forslag til lokalplan 360-21 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

forslag til lokalplan 360-21 - Hosting by Talk Active

6

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel

Der er nærmere redegjort for møllernes påvirkning af landskabet i VVM-redegørelsen for

projektet.

Lokalplanen sikrer, at de arealer i lokalplanområdet, som ikke anvendes til vindmøller med

tilhørende anlæg, fortsat er i drift som landbrugsareal eller henligger som naturareal, der

kan skabe et godt naturindhold og fremme biodiversiteten – det vil sige en mangfoldighed

af dyr og planter.

Bebyggelse og anlæg

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for højde og udformning af de vindmøller og markeringsmaster,

som lokalplanen giver mulighed for. Disse bestemmelser skal sikre, at vindmøllerne

udformes, så anlægget fremtræder harmonisk og møllerne påvirker det omgivende

landskab mindst muligt.

Lokalplanen stiller krav om, at lysmarkeringer skal afskærmes under vandret, således at de

er tilstrækkeligt synlige for lufttrafikken, men mindst muligt synlige fra landjorden.

Der skal i lokalplanområdet etableres anlæg for nettilslutning af møllerne i form af en 50 kV

transformeranlæg på ca. 1.500 m 2 samt 1-2 bygninger til elektriske anlæg, der skal anvendes

ved afprøvning af møllerne på i alt op til ca. 800 m 2 . Bygningerne vil blive placeret i

forbindelse med bebyggelsen ved Tranessegård.

Tranessegård nedlægges som beboelse, men skal fortsat fungere som landbrugsejendom.

Der kan derfor etableres bebyggelse som er nødvendig for landbrugsproduktion inden for

lokalplanens område efter hidtil gældende regler.

Trafik

Der etableres en ny vej fra Vesternæsvej og ud til servicevejen langs diget. Servicevejen

udbygges, så den kan klare belastningen. Al kørsel med tung trafik vil ske til og fra Vesternæsvej.

Fra servicevejen kan der etableres tilkørsel til lokalplanens møller. Den eksisterende

tilkørselsvej til servicevejen umiddelbart ved Skansegård nedlægges med etableringen af

den nye vej.

Den eksisterende tilkørselsvej til Tranessegård udbygges og forlænges, så den kan betjene

vindmølle nr. 6 umiddelbart øst for gården.

Tilkørselsforhold.

Fra servicevejen etableres en ny tilkørselsvej

til vindmølle nr. 7.

Tilkørselsvejene udbygges til en bredde

på ca. 6 m, og belægges med grus, så

de kan klare transport af mølleelementerne

til området ved opstillingen samt

mindre køretøjer i forbindelse med møllernes

drift.

Miljø

Opstillingen af vindmøller vil påvirke

omgivelserne med støj og skyggekast.

Møllerne er placeret, så de opfylder

kravene i vindmøllecirkulæret og ”Bekendtgørelse

om støj fra vindmøller nr.

1518 af 14/12/2006”.

More magazines by this user
Similar magazines