På besøg på Agromek - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

På besøg på Agromek - Dansk Formands Forening

December 2010 103. årgang

besøg

Agromek

Reportage side 7-10

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

Læs desuden inde i bladet:

3 Krisen kradser stadig

4 Specialister i fodboldbaner

14 Medlem fi k ret i retten

16 Kursus om stress

6


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Artikler og stof til nr. 1 2011

skal være redaktionen

i hænde senest den 31. januar 2011.

Næste nummer udkommer

den 25. februar 2011.

Tryk

Zeuner Grafi sk as

Skovdalsvej 22

8300 Odder

Tlf.: +45 8746 4010

Fax: +45 8746 4011

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Åstrupvej 10

9800 Hjørring

Tlf.: +45 72 28 73 30

Annonceekspedition

Rosendahls Mediaserivce

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Ø

Tlf.: 45 76 10 11 43

Fax.: 45 76 10 11 22

E-mail: crp@rosendahls.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

31. januar 2011.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/08 til 30/06/09 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer

3.100 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Side 4 Specialister i fodboldbaner

Side 6 Satellitterne styrer gravemaskinen

Side 7 Agromek mest for landbruget

Side 8 Kombispreder til glatte stier og trapper

Side 9 Kombispreder med hurtig justering

Side 14 Karl Johan fi k ret i retten

Side 16 Fokus trivsel og stress

Side 10 IAK kender medlemmerne

Side 14 Messe fi k stor opmærksomhed

Side 15 Også jordvarme hvor pladsen er trang

Side 17 Succes landevejen

Side 18 Nyt fra hovedkontoret

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader armeringsjern

Se mere vores hjemmeside

www.tsand.dk

Specialist inden for afrensning

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition


Krisen kradser stadig

Dansk Formands Forening kan sammen

med det øvrige Danmark konstatere,

at der stadig er krise i byggebranchen.

Vi har netop været vidne til en

større fyringsrunde det private arbejdsmarked,

og vi har været involveret

i fl ere afskedigelser i nogle kommuner.

Nu kan vi konstatere, at der er begyndt

en ny runde, efter regeringen har vedtaget

at halvere tilskuddet til aktiveringsprojekterne

i vores kommuner.

Det har medført masseafskedigelser

i mange kommuner. Dansk Formands

Forening følger op opsigelserne, og

giver rådgivning til de medlemmer, der

er omfattet.

Imens alt dette er i gang, så er vi i

skrivende stund begyndt overenskomstforhandlingerne

med KL.

Det bliver sandsynligvis en af de

sværeste udfordringer, vi nogensinde

har set i DFF. Der er jo stort set ingen

penge at forhandle om. Så det bliver

spændende at se, hvorledes vi får løst

denne udfordring.

Der har ligeledes været razzia en

del byggepladser. De gav 218 straks-

Antallet af ulykker de danske byggepladser skal ned –

målet er en reduktion 25 pct. indenfor de næste 10 år.

bud, og der var kun 95 pladser, der

slap uden bud.

Skal bøde

Arbejdsmiljøsyndere skal bøde for

alvor

Regeringen er klar med sin arbejdsmiljøplan

for de næste 10 år. En bagatelgrænse

skal sikre, at der kommer

spot store problemer.

De virksomheder, der halter mest

bagefter med deres arbejdsmiljø, skal

der særligt spot . Det er en af tankerne

bag regeringens nye plan for et bedre

arbejdsmiljø de næste 10 år.

De problemramte virksomheder skal

Arbejdstilsynet besøge oftere, mens andre

virksomheder kun bliver udtaget til

stikprøvekontroller.

Det betyder også, at Arbejdstilsynet

ikke skal beskæftige sig med bagateller,

men have de store problemer i fokus,

forklarer beskæftigelsesminister Inger

Støjberg (V).

“Regeringen vil indføre en bagatelgrænse,

så mindre og ubetydelige forseelser

i fremtiden ikke fører til bud fra

Arbejdstilsynet,” siger hun.

Færre ulykker

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod

2020 indeholder 18 konkrete initiativer

under navnet “Nye veje til et bedre

arbejdsmiljø”, og blandt målene er, at

der i 2020 skal være 25 procent færre

alvorlige arbejdsulykker, 20 procent

færre psykisk overbelastede og 20 procent

færre med fysiske overbelastninger.

Desuden indfører regeringen et differentieret

bødesystem, der betyder, at

bøderne rammer hårdt de virksomheder,

der overtræder reglerne - uanset

størrelsen virksomheden.

Til slut vil jeg gerne foreningens

vegne ønske alle vores medlemmer og

samarbejdspartnere en glædelig jul

samt et godt nytår.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Leder

3


Illustrationen viser hele anlægget med den ny kunstgræsbane forrest og voldene, der forbinder området. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon | Leif Hansen A/S )

Specialister i fodboldbaner

Danjord A/S har lagt

maskinkraft og manpower

til mange af

de store stadions i

Danmark og arbejder

nu Herning

Fodboldekperimentarium

Når vi sidder i sofaen og ser bold fra

den danske superliga, eller når vi står

og hepper de lokale helte i 1. division,

så er det tit det århusianske entreprenørfi

rma Danjord A/S, der har for-

Her kommer den ny kunstgræsbane til at ligge. Kunstgræsbanen bliver først færdig og

forventes taget i brug til næste forår i forbindelse med U21 EM.

4

beredt banen til, at der overhovedet

kan spilles fodbold af høj kvalitet. Danjord

A/S har således haft en skovl med

i spillet Korsør Atletikstadion, Vejle

Stadion, Horsens Stadion, Odense Stadion,

Randers Stadion, Esbjerg Stadion,

Aalborg Stadion, Fredericia Stadion

og Herning Stadion. Her ud over

har virksomheden anlagt masser af andre

fodboldbaner – og golfbaner for

den sags skyld i hele Danmark.

Det er da også Danjord A/S, der har

fået til opgave at anlægge Herning Fodboldeksperimentarium

med Herning

Fremad som bygherre – Herning Frem-

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

ad er en af moderklubberne bag FC

Midtjylland. Anlægget koster i nærheden

af 16 mio. kr. og skal stå færdigt til

maj næste år, således at det kan benyttes

i forbindelse med Europamesterskaberne

for U21 landshold, hvor Herning

er en af værtsbyerne.

Kunstgræsbane

- Arbejdet med det meget fremadskuende

fodboldanlæg begyndte omkring

den 1. september, og projektet fi -

nansieres med støtte fra Herning

Kommune, Lokale og Anlægsfonden

Her etableres aktivitetsbåndet ind mod Herning Fremads klubhus.


Sådan kommer aktivitetsbåndet til at se ud. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon | Leif Hansen A/S )

samt Real Dania, fortæller ingeniør

Kasper Lund Andersen og formand

Martin Boje fra Danjord A/S.

Med projektet forvandles Herning

Fremads traditionelle fodboldanlæg til

et eksperimenterende område med

plads til et væld af aktiviteter for alle,

som har lyst til fysisk udfoldelse, leg og

socialt samvær – uanset alder, køn og

etnisk baggrund. Tanken er, at projektet

skal bygge bro mellem det traditionelle

forenings- og hverdagsliv. Ifølge

projektet skal der anlægges fl ere end 50

forskellige aktivitetsmuligheder uden

om de traditionelle fodboldbaner.

- I øjeblikket er vi i gang med at anlægge

en helt ny kunstgræsbane i fuld

størrelse. den ene langside anlægges

et aktivitetsbånd med en række aktiviteter,

lige som der opføres en betonmur

ind mod Herning Fremads klubhus, siger

Kasper Lund Andersen.

Aktiviteter

Rundt det store anlæg etablerer

Danjord A/S fi re store jordvolde, hvor

der anlægges en én meter bred sti.

Jordvoldene skal være med til at få anlægget

til at hænge sammen og bliver

forbindelse til de forskellige dele af området.

fodboldanlægget etableres yderligere

et klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer,

en mobil forhindringsbane,

en naturlegeplads, en

dansescene, en kælkebakke, bane til

beachvolley, trampolinspring, frisbee

samt grill- og bålpladser.

Bred målgruppe

Bevægelseslandskabet henvender sig

til en meget bred målgruppe.

For eksempel vil

det være oplagt til en aktiv

udfl ugt for skoleklasser

og for Hernings mange

børne- og

ungdomsinstitutioner.

Her vil alle kunne mødes

tværs af alder og etnisk

baggrund. Det er nemlig

også tanken, at landska-

bet kan være et attraktivt

aktivitetstilbud til børn

Specialister i fodboldbaner

og unge, hvis forældre måske ikke har

ressourcerne til at lade dem være medlem

af en traditionel idræts- eller sportsklub.

den måde kan bevægelseslandskabet

fremme social integration via

fokus uorganiseret idræt og fysisk

udfoldelse.

Der bliver fri adgang til bevægelseslandskabet

for alle hele døgnet, og det

kan bruges alle tider af året. Et eksisterende

stisystem forbinder området

med Herning by. Sådan, at det er nemt

og sikkert at komme til og fra området

– også cykel.

Formand Martin Boje (tv) og ingeniør Kasper Lund Andersen har den daglige

ledelse af projektet i Herning.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

5


Satellitterne styrer gravemaskinen

Satellitterne styrer gravemaskinen

med nænsom hånd

GPS-maskinstyring er blevet en uundværlig del af dagligdagen hos

Danjord A/S i Århus

Træpløkker og målebånd er i høj grad blevet afl øst af computermodeller

og GPS-styring af maskinerne hos entreprenørvirksomheden

Danjord A/S i Århus. Ikke alene er GPSmaskinstyring

meget mere nøjagtig end den menneskelige

hånd – uanset hvor dygtig maskinføreren er – satellitterne

sørger også for, at der i realiteten kun skal sættes af én gang,

hvorefter data overføres til computeren og dermed gør arbejdet

meget, meget mere fl eksibelt og eff ektivt.

- Med alle de oplagrede data samlet i computeren og overført

til GPS-enheden i maskinen, kan vi lynhurtigt gå fra den

ene opgave til den anden, uden først at skulle have en landmåler

ud og sætte af. Alle data er samlet og tilgængelige. Maskinføreren

kan umiddelbart switche over den ny opgave

og tage fat arbejdet, gør ingeniør Kasper Lund Andersen

og formand Martin Boje opmærksom . De to understreger

dog, at det naturligvis stadig er vigtig at kontrollere, lige som

fi nere håndværk også stadig kræver mere intenst medvirken

af en landmåler.

X og Y

Hos Danjord A/S benyttes satellitsignalerne til gravemaskiner

og dozere, hvor gravehøjden er plottet ind i et X og Ykoordinatsystem.

Systemet består af tre hovedkomponenter

som er GPS Antenner, CB430 computer/skærm samt radio/

VRS modem. De enkelte komponenter er lette at demontere

CB430 computeren fra Sitech beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner

beregningerne med det ønskede design.

6

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

og gør herved systemet mindre sårbart over for tyveri og hærværk,

da delene kan monteres / demonteres under 10 minutter.

Systemet er samtidigt designet til de meget krævende

opgaver en entreprenør udsætter deres maskiner for – hårdt

arbejde dag efter dag.

Dobbelt GPS-antenne

Den dobbelte GPS-antenne konfi guration beregner den

nøjagtige position og orientering af maskinen skovlspidsen

for hurtigere udgravning med maksimal præcision, dette giver

”realtime” opdatering af skovlens position. Med den nøjagtige

3D-positionering af skovlen, guider systemet maskinføreren

til hurtigt at udføre komplekse graveopgaver rigtigt

første gang.

System passer perfekt gravemaskiner med tiltskovl som

giver mulighed for at forme grøfter og skråninger, hvor gravemaskine

graver en skråning, der ikke er vinkelret

bommen.

CB430 computeren beregner placeringen af skovlspidsen

og sammenligner disse beregninger med det ønskede design.

Dette kombineret med lightbars som guider operatøren, giver

en hurtig og præcis udgravning, selv vanskelige opgaver

som eks. udgravning fra fl åde m.m.

Systemet guider maskinføreren igennem opgaven.


Agromek i Herning

Agromek stadig mest for landbruget

Med 517 stande fordelt 13 haller

i Messecenter Herning er den traditionsrige

Agromek en begivenhed, der

tiltrækker udstillere, branchefolk og interesserede

til fra hele

verden. Men selv

om maskiner og produkter

til landbruget

i nogen grad er

rykket lidt sammen

for at gøre plads til

entreprenørbranchen

og den grønne

sektor, så er Agromek

stadig mest interessant

for landbruget.

Gigantiske

traktorer, mejetærskere

og gyllevogne

fylder godt op i landskabet,

men især

materielsiden er der

dog også noget at se

Svenningsens fyldte godt op Agromek.

for medlemmerne af Dansk Formands

Forening.

Flere af de virksomheder, som vi i

Formandsbladet jævnligt samarbejder

med, var at fi nde Agromek 2010, og

nogle af dem var repræsenteret med deciderede

nyheder.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

7


PM City Combi er en lille, kompakt combispreder fra Epoke.

Combispreder

til glatte stier

og trapper

PM City Combi er en lille, kompakt

combispreder, der er udviklet til glatførebekæmpelse

fortove og cykelstier.

Den lille spreder har plads til både

tørstof og væske i beholderen. Det giver

mulighed for at udlægge sand eller

salt i både tør eller befugtet tilstand

samt saltlage.

Ifølge Epoke A/S er det enkelt og

hurtigt at skifte mellem spredemetoderne

– også under spredningen.

Sprederen er forsynet med en slange-

8

rulle med håndlanse, som er velegnet

til svært tilgængelige steder som for eksempel

trapper.

Formålet med den nye combispreder

er ifølge Epoke at samle alle fordele ved

væske- og tørstofspredning i én maskine.

En kombination, som ellers kun

kendes fra større spredere.

Med de mange funktioner kan PM

City Combi anvendes til både præventiv

spredning og til spredning ved is og

sne.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Sitech leverer bl.a. maskinstyring og GPS-anlæg

til entreprenørbranchen.


Ny combispreder

Ny combispreder med hurtig

justering af spredebredde og

mindre saltforbrug

Epoke har udviklet en ny combispreder

til glatførebekæmpelse for at

reducere forbruget af salt, uden det går

ud over eff ekten. Samtidig er det blevet

lettere for chauff øren at indstille sprederen

under kørsel.

Sirius Combi S-4902 er en combispreder,

der giver mulighed for syv forskellige

udlægningsmetoder i form af

salt, sand, split, befugtet tørstof, væske,

væske tilsat tørstof og væske tilsat befugtet

tørstof. De mange udlægningsmetoder

gør, at samme spreder kan tilpasses

omskifteligt vintervejr.

Med den nye betjening sker regulering

af væske og tørstof synkront. Hvis

der ønskes en ændring i spredebredden

skal der kun drejes én knap, hvorefter

tørstof og væske ændres. Justering af

spredebredden sker i step af én meter

fra tre til elleve meter. Den enkle betjening

er en stor fordel for

chauff øren, især når der

køres veje med varierende

bredde.

For at beskytte teknikken

mod det aggressive

miljø, er det samlet i et tæt

afl ukket maskinrum, hvor

væskepumper, proportionalventiler,hydraulikmotorer,

servomotorer med

mere er optimalt beskyttet

mod saltstøv.

Tankkapaciteten er hævet fra 8.200

liter til 9.500 liter, og der er mulighed

for at afsætte sprederen med fuld vægt,

hvilket betyder cirka 17 tons.

Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige

udlægningsmetoder.Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

9


Ny redskabsbærer

Minimalt pladsbehov med ny redskabsbærer

til have-park maskiner

Til have-park maskiner er der udviklet

et hurtigkoblingssystem en kraftig

redskabsbærer. Til dette SmartLink

New Holland var repræsenteret med store maskiner til både landbrug og bygge-anlæg.

Materiel til ren- og vedligeholdelse var ganske pænt repræsenteret Agromek 2010.

Hydrema havde også taget det store grej med.

10

system er der indtil videre udviklet fi re

forskellige redskaber. Basismaskinen og

redskaber fylder minimalt under opbevaring,

og efterfølgende

tilkøb af

redskaber bliver

billigere, da basismaskinen

kun

skal købes en

gang.

Det nye system

er opbygget med

en basismaskine

beregnet til at

spænde efter have-park

traktorer.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Med hurtigkoblingssystem er det let at

skifte fra redskab til redskab uden brug

af værktøj.

Til det semi-professionelle hurtigkoblingssystem

kan der foreløbig købes

fi re forskellige redskaber: mosrive, plænelufter,

vertikalskærer og havetromle.

Det er selve akselen redskabet, der

sammenkobles med redskabsbæreren,

og derfor fylder de minimalt under opbevaring.

Arbejdsbredden basismaskine og

de fi re redskaber ligger cirka en meter.

Ifølge den danske importør Grene

vil der fortsat blive udviklet nye redskaber

til SmartLink systemet.

Pon Caterpillar havde en fl ot og noget dramatisk stand i Herning.


Syd og Vestsjællands Afdeling besøg hos Novo Nordisk

Lørdag den 16. oktober var Syd- og

Vestsjællands Afdeling virksomhedsbesøg

Novo Nordisk i Kalundborg.

Deltagerne mødtes kl. 9.30 ved porten,

hvor Claus Hansen fra Novo Nordisk

tog imod.

I kantinen, hvor Novo var vært med

kaff e og kage, orienterede Claus ca. en

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

time om fabrikken fra starten i tresserne

og frem til i dag.

Novo Nordisk er en stor virksom-

n for hed, forskalling som ligger et areal ca. 100

hektar og der er ca. 3500 ansatte. Derudover

er der registreret ca. 700 ekster-

hyppig genbrug

Så nåede Seniorer i Syd og Vestsjællands

Afdeling igennem årets arrangementer

i seniorklubben DFF med vores

årlige julefrokost og bowling, som

også i år blev holdt i Næstved Bowlingcenter.

Medlemmerne mødtes kl. 15 til kaffe

og kage. Derefter var der en times

bowling for dem, som havde lyst til

det, og hvor andre fi k tiden til at gå

med strikkepindene og socialt samvær.

Kl. 18.30 var det tid til at samles for

at nyde den store julebuff et med mange

lækre retter.

PERI løser kompliceret

forskallingsopgave ved

udvidelse af patienthotel

Julefrokost med bowling

Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI

at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele -

sikre plads til ekstra deling 100 gæster, tager udføres hul men det terne nye gør det år muligt den at 5. flytte ja- komplet

ved, at der bygges tre nye etager oven samlede, indvendige forme som én enhed.

den nuværende fem nuar etager 2011 høje bygning. kl. 14.00 Samtidigt hos bliver Kirsten afforskallingen og lettet

væsentligt, idet elementet ”krymper”

Under hele forløbet Kaj, skal hotellets hvor der fem er årsmøde, 30 millimeter, og når hvor det udløses. akti-

nederste etager være beboelige, og det er

viteterne for 2011 planlægges, (husk

derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er

NCC som totalentreprenør projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et For dem, der havde lyst, var der bowling i Næstved

tilmelding senest den 3. januar 2011).

at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante Bowlingcenter.

under hele byggeprocessen. Er der De to nogen, trap- glasfacade, som har blev nogle løsningen gode her, at man

peskakter og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven

resten af patienthotellet forslag forhøjes til med ture, tre så otte kontakt store stålprofiler, da bestyrel- som blev udlagt

etager, men må intet tidspunkt i bygge- til formålet tværs af bygningen.

perioden blokeres, sen. og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er,

naturligvis forskallingsarbejdet.

at patienterne de fem nederste etager

Alle Seniorer i ikke Syd generes og Vestsjællands

af udsigten til stilladser

PERI blev valgt som leverandør af materiel uden for vinduerne.

til den komplicerede Afdeling opgave, efter ønskes der var en rigtig glædelig jul

lavet et forskallingsforslag baseret Da adgangsforholdene til byggepladsen er

TRIO Systemforskalling. samt et godt nytår. svære, og gensyn pladsen er i begrænset, 2011. foregår

næsten al materiel-håndtering med kran,

således at komponenterne samles

jorden og derefter hejses plads.

Løsningen indebærer, at trappeskakterne

forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen,

og da væggene i den elipseformede

bygning både buer og har skæve vinkler i

næsten alle hjørner, er det en stor fordel

at anvende TRIO’s variable hjørner.

Odense Universitetshospital forventer

at kunne tage patienthotellets tre nye

etager i brug i august 2010.

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner

Vi bakker op om Dansk Formands med Forening

maskinstyring

Spuling af beton

Aqua cutter

Gravemaskiner Cat 323 og 311

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at

Dozere Cat D6T og D5

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPS-

20°

baseret maskinstyring og høste en lang række

leje maskinen med fører, Minilæsser DANSK Cat 279

Effektiv fjernelse fordele: af beton uden

som er uddannet til at køre Minigrader SPECIALTRANSPORT

Cat 247B

skader armeringsjern

med maskinstyring


Doka Danmark

Tromler Cat 533 og 433

Betydelige NKI Kloak- besparelser & Industriservice maskintimer A/S og

Harsco

Dansk Specialtransport

Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup brændstof Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø

Vassingerødvej lade 25, 3540 Pon Lynge Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938
Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle

Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen trækvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes

Tlf. 46 56 32 00 Hurtigere færdiggørelse Tlf. 70 10 80 med 00 optimalt resultat


Tlf. 70 13 egen 31 00 maskinfører til at køre

i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag BFD låsens kile. Mange fl ere Tlf. Cat 55 50 udlejnings- 60 70


Færre fejl

med udstyret


www.doka.com

www.nki.as

www.harsco-i.dk

Ingen ventetid landmåler, der skal lave

maskiner www.dansk-specialtransport.dk


kan naturligvis udstyres


afsætning

eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov.

Mere præcist og ensartet arbejde


Udførelse af mere komplekse opgaver

Vi har maskinerne – du har hænderne


fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Forskalling


Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med

Stillads

maskinstyring.

Rådgivning

Loxam A/S • Svejsegangen 5 • 2690 Karlslunde

Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

Loxam A/S

Specialist

Trasbo

inden

Sandblæsning

for afrensning


Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby PERI · Tlf. Hovedkontor 7025 2211 www.peri.dk

Svejsegangen Se mere 5, 2690 vores Karlslunde hjemmeside

Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille

Greve Main 26, 2670 Greve


www.tsand.dk

Tlf. 70 15 44 00

Tlf. 59 17 00 Tlf. 59 35 17 - 00 m@tsand.dk

35

Tlf. 43 45 36 27

www.pon-rental.dk

Pon Rental

Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens

Tlf. 70 25 53 87

www.loxam.dk

www.tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner


• Spuling af støbeskæl

www.peri.dk

www.pon-rental.dk

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition

08.02.2010 14:41:43 Uhr

BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm

ne håndværkere som har deres gang

virksomheden i løbet af året.

Virksomheden fremstiller to produkter,

nemlig enzymer og insulin. Enzymerne

fremstilles Novozyem A/S

og insulinen Novo Nordisk A/S. Fabrikken

fremstiller ca. 45 pct. af verdens

enzymer og ca. 55 pct. af verdens

insulin.

Virksomheden har et stort energiforbrug.

Alene et strømforbrug, der

svarer det til Københavns forbrug af el.

Derfor er der indledt et samarbejde

med de andre store virksomheder i Kalundborg,

således at damp fra Asnæs-

Årsmøde

Seniorer i Syd og Vestsjællands Af-

Nyt fra Syd og Vestsjælland

værket og gas fra Statoil ledes frem til

fabrikken i store rørledninger.

Efter denne orientering kørte deltagerne

en tur gennem fabriksområdet

og sluttede i den store hal, hvor fremstillingen

af insulinen foregår.

En stor tak til Claus Hansen for den

interessante orientering.

Derefter kørte deltagerne til Mulleruphavn,

hvor frokosten blev indtaget

Skipperkroen.

Julebuff eten blev nydt med stort velbehag.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGA

RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

COPSØ A/S

11

Vi udfører

inkl. kranarbejde

• Entreprenørkørsel inkl. levering

grus og muldjord, samt contain

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for modta

af beton og tegl


K PERI/10.197

Ole Christian Sandstadt,

Formand:

“Vi har valgt PERI grund af

hurtig og lidelig levering, service

og rådgivning hele vejen igennem

byggeriet. TRIO formen har vist sin

styrke bl.a. ved hurtig samling med

BFD låsen.”

For at formlåsen BFD kan sættes rigtig

, må elementernes vinkelafvigelse

være maks. 5,2º. For at kunne montere

den radiale ankerplacering (anker løber

gennem pastræet), skal det mindste

mål det indvendige pastræ være

mindst 4 cm. Den maksimale bredde

pastræ: Formlås BFD 10 cm,

Formlås 38 cm - 26 cm.


Muffehuse Lolland og Falster.

I 2008 blev det besluttet at udskifte

de store søkabler mellem Danmark og

Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse.

Forbindelsen er en 600 MW

forbindelse mellem Bjæverskov ved

Køge og Bentwich ved Rostock.

Udskiftningen sker baggrund af

fl ere driftstop forårsaget af utætte

samlemuffer kablerne i Storstrømmen

og i Østersøen.

De gamle kaber skal udskiftes med et

såkaldt massekabel som har den fordel

at det kan produceres og udlægges

i ét stykke. Et lignende kabel bruges

bl.a. den elektriske Storebæltsforbindelse.

Energinet.dk, som ejer søkablet

samt tilhørende anlæg dansk grund

forestår udskiftningen.

Til den nye forbindelse skal der etableres

3 nye muffehuse placeret i Gedser

Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle

samlinger. Disse kan også leveres af PERI.

og hver side af Storstrømmen. I muffehuset

konverteres søkablerne til jord-

eller luftledninger. DavidsenPartnere

udfører det nye muffehus og har valgt

at anvende PERI TRIO systemforskalling

til væggene.

Ydervæggene udføres som en mangekant

med en indre diameter ca.

13 meter. De i alt 18 kanter består af

12 meter høje formelementer samlet af

sektioner 6,60 meter og 5,40 meter.

De færdige sektioner er samlet i Greve

og leveret klar til opstilling pladsen i

Nørre Alslev Falster. Dette har været

en medvirkende årsag til at vægformen

var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse

af bundpladen.

Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk

SCC beton og det var derfor

krævet, at den resulterende træk-

Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre

ankerstænger.

kraft fra støbetrykket i ankerstængerne

blev nøje overvåget under støbning af

væggene. PERI bidrog til etablering af

hydrauliske støbetrykmanometre

ankerstængerne således trækket kunne

overvåges under den 10 timer lange

støbning. Dermed kunne det sikres, at

ingen stænger blev udsat for trækkræfter

over det tilladelige niveau samt at

den færdige overfl ade har været fuldt

ud tilfredsstillende.

Endvidere har PERI under hele forløbet

med udførelsen af de 3 muffehuse

bidraget til, at logistikken mellem

pladserne når formene skulle transporteres

har fungeret optimalt. Dette er

sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem

formanden og PERI´s salgskonsulent.

En perfekt færdig overfl ade med TRIO.

Forskalling

og Stillads

www.peri.dk


xxxxxx

Karl Johan Sejersen (th) og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, studerer dommen fra Retten i Horsens, der giver formanden ret.

Karl Johan fi k ret

- og en stor erstatning

Formand fra Horsens søgte råd hos Dansk Formands Forening, der

bragte hans sag for retten

Juletiden bliver lidt ekstra sød hos

Karl Johan Sejersen i Horsens. Med

hjælp fra Dansk Formands Forening

har han nemlig modtaget en check

150.000 kr., og selv om pengene naturligvis

vil vække glæde hos de fl este, så er

det ikke kun checken, Karl Johan Sejersen

er glad for.

- Jeg er faktisk mest glad for at få ret.

Jeg er blevet forkert behandlet, og det

har jeg fået rettens ord for. Det er jeg

glad for, understreger formanden, der

var ansat hos Horsens Varmeværk i 27

14

år – heraf de 18 som formand med en

håndfuld medarbejdere under sig.

Mobbet ud

Karl Johan Sejersen er oprindeligt

uddannet kloakmester og har siden tager

kedelpasser-eksamen, således at han

kunne indgå i vagtordningen varmeværket,

hvor han var glad for at arbejde,

og hvor han havde et fi nt forhold

til alle. Også den øverste ledelse.

Selv om Karl Johan Sejersen endte

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

med at blive mobbet ud fra arbejdspladsen,

så er han stadig så loyal overfor

sine tidligere medarbejdere og kolleger,

at han kun vil sige, at der var

forhold arbejdspladsen, der efterhånden

antog en sådan karakter, at han

ikke længere kunne stå model til det,

der skete med ledelsens billigelse. Han

sagde fra, han meddelte det off entligt,

og siden den dag var det et helvede for

ham at gå arbejde.


Snak bag ryggen

- Medarbejderne Horsens Varmeværk mente ikke, at jeg

var social nok, og de begyndte at snakke bag min ryg og forsøgte

hele tiden at fi nde fejl ved mig og den måde, jeg udførte

mit arbejde . Så snart der var den mindste anledning til

at pege fi ngre af mig, slog de til. Direktøren gjorde intet for

at ændre forholdene, og jeg er stadig skuff et over, at han

ikke greb ind, siger Karl Johan Sejersen, der som den eneste

ud over direktøren varmeværket, havde fri bil.

- Og det blev virkelig en kilde til meget stor misundelse

blandt de øvrige varmeværket, siger han.

et tidspunkt forlangte medarbejderne, at der skulle holdes

et møde, hvor Karl Johan skulle drøftes. Af en loyal medarbejder

var han blevet hvisket i ørerne, at de andre kun var

ude at få ham ned med nakken, så han valgte selvfølgelig

ikke at dukke op til mødet, som dog blev afviklet alligevel.

Bægeret ød over

Mange kan holde til meget, og Karl Johan Sejersen var ikke

den, der beklagede sig, men en dag løb hans bæger over.

Da chikanerierne havde stået i et par år, og forholdene

den arbejdsplads, han havde skænket mere end halvdelen af

sit liv, blev så forfærdelige, at han ikke længere kunne holde

det ud, kontaktede han sin fagforening, Dansk Formands

Forening, for at få hjælp.

- Jamen, landsformand Kim Bøje Madsen opfordrede mig

til at gå til lægen. Jeg havde aldrig været syg, havde vist kun

haft en enkelt sygedag i de 27 år, men jeg meldte mig syg sidst

foråret i 2009. varmeværket havde vi ingen kutyme for

at afl evere lægeerklæringer, men jeg skyndte mig at gå til lægen

for at få en, og da jeg havde forelagt lægen mit problem,

skrev han straks en erklæring, som løbende blev fornyet.

Fyreseddel

- Da jeg et tidspunkt afl everede lægeerklæringen til direktøren,

sagde jeg direkte til ham, at det bedste, han kunne

gøre, var at fyre mig. Det gik han med til, og to dage efter

havde jeg en fyreseddel med posten. Så troede jeg jo, at sagen

var i orden, men Kim ville gerne have en kopi for at tjekke,

om alt var i orden. Jeg havde seks måneders opsigelse, men

Kim pegede, at jeg havde ret til yderligere tre måneder i aftrædelse,

og så skulle jeg naturligvis have godtgørelse for, at

jeg pludselig var uden fi rmabil og fi rmatelefon. Kim skrev

herefter et brev til ledelsen for Horsens Varmeværk og gjorde

vores krav gældende og pegede i øvrigt, at det ikke fremgik

af min ansættelseskontrakt, at jeg havde fri bil.

Retssagen

Varmeværket var ikke til sinds at betale, og derfor blev sagen

berammet ved Retten i Horsens fredag den 24. september.

Retssagen blev en ubehagelig oplevelse, og Karl Johan Sejersen

lægger ikke skjul , at han var nervøs, før han skulle

afgive forklaring, men at han til gengæld havde det rigtigt

godt efter forklaringen. De fem medarbejdere, der var indkaldt

som vidner i sagen, havde det tydeligvis rigtigt skidt ved

at skulle fortælle deres version af sagen. Også varmeværkets

direktør havde sæde i den varme stol og var også beklemt ved

situationen. tilhørerpladserne sad tre af bestyrelsesmedlemmerne.

- Vi var helt sikre i vores sag. Efter vores opfattelse havde

Horsens Varmeværk gjort sig skyldig i nogle klokkeklare brud

reglerne, og det viste sig da heldigvis, at dommerne gav os

ret, siger Kim Bøje Madsen, der naturligvis selv var til stede i

retssalen i Horsens.

Ærlighed

- Hvis vi skal føre en sag for et medlem, er det afgørende

vigtigt, at vi får hele historien, at medlemmet ærligt fortæller

den sande historie. Det er vigtigt, at medlemmet har tillid til

os som fagforening, og naturligvis at vi også er med til at skabe

et positivt tillidsforhold, understreger landsformanden,

der personligt tager hånd om de faglige sager i Dansk Formands

Forening.

Karl Johan Sejersen var heldig hurtigt at få nyt arbejde,

men det var alligevel ikke det rigtige. I dag arbejder han for

et lokalt fi rma som montør af varmepumper og ventilationsanlæg.

Tilbage skinner

- Nu er tilværelsen endelig tilbage skinner, og jeg vil

gerne opfordre andre til at sørge for, at ansættelseskontrakten

er i orden, således at de kan slippe for en opslidende retssag

med deres arbejdsgiver. Hvis alt er skrevet ned, som det skal

være, er der ikke noget at komme efter, understreger Karl Johan

Sejersen.

et tidspunkt, sagde direktøren i Horsens Varmeværk til

sin formand: Jeg håber, at du har en god fagforening.

Det har Karl Johan Sejersen.Karl Johan fi k ret

Formandsbladet • Nr. 6 • december 201015


Deltagerne årets kommunale kursus lyttede intenst til ordene om stress.

Fokus trivsel og stress

Det kommunale kursus tog afsæt i nogle af tidens helt store udfordringer

Michael Groser – det er altså ham, der er inde i skraldesækken

– er en ganske underholdende foredragsholder.

16

Årets kommunalkursus i Dansk Formands

Forening havde i år rettet spotlyset

mod stress. Årsagen er, at DFF registrerer,

at et stigende antal medlemmer

må melde sig syge fra deres arbejdsplads

grund af stress.

Kurset blev i år for første gang afviklet

Hotel Svendborg med Michael

Groser og Tanja Dinesen Stave som

kursusledere.

- Hver morgen er der 35.000-40.000

danskere, der ikke går arbejde

grund af stress. Hver 10. dansker føler

sig markant stresset – og tallet for ledere

er endda meget højere. Nogle af

dem, der går ned, kommer ikke tilbage

arbejdsmarkedet, advarede Michael

Groser, der er ekspert i Enneagrammet,

som er et persontypeværktøj, der giver

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

indsigt i de forhold, der motiverer

mennesket.

Ved at arbejde med Enneagrammet

oparbejdes et ordforråd, indsigter og

værktøjer omkring værdier og overbevisninger,

samt omkring adfærdsmønstre

inden for problemløsning, motivation,

stress, kommunikation,

konfl ikthåndtering og teamarbejde. I

modsætning til andre værktøjer, som

beskriver mennesketyper og deres adfærd,

forklarer Enneagrammet både

vores adfærd samt baggrunden for den

aktuelle adfærd, og kan dermed agere

som et slags landkort til forståelse af de

måder vores psyke arbejder , og deraf

skaber vores adfærd.

Michael Groser tog udgangspunkt i

begrebet ”lige i øjeblikket”. ”Jeg har


travlt lige i lige øjeblikket”. – Men hvor

længe varer øjeblikket, spurgte han og

konstaterede, at man ikke kan blive

stresset af at have travlt alene. Man kan

derimod blive stresset af at have for

Tanja Dinesen Stave fortalte om stress, hvordan det kommer til udtryk – fysisk, psykisk

og adfærdsmæssigt og om trivsel arbejdspladsen.

travlt.

Trivsel er nøgleordet. Trivsel er ifølge

Michael Groser afgørende for alt det

andet, og hvis alle bliver en bedre udgave

af sig selv, så vil helheden også

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK.

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret

maskinstyring og høste en lang række

fordele:

Betydelige besparelser maskintimer og

brændstof

Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat

Færre fejl

Ingen ventetid landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

DU BESTEMMER Du kan vælge at

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

xxx

fungere. – Så er forudsætningerne i

hvert fald til stede, pegede han.

Enneagrammet er Michael Grosers værktøjskasse. Her forklarer han, hvordan typerne

kan infl uere hinanden og have modsætninger.

leje maskinen med fører,

som er uddannet til at køre

med maskinstyring

lade Pon Rental træne din

egen maskinfører til at køre

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Gravemaskiner Cat 323 og 311

Dozere Cat D6T og D5

Minilæsser Cat 279

Minigrader Cat 247B

Tromler Cat 533 og 433

Gummihjulslæsser Cat 938

Mange fl ere Cat udlejningsmaskiner

kan naturligvis udstyres

med maskin styring efter behov.

www.pon-rental.dk

17

COPSØ A/S


Jubilarer i 2011

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Nordjylland 2011

Adresse By

01-03-1986 1888569 Jens Johnsen Jørgensen Bellisvej 18 9440 Åbybro

30-04-1986 2278919 Knud-Erik Møller Jørgen Brønlundsvej 22 9900 Frederikshavn

01-05-1986 1710565 Niels Ottesen Skovduevej 10-Birkelse 9440 Åbybro

01-05-1986 1102722 Per Rævdal Præstegårdsvej 57, Ingst. 9480 Løkken

01-06-1986 1625797 Karsten Osvald Pedersen Nakkevej 18, Risgårde 9640 Farsø

16-06-1986 1244367 Ole Villi Kristensen Sæsingvej 7 9830 Tårs

01-07-1986 1588813 Svend Christensen Hyacintvej 4 - Åbyen 9850 Hirtshals

01-07-1986 1929777 Palle Engen Larsen Sørigvej 54 9982 Ålbæk

01-09-1986 1349232 Kim Bøje Madsen Nørrevang 8 9362 Gandrup

01-11-1986 1369727 Leif Jensen Morten Vingesvej 11, 9240 Nibe

01-11-1986 1830397 Jørgen Byrdal Nielsen Gommesensvej 3 9330 Dronninglund

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Randers 2011

Adresse By

01-12-1986 2191823 Hans Jørgen Knudsen Fridasminde 20 8960 Randers SØ

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Randers 2011

Adresse By

01-08-1971 2205995 Hans-Jørn Sørensen Jens Baggesensvej 3 8920 Randers NV

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Midt-Vest 2011

Adresse By

01-02-1986 1132307 Finn Asbjørn Jensen Syrenparken 15-Snejbjerg 7400 Herning

01-05-1986 1345297 Kim Isak Kroustrup Redningsvej 2 7620 Lemvig

01-11-1986 1418771 Gunner Lykkegaard Jensen Duevej 4 8500 Grenå

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Midt Vest 2011

Adresse By

01-01-1971 1657154 Ejlif Mogensen Enghaven 37 6990 Ulfborg

01-04-1971 2510683 Poul E Nielsen Gran Alle 2 7442 Engesvang

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Aarhus 2011

Adresse By

01-03-1986 2335867 Anders Jensen Tinghusvej 7, Gl. Ry 8680 Ry

01-04-1986 1323104 Barner Skov Græsvangen 32 B, St. 8381 Mundelstrup

09-06-1986 1346972 Erling Guldberg Johansen Skæring Parkvej 316, St. 8250 Egå

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Aarhus 2011

Adresse By

11-11-1971 2498491 Finn Mikkelsen Tornbjerg 87 8732 Hovedgård

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding 2011

Adresse By

01-01-1986 1304252 Torben Nielsen Højvang Nord 96 6580 Vamdrup

01-02-1986 1406883 Bjarne Christian Schmidt Hjortebrovej 2 6100 Haderslev

01-03-1986 1127224 Laurids Peter Keller Geestrupvej 27 6520 Toftlund

01-05-1986 1942077 Jens V. Jensen Lapmejsevej 13 6500 Vojens

01-05-1986 1207471 Henning Vognbjerg Østergade 50, 2 6270 Tønder

01-11-1986 1851559 Tommy Bjarne Jensen Tandholtvej 28 6000 Kolding

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding 2011

Adresse By

01-01-1971 1188960 Leif Pedersen Thulesvej 47 7000 Fredericia

01-04-1971 1054857 Johannes Damgaard Madsen Dovervej 22, Dover 6660 Lintrup

08-07-1971 2036770 Bent Preben Lorentsen Egevej 10 7100 Vejle

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Vestjylland 2011

Adresse By

01-03-1986 1495654 Thomas Vesterg Thomsen Torvegade 154 6700 Esbjerg

01-05-1986 1002088 Hans Peter Dam Vestergade 18 6740 Bramming

01-05-1986 1528652 Leo Rechnagel Hansen Finderupvej 12 C - Herborg 6920 Videbæk

18

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010


Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Jubilarer i 2011

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Sønderjylland 2011

Adresse By

01-06-1986 1538818 Hans Christian Danielsen Højtoft 34, Kværs 6300 Gråsten

01-09-1986 1913425 Per Laustsen Grønnevej 3 6360 Tinglev

01-09-1986 1386168 Svend ErikPetersen Mommarkvej 27 6400 Sønderborg

01-10-1986 1984277 Philipp Axel Andersen Kogsvej 24 6780 Skærbæk

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Fyn 2011

Adresse By

01-11-1986 1257799 Palle Asmus Frederiksen Søboløkker 26, Jordløse 5683 Hårby

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Fyn 2011

Adresse By

01-01-1971 1572015 Hans P R Jørgensen Engvej 20 5600 Fåborg

01-02-1971 1866524 Bent Kåe Kristensen Blåbærvej 59 5260 Odense S

01-09-1971 1076991 Jørgen J F Nielsen Saxovej 268 5210 Odense NV

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF København 2011

Adresse By

01-01-1986 1790195 Jørgen Rasmussen Kastanievangen 15 4622 Havdrup

01-04-1986 2314599 Kent Thorvald Jørgensen Rådmand Billesvej 120 2610 Rødovre

01-04-1986 1164888 Bjarne Nielsen Hirsevænget 11 4681 Herfølge

01-04-1986 2359495 Bjarne Thinghøj Pedersen Stenager 12 Ovre Lyng 4583 Sjællands Odde

01-04-1986 1494020 Ove Elvin Pedersen Engsvinget 3 E 1,Tv 3400 Hillerød

01-05-1986 1127844 Charly Frants Pedersen Skellet 12-Nyråd 4760 Vordingborg

01-10-1986 1136936 Henrik Simon Hartington Ørstedvej 57 4130 Viby Sjælland

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF København 2011

Adresse By

01-02-1971 2482818 Walther F Nielsen Gårdtoften 10 4623 Lille Skensved

25 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland 2011

Indmeldt Medl.nr. Navn Adresse By

01-02-1986 2373181 Torben Pebring Johansen Tranevænget 24 4160 Herlufmagle

01-02-1986 2140374 Johs Bech Sørensen Ørslevgade 70 4100 Ringsted

01-04-1986 1502822 Henning Folmer Nielsen Bakkedraget 4 4534 Hørve

01-05-1986 1698224 Keld Klausen Dahl Højen 7B Mogenstrup 4700 Næstved

01-06-1986 1893825 Torben Ejler Mikkelsen Kongstedvej 44-Niløse 4293 Dianalund

01-07-1986 2116994 Jørgen Niels Dandanell Colombiavej 1 4200 Slagelse

16-08-1986 1377605 Poul Erik D. Andersen Humlevænget 1 4220 Korsør

16-08-1986 1006113 Bjarne Rasmussen Thorsvej 32 4300 Holbæk

01-09-1986 2236909 Mogens Gert Fredslund Sverigesvej 23 4293 Dianalund

01-09-1986 2430403 Bjarne Johansen Hestehøje 21 4400 Kalundborg

01-11-1986 2220283 Frank Rønn Vollerslevvej 37 4632 Bjæverskov

40 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland 2011

Indmeldt Medl.nr. Navn Adresse By

01-01-1971 1793025 Erling Frede Rasmussen Følfodvej 4 4470 Svebølle

01-02-1971 1730779 John Stysiek Banetoften 16 4700 Næstved

01-06-1971 1801000 Jørgen Juhl Hemmingsen Orenæsvej 37 4700 Næstved

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Lolland Falster 2011

Adresse By

01-08-1986 1187012 Arne Graae Jensen Ertebøllevej 7 4840 Nørre Alslev

Indmeldt Medl.nr. Navn

50 års jubilæum i DFF Lolland Falster 2011

Adresse By

01-06-1961 1417609 Knud Vægter Nyskolevej 46, Nr. Vedby 4840 Nørre Alslev

01-10-1961 1075738 Poul Erik Krøll Italiensvej 13 4800 Nykøbing Falster

DFF Bornholm 2011 ingen

19


Meddelelser

Årsmøde

i Sønderjyllands Afdeling

Holdes Den Gamle Kro i Gråsten

Slotsgade 6, 6300 Gråsten

20

Torsdag den 17. marts 2011

Dagsorden ifl g. vore vedtægter

Vi byder stegt fl æsk og persillesovs

kl. 18.00 og

begynder årsmødet kl. 19.00

Af hensyn til kokken beder vi om din

tilmelding til aftensmaden, hvis du

ønsker at deltage.

Tilmelding til Svend Erik tlf.

27900213

Senest den 14. marts

bestyrelsens vegne

Svend Erik Petersen

Årsmøde

i Vejle-Kolding Afdeling

l

ørdag den 19. marts 2011 kl. 15.00

Vejle-Kolding Afdeling holder årsmøde

sammen med en festlig aften i Torvehallerne

i Vejle. Vi mødes til årsmøde

klokken 15.00, og klokken 18.00

er der middag og dans i Væksthuset.

Der er mulighed for overnatning, som

selv skal bookes og betales for. Bookning

skal foregå telefonnr. 79 42

79 14.

Middagen samt drikkevarer under

middagen betaler afdelingen. Resten

er egen regning.

P.g.a. arrangement med middag skal

tilmelding ske senest 1. marts 2011.

Med venlig hilsen

Jan O. Hansen

Vejle-Kolding Afdeling

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Statsbidrag Kontingent

Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EF-

hedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag

Aktive m/A-kasse kr 918,00 kr 1.341,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 3.160,00

Aktive u/EF-bidrag kr 918,00

kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00

Aktiv deltid m/A-kasse kr 612,00 kr 894,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 2.407,00

Efterløn 60 år kr 918,00

kr 165,00 kr 219,00 kr 1.302,00

Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00

kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00

Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00

kr 682,00 kr 219,00 kr 1.513,00

Medlemmer u/A-kasse kr -

kr 682,00

kr 682,00

Pensionister kr -

kr 75,00

kr 75,00

Dansk Formands Forening

IAK

KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2011 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN

PR. KVARTAL

Husk årsmøde

i Region Midt

Afdelingerne Randers, Midt-Vest og

Århus holder årsmøde torsdag den 10.

marts 2011 klokken 19.00 Ans

Kro, Vestre Langgade 5 Ans.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Afdelingerne er efterfølgende vært for

et traktement.

Gerne tilmelding til traktementet.

Samkørsel kan eventuelt aftales med

afdelingsformændene.

bestyrelsernes vegne

Vagn, Leo og Jørgen

i alt


Nordjylland afd.

80 år 15-02-1931

Egon P. H. Sørensen

Bredgade 68

9830 Tårs.

75 år 10-02-1936

Niels S. Sørensen

Th orsvej 61

9800 Hjørring

70 år 12-01-1941

Bak Leif Christensen

Tjørne Alle 4

9530 Støvring.

65 år 29-01-1946

Peter Ravn

Birkealle 11

9574 Bælum

65 år 14-02-1946

Poul Henning Madsen

Tokevej 6, Fjellerad

9260 Gistrup.

60 år 10-02-1951

Karl Erik S. Greth

Kærgårdsvej 11

9681 Ranum.

60 år 21-02-1951

Jørgen Johan Nielsen

Drosselvej 81, V. Hassing

9310 Vodskov.

60 år 24-02-1951

Arne Dahl Kristiansen

Håndværkervej 5

9320 Hjallerup.

60 år 30-12-1950

Bent Erik R. Sindalsen

Vidskovvej 3

9352 Dybvad

50 år 19-02-1961

Arne Skov Madsen

Gertrud Raskvej 181

9210 Ålborg SØ.

Randers afd.

80 år 02-02-1931

Aage Munk Jensen

Hvedetoften 12 Mejlby

8981 Spentrup.

75 år 29-12-1935

Poul Kure

Mariendalsvej 10

8940 Randers SV

65 år 24-12-1945

Helge Østerballe Nielsen

Hadsundvej 343 - Linde

8981 Spentrup

65 år 08-02-1946

Keld Mousing

Storegade 115, Pindstrup

8550 Ryomgård.

65 år 23-02-1946

Per Olesen

Hornbæk Engvej 10

8920 Randers NV.

60 år 22-02-1951

Søren Sjørup Simonsen

Fasanvej 1, B

8920 Randers NV

50 år 13-02-1961

Dan Jespersen

Hovedgaden 21

8961 Allingåbro.

Midt – Vest afd.

70 år 08-01-1941

Søren O. Østergaard

Kruse

Tjørnevej 49

7500 Holstebro.

65 år 21-01-1946

Henry Ahrensberg

Tværtoften 76 – Lind

7400 Herning

Aarhus afd.

85 år 15-01-1926

Svend Henry Henriksen

Jægergårdsgade 126, 2

8000 Århus.

75 år 14-02-1936

Knud Erik Kjersgaard

Ole Rømers Alle 6, Skovby

8464 Galten.

65 år 05-01-1946

Erik Christensen

Silkeborgvej 29

8740 Brædstrup.

60 år 31-01-1951

Hans Jørgen Horn

Gl. Frijsenborgvej 23

8450 Hammel.

Vejle – Kolding afd.

90 år 06-01-1921

Karl Martin Larsen

Hollændervej 141

5500 Middelfart.

Vi gratulerer

75 år 21-12-1935

Arne Pedersen

Jørgen Sørensensvej 15

7100 Vejle.

70 år 02-02-1941

Johannes Damgaard

Madsen

Dovervej 22, Dover

6660 Lintrup.

70 år 20-02-1941

Bent Buchwald Jørgensen

Forsythiavej 37, Egeskov

7000 Fredericia.

65 år 25-01-1946

Tage Larsen

Brandevej 22, Th yregod

7323 Give.

50 år 31-12-1960

Leif Esager

Farrisvej 43,

6580 Vamdrup

50 år 21-01-1961

Britta Birgitte Krüger

Skovby Bygade 24

6500 Vojens.

Vestjylland afd.

70 år 24-02-1941

Alfred Borch

Elkjærvej 18

7280 Sønder-Felding.

65 år 19-01-1946

Gunnar Nissen Jørgensen

Hans Bangsvej 4

5500 Middelfart.

60 år 15-01-1951

Ebbe Katborg Madsen

Tranevej 6

6960 Hvide Sande.

50 år 14-02-1961

Frans Bernard Slinkert

Venusvænget 61

6710 Esbjerg V.

Sønderjylland afd.

75 år 27-01-1936

Olaf Rasmussen

Hørmarken 4

6400 Sønderborg.

50 år 31-01-1961

Arne Jørgensen

Lambjergmølle 5

6470 Sydals.

50 år 22-02-1961

Kurt Seidelmann

Ahornvej 2, Havnbjerg

6430 Nordborg.

Fyn afd.

80 år 07-02-1931

Bent Chr. Hansen

Remissen 5, 1.tv.,

5000 Odense C.

80 år 15-02-1931

Niels Troldahl Nielsen

Ny Adelgade 19

5610 Assens..

75 år 27-12-1935

Frede Helmuth Jørgensen

Heldagervej 17

5700 Svendborg.

75 år 26-01-1936

Bent Osvald Jørgensen

Kildegårdsvej 98

5240 Odense NØ.

70 år 12-02-1941

Poul Østbjerg

Tværvej 13

5770 Stenstrup.

50 år 11-02-1961

Lars Kvist

Villumstrupvej 16

5853 Ørbæk.

København afd.

85 år 25-12-1925

Albert Rich Karl Kysch

Suezvej 17

2770 Kastrup

80 år 18-02-1931

Leif Helmuth Nielsen

Søndergade 32

5932 Humble.

70 år 03-01-1941

Alex Møller

Åvænget 3, Gundestrup

4571 Grevinge.

65 år 29-12-1945

Erling Arleth Vangkilde

Eremitageparken 367 St A

2800 Kongens Lyngby.

65 år 14-01-1946

Bent Ole Andersen

Lindehøj 33

3450 Allerød.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Vi gratulerer

50 år 18-12-1960

Henrik Hjelm Jensen

Bogårdsvej 108

3050 Humlebæk

50 år 24-12-1960

Kenneth Rene Lauritzen

Græstedvænge 57

3230 Græsted

50 år 26-12-1960

Henning Bruun

Brydebakken 28

3200 Helsinge

50år 03-02-1961

Gert Kim Klausen

Krebsen 21

3650 Ølstykke.

Syd-og

Vestsjælland afd.

65 år 25-12-1945

Søren Jeppe Nielsen

Drosselvej 17

4295 Stenlille

60 år 19-01-1951

Knud Erik Petersen

Kalbyrisvej 29

4700 Næstved.

60 år 19-02-1951

O. A. Th ing Kristiansen

Bjørnevænget 3, Rosted

4200 Slagelse.

50 år 09-02-1961

Poul Jørgen Mortensen

Knud Lavardsvej 21

4100 Ringsted.

Lolland Falster afd.

Ingen

Bornholm afd.

80 år 19-01-1931

Holger Sigfred Hansen

Skovløkken 11

3700 Rønne.

21


Meddelelser

65 år

Fredag den 24. december fylder tidligere

afdelingsformand i Dansk Formands

Forening Randers Afdeling,

Helge Ø Nielsen, 65 år.

Helge Nielsen, som sad i bestyrelsen,

blev i 2004 valgt til afdelingsformandsposten

i Randers Afdeling efter

Poul Kure var afdelingsformand indtil

2004.

Helge blev i 2008 afl øst af nuværende

afdelingsformand Leo Kristoff ersen

Dansk Formands Forening og Randers

Afdeling ønsker med disse linjer

tillykke med dagen.

P.F.V.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

70 år

Den 2. februar fylder æresmedlem og

tidligere afdelingsformand i Dansk

Formands Forening Vejle – Kolding

Afdeling Johannes Damgaard, 70 år.

Johannes Damgaard blev i november

måned 1992 overdraget formandsposten

i Koldings Afdeling efter Henning

Ahrendtsen, der skulle til udlandet

for fi rmaet. Johannes var

afdelingsformand indtil 2004, da afdelingen

blev lagt sammen med Vejle

Afdeling.

Johannes Damgaard fejrer fødselsdagen

med åbent hus fredag den 4. februar,

fra klokken 10.00 Kongeåkroen,

Kongeåvej 111 i Foldingbro.

Dansk Formands Forening og Vejle -

Kolding Afdeling ønsker med disse

linjer tillykke med dagen.

P.F.V.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

22

75 år

Fredag den 29. december fylder æresmedlem

og tidligere afdelingsformand

i Dansk Formands Forening Randers

Afdeling, Poul Kure, 75 år.

Poul Kure som sad i bestyrelsen blev i

1992 valgt til formandsposten i Randers

Afdeling efter Martin Munk.

Poul Kure var afdelingsformand indtil

2004, hvorefter Poul blev æresmedlem

i Dansk Formands Forening.

Dansk Formands Forening og Randers

Afdeling ønsker med disse linjer

tillykke med dagen.

P.F.V.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Nordjyllands Afdeling

Årsmøde lørdag den 26. marts 2011

holdes Hotel Klitbakken i Løkken

med efterfølgende fest.

Nærmere information i næste blad.

P.b.v. Peer Nørgaard

Vestjyllands Afdeling

Senior-klub Årsmøde 2011

Lørdag den 19. februar 2011

er der årsmøde for medlemmer

i Medborgerhuset, Skolebakken 137.

Vi mødes kl. 11.00

Og afvikler årsmøde med dagsorden

ifølge vedtægterne.

Derefter er klubben vært med

et par stk. smørrebrød, og der bliver

efterfølgende tid til

hyggeligt samvær.

Tilmelding senest

den 14. februar 2011

Peter Kristensen tlf.75 12 01 90

Vagn Skovgaard tlf.75 15 15 29

Mogens Gregersen tlf.75 15 20 93

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Årsmøde

Lolland Falster Afdeling

Lørdag den 29. januar 2011 kl. 10.00

Hotel Falster, Skovalléen, 4800 Nykøbing

F.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Afdelingsbestyrelsens beretning

4. Indlæg fra Landsbestyrelsen

5. Regnskab

6. Næste års aktiviteter

7. Indkomne forslag

8. Valg

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være

formanden i hænde senest den 18.januar

2011.

Landsformand Kim Bøje Madsen beretter

fra hovedforeningen og A-kassen.

Efter generalforsamlingen er der frokost

(gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden

nødvendig af hensyn til traktement senest

22. januar 2011.

Lars Hansen

afdelingsformand

54 70 74 40 / 30 12 95 60

lehansen@post.tele.dk

Nordjyllands Afdeling

inviterer til rundvisning

Rundvisning Aalborg Spritfabrik

tirsdag den 25. januar 2011

Vi mødes Restaurant Vester Bådlaug,

Bådhavnsvej 6, 9000 Aalborg til

en gang stegt fl æsk.

Kl. 19.00 er der rundvisning Aalborg

Spritfabrik. Rundvisningen varer

ca. to timer inkl. en lille smagsprøve.

S.U. til Simon Pedersen inden

den 17. januar 2011

tlf. 30 94 76 25 – 98 88 33 01


Syd - og Vestsjællands Afdeling afholder årsmøde:

Lørdag den 29. januar 2011, Kl.14.30

De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Program:

Kl. 14.30 Fælles kaff ebord.

Kl. 15.00 Årsmøde/Arrangement for ledsager.

Kl. 17.30 Festmiddag med efterfølgende Dans

Kl. 00.30 Natmad.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1A. Valg af stemmeudvalg

2. Beretning.

a) Afdelingen

b)Regnskab

3. Planer for fremtiden

4. Øvrige forhold

5. Valg

6. Beretning fra Foreningen

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne til årsmødet.

Forslag der ønskes behandlet årsmødet skal være formanden

i hænde senest den 14. januar 2011.

Kuvertprisen for årsmødet, festmiddag, dans og natmad er

200 kr.

Bindende tilmelding er senest den 9. januar 2011 til

Finn Hansen 55 562 745 / 24 285 250 / sofi n@turbopost.dk

Niels Troest 55 761 982 / 20 631 755 / troest.n@hotmail.com

P.b.v.

Keld Dahl

Afgået ved døden

november 2010.

Bendt Chr. Hansen

Remissen 5, 1.tv.

5000 Odense C

Afgået ved døden den 10.11.2010

Afd. Fyn

Jens Robert Hansen

Sandkåsvej 58,

8210 Århus V.

Afgået ved døden den 15.11.2010

Afd. Århus

Verner Petersen

Bjernedevej 9 A, st.

2700 Brønshøj

Afgået ved døden den 12.11.2010

Afd. København

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Peer Nørgaard

Savannen 7, Kolkær, 9370 Hals

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Århus afdeling:

Formand: Jørgen Hansen

Kongevejen 100, 8000 Århus C

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Jan Ove Hansen

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Iben Christensen

Storegade 91-2,v, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Hovedkontoret er lukket mellem

jul og nytår

fra den 23. december 2010

til 2. januar 2011.

Begge dage inkl.

Afdelingerne:

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Borups Alle 233 B st. tv.

2400 København NV.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend E. Petersen

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sepe@sonderborg.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: John Pedersen

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2010

Meddelelser

23


Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling


Framax Xlife

Rentabel grund af mulighed for hyppig genbrug

og effektiv udnyttelse

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Doka Danmark

København og Sjælland

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Doka Danmark

København og Sjælland

E-Mail: Danmark@doka.com

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

E-Mail: Danmark@doka.com

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

More magazines by this user
Similar magazines