Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

har GLK samlet 847 dage om året rådighed over tre andre sejlende

enheder. 17 Tidligere har disse enheder været små inspektionskuttere

af Agdlek-klassen, men i 2008 er to af disse blevet udfaset og

erstattet med to noget større inspektionsfartøjer af Knud

Rasmussen-klassen. Man har ydermere to søopmålingsfartøjer, 18 og

sidst – men ikke mindst – hører slædepatruljen SIRIUS, som

afpatruljerer nationalparken i Nordøstgrønland til lands, også under

GLK. 19

Ud over de operative enheder benytter GLK også andre systemer i

forbindelse med overvågning. Meldesystemet GREENPOS er

obligatorisk for skibe, der påregner at anløbe og opholde sig i

grønlandsk territorialfarvand, og giver muligheder for at registrere

og periodisk monitorere deres tilstedeværelse. 20 Desuden er

satellitovervågningssystemet LRIT – der overvåger skibe af en vis

størrelse ved hjælp af en transmitter om bord – under etablering,

hvilket også forventes at kunne give et større overblik over de

maritime aktiviteter i de grønlandske farvande. 21 Det gælder dog for

begge systemer, at skibe, som ikke ønsker at blive detekteret, blot

kan undlade at rapportere til GLK eller slukke for LRIT-systemet,

hvilket betyder, at behovet for suverænitetshåndhævelse vil være

uændret.

Herudover udgør den amerikanske Thule Air Base en central

installation for forsvaret af Grønland. Området som basen ligger på

stilles til rådighed for USA efter forsvarsaftalen af 1951 og rummer

blandt andet en flybase og en radarinstallation af stor strategisk

betydning for USA. 22 Basen er et vigtigt sikkerhedspolitisk bindeled

mellem Danmark og USA. 23

Hvem betaler?

I 2007 brugte forsvaret godt 339 millioner kroner i Grønland. 24

Finansieringen af disse udgifter falder i en gråzone mellem

almindelig offentlig virksomhed og noget, der kan betegnes som et

indirekte bloktilskud. De militære opgaver er almindelige

rigsopgaver, og de finansieres derfor som enhver anden offentlig

virksomhed af det statslige budget. De civile opgaver udføres

derimod for det grønlandske hjemmestyre. Som det fremgår af

selvstyrekommissionens rapport, er dette således at regne for et

indirekte bloktilskud – det vil sige økonomisk støtte til hjemmestyret

i form af den gratis varetagelse af hjemmestyrets område. 25

Da der ikke er klare retningslinjer for omfanget og graden af

suverænitetshåndhævelse, kan det umiddelbart være svært at finde

grænsen mellem de to opgavetyper. Patruljesejlads omfatter som

udgangspunkt altid overvågning og suverænitetshævdelse samt ad

hoc-udførelse af kystvagtsrelaterede myndighedsopgaver, herunder

bl.a. fiskeriinspektion samt eftersøgnings- og redningstjeneste. I den

udstrækning opgaveløsningen udføres samtidig med f.eks.

overvågning og fiskeriinspektion, er det svært at skille de militære og

civile opgaver ad, og man kan derfor postulere, at dele af GLK’s

materiel er indkøbt for at varetage civile opgaver, og at udgifterne

hertil er et indirekte bloktilskud.

Side 11 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines