Hav&Kaj - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Hav&Kaj - Esbjerg Havn

Hav&Kaj

April 2009

Spektakulær kæmpe

besøger Esbjerg

Bagsiden

Nyheder og information

fra Esbjerg Havn

Ny forbindelse mellem

Esbjerg og Amsterdam

Udvidelse af ro/ro-linien

mellem Esbjerg og

Zeebrugge

side 4-5

side 7


Vigtige milepæle

Strategisk fokus på

vindmøllesegmentet

❚ Året 2008 blev endnu et godt år for

Esbjerg Havn.

Udover at have skabt et solidt

økonomisk resultat i 2008 nåede vi

også en række milepæle i relation til

udviklingen af Havnen.

Esbjerg Havn og Siemens Wind

Power A/S indgik i 2008 en langtidsaftale

om leje af 200.000 m 2 havneareal,

som Siemens Wind Power vil benytte i

forbindelse med udskibning af vindmøller.

Med indgåelsen af denne aftale

bekræftede Siemens Wind Power sin

position som en vigtig og markant

samarbejdspartner for Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn har strategisk fokus

på vindmøllesegmentet, og Havnen

har i de senere år investeret betydelige

summer med henblik på at skabe optimale

faciliteter for vindmølleindustrien.

Som eksempel kan nævnes, at Havnen

har investeret i tre havnemobilkraner,

hvoraf den seneste blev leveret i 2008.

Disse investeringer betyder, at Esbjerg

Havn i dag råder over Danmarks

stærkeste kranprogram til håndtering

af projektgods.

Motorvejens videreførelse til

havnen er fi nansieret

I 2008 tildelte EU-Kommissionen

Esbjerg Havn næsten 40 mio.kr. i

2 Hav&Kaj april 2009

støttemidler inden for rammerne af

”Motorways of the Sea”-programmet.

Godt 20 mio.kr. af dette beløb vil

blive anvendt som medfi nansiering til

etablering af motorvejens forlængelse

til Esbjerg Havn. Derudover er der ydet

støtte til andre investeringer på både

Esbjerg Havn og Zeebrugge Havn, som

er Esbjerg Havns partner i projektet.

Ligeledes i 2008 besluttede regeringen

at fi nansiere resten af udgifterne

til den nye motorvej, således at lokal

medfi nansiering ikke vil være påkrævet.

Dette ses som et solidt skulderklap

til Esbjerg Havns strategi om at

satse på shortsea og vindmølleeksport.

Hertil kommer, at vi i 2008 færdiggjorde

anlægget af den nye 350 meter

lange muliti-purpose kaj, Arieskaj, som

forbinder Australienkaj med Tauruskaj.

I begyndelsen af 2009 er uddybningen

blevet færdiggjort, og kajen er allerede

taget delvist i brug af aktører inden for

vindmøllebranchen. Den nye Arieskaj

bliver en vigtig hjørnesten i Havnens

bestræbelser på at betjene markedet

inden for havvindmøller.

En positiv udvikling

Indtil videre har Esbjerg Havn klaret sig

godt igennem den økonomiske krise,

og 2008 sluttede på positiv vis med

Tschudi Logistics’ opstart af virksomhedens

North Sea-service og Finbestservice.

Opfyldningen af 4. bassin i

Fiskerihavnen er blevet forsinket.

❚ Spunsjernene er købt og leveret og

ligger klar på Tampenkaj.

Projektet kræver imidlertid et

tillæg til lokalplanen. Esbjerg Kommune

har haft planforslaget i høring,

og det skal naturligvis vedtages, før

Året 2009 er ligeledes startet positivt

for Esbjerg Havn med indvielsen

af to nye ruter: Sea-Cargo har udvidet

sit rutenet til også at omfatte Amsterdam,

og Smyril Line har valgt Esbjerg

Havn som udgangspunkt for rederiets

aktiviteter til Færøerne og Island.

Endvidere har Cobelfret udvidet deres

service til Zeebrugge til nu at omfatte

to ugentlige anløb.

Det er min vurdering, at Esbjerg

Havn er godt rustet til at møde fremtidens

udfordringer inden for logistik og

shipping. Vi forventer os nogle udfordrende

år, men jeg er overbevist om,

at vi kommer ud på den anden side af

krisen i god form og med masser af

muligheder for fortsat fremgang.

Ole Ingrisch

Spunsjernene ligger klar

arbejdet kan påbegyndes, fortæller

Esbjerg Havns tekniske chef, Kjeld

Dahl Sørensen.

Han forventer dog fortsat, at arbejdet

med opfyldningen af 4. bassin

kan være afsluttet omkring årsskiftet

2009/10.

Når projektet er færdigt, vil der

være skabt ca. 40.000 m 2 nyt erhvervsareal

med ca. 200 meter

regulær kaj.


Norröna’s første planmæssige ankomst til Esbjerg d. 28. februar blev fejret med manér med deltagelse af offi cielle repræsentanter fra både

Island og Færøerne. Og på kajen tog Esbjergs borgmester Johnny Søtrup imod. Her ses fra venstre CEO Peter Holm, Smyril Line,

Esbjergs borgmester Johnny Søtrup, sekretær i Smyril Line Eyddis H. Niclasen, adm. direktør Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S og

Færøernes erhvervsminister Jóhan Dahl. Bagest er det Smyril Line’s bestyrelsesformand Klaus Kjærulff.

Norröna åbner nye

transitmuligheder

Når MF Norröna nu anløber

Esbjerg i 36 uger om året,

kan gods fra Færøerne og

Island måske videresendes til

England, Baltikum og Nordvesteuropa

med de eksisterende

ruter ud af Esbjerg.

Og omvendt!

❚ Det ser skibsmægler Søren Stougaard

fra Blue Water Shipping som en

realistisk mulighed.

Blue Water Shipping er via selskabet

Smyril Blue Water agent for Norröna’s

ruter fra Færøerne og Island til

såvel Hanstholm som Esbjerg.

- Når Norröna gennem hele vintersæsonen

anløber Esbjerg, får vi jo

bragt godset, der især udgøres af fi sk,

fra Island og Færøerne meget tættere

til Padborg, hvor der normalt omlades

til europæiske destinationer, og det

er i sig selv en fordel, forklarer Søren

Stougaard. - Men vi kan også omlade

i Esbjerg og eventuelt videresende

gods med de eksisterende ruter ud

af Esbjerg til for eksempel England,

Nordvesteuropa og Baltikum, og det

ser jeg faktisk store muligheder i.

- Det er desuden en stor fordel for

økonomien i Norröna’s forbindelser

til Færøerne og Island, at man nu har

udeladt de tabsgivende anløb til de

norske og skotske havne. Det betyder

også, at man om sommeren kan nå at

sejle to ture om ugen mellem Færøerne,

Island og Hanstholm, konstaterer

Søren Stougaard.

Til Esbjerg hver lørdag

i 36 uger

Efter den nye sejlplan anløber

Norröna Esbjerg, hvor færgen lægger

til ved Atlantkaj, hver lørdag indtil

den 6. juni med ankomst kl. 09 og

afsejling kl. 15.

Fra den 10. juni til og med den 10.

august er der så to ugentlige anløb

i Hanstholm, og fra den 15. august

anløber Norröna igen Esbjerg.

I Esbjerg lægger Norröna

til ved Atlantkaj.

Hav&Kaj april 2009 3


Ny forbindelse mellem

Esbjerg og Amsterdam

Sea-Cargo har 1. februar

opgraderet sine ruter på

Esbjerg fra Vestnorge og

har etableret en helt ny

for bindelse mellem

Esbjerg og Amsterdam.

❚ Der er tale om hele to ugentlige

forbindelser mellem Esbjerg og Amsterdam.

Den ene med afgang fra Esbjerg

torsdag kl. 10 med ankomst i Amsterdam

fredag kl. 07. Den anden afgår fra

Esbjerg søndag kl. 08 og ankommer til

Amsterdam mandag kl. 07.

Fra Amsterdam er der afgang

tirsdag kl. 17 med ankomst til Esbjerg

onsdag kl. 16 samt fredag kl. 23 med

ankomst til Esbjerg lørdag kl. 20.

- Disse nye forbindelser vil give

hele det skandinaviske marked en helt

ny mulighed for to gange ugentligt

at få fragtet gods ad søvejen direkte

mellem to vigtige trailer-knudepunkter

på vejen mellem Skandinavien og det

4 Hav&Kaj april 2008

europæiske kontinent, fastslår daglig

leder Jens Peter Nielsen, Sea-Cargo i

Esbjerg.

- Specielt afsejlingerne i weekenderne,

for eksempel med afsejling fra

Esbjerg søndag morgen og ankomst i

Amsterdam mandag morgen, betyder,

at traileroperatører kan undgå den

tyske vejskat og ikke mindst de tyske

kørselsrestriktioner i weekenderne,

siger Jens Peter Nielsen.

- Hertil kommer, at den totale tilladte

vægt for et vogntog i Tyskland

er 40 tons, mens den i Holland er 48

tons, tilføjer han.

Jens Peter Nielsen oplyser, at det

ganske naturligt specielt er trailere,

containere og auditeret gods, som de

nye ruter satser på at betjene.

Opgradering af Norgesforbindelserne

På Sea-Cargo’s ruter mellem Esbjerg

og Vestnorge er der også sket forbedringer

fra den 1. februar.

- Ved at benytte vores nye rute mellem

Esbjerg og Amsterdam kan traileroperatører

undgå den tyske vejskat og

de tyske restriktioner for weekendkørsel,

siger direktør Jens Peter Nielsen,

Sea-Cargo i Esbjerg.

I weekenden er der nu afgang fra

Bergen, Haugesund og Tananger fredag

og lørdag med ankomst til Esbjerg

allerede søndag, så der kan losses

mandag morgen. Med den gamle plan

var det først muligt at losse op ad

dagen tirsdag.

Det har ifl g. Jens Peter Nielsen

særlig betydning for laster til Tyskland,

der tidligere først har kunnet leveres

onsdag i Tyskland.

Samtidig leveres tomme danske

returtrailere fra Norge nu i Esbjerg

allerede søndag, så de kan læsses

mandag i stedet for tirsdag, hvilket

giver mulighed for en bedre udnyttelse

af materiellet.

- Forbedringen af sejlplanen gælder

også midt i ugen, hvor vi nu kan losse

godset fra Norge her i Esbjerg om

torsdagen, mens vi tidligere har måttet

vente til fredag, siger Jens Peter

Nielsen.

Mod Norge er weekendplanen uforandret.

Men midt i ugen kan man med

den ny sejlplan vente med lastning i


Esbjerg til onsdag og alligevel have

godset fremme i Norge samme uge.

Nye, bedre skibe

Baggrunden for, at de nye sejlplaner

kan gennemføres, er, at Sea-Cargo har

sat to nye ro/ro-skibe med større fart

og kapacitet ind på disse ruter.

Det drejer sig om Sea-Cargo’s

egen M/V Trans Carrier, der er blevet

forlænget, så den nu kan medtage

godt 100 trailere. Derudover har man

indchartret M/V Minerva, der kan

medtage ca. 140 trailere.

Grøn strøm har

signal værdi

Den tre-årige aftale, som

Esbjerg Havn og DONG

Energy indgik i slutningen

af 2008 om dækning af

Havnens el-forbrug med

strøm fra Horns Rev 2,

har stor signalværdi.

❚ - Vi er meget glade for at

kunne markere, at vi tager ansvar

for miljø og klima, siger havnedirektør

Ole Ingrisch.

- Vores aftale med DONG Energy

er en klar markering af Esbjerg

Havns position på markedet for

etablering af offshore vindmølleparker,

og den signalerer, at vi

ønsker at spille en aktiv rolle i

arbejdet med at reducere CO 2 -

udledningen.

- Vi går i front og viser, at der

i dansk erhvervsliv er en vilje til

at købe energi fra CO 2 -neutrale

produktionsanlæg, siger Ole

Ingrisch. - Og det er mit håb, at

vi på den måde kan være med til

at stimulere udviklingen af endnu

mere bæredygtig energi. Aftalen

er også en bekræftelse på et godt

partnerskab, som Esbjerg Havn

igennem mange år har haft med

DONG Energy.

Esbjerg Havn bruger årligt ca.

3.000 MWh strøm, så denne aftale

vil betyde en væsentlig reduktion i

mængden af udledt CO 2 .

Sea-Cargo´s nye sejlplaner mellem Esbjerg og henholdsvis

Vestnorge og Amsterdam gennemføres med:

M/V MINERVA

Dwt 14.522 mt

Dybgang 8,29 m

Længde 177,35 m

Bredde 24,00 m

GT 21.213 mt

Hastighed (eco) 15 knob

Lastkapacitet 140 trailere

M/V TRANS CARRIER

Dwt 6.200 mt

Dybgang 6,20 m

Længde 125,25 m

Bredde 20,30 m

GT 8.407 mt

Hastighed 16 knob

Lastkapacitet 100 trailere

Omkoblingsplads til modulvogntog

Ved sikkerhedsporten ud til

Tauruskaj har Havnen etableret

en omkoblingsplads for de

nye modullastvognstog, der

for tiden kører på en forsøgsordning

i Danmark.

❚ Det tre-årige forsøg med modulvogntog

startede d. 24. november

sidste år, hvor det blev tilladt at køre

med de ekstra lange og tunge lastbiler

på et udvalgt vejnet i Danmark.

Det drejer sig primært om motorveje

- for eksempel E 20 fra den svenske

grænse til Esbjerg.

Fra motorvejenes afslutninger må

modullastbilerne benytte de lokale tilslutninger

til transportcentre og havne.

Her skal der etableres pladser, hvor

man kan afl æsse godset eller skille

modulvogntoget ad, så der evt. kan

køres videre som almindelig lastbil.

Det er en sådan omkoblingsplads,

der nu er etableret ved Taurus-gaten

Esbjerg Havn, og de chauffører,

der indtil nu har benyttet pladsen, har

udtrykt stor tilfredshed med den.

Se oversigtskort side 9.

Chauffør Jens Eldrup fra vognmandsfi rmaet Frode Laursen kommer tit til Esbjerg med sit

modulvogntog. Han har typisk varer med til slagteriet, til Kims’ centrallager, til Bilka og til

Arovit. - Det er et rigtig fi nt område med god plads til de store vogntog, som Havnen her

har etableret, siger han, - og helt ideelt ville det være med en tilsvarende plads i forbindelse

med de nye industrikvarterer i det nordøstlige Esbjerg, så vi kunne blive fri for at køre fl ere

gange igennem byen med lastbilerne. Det ville både spare tid og CO 2 -udslip.

Hav&Kaj april 2009 5


Den 19. marts blev den første

2,3 MW vindmølle placeret i den

nye vindmøllepark Horns Rev 2.

Det var installationsfartøjet

Sea Power, der fragtede møllen

ud til den kommende vindmøllepark

og placerede den på sin rette plads.

Selve installationen tog 12 timer.

Siemens har travlt med

Siemens Wind Power A/S

har tre store energiprojekter i

gang eller under forberedelse

Esbjerg Havn.

❚ Project Manager Bjarne Jacobsen,

Siemens Wind Power A/S, fortæller,

at det drejer sig om klargøring og udskibning

af vindmøller til henholdsvis

Gunfl eet Sands 1 og 2, til Horns Rev 2

og til Greater Gabbard.

Gunfl eet Sands er beliggende ved

den engelske østkyst i nærheden af

Thames-mundingen.

Her skal etableres 48 møller af hver

3,6 MW. Altså svarende til en samlet

kapacitet på 173 MW.

Siemens Wind Power er i fuld gang

med at samle mølledelene på det lejede

areal ved Europakaj, og møllerne vil

blive udskibet i løbet af forsommeren,

idet hele projektet forventes afsluttet

midt på sommeren.

6 Hav&Kaj april 2009

Energi til 2 x Esbjerg

De 91 møller til Horns Rev 2 er ved

at blive samlet på de arealer ved

Tauruskaj, som Siemens har lejet af

Esbjerg Havn.

Her er der tale om 2,3 MW-møller,

der altså vil udgøre en samlet kapacitet

på 210 MW.

Det vil kunne forsyne husstandene

i en by dobbelt så stor som Esbjerg

med energi.

Verdens største

Endelig har Siemens Wind Power også

fået ordren på etablering af verdens

største offshore vindmøllepark, nemlig

Greater Gabbard, der ligesom Gunfl eet

Sands er beliggende ved Thamesmundingen.

Her skal etableres en vindmøllepark

med 140 3,6 MW-møller, der får en

samlet kapacitet på 504 MW.

Disse møller skal udskibes fra

Sydhavnen. Og det meste af de store

arealer, som Siemens har lejet af

Esbjerg Havn over en 10-årig periode i

Sydhavnen, skal anvendes til samling

og montering af møllerne.

I alt ca. 40 udskibninger

Det vil sige, at Siemens Wind Power i

2009 skal udskibe i alt 279 vindmøller

fra Esbjerg Havn.

Når møllerne skal udskibes, kan der

medtages 6-8 møller ad gangen. Der

skal altså formentlig ca. 40 afsejlinger

til at fragte alle møllerne ud til deres

respektive pladser.

De tre projektteams, der skal

gennemføre disse arbejder i Esbjerg,

rekrutteres fra hele landet.


Udviklingen vil fortsætte

- Om tidsplanerne for disse tre store

projekter kan overholdes, afhænger

selvfølgelig af vejr og vind, siger

Bjarne Jacobsen. - Men på nuværende

tidspunkt fornemmer vi ikke nogen

problemer. Siemens har jo i tidens løb

opbygget en stor erfaring i at styre sådanne

store projekter under forskellige

vejrforhold, så vi har stor fortrøstning

til, at det også nok skal lykkes med

disse projekter.

Vi tænker også på de kommende

generationer

- Hos Siemens er vi meget stolte af

at medvirke til en grøn el-produktion,

der vil nedbringe CO 2 -udledningen og

grønne energiprojekter

- Hos Siemens er vi meget stolte af at medvirke til en grøn el-produktion, der vil nedbringe

CO 2 -udledningen og dermed også drivhuseffekten, siger Project Manager Bjarne Jacobsen.

Han ses her ved hotelskibet mv Wind Solution, som Siemens Wind Power har lejet på

en længerevarende aftale. Det skal bl.a. anvendes til beboelse for det mandskab, der skal

arbejde med etableringen af offshoreprojekterne i Nordsøen.

- Bl.a. Horns Rev 2 ligger så langt fra land, at det kan betale sig at indlogere mandskabet

på Wind Solution frem for at sejle dem frem og tilbage hver dag, forklarer Bjarne Jacobsen.

Han regner med, at der skal bo et større antal medarbejdere ad gangen på hotelskibet

under installationsfasen.

dermed også drivhuseffekten. Og vi

tænker ikke kun på at leve op til vores

slogan ”Best@Wind”, men også på

de kommende generationer, fastslår

Bjarne Jacobsen.

Han tilføjer, at etablering af vindmølleparker

og produktion af grøn

energi jo er et højaktuelt politisk

emne. EU har som mål, at 20% af al

energi i 2020 skal komme fra vedvarende

energikilder.

I øjeblikket investerer England ifl g.

Bjarne Jacobsen mest i at få etableret

nye vindmøller. Men Danmark

og Tyskland er i fuld gang med nye

licitationer til havvindmølleparker.

- Og hvis klimakonferencen i

København bliver en succes, er det

sandsynligt, at EU vil stramme kravet

til andelen af grøn energiproduktion

fra 20 til 30 %. Det vil selvfølgelig give

yderligere travlhed i branchen, hvilket

lover godt for fremtiden, konstaterer

Bjarne Jacobsen.

Hav&Kaj april 2009 7


”Glarea” anløber Esbjerg 4-5 gange ugentlig

Og det har den gamle sandsuger

gjort i ca. 18 år. Der er

bare ikke så mange, der lægger

mærke til det. For Glarea

har sin faste anløbsplads

ved Tauruskaj i det yderste,

sydlige hjørne af havnen.

❚ Glarea ejes af NCC Roads A/S,

Råstoffer, der også ejer virksomheden

Vesterhavsral.

Skibet leverer ral til Vesterhavsrals

produktion af stenmaterialer, der

anvendes til produktion af beton og

asfalt. Stenmaterialerne sælges til

såvel NCC Roads’ egenproduktion,

men afsættes også til eksterne kunder

i hele Sønderjylland.

Skipper Børge Borup fortæller, at

han henter materialet på Jyske Rev

50 km vest for Thyborøn.

- Her kan vi opsamle helt rent materiale

af en meget fi n kvalitet, og vi

kan have i alt 1.148 m 3 med til Esbjerg,

fortæller Børge Borup.

Jyske Rev ligger ca. 100 sømil fra

Esbjerg, hvilket svarer til en sejltid på

8-9 timer afhængig af vejret.

- For vi kan faktisk skyde en fart af

13 knob, og Glarea er skarp i stævnen

og sejler rigtig godt, siger skipper med

tydelig stolthed. - Kun hvis vinden er

stik imod, tager det lidt længere tid.

Og hvis vi kan se på DMI’s bølgekort,

at bølgerne vil blive over 3,5 meter, så

tager vi ikke af sted, for så kan vi ikke

arbejde.

8 Hav&Kaj april 2009

En tur til Jyske Rev og tilbage igen

tager ca. et døgn, så der kan normalt

også blive tid til at gå et par gange

ugentlig ind til Hanstholm, hvor NCC

også har en kunde, der modtager ral.

Gammel - men effektiv!

- Den gamle dame klarer sig fantastisk

godt - også i hårdt vejr, siger Børge

Borup. - Man kan dog godt mærke

- og også høre - at Glarea oprindelig

er bygget til sejlads i Østersøen, hvor

bølgerne er mindre. For skrogets beklædning

af træ knager og brager, når

skibet giver sig i bølgerne.

Selv om skipper er godt tilfreds

med den snart 40-årige gamle dames

motorkraft og sødygtighed, så læg-

- Glarea er godt nok en gammel dame.

Men hun er effektiv! fastslår skipper

Børge Borup.

ger han ikke skjul på, at mandskabet

længe har ønsket sig en modernisering

af skibets indretning.

- Vi har lige fået indrettet os en

helt ny messe over vandlinien, så vi

kan kikke ud, og det er vi meget glade

for, siger Børge Borup. - Men vores

lukaf’er er stadig under vandlinien og

meget små og gammeldags. I dag

ville man slet ikke få tilladelse til at

bygge et skib med en sådan indretning.

- Derfor har vi planlagt at modernisere

Glarea, hvilket også vil være

nødvendigt for at kunne tiltrække nyt

mandskab. Og det kan sagtens betale

sig. For godt nok er hun gammel

- men hun er også særdeles effektiv,

fastslår skipper Børge Borup.

Sandsugeren Glarea

er bygget i 1971 på Svendborg

Skibsværft.

Den er på 1314 BRT, er 82

meter lang og 14 meter bred.

Og skibet stikker 5 meter fuldt

lastet.

Glarea er forsynet med en

4.000 HK tysk MAK-motor, der

på trods af sine snart 40 år ifl g.

skipper Børge Borup går upåklageligt

og har mange år tilbage

endnu.

Glarea blev oprindelig bygget

til at sejle materialer til den planlagte

lufthavn på Saltholm ved

København. Men da dette projekt

blev lagt i mølposen, lå skibet

stille i næsten 10 år, før det blev

købt af Aalborg Portland i 1980.

I 1982 blev det overtaget

af Superfos, der senere blev

overtaget af NCC, der allerede

på det tidspunkt havde købt

Vesterhavsral i Esbjerg.

Således kom Glarea til

Esbjerg, hvor det gamle skib

altså nu har været fast gæst i

omkring 18 år.


Status på Havnens masterplan

Esbjerg Havns tekniske chef, Kjeld

Dahl Sørensen, oplyser, at man i 2009

vil gøre status over de projekter, der er

blevet gennemført i henhold til Havnens

masterplan for perioden 2004 til

2014.

- Vi tror, det er en god idé at se på,

hvad der er gennemført, og sammen-

Den nye ”Arieskaj” - tidl. Australienkajs forlængelse - blev forsinket

MTHøjgaards arbejde med bolværket har fulgt tidsplanen, og de efterfølgende entrepriser

med el- og belægningsarbejder er godt i gang.

709

710

Australienkaj

holde de muligheder, som vi kunne se

dengang, med hvad vi i dag kan se i

glaskuglen, siger Kjeld Dahl Sørensen.

- Mange forhold og behov har

ændret sig, og havnen skal tilpasse sig

fremtidens behov betids! tilføjer han.

- Vi regner med at opdatere Masterplanen

til en 2009-2019- model,

fordi vi har haft god erfaring med at

offentliggøre de projektmuligheder,

som vi ser.

Det har skærpet interessen hos

folk på havnen, og vi kan mærke,

at fl ere spørger til og kommer med

forslag til de forskellige projekter, siger

Kjeld Dahl Sørensen.

Midlertidig omlægning af cykelstien mellem Sahara og Estrupvej

❚ Området øst for Vestkraftgade er nu

ved at være lejet ud. Det er i første

omgang Danbor, DONG og SAL, der

benytter disse arealer, og der skal nu

anlægges en ny vej for at forbinde

arealerne med Sahara. Ved samme

lejlighed vil kommunens forsyningsvirksomheder

m.fl . lægge kabler og

rør i vejtracéen.

Der ligger i forvejen en meget

benyttet cykelsti på strækningen,

og den må lægges en smule om,

mens vejarbejdet står på. Når vejen

er færdig, skal den kunne benyttes af

cyklister og gående, og lågen i hegnet

mod Estrupvej bevares.

Arbejdet vil blive udført i første

halvdel af 2009.

Havnen beklager de gener, omlægningen

vil påføre cykelstiens brugere.

10,5

711

10,5

9,3 712

Arieskaj

9,3

713

❚ Uddybningsarbejdet ud for den nye

kaj blev dog forsinket, men Rohde

Nielsen er nu helt færdig med uddybningen.

Og allerede i slutningen

af februar havde man fuld vanddybde

(-10,5 m MLWS) foran kajen.

- Aries er den latinske/engelske betegnelse

for stjernebilledet Vædderen.

Vædderen befi nder sig i dyrekredsen

ved siden af Tyren (Taurus), og det er

forklaringen på navnevalget. På sigt vil

de nye kajer, der indgår i havneudbygningen

mod øst, også kunne få navne

fra dyrekredsen, fortæller teknisk chef

Kjeld Dahl Sørensen.

Hav&Kaj april 2009 9


Énmandsfi rma klarer

store sikkerhedsopgaver

Esbjerg Safety Consult A/S

ejes og drives af Ib C. Nielsen.

Men gennem et omfattende

netværk udfører

virksomheden en lang række

konsulent- og kursusopgaver

specielt inden for miljø og

sikkerhed.

❚ Ib C. Nielsen har udover en uddannel

se som kedelsmed og maskinmester

en baggrund som orlogskaptajn i

Søværnets Operative Kommando.

Her stod han blandt andet for godkendelsen

af offshorevirksom hedernes

beredskabsplaner.

Han har også været sikkerhedschef

i Mærsk Olie og Gas og kom i 1991 til

Mærsk Olie og Gas i Esbjerg.

Så da Ib C. Nielsen i 1999 etablerede

sit énmandsfi rma, Esbjerg Safety

10 Hav&Kaj april 2009

Efter etableringen af Esbjerg Safety

Consult A/S i 1999 kom den første store

ordre på sikkerhedsområdet allerede i

2000 i forbindelse med etableringen af

vindmølleparken på Middelgrunden ved

København.

Derefter er det gået slag i slag.

Det kan eksempelvis nævnes, at Esbjerg

Safety Consult har været sikkerhedsrådgiver

for bygherre og leverandører/entreprenører,

i alt fi re virksomheder,

i forbindelse med etableringen af Horns

Rev 1, hvor man agerede på vegne af

virksomhederne som deres ”forlængede

arm” og for eksempel var deres kontakt

til Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og

Arbejdstilsynet.

Virksomheden har også i en lang

periode haft op til tre mand på en

- På basis af min mangeårige erfaring kan

vi være på forkant med myndighedernes

krav, siger Ib C. Nielsen.

Consult A/S, i samarbejde med ESE

Holding, havde han skabt sig et omfattende

netværk blandt andet inden

for miljø-, sikkerheds- og sundhedsområderne.

Det er alle disse kontakter, han i

dag trækker på, når Esbjerg Safety

Consult tilbyder og gennemfører

konsulent- og kursusopgaver inden

for en bred vifte af områder specielt

med tilknytning til havne, skibsfart

og offshoreinstallationer.

På forkant

- Det kan være folk, der i dag har

deres eget fi rma inden for et specielt

område, som jeg også dækker,

fortæller Ib C. Nielsen. - Men det

kan også være ansatte eksperter,

der ind imellem har lange perioder

med fridage, som jeg så kan booke

mig ind på. Og det er alle sammen

folk, som jeg kender og kan stole på,

for jeg skal jo kunne lægge navn til

det færdige arbejde, for eksempel

en komplet beredskabsplan for en

offshoreinstallation.

- Min force er, at jeg jo har siddet

på den anden side af skrivebordet

oprydningsopgave på Århus Havn, hvor

der var udbrudt brand i en tank med

palmeolie.

Ligeledes var man hyret af Semco

Maritime som sikkerhedsrådgiver på

Transocean boreriggen Galaxy III under

de modifi kationsarbejder, der blev udført

under riggens ophold i Esbjerg Havn.

I mange år har Esbjerg Safety Consult

arbejdet på at få foden indenfor på

det tyske marked. Derfor etablerede

man en konsulentvirksomhed, OSC

(Offshore Safety Consult GmbH), sammen

med en tysk vindmølle-developer.

I 2008 lykkedes det så at få en

ordre i Tyskland. Her har man leveret

sikkerheds- og sundhedsplan samt

beredskabsplan til to vindmølleprojekter

i Østersøen. Det seneste er et mindre

projekt med 5 stk. 5 MW-møller.


og har skullet godkende for eksempel

beredskabsplaner, siger Ib C. Nielsen,

- så jeg ved præcis, hvad der kræves.

Det betyder, at vi kan være på forkant

med myndighedernes krav og allerede

i første hug redegøre for, hvordan vi vil

agere i forskellige tænkte situationer.

- Det betyder, at vores kunde kan

få en godkendelse igennem meget

hurtigt, hvilket der jo ofte er behov

for i offshoreindustrien, tilføjer Ib C.

Nielsen.

Han kan for eksempel berette

om en sag, hvor kunden fi k lov til at

starte et projekt op allerede dagen

efter, at der var afl everet et udkast til

beredskabsplan, fordi alene udkastet

indeholdt alle de forhold, som skulle

indeholdes i den endelige plan.

Kvalitet og fl eksibilitet

Blandt Esbjerg Safety Consult’s tilbud

kan nævnes beredskabsplaner mv.

omkring offshore vindmølleparker,

vindmøllers sikkerhed og service,

trafi kkoordinering, sikkerhedsrådgivning

og undersøgelse af ulykker.

Hertil kommer udvikling og afholdelse

af kurser inden for sikkerhed, sundhed,

miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

- Vi kan således også tilbyde en

række ydelser inden for HR-området,

for eksempel etablering af sikkerheds-

og samarbejdskurser. Og på baggrund

af mine kontakter til læger og til sygehusvæsenet

og sundhedsmyndighederne

kan vi hjælpe med for eksempel

etablering af lægeberedskab 24 timer

Udvidelse af ro/ro-linien

mellem Esbjerg og Zeebrugge

Cobelfret Ferries NV har udvidet

den ugentlige besejling

mellem Esbjerg og Zeebrugge

med en yderligere forbindelse

midt på ugen.

❚ Den nye forbindelse startede op

den 17. marts og vil fremover have

afgang fra Zeebrugge hver tirsdag

kl. 18.00 med ankomst til Esbjerg

onsdag kl. 18.00. Der er igen afgang

fra Esbjerg onsdag kl. 22.00 med

ankomst til Zeebrugge torsdag

kl. 22.00.

Cobelfret’s hidtidige ugentlige

forbindelse mellem Esbjerg og

Zeebrugge opretholdes i den nye

sejlplan. Den har afgang fra

Zeebrugge lørdag kl. 10.00 med

ankomst Esbjerg søndag kl. 10.00

og sejler retur fra Esbjerg søndag

kl. 14.00 med ankomst Zeebrugge

mandag kl. 15.00.

Arkivfoto: Niels Hustede

i døgnet eller godkendelse af helbredsattester,

fortæller Ib C. Nielsen.

Han understreger, at selv om

Esbjerg Safety Consult har mange

tilbud i skuffen, så skal virksomhedens

særkende fortsat være kvalitet og

fl eksibilitet. Og det er netop muligt

på basis af Ib C. Nielsens omfattende

netværk af eksperter på de forskellige

områder.

Spænder bredt

- Det er også en fordel for virksomheden,

at vi spænder meget bredt,

fastslår Ib C. Nielsen. - Hvis der

skulle vise sig en afmatning på nogle

områder, kan vi satse på nogle af vore

øvrige tilbud.

Cobelfret blev grundlagt i

1928 og er bl.a. involveret i

bulk-shipping og short sea

ro/ro-transport mellem UK,

Skandinavien og Kontinentet.

Ruterne betjenes af fi rmaets

26 skibe, der er specielt

designet til at medtage

trailere, containere, biler og

andet kørende materiel.

I Esbjerg er Blue Water

Shipping havneagent for

Cobelfret.

Fra Zeebrugge køres godset videre

ud på Kontinentet eller omlades til en

af Cobelfret’s linier til England eller

Irland, der betjenes med næsten daglige

afgange.

Den nye forbindelse midt i ugen

betyder, at gods fra Danmark kan

komme meget hurtigere frem til de

endelige destinationer.

Hav&Kaj april 2009 11


Spektakulær kæmpe besøger Esbjerg

”Skandi Acergy” er imponerende

at skue udefra. Og

indeni er skibet proppet med

elektronik, kraft og fantastiske

mandskabsfaciliteter.

❚ Skibet er bygget i efteråret 2008 på

Aker Yard i Søviknes. Det er på 16.500

BT, er 157 meter langt og 27 meter

bredt.

Fartøjet er specielt bygget til at

kunne handle meget tunge konstruktioner,

og det er derfor forsynet med

en stor kran med en kapacitet på 400

tons i en radius af 15 meter og 225

tons på 2.500 meters vanddybde,

Kaptajn Knut Johannessen er tydelig stolt

af sit nye skib med de mange komplekse

faciliteter.

mens en mindre kran kan løfte 50 tons

i en radius af 20 meter.

Desuden er Skandi Acergy forsynet

med en 3.000 tons karrusel under

dæk. Selve lastdækket er på 2100 m 2 .

Og forrest på skibet fi ndes selvfølgelig

en full size helikopterplatform.

Skibet kan huse en besætning på

140 mand, og det havde ved anløbet

i Esbjerg i begyndelsen af april en

besætning på 109 mand.

Komplekst teknisk udstyr

- og fi ne mandskabsfaciliteter

Kaptajn Knut Johannessen er tydelig

stolt af sit skib og fremhæver blandt

andet det omfattende tekniske udstyr,

der tillader besætningen at kontrollere

skibets forskellige funktioner fra fl ere

forskellige kontrolrum.

Han roser også fartøjets klasse 3

positioning-udstyr, der er i stand til

at holde skibet i ro både vertikalt og

horisontalt.

Også mandskabet har rigtig fi ne

faciliteter om bord. Der er bl.a. fem

store lounges: En med internetcafé,

hvor der forventes nogenlunde ro, og

to på hver side for henh. rygere og

ikke-rygere med stort TV og andet

udstyr.

Skibet er ligeledes forsynet med

to biografer med hver 40 pladser, en

fuldt udstyret fi tness-afdeling og en

”messe”, der mest af alt ligner en

førsteklasses restaurant.

Spektakulær tager Skandi Acergy sig ud med

sin heliport for og sine kæmpestore kraner

agter. Der er ni udnyttede dæk på skibet.

Skandi Acergy ejes af

DOF CON AS, er langtidschartret

af Acergy og arbejder

for øjeblikket for det amerikanske

olieselskab Marathon

Oil Corporation.

Skibets havneagent, Niels

Winther & Co., oplyser, at

årsagen til anløbet i Esbjerg

var, at man skulle have optimeret

og testet udstyret i

skibets FLS-tårn, der bruges til

fl eksibel kabelnedlægning.

Skibets ”messe” ligner mest af alt en

førsteklasses restaurant.

Hav&Kaj

Udgiver:

Esbjerg Havn

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Total-Kommunikation

Foto:

MEDVIND/Bent Sørensen

Layout og produktion:

Reese Grafi sk

More magazines by this user
Similar magazines