Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

På olieområdet er koncessionsaftalerne sådan indrettet, at Grønland

endnu har et par år at vente, før royalties fra oliemilliarderne vælter

ind. Til den tid vil olieindustrien blive samfundets altoverskyggende

indtægtskilde og overstige både bloktilskuddet, fiskeriet og de andre

industrier. Indtil videre stammer samfundets olieindtægter dog kun

fra skat betalt af ansatte i olieindustrien og af grønlandske

virksomheder, der sælger varer og servicer til olieselskaberne. På

samme måde bidrager hverken mineindustrien eller

aluminiumssmelteværket i Maniitsoq med betydelige direkte

indtægter til selvstyrekassen. Væksten stammer fra jobs i disse

industrier og i virksomheder, der udbyder varer og tjenester hertil.

Generelt set er Grønlands økonomi blevet mindre afhængig af

fiskeriet og bloktilskuddet. Op til 10 procent af arbejdsstyrken er

direkte beskæftiget i olie-, mine- eller råstofforarbejdningsindustrien

eller disse industriers underleverandører. 67 Selvom gevinsten ved

disse nye erhverv er betydelig, afhænger den dog af samfundets evne

til at uddanne grønlændere til job heri. På lidt længere sigt venter

den store jackpot dog, når Grønland begynder at modtage

skatteindtægter for olieudvindingen.

Forsvarets opgaver: Et stresset forsvar

I sammenligning med scenario 1 er forsvaret i Klondyke presset på

de samme områder – det vil sige overvågning, fiskerinspektion og

sørednings- og miljøberedskabet. Den øgede aktivitet i samfundet

forøger dog dette pres yderligere på baggrund af to tendenser. For det

første betyder den øgede aktivitet på det grønlandske fastland at der

opstår behov for en øget skibstrafik til at transportere varer ind i

Grønland og produkter fra miner og industri ud igen. Mere skibstrafik

øger sandsynligheden for ulykker, hvilket presser

søredningsberedskabet yderligere. For det andet betyder den

grønlandske olieproduktion, at antallet af olietankere forøges

markant. Sammen med muligheden for en ulykke på en

olieboreplatform udfordrer dette miljøberedskabet. Til en vis grad

mindskes dette dog af, at olieindustrien – som del af

koncessionsaftalerne – er pålagt at have et beredskab klar i tilfælde

af en ulykke. 68 Dette private beredskab vil dog nødvendigvis skulle

assisteres af forsvaret i en nødsituation. Ligesom i scenario 1 er der

samlet set behov for flere enheder, mere regulering og en samling af

søredningsberedskabet for at løse disse opgaver.

Ud over at forsvarets nuværende opgaver er blevet større, er

forsvaret også indirekte blevet pålagt en række nye opgaver, der

hidtil ikke har været en del af forsvarets opgaveportefølje. I takt med

at miner etableres i øde egne, øges behovet for akut assistance i

forbindelse med ulykker o.l. også. 69 Hvis der for eksempel er behov

for en sygetransport fra en afsidesliggende mine, er det muligt, at de

civile myndigheder ikke er i stand til at gennemføre dette. Som den

eneste myndighed med de nødvendige kapaciteter vil forsvaret

derfor blive anmodet om assistance. Langsomt, men sikkert kan der

opstå et mission creep – det vil sige en situation, hvor forsvaret

ubemærket pålægges en ny opgave, der ellers kunne varetages af de

civile myndigheder. I så fald kan dette lægge et yderligere pres på

forsvarets begrænsede ressourcer.

Side 26 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines