Download PP (PDF-format) med ideer fra Faaborg Gymnasium

biovagn.mono.net

Download PP (PDF-format) med ideer fra Faaborg Gymnasium

KATASTROFEN

- ÅRSAGER OG

KONSEKVENSER

AT 2012: Studentereksamen

Inspiration: Religion / humaniora (SB)


KATASTROFEN –

ÅRSAGER OG KONSEKVENSER

OPGAVEFORMULERING: DU SKAL:

1)Vælge en sag: en bestemt katastrofe central.

2)Udarbejde en problemformulering og en synopsis:

belys katastrofen, dens årsager og/eller konsekvenser.

3)Gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og

begrund dit valg af materiale.

4)Anvende viden og metoder fra to fag (ét på min. Bniv.)

fra hvert sit hovedområde.


FAG OG HOVEDOMRÅDER

Hovedområder: Din sag skal anvende viden og

metoder fra to fag fra hvert sit hovedområde:

Samfundsvidenskab-Humaniora-Naturvidenskab

Fag: Dette oplæg inspirerer til sager indenfor

humaniora med udgangspunkt i faget religion,

som gennem analyse af menneskelige produkter

fokuserer på menneskets forhold til

katastrofen og dets opfattelse af

katastrofens årsager og konsekvenser.


NATURKATASTROFER

Fokus: Når en katastrofe indtræffer dukker der mange spørgsmål op.

Hvad var årsagen til katastrofen? Kunne den have været forhindret?

Hvilke konsekvenser medfører den? Hvad kan vi lære af den?

Naturkatastrofer: flodbølger, jordskælv, vulkaner, tørke, laviner,

oversvømmelser etc.

-Hvilket natursyn præger det senmoderne menneske?

-Hvordan forholder forskellige religioner sig til naturkatastrofers årsag?

-Kan tro og viden supplere hinanden i belysningen af naturkatastrofers

årsag?

-Skyldes katastrofen menneskets religiøse ulydighed? (arvesynden)

-Skyldtes Egyptens ti plager reelt klimaforandringer? Var plagerne

mytiske eller reelle?

-Epedimier: Pest i Europa 1348 eller den spanske syge – var det Guds

straf over mennesket?

-Jødeudryddelser / nazisme / Holocaust – Guds straf eller menneskelig

ondskab?

(Stikord: skabelsesteologi, kaos / kosmos, flodbølger / oversvømmelser i

diverse trosopfattelser og myter, Noahs Ark, De ti plager, Dakotaernes

myte om Vandfloden, Johannes Åbenbaring etc.)


DEN POTENTIELLE KATASTROFE:

VERDENS UNDERGANG / DOMMEDAG

FOKUS: Mennesket har altid filosoferet / profeteret over dommedag, den

såkaldte apokalypse: Hvornår, hvordan og hvorfor slutter livet på jorden?

Dommedagsforestillinger i forskellige religioner (Jødedom, Kristendom, Islam,

Hinduismen, Jehovas Vidner, Mormonismen, Hopi-indianerne, Mayaerne,

Nordisk mytologi/Ragnarok o.a.)

Profetier om naturkatastrofer/Dommedagsprofetier gennem tiden (fx i Bibelen

– Jhs. Åbenbaring).

Bibelske myter om naturkatastrofer (fx i Torahen - De ti plage, Noahs Ark etc.)

Kaos: Hvilke roller har forestillingen om ”kaos” spillet i forskellige mytologiske

og religiøse traditioner? (kosmos-kaos, Ragnarok, Helvedesforestillinger etc)

Jordens undergang - komparativ undersøgelse af videnskabelige og religiøse

synspunkter på jordens undergang (fysisk – geo)

(Stikord: Dommedagsforestillinger i forskellige religioner, Johannes Åbenbaring,

Maya-profetier, Profetier om Jerusalems fald / Jeremias, Esthers Bog i Tanakh:

Afværgelse af jødisk etnisk udrensning, Nostradamus´ profetier ”Centuria”,

H. Camping - moderne dommedagsprofet, Jim Jones / Peoples Temple -

masseselvmord etc.)


MENNESKESKABTE KATASTROFER

Terror (i religionens tegn): fx 9/11, Madrid/London-bomberne, IRA, Al

Qaeda etc.

Krig, folkemord, etnisk udrensning og massakre:

nazisme /jødeforfølgelser, inkvisitionen, korstogene, massakren på Utøya,

selvmordsbombere, djihad, masseselvmord etc.)

Klimaforandring, forurening, hungersnød - Natursyn:

-Grønne religiøse bevægelser: Kan kærlighed til Guds skaberværk

medføre en verden uden klimaproblemer?

-Askese i verdensreligioner og i senmoderne livsstil.

-Skaber det kristne natursyn klimaproblemer?

-Hvordan argumenterer de monoteistiske religioner for bevarelse af

naturen? (analyse af skrifterne)

-Er naturbevarelse en religiøs, etisk eller samfundsmæssig pligt?

-En komparativ analyse af naturfolks natursyn og de senmoderne

økologiske bevægelser.

-Hvad er biskop Steen Skovgårds syn på sammenhængen mellem

klimaforandringer og dommedag?


ETIK – MORAL OG ANSVAR

FOKUS: Konsekvenser af katastrofen skaber etisk debat i

forhold til fx:

-mediernes ansvar

-menneskeligt ansvar

-Hvilke konsekvenser har katastrofen for det senmoderne menneske

ETIK: Etisk spørgsmål: Hvem har ansvaret for katastrofen?

Etisk diskussion i forbindelse med mediedækning af katastrofen – at

udstille menneskelig lidelse (etisk råd)

Hungersnød og kristent nødhjælpsarbejde – næstekærlighedsbegrebet

– det kristne menneskes ansvar.

Filosofisk fokus:

-Satte jordskælvet i Portugal 1755 skub i Europas oplysningstid (fra

Guds vilje til menneskets vilje – et paradigmeskifte)?

-Indsamlinger til katastrofeofre: Nytte eller pligtetik?


FRYGTEN FOR KATASTROFEN

FOKUS: Forskellige religioners opfattelse af katastrofens årsag:

- Naturkatastrofer kan opfattes som guddommelig straf af mennesket

- Mennesket selv skaber katastrofen (griber ind i Guds skaberværk /

opretholder ikke kosmos /videnskab og teknologi ”leger Gud”)

- Rituel påvirkning af den potentielle katastrofe: Rituel praksis til

opretholdelse af kosmos – undgå kaos (ritualer: ”Do ut des”: ofringer, bøn,

soldans etc.)

Determinisme - forudbestemmelse:

-Har mennesket en fri vilje eller er katastrofen forudbestemt?

(prædestinationslæren)

-Hvordan påvirker frygten for katastrofen et samfund / et religiøst

fællesskab?

-Hvordan påvirker mediernes dækning af katastrofen vores menneskelige

etik?

Katastrofen som skræmmebillede:

-Helvede som skræmmebillede og magtmiddel i katolsk kristendom (aflad

/ reformation) : Fx en retorisk sammenligning af nutidens

dommedagsprædikanter og katolicismens afladsprædikanter.


FRYGTEN FOR KATASTROFEN (FORTSAT)

Sorg, krise, frygt, nødhjælp: Trosfællesskabet som tryg ramme…

- Hvilke funktioner kan troen / religionen have i fht. at hjælpe

mennesket med konsekvenserne af en katastrofe? (fx kirkens rolle

som nødhjælper eller kollektivt samlingspunkt ved katastrofer:

Utøya, Haiti, Japan)

-Kan en religion aktivt hjælpe overlevende ofre med at håndtere

katastrofen, eller gør den brutale katastrofe religiøse forestillinger

meningsløse?

-Folkekirkens Nødhjælp – arbejdsområde, organisation og ideologi

-Får de forskellige trossamfund flere tilhængere som følge af en

katastrofe? (statistik)

Andet:

-Terrortrussel - kultursammenstød? Mediernes skræmmebillede af

islam.

-Hvordan har mediedækningen af 9/11 påvirket Vestens opfattelse af

islam? (frygten for terrortrussel og islamisk ekspansion)

-Kristendom – islam: Religiøst sammenstød og opgør (the clash of

civilisations – ”os og dem”) – katastrofe eller mulighed?


RELIGIONSFAGLIGE PERSPEKTIVER

FAGET RELIGIONS ”DNA”:

Hovedområde:

Humaniora – religion beskæftiger sig som et

humanistisk fag med mennesket (”human”); dets

tanker, handlinger og produkter i bred forstand.

Materiale (empiri):

”Tekster” (hellige skrifter, myter, ritualbeskrivelser,

liturgi, salmer, artikler, fremstillinger, baggrundsstof,

debatter, artikler, religiøse hjemmesider, relikvier,

billeder, film, dokumentar etc.)

Metoder:

Tekstanalyse, argumentationsanlayse, billedanalyse,

ritualanalyse: Van Gennep, Ninian Smarts

religionsmodel mv. (se udleverede metodeark)


KATASTROFEN – I ET SPANSKFAGLIGT

PERSPEKTIV

Naturkatastrofer:

-Jordskælv i Chile 2010, Costa Rica 2009, Perú 2007, México City 1985, Chile 1960 –

årsager og konsekvenser (spansk - - samf -nat geo)

-Forureningskatastrofer: Perú olieforurening (OD), Galicien (Prestige i 2007)

-Klimaforandringer: Ørkenspredning / vandproblemer i Sydspanien

-Mayakalenderen: Profeti - jordens undergang i 2012 : Apocalyptus (rel/ his/me/ mat)

Menneskeskabte katastrofer:

-Minekollaps i Chile – mediedækningen / sensationshistorie (spansk – samf)

-Erobringen af Latinamerika og sygdomme i den forbindelse (spansk/his/biologi)

-Immigration Mexico/USA: Massakre på immigranter i Taumaulipas, México

-Immigration Afrika / Spanien: En humanitær katastrofe (spansk – samf)

-Folkemord i Chile under Pinochets militærdiktatur

-Argentina: ”La guerra sucia” - Peróns diktatur – politisk udryddelse.

-Massakre/bombning af Guernica (den spanske borgerkrig)

Katastrofen skaber ulighed:.

-Natursyn og etik: Regnskov / oliepalmeplantager ( Perú: OD 2011)

-Storbyens skjulte katastrofe: slum, fattigdom og socialt forfald (Machismo Perú,

Drogas México, Los niños de la calle etc.)

- Sammenbrud af sociale strukturer/megabyer/postborgerkrigssamfund: Bander (Las

Maras) – spansk-samf

Similar magazines