At være ved kvinden: - Jordemoderforeningen

jordemoderforeningen.dk

At være ved kvinden: - Jordemoderforeningen

At være v re ved kvinden:

Kvindernes syn på p tilstedeværelse

tilstedev relse

ved fødslen f dslen

Joke Habben


Undren

Mennesker, som deltager i fødslen f dslen synes

at bevæge bev ge sig et social komponeret

mønster nster

Der findes stærke st rke kulturelle

overbevisninger og regelsæt, regels t, der vedrører vedr rer

fødselsledsagelsen

dselsledsagelsen

Der findes kun få f undersøgelser, unders gelser, som

indtager kvindens perspektiv, og derved

sigter mod at forstå forst det sociale mønster m nster

indefra


Spørgsm Sp rgsmål

Hvordan beskriver og kategoriserer kvinder

tilstedeværelse tilstedev relse ved fødslen, f dslen,

og hvordan skabes en for kvinden

meningsgivende helhed ?


Metode

Etnografiske interview

Struktureret analyse af sprog

James Spradley,1979

(Developmental

Developmental Research Sequence)

Sequence

Beskrivelse af kulturelle temaer


Litteratur

Ledsagelsen af den fødende f dende beskrives i sin essens som at

være re ved kvinden

Relationer i graviditet, fødsel f dsel og barsel bygger på p

lighedsprincipper, der viser sig i intime og familiære famili re

relationstermer (venskab / søsterskab), s sterskab), såvel s vel som i

offentlige relationstermer (kendskab / partnerskab)

Fødselsbegivenheden dselsbegivenheden er ideologisk forankret i hjemmet

Den jordemoderfaglige ideologi monopoliserer

fødselsledsagelsen dselsledsagelsen i beskrivelsen af jordemoderens identitet


Fem interview

”Fort Fortæl l mig om de mennesker du har mødt m dt

fra du vidste at du skulle føde f de til du havde

født dt ”


Kulturelle temaer

Fødslen dslen beskrives som et geografisk og tidsligt

territorium, hvis centrum dannes af kvindens selv

Kvindens selv beskyttes igennem nære n re personers

vedvarende kropslig refleksion

Kvindens

Barnet anses som lavet. Dennes tilblivelse bliver

bekræftet bekr ftet i fødslen f dslen

Jordemoderen ses som fremmed, hvis

tilstedeværelse tilstedev relse og ageren i fødslens f dslens centrum

legitimeres af ritualiseret nærhed n rhed og som

indeholder specifik jordemoderfaglig handlen


Fødslen dslen beskrives som et geografisk og tidsligt territorium,

hvis centrum dannes af kvindens selv selv

Inde i mig selv

De kender mig rigtig godt

De må m have et kald til det

De involverede


Kvindens selv beskyttes igennem nære n re personers vedvarende

kropslig refleksion

Tilstedeværelse Tilstedev relse ved fødslens f dslens centrum er

et privilegium, som er baseret på p en

historisk etableret ægte gte kropslige nærhed n rhed. .

Dette kaldes ” at kende mig rigtig godt” godt

Kropslig nærhed n rhed spejler og repræsenterer

repr senterer

kvinden mens hun befinder sig inde i sig

selv.


Barnet anses som lavet. lavet. Dennes tilblivelse bliver

bekræftet bekr ftet i fødslen f dslen

Der er en forestilling om at barnet bliver lavet. At

overvære overv re fødslen f dslen hører h rer til skabelsesprocessen.

Det er personer med ægte gte nærhed n rhed til moderen,

der er privilegeret til at overvære overv re fødslen. f dslen. Andre

personer bliver social ekskluderet.

Overværelsen relsen af fødslen f dslen grundlæger grundl ger en speciel

relation imellem barnet og ledsageren.

Overv

Inklusion, såvel s vel som eksklusion af bestemte

personer regulerer barnets tilhørsforhold tilh rsforhold og

sociale tilblivelse


Jordemoderen ses som ” fremmed” fremmed hvis tilstedeværelse tilstedev relse og ageren i

fødslens dslens indre legitimeres af ritualiseret nærhed n rhed og en specifik

jordemoderfaglig handlen

Tilstedeværelse relse af jordemoderen er

baseret på p en ritualiseret kropslig nærhed n rhed. .

Dette kaldes ” at kende 1000 kvinder” kvinder

Tilstedev

Jordemoderen beskrives som

”Fremmed i parentes” , en person der

bruger forskellige afstand til fødslens

centrum som en specifik jordemoderfaglig

handlen.


Delkonklusion

Tilstedeværelse ved fødslen har væsentlig

kulturel betydning:

Sikre kvindens integritet under fødslen

Sikre barnets tilblivelse i en betydningsfuld

relation

Igennem kontinuerlig og historisk

etableret kropslig nærhed n rhed til den fødende f dende


Delkonklusion

Tilstedeværelse ved fødslen tillader

manipulation i og omkring fødslen centrum:

Sikrer forankring i fødslens centrum

Sikrer territoriets grænser

Sikrer åbning af fødslens centrum

Igennem jordemoderens

bevægelser bev gelser i forhold til fødslens f dslens centrum


Konklusion

Fødselsledsagelsen opfylder væsentlige kulturelle

behov, nemlig beskyttelse af moderens selv og

sikring af barnets sociale tilblivelse

En dertil nødvendig kontinuerlig position ved

kvinden blev bekræftet

Ligheds princippet bliver udtrykt i intime og

kropslig funderede termer frem for offentlige

relationstermer

Jordemoderens monopol blev ikke bekræftet,

men der kan spores en specifik jordemoderfaglig

handlen


Anbefaling

Fokus på kvindens selvvalgte partner

Der skal mere end en stol til

Fokus på barnet ved at sikre tilblivelse af barnet i

betydningsfulde relationer

Hold mund og træd tilbage

Fokus på jordemoderens rolle som fremmed

Tør at udfordre kendheds-paradigmet

Fokus på jordemoderfaglig handlen

Find og brug jeres egne ord


Tak for jeres opmærksomhed

More magazines by this user
Similar magazines