Referat - KAB

kab.bolig.dk

Referat - KAB

#JobInfo Criteria=KABside1#

Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

Organisationsbestyrelsesmøde

tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00

Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Tilstede: Benny Nielsen, Sven Rolin, Inge-Lise Therkildsen, Poul Vinding og Kjeld

Beck

Fra administrationen:

Afbud:

Indholdsfortegnelse

Bjarne Wiingaard og Michael Bjørn Larsen

1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 8. marts 2012 .......................................................... 3

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning ..................................................................................... 3

4. Repræsentantskabets sammensætning ............................................................................................. 4

5. Meddelelser fra formanden ................................................................................................................ 4

6. Renovering af afdelingernes vaskerier .............................................................................................. 5

7. Beboerindskud ...................................................................................................................................... 5

8. Dette punkt er behandlet fortroligt .................................................................................................... 6

9. Nyt fra afdelingerne ............................................................................................................................. 6

10. Istandsættelse og tab ved fraflytning i Marienlyst Park I ............................................................... 6

11. Orientering om selskabets økonomiske situation ............................................................................ 7

12. Fremtidssikring ..................................................................................................................................... 8

13. Beboerklagenævnssager ...................................................................................................................... 9

1/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

14. Mødeplanlægning ................................................................................................................................ 9

15. Eventuelt ................................................................................................................................................ 9

16. Referat fra mødet – fortrolighed ......................................................................................................... 9

17. Eventuelt drøftelse om overgang til ny administrator .................................................................. 10

Bilag 1: Priser for istandsættelse af vaskerier ..................................................................................... 5

Bilag 2: Beboerklagenævnssager .......................................................................................................... 9

2/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 8. marts 2012

Referat af organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2012 er udsendt den

22. marts 2012.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden.

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.

2. Revisionsprotokol

Organisationens revisionsprotokol fremlægges til gennemsyn, idet det bemærkes, at der ikke

er tilføjelser til protokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning

På repræsentantskabsmødet den 1. november 2011, blev der foretaget valg af medlemmer til

organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

På valg

Formand Benny Nielsen 2012

Medlem Inge-Lise Therkildsen 2013

Medlem Sven Rolin 2012

Suppleant Poul Vinding 2012

Suppleant Keld Beck 2012

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet har pr. 29. februar 2012 følgende sammensætning:

Formand Benny Nielsen

Medlem Inge Lise Therkildsen

Medlem Sven Rolin

Medlem Poul Vinding

Medlem Keld Beck

Medlem Herdis Thorsen

Medlem Poul Kryger

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser fra formanden

Formanden vil på mødet give en kort orientering om aktuelle forhold i boligselskabet.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Benny Nielsen oplyste, at han i forbindelse med overgang til nyt administrationsselskab modtog meget

post og mailkorrespondance til organisationsbestyrelsen.

Yderligere oplyste Benny Nielsen, at organisationsbestyrelsen har besigtiget vaskeri i Sundparken

med det formål at se nærmere på betalingssystemet. Besøget var meget vellykket og informativt. Inge-Lise

Therkildsen kunne desværre ikke deltage.

4/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

Til beslutning

6. Renovering af afdelingernes vaskerier

På organisationsbestyrelsemødet den 8. marts 2012 drøftede organisationsbestyrelsen renovering

af vaskerierne både ved en overfladebehandling af vægge og gulv og ved indføring af

nyt betalingssystem. Det drøftedes at finansiere arbejderne ved anvendelse af boligorganisationens

arbejdskapital og dispositionsfond.

Sven Rolin har indhentet priser på arbejdsopgaverne, som er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Priser for istandsættelse af vaskerier

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om overfladebehandling af vægge og gulve

samt om indførelse af nyt betalingssystem.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at vaskeri, rullerum og tørrerum i begge afdelinger bliver malet

og renoveret, jf. tilbud fremsendt som bilag til organisationsbestyrelsesmødet.

Organisationsbestyrelsen godkendte at etablere nyt betalingssystem til vaskemaskinerne. Det blev

besluttet, at betalingssystemet kan indeholde et reservationssystem til PC. Pris for dette blev af Sven

Rolin oplyst til 6.500 kr. Michael Bjørn Larsen undersøger referencer på forskellige fabrikater og oplyser

disse til Sven Rolin.

Det blev besluttet, at den samlede udgift konteres boligorganisationens dispositionsfond, og at det

økonomiske råderum for renoveringen er 225.855 kr. + 10%. Vedligeholdelse af lokalerne skal fremover

indgå i henlæggelserne.

Der foretages erfaringsopsamling på organisationsbestyrelsesmødet den 30. oktober 2012.

7. Beboerindskud

Organisationsbestyrelsen og administrationen har i forbindelse med tab ved fraflytning drøftet

en eventuel forhøjelse af indskuddet i forbindelse med indflytning. Der er rettet henvendelse

til alle beboere om beboerne i den anledning ønsker afholdt et afdelingsmøde eller om

beboerne kunne tilslutte sig en forhøjelse af indskuddet til 175 kr. pr. m 2 .

Administrationen vil på mødet orientere nærmere.

5/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om eventuel

forhøjelse af beboerindskuddet.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at indskud for kommende beboere bliver reguleret til 175 kr. pr.

m 2 .

8. Dette punkt er behandlet fortroligt

Sager til orientering

9. Nyt fra afdelingerne

Kommende arbejder i Marienlyst Park I:

murværk, facader og løse fuger eftergås

Udhæng skal overfladebehandles

Yderligere bliver foretaget periodisk eftersyn af begge afdelinger den 24. maj 2012. Eftersynet

foretages af KAB Byggesupport. Formålet med eftersynet er at få et overblik over afdelingernes

generelle tilstand og sætte fokus på eventuel kritiske bygningsdele.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Istandsættelse og tab ved fraflytning i Marienlyst Park I

Som oplyst på organisationsbestyrelsesmødet den 8. marts 2012 har der i indeværende regnskabsår

1.06.2011-31.05.2012 pr. 28. februar 2012 været udgifter for 16.156 kr. i forbindelse

med istandsættelse ved fraflytning. Der bliver i regnskabsåret henlagt 45.000 kr. på denne

konto.

Ved tab på fraflytninger har der været udgifter for 5.347 kr. Der bliver i regnskabsåret henlagt

20.000 kr. på denne konto.

6/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

I perioden 28. februar til 7. maj 2012 har der ikke været udgifter på denne konto.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om selskabets økonomiske situation

Til organisationsbestyrelsens orientering, jf. regnskab for boligorganisationen for 2010/2011,

er indestående på dispositionsfonden 1.489.521 kr. og på arbejdskapitalen 281.517 kr.

Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger:

Danske Capital

SEB Asset Management

Nykredit Portefølje

I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne

og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal.

Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert

kvartal blive vist på KAB//Fællesskabet, under Produkter – KAB investeringsforeninger.

Rapporten for 1. kvartal 2012 foreligger endnu ikke i sin endelige version, men vil snart findes

på hjemmesiden.

I Danske Capital har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 6,90 %. I 2010 udgjorde

værdiudviklingen/afkastet 4,70 %.

I SEB har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,40 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet

5,20 %.

I Nykredit Portefølje har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,10 %. I 2010

udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,00 %.

7/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

Indre værdier

Nominel beholdning

30. april 2012 Indre værdi Indre værdi Ændring af indre

(kurs 100) 30. juni 2011 30. april 2012 værdi

Danske Capital

792.404 100,81 102,10 1,29 %-point

SEB 783.100 100,73 103,24 2,51 %-point

Nykredit 465.300 100,98 103,46 2,48 %-point

Ud over stigningen i den indre værdi er der pr. 27. januar 2012 udbetalt 6 kr. pr. andel for

regnskabsåret 2011 fra hver af de 3 investeringsforeninger; Danske Capital, SEB og Nykredit

Portefølje.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen oplyste, at den særlige

udbetaling for året 2011 er 123.000 kr.

12. Fremtidssikring

På organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2012 gennemgik repræsentant fra KAB

udkast til hvorledes en analyse over Marienlyst Park I’s fremtidssikring kunne udformes. Organisationsbestyrelsen

ønskede materialet udarbejdet men ville overveje om fremtidssikringen

skulle udarbejdes af KAB eller Boliggården.

Efterfølgende har organistationsbestyrelsen kontaktet KAB, Byggeprojektområdet med ønsket

om at KAB udfører arbejdet. Udgiften for boligorganisationen vil være 55.000 kr. inkl.

moms. Arbejdet er iværksat.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at udgiften i forbindelse

med udarbejdelse af fremtidssikring konteres boligorganisationens dispositionskonto.

8/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

13. Beboerklagenævnssager

Som bilag vedlægges oversigt over beboerklagenævnssager i Marienlyst Boligselskab i perioden

2009-2012.

Bilag 2: Beboerklagenævnssager

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Mødeplanlægning

Organisationsbestyrelsesmøde (regnskab) tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Eventuelt

Administrationen redegjorde for de muligheder regeringens lovforslag om 4.1 mia kr. kunne betyde

for boligorganisationen.

16. Referat fra mødet – fortrolighed

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme,

eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser der ønskes refereret

fortrolig.

9/10


Referat

Marienlyst Boligselskab

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 1. juni 2012

#JobInfo Criteria=KABside1#

Punkt 8 refereres i fortroligt referat.

17. Eventuelt drøftelse om overgang til ny administrator

Intet til dette punkt.

10/10

More magazines by this user
Similar magazines