Blad nr. 3 september 2006 - Peder Skrams Venner

pederskramsvenner.dk

Blad nr. 3 september 2006 - Peder Skrams Venner

Nr. Venneforeningens 3 blad September 2006 September ________________________________________ 2006 9. Årgang.

1


Venneforeningen’s blad

Udgives af foreningen:

”Fregatten PEDER SKRAM’s Venner

Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse.

ISSN: 1603-5933

Fregatten PEDER SKRAM’s Venner:

www.pederskramsvenner.dk

email: kontor@pederskramsvenner.dk

Kontor:

Elefanten, Nyholm,

1439 København K.

Giro 068 3280

Sekretærer:

Bent Nielsen og Erik Nygaard

Email: kontor@pederskramsvenner.dk

Bestyrelse:

Formand:

Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen

Tlf. 49 14 15 39

Email: formand@pederskramsvenner.dk

Næstformand/Kasserer:

Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj

Tlf. 56 14 02 36

Email: kasserer@pederskramsvenner.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Seniorsergent L. O. Nielsen

Email: l.o.nielsen@ofir.dk

Peter Lindstrøm

Tlf. 49 14 73 87

Email: redaktion@pederskramsvenner.dk

Jens Møller

Email: jens.moeller@mail.dk

Suppleanter:

Jan E. Hartmann

Email: jeh@naviair.dk

Maskinmester Bent Frese-Madsen

Email: fresemadsen@post.tele.dk

Revisorer:

Kaptajnløjtnant Per Olkjær Nielsen

Orlogskaptajn Henning Egholm

Revisorsuppleant:

Kaptajnløjtnant C. J. Hougaard Larsen

Chefredaktør og ansvarshavende:

Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen

Redaktion:

Peter Lindstrøm

Solhaven 8, 2990 Nivå.

Internet adresser:

Fregatten’s hjemmeside:

www.pederskram.dk

Email:

info@pederskram.dk

Radiodivisionen’s hjemmeside:

www.pederskramsvenner.dk/radiodivisionen

Email:

radiodivisionen@pederskramsvenner.dk

Fregattens adresse:

Fregatten PEDER SKRAM

Elefanten, Nyholm,

1439 København K

Telefoner:

Fregatten: 32 57 13 16

Særarrangementer: Jørgen F. Bork:

23 72 69 77

Indhold:

3. Redaktionelt.

4. Formanden har ordet.

5. Indkaldelse til generalforsamling.

6-9. Venneforeningens 10 årsdag.

10 -13. Med PEDER SKRAM og HERLUF

TROLLE anden del.

14 -15. Palle i den kolde krig 7.

16-17. Skibskendingsopgaven i nr. 1/2006

18. Nye patruljeskibe.

19. Galathea 3 på vej

20. Nyt fra Radiodivisionen.

21. Meddelelser fra foreningen.

Forsidebillede:

Flag og gøs var sat d. 4 juli i anledning af udgivelsen

af bogen om ”Fregatterne PEDER

SKRAM og HERLUF TROLLE.”

(foto Peter Lindstrøm.)

2 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Redaktionelt:

D et foregående blad var præget af fregatten PEDER -

SKRAM’s 40 års jubilæum - mange har rost denne udgave

af bladet, og denne ros vil jeg hermed sende videre til bidragyderne,

de tidligere skibschefer.

I dette nummer fortsætter Svenn Storgaards artikel om

hans tid i fregatterne. Der er også et nyt afsnit af Palle Kruses,

(never ending story?), ”Palle i den kolde krig”. Det er

fantastisk hvad den mand kan huske.

Skibskendingsopgaverne fortsætter, det fremgår af de

mange svar, at der er mange læsere som morer sig med

disse opgaver.

Vedrørende bladets forsatte fremstilling, har Finn Hillmose

påtaget sig den rent tekniske produktion, medens jeg i en

tid fremover skal forsøge at skaffe stof til bladet. Til den ende

vil jeg dog meget gerne have hjælp, og med tiden afløses

af et eller flere medlemmer.

Peter Lindstrøm.

49 14 73 87

Email: redaktion@pederskramsvenner.dk

Blad nr. Deadline Udkommer

4-2006 1. november 2006 december 2006

1-2007 1. februar 2007 marts 2007

2-2007 1. maj 2007 Juni 2007

3-2007 1. august 2007 September 2007

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 3


Formanden har ordet

N år dette blad udsendes, er fregattens åbningsperiode 1. juli – 15. august

afsluttet. Det flotte sommervejr medførte, at sommerens besøgstal var mindre

tilfredsstillende, Et pænt antal gæster mødte op til rundvisning i SÆLEN.

De fleste benyttede ventetiden mellem holdene i SÆLEN til også at gå en runde

i PEDER SKRAM.

Som sædvanligt ser vi nu frem til en vellykket ”Kulturnat” fredag den 13. oktober

og den efterfølgende efterårsferie.

Omkring 70 gæster bidrog til at fejre Venneforeningens 10 års jubilæum ved receptionen

søndag den 2. juli (se referatet side 6). Jeg håber naturligvis, at interessen

for fregattens fortsatte genudrustning og derved også for Venneforeningens

virke vil fortsætte usvækket i mange år.

Som det fremgår af indkaldelsen på næste side, afholdes årets generalforsamling

lørdag den 23. september 2006. Jeg håber, at mange af vore medlemmer vil møde

op og få sig en god snak over frokosten efter generalforsamlingen.

Gruppen af kustoder er blevet forstærket med 3 nye kustoder, men vi vil gerne have

yderlig forstærkning. Ring eller mail til bestyrelsen og hør nærmere.

I sommerens løb har kustoderne haft lejlighed til at prøve en kollektion af poloskjorter

og fleecetrøjer og angive de ønskede størrelser. Bestyrelsen vil herefter indkøbe

det fornødne antal skjorter og trøjer (i navy blue forsynet med et logo), således

at kustoderne fremover kan fremtræde i ensartet beklædning.

Ved en ceremoni om bord i PEDER SKRAM den 4. juli udgav ”Statens Forsvarshistoriske

Museer” bogen ”Fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE – Flådens

flagskibe under Den Kolde Krig”. Bogen er skrevet af Søren Nørby og Steen

Schøn og fortæller historien om det danske Søværn under ”Den Kolde Krig”, og

beskriver herunder projekteringen og bygningen af PEDER SKRAM og HERLUF

TROLLE.

Bogen sælges fra landets boghandlere, fra Orlogsmuseet og fra billetcontaineren

ved PEDER SKRAM for kr.: 250.-.

Bestyrelsen ønsker at fastholde medlemsbladets flotte standard. Som omtalt i forrige

udgave har Finn Hillmose påtaget sig at hjælpe Peter Lindstrøm som redaktør

af bladet. Men det er et stort arbejde at indhente en passende mængde egnet

stof. Bestyrelsen efterlyser derfor ét eller to medlemmer,, som har lyst til – som

medlem af en ”redaktionsgruppe” – at bistå med arbejdet med at indhente / opsøge

stof til bladet. Hillmose vil primært tage sig af den tekniske fremstilling af bladet.

Redaktionen af bladet foregår primært per computer. Medlemmerne af

”redaktionsgruppen” behøver derfor ikke nødvendigvis at være bosat i nærheden

af Nyholm.

Bestyrelsen efterlyser forslag til mål for en eventuel forårsudflugt i 2007.

Leif Rostgaard Sørensen

Formand

4 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 23 september 2006 kl.1100

i Marinehjemmeværnets lokale

Takkeladsvej opgang 1, på Holmen.

D a g s o r d e n

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

4 Fastsættelse af kontingent.

5 Forslag.

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8 Valg af 2 revisorer.

9 Eventuelt.

Mød op til generalforsamlingen, få indflydelse og kom med gode

idéer til foreningen ”PEDER SKRAM’s Venners” fremtidige virke.

Der vil efter generalforsamlingen være fællesspisning

(buffet inkl. 1 øl eller vand, pris kr.: 100.-).

De der ønsker at deltage i spisningen må senest

søndag den 10 SEP 2006 tilmelde sig hos :

John Larsen tlf.: 28367905– email: johlar@comxnet.dk

Deltag i den efterfølgende spisning og få en hyggelig stund med

”PEDER SKRAM s Venner”.

Venlig hilsen

Leif Rostgaard Sørensen

Formand

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 5


F regatten PEDER SKRAM´s Venner” kunne søndag den 2. juli 2006 fejre sit 10 års

jubilæum. Omkring 70 veloplagte gæster kastede glans over Venneforeningens reception

om bord i fregatten. Fonden PEDER SKRAM, Orlogsmuseets Venner, Dansk

Ubådsforening og adskillige marineforeninger var repræsenteret suppleret med Venneforeningens

medlemmer.

I sin tale til gæsterne fortalte formanden

om Venneforeningens oprettelse

i 1996, hvor fregatten for

første gang blev åbnet for publikum,

og hvor der derfor opstod et behov

for kustoder. Foreningen ”Fregatten

PEDER SKRAM´s Venner” blev stiftet

den 2. juli 1996 med Kontreadmiral

Hans Dynnes Hansen som formand,

Vagtmester Gehardt Nørgaard

som næstformand og kustodekoordinator

samt Kaptajnløjtnant

Børge Raasthøj som kasserer. Senere

indgik Kommandørkaptajn Søderlund

og Orlogskaptajn Lindy Elverlund

i bestyrelsen.

Kommandørkaptajn Stephen Ditlevsen,

som den gang var sekretær i

Søofficersforeningen, påtog sig hvervet

som Venneforeningens sekretær.

Venneforeningen havde derfor

– indtil Ditlevsens alt for tidlige død

(april 2001) – postadresse i Søofficersforeningen.

Gennem de seneste år har Venneforeningen haft ca. 500 medlemmer. Vi får fortsat

nye medlemmer, hvilket stort set opvejer udmeldelser på grund af alder eller

sygdom.

Siden 1996 er fregattens åbningsperioder gradvist blevet udvidet, efterhånden

som genudrustningen har gjort det muligt, og især efterhånden som Venneforeningen

har kunnet mønstre det fornødne antal kustoder. Entréindtægten fra det

stigende antal besøgende og overførsel af midler fra Venneforeningen – gennem

de forløbne 10 år kr.: 470.000 – er afgørende for økonomien i genudrustningen,

idet det stort set giver dækning for de faste udgifter – EL, vand, telefon, forsikringer

m.v. Fonden har haft stor succes med at skaffe sponsorer til de store ar-

6 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


ejdsopgaver ved genudrustningen. Men sponsorerne ønsker ikke at betale til den

daglige drift.

Venneforeningens medlemmer har gennem årene deltaget i arbejdsopgaver om

bord. Fondens økonomiske råderum og nødvendige prioriteringer af de større arbejdsopgaver

har imidlertid medført, at Venneforeningens ”fagfolk” ikke altid har

kunnet komme i gang, fordi tungt materiel først skal bringes om bord ofte med betydelige

adkomstopgaver til følge.

Alt tyder på, at Venneforeningen kan se fremtiden fortrøstningsfuldt i møde. Vi kan

formentlig fastholde de 500 medlemmer. Gruppen af kustoder udgøres fortrinsvis

af ældre medlemmer. Der er altså behov for tilgang af nye, yngre kustoder. Kustoderne

har det hyggeligt sammen på vagterne og man kommer i snak med mange

spændende besøgende. Medlemmer som mener at kunne ofre nogle dage i fregattens

åbningsperioder, opfordres til at kontakte bestyrelsen og høre nærmere

om hvervet som kustode.

Sidste sommer slog undervandsbåden SÆLEN – som nu ligger tørt på land på Bradebænken

– dørene op for publikum. Der har siden været et nært samarbejde mellem

kustoderne i PEDER SKRAM og i SÆLEN og mellem Venneforeningen og ”Dansk

Ubådsforening”. Der er udsigt til, at der med tiden etableres et egentligt maritimt museumsområde

på Nyholm omfattende PEDER SKRAM, SÆLEN, Radiohytten, Den

gamle Mastekran, et maritimt museum i Den gamle Arrest samt muligvis også motormissilbåden

SEHESTED.

I anledning af Venneforeningens 10 års jubilæum, har Venneforeningen skænket

Orlogsmuseet en akvarel forestillende PEDER SKRAM liggende ved Elefanten.

Akvarellen er malet af Kommandør Sven von F. Kieler. (Se side 18)

Bestyrelsen har besluttet at markere Venneforeningens 10 års jubilæum med at

udnævne 4 ”Æresmedlemmer”. Formanden fremhævede først to, nu afdøde medlemmer,

som burde hædres som ”Æresmedlemmer”.

Kontreadmiral Hans Dynnes Hansen.

Kontreadmiral Hans Dynnes Hansen stiftede Venneforeningen i juli 1996 og var

dens formand indtil september 2000, hvor han på grund af sygdom trappede ned

til kun at være næstformand. I september 2001 udtrådte Dynnes Hansen helt af

bestyrelsen. Han oprettede vort medlemsblad i september 1997. Dynnes Hansen

døde 17 januar 2004.

Æret være hans minde.

Orlogskaptajn Stephen Ditlevsen.

Orlogskaptajn Stephen Ditlevsen varetog fra Venneforeningens stiftelse i juli 1996

og til sin død hvervet som Venneforeningens sekretær. Han var ikke medlem af

bestyrelsen, men støttede med ildhu Venneforeningens virke. Han var særdeles

aktiv i forbindelse med Venneforeningens indledende hvervekampagne. Stephen

Ditlevsen døde 11 april 2001.

Æret være hans minde.


Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 7


Formanden motiverede herefter udnævnelsen af dagens 4 ”Æresmedlemmer” :

Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj.

Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj var medstifter af Venneforeningen

i juli 1996 og er fortsat medlem af bestyrelsen. Han har

gennem alle 10 år varetaget hvervet som Venneforeningens

kasserer. Siden generalforsamlingen 2004 er Raasthøj også

næstformand.

Raasthøj har gennem årene aktivt deltaget i diverse arbejdsopgaver

om bord i PEDER SKRAM, ligesom han på fortræffelig vis

har sørget for proviantforsyningen til kustodevagten.

Det er mig en ære på bestyrelsens vegne at udnævne Børge

Raasthøj til ”Æresmedlem”. Bestyrelsen har ladet et diplom fremstille. Det er mig

en glæde at overrække dig diplomet. Til lykke !

Vagtmester Gerhardt Nørgaard.

Vagtmester Gerhardt Nørgaard var medstifter af Venneforeningen

i juli 1996 og var næstformand, indtil han i september

2000 afløste Dynnes Hansen som formand. Sideløbende hermed

varetog Gerhardt også hvervet som ”Kustodekoordinator”,

et krævende job med at bemande fregatten med det fornødne

antal kustoder i åbningsperioderne.

Fra januar 1999 til december 2001 var Gerhardt redaktør af

vort medlemsblad.

Gerhardt har således – indtil han ved generalforsamlingen i

2004 udtrådte af bestyrelsen – i højeste grad ydet en stor indsats for Venneforeningen

og for PEDER SKRAM´s genudrustning.

Det er mig derfor en ære at udnævne Gerhardt Nørgaard til ”Æresmedlem” og

overrække dig dette diplom. Til lykke.

Seniorsergent Lars Ove Nielsen.

Seniorsergent Lars Ove Nielsen var medstifter af Venneforeningen

i juli 1996. Som seniorsergent og tjenestegørende ved

”Sundets Marinedistrikt” medvirkede Lars til, at grej fra Dragør

Fortet, herunder den nuværende billetcontainer, blev overført til

PEDER SKRAM ved fortets nedlæggelse.

Siden september 2000 er Lars medlem af Venneforeningens

bestyrelse.

Lars er fortsat tjenestegørende – nu ved Flådestation KOR-

SØR” – og er særdeles aktiv med hensyn til at formidle diverse

grej og reservedele fra Søværnets udgående enheder stillet til

rådighed for PEDER SKRAM.

Det er mig en ære at udnævne Lars Ove Nielsen til ”Æresmedlem” og at overrække

dig dette diplom. Til lykke.


8 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Lars Erik Hinrichsen.

Lars Erik Hinrichsen stiftede den 10. februar 1999 ”PEDER

SKRAM´s Venners Radiodivision“. Medlemmerne skulle være

medlemmer af Venneforeningen og have certificat som radioamatør

eller telegrafist. Lars var herefter særdeles aktiv med at

få fregattens radiostation genetableret. Allerede den 23. marts

1999 kunne radiostationen gå i luften første gang med amatørradio

kaldesignalet OZ1RDN.

Lars sørgede for at få radiostationen klargjort til og bemandet i

fregattens åbningsperioder. Han foranledigede en brochure om

”Radiodivisionen” udsendt og en ”Hjemmeside” etableret.1. januar 2006 overlod Lars

ledelsen af ”Radiodivisionen” til Kaj Nielsen. Men han bistår fortsat med at opgradere

radiostationen.

Det er mig en ære at udnævne Lars Erik Hinrichsen til ”Æresmedlem” og at overrække

dig dette diplom. Til lykke !

Formanden bad afsluttende gæsterne ønske fregatten PEDER SKRAM en vellykket

fremtid som museumsskib med et trefoldigt leve.

Viceadmiral Jørgen F. Bork takker Venneforeningen.

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 9


Med HERLUF TROLLE og PEDER SKRAM

1965-1968 (anden del)

Af Svenn Storgaard.

Redigeret af Søren Nørby.

I forbindelse med den netop udgivet bog om fregatterne PEDER SKRAM

og HERLUF TROLLE har forfatterne modtaget en række beretninger fra

tidligere gaster. Svenn Storgaard, der var konstabel om bord på først

Herluf Trolle (15. januar - 15. august 1968) og siden også Peder

Skram (15. august – 7. oktober 1968) har følgende erindringer om sin

tid om bord. Beretningen er skrevet på snart 40 års afstand, så der

kan være unøjagtigheder, men da den er meget repræsentativ bringes

den her i lettere bearbejdet form.

H ERLUF TROLLE afgik på togt i de

indre danske farvande 26. januar med

første anløb af Fredericia på weekend.

[Vi] sejlede under Lillebæltsbroen, hvor

det fra dækket så ud til at toppen på

formasten ville blive revet af, men det

gik (naturligvis). Besøgte Aarhus, Frederikshavn,

Esbjerg og Kolding samt

ankring rundt om i bl.a. Sandbjerg Vig

v/Juelsminde, Nivå Bugt, Odense

Fjord, Hundested, Ebeltoft Vig og Gre- Korvetten TRITON (orlogsmuseets arkiv.)

nå. Derefter afgang til Rotterdam nord

om Skagen og løb ind i noget kraftigt var en del steder indenfor fornøjelses-

vejr i Nordsøen. Man stillede ikke så industrien, hvor vi ikke kunne komme

store krav til folk i sådan noget vejr, og ind, men så var der de mere ydmyge

køen i kantinen var ikke så lang som til steder på den anden side af floden, et

daglig, men jeg havde lært, at det var kvarter ved navn Kattendrecht, hvor vi

godt at spise, så det gjorde jeg som re- var velkomne. Dog skulle de lige have

gel. Mange opholdt sig mest på køjen, rede på hvorfra vi kom, de troede først

men der var bedst på dækket.

vi var amerikanere og det var ikke po-

Vi ankom til Hoek van Holland og fulgpulært, heller ikke dengang. Da de hørtes

med TRITON ind til Rotterdam, hvor te vi kom fra Danmark, var det en helt

vi fortøjede nedenfor Euromast ved re- anden sag, så var det Ole Madsen

deriet van Ommeren’s kontor på nord (med hårdt d), som var kendt fodbold-

siden af floden. Vi var nogle værnepligtispiller i Sparta Rotterdam, så var vi

ge og konstabler fra 3. skifte som leje- næsten i familie. Vi var også inviteret til

de en bil og tog en tur rundt i omegnen fodboldkamp hos Sparta, begge besæt-

og ud til kysten. I de tider måtte menige ninger, og det gik ikke stille af, for nogle

ikke gå i land i civil i udlandet, så der fra TRITON’s besætning havde frem-


10 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


skaffet et tågehorn med håndsving,

vistnok fra skibets nødudstyr, og den

blev benyttet flittigt. Om aftenen var

der cocktailparty ombord, bl.a. med deltagelse

af Ole Madsen, det var selvfølgelig

kun for officererne, mens vagtholdet

deltog i serveringen. Eleverne dannede

et honnørkompagni, som gik til

den dansk-svenske sømandskirke.

Herefter forlagde vi så hjemad og på

vej ud af floden mødte vi en engelsk flådestyrke,

bestående af fem fregatter

og en ubåd, for indadgående, så der

blevet pebet ”front” nogle gange her og

gik så til Aarhus, Frederikshavn og Holmen.

Fartprøver blev udført på ”Vinga”-milen

ved Göteborg og det blev overvåget af

svenskerne, for en enkelt gang var vi

nok kommet for tæt på forbudt

(svensk) område, for der dukkede en

svensk patruljebåd op og viste os vej

længere bort fra kysten.

Vi gik altid i og af havn med hjælp af

bugserbåd, sikkert fordi det lange skib

var svært at vride rundt med skruerne,

samt den store overbygning, der fik

den til at drive for vinden. Der var dog

én gang, hvor vi gik i havn uden hjælp

og det var en dag, hvor vi havde forladt

Frederikshavn og der en times tid ude,

skete et uheld, hvor en maskinmand fik

en luge ned over fingrene, som blev ilde

tilredt. Så gik vi på turbiner mod land

og gik lige til kaj på flådestationen uden

nogen hjælp.

Vi havde også en del sejladser med repræsentanter

for udenlandske mariner

og med journalister, der skulle se hvad

den kunne præstere og så blev der sejlet

med turbiner og fuld fart, samt det

”sture” nummer, standsning på et par

skibslængder fra fuld fart. Det var voldsomt

og man kan forestille sig at det

var nogle voldsomme påvirkninger på

maskineriet. Der blev også prajet ”pas

op for slingerage” el. lign. for at undgå

personskader, hvis man ikke holdt fast.

Som man kan se af billeder under fart

havde de en meget kraftig ”nose-up attitude”

under stor fart, specielt på lavt

vand, og trak en stor hækbølge efter

sig.

Fregattens hækbølge (s. Storgaard)

Under en af sejladserne havarerede et

af gearene og vi måtte sejle på én maskine

og det bevirkede at skibet vred

sig så maskinfolkene fik travlt med at

tætne lække brandledninger. De blev

senere monteret med fleksible samlinger

for at undgå det. Vi blev overhalet

af [depotskibet] HJÆLPEREN på vej

hjem fra Aarhus, hvilket var den ultimative

ydmygelse. Efter hvad vi hørte havde

chefen fra HJÆLPEREN sendt et

signal til HERLUF TROLLE for gnide lidt

salt i såret, da de sejlede forbi.

Der var to gange familiedag, hvor besætningens

familier fik en eftermiddag

til søs, ud af hhv. Aarhus og Langelinie

med standard servering: røde pølser,

varm kartoffelsalat og varm kakao. Det

var det måltid, som vi altid fik, efter

øvelser eller andre strabadser, uanset

tid på døgnet.

HERLUF TROLLE deltog i en dansk-tysk

øvelse, hvor vi sejlede med de tyske

”KÖLN” klasse fregatter, med lignende

maskineri som vores. Herunder be-


Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 11


søgte vi Kiel og Tirpitzhafen. Det var

foråret 1968 og et rigtig fint ophold,

sammen med engelske, norske og tyske

enheder. Der blev drukket en del

rom i kantinen på flådestationen og byttet

huebånd med de fremmede matroser.

På vej hjem til Holmen gik vi syd

om Gedser og blev fulgt af en østtysk

korvet hele vejen langs [Østtyskland]’s

søgrænse og den blev erstattet af en

polsk [motortorpedobåd], som så fulgte

os op til Møen.

I april-maj fik vi installeret et enkelt torpedoapparat

på bagbord sidedæk, med

to slisker til reservetorpedoer, samt et

hejsearrangement for samme, ophængt

hvor normalt den lille motorbåd

hang. Så gik man i gang med skydninger

ved Hesselø, sammen med

[torpedotransportskibet] SLEIPNER

Transportskibet SLEIPNER 1945-1986

(orlogsmuseets arkiv.)

Det skete på den måde at vi stilleliggende

eller med lav fart afskød en torpedo

og så speederen i bund efter den og så

observere, hvor torpedoen stoppede

og stak sin orange snuden i vejret, og

så afvente at SLEIPNER nåede frem og

samlede den op.

Vi deltog også i Danex øvelse med start

fra Langelinie, det var dengang der var

mange skibe, hele Langelinie var fyldt

op med de mindre enheder og HERLUF

Forsøgstorpedorøret på HERLUF TROLLE’s

bagbord side gøres klar til skydning.

(S. Storgaard)

Torpedoer tages ombord fra SLEIPNER.

(S. Storgaard)

TROLLE et par spaghetti-både og to

FALSTER-minelæggere ved bøjer i havnen.

Under en natøvelse blev vi angrebet

af en gruppe MTB og som udkik fik

man først øje på dem, når de var meget

tæt på, så man må håbe at radaren

havde fanget dem meget tidligere.

Der blev også øvet helikopter transfer

fra agterdækket udført af en af Søværnets

Alouette III. Flyvevåbnet deltog også

med luftangreb og fotorecce med

jagere.

Efter Danex gik hele styrken til Oslo


12 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


for en forlænget weekend. Vi ankom til

Oslofjorden og gik et stykke op i den,

her ankredes for klargøring til ankomst

Oslo, et ret flot syn med skibe så langt

øjet rækker. Der var også badning i

fjorden fra skibet. HERLUF TROLLE havde

en del af tambourkorpset ombord

og det var en blandet fornøjelse, idet

man fik den gode ide, at morgenvækning

over intercom-anlægget skulle ske

med trompetmusik, mod den sædvanlige

vækning med bådsmandspibe. Tilbage

til Holmen og besætningen gik på

ferie.

I sidste del af juli afgik HERLUF TROLLE

til Frederikshavn for afrigning. På turen

derop afprøvede vi kemisk tågeudlægning,

det så meget effektivt ud, men noget

ubehageligt stads at arbejde med.

Dyser skulle rengøres bagefter og det

krævede beskyttelsesgrej for ikke at få

tågesyren på huden. Her lå vi 2-3 uger

og afriggede, det var næsten som en

anden ferie, efter fyraften drog vi til de

forskellige strande i omegnen.

Et desværre rystet- billede af en affyring af

PEDER SKRAM’s forreste 127mm kanon.

(S. Storgaard)

I mellemtiden var PEDER SKRAM afleveret

fra værftet nu fuldt udrustet med

radar og ildledelse, samt forlænget udstødningsrør

for gasturbinerne monteret

på begge skorstene. Disse rør blev

senere skjult af at toppen på skorstene

blev forhøjet. Båden var i en frygtelig

tilstand, snavset, for at sige mildt, overalt

og rustent dæk og havde et alvorligt

behov for maling udenbords og ovenbords.

Dette blev så vores opgave de

næste par måneder, som blev afsluttet

med admiralsinspektion i Aarhus bugt,

inden vi afgik fra et skib i rimelig god

forfatning og kunne overlade det til en

tre-årsbesætning. 15. august 1968

havde vi skiftet kommando fra HERLUF

TROLLE til PEDER SKRAM, og efter endelig

afrigning, var vi en lille del af besætningen,

som sejlede HERLUF TROL-

LE til Helsingør og fik den placeret i tørdokken

og så med bus hjem.

I august 1968, mens vi lå ved Orlogsværftet,

skete revolutionen i Tjekkoslovakiet

og den dag da Sovjetunionen gik

til angreb i Prag, var vi i forhøjet beredskab

og nægtet landlov. Vi kunne dog

ikke have sejlet nogen steder pga. værftets

arbejder ombord. Efter klargøring

og den utroligt irriterende støj fra lufthamre,

som blev brugt til at fjerne maling

og rust fra dækket, samt behandling

af dæk med maling og anti-skrid

behandling på gangarealerne, foretog

vi sejladser i Sundet og nord for Sjælland.

Her havde vi rendezvous med et

par SØLØVEN-klasse gasturbinebåde,

som havde en gruppe hærofficerer

med på tur.

Der var forskel på maskineriet i de to

både, PEDER SKRAM turbiner røg kraftigt

under sejlads, mens HERLUF

TROLLE’s turbiner var stort set røgfri.

En del af vedligeholdelsen af turbinerne

bestod i vask for at fjerne saltbelægning

i maskineriet og viste sig ved kraftig

hvid røg/damp. Bådene var forsynet

med KAMEVA variable pitch propeller

og de havde den egenskab, at hvis

man mister kontrollen med dem gik de

automatisk i bak og det prøvede vi en

eller to gange.

Svenn Storgaard.

26. november 2005

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 13


Palle i den kolde krig 7.

Af Palle Kruse - MHTERA 621

N u kan man godt blive tørstig af at

brænde affald og blive arresteret, så

Mardov og jeg var godt tørstige da vi

endelig steg i land. ( Det med at ”stige i

land” er en aforisme og betyder på marineslang

blot at man forlader sit maritime

tjenestested). Nu er Kiel en

”rigtig” marineby, så der var ikke ret

langt fra Kaiserbrügge i flådestationen

i Kiel-Holtenau til gaden med værtshusene.

Her mødte vi for første gang en

lille knejpe med savsmuld på gulvet og

en vært med et forklæde der stod ved

disken og vaskede glassene op i fuld

offentlighed. Så kunne man jo selv se at

de var rene!

Det var midt på dagen og solen bagte,

så vi bestilte hver en halv liter øl, og fik

det serveret i nogle flotte svungne glas

med reklame mærke fra Holsten bier

på siden og et slebet mærke på kanten,

hvor der stod 0,5l., så kunne man

selv se om man blev snydt. Vi nød øllet

og beundrede de flotte glas. Sådanne

glas havde vi jo ikke hjemme i Danmark,

i hvert fald ikke der hvor vi plejede

at komme!. Vi blev faktisk så glade

for glassene at vi besluttede at stjæle

dem når vi havde drukket ud.

Det var kun et meget lille værtshus, så

værten var alene. Vi snuppede hvert

vort glas og løb ud af døren mens vi

fandt ud at et halvlitersglas ikke kan

komme ind under busseronnen. Værten

for efter os og vi løb det bedste vi

havde lært. Vi vendte os om for at se

om han halede ind på os og opdagede

at han krykkede af sted på et træben!.

Det var ikke pænt gjort af os, og jeg fortryder

det den dag i dag.

nr. 2 fra venstre Palle og yderst til højre.:

Mardov, med sine 153 cm, tror jeg ikke engang

at han kunne ha et kvartliters ølglas under

busseronnen!

Glasset står dog stadig i min minibar!

Nu er det ikke kun basserne der kan

lave lidt løjer, hør kun her. Dagen efter

gik vi gennem Kielerkanalen. 6 motortorpedobåde

i kølvandsorden bound for

Cuxhaven, der ligger lige ovre på den

modsatte side af Elben. Maximal hastigheden

i Kielerkanalen er 6 knob og

minimal hastigheden for en MTB, er på

1 motor, med mindste omdrejninger er

7 knob, så vi blev delt op i 2 x 3 både

med flere hundrede meter mellem

hver båd. Kanalen er ikke særlig bred,

så der er vigepladser med jævne mellemrum.

Nu er en MTB jo ikke særlig

bred, så vi kunne passere selv om der

var modgående trafik. Jeg var ”dum”

nok til være den eneste af bådene der

kunne opretholde forbindelsen med

moderskibet HJÆLPEREN, så jeg fik lov

at holde radiovagt på hele turen og var

ikke selv vidne til følgende:

Bådene holdt indbyrdes forbindelse ved

hjælp af UHF radioer, der kun rækker

lidt længere end ca. 30 km. Cheferne


14 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


havde mikrofonen og højttaleren på

broen og brugte dem flittigt. Den forreste

båd rapporterede flittigt om trafikken

og om hvad der var at se, så næsten

alle besætningerne var på dækket

for at nyde turen. Det var officererne

på et større Sovjetisk fartøj også. Den

forreste båd rapporterede at de blev

flittigt fotograferet under passagen,

som foregik i nogle få meters afstand.

Chefen på en af de sidste både, som

kun var løjtnant, men ikke mindre kedelig

af den grund, besluttede at spille

russeren et puds. På fordækket af

MTB,eren i bagbords side, ( den side

der ville være nærmest russeren) stod

den ene 7m lange piskantenne til HF

radioerne. Den blev bukket ned til sidedækket

i en stor bue, og på enden blev

der sat et sørøverflag, (gad vide hvor

de havde det fra!). Enden af antennen

blev gjort fast med en flagline med et

Sværdfisken på vej gennem Kielerkanalen.

slipperstik og ført op til broen. Så kom

russeren i sigte og chefen manøvrerede

helt tæt på. Den russiske officer fra

GRU eller hvad det nu hedder, havde

sit store kamera med telelinser klart,

og øjnede chancen for et rigtigt scoop.

I sin iver bøjede han sig ud over lønningen

og knipsede løs. Det gjorde løjtnanten

også, og op for sørøverflaget på

enden af antennen i en stor fejende bevægelse,

der slog kasketten af russeren

og nær havde slået ham overbord.

Den efterfølgende båd bjergede kasketten,

som i lang tid var en anerkendt

souvenir i 11.te motortorpedobådsdivision.

Gad vide om billederne var gode!

Palle Kruse

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 15


Skibskendingsopgaven i nr. 1/2006

Gudmund Hansen har sendt nedenstående

mail som svar på udfordringen

i venneforeningens

blad nr. 1 2006.

Fra: "Gudmund Hansen"

Til:

Emne: Skibskendingsopgave i nr. 1/2006

Dato: 23. marts 2006 23:49

Det viste skib er krydseren HEKLA.

Køllagt 09.05.1889, Orlogsværftet.

Søsat 28.11.1890.

Indgået i flåden 1891.

Udgået 1954.

3000 hk.

Topfart 17,1 knob.

Aktionsradius 1800 sømil. v. 10 knob.

Artilleri-, torpedo- og maskingeværarmering.

Rigt varieret tjeneste i eskadrer, stations og fiskeriinspektionstjeneste

ved Island og som øvelsesskib for elevskolen. I 1910 overført til reserven.

Fra 1913 desarmeret og anvendt som depot- og logiskib for U-bdsdivisionen.

Efter 29. aug. 1943 overtaget af tyskerne og anvendt som logiskib ved

torpedostationen ved Bramsnæsvig. Efter genstart af Danske Marine 1945 slæbt

tilbage til Holmen og anvendt som stations- og kontorskib for chefen for

Kystflåden til 1954.

Solgt til ophugning 02.02.1955.

Venlig hilsen

Gudmund Hansen

medl. nr. 411

Vi siger tak for det

præcise svar.

Her kommer en ny

udfordring - hvad er

navnet på dette

skib?

16 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Foreningens fjernkendingsexpert Jørgen Østergaard fra Aars

har sendt denne uddybende forklaring om HEKLA.

Sidst i 1880,erne var de gamle inspektionsskibe til brug i Nordatlanten - krydserne

af 3. kl. FYLLA og DIANA - ved at være udslidte og der skulle skaffes erstatningsskibe.

Som model for et erstatningsskib valgte man den i 1888 søsatte større krydser

VALKYRIEN ( Kendt for bl.a. togtet til Østen 1899-1900 ), blot i en mindre skala.

Det første skib, der fik navnet HEKLA, blev søsat i 1889. Umiddelbart før søsætningen

køllagdes endnu et søsterskib, der fik navnet GEISER. Alene navnene antydede

jo skibenes anvendelse. Dertil kom så i 1891 yderligere et 3. skib, der fik

navnet HEIMDAL.

De 3 søsterskibe var som udgangspunkt ens, men afveg alligevel på væsentlige

punkter fra hinanden.

HEKLA var armeret med 2 stk. 15 cm. BK L/35 for og agter samt 4 stk. 57 mm

HK L/44 i reder i borde. Maskineriet var 2 tregangsmaskiner og 6 stk. ordinære

pladekedler.

Grundet den hurtige artilleristiske udvikling i disse år, blev GEISER armeret med 2

stk. HK L/40 og 4 stk. 87 mm. HK L/40. Dertil kom at GEISER som det første,

større krigsskib i Verden, i stedet for pladekedlerne fik 8 stk. vandrørskedler, der

muliggjorde hurtigere opfyring. Udefra kunne GEISER klart kendes fra HEKLA, da

den grundet sit kedelarrangement fik 2 skorstene.

Dette kedelarrangement krævede imidlertid stor omhu m.h.t. til pasning og spædevand

fordi rørene havde en lille diameter, hvorfor man var noget tilbageholdende

i dens første levetid med at sende den til Island. HEIMDAL blev derfor et kompromis

mellem de to første i klassen. Man fik HEKLA.s solide kedelarrangement

og GEISER,s moderne armering. Men HEKLA havde også andre problemer i de

svære dønninger i Nordatlanten. Det viste sig at skibet i svær sø tog meget vand

over, hvorfor man - for at lette forskibet - midlertidigt udtog forreste 15 cm. kanon

på sådanne togter.

Også dette forsøgte man at kompensere for på HEIMDAL, idet man dér flyttede

ankerbeddingerne fra forskibet og så langt agter mod dækshuset, som det var

muligt.

Dermed er vi ved fjernkendingen af billedet. Der er ingen tvivl om at vi taler om én

af de 3 krydsere. Da der kun er én skorsten kan GEISER udelukkes. Og ser man

nøje efter, viser billedet en vulst ude ved stævnen, hvilket indikerer ankerbeddingens

placering helt fremme, hvilket derefter udelukker HEIMDAL med sine tilbagetrukne

ankerbeddinger.

Altså: der er tale om HEKLA.

Grundet netop det umoderne artilleri fik HEKLA en kort levetid til søs, men en lang

tid ved kaj, idet det allerede i 1913 fik sit artilleri udtaget og blev oplagt som logisskib

for Undervandsbådsdivisionen - siden også for flyvebådsførerne. På dækshuset

påsattes endvidere en ekstra "etage". Som sådan lå HEKLA ved "Elefanten" -

på siden af FYEN, på den plads, hvor nu PEDER SKRAM ligger - indtil det i 1955

solgtes til ophugning.

Kilde: R.S. Steensen: "Vore Krydsere".

Jørgen Østergaard.

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 17


I anledning af Venneforeningens 10 års jubilæum overrakte formanden assisteret

af kommandør Kieler en akvarel til Orlogsmuseets direktør, Jacob Seerup.

Bygning af patruljeskibe

godkendt. Folketingets finansudvalg

har godkendt aktstykket

om bygning af tre nye patruljeskibe

til Søværnet.

Pressemeddelse fra Søværnets Materielkommando

03-07-2006 kl. 10:14.

De tre patruljeskibe skal bygges på

Odense Stålskibsværft i perioden 2007

til 2011.

De bliver bygget på samme model

skrog, som de fleksible støtteskibe

ABSALON og ESBERN SNARE.

Aktstykkebevillingen lyder på 4.293 millioner.

Patruljeskibene:

• Længde: ca. 138 m.

• Bredde: ca. 20 m.

• Dybgang: ca. 6 m.

• Deplacement : ca. 6.200 tons

• Besætning: ca. 100 personer

• Samlet køjekapacitet: 160

• Fart ca. 28 knob

• Aktionsradius v/15 knob 9000 sm.

18 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Galathea 3 ekspeditionen er nu startet.

her ses VÆDDEREN På vej ud af Københavns havn

Fradag d. 11 AUG 2006. (foto: Hempel A/S)

FAKTA OM GALATHEA - 3

• VÆDDEREN tilbagelægger 40.000 sømil ( to gange rundt om jorden).

• 17 havne fordelt på 5 kontinenter besøges.

• 26 lande er base for forskningsprojekter.

• 44 forskningsprojekter skal varetages af 250 forskere.

• Anders og Peter Lund Madsen gør det nørdede interessant som

forskningsformidlere på ekspeditionen.

• I alt 500 personer vil være involveret på ekspeditionens 8 måneders

sejlads.

• Kokken vil i alt skulle sørge for 47.000 rundstykker, 70.000 sodavand

og 80.000 portioner mad.

• 60.000 ruller toiletpapir bliver forbrugt.

• 4000 tons olie forbrændes.

• 2600 tons drikkevand skylles ned.

• Rejsen strækker sig over 257 døgn - hvoraf 215 tilbringes på søen.

• Besætningen består af 2 x 50 personer inkl. præst og læge. Besætningen

skiftes på halvvejen.

(Kilde Søværnsorientering 2/2006)

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 19


Radiodivisionen melder:

I sommersæsonen 2006 har Ra-Div kunnet bemande radiostationen næsten tilfredsstillende

- tak for jeres indsats. Husk at tilmelde jer til vagterne på kulturnatten

og i efterårsferien 2006. En opdateret vagtliste udsendes forinden.

DeMars systemet har frigivet en del meget savnet kommunikationsmateriel til

PESK - når det er tilgået, lokalt overhalet og monteret, har vi flere muligheder på

HF frekvensområdet bl.a. bedre kommunikationsevne indenlands på 80 meter

båndet. UHF (70 cm FM) radioen er ved at blive monteret, så vi også bliver aktive

på det frekvensområde.

Efter en teknisk overhaling af SIEMENS E350 LB-Converteren og E.311b HFmodtagerne

er de nu under montering i stativer th. for HF pladserne.

Museum Ships Event 2006 blev afholdt 03-04 JUN 2006 - det var desværre

udenfor PEDER SKRAM’s normale åbningstid, hvorfor det blev besluttet at

OZ1RDN ikke deltog i år.

Den Østrigske Flåde indstillede sine aktiviteter 31 JUL 2006.

Det er ikke en joke - Østrig har siden 1382 haft en Flåde, men da adgangen til havet

ophørte for 88 år siden, har deres Flåde kun bestået af et lille antal patruljebåde,

der gjorde tjeneste på Donau.

Flotillen, der bestod af patruljebådene

NIEDEROESTERREICH og

OBERST BRECHT, bliver nu museumsskibe

i Museum of Military

History på Donau i Wien. Forinden

afslutningen af 624 års marinehistorie

var patruljebådene QRV på

HF 20 JUL med kaldesignalet

OE6XMF/1 - OZ1RDN fik forbindelse

med en af dem på nævnte

dag, så vi var med til at fejre denne

historiske dag.

I næste udgave af bladet kommer

der en beretning fra Ra-Div årlige

møde LØR 05 AUG 2006.

Patruljebåden OBERST BRECHT

Med venlig hilsen

Kaj Nielsen,

Leder af Radiodivisionen OZ1RDN

e-mail: radiodivisionen@pederskramsvenner.dk

ozniac@jubii.dk

20 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


Åbningsperioder 2006

Fregatten er åben for besøgende i følgende perioder:

Efterårsferien: lørdag d. 14 OKT til 22 OKT incl.

Alle dage Kl. 1100—1700.

Samt Københavns Kulturnat: fredag 13 OKT Kl. 1800 til 2400

Det er også muligt at besøge ubåden SÆLEN.

Der er rundvisning hver hele og halve time

Fra kl. 1130 til 1530.

Fra sekretærene og kasseren:

Det er sekretariatet en fornøjelse at byde følgende nye

medlemmer velkommen i Venneforeningen:

Leif Braae, Hvalsø. Preben Skaarup, Helsingør.

Ingeborg Niemann, Hørsholm. Johnny Hansen, København S.

Arne Barlev, København S. Helge Nielsen, Espergærde.

Leif Glerup, Hvidovre. Henrik Hasseris Ottosen, Birkerød.

Ole Jensen, København NV. Jacob Nielsen, Frederiksberg.

Bent Kofod Gjøl, Dragør. Carl-Erik Lund, Aabenraa.

Vi vil her takke nye og gamle medlemmer for deres medlemsindbetaling

for året 2006. Desværre mangler der stadig indbetaling fra enkelte

af vores medlemmer, som i nærmeste fremtid vil få en rykker.

Der er dog indgået nogle betalinger, som vi ikke kan registrere p.g.a.

bl.a. manglende medlemsnummer eller navn.

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at evt. indbetaling via Netbank

skal der ved kontooverførsel benyttes

Reg.nr.: 1199 og Konto.nr.: 068 3280

og som info til modtager venligst påfør medlemsnummer, navn og evt.

adresse (især hvis denne er ny).

Modtager du en rykker og mener du, at du allerede har betalt, bedes

du venligst kontakte os, så vi kan få gjort fejlen god igen.

Med venlig hilsen

Bent Nielsen, Erik Nygaard og Børge Raasthøj.

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 21


Fregatten er åben for besøg næste gang i Efterårsferien

lørdag d. 14 OKT til søndag d. 22 OKT.

Alle dage Kl. 1100 til 1700

Samt kulturnatten fredag d. 13 OKT kl. 1800 til 2400.

En udflugt til fregatten kan ske med HT’s Havnebus 901 eller 902.

Der er afgang fra Nordre Toldbod eller Det Kongelige Bibliotek hver halve

time, - stå af ved Holmen Nord, Alm. HT billetter eller klippekort gælder.

Du kan også bruge linie 47 eller 66 der kører fra

Vesterport st. og Hovedbanegården.

(Fregattens telefonnr. i åbningsperioden: 32 57 13 16)

22 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006


V enneforeningen har nu iværksat produktionen af et

”Kunstkort” baseret på kommandør Kielers akvarel visende PE-

DER SKRAM og Mastekranen.

(Se forsiden af Venneforeningens Blad nr. 3—2004.)

Kortet er dobbelt i A-5 format med akvarellen på forsiden og

fregattens våbenskjold på bagsiden, medens de indvendige sider

er blanke. Kortet trykkes på tyndt karton og ledsages af kuvert

i god kvalitet.

Kortet vil være til salg i billetcontaineren

på fregattens

åbningsdage, prisen er

kr. 20,00 incl. Konvolut pr.

stk. eller 3 stk. for kr.

50,00.

Du kan også bestille kortet

hos kasseren, han sælger

3 kort incl. Konvolutter for

kr. 50,00 frit leveret ved

forudbetaling.

Indmeldelseskupon

Ønsker at blive medlem af PEDER SKRAM’s Venner

Navn:……………………………………………………………..…………………………….…

Adresse:…………………………………………………………….…………………………..

Postnr.:………… By:…………………………………………………………………………..

Email:………………………………..Telefonnr.:…………………. Kategori:

Individuelt medlemskab kr.:…... 150,00

Familie medlemskab kr.:………... 250,00

Eksklusivt medlemskab kr.:….... 500,00

Venneforeningens blad September 2006 ________________________________________ 23


Returadresse:

Fregatten PEDER SKRAM.s Venner

Elefanten, Nyholm,

1439 København K.

Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse.

Foreningens nyudnævnte æresmedlemmer:

fra venstre: Børge Raasthøj, Lars O. Nielsen, Gerhardt Nørgaard,

Formanden, og Lars E. Hendrichsen.

(foto Peter Lindstrøm)

Layout: lindstrom@it.dk

Tryk: Forsvarets trykkeri, FLS KORSØR.

24 ________________________________________ Venneforeningens blad September 2006

B

More magazines by this user
Similar magazines