 Stkr. Afslutning med et aabent Haandtag.

Mellemstykker Delfiner. Knækket. H. 35 Ctm.

3. i 18. Opsats, stor, forneden med en stor rund Plade, Resten

vaseformet opbygget med sammenslyngede Afslutninger.

Foroven en Annanas; gullig engl. F. Mærke Wedgwood. ir

Smaa Fejl. H. 60 Ctm.

19. Urtepotte med Underskaal, foroven udbuet, Maske paa

Siderne, blaa malede vertikale Striber. Smaa Læsurer.

Kellinghusen. H. 15 Ctm. .

20. Urtepotte, Kokoko, med blaa malede Landskaber. Lidt

revnet. Stokkelsdorf. L. 15, H. 12 Ctm.

21. Urtepotte, Rokoko, samme Dekorationsmaade, med

Underskaal. Lidt afskallet. L. 16, H. 14 Ctm.

22. Jardiniere. aflang i Rokokoform med blaa malede

Blomster. L. 28, H. 13 Ctm.

23. Jardiniere, aflang i Rokokoform med malede Landskaber.

L. 31, H. 14 Ctm.

24. Jardiniere med Fod og Underskaal. Blaa Maling med

Ornamenter i Rouenmaneer. L. 24, H. 18 Ctm.

25. Fad, ovalt, dekoreret med blaa malede Blomster. L.

46 Ctm.

26. Assiette paa 3 Ben, blaa Maling. Dmt. 12 Ctm.

27. Tallerkener, 2 Stkr., violet Dekoration i Delftmaneer.

Dmt. 15 Ctm.

28. Tallerkener, 2 Stkr., blaa Maling: Kinesere, Blade,

Blomster. Delft. Dmt. 21 Ctm.

*

v

7

29. Tallerkener, 2 Stkr., broget malede, Vase med Blomster.

Dmt. 23 Ctm.

30. Tallerkener, 2 Stkr., broget malede. Dmt. 22 Ctm.

31. Tallerkener, 2 Stkr., med broget malede Blomster og

Ornamenter. Een knækket. Dmt. 22 Ctm.

32. Tallerkener, 2 Stkr., med broget malede Blomster og

Ornamenter. Een restaureret. Dmt. 22 Ctm.

33. Tallerkener, 2 Stkr., med malede violette Blomster.

Dmt. 22 Ctm.

34. Tallerken, i Midten en broget malet kvindelig Figur.

Knækket. Dmt. 22 Ctm.

35. Tallerken, med en i Blaat og Gult malet Fugl og

Randdekorationer. Dmt. 22 Ctm.

36. Fad, glaseret Ler, med en broget malet Figur i Midten.

Dmt. 31 Ctm.

37. Fad, glaseret Ler, med violet og blaa malet Figur i

Midten og Ornamenter. Dmt. 32 Ctm.

38. Tallerkener, 3 Stkr., med buet Kant, med mangefarvet

malede Blomsterdekorationer, i Midten Figurer etc.

Kiel. Dmt. 24 Ctm.

39. Tallerkener, 3 Stkr., med buet Kant, med mangefarvet

malede Blomsterdekorationer. Kiel. Knækkede. Dmt.

24 Ctm.

40. Fad, med broget malede Hyrdescener, knækket. Kiel.

Dmt. 38 Ctm.

41. Fad, med broget malet Rytter, der rider over en Bro.

Kiel. Knækket. Dmt. 38 Ctm.

42. Fade, 2 Stkr., med Skibe og Figurer, malede i Blaat,

Gront, Gult; buet og hvælvet Kant. Dmt. 26 Ctm.

43. Fad, buet og hvælvet Kant, med i Blaat malet kvindelig

Figur i Midten, Kanten malet med Gront og

Gult. Knækket. Dmt. 30 Ctm.


8

44. Terrin, stor, rund og med Hanke, dekoreret med

mangefarvede Blomster. Paa Laaget en stor Reliefblomst.

Terrinen noget itu. Dmt. 29 Ctm.

45. Laag til at dække over Maden. Aflangt med brudte

Hjørner, foroven et fritstaaende Fabeldyr. Blaa Maling

med mørke Blade med Blomster, Træer, Blade. St.

Kongensgades Fabrik. L. 43, H. 16 Ctm.

46. Vaser, 2 Stkr., flaskeformede med Halsudbuninger,

Halskraverne mangle; blaa Maling. H. 18 Ctm.

47. Fad, med ni udbuede og hvælvede Kanter, smuk blaa

Dekoration. Knækket. Dmt. 35 Ctm.

48. Vaser, 2 Stkr., flaskeformede med Halsudbuning og

udbuet Halskrave. Smuk lyseblaa Maling i Blomster

og Ornamenter. Restaureret. H. 23 Ctm.

49. Vase eller Blomsterpotte med to snoede Hanke. Blaa

Dekoration i Rouenmaner, muligt dansk Arbejde.

Dmt. foroven 24, H. 28 Ctm. Lille Revne.

%

50. Vaser, 2 Stkr., Balustreformede med smaa Volutehanke;

blaa Maling med Blade, Grene og Ornamenter; lidt

restaureret. H. 20 Ctm.

51. Tallerkener, 2 Stkr., med blaa Blomsterdekorationer.

Dmt. 21 Ctm.

52. Fade, 2 Stkr., med hvælvede, nidelt udbuede Kanter.

Blaa Dekorationer: Kinesere, Blade, Blomster. Dmt.

25 Ctm.

53. Fad, ovalt, i Midten en tæt Oval med blaa Blomster,

ellers gennembrudt. Paa de faste Ribber er der malet

Blaat. L. 29 Ctm.

54. Tallerken med blaa Dekorationer. Dmt. 16 Ctm.

55. Fad, dybt, buet og med hvælvet Kant, blaa Maling.

Dmt. 23 Ctm.

56. Assietter, 2 Stkr., mørkeblaa malede Blomster paa

Kanten, i Midten Blomster og Træer; een knækket.

L. 27 Ctm.

57. Terrin, oval, med blaamalel Vad og liojt hvælvet Laag,

der ender i en høj tilspidset Frugtknop, fra hvilken

fire Blade bøje sig nedad. Blaa Dekorationer; smukt

Stykke. Delft Duyn. L. 25, H. 26 Ctm.

58. Vase, ottekantet, ribbet med fladt Laag. Blaa Maling

med Figurer og Medaillons. H. 36 Ctm.

59. Krus, cylindrisk, med Tinlaag og do. Fod. Blaa Ornamenter

og Blomsterdekorationer. Mærke H. Lidt

itu. H. 19, Dmt. 11 Ctm.

60. Krus, cylindrisk, med Tinlaag, Blaamaling, Figurer og

Blomster. Revnet. Dmt. 12, H. 22 Ctm.

61. Vase, flad og kantet i Formen med lille Fod. Landskab

med Figur, malede i Blaat. H. 25 Ctm.

62. Vase, flad; blaa Blomstermaling. H. 28 Ctm.

63. Vase, flaskeformet med lang, glat, foroven lidt udbuet

Hals. Smuk Dekoration i Blaat med Lamberequins,

Kinesere, Landskaber m. m. Paa Hals og Fod et

Stykke afslaaet. Delft. H. 50 Ctm.

64. Vase, flaskeformet, lang Hals med stor Udbuning foroven

og Halskrave. Blaamaling med Fugle, Blomster,

Blade m. m., forneden lange blaa Tunger. Delft.

Halsen er slaaet over. H. 49 Ctm.

65. Plader, 6 Stkr., samlede til et Billede: en Mand med

udstrakt Arm, der er malet i Violet, bagtil Landskab.

B. 39, L. 59 Ctm.

66. Fliser, blaamalede, c. 50 Stkr.

67. Urtepotte, Terrakotta, udvendig med reliefformede

bachanalske Scener, godt udførte, blaa Bundfarve.

Dmt. 18, H. 17 Ctm.

68. Figur i græsk Stil, fuldrund i Terrakotta. Foran nedhængende

orneret Tøj stribe, gode Foldekast. Paa Træsokkel;

har været malet. H. 59 Ctm.

f j 69. Tallerkener, 2 Stkr., udbuet Kant. Blaa Landskaber

med Figurer. Mærke: Genua. Dmt. 16 Ctm.


70. Salt- og Peberkar, trekantet Form med tre Fordybninger;

gnl og gron Maling. L. 13 Ctm.

71. Tjøffel, blaa Kant, violet Maling; knækket. L. 20 Ctm.

72. Apotekerkrukke, cylindrisk. Maling i brogede Farver,

foran et Yaaben med S MS. Dmt. 9, H. 16 Ctm.

X 73. Vievandskar med Bagstykke, i hvis Midte der er et

Kors. Foroven et vinget Englelioved; Relief. Maling

i Gult og Grønt. Majolikaartet. H. 25 Ctm.

74. Fad med blaamalet Skib, Engle, Landskab, Vinpers-

ning etc. Dmt. 29 Ctm.

3 75. Fad paa Fod med ophøjet bnet Kant; i Midten er en

broget malet Engel. Dmt. 27 Ctm.

"7 76. Fad paa Fod med ophøjet Kant, i Midten en mangefarvet

Papagøje, paa Kanten Blomster. Dmt. 28 Ctm.

2,1 77. Skaale, 2 Stkr., den ene med Amor i Begreb med at

afskyde en Pil, den anden med to til Dels nøgne

Figurer. Landskab i Baggrunden. Gul, grøn og blaa

Maling. Sandsynlig Castelli. Dmt. 13^2 Ctm.

i l 78. Apotekerkrukker, 2 Stkr., med Tud, om hvilken en

gul Vulst, og med Hank. Dekoration i Gult, Grønt,

Blaat med Blade, Blomster og Ornamenter. Foran

Vaaben og Indskrift. Majolika. H. 25 Ctm.

//O 79. Apotekerkrukke med flad Hank og Tud. Paa førstnævnte

er der paa gul Bund malet en siddende

kvindelig Figur med Stav i Haanden; paa Krukkens

blaa Bund er der i Brunt og Gult malet Harniske,

Hjelme, Trommer etc. Indskrift bag. Majolika. H.

24 Ctm.

^ 8 0 . Kande med Hank med broget malet Bygning, omgiven

af Blade og Blomster. H. 28 Ctm.

J'i 81. Kande med Hank med mangefarvede Blomster. H.

23 Ctm.

'b 82. Kande med Hank med mangefarvede Blomster. H.

23 Ctm.

11

83. Kande, hvis Udskænk er formet som et gabende Dyre-

hoved, paa hvilket foroven sidde fritstaaende Voluter.

Paa Midten Reliefornamenter. Stor Hank. Kanden

slank og af grøn glaseret Ler. Sandsynligvis arabisk.

H. 34 Ctm.

/ø 84. Vase, cylindrisk, slank og tynd, gul Bund, paa hvilken

i Reflet metallique er malet kobberfarvede Ornamenter!

spansk maurisk. Lille Revne. Dmt. foroven 7 V2,

H. 22 Ctm.

/O 85. Kande med trebladet Udskænk; Hank. Kobberfarvede

metalglindsende Ornamenter paa gul Bund. Spansk

maurisk. H. 11 Ctm.

8 6. Fade, 2 Stkr. Kobberfarvede metalglindsende Ornamenter

paa gul Bund. Dmt. I8V2 Ctm.

/3 87. Fad med en Fugl i Midten, Reflet metallique. Knækket.

Dmt. 20 Ctm.

8 8 . Vase i brændt Ler, blaamalet og med Forgyldning.

Det ophøjede Laagparti er fast og ender i en Knop.

Paa Kanten Reliefhoveder, over hvilke der ere anbragte

Muslingeskaale. Guirlander i Relief langs Siderne.

H. 37 Ctm.

12 89. Fliser, 6 Stkr., deraf de 2 Stkr. smaa og med brogede

Malinger.

Glas.

Almindelige.

o 90- Punscheglas med Hanke, 4 Stkr.

9j 0/ 7 91. Snapseglas, 8 Stkr.

3.3o 92. Vandglas med slebne Stjerner, 3 Stkr.

J2 '7f)93. Rødvinsglas, høje slebne, 3 Stkr.

94. Rødvinsglas med slebne Stjerner, 10 Stkr.

95. Rødvinsglas med slebne Stjerner, større, 11 Stkr.

96. Rødvinsglas, tynde glatte, 22 Stkr.


97. Champagneskaale, slebne, 27 Stkr.

98. ølglas, 5 Stkr.

99. Champagneglas, 10 Stkr.

100. Sherryglas, 8 Stkr.

101. Rødvinsglas, mindre, 9 Stkr.

102. Sherryglas, slebne, 11 Stkr.

103. Dessertvinglas, G Stkr.

104. Champagneglas, lave, 18 Stkr.

105. Champagneglas, høje, 7 Stkr.

106. Rødvinsglas, ældre Form, mindre, 12 Stkr.

107. Sherryglas, ældre Form, 5 Stkr.

108. Dessertvinglas, ældre Form, 7 Stkr.

109. Glas, 6 forskellige.

110. Rødvinsglas med firkantet Fod og slebne Kvadrater,

5 Stkr.

111. Champagneglas med firkantet Fod, udbuede foroven,

10 Stkr.

112. Rødvinsglas, aflange, slebne, firkantet Fod, 5 Stkr.

113. Sherryglas, 4 Stkr., slebne, forskellige.

114. Dessertvinglas, slebne, 4 Stkr.

115. Vinkande, sleben. .

116. Karafler, 2 Stkr., slebne.

117. Klukflaske med Sølvtud.

118. Klukflasker, 2 Stkr., større, nye.

119. Vinkander, 3 Stkr. (2 pressede og 1 glat).

120. Glasbeholdere til Silleristilke, firkantede, pressede, nye,

2 Stkr.

121. Blomsterglas, 1 større og 5 smaa.

122. Skylleglas, 1 Stk., med slebne Forsiringer.

123. Skylleglas, 17 Stkr., glatte, tynde med Underskaale, nye.

13

124. Karaffe med slebne Kvadrater.

125. Karaffer, 2 Stkr., til Likør, slebne.

Krystalslebue Glas.

126. Frugtskaal med rund Fod.

127. Frugtskaal, oval og med oval Fod.

128. Frugtskaal, aflang, revnet.

129. Sukkerskaal.

130. Sukkerskaal.

131. Flødekande.

132. Osteklokke med Fad.

133. Osteklokke uden Fad.

134. Osteklokke, oval Fad.

135. Fod til en Opsats.

136. Blomsterglas.

137. Flacon.

138. Theglas.

139. Plat de menage Glas, 2 Stkr.

140. Likørstel med Bakke; 1 Karaffe og 6 Glas.

141. Likørstel med Bakke; 1 Karaffe og 5 Glas.

142. Lvsmansketter, 10 Stkr., krystalslebne, forskellige.

143. Assiette, større, rund.

144. Assietter, mindre, 2 Stkr.

145. Assietter, mindre, 2 Stkr.

146. Assietter, smalle, aflange, 2 Stkr.

147. Assietter, dybe, ovale, 2 Stkr.

148. Assietter, forskellige, 2 Stkr.

149. Assietter, runde, 2 Stkr.

150. Assietter, mindre, runde, 2 Stkr.


14

151. Assiette i Muslingeform, 1 Stk.

152. Lysmansketter, 43 Stkr., forskellige.

153. Snapseglas paa liøj Stilk. Spiralsnoning.

154. Snapseglas paa liøj Stilk med rund Knop udvendig,

2 Stkr.

Ældre Glas.

155. Rømer, stor, med bred Fod. H. 27 Ctm.

156. Vinglas, 6 Stkr., paa høj Stilk, i hvilken indvendig

ere hvide Spiraler, Kanten foroven med Forsiringer.

H. 17 Ctm.

157. Vinglas, 3 Stkr., paa høj Stilk uden Forsiringer foroven,

H. 17 Ctm.

158. Vinglas, foroven udvidet, med indslebet forgyldt

Vaaben. H. 14 Ctm.

159. Vinglas med indslebet forgyldt Monogram med Krone

og Indskrift. H. 17 Ctm.

160. Vinglas med indslebet Initialer og Indskrift: »Kongens

Skaal, Vivatskraal». H. 15 Ctm.

161. Vinglas meget udbuet opefter, med indslebne Fugle.

H. 14 Ctm.

162. Vinglas med indslebne forgyldte Fugle og Indskrift.

H. 15 Ctm.

163. Vinglas med indslebet Vaaben. H. 15 Ctm.

164. Vinglas mindre, med indslebne forgyldte Blomster.

H. 13 Ctm.

165. Pokal med Frederik V’s forgyldte Initialer. H. 18 Ctm.

166. Pokal med F. A. og C. C. og med slebne Ornamenter.

H. 18 Ctm.

167. Pokal med høj riflet Stilk, buet Underdel, slebet.

H. 19 Ctm.

168. Glas, ottekantede med indslebne Bispevaabener og

D .A .L , smukke, 4 Stkr. hele, 1 lidt beskadiget.

H. 12V2 Ctm.

169. Champagneglas med bred Fod, over hvilken der sidde

5 kugleformede Udbuninger, og derefter det høje

tynde Glas. H. 58 Ctm.

170. Pokal, høj Stilk med Vulster, under Glasset Krave i

Relief og med indslebne Fugle, Slot etc. H. 21 Ctm.

171. Pokal med Laag og indslebne Forsiringer, Fugle etc.

H. 27 Ctm.

172. Pokal med Laag og indslebet dansk Vaaben, og med

Arabesker over det Hele. Bagsiden klinket. Hele.

H. 38 Ctm.

173. Pokal, høj, Blomsterindslibning. H. 37 Ctm.

174. Pokal, høj, med indslebne Figurer og Indskrift.

Laaget itu. H. 26 Ctm.

175. Pokal, høj, med indslebne Krigstrofæer. H. 38 Ctm.

176. Pokal, vaseformet med to Hanke og forgyldte indslebne

Blomster. H. 35 Ctm.

Diverse.

177. Flacon, Kop, Skaal, 3 Stkr.

178. Krone som Flacon, sleben.

179. Tallerkner, Assietter, forskellige, 4 Stkr.

180. Tallerkner, Assietter, forskellige, 4 Stkr.

Sølv.

Kjøbenhavns Mærker efter Bernhard Olsens Monografi;

Kjøbenhavnske Guldsmedmærker indtil 1800.

Kjøbenhavns Mærke = KM. (xuardeinen. Mesteren.

181. Theskeer, 6 Stkr., Skaftet lidt graveret. 6 Lod.

182. Knive, 2 Stkr., med Sølvblade; paa Skaftet en Haand

og Arm i Relief, paa Enden Reliefornamentér. 12V2 Lod.


183. Knive, 2 Stkr., med Sølvblade, Skaftet forneden glat,

men ender med en riflet Volute, paa hvilken der sidder

en opreist Løve. 10 Lod. .

184. Knive, 2 Stkr., med Sølvblade, Skaftet der forneden

er ribbet, slutter med et smukt Rokokoornament i

Relief. 10 V2 Lod.

185. Knive, 10 Stkr., med Jernblade, Sølvskaftet med

Rokokoornamenter. M. I ¥ . Een noget læderet og

Skafterne noget forskellige.

186. Gafler, 6 Stkr., Kjøbhavns Mærke 1756. Guardein:

Christopher Fabritius. Mester: Andreas Brønlund.

33 Lod.

187. Gafler, 13 Stkr., KM . Fabr. M. Jens Studsgaard.

67 Lod.

188. Gafler, 3 Stkr., KM . Fabr. M. Johan Jørgen

Schowert. 16 Lod.

189. Gafler, 6 Stkr., KM . Fabr. M. Johan Jørgen

Schowert. 30V2 Lod.

190. Gafler, 7 Stkr., KM . Fabr. M. H.S.C. eller G. 69

ukendt. 37 Lod.

191. Dessertgafler, 6 Stkr., med graverede Rokokornamenter,

forskellige Mærker. IIV 2 Lod.

192. Spiseskeer, 4 Stkr., med graverede Rokokoornamenter.

(1l^ ' 77 Fabr. M. Thomas Anders Westrup. 15V2 Lod.

193. Spiseskeer, 2 Stkr., med graverede Rokokoornamenter.

K8f L Fabr. M. W. B.? 8 Lod.

194. Spiseskeer, 2 Stkr., med graverede Rokokornamenter;

forskellige. KM. Fabr. M. W . B. ? og M T.? 7 V2 Lod.

195. Spiseskeer, 2 Stkr., med graverede Rokokoornamenter.

Mærkerne utydelige. 6 Lod.

196. Spiseskeer, 2 Stkr., med graverede Rokokoornamenter:

forskellige. KM . Fabr. M. Nicolai Jensen Lyder-

wahl og L. W .? 6 V2 Lod.

197. Sukkersker, Bladet i Muslingeform, Skaftet med Relief,

Blomster og lange flade Blade. 23/4 Lod.

198. Kageske, Bladet med Rokokoornament og gennembrudt,

Skaftet med Blomst og lange Blade i Relief.

K M. Resten utydelig. 7 V2 Lod.

199. Potageske med graverede Rokokoornamenter. KM .

Fabr. M. Niels Pihi. VU Lod.

200. Theskeer, 2 Stkr., med Rokokoforsiringer. IV 2 Lod.

201. Theskeer, 2 Stkr., - do. l 3/4 Lod.

202. Theskeer, 2 Stkr., - do. l 3/4 Lod.

203. Theskeer, 2 Stkr., - do. IV 2 Lod.

204. Theskeer, 3 Stkr., - do. l 3/4 Lod.

205. Theskeer, 2 Stkr., - do. 13/ 4 Lod.

206. Kaffeskeer i Etui, nye, 12 Stkr. 9 Lod.

207. Potageske, mindre. 6 Lod.

208. Dessertskeer, 6 Stkr. 15V2 Lod.

209. Dessertskeer, 12 Stkr. 2 2 V2 Lod.

210. Dessertgafler. M. N. B. 12 Stkr. 31 Lod.

211. Spiseske, K. M. Fabr. 3 V2 Lod.

212. Gaffel. 5 Lod.

213. Postejske. 5 Lod.

214. Syltetøjsskeer og Gafler, 4 Stkr., Skafterne forneden

ornerede. Afslutning med Englehoved. 5 V2 Lod.

215. Saltskeer, 2 Stkr.

216. Toddyskeer, 2 Stkr., med lange tynde Skafter. Afslutning

Figur og Knop. 1 Lod.

217. Sukkerbøsse, knækket Arbejde. H. 10 Ctm. 3 V2 Lod.

218. Ornamentstykke, gennembrudt. Indskrift Johan Schu-

chart. 1775.

219. Bakke, oval, Kanten svejfet; i Midten graveret to

sammenslyngede C’r med Krone over. L. 32, B.

25 Ctm. 32 Lod.


18

220. Bakke paa 4 Kuglefødder, svejfet Kant og Indskrift.

19 Ctm. i Kvadrat. 1972 Lod.

221. Tallerken, paa Kanten ophøjede Smaavulste. Det

danske Vaaben indgraveret. M. muligt Nicolai

Christensten, endvidere F og en Figur. Dmt. 25 Ctm.

3972 Lod.

222. Fad med svejfet buet Kant. KM. 1769. Fabr.

M. Christopher Jensen. Dmt. 31 Ctm. 6272 Lod.

223. Præsenterbakke med to Reliefhanke, hele Kanten

med Relief. I Bunden er ponset et Blad- og Blomstermonster.

L. 44, B. 34 Ctm. 142 Lod.

224. Saltkar, 2 Stkr., lidt aflange, forneden buede med

Spiraler, der danne Fødderne, indvendig forgyldt.

KM. 69. S? og VC 89? 8 Lod.

225. Saltkar, stort, Foden med Vulster, Kanterne brudte,

foroven Gesimsartet Udladning, indvendig forgyldt og

delt i to Dele. Mærke ukendt. H. 10 Ctm., Foden

15 Ctm. i Kvadrat. 1572 Lod.

226. Thepotte med Træhank, glat, paa Laaget som Knop

en Ananas med Blade. M. ukendt. H. 1272 Ctm.

21 Lod.

227. Thepotte, oval med Træhank og Knop, graverede

Ornamenter. KM. Fabr. H. 1572 Ctm. 26 Lod.

228. Overkop, foroven langs Kanten Muslingeornamenter.

63/i Lod.

229. Thepotte med drevne Ornamenter, Tuden et gabende

Dyrehoved, paa Laaget en liggende Løve. M.

PW . H. 21 Ctm. 34 Lod.

230. Kande paa 3 buede ornerede Ben, knækket Arbejde,

stort tilspidset Udskænk; paa Laaget en Fugl, Træhank.

H. 35 Ctm. 66 Lod.

231. Kaffekande uden Ben, omtrent som foregaaende, Elfenbenshank.

Mærke en Bro og P. P. H. 16 Ctm. 26 Lod.

232. Kande, knækket Arbejde; en Fugl paa Laaget, Træhank.

KM. 1758. C. Fabr. Mester ** ukendt. H. 13 Cmt.

9 Lod. 50

233. Kande, knækket Arbejde H. 10 Ctm. 672 Lod.

234. Flaskeskilte, 3 Stkr., med Rokokoornamenter i Relief.

235. Bakke, oval, buet og svejfet Kant; oval Fordybning i

Midten, Resten af Pladen indvendig med drevne Barok-

ornamenter. L. 20, B. 1572 Ctm. 11 Lod.

236. Tallerken, dyb, Kanten med drevne Acanthusblade i

Relief. Dmt. 20 Ctm. 9 Lod.

237. Plade med fem flade, runde Bukler. Paa den inderste

ei Kristus, og paa de fire uden om samme værende er

der di e^ et vingede Englehoveder. Mellemrummene ere

fyldte med smukke drevne Renaissanceornamenter.

Noget forgyldt. Russisk. Dmt, 25 Ctm. 13 Lod.

238. Fad med en ophøjet Roset i Midten, der udvendig har

tre Rækker tilspidsede drevne Tunger. Kanten med

højt drevne nøgne Børn og Blomster. Udmærket Arbejde.

Liibeck; cr. Midten af det XVII Aarhundrede.

M. I. M. F. Dmt. 2872 Ctm. 2372 Lod.

239. Kumme paa tre korte Ben. Slynget graveret Monogram

med Krone over, glat. Dmt. 15, H. 8 Ctm

2072 Lod.

240. Kumme paa tre korte Ben, Pendent. M. R M, mulio-t

en Odense Mester. 20 72 Lod.

241. Brændevinsskaal med Hanke. L. 10 Ctm. p / 4 Lod.

242. Brændevinsskaal med Hanke. 1 Lod.

243. Brændevinsskaal, glat med Indskrift paa Hankene

3 Lod.

244. Sukkerskaal med Hanke. Firkantet Fod, men Skaalen

rund med drevne Guirlander i Barok. Dmt. 1272,

H. 972 Ctm. K. M. 1703. M. Viol. 1672 L odf

245. Flødekande svarende i Dekoration til 234; ny. Mi-

chelsen. 11 Lod.


20

246. Bordopsats med krystalsleben Kumme. Sølvfod med

bøjede Ben og med frithængende Guirlander Kjøbenhavns

Prøvesølv. 64 Lod.

247. Lavspokal med Laag, tilhørende et slesvigsk eller holstensk

Bødkerlav, Aarstal 1682. Paa Laaget og Flaget

er graveret Bemærkning om, at Pokalen er blevet

fornyet. Der er indgraveret mange Navne af Oldermænd,

Bisiddere, Schaffere og Oldgeseller. Den runde

Fod bygger sig op til en kugleformet Udbuning, over

hvilken der sidder en lav rund Sokkel med tre gennembrudte,

frit udstaaende Ornamenter. Soklen er Basis

for en fuldrund kvindelig Figur, der med Hænderne

og paa Hovedet bærer et lignende cylindrisk Stykke,

fra hvilket tre frit udstaaende Figurer bøje sig. Derefter

kommer den vulstagtig udbuede Overdel, der saa

gaar et Stykke vertikalt, og ender med en svag Karnis-

linie. Paa Laaget, der er fladt hvælvet, staar en nøgen

mandlig Figur, der støtter den ene Haand til et Skjold,

medens den anden holder et langt Spyd. Paa Pokalen

er drevne Ornamenter, særlig mange Arabeskehoveder.

Der ere udsparede Cartoucher med indgraverede Landskaber

og Indskrifter. Højde med Figuren 48 Ctm.,

Diameter forneden 13 Ctm. Særlig smukt Stykke.

Mærke: Riga, 17. Aarhundrede. M. ACM . ukendt.

Til Lavspokalen høre ialt 32 Skilte med Aarstal

fra 1648 til 1776. Nogle af disse have smukke Re-

naissanceornamenter i Relief som Indramning om den

med Navnet forsynede Midte; de yngre have Barok-

og de yngste Rokokoornamenter i Relief. Et Skilt

har Flensborg Bys Vaaben staaende paa en Tønde.

Hele Vægten 168 Lod.

248. Døbefad, dybt, indvendig med drevne Guirlander,

fæstede til Rosetter, hvorved der dannes flere Afdelinger.

I Midten J. H. S. Dmt. 30 Ctm., H. 9 Ctm.

85 Lod,

249. Kalk, delvis forgyldt. Paa den smukt drevne Fod ere

paaskruede tre støbte, frit opretstaaende vingede Engle-

Hoveder. Paa Mellemstykket en Knop med tre Ho-


21

veder. Under Kuppa er der anbragt et gennembrudt

Ornament med vingede Englehoveder samt Kors, Stige

m. m. H. 26 Ctm. 3872 Lod.

“f* 250. Kalk, gotisk, delvis forgyldt. Foden er i Sexpas udefter

afrundet og paa Rundingernes Kanter trekantede

4 Forsiringer. Paa Foden Kristi Korsfæstelse i Relief.

Knoppen paa Mellemstykket med seks meget frem-

staaende Rhomboider. Hertil Paténe med indgraveret

IH S og et Kors Mærke paa sidste en Lilje og en

Hammer. Kalkens H. I 8 V2 Ctm., tilsm. 28 Lod.

l

*

f

251. Pokal med højt Laag, paa hvilket der sidder en Dobbeltørn.

Buklefafon, Mellemstykket dannes af en

Vase, fra hvilken der udgaa tre fritstaaende gennembrudte

Bøjler; overalt drevne Rokokoornamenter.

H. ialt 30 Ctm. 25 Lod.

252. Lavspokal, der har tilhørt et Murerlav. Stor rund

Fod med Profileringer. Mellemstykket vaseformet

opbygget med lange Akanthusblade. Stor smuk

formet Overdel med højt Laag, paa hvilket der staar

en fuldrund Figur i romersk Dragt, med venstre

Haand holdende et Spyd og med højre et Skjold,

paa hvilket der er Mureremblemer. Mange graverede

Indskrifter. Hoveddekorationen, der gaar over alle

Profileringer, ere højt drevne, aflange Ribber, enkelte

Halvkuglerækker og smukke Fladornamenter. Delvis

forgyldt. Aarstal 1776. Stort smukt Stykke. Mærke:

Dobbeltørn med Stjerne over, sandsyndligvis Liibeck.

Mestermærke: En langbenet Fugl med HS. ukendt.

H. med Figur 70 Ctm. 213 Lod.

253. Krus, cylindrisk og med Kuglefødder, over hvilke der

sidde Fuglekløer. Laagaabneren er en frit staaende

Løve; Korpus glat, Laaget med Graveringer og en

brunsvigsk Mønt fra 1617. Dmt. 11 Ctm., H. 14 Ctm.

42 Lod^

254. Krus, cylindrisk, delvis forgyldt. Tøndeform med

omløbende Baand. Paa Hanken sidder udefter en


^ Is.OT,

22

Række Halvkugler. Drejet Knop paa Laaget. Dmt. 1 1 ,

H. 13 Ctm. 46 Lod.

255. Krus, cylindrisk, helt forgyldt, meget lille, glat med

Graveringer; Kuglefødder, over hvilke der sidde Re­

liefornamenter. Laagaabneren bestaar af to Kugler.

Aarstal 1682. Mærke W, muligt Breslau. M. D W

ukendt. Dmt. 5Va, H. 7 Ctm. 8 V2 Lod.

256. Bakke med ophojede Bukler paa Kanten, af hvilke

hver anden er orneret. Dmt. 19V2 Ctm. 8 Lod.

257. Ornamentstykke, gennembrudt. I Midten den pavelige

Tiara med Attributter og omgiven af fire vingede

Englelioveder. Paa rodt Fløjl. L. 25 Vs, B. 18 Ctm.

12Vs Lod.

258. Reliefstykke, en Helgen med Landskab i Baggrunden.

Fløjlsramme, paa hvilken der sidder et lille gennembrudt

Stykke med Dobbeltorn. L. 20, B. 15 Ctm.

259. Annanasbæger uden Fod. Niirnberg. M. O B ? eller

CB. da Caspar Beutmuller 1612. Dmt. 7, H. 6 Cmt.

7Vs Lod.

260. Bæger med drevne Blomstergrupper, der udgaa fra

Underkanten. I Midten et Vaaben. Indskrift. M.

IF . Øverste Dmt. 9 x/2, H. 11 Vs Ctm. 9 ^ /4 Lod.

261. Bæger paa tre Kuglefødder og med drevne Blomster.

Indskrift og 1665. Niirnberg. Mestermærket: et Hus,

muligt Peter Baumann. 5:Vé Lod.

262. Lysestager, 2 Stkr. Stor rund ophøjet Fod, over

hvilken en bred Krave. Piben er snoet. Overalt inddrevne

Blomster og Ornamenter. Dmt. forneden 15,-

H. 21 Ctm. 45 Lod.

263. Bæger paa rund Fod, Overdelen er ottekantet med

smukke ponsede Ornamenter. Hebræisk Indskrift; hel

forgyldt. Niirnberg. M. ATH ukendt. 7 Lod.

264. K ru s, cylindrisk med bred orneret Fodrand og lignende

Laag, der mangler Knop. Buet Hank. Siden

er dobbelt. Den udvendige Tykkelse er forsiret med

højt drevne nøgne Børn, der lege og samle Frugter

fra Træerne. Delvis forgyldt. Fodens Dmt. 20 Ctm.,

øverste Dmt. 14V2, H. 20 Ctm. Mærke Halle. 17.

* Aarhundrede. M. R R ukendt. 107 Lod.

265. Krus, cylindrisk, glat, med tre ovale Fødder, formede

! som Frugter, over disse Reliefornamenter. Glat Hank.

Laaget med en Krans af Reliefblomster. Mærke I’ZB

ukendt. Dmt. 11 Vs, H. 14Vs Ctm. 45 Lod.

23

266. Krus; Laaget og Siderne med drevne Blomster, paa

første en Kugle; buet Hank, delvis forgyldt. Augs-

burg. Mester ukendt. 22V2 Lod.

267. Bæger paa hoj F o d , Buklefacon. Mellemstykket

dannes af en vinget Engel med en Krans i Haanden.

* Punkterede Forsiringer. Delvis forgyldt. Intet Laag.

Mærke: Niirnberg og M P. Dmt. 7, H. 19 Ctm.

73/ 4 Lod.

268. Kalk. Fra Fodpladen udgaar seks halvcirkelformede

4 . Rundinger. Mellemstykket, der er sekskantet, har

en stor K nop, paa hvilken der ere anbragte Engle-

hoveder i Relief. Kuppa er noget æggeformet. Paa

Foden indgraveret P W og 99, modsat et Kors paa

en Mur. Under Foden staar P P Jesuiten. Mærke

ukendt. H. 2 6 V2 Ctm. 38 Lod.

4* 269. Kalk med rund Fod, paa hvilken der er seks Inddelinger

med drevne Arabesker. Paa Mellemstykket

stor rund Knop med Forsiringer. Under Kuppa seks

lange udbuede Bladstykker. H. 24 Ctm. 29V2 Lod.


4*

270. Kalk med rund Fod, der er formet som en Tragt

med Spidsen opad og med en takket Kant. Stor

Knop paa Mellemstykket med seks udadgaaende

Rhomboider. Kuppa Tragtform ', delvis forgyldt.

Fodens Dmt. 13, H. I 8 V2 Ctm. 20V* Lod.

271. Skeer, 2 Stk., ovale med graverede Blomster.

272. Ske, rundlig, med graverede Blomster.

273. Ske, med lige Skaft og graverede Blomster. K M

1663. M. Niels Enevoldsen.


274. Ske med Graveringer.

275. Ske. Skaftet forneden rundt, foroven fladt med indridsede

Bogstaver.

276. Ske med fladt Skaft, lidt graveret.

277. S k e, i hvilken der er graveret en vinget Love.

Skaftet rundt, afsluttende med en Haand og med

Graveringer. Indskrift E D OG DRICK GYD

ICKE: FOR GIT. A. T. S. B. G. D.

278. Ske, rundlig, noget forgyldt, med Graveringer, Indskrifter

og Aarstallet 1586. K ort, snoet Skaft, der

ender i en op efter udvidet Kvadrat (Krone), paa

hvilket opstaaende Spidser, Kors og Smaaringe.

279. Ske. Skaftet som foregaaende med Krone.

280. Ske, rund, med kort snoet Skaft, smuk reliefdannet

Krone foroven med Spidser og Kors.

281. Ske, tildels forgyldt, indvendig graverede Renaissance-

ornamenter. Skaftet forsiret, endende med et Engle-

hoved. Mester muligt Caspar Beutmiiller, Niirnberg.

282. Ske, stor, rund med fladt Skaft, med Tværstriber og

Kugleending; tildels forgyldt. Mærke: Christiansstad.

M. GTR.

283. Ske, langagtig, kort Skaft med Reliefhoved forneden,

kronet Afslutning med Kors.

284. Ske, snoet, kronet Skaft, tildels forgyldt. Muligt

Luneborg.

285. Ske, glat Skaft med en Knop foroven, forneden et

Dyrehoved.

286. Ske, oval, Skaftet er forneden rundt og riflet, foroven

udfladet med Indskrift og 1623.

287. Ske med forneden flad, foroven snoet Skaft og med

Gravering, afsluttende med en Kugle.

288. Ske, rund med Graveringer, snoet Skaft med kronet

Afslutning, Kors og Ringe.

289. Ske, snoet Skaft endende med en Kugle.

25

290. Ske, aflang og med rundt, smukt forsiret Skaft, der

ender med et Englehoved. Indskrift og 1717.

291. Ske, rund, med snoet Skaft, der ender i en smuk

forsiret Kugle med Reliefblad foroven og forneden.

KM. M. Mathias Hansen. Før 1690.

292. Ske, oval, med smukt orneret Skaft, der afsluttes

med et Englehoved. Initialer og 1717.

293. Ske, oval, med kort, bredt, fladt, gennembrudt Skaft

med Ringe foroven. Mærke: tre Kroner.

294. Ske som foregaaende.

295. Ske med rundt, kort, fladt Skaft, der ender i et

Englehoved. Mærke: et Anker med en oprejst Løve

paa højre Side og LM. Ukendt.

296. Ske, rund, med fladt Skaft, der ender med en Kugle

med Ringe. Christiansstad. M. GR ukendt.

297. Ske med kort Skaft, der ender med en Krone med

Kors og Ringe.

298. Bæger med hjerteformede drevne Forsiringer og paa

tre Kugler. Augsborg. Mestermærke utydeligt.

Dmt. 8 V2, H. 1 1 Ctm. IIV 2 Lod.

299. Bæger, foroven udvidet og med dobbelte tilspidsede

Forsiringer paa den høje Fod. Foroven smukke Re-

naissancegraveringer. Indskrift og 1640. Bomærke:

et Skjold, ukendt. Dmt. forneden 5, foroven 7 V2,

H. lo' Ctm. 7V2 Lod.

300. Bæger paa tre Kugler og med drevne Rokokkoorna-

menter. Mærke: CB. Dmt. 8 V2, H. 9 V2 Ctm. 6 V2

Lod.

301. Bæger paa tre Kugler. Paa Siden, i Relief tre

romerske Kejsere og i Mellemrummene Frugt- og

Bladpartier; delvis forgyldt. Niirnberg. Mester ukendt.

8 Lod.

302. Plade med en godt dreven kvindelig Figur, Brystbillede:

Maria Stuart? Dmt. 9 Ctm.


26

303. Plade, Kanten med drevne Englefigurer i Arabesker.

Dmt. 8 V2 Ctm.

304. Brændevinsskaal med kugleformede Udbuninger og

to horizontale gennembrudte Hanke. Mærke ukendt.

5 Lod.

305. Brændevinsskaal, glat med liorizontale, gennembrudte

Hanke. Mærke ukendt. Dmt. I 2 V2 Ctm. 10 Lod.

306. Krone med en Ring forneden, der har Rokokoorna-

menter i Relief, og med bagliggende forgyldt Ring;

opadgaaende Spidser, fra hvilke seks forgyldte, paa

Bagbenene staaende Lover ere anbragte, hvis Forben

ende i Bojler, der bære Overdelen. Sidste med Lam-

berequins og Spidser. Foroven en stor Knop. Dmt.

IOV2, H. 21 Ctm. 38 Lod.

307. Krone til en Madonnaligur og med Bojler foroven,

der afsluttes med en Kugle med Kors. Med mange

indfattede farvede Glas. Delvis forgyldt. Dmt. 8 V2,

H. 13 Ctm. 14Va Lod.

308. Krone med gennembrudt Ring, fire Bojler med Reliefforsiringer,

endende med et Kors. Dmt. 5, H. 16 Ctm.

7 l/2 Lod.

309. Krone, hel forgyldt, omtrent som foregaaende. Dmt.

4V2, H. 11 Ctm. 6 V2 Lod.

310. K rone, delvis forgyldt, omtrent som foregaaende.

Dmt. 6 , H. 9 Ctm. 6 Lod.

311. K rone, delvis forgyldt, omtrent som foregaaende.

Dmt. 4 Va, H. 12 Ctm. 5 Lod.

312. Krone, ringformet, uden ovre Lukke, smukt dreven.

Dmt. forneden 7 V2, H. 6 Ctm. 6 Lod.

313. Krone, foroven med tre Buer og en med Stjerner

besat Bojle. Dmt. 3 l/2, H. 6 V2 Ctm. 3 Lod.

314. Krone, rund, aaben. Dmt. 3, H. 4 Ctm. IV 4 Lod.

315. Krone med Bojler. Dmt. 3, H. 5 Ctm. IV 4 Lod.

316. Krone aaben. Dmt. 2V2, H. 2 Ctm. V2 Lod.

317. Krone. Dmt. 2, H. 4 Ctm. 1 Lod.

318. Septer, tildels forgyldt, endende med en Krone.

L. 23 Ctm. 3V2 Lod.

319. Tang med Ornamenter. 2 l/a Lod.

320. Smykke, orientalsk med Kæde af Bjergkrystal.

321. Tumling med Rokokoornamenter. Dmt. 6 Ctm.

322. Tumling med hjerteformede flade Ornamenter. Dmt.

5 Ctm.

323. Tumling med drevne Ornamenter. Dmt. 4V2 Ctm.

324. Tumling med graverede Forsiringer. Mont i Bunden.

Dmt. 472 Ctm.

325. Tumling, ribbet, med Mønt i Bunden. Dmt. 4 V2

Ctm.

326. Tumling med runde Flader. Dmt. 5 Ctm.

327. Kop, kantet og ribbet. H. 3 V2 Ctm.

328. Kop med Rokokoforsiringer. H. 2xk Ctm.

329. Kop med Rokokoforsiringer. H. 3 Ctm.

330. Spadserestok, Spanskror med Rokoko-Sølvknap.

331. Spadserestok, Spanskror med Bronceknap, paa hvilken

smaa Sølv-Brystbilleder sidde.

332. Helgenbillede, ovalt. L. 8 Ctm.

333. Medaille, Madonna.

334. Diverse.

335. Skrivemappe med fire Solvfiligranshjorner.

336. Album af rødt Flojl med Silke indvending. Paa den

ene Side Sølvbeslag med fire Hjørner og et Midtestykke,

Yaaben og Englehoveder i højt Relief.

337. Lavspokal af Tin. senere forgyldt. Den har tilhørt

Smedesvendene i Aarhus. Aarstal 1757. Fodderne

dannes af tre Lover, derefter tyndt Mellemstykke

med bred Overdel. Laag med en fritstaaende Figur


y

I

28

med Flag i Haanden. Hertil 20 Sølvskilte, mest

med Graveringer og Navne; de gaa fra 1734 til

1761.

Guld, Smykker m. m.

338. Krone til H aarpynt, forsiret med kulørte og hvide

Stene, indfattede i Sølv.

339. Sløjfe af hvide Stene, indfattede i Sølv.

340. Lommeuhr.

341. Guld-Urkæde. 5 V2 Lod.

342. Slipsnaal i Hesteskoform med indfattede Turkiser og

smaa Diamanter.

343. Slipsnaal med en ægte Perle og smaa Diamanter.

344. Slipsnaal med en ægte Perle og smaa Diamanter.

345. Kraveknap med en ægte Perle og smaa Diamanter.

346. Kraveknapper, 3 Stk., med ægte Perler.

347. Signet, Bjergkrystal, Kraveknapper af Guld, 3 Stkr.

348. Fingerring af Guld.

349. Fingerring af Guld, gennembrudt Indskrift og 1798.

350. Fingerring af Guld, glat.

351. Fingerring af Guld med en stor Turkise.

352. Fingerring af Guld med en Gemme.

353. Signetring af Guld med en grøn Sten.

354. Fingerring med en blaa Plade.

355. Dannebrogskors, lille.

356. Ærmeknapper, forskellige, 5 Par.

357. Halsbaand, Dele af et, emailleret. Een Knap og et

lille Smykke.

358. Æske med smaa Gemmer, Kamér, Mosaiker etc.

359. Æske med Forskelligt.

360. Æske med Forskelligt.

361. Pengepung, hæklet, med Diverse.

362. Broche med Stene og en Kamé i forgyldt Sølvindfatning.

363. Naale, 2 Stkr., af Guld.

364. Naale, 2 Stkr., af Sølv.

365. Naal af Guld med en Kamé.

366. Naal med et Løvehoved.

367. Naal med M ønt med Guldindfatning.

368. Naal med en Gemme med Guldindfatning.

369. Naal af Guld.

Porcelain.

Orientalsk.

370. Fo’s Hunde i Hvidt, opretstaaende, 2 Stkr. H. 34 Ctm.

371. Dyr, 2 Stkr., gule, fantastiske, liggende. L. 22 Ctm.

372. Høns, 4 Stkr., smaa, brogede, med Dæksel; et itu.

373. Figurer, 2 Stkr., med blaa Kapper. H. 19 Ctm.

374. Figurer, 2 Stkr., Seladongrønne. H. 19 Ctm.

375. Fodstykker, 2 Stkr., til Opsatser, Træstamme med to

nøgne Drenge. H. 30 Ctm.

376. Vaser, 2 Stkr., cylindriske, gule med hvide Blomster

og Drager. Dtm. 5, H. 21 Ctm.

377. Vaser, 2 Stkr., foroven udbuet. Blaa malede Træer

og Blade. 1 lidt besk. H. 19 Ctm.

378. Flasker, 2 Stkr., Blaa Maling med Landskaber og

Træer. H. 24 Ctm.

379. Flaske med bredt Understykke, der opefter helt tilspidses

og dækkes med et Metalhylster. Smukke

lyseblaa malede Forsiringer.


30

380. Kande med lang Tud og Hank, blaamalet, besk.

H. 26 Ctm.

r , 381. Vaser, 2 Stkr., foroven udbuede, med Laag. Dækkede

med bl aa Maling, lidt forskellige. Dmt. 20, H.

42 Ctm.

382. Vaser, 2 Stkr., med Laag, glatte, udbuede opefter.

Blaa Maling over det Hele, besk. Dmt. 17, H.

38 Ctm.

383. Vase, uden Laag, blaamalet.

384. Vase, udbuet, med Laag, paa hvilket en Løve. Sort

Bund, paa hvilken der er malet brogede Sommerfugle,

Blomster og Blade; godt Stykke, lidt besk. Dmt. 19.

H. 46 Ctm.

385. Vase med Laag. Morkeblaa Bund med forgyldte Forsiringer.

Dmt. 13, H. 42 Ctm.

386. Vase, blaa med gule Baand. Dmt. forneden 20, H.

60 Ctm.

387. Vaser, 2 Stkr., med gule og brune Inddelinger.

Emaille. H. 34 Ctm.

388. Terrin, rund, med Fad, der er revnet. Paa Laaget

en Frugt. Blaamaling med Blomster. Dmt. af Ter­

rinen 30 Ctm.

389. Frugtkurv med 2 Hanke og Fad, ovalt, gennembrudt,

med blaa Maling; i Bunden Landskab. L.24, B. 21 Ctm.

390. Terrin uden Fad, oval. Reliefblomst paa Laaget og

med Forgyldninger. L. 24 Ctm.

391. Punscheboller, 2 Stkr., med blaa og mangefarvet

Maling, med Træsokler, besk. Dmt. c. 25 Ctm.

392. Punscheboller, 2 Stkr., med blaa og mangefarvet

Maling, med Træsokler, besk. Dmt. 25 Ctm.

393. Blad med opbojet Kant og med en Hank, grønt og

lividt med røde Aarer. L. 33 Ctm.

394. Tallerken med kulørt Vaaben i Midten og smuk,

broget malet Kant. 23 Ctm.

31

395. Tallerkener, 2 Stkr., ottekantede, Sorte Konturmalinger,

Kanten med Guldornamenter, ellers blaa og

sort Maling; gode. Dmt. 21 Ctm.

396. Kummer, 2 Stkr., brune med Forgyldning, kulørt

Kant. Dmt. IOV2 Ctm.

397. Fade, 3 Stkr., ovale, med svejfet Kant, store blaa

Blomster.

398. Fade, 3 Stkr., mørkeblaa Blomster, besk. Dmt.

36 Ctm.

399. Tallerkener, 4 Stk., blaa Maling, een besk. Dmt,

25 Ctm.

400. Tallerkener, 9 Stkr., med blaamalede Landskaber.

Dmt. 24 Ctm.

401. Tallerkener, 6 Stkr., med sort Konturtegning og

Vaaben, noget Forgyldning, besk.

402. Tallerkener, 3 Stkr., gennembrudt Kant, broget malede

Blomsterguirlander. Dmt. 23 Ctm.

403. Tallerkener, 1 blaa og 3 kulørt malede, besk. Dmt.

c. 22 Ctm.

404. Kummer, 7 Stkr., blaamalede. Dmt. 14 Ctm.

405. Kummer, 4 Stkr., blaamalede. Dmt. 16 Ctm.

406. Dejeuner, 3 Kander, 5 Par Kopper, hvid med mørke

Ovaler, i hvilke er malet Vaser, lidt Forgyldning.

407. Cremekopper, 7 Stkr., blaamalede.

408. Kopper, 5 Stkr. Over-, 2 Stkr. Underkopper.

409. Kopper, 3 Par, blaamalede, forskellige.

410. Kande, Peberbøsse, 2 Saltkar, ialt 4 Stkr.

411. Thedaaser, 2 Stkr.

412. Tallerkener, Assietter, 6 Stkr.

413. Thepotter, smaa, 3 Stkr.

414. Diverse Smaating, 7 Stkr.

415. Diverse Smaating, 7 Stkr.


32

416. Tallerkener, 7 Stkr., broget malede.

417. Tallerkener, 4 Stkr., blaa med Landskaber.

418. Tallerkener, 4 Stkr., sort kontureret med Figurer.

419. Tallerkener, 2 Stkr., kantede, med Medaillons og

Landskaber.

420. Kumme dyb og en Sauceskaal, 2 Stkr., blaamalede.

421. Skaal med Bæger.

422. Thepotte, Vase, Saltkar, 3 Stkr.

Europæisk.

423. Orientaler i rig Dragt, ledsaget af en, sort turbanklædt

Tjener. Gruppe paa rundt Fodstykke. H. 18

Ctm. GI. kbh. Pore.

424. Orientalerinde, rigt klædt, ledsaget af en turbanklædt

Negerinde. H. 18 Ctm. GI. kbh. Pore.' Pendent til

forrige Nummer.

425. T yrk, en u n g , broget malet. H. 13 Dtm. GI.

kbh. Pore.

426. Sømand med Tov i Haanden (Normandsdalen). H. 23

Ctm. GI. kbh. Pore. Rest.

427. Bjergmand, uden Mærke? H. 21 Ctm.

428. Gruppe: Afrika fremstillet som en siddende Negerinde,

der holder en Slange. Ved Siden en liggende

Love. Rest. H. 29 Ctm. GI. kbh. Pore.

429. Figur, en kvindelig, staaende ved et Monument, paa

hvilket der er Indskrift. H. 19 Ctm. GI. kbh. Pore.

430. Søjle i monumental Form med Tavler og Guirlander.

Hvid med røde Striber, Forgyldning. -Øverst en

Krigerbuste med Hjelm; polychrom. H. 53 Ctm.

431. Frugtkurv, aflang, gennembrudt og med Hanke.

Trappeformet Sokkel. Paa Længdesiden et Ornament

med Medaillon: «Hercules» og «Omphale». Paa

Trinene sidde to Figurer: «Mars» og «Minerva»

H. 37 Ctm. GI. kbh. P.

33

432. Gruppe, allegorisk, mangefarvet, staaende paa en tresidet

Piedestal. H. 42 Ctm. GI. Berl. P.

433. Figur, kvindelig, der holder en Fugl. Med Fodstykke

og Rokokoornament. H. 26 Ctm. GI. Berl. P.

434. Buste i Imperatordragt, staaende paa en rund canne-

leret Piedestal (Kejser Josef den II?) H. 32 Ctm.

GI. Wiener Bisquit.

435. Tyrk i stribet, brogetmalet Dragt. GI. Figur uden

Mærke. H. 15 Ctm.

436. Figur, kulørt (Styrken). GI. sachs. P.

437. Blomsterpotte, lille. GI. sachs. P.

438. Amorin. Hvidt sachs. P.

439. Figur med Scepter og Krone. Hvidt sachs P.

440. Figurer, 2 smaa, hvide; besk.

441. Figurer, 3, malede.

442. Røgelsekar i Rokokostil med Guirlander. Paa Laaget

en Rose. Rudolstadt. H. 17 Ctm.

443. Toiletæske i Form af en Pære, omgivet af Blomster.

Sachs. P.

444. Skaal med Laag, dekoreret med Blomster i vredne

Baand paa gul Grund. H. 10, Dmt. 15 Cmt. Sachs.

P. (Marcolini).

445. Vase, fransk, med mørkegrøn Grundfarve, samt forgyldt

og forsølvet Ornamentik. Paa den ene Side et

stort, rundt, hvidt Felt. H. 94, Dmt. 40 Ctm.

446. Jardinierer, 2 Stkr., halvrunde, malede og forgyldte,

med Aabninger foroven til Blomster. Paa Forsiden

Landskaber fra Egnen ved Canterbury og Worsley.

Engl. Fabrikat. H. 15, L. 19 Ctm.

447. Thedaaser, 2 Stkr., dekorerede med Fugle og Insekter.

GI. kbh. P.

448. Crémekop med Laag, dekoreret med Blomster. GI.

kbh. P.

3


jl*do

34

449. Assiet og en Skaal, dekorerede med Fugle. 2 Stkr.

GI. kbh. P.

450. Tallerken med gennembrudt Rand, kbh. P. og 2 Géle-

kopper. 3 Stkr.

451. Assiet og 2 smaa Skeer med Dekoration. 3 Stkr.

452. Æsker, 2 Stkr., i Form af liggende Væddere.

453. Dejeuner, udfort for Konferentsraad D. Monrad i 1788,

best. af 1 Cliokoladekande, 2 Kaffekander, 1 Thepotte

Flødekande og Skylleskaal, 18 Par halvkugleformede

Kopper og 5 Assietter, ialt 47 Stkr., — hvert Par

Kopper regnet som 2 Stkr. Hanke mangle paa 2

Kopper. Dette Stel, der viser omtrent alt, livad

Kjøbenhavns Porcelainsfabrik da var istand til at

male, hører til det Bedste, der er udført af samme.

Paa Kopperne og de fleste øvrige Stykkers Overkant

er der lagt en bred Stribe af Bleu Royal, i

hvilken der, stadig varieret, er indlagt forgyldt Ornamentik.

Dekorationerne bestaa ellers af Blomster,

Attrapper i Graat, Interieurs, Landskaber med Figurer,

huslige Scener, Silhouetter, og som særligt udmærket

malet forskellige Dyr, alt polychromt.

Omtales af Karl Madsen i Tidsskriftet for Kunst­

industri 1893, 3 die Hæfte.

4 5 4 K opper, 6 P a r , dekorerede med Blomsterkurve i

Landskab. (1 Par besk.) GI. kbh. P.

455. Kopper, 1 Par, med Guirlander om Kanten. Paa

Overkoppen et S sammensat af Blomster. GI. kbh. P.

456. Kopper, 1. Par, cylindriske, med Blomsterdekorationer

og forgyldt Ornamentering. GI. kbh. P.

457. Kopper, 1 P ar, cylindriske, med lyseblaa Grund og

Guldornamentering. Paa Midten et Felt med Frugter

og Blomster; besk. Med Sévres Mærke.

458. Dejeuner, best. af 1 Chokolade- og 1 Kaffekande, 1

Thepotte, Sukkerskaal, Thedaase, Skylleskaal og 15

Par Kopper, ialt 36 Stykker. Stellet, der sandsynlig-

35

vis er fra Amstel i Amsterdam, er dekoreret med

Ryttere og andre Figurer med landskabelig Baggrund.

Særlig fremtrædende ere mange Figurers rødbrunlige

Klæder. Kanterne ere med røde Streger, over hvilke

den grønt malede Kant kommer.

459. Bakke, oval, med Blomsterdekoration. Kbh. P.

460. Tallerkener, 6 Stkr., med store kulørte Buketter i

Bunden, og Strøblomster om Kanten. GI. kbh. P.

461. Dessert Tallerkener, 18 Stkr., med mørkviolet, orneret

Kant og dito Blomster. GI. kbh. P.

462. Tallerkener, 12 Stkr., hvide, med svejfet Kant, 2 dito

med tunget Kant, 1 dito Fad, 15 Stkr. Kbh. P.

463. Tallerkener, 6 Stkr., muschelmalede og med gennembrudt,

flettet Kant.

464. Frugtkurv med en gennembrudt Kant og en Tallerken

med gennembrudt Kant. Kanten med Farver og

Guld, i Midten en i en Sløjfe ophængt, sepiafarvet

Medaillon, hvori en Vase; ialt 2 Stkr. GI. Fiirsten-

berg P.

465. Fad, rundt, og 12 Tallerkener, dekorerede som forrige

Nummer. 13 Stkr. GI. Fiirstenberg P.

466. Fad med store Blomster og Insekter. Dmt. 30 Ctm.

Meissen, Marcolini.

} 467. F ad , broget, stor Blomst i M idten, Strøblomster,

Insekter. 27 Ctm. GI Meissen. Sværdmærke.

n j) 468. Fad, broget malet, med Tulipan i Midten, paa hvilken

en Oldenborre m. m. Dmt. 28 Ctm. Meissen. Sværdmærke.

469. Isklokke, gennembrudt, med Fad. Overdelen i Bikubeform

med Ribber, og Blade med tuschfarvet Dekoration.

H. 28 Ctm. Kbh. P.

470. Isklokke. Blaamalet, smukt Mønster, men beskadiget.

H. 28 Ctm. Kbh. P. Fadet hører ikke til.

471. Frugtkurve, 2 Stkr., aflange, med gennembrudt Fletning

og blaa Dekoration. L. 22 Ctm.

3 *


36

472. Bordopsats, blaamalet i Form af et Palmetræ, ved

hvis Fod der staa to smaa Drenge. Kbh. P.

473. Assietter, 6 Stkr., runde, med D. M. Kong Christian

IX’s og Dronning Louises kronede Navnechiffer. Udførte

til Erindring om D. M. Guldbryllupsfest; separeres.

Dmt. 18 Ctm. Kbh. P.

474. Bakke, oval med svejfet Kant, muschelmalet. Kbh. P.

475. Tallerkener, 12 Stkr., med Blondekant, muschelmalede.

Kbh. P.

476. Tallerkener, 18 Stkr., flade, muschelmalede. Kbh. P.

477. Tallerkener, 18 Stkr., dybe, do. Do.

478. Terriner, een rund, een oval, 2 Stkr., muschelmalede.

Kbh. P.

479. Yinkøler, muschelmalede. Kbh. P.

480. Flasker, 2 Stkr., do. Do.

481. Assietter, 3 Stkr., trekantede, blaablomstret. Kbh. P.

482. Assietter, 2 Stkr., runde, do. Do.

483. Assietter, 2 Stkr., do. do. , beskad.

Kbh. P.

484. Dessert-Tallerkener, 6 Stkr., blaablomstret. Kbh. P.

485. Dessert-Tallerkener, 20 Stkr., muschelmalet Fajance.

486.

487.

Bakke, svejfet og med Hanke, blaablomstret. Sachs. P.

Et større og 3 mindre, svejfede Fade, 4 Stkr., blaablomstret.

Sachs. P.

Assiet, rund og een bladformet Do., een lille Do.,

3 Stkr., blaablomstret. Sachs. P.

Sauceskaale, 2 Stkr., blaablomstrede. Sachs. P.

Tallerkener, 21 Stkr., flade, do. Do.

Ialt 31 Stkr.

Tallerkener, 11 Stkr., flade. Hvidt Porcelain med

forgyldt Kant.

Dessert-Tallerkener, 12 Stkr. Hvidt Porcelain med

forgyldt Kant.

Fade, eet rundt og to ovale, 3 Stkr. Hvidt Porcelain

med forgyldt Kant. Ialt 26 Stk.

r

i

Vi

488. Fajanceskaale med Laag, 2 Stkr., runde.

37

489. Vinkøler med Hanke. Kbh. P.

490. Frugtskaal. Kbh. P.

491. Kopper, 4 Par, muschelmalede. Kbh. P.

492. Kopper, 10 Par, do. Do.

493. Kopper, 2 Par, forgyldte og dekorerede.

494. Kopper, 1 Par, do do do ,

495. Kopper, 5 Par, forskellige.

Møbler, Paneler, udskaarne Figurer og

Træsager.

(Maalene ere tagne udvendig paa Gesimserne.)

496. Kiste, foran snoede Søjler med mellemliggende Rect-

angler; paa Midten ottekantet Fylding, som springer

langt frem; sorte Lister og Springlister. Kuglefødder.

Glat Laag, fortinnet Beslag. Egetræ med Finering.

Midten af det 18de Aarhundrede. L. 130,

H. 83 Ctm.

497. Opsats i samme Stil, med 4 snoede Halvsøjler paa

Siderne; en fremstaaende Ottekant i Midten, samt

Sideornamenter i Relief. Foroven Bekroning med

tre nøgne Drenge, holdende Guirlander. Egetræs

Finering. Gesimsmaal: L. 111, H. ialt 104 Ctm.

498. Buffet, sammensat af gamle Stykker, med to Døre,

over hvilke to Skuffer. Foran tre langt udladende,

brede Karyatider. Fyldinger med Opstandelsen og

Fodvaskningen. Egetræ. L. 166, H. 91 Ctm.

499. Skab med et gennemgaaende lavt Sokkelparti, paa

^ hvilket som Bærere ere anbragte to fritstaaende

Figurer. Bagklædningen med Indlægninger og ud-

skaarne Fyldinger. Dernæst et Mellemstykke med

Klap, der indtager omtrent hele Breden. Ved Siden


38

heraf er der meget fremtrædende udskaarne kvindelige

Hoveder med Ornamenter etc.

Paa Klappen er der udskaarne Randforsiringer, i

hvilke Kain og Abel m. m. Det næste Parti, der

har to udskaarne Døre med Bebudelsen og Daaben

og i Midten en Niche med Figur, træder noget tilbage

og giver foran Plads for to til Dels nøgne Drenge

og to snoede Søjler, der bære Gesimsen. Denne med

Orneringer og Bøjler med udskaaarne Hoveder.

Enderne ligeledes med Fyldinger og Lisener. Egetræ.

Smukt Stykke. L. 172, H. 200 Ctm.

500. Sofa med gennembrudt Bagvæg, i hvilken drejede

Balustre. Overdelen rigt udskaaren i Eelief. Sædet

med snoede Ben og Kryds. Haardt Træ. Rødt Betræk.

L. 119, H. 108 Ctm.

501. Bord, portugisisk, med 3 Skuffer. Benene ere drejede

med Ringe, der udvides opefter til en større Diameter.

Forneden fra Ben til Ben lignende drejede Stykker.

Palisander? L. 130, H. 58 Ctm.

502. Skab paa 4 Ben, aaben forneden og med Sokkel.

Derefter 2 Skuffer med Indskrift; saa 2 aflange

Døre, indlagte med gule og brune Stjerner. Gesims.

Indvendig et Skab og 14 Skuffer. Udvendig udskaarne

Fladornamenter, der ere forgyldte paa rød Bund.

Egetræ. L. 103, H. 156 Ctm.

tl(é 503. Stol med firkantet, polstret Ryg, udskaarne snoede

Ben og Mellemstykker. Gammelt Gobelinsbetræk

med Blomster; tykke, grønne Silkefrynser.

504. Stol som foregaaende.

505. Stol som foregaaende.

506. Lænestol, saakaldt Kardinalstol, med høj, tæt Ryg,

fra hvilken udgaar to udskaarne, forgyldte Endeornamenter.

Stor Læne. Betræk med gammelt opskaaret

Silkefløjl, med et lille broderet Yaaben, og svære,

brede, italienske Silkefrynser. Ryggens Højde 114,

B. 64 Ctm.

*

507. Lænestol med tæt Bagryg, udskaaren, og betrukket

med rødt Fløjl, besat med røde Silkefrynser. H. 116,

B. 57 Ctm.

Y 508. Stol med høj, polstret Ryg. Foran forneden udskaaret

Ornament. Højrødt, svært, figureret Silkebetræk med

» paasat Vaaben. Smukke gule og røde Silkefrynser.

H. 124, B. 46 Ctm.

509. Stol, højrygget, med tæt Bagstykke, rundbuet Overstykke

og drejede Ben. Gammelt, rødt, opskaaret

Silkefløjl og gulrøde Silkefrynser.

510. Stole, 2 Stkr., højryggede. Runde Ben og med

udskaarne Muslingeskaale, rødt Klædesbetræk.

511. Stolpeskab med korte Søjler forneden, og smuk med

gult indlagt Dør med Fladlisener ved Siden; dernæst

tilbagespringende Overdel med lys Indlægning og

Lisener. Udvendig to fritstaaende Søjler med korin-

thiske Kapitæler, som bære Gesimsen, der har gul

f* Indlægning. Egetræ. H. 118, B. 67 Ctm.

i*

512. Skab paa høje, drejede Ben. Den udskaarne Dør

flankeres af to Hermer med Indlægning paa det

Flade. Gesimsen med Bøjlehoveder. Indvendig beklædt

med rød Silke. Egetræ. L. 72, H. 134 Ctm.

513. Bord med pæreformede Kugleben, lige Understykker.

Paa Sadlen Diamantkvadre. Tyk Plade, der er poleret.

Egetræ. L. 104, B. 62 Ctm.

514. Bord af poleret Palisander med Udtræk og store

Kugleben. Forneden Kryds. L. 125, H. 86, B. 71 Ctm.

515. Kiste, smal med rundbuet Laag. Beklædt med tynde,

ornerede Jernplader og Fløjl. Spansk? L. 128,

B. 42, H. 66 Ctm.

516. Kiste, barok, med Kugleben. Foran 2 Stkr., aflange,

i Spidser endende, fremstaaende Fyldinger, i hvis

Midte der er indlagt en sort og hvid Stjerne. Mellem

+ disse og ved Enderne Reliefornamenter med Fugle.

L. 143, H. 66 Ctm.

*


40

517. Kiste, staaende paa drejede Ben; glat med Messingbeslag.

H. 77, L. 63 Ctm.

r .

518. Skrin med Alabastforsiringer, sort Træ, indvendig

Fløjl. Forgyldning, hemmelige Skuffer. L. 32, H.

20 Ctm.

519. Hjørneskab. Døren indlagt med kronet S. H. De

sm alle, knækkede Sider med Reliefornamenter,

Blomster. L. 72, H. 115 Ctm.

520. Skab med lav Sokkel, paa hvilken to nøgne Drenge

staa, der bære Overdelen. Bagklædning med ud-

skaarne Fyldinger. I Overdelen underst to Skuffer

med udskaarne Reliefhoveder. Dernæst to udskaarne

Døre med Bebudelsen og Korsfæstelsen, imellem

hvilke tre Karyatider. Gesims med Æggestav. Egetræ,

indvendig beklædt med rød Silke. Lidt forgyldt.

L. 118, H. 125 Ctm.

521. Stole, 2 Stkr., firkantet Ryg, drejede Ben og betrukne

med rødt Klæde.

522. Dør, sammensat af 24 i Spanien indkøbte, større,

i stærk Relief udskaarne mandlige Hoveder, der alle

ere forskellige. H. 213, B. 103 Ctm.

523. Stole, 2 Stkr., med firkantet Ryg, drejede Ben,

Gyldenlæder. H. 1 Meter.

524. Stole, 2 Stkr., højryggede, med snoede Søjler paa

Sidestykkerne. Foroven Krone med Engle og ligesaa

forneden. Fløjlsbetræk. H. 116 Ctm.

525. Stole, 4 Stkr., udskaarne, højryggede og med Gyldenlæder,

nye.

526. Stole, 6 Stkr., firkantet Ryg og med Gyldenlæder,

nye. H. 94 Ctm.

527. Stol med firkantet Ryg, presset Læderbetræk, ny.

528. Panel af Egetræ, funden paa Christianshavn. Det er

i to Længder, hver af disse er ved tre, flade canne-

lerede Pilastre med korinthiske Kapitæler, der naa

' til Architraven, delt i to Dele. Tæt op til disse Pilastre

^ tf

T

41

er der anbragt smallere og kortere med joniske

Kapitæler, der foroven forbindes med Buer, hvis

Toppunkt naaer til Architraven. — De derved

opstaaede Trekanter ere udfyldte med vingede

Englehoveder. Sidstnævnte Pilastre og Buer ere

prydede med udmærket skaarne Renaissanceornamenter,

i hvilke ere indflettede Fugle, Blomster o. a.

Fra Buens Midte nedhænge Frugtguirlander. Den

gennemgaaende Frise har ogsaa udskaaret Ornament

med Hoved i Midten. Gesims med Æggestav. Aarstal

1853. Udmærket Stykke. 2 Stkr. H. 183, L.

tilsammen 410 Ctm.

r

529. Panelstykke, som ligner de første, men sammensat

og med Rosenkrands Vaaben.

125 Ctm.

Egetræ. H. 183, L.

530. Panel delt i Højden i to Dele, underst glat, foroven

2 flade Lisener med Bue og Udladninger. Egetræ.

H. 180, 70 Ctm.

531. Panel med flad udskaarne Ornamenter; paa Midten i

Frisen 3 Hoveder, todelt. Egetræ. H. 130, L. 180 Ctm.

532. Kakkelovnsskærm, sammensat af gamle Fyldinger

med flad udskaarne Brystbilleder, Adam og Eva og

Pergamentfyldinger. Foroven Spidser. Egetræ, x^ars-

tal 1551. L. 140, H. 133 Ctm.

533. Linnedskab, Mahogni. Snoede Halvsøjler. Fyldingerne

med buede og snoede Lineamenter. 2 Skuffer forneden.

B. 150, H. 191 Ctm.

534. Servante med løs Marmorplade, Dæksel, 2 Døre foran

og 2 Skuffer. Mahogni med gule Indlægninger.

Stil: Louis XVI. L. 105, H. 85 Ctm.

535. Møblement fra Louis XYI’s Tid, best. af: 1 Sofa,

4 Lænestole, 4 almindelige Stole. Tætte Rygge. gj ^

Træværket med mange rige Forsiringer, er ægte .

forgyldt. Betræk af gobelinvævet Tøj med mange- 4(

farvede Billeder efter Lafontaines Fabler. Udmærkede

Stykker. Sofaens L. 165, Ryggens H. 111, Lænestolenes

H. 100 Ctm.


42

536. Lænestol i Louis XV’s Stil. Buede Arme og lukket

Ryg, helt forgyldt. Gobelinsbetræk med farvede

Blomsterbuketter, Fugle o. a. H. 96, B. 77 Ctm.

537. Bord i Boulemanér, indlagt med Messingornamenter

i Skildpadde; Kanten, Benene og Sadelstykket rigt

udstyrede med reliefstøbte Hoveder, Lister m. m.

3 Skuffer. L. 124, B. 69, H. 77 Ctm.

538. Bord i Boulemanér, med 4 buede Ben. Pladen, der

har Fløjlsbeklædning i Midten, er firkantet udbuet,

og med Indlæg af Messing i Skildpadde. Ligesaa

Sadlen. 1 Skuffe. 66 x 70 Ctm.

o*? 539. Salonmøbel, staaende paa en Underdel af sorte,

Møblet bestaar af et lukket Midterskab med 5 indvendige

Skuffer. Ved Siden ere 8 Skuffer. Udvendig

rigt prydet med Skildpadde, Søjler, Hoveder af

Messing, Figurer og Indlægning. Foroven en forgyldt

Balustrade. H. 150, L. 114 Ctm.

540. Lænestole, 2 Stkr., og 2 Stole, ialt 4 Stkr., i

Eokokoform, med mørke Trækanter med Forgyldning.

Betræk: rød og gul Silke, smukke.

541. Sofa, 1 Stol og 2 Tabouretter, ialt 4 Stkr. Sofa af

mørkt Træ med Forgyldning. Rokoko. Betræk rød

og gul Silke. Tabouretterne helt runde, uden Fødder.

542. Stole, 2 Stkr., med gennembrudt Ryg. Rokoko. Den

ene forgyldt og med rødgult, den anden hvid med

lyseblaat Silkebetræk.

543. Skærm af sort lakeret Træ med Forgyldning; forneden

et ovalt Spejl, foroven et større rundt dito noget af-

skaarne ved Siderne. Bekroning af et helt forgyldt

Topstykke med 2 Engle etc. i Relief.

544. Skab med indlagt farvet Træ. Underdelen er udbuet,

Hjørnerne ere knække, 4 Skuffer forneden. Foroven

2 Glasdøre, der ere udsvejfede foroven og med en

Gesims, der følger Udsvejfningerne. Indvendig Hylder

og beklædt med Fløjl. L. 160, H. 215 Ctm.

43

545. Stol med aaben Ryg, der har Søjler, mellem hvilke

Smaabuer. Delvis forgyldt, rødt Silkebetræk.

546. Pillekonsol med 2 Ben og mørk Marmorplade. Rokoko,

helt forgyldt, med tilhørende Rokoko-Spejl med smuk

reliefskaaren, helt forgyldt Ramme og med facetteret

Glas. Spejlets H. 165, B. 70 Ctm.

547. Portal til en Dør. Den ene af de snoede Halvsøjler

er af fuldt Ibenholt. Gesims med Topstykke og hvide

Indlægninger. H. 300, B. udv. 150 Ctm.

548. Søjle, om hvilken der snoe sig Vindrueranker og

Klaser; stor Sokkel, korinthisk Kapitæl, hel forgyldt,

undtagen Sokkelen. H. 120 Ctm.

549. Piedestal, firkantet, med gult og rødt Silkebetræk

med C 6 kronede Navnechifre. B. 35, H. 113 Ctm.

550. Hjørneopstilling til Porcelain med Hylder. Forneden

Guldbroderier med Chr. 6 Navnechifre. Kanten af

forsiret Bronce; beklædt med rød Silke. Tværmaal

94, H. 130 Ctm.

551. Lysekrone af Bjergkrystal og Bronce. 6 Lys. B. 45,

H. 130 Ctm.

552. Kandelabre, 2 Stkr., hver til 6 Lys. Bronce og

Bjergkrystal. B. 35, H. 60 Ctm.

553. Lysekrone, af Glas med snoede Arme, smuk Behæng

etc. 6 Lys. B. 90, H. 105 Ctm.

554. Glasmalerier, 2 Stkr., i Trærammer med blyindfattede

farvede og malede Ruder. Det ene med en dobbelt

ø rn , Bremens Yaaben og 1740. Det andet med en

opretstaaende Løve. B. 80, H. 130 Ctm.

555. Gennembrudte, udskaarne Trærammer med slyngede

Ornamenter, Fuglehoveder. 2 Stkr. Bag til gult

Tøj. H. 80, B. 84 Ctm.

556. Søjle, fritstaaende, med korinthisk Kapitæl, og foroven

en løs udskaaren Krans, Egetræ. H. 109 Ctm.

♦ 557. Søjle med pæreformet Skaft og Kapitæl. Egetræ.

H. 62 Ctm.


44

558. Søjler, 2 Stkr., balustreformede med Udskæringer.

Englehoveder paa Midten. Maling og Forgyldning.

H. 140 Ctm.

559. Søjle, med Figur forneden, foroven Plade med Frynser.

Egetræ. H. 70 Ctm.

560. Dørportal, Egetræ med Forgyldning. Firkantet Sokkel,

derefter kommer Søjlens ornerede Sokkelstykke og saa

det kanyllerede Skaft med korinthiske Kapitæler.

Frise med udskaarne Ornamenter. 2 Topstykker.

H. 270, B. 178 Ctm.

561. Dørportal med snoede, ornerede Søjler og lignende

Gesims. Egetræ. H. 200, B. 175 Ctm.

562. Dørportal, Egetræ, med tynde Søjler. Frise med 3

Vaabener i Midten, paa Hjørnerne Engle. H. 260,

B. 165 Ctm.

563. Stole, diverse, 2 Stkr., med Silkebetræk.

N

564. Spejl med sleben Glasramme, stort rundbuet Overstykke

med facetteret Glas. B. 63, H. 125 Ctm.

565. Lampetter, af sleben Glas. 2 Stkr., hver til 3 Lys.

H. 50 Ctm.

566. Stole, 2 Stkr., med gennembrudt Ryg i Staver. Uldbetræk.

567. Lysekrone af Messing til 8 Lys, med buede og forsirede

Arme, foroven en stor Jernkrog med frit udstaaende

Ornamenter. Kugle forneden. H. og B. 105 Ctm.

568. Underdel til en Sofa, Egetræ, snoede Ben. L. 160,

H. 40 Ctm.

569. Chatol med farvet Indlægning, buet forneden, lige

Klap. L. 102, H. 104 Ctm.

570. Konsol med Spejl og Lampetter. Empire. Marmorplade,

Glasset i 3 Dele. Forgyldt og fineret. H.

af Spejlet 225, B. 75 Ctm.

571. Spejl, med Træramme, forgyldt Rokoko. H. 50, B.

29 Ctm.

45

572. Komode, Rokoko med Rosentræs Indlægninger, hvid

Marmorplade, 3 Skuffer. H. 87, B. 55 Ctm.

573. Komode, Rokoko, meget buet, med Indlægning.

Bronce paa Hjørnerne og Broncebeslag. Indlægning

i Mønstre, hvid, Marmorplade, der er itu. Smukt

Stykke. L. 100, H. 85 Ctm.

574. Spejl, firkantet i bred, sort, gammel, italiensk Ramme,

facetteret. H. 54, B. 48 Ctm.

575. Lysekrone af Glas til 8 Lys, Glassøjle i Midten.

B. 45, H. 90 Ctm.

576. Lampe, Messing, med horizontale Tunger, deraf 4 til

Gas.

577. Ampel, forsølvet Kobber, hele Stykket gennembrudt

og med 3 bøjede Hanke, fra hvilke Kæder udgaa,

fæstede til en Jernarm. H. 30, B. 24 Ctm.

/bO 578. Dragkiste, meget buet; indlagt i forskellige Mønstre.

Messinggreb, 4 Skuffer, buede Ben. L, 124, H. 126

Ctm.

579. Stole, 2 Stkr., med Sædets Spids udefter; buede

Ben, rund Ryg med lyreformede Mellemstykker; ikke

ens. GI. svensk Betræk.

580. Stole, Rokoko, 3 Stkr., buede ornerede Ben, Ryg med

bredt, hjerteformet Midterblad. Gult Silkebetræk.

H. 105 Ctm.

581. Bord med 4 buede Ben med Løvehoveder. Sadlen

med forgyldte Rosetter, Kryds med Vase, forgyldt.

L. 103, B. 64 Ctm.

582. Bord, Konsolbord, sort, forgyldt. Pladen mangler.

B. 40, H. 40 Ctm.

583. Bord, lille, sort, forgyldt.

584. Thermometer, Kasse og Barometer, forgyldt Krans.

585. Lysekrone af Jern med Bjergkrystal forneden. H. 130,

B. 48 Ctm.

586. Lysekrone, Messing, til 6 Lys, glatte Arme. B. 38 Ctm.


46

587. Ampel, Kobber, forsølvet, med Ornamenter, og med

Kæder. H. 42, B. 32 Ctm.

588. Spejl, ovalt, med udskaaret Under- og Overdel, helt

forgyldt. H. 64, B. 29 Ctm.

589. Ramme, udskaaren og forgyldt. I Midten paa rodt

Fløjl paasat en Helgen i Relief.

590. Ramme, udskaaren, forgyldt, Bunden beklædt med

rodt Tøj. H. 40, B. 25 Ctm.

591. Figur, fuld rund; legemsstor Engel med Basun i højre

og Nodeblad i venstre Haand. Egetræ, noget forgyldt.

H. uden Sokkel 160 Ctm. Hertil en firkantet Sokkel.

592. Figurer, 2 Stkr., Moses og Aron (fra Holbæk Kirke),

malede, fuld runde, paa sorte Piedestaler. H. 100 Ctm.

593. Figur, kvindelig, fuld rund, Egetræ; den højre Arm

udstrakt. H. 96 Ctm.

594. Figur, kvindelig, malet og forgyldt; flad bagtil. Fra

Spanien. H. 120 Ctm.

595. Figur, kvindelig, malet og forgyldt. H. 120 Ctm.

Pendent til forrige.

596. Figurer, 2 Stkr., fuld runde, Egetræ. H. 63 og 65 Ctm.

597. Figur, Moses med Tavlen; god. H. 50 Ctm.

598. Figur, Apostel, Egetræ, godt skaaren. H. 50 Ctm.

599. Figur, Apostel med Stav. Egetræ, H. 50 Ctm.

600. Figur, Apostel, godt skaaren. H. 50 Ctm.

601. Figurer 2 Stkr., udskaarne i Egetræ. H. 45 Ctm.

602. Fyldning med to udskaarne Yaabener, Ahlefeldts og

muligt Ritzerows. Indskrift. I. M. C. V. A. Godt

Stykke. B. 36, H. 24 Ctm.

603. Døre, 2 Stkr., med forsirede Hængsler og udskaarne

Brystbilleder, Egetræ. B. 29, H. 32 Ctm.

604. Fyldning, Egetræ, foroven halvrund med Korsfæstelsen

i Relief. B. 40, H. 59 Ctm.


* 605. Ramme med smuk skaarne Karyatider, paa Siderne

Vinger og forneden Ornament. Aarstal 1633. H. 90,

B. 60 Ctm.

47

606. Manglebrædt med smukt Haandtag, udskaarne Engle > (< ^ 4

og Frugter, malet. H. 62, B. 14 Ctm.

607. Manglebrædt, lignende. H. 62, B. 16 Ctm.

608. Manglebrædt, med Renaissancefigur i Relief. Haand-

taget mangler, Egetræ. H. 62, B. 16 Ctm.

609. Fyldning, halvrund foroven, øverst musicerende Engle

i Skyer, Hovedbillede bibliske Figurer. H. 63, B. 47

Ctm.

610. Karyatide udskaaren i Egetræ, forneden forlænget.

H. 172, B. 12 Ctm.

611. Lisener udskaarne i Egetræ. H. 82, B. 10 Ctm.

612. Alterstykke udskaaret i Egetræ. Foroven i Skyerne

sidder Gud Fader omgiven af vingede Englehoveder.

Forneden er der i Midten en halvrund Nische om

hvilken svæve to Engle, og i hvilken der staaer en

forgyldt Madonnafigur. H. 92, B. 52 Ctm.

613. Alterfragment med Gud Fader hel frit udskaaren, omgiven

af Engle i Skyer. B. 60, H. 28 Ctm.

614. Figur med langt Skjæg, kronet og med en Vase i

Haanden, malet og forgyldt. H. 53 Ctm.

615. Figurer 2 Stkr., Konger i Harnisk, med Emblemer i

Hænderne, malede og forgyldte. H. 53 Ctm.

616. Figur paa Sokel, kronet, malet og forgyldt. H. 41 Ctm.

617. Figurer, 3 Stkr., paa Sokler, malede og forgyldte.

H. 40 og 22 Ctm.

618. Bisp med Stav i Haanden, malet og forgyldt. H. 38

Ctm.

619. Figur, malet. H. 50 Ctm.

620. Figur, Christusbarnet, malet og forgyldt. H. 47 Ctm.

621. Figurer, 2 Stkr., en liggende og en svævende Engel.

L. 54 Ctm.


48

622. Vaabenskjolde, 2 Stkr., udskaarne og forgyldte H. 50,

B. 26 Ctm.

623. Vaabenskjolde, med meget fremstaaende udskaaren

Hjelmsir med Krone, over hvilken der sidder en oprejst

Ulv. Yderst, godt skaarne, bojede Acanthusblade.

I Midten et Palmetræ, foran hvilket en springende

Ulv. Ulfernes Vaaben, malet. H. 130, B. 83 Ctm.

624. Figur, fuldrund. En Kriger med Hjelm paa Hoved

og Stav i Haanden, malet. H. 80 Ctm.

625. Piedestaler (Sengestolper?). Forneden en rund med

Blade omslynget Sokel, paa hvilken en Dreng staar,

hvis Hænder ere fæstede til det paa Hovedet værende

Kapitæl. Lyst Træ, 2 Stkr. H. 107 Ctm.

626. Piedestaler (Sengestolper?). Pendents til forste 2 Stkr.

627. Figurer, 2 Stkr., til dels nøgne, malede og forgyldte

Drenge. En Arm mangler. H. 120 Ctm.

628. Figur, liggende Flodgud. L. 40 Ctm.

629. Engel med højt opstaaende Yinger, forgyldt. H. 38 Ctm.

630. Emblemer, Evangelisternes, en -Ørn og en vinget

Love, fritstaaende, 2 Stkr. Egetræ. H. 40 Ctm.

631. Fugl, foran tre Unger, løse Vinger, H. 60 Ctm.

632. Ramme, oval. Udskaarne Englehoveder foroven og

forneden. Midten er glat og beklædt med rød Silke.

Egetræ. L. 115, H. 85 Ctm.

633. Opsats, sandsynlig Relikviegemme, udskaaren og hel

forgyldt. Paa Hjørnerne sidde udadbøiede Drenge,

Midten med Reliefornamenter. Gesims. Foroven en

fuldrund Figur. L. 45 Ctm., H. med Figur 64.

634. Lysestager udskaarne i Træ, 2 Stkr. Bred Fod, Re-

naissanceornamenter. H. 60 Ctm.

635. Candelabre, lignende Form, 2 Stkr. H. 71 Ctm.

636. Topstykker, Vaser med Flammer foroven, Egetræ. H.

50 Ctm.

49

637. Topstykke fra et Skab, fladbuet, udskaaren med Relief-

blomsterkurv i Midten, Fugle. 114 Ctm.

638. Balustrade med fire Balustre. Egetræ. L. 58, H. 50

Ctm.

639. Ramme udskaaren. L. 82, B. 68 Ctm.

640. Fyldninger af Egetræ, 4 Stkr., Brystbilleder i Haut-

relief, omgiven af runde Kranse. 15 Ctm. i Kvadrat.

641. Fyldninger af Egetræ, 6 Stkr., lignende, forskellige.

642. Kapitæler, 2 Stkr., baroc-ke. H. 16 Ctm.

643. Konsoller, 2 Stkr., store, forskellige.

644. Konsol, ‘stor, med udskaaret Hoved.

645. Konsol med Arabeskehoved.

646. Konsoller, 2 Stkr., mindre, med Englehoveder.

647. Konsoller, 2 Stkr., — —

648. Konsoller, 2 Stkr., — forskellige.

649. Konsoller, 2 Stkr., smaa.

650. Konsol, Rokoko, sort malet og forgyldt.

651. Hjørnekonsol, foran forgyldt Englehoved.

652. Forskelligt, 8 Stkr. udskaaret Træ.

653. Topstykke, helt forgyldt; udskaarne, fritstaaende Engle,

der holde en Krans. Englehoved forneden. B. 68,

H. 50 Ctm.

654. Hængeetagere med 5 Hylder, helt forgyldt. H. 60 Ctm.

655. Konsol, Rokoko, forgyldt. H. 30 Ctm.

656. Konsoller, 4 Stkr., forskellige.

657. Gesimsforsiring, 2 Stkr., gennembrudte med opstaaende

Spidser. H. 30, L. tils. 350 Ctm.

658. Panel til et Værelse fra Ludvig XVI’s Tid. I samme

flere Skabe, Alkoveindgang indfattet med Udskæringer

og med broget Silkegardin for. Forsiret med Pilastre,

Kapitæler, udskaarne Ornamenter. Heri en Hjørne-

4


pr

I

V 7 u ip O

1H0

50

etagere med Hylder. Gesimser og syv forskellige Topstykker.

Hele L cr. 9 Meter, H. 240 Ctm.

659. Alter med firkantede Sidepiedestaler, med Søjler og

Gesimser. Malerier forneden og foroven. Malet og

forgyldt. H. 230, L. c. 200 Ctm.

660. Diverse udskaaret Træ.

661. Diverse do. do.

Bronce, Messing, Jern, Tin, Kobber.

662. Frugtopsatser, 2 Stkr., Bronce, tildels forgyldt, med

krystalslebne Glasskaale. Empire. H.. 31 Ctm.

663. Lysestager, 2 Stkr., af Messing, med Reliefblomster,

Vulster etc., Barok. H. 29 Ctm.

664. Lysestager, 2 Stkr., støbt Bronce. H. 30 Ctm.

665. Kandelabre, til 8 Lys. H. 57 Ctm.

666. Lysestager, 2 Stkr., til Kirkebrug, tredelt Fod med

Kugler under. Stagen balustreformet med stor Mansket.

H. 39 Ctm. Messing.

667. Kande, Messing, drevet og graveret. H. 26 Ctm.

668. Vandkedel med Stativ og tredelt Bakke, drevet Kobber

med Rokokoornamenter. Hele H. 29 Ctm.

669. Kande af Kobber, med drevne Ribber, Hank og Tud.

670. Kande af Kobber, Pendent til forrige Nr. 50 Ctm.

671. Fyrfad, paa Fod, Kobber. Med gennembrudt, smuk,

graveret Side. Kanten og Foden dekoreret. H. 23,

Dmt. 32 Ctm.

672. Lampet, af Messing, oval, med Reflektor og Arme

til 3 Lys. L. 45 Ctm.

673. Lampet, firkantet, med drevne Blomster og Fugle, i

Midten en stor, glat concav Runding, som Reflektor.

5 Lysarme, een løs. B. 54, H. 57 Ctm.

674. Lampet, lille, med Rokokoornamenter, forgyldt, Arme

til 3 Lys. H. 42 Ctm.

675. Arm af Messing og Kobber, til 1 Lys.

51

676 Kandelabre, 2 Stkr., til Kirkebrug, af drevet Messing,

Forneden tredelt, og bredt udbuet. Baluster-Stamme.

Foroven indsat løs Indretning til 6 Lys, med Træpiedestal.

H. uden denne 114 Ctm.

677. Kandelabre af Messing, dreven. H. 49 Ctm.

678. Kandelabre af støbt Bronce, med løs Indsats til 4

Lys. H. 50 Ctm.

679. Armstage, enkelt, af Messing. H. 36 Ctm.

680. Lysestage af drevet Messing, med Krone. H. 26 Ctm.

681. Kandelabre til 3 Lys, paa bøjede Løveben; antik

Form. Empire. H. 60 Ctm.

682. Kandelabre, Fodstykket bøjede Ben; benyttet til en

Staalampe. Empire. H. uden Lampe 135 Ctm.

683. Uhr, Bronce, firkantet i Taarnform med mange opad-

gaaende Spir, og med Aflukke, i hvilken Klokkerne

sidde; stor Sokkel. Godt Stykke. Sokkel: B. 17,

H. 40 Ctm.

684. Uhr i sort Trækasse med forgyldt Broncebeslag, smuk

Skive og med Klokkespil. H. 38, B. 26 Ctm.

685. Opsats, Underdel af rigt orneret, forgyldt Bronce,

Porcellainsskaal, foroven malet med Hyrdescene. Forgyldt.

Sevres’s Mærke.

686. Uhr af forgyldt Bronce. Paa en høj Sokkel staar en

Kamel, der bærer selve Uhret, der bekrones af to

næbbende Fugle. Paa hver Side en Figur. Barok,

fransk. B. 66, H. 90 Ctm.

687. Kandelabre, 2 Stkr., hver til 9 Lys; forgyldt Bronce,

med firkantede Fødder, der bære den vaseformede

Midterdel, ved hvis Hanke der sidde to nøgne Drenge.

H. 90 Ctm.

688. Kandelabre, forgyldt Bronce, beregnet til et Konsolbord,

10 Lys. Vaseformet med Figurer. Graveringer,

Relief, etc. H. 94 Ctm.

4 *


52

689. Vinkøler, drevet Messing, dyb Form med horizontal

bøjet, rund udtunget Overkant. Indvendig drevne

Kugleornamenter og lange concave Forsiringer. I

Bunden er et Kors med Bladforsiringer paa Armspidserne.

Dmt. 79, H. 24 Ctm. Hertil et Egetræs

Stativ med fire snoede Ben.

690. Malm-Kirkestage paa tre Ben, stor Fod: omdannet

til en Petroleumslampe. H. 33 Ctm.

691. Yaaben af drevet Messing. H. 38 Ctm.

692. Fad af Kobber. Kanten med smukke, drevne Ornamenter.

I Bunden Bachus paa Tanden. Dmt. 51

Ctm.

693. Fad af Kobber. Kanten med drevne Ornamenter, i

Midten en Fugl. Dmt. 17 Ctm.

694. Fad af Kobber, dekoreret over det hele med drevne

Fugle, Dyr og Ornamenter. Dmt. 39 Ctm.

695. Fad af Kobber med Roset i Bunden. Dmt. 19 Ctm.

696. Fad af Messing, Kanten med Dyr i stiliseret Løvværk,

i Midten Adam og Eva. Dmt. 45 Ctm.

697. Fad af Messing. Kanten med Druer og stiliserede

Blade, i Midten et Dyr. Dmt. 42 Ctm.

698. Fad af Messing, i Midten en ophøjet Roset omgiven

af Majuskler. Dmt. 41 Ctm.

699. Fad af Messing. Roset i Midten. Dmt. 37 Ctm.

700. Fad af Messing. Ottekantet, dreven med Blomster

og Halvkugler. Dmt. 32 Ctm.

701. Fad, dybt, af Messing med Roset i Midten, omgiven

af Majuskler. Dmt. 28 Ctm.

702. Fad, ottekantet, drevet og graveret. Dmt. 18 Ctm.

703. Fad, ottekantet, drevet og graveret. Dmt. 16 Ctm.

704. Ornament, drevet forsølvet Kobber. H. 31, B. 22 Ctm.

705. Plade med drevet Kampscene, oval, Kobber. H. 23,

B. 18 Ctm.

53

706. Reliefplade: Christus uddriver de Handlende af Templet.

Kobber. L. 77, H. 64 Ctm.

707. Jernstativ, malet, og med en smuk, drevet Messingkumme

foroven. H. ialt 85 Ctm. Dmt. af Kummen

38 Ctm.

708. Jernstativ, malet, og med en drevet Kobberkumme

foroven. Hele H. 82 Ctm. Dmt. af Kummen 32 Ctm.

709. Ampel af Messing, gennembrudt og med Kæder.

710. Kumme af Kobber med Ornamentbort udvendig.

Dmt. 37, H. 14 Ctm.

711. Kumme af Kobber, ribbet. Dmt. 33, H. 11 Ctm.

712. Spand af Kobber, ribbet, drevet. H. 18, Dmt. 23 Ctm.

713. Kageforme, 2 Stkr., Kobber.

714. Kumme, sekskantet, omgiven af en gennembrudt, støbt

Broncerand, der hviler paa 6 bøjede Ben (orientalsk).

Kobberkummen i Midten ny. Dmt. 32, H. 21 Ctm.

715. Indfatning til en Der eller lignende, af forsølvet Messing,

gennembrudt, drevet i Blomster og Arabesker.

H. 160, B. 69 Ctm.

716. Jernstativ til at hænge paa Væggen, med bøjede

Snirkler. H. 125 Ctm.

717. Lysestage af Jern, høj med Messinglysesaks. H. 80 Ctm.

718. Lampetter af Jern, 2 Stkr., og nogle Blomster.

719. Bundt Nøgler, 8 Stkr.

720. Lampe af Jern.

Vaaben.

721. Hellebarder, 2 Stkr., korsdannede og med Træskafter.

722. Hellebarder, 2 Stkr., glatte økseformede og med Træskafter.

723. Partisaner, 2 Stkr., den ene med det danske Vaaben

og Indskrift: slesvigske Regiment. Fløjlsbeklædte

Skafter.


54

724. Partisaner, 2 Stkr., forskellige med beklædte Skafter.

725. Hellebarder, 2 Stkr., forskellige. Fløjsbeklædte Skafter.

726. Hellebard, med lang Spids. Fløjls- og tressebeklædt

Skaft.

727. Hellebarder, 2 Stkr., med lange Spidser og Træskafter.

728. Hellebard, stor med lang Spids og gennembrudt

Skaft, beklædt med Tresser. Venetiansk.

729. Spyd, 3 Stkr., 2 med Skafter.

730. Sabler, 2 Stkr.

731. Morgenstjerner, 2 Stkr., Skafterne beklædt med Guldtresser.

732. Partisaner med Kroner, 2 Stkr., Dekorationsstykker.

733. Harnisk med Hjelm og et Bryststykke.

734. Lanser, 6 Stkr., paa Skafter.

735. Le og Kniv paa Skafter.

736. Stage af Tin med snoet Stamme. Aarstal 1686.

H. 42 Ctm.

737. Terrin af Tin. Kokoko, oval. L. 34 Ctm.

738. Kande af Tin, høj, slank, paa 3 Kugler, snoet Korpus.

Laag med stor Knop. Aarstal 1789. Dmt. forneden

7 Ctm., H. 30 Ctm.

739. Stob af Tin fra et Lav. Aarstal 1709. H. 17 Ctm.

740. Kande af Tin, snoet, med Laag.

741. Skaal af Tin, paa tre Ben og med Hank. Dmt.

14 Ctm.

742. Vaaben af Tin, gennembrudt; Piessens.

Elfenben.

743. Bæger med Laag. Underdelen hviler paa tynde Søjler,

der omslutte et R um , i hvilket der staar et Bord.

Tøndeformet Mellemstykke. Laaget er taarnformet

55

opbygget i to Afdelinger med Balustre. Spengler?

H. 36 Ctm.

744. Bæger paa høj Fod, Laaget med Ravknop. H. 25 Ctm.

745. Strudsæg paa Elfenbens Fod, paa hvilken smukke

Reliefvoluter med Ringe. Paa Laaget en Struds med

bøjet Hals. Smukt Stykke. H. 37 Ctm.

V746. Strudsæg, omtrent som forrige Nummer. Paa Laaget

en opretstaaende Struds. H. 36 Ctm.

747. Kokusnød, monteret med en kunstigt drejet Elfenbensfod

med Skildpadde, og Laag. Paa Bægeret 3 Elfenbens

Rokokoornamenter med Løvehoveder, der holde

Kæder i Gabet. H. 35 Ctm.

748. Kokusnød med Elfenbens Montering. Pendent til

forrige Nummer. H. 35 Ctm.

749. Tyndt, let, snoet Elfenbensstykke af Lorenz Spengler.

I den øverste Snoning ses hans Forbogstaver: L. S.

Med den originale Fod og Glaskuppel. H. 54 Ctm.

750. Krucifix. Korset og Fodstykket af Ibenholt. Figurens

H. 26 Ctm.

751. Krucifix paa Ibenholts Fodstykke.

752. Statuette: Kristus som Barn. Fuld rund. H. 16 Ctm.

753. Statuette: Minerva, paa sort Sokkel. H. 12 Ctm.

754. Statuette; Venus, paa sort Sokkel. H. 10 Ctm.

755. Buste paa snoet Piedestal. H. 19 Ctm.

756. Mythologisk Fremstilling i Relief: Dapline? I sort

lakeret Ramme med forgyldte Springlister. H. 14^

B. 11 Ctm.

757. Mythologisk Fremstilling: Nymfer, i Relief. I sort

lakeret Ramme med forgyldte Springlister. H. 13,

B. 10 Ctm.

758. Brystbillede, en Ridder i Harnisk. Ovalt. Relief i

smal Metalindfatning.

759. Portræt, ovalt, Relief. I Messing-Ramme med Krone

over.


760. Portræt, ovalt, Relief.

761. Buket, meget lint udskaaret. Relief i sort, rund

Ramme og under Glas.

762. Toiletdaase, kunstig drejet. Dmt. 10 Ctm.

763. Toiletdaase, kunstig drejet. Dmt. 10 Cmt.

^ I Skaal, oval. L. 14, B. 12 Ctm.

\ Daaser, 2 smaa og 1 Hoved. 4 Stkr.

765. Æsker, 3 smaa.

Diverse, Træ-, Metal- og Messinggenstande

etc.

766. Drenge, legende og ridende paa Geder. Relief i lyst

Træ, udmærket skaaren i Hautrelief. L. 61, H. 18 Ctm.

767. Drenge, nøgne, bærende et nylig afhugget Svinelioved.

Relief i lyst Træ. L. 61, H. 13 Ctm.

768. Krucifix, udskaaren i blødt Træ; forneden Marie,

Bagsiden ogsaa udskaaren. H. 30 Ctm.

769. Gudebillede, kinesisk, i et lakeret og forgyldt Skab.

770. Figur, Biskop. Relief i bronceret og forgyldt Træ.

H. 16 Ctm.

771. Figur, kvindelig, med en Fugl ved Siden. Statuette

i lyst Træ. I udskaaren Egetræs Nischeramme. H.

52 Ctm.

772. Træfigur, lakeret og forgyldt. Spansk. H. 20 Ctm.

773. Træfigur, malet. Paa Piedestal med Elfenbensornament.

H. ialt 28 Ctm.

774. Træfigurer, 2 Stkr., malede.

775. Ramme, udskaaren, oval, med Løvehoved foroven.

25 Ctm.

776. Rammer, 2 Stkr., udskaarne.

777. Kande af Træ, med Hank og Tud, rigt udskaaret

med Ornamenter, Figurer og Navnecliiffer. H. 30 Ctm.

57

778. Krus af Træ, udskaaret, ornamenteret; med Sølvbeslag

og paa Kugleben, der holdes af Fugleklør. Paa den

nederste Sølvrand: H. I.I). B. — M. P.D.H. 1694.

H. 20 Ctm.

779. Krus af Træ, norsk, hvilende paa fire liggende Løver og

den norske Løve udskaaret paa Laaget. H. 20 Ctm.

(Krus af Træ, mindre, hvilende paa tre Løver og

780. I med en Løve paa Laaget.

I Krus af Træ, som forrige Nummer.

781. Krus af Træ, norsk, med udskaarne Plantemotiver

over det Hele. Foroven en siddende Løve, der holder

et Skjold. H. 19 Ctm.

782. Krus af Træ, norsk, med udskaaren, stiliseret Plantedekoration.

Paa Laaget en Bjorn og en Fugl. H. 18 Ctm.

783. Bæger af Træ, med Laag. H. 28 Ctm.

784. Kokusbæger, udskaaret, med Laag og Sølvrand. Paa

den ene Side Frimurer-Emblemer. Knoppen og Benene

Sølvkugler. H. 20 Ctm.

785. Træskaal, norsk, ornamenteret, udskaaren, malet og

bronceret. Dmt. 24 Ctm.

(Træskrin, lille, med Messingbeslag.

786. j Skrin, lille, med toppet Laag og belagt med graverede

l Perlemors Plader. •

787. Alenstok, udskaaret, mærket R. N. S. 1800.

788. Nautilus, paa høj, sekssidet Perlemors Fod, med udskaaret

Løvværk, Dyr og Fugle. H. 33 Ctm.

789. Nautilus, graveret med Figurscener og Blomster, paa

høj sekssidet Perlemors Fod. H. 25 Ctm.

790. Bæger af Rav. Piedestal-Firkant. H. 13 Ctm.

791. Stenplade, der danner et Klippelandskab (Naturspil).

I udskaaren og forgyldt Ramme.

792. Drikkeskaal af Agat og 1 Kop. 2 Stkr.

793. Smørkande af Porfvr. Paa Laaget en Fugl. Dmt.

II Ctm.


58

f Saltkar, 2 Stkr., af Porfyr.

\ Brevpresse af Agat, terningformet.

795. Gaffel af Sølv, med lyst Agat-Skaft.

796. Glas-Flacon, sølvmonteret, med slebne Ornamenter,

Navnechifre og Facetter; i Etui.

797. Buket, sammensat af slebne Bjergkrystaller.

798. Kors af Bjergkrystal.

799. Amorin og Hund, udskaaret i Koral.

800. Kobber-Skaal, svejfet og forgyldt, med Ornementering

og med to Hanke. Ifølge en graveret Indskrift i

Bunden, skal Materialet, hvoraf Skaalen er lavet,

være blevet forvandlet fra Jern til Kobber.

801. Bronce-Figur, lille, forgyldt; en siddende Dame med

en oplukket Nodebog.

802. Bronce-Figur, lille, forgyldt.

803. Bakke, oval, drevet, forsølvet. Kanten med Bladornamenter,

i Midten to Figurer. L. 30, B. 26 Ctm.

804. Toilet-Lysestager, 2 Stkr., af forgyldt Bronce, Mellemstykket

en kvindelig Buste. H. 13 Ctm.

805. Lysestager, 2 Stkr., af Messing, smaa, svejfede. H. 12 C.

806. Hængelampe af Bronce, til 2 Blus, lille, italiensk.

807. Røgelsekar af Bronce, forgyldt. Empire. H. 20 Ctm.

808. Røgelsekar af Bronce. forgyldt. Empire. H. 20 Ctm.

809. Bæger, cylindrisk og med Laag. I Bunden graveret:

Corinthisk Ertz. H. 14 Ctm.

810. Bæger, cylindrisk, og med Laag. Pendent til forrige

Nummer. H. 14 Ctm.

Kumme af Messing, lille, med drevne Rokokoornamenter.

811. Tumling af Kobber, forgyldt, med drevne Ornamenter

og Fugle rundtom. Paa Randen Indskrift.

812. Relief, drevet i forgyldt Metal. I samme er indfattet

en Kamée og forskellige kulørte Stene.

813 ^ Krucifix af Messing, lille, græsk-katolsk.

' i Krucifix af Messing, lille. Korset af Ibenholt.

814. Foldeknive, 2 spanske og 1 norsk, 3 Stkr.

815. Ornament af Messing, indisk, slangedannet.

818

59

(Lysestager, 2 Stkr., ganske smaa, Form som Alter-

816. | stager. H. 9 Ctm.

i Lyseplade af Messing, drevet.

817. Skaal, Rokoko, drevet, forsølvet, med Laag og paa

svejfet Fod. H. 16 Ctm.

Kikkert, Miniatur og do. Flacon med Signet i Bunden.

2 Stkr.

Sko, kinesiske, et Par, smaa, broderede, og 2 smaa

Mosaiker i Messingramme. 4 Stkr.

/ Bisquit-Relief: Louis Philip.

I Bisquit-Medaillon: Kvindeligt Hoved, lille.

820. Taareflaske af Glas, antik.

821. Assietter, 2 Stkr., muslingformede, emaillerede,

kinesiske, med Blomsterdekoration.

822. Bægere, 2 Stkr., emaillerede, kinesiske, med Dekoration.

823. Fad, emailleret, japansk, med Ornamenter, Dyr og

Fugle. Dmt. 34 Ctm.

824. Lampetspejl, svejfet, med slebne Ornamenter. I

Midten et lille Maleri. H. 26, B. 17 Ctm.

825. Kamée, ægte, i smal Sølvindfatning.

826. Kaméer, 2 Stkr., smaa i Sølvindfatning.

827. Topaser, 2 Stkr., og 1 Krystal med indslebne Vaaben.

3 Stkr.

828. Topas og 3 slebne Signetstene. 4 Stkr.

829. Ramme, ottekantet, af Ibenholt med Sølvfiligran,

hvori er indfattet Onyxer og hvide Stene. H. 25 Ctm.

830. Processionsstav. Foroven Bagstaverne M og A sammenslyngede,

omgivne af en Stjernekrans. Bronce.


831. Processions-Kjærtestav. Foroven Kerublioveder. Træ.

832. Daase af Porcellain, sølvindfattet, med Figurscener

udvendig og indvendig. Sort Maling.

833. Daase af Skildpadde, rund, med Sølvindfatning.

834. Daase af Kobber, oval. Paa Laaget en Fugl i drevet

Arbejde.

835. Daase af Metal, oval. Paa Laaget en Muslingskal.

836. Daase af Messing, oval, hollansk, med graverede

Ornamenter og Figurer.

837. Daase af Messing, oval, hollansk, med graverede

Ornamenter og Yaabenskjolde.

838. Daase af Kobber, aflang, hollansk, med Messing-Bund

og Laag. Graveret.

839. Daase af Kobber, aflang, hollansk, med mange Figurer

og Indskrift.

840. Daase af Messing, aflang, med Kobber-Bund og Laag

med graverede Vaabenskjolde og Figurer.

Smaa Malerier, Portrætter etc.

841. Landskaber i sorte Rammer. 2 Stkr. L. 8 Ctm.

842. Evangelisterne i udskaaren Træramme. 2 Stkr.

843. Portræt i rund Ramme. Dmt. 10 Ctm.

844. Portræt i oval, forgyldt Ramme.

845. Gouaches, 2 Stkr., ovale, med historiske Scener, i

Messingrammer. H. 13, B. 13 Ctm.

846. Portræt af Frederik IV, malet paa Elfenben, med

orneret Metalramme. H. 9, B. 7 Ctm.

847. Portræt af en ung Mand, i rød Dragt med broderet

Krave. Sølvfiligranramme.

848. Portræt af en ung Mand i brun Dragt, stor Sløjfe,

malet paa Kobber. H. 10, B. 8 Ctm.

61

849. Portræt af en ung Mand i blaa Dragt med langt

Haar, paa Kobber, smal Sølvramme. H. 10, B. 8 Ctm.

850. Portræt med Allongeparyk og Rustning. H. 8, B. 6 Ctm.

851. Portræt af en ung Mand i rød Dragt med stor, bred

hvid Krave, paa Kobber. H. 8, B. 6 Ctm.

852. Portræt af en ældre Mand med hvid, glat Krave, paa

Kobber. H. 6, B. 4 Ctm.

853. P ortræ t, med hvid Krave i sort Dragt. H. 4,

B. 2Va Ctm.

854. Portræt, med Pibekrave. H. 5, B. 4 Ctm.

855. Portræt af en Dame, malet paa Kobber. Sølvkant.

H. 6, B. 5 Ctm.

856. Portræt af en Dame med bred Krave; sort. H. 6,

B. 42/2 Ctm.

857. Portræt af en Dame med Pibekrave. H. 5, B. 4 Ctm.

858. Portræt af en Nonne. H. 4, B. 3 V2 Ctm.

859. Portræt, paa blaa Bund med sort Dragt.

860. Madonnabillede. Hænder og Ansigt malede. Dragten

og Grunden er udsyet med gul, blaa, grøn Silke og

Guldtraade. Sort Ramme med Springlister. L. 26,

B. 20 Ctm.

861. Plade af Fajance med paamalet Figur. L. 45,

B. 34 Ctm.

Pletsager.

862. Presenterbakke, oval, rødlakeret og med Hanke. L. 73,

B. 56 Ctm.

863. Presenterbakke, oval, med rig Ornamentering. L. 61,

B. 48 Ctm.

864. Presenterbakke, oval, glat. L. 58, B. 47.

865. Bakke, rund med sveifet Rand, paa 3 Ben, rig ornamenteret.

Dmt. 37 Ctm.


62

866. Fad, med svejfet, riflet Eand. Dmt. 38 Ctm.

867. Fad, med svejfet, riflet Rand. Dmt. 38 Ctm.

868. Bakke, oval, glat med riflet Rand. L. 41, B. 26 Ctm.

869. Fade, 2 Stkr., runde, glatte med riflet Rand. Dmt.

30 Ctm.

870. Fad, glat med Perlerand, oval. L. 40. B..30 Ctm.

871. Tallerkner, 3 Stkr., flade med Perlerand. Dmt.

24 Ctm.

872. Tallerkner, 3 S tkr., dybe med Perlerand. Dmt.

24 Ctm.

873. Terrin med Hanke og Laag. Dmt. 22 Ctm.

874. Terrin do. do. do.

875. Ragoutfad, ornamenteret og med Laag, oval. L. 32,

B. 25 Ctm.

876. Ragoutfad, ornamenteret og med Laag, oval. L. 32,

B. 25 Ctm.

877. Varmefad, svejfet. L. og B. 23 Dtm.

878. Themaskine, hvilende paa 4 slanke Ben med Løvekloer

og graverede Forsiringer. Hankene holdes af

Løvehoveder. H. 36 Ctm.

879. Flaskebakker, 2 Stkr. med gennembrudt svejfet Kant.

880. Flaskebakker, 8 Stkr.

881. Flaskebakker og en aflang Bakke. 3 Stkr.

882. Flaskepropper, 9 Stkr.

883. Messingbakke, glat, oval.

884. Lysestager, 2 Stkr., med firkantet Fod og i Søjleform.

H. 27 Ctm.

885. Petroleumslamper, 2 Stkr., forsølvede. H. 17 Ctm.

886. Plateau omgiven af Smaavaser, med Kjæder. L. 36,

B. 22 Ctm.

63

Marmor, Alabast, Porfyr m. m.

887. Vase med 2 Smaahanke. Paa Siderne mythologiske

Relieffremstillinger, Alabast. H. 65 Ctm.

888. Neptun, liggende Figur, Alabast. L. 26 Ctm.

889. Vase af Porfyr. Lille firkantet Fod og stor, rund,

udbuet Overdel. D. 36, H. 26 Ctm.

890. Gudebillede, indisk, malet og forgyldt. H. 24,

B. 25 Ctm.

891. Skrivetøi, Marmor, med fritudstaaende Hjørnevoluter.

L. 20 Ctm.

892. Bachant, nøgen, Terrakotta, mrk. G. Penna, besk.

893. Buste af Marmor, staaende paa en Marmorsøjle. Indskrift

: Anibale, besk. Bustens H. 52. Søjlens

H. 119 Ctm.

894. Buste af M armor, staaende paa en Marmorsøjle.

Romersk Dragt. Indskrift: Astrubale. Bustens H. 53,

Søjlens H. 119 Ctm.

895. Brudstykker af Sarkophager, 2 Stkr., Marmor.

896. Brudstykker, 3 Stkr., Marmor.

Golblins, Gardiner, Portierer, Broderier,

Silke, Fløjl, Tæpper m. m.

897. Brokadestykker, 4 Stkr., forskellige.

898. Silke, Fløjl etc., 3 Stkr., do.

889. Silkefløjl, rødt, en Pakke.

900. Silkefløjl, rødt, do.

901. Gardiner, 2 Fag, med Kapper. Tykt gult og rødt

Silkebrokade med svære Silkefryndser.

902. Gardiner, 2 Fag, med store Kapper, ensfarvet rød

Silke med gule overspundne Fryndser.


64

903. Portiere af rød Silke, besat med Agrements og over-

spundne Fryndser. Hertil et Forhæng af figureret

rød Silke.

904. Portiereoverdel af rad Silke med gule, overspundne

Fryndser og forgyldt Stang. Nedhæng paa en Side.

905. Gardin til et bredt Fag, rod Silkekappe med et Nedhæng,

gule overspundne Fryndser.

906. Portiere af rodt Fløjl med svære Guld- og Sølvbroderier

og et løst Stykke, ialt 2 Stkr.

907. Fløjl, 2 Stkr., lange, røde.

908. Goblin med Landskab, Arkitektur og Fugle. L. c. 425

H. 210 Ctm.

909. Goblin med Landskab, Arkitektur og Fugle, og med

brede Border. L. c. 475, H. 270 Ctm.

910. Goblins, 2 Stkr., Landskab, Arkitektur og Fugle. L.

tils. c. 330, H. 220 Ctm.

911. Goblinsstykker, Træer.

912. Væggetæppe af Tøj, med store paamalede Figurer

under en Søjlehal og med Blomsterguirlander. L. c.

150, H. 335 Ctm.

913. Portiere, bestaaende af 2 lange smalle arabiske Tæpper

med geometriske Ornamenter.

914. Portiere, bestaaende af 2 lange smalle arabiske Tæpper

med geometriske Mønstre.

915. Portieretøi, stribet, 2 Stkr., et langt, et kort.

916. Væggetæppe af Lærred, med paatrykte, farvede Billeder,

Landskab med Figurer, Fugle etc. L. c. 270, H. 250

Ctm.

917. Forhæng, stort, af figureret rød Silke, foret.

918. Silketøj, rødt figureret, et smalt Stykke.

919. Silketøj, rødt og gult, ensfarvet, 3 Stkr.

920. Silketøjer, forskellige Stykker, brogede etc.

921. Silketøj, rødt, med Forsiringer, forskellige Stykker.

922. Fløjl, rødt og hvidt, forskellige Stykker.

923. Silketøj, gult, med svære Guldbroderier.

924. Tæppe af rød Silke, med Guldbroderier.

65

925. Kappe af rødt Fløjl, udtunget og med Guldbroderier.

926. Kapper af Fløjl og Silketøj med Silkefryndser. 2 Stkr.

927. Silketøj, rødt med Guldbroderier. 3 Stkr.

928. Silkeskjærf af rødt Atlask med Guldbroderier.

929. Fløjlsstykke, rødt, med 1 Vaaben i Guldbroderi.

930. Fløjlsstykke, rødt, med et slynget Navnetræk i Guld-

broderi.

931. Tæppe, lille, rødt Fløjl, Silke og en Kardinalshat i

Guldbroderi.

932. Tæppe, lille, med violet Bund og Guldvævning.

933. Atlask, rødt, kinesisk med Guldbroderi.

934. Silketøj, gult, med brogede Broderier. 3 Stkr.

935. Tæppe, broget med indvævede Blomster og Guldtraade.

936. Tøjer, 2 Stkr. Silke og 2 Stkr. Silkefryndser, ialt 4 Stkr.

937. Tøjer, 2 Stkr., Silkebrokade og Broderi.

938. Lærred med broderede, brogede Blomster. 2 Stkr.

939. Sølvbroderier, 3 Stkr.

940. Bakker, smaa, med Fryndser. 6 Stkr.

941. Fløjlsstriber, lange smalle med Broderier, 2 Stkr.

942. Tæppe, aflang, af Silke med Broderier og Fryndser.

943. Tæppe aflang, Silkebrokade.

944. Canevasbroderi, Italienere.

945. Dragt, Dele af en. Broget Silke med Guldvævning.

4 Stkr.

946. Silketøj, rødt med Guldbroderi.

947. Tæppe, lille, af rødt og hvidt Fløjl.

948. Fløjl, 2 Stkr. Et rødt, et grønt og gult.

i


66

949. Silketøj, gult med Blomster. 4 Smaastkr.

950. Tæpper, 2 Stkr., blaa Silke med couleurt Broderi og

grønne Fryndser.

951. Forskelligt, 4 Stkr.

952. Forskelligt, 4 Stkr.

953. Kapper af couleurt Sirts med overspundne Fryndser,

6 Stkr.

954. Goblinsstykker, forskellige.

955. Tæppe, gron og hvid, slesvigsk, og en blaa Lærredsstribe,

2 Stkr.

956. Sirts, broget. 2 Stkr.

957. Sirts, broget, forskelligt.

958. Agrements, forskellige.

959. Agrements, —

960. Fryndser, overspundne, forskellige.

961. Forskelligt.

962. Silketøj, rødt.

963. Silkefryndser, forskellige.

964. Guldfryndser, do.

965. Silkefryndser, svære, røde.

966. Silketøjsstumper, rødt og gult og Fryndser.

967. Gulvtæppe, Borden med grønne, blaa og røde Arabesker,

Stjerner m. m. I Midten et stort gult Felt

i hvilket en Løve. Blaa Striber med Stjerner. C. 5

Meter x 4 Meter.

968. Sumaktæppe, broget med Arabesker. C. 285 x 225

Ctm.

969. Tæppe, orientalsk, med brogede Arabesker, og Fryndser

paa en Side. C. 230 x 135 Ctm.

970. Tæppe, orientalsk, brunrød med Fryndser. C. 325

x 200 Ctm.

67

971. Tæppe, orientalsk, i Midten tre Feldter, broget. C. 243

x 125 Ctm.

972. Tæppe, orientalsk, i forskellige brogede Mønstre.

C. 193 x 150 Ctm.

973. Tæppe, orientalsk, i forskellige brogede Mønstre.

C. 250 x 100 Ctm.

974. Tæppe, lys i forskellige Mønstre. C. 125 x 150 Ctm.

975. Bordtæppe, rødt med Palmetter.

976. Sofapode af grøn Flojl med Guldbroderi.

977. Hynde, aflang; svensk Uldstof.

978. Puder, 2 Stkr., 1 lille Gulvtæppe, ialt 3 Stkr.

979. Lærred med Mellemværk, 1 Pakke.

980. Haandklæde med udsyet Mellemværk.

981. Haandklæde med Fryndser.

982. Hedebosyninger. 2 Stkr.

983. Forskelligt. 4 Stkr.

984. Haandklæder, udsyet og med farvet Broderi. 2 Stkr.

985. Forskelligt. 4 Stkr.

986. Hedebosyning etc. 2 Stkr.

987. Hedebosyning ete. 2 Stkr.

988. Haandklæde med Fryndser.

989. Forhængsgardiner med Mellemværk. 2 Fag.

990. Sengetæppe, stukket og med rødt Silkebetræk.

991. Sengetæppe, do. do. blaat do.

992. Sokler, 3 Stkr., beklædt med Fløjl og paasat forgyldte

Bronceornamenter.


i


70

Krumstav, medens den anden demonstrerer ivrigt for

ham. L. H. 93, B. 130.

1 'L 20. W. E. van Marsum, hollandsk Maler fra det 17de

Aarh. Paa et Kokkenbord lister en Kat sig op for

at stjæle en Polse, der ligger mellem Køkkenredskaber,

Frugter, Kod og døde Fugle. Utydeligt betegnet

med Navn og et ulæseligt Aarstal. T. H. 66, B. 114.

ijc\ 21. Hollandsk Maler fra det 17de Aarh. Portræt af en

ung’ Mand med Handsken i venstre Haand. T. H. 31,

B. 25.

. ?. 22. En Dame, der toer sine Hænder. — Malet af en

harlemsk Kunstner omtr. 1630; Arkitekturen erindrer

om Dirk van Delen. Kobber. H. 30, B. 23.

^0 23. En Dame, der krolier sit Haar. — Modstykke til

det foregaaende Nr.

t \ >/. 2 /s 24. Et Frokostbord med en Postej, Frugter i en Skaal,

^ Jordbær i et Fad, et væltet Glas, et Stykke Smorrebrød

med Jordbær o. s. fr. — Malt af en harlemsk

Kunstner omtr. 1640, og nær beslægtet med Arbejder

af Willem Claesz Heda. T. H. 42, B. 79. (Kunstf.

Udst., Nr. 71).

25. Citroner og Nodder paa Tinfade, et Glas med Rliinsk-

vin og en væltet Solvskaal paa et Bord med grønt

Tæppe. — Tilskrevet Heda. — Meget stærkt restaureret.

— T. H. 39, B. 52. (Devegges Auktion 1847).

26. Johannes (Jan) van de Capeile, hollandsk. (F. i

Amsterdam, hvor han 1653 indskreves som gift Borger

og kan eftervises til 1674. — Anses nu som den

fortrinligste af de hollandske Marinemalere; hans

Billeder ere meget sjældne.) Stille So. — (Baaden

i Forgrunden er den samme som paa Malerens Billede

i Berliner-Galleriet, en Fotografi efter dette Billede

følger med Maleriet). Betegnet med en utydelig

og forvansket Signatur. L. H. 43, B. 49. (Kunstf.

Udst. 1891, Nr. 29).

71

27. Roeland Roghman? (R. f. i Amsterdam 1587, f i

samme By 1686 eller 1687.) Uvejrslandskab. L. H. 96,

B. 140.

28. Bernardus (Barend) van der Meer. (Bosat i Harlem,

hvor han giftede sig 1683. Af hans sjældne Billeder

er et Frugtbillede i den kejserlige Samling i Wien

mærket med Aarstallet 1689). En Vase med Blomster

paa et tyrkisk Tæppe, paa hvilket der er henlagt

Vindruer og to Citroner. Et Egern synes forskrækket

for en Papegøje, der gynger i en Gren. Oval Indfatning.

I Kataloget over Bugges Samling 1829 er til

Beskrivelsen af dette Billede (Nr. 280) fojet den Bemærkning,

at Halvdelen af Signaturen er overmalt,

men at der i Rawerts Samling er 5 tilsvarende Billeder,

af hvilke det ene endnu bar Betegnelsen B. v.

der Meer. (Det stemmer ogsaa i Karakter og Behandling

nøje overens med Billedet i Wien). L. H. 120,

B. 99. (Kunstf. Udst. 1891, Nr. 115.)

/jV 29. Hollandsk Maler, omtr. 1660: Portræt af en elegant

Dame i sort Dragt og med Perlearmbaand. Hendes

Skødehund staar paa et Bord tilhøjre. Knæbillede i

Legemsstørrelse. L. H. 110, B. 89. (Kunstf. Udst.

1891, Nr. 84).

30. Efterligner af Cornelis van Poelenburg: Arkadisk

f f Landskab med Nymfer og Fauner. L. H. 52, B. 40.

f n ; 31. Hendrik Schoock. (Virksom i Utrecht i Slutn. af

det 17de Aarh. Elev af J. D. de Heem). Frugter i

en Kurv og paa et Bord; en mægtig gron Drueklasse

gor sig særlig gældende. Paa Bordet staar

tillige en lialvfyldt Rømer og et Sølvfad med en

Citron. En Nautilusskaal i Baggrunden foran det

graaviolette Forhæng. Tilvenstre ses et Egern. Betegnet

II. Schoock f. L. H. 100, B. 83. (Kunstf.

Udst. 1891, Nr. 201.)

32. Hollandsk Mariuemaler fra det 17de Aarh. Et Soslag.

— Tilskrevet Willem van de Veide den yngre.

— Daarligt bevaret. — L. H. 41, B. 60.


c

v

W -

^ 0 33. H. Codding, hollandsk, 17de Aarh. To Ferskner, en

Skaal med Jordbær, et Vinglas og Hasselnødder paa

et Bord med rødt Tæppe. Betegnet med Navnet.

T. H. 34, B. 25.

s i 34. Hollandsk, 17de Aarh. Værtshus med Kortspillere.

— Beslægtet med Arbejder af Pieter Quast. T.

H. 41, B. 52.

§(.- 35. Samme Maler. Værtshus med et Par, der danser til

en Violinspillers Musik. (Uden Ramme.)

72

36. Emanuel de Witte. (F. 1607 i Alkmar, j i Amsterdam

1692). Kirkeinteriør. L. H. 43, B. 36.

Kunstf. Udst. 1891, Nr. 240).

37. Richard Brakenbnrgh. (F. 1650 i Harlem, f i samme

By 1702). Konsultation hos Lægen. Han undersøger

et Uringlas for en elegant klædt Dame. Betegnet

R. B. L. H. 33, B. 27. (Kunstf. Udst.

1891, Nr. 23.)

T-t 38. Hollandsk, 17de Aarh. En død Agerhøne ophængt

paa en hvid Væg. L., sat paa Træ. H. 49, B. 39l/2.

39. Jacob Toorenvliet. (F. 1635 eller 1636 i Leiden,

t i samme By 1719.) Portræt af en ung Mand med

Allongeparyk. Efter en gammel Paaskrift paa Billedets

Bagside Portræt af Admiral Rookes, som 1709

indtog Gibraltar. Lille Brystbillede i oval Indramning.

Betegnet J. Toornv... L. H. 28, B. 25.

(Kunstf. Udst., Nr. 215.)

¥> 40. Hollandsk? Omtr. 1700. Brystbillede i Legemsstørrelse

af en Herre med Allongeparyk og Brystpanser.

L. H. 56, B. 45.

IHo 41. Conraet Roepel? (F. 1678 i Haag, f i samme By

1748). Valmuer i en Stenvase. L. H. 59, B. 53.

(Kunstf. Udst., Nr. 180.)

■ j f ' ' 42. Tysk, 17de Aarh. Efterligner af Rottenhammer.

Sabinerindernes Rov. Kobber. H. ^), B. 30.

43. F. Reicher, tysk. Fredens Triumf. Betegnet F. Reicher

prinxit 1682. Kobber. H. 29, B. 45.

o,*-

V

44. Falck. (Sandsynligvis en tysk Efterligner af Hollænderen

Otto Marsens). Insekter, Snoge og Kryb

ved Skovplanter og Svampe. Betegnet med Navn.

* T. H. 37, B. 39. (Kunstf. Udst., Nr. 51.)

73

45. C. C. Gr. Conradt, nederlandsk eller tysk. Blomsterkrans.

— Billedet har Interesse som et Kuriosum ved

den højst besynderlige Behandling. Hver enkelt

Blomst viser sig ved nøjere Eftersyn sammensat af

en utallig Mængde smaa Farveprikker. — Betegnet

med Snirkler og sirlig Skrift: C. C. G. Conradt,

Invent. et Pinxit (r). 1612. L. H. 126, B. 100.

(Kunstf. Udst. Nr. 33.)

J / 46. Peter von Bemmel (F. 1685 i Ntirnberg, f i Regens-

burg 1754) Landskab med antike Ruiner. Bet, med

Malerens Navn. Kobber. H. 25, B. 38.

o 47. Fransk, omtr. 1720. Portræt af en ung Mand med

^ Allongeparyk. I Haanden holder han et til sig adresseret

Brev. Knæbillede i Legemsstørrelse. Paa Bagsiden

er Angivelsen: Peint par Rigaud. L. H. 85, B. 68.

48. Efterligner af Watteau: Katten skal læres til at synge

efter Noder. L. H. 25, B. 29.

49. Ubekendt. 18. Aarh. Fjerkræ. T. H. 23, B. 30.

42. 50. Nederlandsk, omtr. 1620. Brystbillede i Legemsstørrelse

af en ung Herre med Pibekrave. T. H. 42,

B. 38.

.I/’. . JO 51. Nederlandsk? 17. Aarh. Antike Tempelruiner. L.

H. 72, B. 92.

^ 34 52. Samme Maler. Antike Ruiner. Modstykke til det

foregaaende Nr.

53. Nederlandsk eller tysk, 17. Aarh. Knæbillede i

Legemsstørrelse af en Raadsherre(?) i rød pelsværksbræmmet

Dragt, med højre Haand støttende til en

Foliant. L. H. 121, B. 95.

J/q 54. Nederlandsk? Slutningen af det 17. Aarh. Blomster

* i en Vase og Frugter i Skaale paa et Bcrd. L. H.

69, B. 83 (uden Ramme).

i


7 0 55. Brystbillede i Legemsstørrelse af Kejser Carl den

' femte. T. H. 62, B. 53.

74

56. Brystbillede af Christian den fjerde. T. H. 41, B. 35. *

57. Brystbillede i Legemsstørrelse af Christian den fjerde.

L. H. 63, B. 52.

$0 58. Kopi efter Karel van Mander. Brystbillede af Renteskriver

Christofer Gabel. Oval. T. H. 38, B. 49.

Med Billedet følger David Tschernings Stik efter

v. Manders Portræt af Gabel.

f t (rltJr, % 59. Portræt af en Dame med Pibekrave; i venstre Haand

holder hun en Neglike. Under et adeligt \ aaben

Angivelsen: Ætatis suæ XXXXV. 1614. L. H. 62,

B. 49.

Ui 60. Abr. Wuchters? Brystbillede af en ung Mand med

Brystharnisk. Oval. Kobber. H. 24, B. 18.

V 61. Profilportræt i Legemsstørrelse af Fredrik Henrik af

Nassau Oranien. T. H. 53, B. 39. Uden Ramme.

Jo 62. Brystbillede i Legemsstørrelse af en Prinsesse af

Huset Oranien. — Kopi efter W. Honthorst? L. H.

57, B. 44.

.20 63. Brystbillede i Legemsstørrelse af Prinsen af tønde,

Ludvig af Bourbon. L. H. 63, B. 52.

S i 64. Brystbillede i Legemsstørrelse af Marie von Rosen-

krantz, Nonne i Klosteret i Palma 1600. (Restaureret

af Direktøren for Akademiet i Mrnberg, J. E. Heidel-

berg 1791). L. H. 44, B. 35.

/ 65. Portræt af en fyrstelig Dame fra Midten af forrige

Aarh. Halv Figur, Legemsstørrelse. L. H. 77, B. 63.

h 66. Johan Horner, dansk (1711—1763), Portræt af en

Mand, iført rød Frakke over et Brystharnisk med

Christian den sjettes Navnetræk. T. H. 21, B. 18.

' 67. Portræt af Kurfyrst Carl Philip (1660—1742) fremstillet

staaende i Forhallen til et Palads. L. H. 34,

B. 21.

jtfbj %

ty]

JiO

68.

69.

9Z 7 0 -

71.

75

Portræt af Hertug Albert af Brunsvig. L.. H. 34,

B. 25.

Brystbillede i Legemsstørrelse af en ung Mand med

Fløj els Hue og hvid Krave. 18. Aarh. — (Tillagt

Baltliazar Denner). L. H. 46, B. 35.

Brystbillede i Legemsstørrelse af en ung Pige, der

koketterer bag en Vifte. Slutningen af det 18. Aarh.

(Tillagt Jens Juul.) L. H. 48, B. 39.

Efterligner alNederlænderne: Interiør med en siddende

Dame, der læser et Brev: foran hende staar en ung

Mand støttet til et Bord. Betegnet: NVHoiie. T.

H. 35, B. 28.

72. Nederlandsk? 17. Aarh. Pan og Syrinx. T. H. 34,

B. 26.

£■/' 73. Italiensk. Omtr. 1700. Diana og Endymion. L. H.

J ■, / v , 79, B. 64.

74. Italiensk? 18. Aarh. En lille Pige med en Høne i

en Kurv. L. H. 45, B. 38.

' 75. C. W.E. Dietricli, tysk (1712—1774). Hoved af en

skægget Mand. L. H. 27, B. 25.

76. Anton Christoph Ryde, dansk (1745—1815). Allegorisk

Forestilling at Slaget paa Kjøbenhavns Rhed

den 2den April 1801. — Paa Rammens Bagside er

klæbet en lang og meget kuriøs trykt Forklaring af

Allegoriens fine Hensigter. L. H. 67, B. 77.

/''- 77. En fornem Dame, kostumeret som Diana. Kobber.

H. 22, B. 15.

f 78. Nederlandsk, 17de Aarh. Skudte Fugle. L. H. 55,

B. 42.

/c 79. Christian Fedder Høyer, dansk (1711—1855). En

Aand aabenbarer sig for en læsende Helt. Motiv fra

Ossian? Malet 1800. L. H. 44, B. 56.

80. Nederlandsk. 17de Aarh. En pragtfuld Søjlehal. —

Af samme Kunstner findes en Række Arkitekturbilleder

paa Fredensborg Slot. L. H. 67, B. 83.

J


3 0 81.

GO

t o

86.

87.

3 o 88-

/ i 89.

. „ 90. I. Tliieullier. Prospekt af en sydlandsk Havn med

ny Staffage. Betegnet med Navn og Aarstallet 1697.

L. H. 41, B. 51.

76

ningen af det 18de Aarh. Ovalt'. H. 48. B. 36.

Den hellige Familie. T. H. 37, B. 26.

Skægget Hoved med Munkehætte. L. H. 25, B. 19.

A. D. Preben? Ferskner, Appelsiner, et venesiansk

Glas paa et Stenbord. T. H. 27, B. 22.

Dekorativt Billede med Blomster og Frugter. I Forgrunden

to Duer, der næbbes. L. H. 72, B. 112.

Kristus fremstillet som den lidende Forsoner. T.

H. 37, B. 28.

Den hellige Antonius fra Padua og Kristusbarnet. L.

H. 35, B. 35.

Vindruer, Ferskner, Kvæder og et Glas med Vin paa

et Stenbord. L. H. 37, B. 50.

1 91. Johan Hørner (1711—1763). Døde Fugle, ophængte

paa et Som. Betegnet med Navn og 1751. T. H. 21,

^ B. 19.

92. Samme. Døde Fugle paa et Bord. Modstykke til

foregaaende Nr.

93. Blomster i og om en Stenkumme. Kobber. H. 23,

B. 33.

94. Landskab ved en Flod. T. H. 21, B. 35.

S 95. Landskab ved en Flod. T. H. 19, B. 24.

r. • 96. Helgenbillede. Kobber. H. 24, B. 19.

2 97—98. To Fugle, siddende paa Grene. T. H. 26, B. 19.

i 0] 99. Hyrdernes Tilbedelse. Kobber. H. 20, B. 14.

*7 100. To Helgne. 'T. H. 15, B. 11.

n • . u , 101. Maria Magdalene. Kobber. H. 18, B. 14. (Uden

‘ ^ ' Ramme.)

4

i

i

i <

102. Madonnabillede. Kobber. H. 14. B. 22. (Uden

Ramme.)

103. En Afskedsscene. Kobber. H. 32. B. 25. (Uden

Ramme.)

104. Portræt af Prins Jørgen? T. H. 22, B. 17.

/ 105. Dekorativ Panelfylding med Fremstilling af Musikanter.

16de Aarh. H. 63, B. 120.

■■'J 106. Albert Wang. Graavejrslandskab 1888. L. H. 22.

B 44

/AM ■

107. Forskellige Smaabilleder (separeres).

0 108. Forskellige Rammer (separeres).

250 Centimeter = 21/* Meter = c. 4 Alen.

100 — — 1 — = c. 38 Tommer.

50 — = c. 19 Tommer.

30 — = c. 11V'2 —

20 — = c, 7Va —

10 — = c. 33/4 —

5 — = c. 2


Almindelige Møbler og andet Bohave

m. m.

Nr.

1. Fliigel, Horn ung & Møller, i Mahognikasse.

2. Divan, lang, lav, med broget Betræk, hertil 3 løse

Puder og 2 Ruller.

3. Lænestole, 2 Stkr., hel polstrede, og med broget Betræk.

4. Seng, malet og lakeret, med Fjeder- og Krølhaars-

madrasse og 1 Rulle.

5. Spisebord, Egetræ med 5 Plader.

6. Chaiselong, med rødt Plyds.

7. Divanbord med poleret Fyrretræsplade.

8; Spillebord af Nøddetræ.

9. Bord, rund, til at klappe sammen.

10. Lsyiestol, hel polstret og med graat Silkebetræk.

11. Kurvestol.

12. Bord med Marmorplade.

13. Divan uden Betræk.

14. Stativ til Lys med snoede Søjler. 2 Stkr.

15. Klædestativ, langt.

16. Klædestativ.

17. Smaaborde, 3 Stkr.

18. Trappestiger, 2 Stkr.

19. Lænestol med rødt uldent Betræk.

20. Hjørneskab, malet.

21. Hjørneskab, hvid malet og med Hylder.

22. Piedestal, rund, do.

23. Skrin af Mahogni.

24. Lampe af Glas.

25. Servantestel.

26. Staffeli, Malerkasse.

79

27. Spejl, oval, forgyldt Ramme.

28. Varmenessessair.

29. Stang paa 3 Been, sort malet.

30. Gardiner, et Fag blaablomstret, et Fag graa Rullegardiner.

31. Gardiner, brun Reps, med Kapper, 2 Fag.

32. Gardiner, Vs Fag gul Silke med Kappe og et hvidt

Trækgardin.

33. Bordtæppe, brunrødt, c. 135 Ctm. i Kvadrat.

34. Gulvtæppe, graa med kouleurte Blomster, 215x 130 Ctm.

35. Gulvtæppe, Bryssler, grøngraa med Border, c. 620 x

290 Ctm.

36. Gulvtæppe; Velour, mørkerødt med blaa Rosetter,

c. 655 x 540 Ctm.

37. Rullegardiner, 3 Fag, med udskaarne Forsiringer.

38. Rullegardiner, 2 Fag, graa.

39. Gulvtæppe, rødt og gult, c. 490 x 170 Ctm.

40. Gulvtæppe, mørkerød med lysere Arabesker, c. 500 x

350 Ctm.

41. Gardiner, 2 Fag, med Kappe og Fryndser. Rød Sirts.

42. Rullegardiner, 2 Fag, røde.

43. Rullegardiner, 2 Fag, rød Silke med gule Fryndser.

44. Fortræksgardiner, 2 Fag.

45. Tæppe, stukket, et uldent Sengetæppe, en Rulle,

3 Stkr.


46. Tæppe, graagrønt.

47. Gulvtæppe, graat.

48. Reisetæppe.

80

49. Reisetæpper, et stribet, et flammet, 2 Stkr.

50. Sofapuder, 3 Stkr., en Luftpude, ialt 4 Stkr.

51. Sofapuder, 3 Stkr.

52. Forskellige Puder, Tæpper, 5 Stkr.

53. Sengetæppe, stukket.

54. Gardiner, 2 Fag, hvide.

55. Diverse.

56. Servietter, smaa, med Fryndser, c. 29 Stkr.

57. Servietter til Tallerkener, forsk., 35 Stkr.

58. Trækgardiner, diverse, livide.

59. Servietter, 18 Stkr.

60. Dug, en stor.

61. Dug, do.

62. Duge, mindre, forsk., 6 Stkr.

63. Duge, 4 Stkr., og 5 Servietter, forsk., 9 Stkr

64. Duge, livide og brogede, 7 Stkr.

65. Sengetæppe, hvidt.

66. Sengetæppe, do.

67. Haandklæder, 10 Stkr.

68. Haandklæder, 8 Stkr.

69. Pudevaar, 12 Stkr.

70. Lagner, 4 Stkr.

71. Lagner, 4 Stkr.

72. Lagner, 4 Stkr.

73. Lagner, 3 Stkr.

74. Kjøkktentøj af Kobber, forsk.

75. Sædebadekar, 2 Spande, en Vandkande, 4 Stkr.

81

76. Kofferter, Vadsække, separeres.

77. Vægt raed Lodder.

78. Bakke og Forskelligt.

79. Lyseplader og en Kande, Messing.

80. Kryderidaaser, gule, 5 Stkr.

6


82

Nr.

1.

B ø g e r m . m .

Ludvig Holbergs udvalgte Skrifter. Udg. v. K. L.

Ralibek. 21 Dele. Kbh. 1804—14. (21 Bd.)

2. Joh. Ewalds samtlige Skrifter. 8 Dele. Kbh. 1850

-5 5 . (4 Bd.)

( Oehlenschågers poet. og pros. Skrifter. 1—24. Kbh.

3. j 1851—52. (12 Bd.)

| Oehlenschlågers Tragedier. 1—10. Kbh. 1849. (5 Bd.)

4. B. S. Ingemann: Valdemar Seir. 3 D. i 1 Bd. Kbh. 44.

Erik Menveds Barndom. 3 D. i 1 Bd. Kbh. 44.

— Kong Erik og de Fredløse. 2 - - 1 —

— Prinds Otto af Danmark. 2 - - 1 — — —

— Valdemar den Store og hans Møend. | 47.

— Dronning Margrethe. 2 D. i 1 Bd. j — 45.

5. _ Romancer, Sange og Eventyrdigte. 1—8. 4 Bd.

Kbh. 45.

— Dramatiske Digte. 1—6. 3 Bd. Kbh. 43.

Eventyr og Fortællinger. 1—7. 3 Bd. Kbh.

45-50.

6. H. C. Andersen: Samlede Skrifter. 1—14 & 17—22.

(10 Bd.) Kbh. 54—55.

7. St. St. Blicher: Digte. 2 1). i 1 Bd. Kbh. 47.

8. — Gamle og nye Noveller. 1—4 & 6 7. (3 Bd.)

Kbh. 46-47.

9. Carl Bernhard: Gamle Minder, f —2. 1 Bd. Kbh. 41.

10. Fru Gyllembourgs Skrifter. 1—2, 4—6, 8. (6 Bd.)

Kbh. 49—50.

11. Fru Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen.

1 — 4. (4 Bd.) Kbh. 91—92.

12. I.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. 1 Bd. Kbh. 77.

13. Vilh. Bergsoe: Fra sollyse Strande. 1 Bd. Kbh. 86.

14. Chr.Winther: Gamle og nye Digte. 1 Bd. Kbh. 46.

15. H. P. Holst: Digte. 1. og 2. Saml. 1 Bd. Kbh.

40 & 50.

16. Es. Tegner: Frithiofs Saga. 1 Bd. Stkh. 1852.

17. Rich. Owen: Kunst og Kjærlighed. 1 Bd. Kbh. 88.

18. C. St. A. Bille: Reiser i Italien. 1—2. 2 Bd. Kbh. 78.

19. Alfred lpsen: Holland, m. 111. 1 Bd. Kbh. 91.

20. En stor tydsk Bibel. Fol. gi. Bind med Messingsirater.

Med Portr. af Churfyrster. Niirnberg 1670.

21. Chr. H. Kalkar: Bibelen, m. Staalstik. 3 Bd. Kbh. 47.

22. I. S. Bloch Suhr: Søndag Morgen. 9 Bd. Kbh. 52—56.

23. Ad. Monod: Qvinden, hendes Hverv og hendes Liv.

1 Bd. Kbh. 52.

24. Fra Luthers Tid. Opt. af Fam. Schønberg-Cotta.

1 Bd. Chrst. 73.

25. Vilh. Birkedal: Prædikener. 1 Bd. Odense 57.

26. Jørgen Thisted: For Hjertet paa Veien til Evigheden.

27. Danske Mindesmærker, udg. af Worsaae, Herbst,

Heinr. Hansen m. Fl. Med lith. Tavler. Fol. sm.

indb. Kbh. 69.

28. Nordiske Fortidsminder. 1ste og 2det Hefte, m. Afb.

2 Bd.

29. Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1885—93.

30. N. M. Petersen: Nordisk Mythologi. 1 Bd. Kbh. 49.

31. Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og

Hertugdømmerne. 1ste Bds. 1ste Helte, m.Kobb. 1 Bd.

32. Kjøbenhavns Prospecter, 12 Kobbere af 1.1. Brun.

Danmarks Kjøbsteder, 24 —

— Slotte 24 —

i 1 Bd. m. dansk og tydsk Bekrivelse.

33. A. Fabricius: Illustr. Danmarkshistorie. 2 D. i 2 Bd.

Kbh. 54-55.


84

34. L. J. Flamand: Danmarks Historie, m. Portr. 1 Bd.

Kbh. 48.

35. Willi. Holst: Felttogene i 1848, 49, 50, m. 111. 1 Bd.

Kbh. 52.

36. 5 forskj. Hefter fra Nordiska Museet, Stockholm.

37. Nordisk Conversations-Lexicon. I—V. 5 Bd. Kbh.

58—63.

38. Edm. de Amicis: Spanien og Spanierne. 1 Bd. Kbh. 87.

39. Vilh. Bergsoe: Rom under Pius den Niende, m. m.

111. Pragtbind. Kbh. 77.

40. — October Natten 1884, m. Tegninger af Erik

Henningsen.

41. — Danske Forenings-Tegn, m. 111. Kbh. 88.

42. Bernli. Olsen: De kjobenhavnske Guldsmedes Mærker.

Kbh. 92.

43. Jacob Falke: Kunstindustriens Grundsætninger.

44. Tidsskrift for Kunstindustri. 1—9 Aargang.

45. Karl Madsen: Studier fra Sverig, m. 111. Kbh. 92.

46. Bernh. Cotta: Geologiske Billeder, m. Afb. Kbh. 59.

47. Heinr. Zschokke: Die Schweiz, m. m. Staalstik. Karls-

ruhe 1838.

48. Antiquitates graecae, romanae & etruscae, m. m.

Kobb. Fol. Niirnberg 1757.

49. Ebermayer: Samling af Gemmer etc., m. m. Kobb.

2 D. i 1 Bd. Fol. Niirnberg 1720—21.

50. Dresdener Galleriet. Staalstik og Text. 1 Bd.

51. La Galerie du Palais royal. 266 Kobbere.

52. Catalogue de la Collection Spitzer. 2 Bd. Text og

68 Plancher i Mappe.

53. Ludv. Meyer: Fremmedordbog. Kbh. 53.

54. Emil Hannover: Maleren Christen Kobke, m. Afb.

Kbh. 93.

55. H. R. Baumann: Frans Hals, m. 111. Kbh. 92.

56. Et stort Album med Fotografier fra Italien og andre

Lande.

57. Et Dito med Fotografier og Tegninger.

58. Universum. 3 Bd. Kbh. 57—58.

59. Allgemeine Moden-Zeittung (1851 2 Bd., 1845 1 Bd.),

m. Staalst. og Træsnit.

60. La Sylphide, Modes, Litterature, beaux-arts., m.

Staalst. og Træsnit. Paris 1841—42.

61. Illust. Folkeblad. 5 Bd. 1855—57.

62. G. Carstensen: Figaro. 1841—42. 2 Bd.

63. Corsaren. 1840—45, 48—49. 4 Bd.

64. Punch. 1886— 93. Noget defekt.

65. F. W. Hacklånder: Kunstnerliv. 1—3. 3 Bd.

66. Ch. Dickens: David Copperfield. 1—3. 3 Bd.

67. Walter Scott: Abbeden. 3 Dele i 1 Bd.

68. Reineke Fos, overs. af Chr. Winther. 1 Bd.

69. Henriette Davidis: Die Hausfrau. 1 Bd. Leipzig 86.

70. Udv. af Laur. Engelstofts Skrifter. Kbh. 59, 61. 1 Bd.

71. C. Hoegh-Guldberg: Haandbog m. fl. 1000 nyttige

Anvisninger.

72. 4 Romaner.

73. 4 do.

74. Ambr. Stubs Digte og. Clara Raphael.

75. Æschylos Tragedier og Aristofanes Fuglene, Ridderne.

76. 1 Pakke Udst. Kataloger fra Charlottenborg.

77. 1 Pakke Auctions- og Kunst-Kataloger.

78. 2 Bd. 111. Tidende og 1 Pakke do.

79. 1 Pakke Uber Land und Meer.


80. 1 Pakke Grafic etc.

86

81. Nogle Prædikener og relig. Bøger.

82. Nogle Ordboger, Skoleboger.

83. Rejsebøger, Kort, Planer.

84. Div. Bøger.

85. Fr. Ad.Mørck: Portrait Katalog.

Kobbere, Lithographier m. m.

86. Frederik III. I. Haas fil. sc. (Morck 261.)

87. Christian VII. Pilo p. Preisler sc. (M. 523.)

88. Christian Vil (som Barn). Pilo p. Bernigerotli sc.

M. 518.)

89. Frederik VI. Lalide fic. 1803. (M. 606.)

90. Marie Sophie Frederikke. Lahde fec. 1803. (M. 676.)

91. Marie Sophie Frederikke. 1. Juel p. A. Flint sc.

(M. 670.)

92. Prindsesse Caroline. Grøger p. A. Flint sc. (M. 689.)

93. Prindsesse Caroline. Griinbaum del. Monies lith.

(M. 693.)

94. Prinds Fred. Ferdinand. Griinbaum del. Monies lith.

(M. 693.)

95. Cort Adeler. Will(e) sc. (M. 35.)

96. Tycho Brahe. I. Haas sc. (M. 505.)

97. Joh. Friis; Chr. F. C. v. Bleyswyck sc.

98. Christopker Gabel. C. v. Mander p. D. Tscherning

exe. (M. 1203.)

99. Joakim Gersdorf. Sysang sc. (M. 1254.)

100. Ulr. Chr. Gyldenløve. Cramer p. I. Haas sc.

101. Ludvig Harboe. I. Haas sc.

87

102. Peder Hersleb. Brynnich p. Berningeroth sc. (M.

1628.)

103. Eiler H olk; Henric H. F. van Bleyswyck del.

& fec.

104. Harald Huitfeld. Sysang sc, (M. 1826.)

105. Finnus Johannæus. Meno Haas sc. 1748.

106. Povel Løvenørn. Brynnich p. I. Haas sc.

107. Peder Nielsen Moldrup. Cramer del. C. Fritsch sc.

108. B. Munter. I. L. Lund p. Joh. Wittmaack lith.

(M. 2648.)

109. Peter Oxe. Sysang sc.

110. Peter Reetz. Bernigerotli sc. (M. 3136.)

111. N. Ryberg. Juel p. Lahde sc. (M. 3237.)

112. Clir. Th. Sehested, Malte S., Mogens S., Hannibal S.

A. F(olkema) sc. (M. 3592.)

113. B. G. Sporon. Juel p. Lahde sc. (M. 2703.)

114. Joh. Fred. Struensee. Stukket af A. Hansen efter

Preisler (M. 3806.)

115. P. F. Sulim. Juel p.

116. Alb. Thorvaldsen. Gust. Zumpe sc. (M. 3960.)

117. Birgitte Thott, Knud T., Tage T., Otto T. S. Fokke

del. & fec. (M. 4022.)

118. Peter Tordenskjold. Sysang sc. (M. 4061.)

119. Herluf Trolle. Houbraken sc.

120. Dr. M. Uldall. P. Gemzoe lith. (M. 4185.)

121. Axel Urop. C. Fritsch sh. (M. 4225.)

122. Joh. Herm. Wessel.

123. Olaus Wilhammer. A. Flint sc.

124. Philippe d’Orleans. Regent.

125. Cornelis Pronk, Portraitmaler 1692—1759. Pronk del.

door C. V. Norde.


88

126. Joh. Gust. Reinbeck. A. Pesne p. P. Targé- sc.

127. Carolus Erasmus Tezelius. I. Sendrart sc.

128. 2 smaa tegnede Portraiter fra Beg. af Aarh.

129. Nogle Kobbere efter W. Hogarth.

130. Div. Kobbere og Fotogralier

131. En Mappe Diverse.

132. 2 Stereoskoper m. Billeder.

133. Et Fotografi i oval Ramme.

More magazines by this user
Similar magazines