Meddelelser-H-1-1924.pdf

dietrich.sophia39

Meddelelser-H-1-1924.pdf

- 39 -

af i Forvejen let anløbet Træ, sidenhen angriber ogsaa friskt

Tømmer. Træ, som ligefrem er vaadt, angribes ikke .af Hussvampen.

- Hastigst foregaar Væksten ved 16 o til 22 o Cels., men

ogsaa ved laver e Temperatur trive s den godt. Ved saa lav Temperatur

som 3 o standser den dog sin Vækst, ligesom en saa høj

Temperatur som 26 o og derover hæmmer den. Hvad selve Tilvæksthastigheden

angaar, er det ad eksperimentel Vej paavist, at

Fig. 1. Hussvamp , Me1'ulius domesticus. Str engformet Mycelium paa Undersiden

af en Bjælke. - Lidt formindsket. (Efter R. FALCK) .

Myceliets Længd etilvækst i en given Retning under de gunstigste

Kulturbetingelser andrager c. 6 mm pr. Døgn. Regner man med.

at Myceliet vokser radiært ud i alle Retnin ger, vil en Diametertilvækst

paa 12 mm daglig altsaa kunne finde Sted under gunstigste

Omstændigheder. Ret godt overensstemmende med dette

Resultat, som vedr ører kunstige Kulturbetingelser, kan anføres, at

jeg har iagtta get, at der paa Und ersiden af et nyt Gulv, som var

nedlagt paa en angreben Underligg er, i Løbet af c. 66 Dage havde

dannet sig en tyk, vatagtig Myceliebeklædning paa 60 cm's Diameter,

hvilket svarer til c. 9 mm's Diametertilvækst pr . Døgn eller

4,5 mm 's Læn gdetilvækst til alle Sider. r. nævnte Tilfælde var det

nylagte Gulv i Myceliepladens Centrum allerede fuldkomm en mørt

i c. 8 mm' s Dybde, hvilket :betyder, at ,Svampen i Løbet af et Aar

antagelig vil kunne ødelægge Træet i 4;5 cm's Dybde. Omvokses

et Stykke Tømmer af Myceliet og angribes fra alle fire Sider, vil

More magazines by this user
Similar magazines