Kapitel 1. Om juraens terminologi Om juraens terminologi

rasmussendata.dk

Kapitel 1. Om juraens terminologi Om juraens terminologi

Almene fag Kapitel 5 - Om realismen og prognoseteorien

Kapitel 5. Om Om realismen realismen og

og

prognoseteorien

prognoseteorien

5.1.1 Amerikansk retsvidenskab

· Retsrealisme er fra begyndelsen af dette århundrede. Udspring fra USA, men også

fællestræk fra tidligere tysk retsvidenskab.

· Realismens grundlæggende tanke, er at realisterne som positivisterne har ønsket at

etablere en helt forudsætningsløs og rent deskriptiv retsvidenskab med det ene formål at

undersøge og beskrive, hvorledes retten faktisk virker i samfundet. Til en vis grad i

modsætning til i hvert fald en del af retspositivisterne fastholder realisterne, at emnet for

undersøgelserne er myndighedernes handlinger.

· Tanken er i første række at beskrive, hvorledes domstolene og andre retsanvendende

myndigheder faktisk agerer, og hvilke faktorer der kan kausalt bestemmer deres adfærd.

· Prognoseteorier, er en teori hvor alle udsagn om ret kan reduceres til prognoser om,

hvorledes domstolene vil agere i fremtidige afgørelser.

5.1.2 Alf Ross og Hans Kelsen

· Der er ingen tvivl om at Ross har stort omfang har overtaget Kelsen grundsynspunkter

som Ross stiftede indgående kendskab med som elev hos Kelsen i Wien.

· Prognoseteorien som ofte er blevet tilskrevet Skandinavien og især Ross, tilhører i

virkeligheden USA højesteretsdommer Oliver Wendell Holmes: ”The prophecies of what

the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law”.

· At USA er fader til prognoseteorien (retsvidenskaben skal forudsige dommen) i

retsvidenskaben ligger naturligt. De har ved jura undervisning på universiteterne ofte

brugt case metoden, og universitetslærerne er ofte blevet draget ind i retten hvor de skal

fungerer både som advokater og dommere.

5.1.3 Retspolitik

· Retspolitikken kan, når den betragtes som en helhed, ikke være beskrivende.

Retsdogmatikeren beskriver retten som den er, mens retspolitikeren giver domstolene

eller lovgiver råd om, hvorledes retten burde eller kunne være. En rådgivende virksomhed

kan ikke være af videnskabelig karakter; den er vurderende og politisk.

·

5.1.4 Korrespondens

· Normerne er direktiver til myndighederne om, at de i bestemte situationer, nemlig når de

i normerne indeholdte, beting kendsgerninger indtræder, skal udløse de hertil knyttede

tvangsmæssige retsfølger.

· De retsdogmatiske sætninger er beskrivelser af bestemte retlige normer, som, eksplicit

eller implicit, hævdes at gælde (til en bestemt tid og inden for et nærmere angivet eller

underforstået geografisk område).

· De i retslivet optrædende fænomener må imidlertid spaltes i to, nemlig p.d.e.s. de ydre

retshandling som det umiddelbart iagttagelige fænomen, (fx domsresultatet og

indsættelsesforretningen), og p.d.a.s. de til denne retshandling knyttede

handleforestilling, dvs. den handlende myndighedspersons ”ideologisk” prægede oplevelse

af pligt til at udføre retshandlingen. Det er det sidste og ikke det første, som

retsvidenskaberne kan forudsige. Det er nemlig ikke de retlige fænomener men de herfra,

tankemæssigt abstraherede normer, der tillægges egenskaben at gælde. De retlige normer

har ingen selvstændig eksistens. Deres gælden er betinget af, at der i den sociale

virkelighed kan konstateres retlige fænomener (hvad Ross kaldte retshandlinger og dertil

svarende handleforestillinger), som korresponderer med det i normen indeholdte direktiv.

· Kort udtrykt er altså efter Ross en regel gældende ret, hvis den i retspraksis eksternt

følges , fordi den internt accepteres. Efterprøvelsen heraf forudsætter, at vi som

tankeeksperiment ville kunne stille dommeren over for et retsspørgsmål, der ville

nødvendiggøre en stillingtagen til den regel, der antages at være gældende. Eksperimentet

måtte efter sagens natur have statisk præg i den forstand, at intet var ændret i forhold til

de forudsætninger, under hvilke påstanden blev fremsat.

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines