Claus Holberg - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Claus Holberg - Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater

16. maj 2013

L 212 – Ændring af klagestruktur


Baggrund for revision af klagestruktur

Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur

1990 (skattestyrelsesloven)

▪ Kommunerne forestod skatteligningen

▪ Skatteankenævnene var kommunale og behandlede klager over

kommunale afgørelser

▪ Landsskatteretten var øverste administrative klageinstans

▪ Statens primære opgave var at føre tilsyn med kommunerne

1997, skatteligningen af selskaber overgik til staten

▪ Skatteankenævnene kunne ikke længere være klageinstans for

selskabers skatteansættelse

1. november 2005 (skatteforvaltningsloven)

▪ Etablering af enhedsforvaltning

▪ Landsskatteretten blev klageinstans for alle sager på skatteområdet

▪ Skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn opretholdes

med klageadgang til Landsskatteretten


Lovforslagets tilblivelse – forløb

2011

▪ Seminar om fremtidig klagestruktur på Christiansborg afholdt på skatteministerens initiativ

2011 – 2013

▪ En intern arbejdsgruppe hos Skat arbejder med forslaget

Ultimo 2012

▪ Uformelle drøftelser med rådgiverorganisationerne

Januar 2013

▪ Arbejdsgruppens forslag sendes i høring

22. april 2013

▪ Forslaget fremsættes formelt

1. januar 2014

▪ Forventet ikrafttræden

2017

▪ Den nye klagestruktur skal evalueres


Lovforslagets tilblivelse – hovedelementerne

Den interne arbejdsgruppes mandat

▪ Spare 25 mio. kr.

▪ Bevare ankenævnene

▪ Indføre et 1. instans klagesystem

Hovedelementerne i forslaget

▪ Indførelse af et 1. instans administrativt klagesystem

▪ Valgfrihed mellem ankenævn og Landsskatteretten

▪ Etablering af et selvstændigt og fælles sekretariat

Systematikken i lovforslaget

▪ Justering af reglerne for ankenævn

▪ Justering af reglerne for Landsskatteretten

▪ Nyt kapitel 4 a om Skatteankeforvaltningen

▪ Nyt kapitel 13 a med fælles regler for klage


L 212 – Ændringer vedrørende ankenævnene

Ankenævnene i dag

▪ 29 skatteankenævn (245 medlemmer)

▪ 14 vurderingsankenævn (94 medlemmer)

▪ 1. fælles skatte- og vurderingsankenævn (7 medlemmer)

▪ 4 motorankenævn (12 medlemmer)

Forslaget

▪ Ankenævnene opretholdes uændret

▪ Antallet af nævn reduceres (fremover kun 266 medlemmer)

▪ Sekretariatsfunktionen overgår fra Skat til den nye Skatteankeforvaltning

▪ Sekretariatsfunktionen centraliseres

▪ Ankenævnene bliver øverste administrative klageinstans inden for deres kompetenceområde

▪ Kompetenceområdet er som hovedregel uændret – med undtagelse af

▪ Principielle sager

▪ Sager, der har sammenhæng med sager verserende for Landsskatteretten

▪ Klager vælger Landsskatteretten


L 212 – Ændringer vedrørende Landsskatteretten

Landsskatteretten i dag

▪ 1 retspræsident og 3 retsformænd

▪ 30 eksterne medlemmer (11 valgt af Folketinget og 19 udnævnt af skatteministeren)

▪ Integreret sekretariat

▪ Øverste klageinstans på alle sager på skatteområdet

Forslaget

Ikke længere øverste klageinstans, men sideordnet ankenævnene

▪ Dog fortsat klageinstans for skatterådets afgørelser

Sekretariatet udskilles til Skatteankeforvaltningen

▪ Landskatteretten skal fremover kun afgøre nævnssager

▪ Kontorsager afgøres af Skatteankeforvaltningen

▪ Medarbejdere i Skatteankeforvaltningen kan deltage som nævnsmedlemmer


L 212 – Ændringer vedrørende Landsskatteretten

Stillingen som retspræsident nedlægges og erstattes af

▪ En ledende retsformand og

▪ En direktør for Skatteankeforvaltningen

Kompetencer

▪ Forskudsregistreringer kan behandles i Landsskatteretten

▪ Landsskatterettens kompetence er negativt afgrænset

▪ Landsskatteretten kan ikke træffe afgørelse i sager, der afgøres af et ankenævn, medmindre klager vælger dette

▪ Landsskatteretten kan ikke træffe afgørelse i kontorsager, idet disse afgøres af Skatteankeforvaltningen


L 212 – Den nye Skatteankeforvaltning (§ 4 a)

Fælles sekretariat for ankenævn og Landsskatteretten

▪ Enheden overtager sekretariatsmedarbejdere fra Landsskatteretten og de nuværende ankenævnssekretariater

▪ Myndigheden er selvstændig og sagligt uafhængig af Skat, ligesom Landsskatteretten

▪ Myndigheden vil fysisk være placeret flere steder i landet

Kompetencer

▪ Udarbejde indstillinger til ankenævn og Landsskatteretten

▪ Træffe afgørelse i kontorsager

▪ Visitere sager til Landsskatteretten


Nye fælles regler om klage (§ 35 a - § 35 g)

Indgivelse af klage (§ 35 a, stk. 1)

▪ I dag indgives klage til henholdsvis Landsskatteretten, ankenævnene eller til Skat

(årsopgørelser, inddrivelsessager, vurderings- og motorankenævnssager)

▪ Nyt; alle klager skal fremover indgives til Skatteankeforvaltningen

Udformning af klagen (§ 35 a, stk. 3)

▪ Klagen skal være skriftlig og begrundet, og afgørelse og eventuel sagsfremstilling skal vedlægges

▪ Formkravene svarer til det, der i dag gælder for klage til skatteankenævnene

Klagefristen

▪ 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen

▪ Nyt; hvis klager ikke har modtaget afgørelsen, er fristen 4 måneder fra afsendelsen af afgørelsen

Fristoverskridelser (§ 35 a, stk. 6)

▪ Der kan som hidtil ses bort fra fristoverskridelser, når særlige omstændigheder taler herfor

▪ Nyt; Kompetencen til at se bort fra fristoverskridelser er hos Skatteankeforvaltningen – og ikke hos den

myndighed, der træffer afgørelse

Gebyr (§ 35 c)

▪ Nyt; Generelt klagegebyr på 300 kroner for alle sager


Visitering af sager (§ 35 b)

Visitering af sager (§ 35 b)

▪ Skatteankeforvaltningen skal visitere sagen til ankenævnene, henholdsvis Landsskatteretten efter de hidtil

gældende kompetenceregler

▪ Kontorsager visiteres til afgørelse i Skatteankeforvaltningen

▪ Sagen visiteres til Landsskatteretten, hvis principiel (jf. § 21, stk. 4, nr. 1 – 5)

▪ Klagen kan have konsekvenser for et større antal skattepligtige

▪ Klagen vedrører større økonomiske værdier

▪ Klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen (Nyt; også ældre lovgivning samt

væsentlighedskrav)

▪ Sagen vedrører EU-retlige spørgsmål af væsentlig rækkevidde

▪ Klagen skønnes at påkalde sig offentlig interesse

▪ Sagen visiteres til Landsskatteretten, hvis den har sammenhæng med en sag, der verserer ved Landsskatteretten

▪ Skatteforvaltningen kan omvisitere en sag, indtil afgørelse er truffet


Visitering af sager (§ 35 b)

▪ Klager kan vælge Landsskatteretten, jf. § 35 b, stk. 4

– gælder ikke kontorsager

– gælder ikke motorankenævnssager

▪ Meddelelse skal gives 14 dage efter, sagen er visiteret til Skatte- eller vurderingsankenævnet

▪ Ikke adgang til at vælge ankenævn, hvis sagen er visiteret til Landsskatteretten


Nye fællesregler om klage (§ 35 a - § 35 g)

Høring af Skat (§ 35 a, stk. 4)

▪ Skatteankeforvaltningen kan vælge at høre den myndighed, der har truffet afgørelse, men høring er ikke

længere obligatorisk

▪ Høringsfristen fastsættes af Skatteankeforvaltningen (og kan således være længere end den 14 dages frist, der

gælder i dag)

Remonstration (§ 35 a, stk. 5)

▪ Myndigheden kan som hidtil i forbindelse med høring genoptage og ændre sin afgørelse, hvis klager får fuldt

medhold og er enig heri

▪ Nyt; For vurderings-, motor- og inddrivelsessager samt klager over årsopgørelser (typisk maskinelle afgørelser)

kan der ske genoptagelse og ændring, selvom der ikke gives fuldt medhold, såfremt klager er enig heri


Nye fællesregler om klage (§ 35 a - § 35 g)

Høring af klager (§ 35 e)

▪ Klager har generelt krav på møde med sagsbehandleren i Skatteankeforvaltningen (Nyt for så vidt angår

ankenævnssagerne)

Sagsfremstilling (§ 35 d)

▪ Reglerne om udarbejdelse af sagsfremstilling harmoniseres

▪ Skatteankeforvaltningen udarbejder sagsfremstilling i de sager, hvor Skat ikke har udarbejdet en sådan

▪ Sagsfremstilling skal ikke forelægges ankenævn/Landsskatteretten, inden den sendes til høring hos klager

▪ Sagsfremstilling kan undlades, hvis der indstilles medhold, og at ankenævnet/Landskatteretten følger

indstillingen

▪ Sagsfremstilling skal ikke udarbejdes i kontorsager


Øvrige forhold

Kendelse

▪ Skatteankenævnenes afgørelser skal indeholde oplysninger om dissens (§ 38)

Omkostningsgodtgørelse (§ 55)

▪ Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse ved klage til vurderings- og motorankenævn

▪ Der ydes dog omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten

▪ Ved at vælge Landsskatteretten i vurderingssagerne opnås således omkostningsgodtgørelse

▪ Hvis en motorankenævnssag visiteres til Landsskatteretten, ydes ligeledes omkostningsgodtgørelse


København Aarhus - Rådhusgården

Rådhuspladsen 4 Vester Allé 4

DK-1550 København V DK-8000 Aarhus C

Tlf. +45 33 34 00 00 Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01 Fax +45 33 34 00 01

More magazines by this user
Similar magazines