FIP-kongres 2011 i Indien Side 6 - 13 Osteoporose: Få gang i ... - Elbo

infolink2003.elbo.dk

FIP-kongres 2011 i Indien Side 6 - 13 Osteoporose: Få gang i ... - Elbo

FIP-kongres 2011

i Indien

Side 6 - 13

Osteoporose:

gang i kampagnen

Side 20 - 21

farmaci

Nr. Nr. 09 01 – – Oktober Januar 2011


AMD - BRVO - CRVO - DME

NY

indikation

LUCENTIS ® RANIBIZUMAB

– behandling af synsnedsættelse grundet maculaødem

som følge af retinal veneokklussion (RVO)

(grenveneokklusion eller centralveneokklusion)

Forkortet produktinformation for Lucentis ® (ranibizumab) 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning Indikation: Lucentis er indiceret hos voksne til behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (AMD), synsnedsættelse grundet diabetisk maculaøden

(DME) og synsnedsættelse grundet maculaødem som følge af retinal veneokklusion (RVO) (grenveneokklusion eller centralveneokklusion). Dosering*: Lucentis skal indgives af en øjenlæge med erfaring i intravitreale injektioner. Den anbefalede dosis er 0,5 mg (0,05 ml). Våd

AMD: Lucentisbehandling indledes med en opfyldningsfase (loading-fase) bestående af 1 injektion pr. måned i 3 på hinanden følgende måneder efterfulgt af en vedligeholdelsesfase, hvor patienternes synsstyrke skal monitoreres en gang om måneden. DME eller RVO:

Behandlingen gives en gang om måneden og fortsættes, indtil maksimal synsstyrke er opnået, dvs. når patientens synsstyrke er stabil ved tre på hinanden følgende månedlige undersøgelser. Derefter månedlig monitorering. Behandling genoptages når monitoreringen viser

synstab og fortsættes til der igen er stabil synsstyrke ved 3 på hinanden følgende målinger under ranibizumabbehandling. Der er nogen erfaring med Lucentis administration sammen med laserbehandling. Når det gives samme dag, bør Lucentis gives mindst 30 minutter

efter laserbehandlingen. Lucentis kan anvendes til patienter, der tidligere er blevet behandlet med laser. Overdosering: Tilfælde af overdosis givet ved uheld er blevet indberettet fra de kliniske studier i våd AMD og fra postmarketing data. De hændelser, som var mest

forbundet med disse tilfælde var stigning i det intraokulære tryk, forbigående synstab, nedsat synsstyrke, cornea ødem, smerte i cornea og øjensmerter. Hvis en overdosis forekommer, skal det intraokulære tryk monitoreres og behandles, i fald den behandlende læge skønner

det nødvendigt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Patienter med aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner. Patienter med aktiv svær intraokulær inflammation. Bivirkninger*: Meget

almindelige (>10 %): Intraokulær inflammation, vitrit, corpus vitreum-løsning, nethindeblødning, synsforstyrelse, øjensmerter, mouches volantes, konjunktival blødning, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, øget tåreflod, blefarit, tørt øje, okulær

hyperæmi, øjenkløe, forhøjet intraokulært tryk, næsesvælgrumskatar, hovedpine, ledsmerter. Almindelige (1-10 %): Nethindedegeneration, nethindesygdom, nethindeløsning, retinarift, løsning af retinal pigmentepitel, retinal pigmentepitelrift, nedsat syn, corpus vitreum

blødning, corpus vitreum sygdom, uveit, irit, iridocyklit, katarakt, nukleær katarakt, opacifikation af bageste kapsel, punktformet keratit, hornhindeabrasion, lysvej i forreste kammer, sløret syn, blødninger ved injektionsstedet, øjenblødninger, konjunctivit, konjunctivitis

allergi, udflåd, lysfornemmelser som flimren, fotofobi, okulært ubehag, øjenlågsødem, øjenlågsirritation, øjenlågssmerter, konjunktival hyperæmi. Urinvejsinfektion, anæmi, angst, hoste, kvalme, allergiske reaktioner (udslæt, urticaria, kløe, eksem). Ikke almindelige (0,1-

1 %): Blindhed, endophthalmitis, hypopyon, hyphaema, keratopati, iris adhæsion, hornhindeaflejring, cornea ødem, striae corneae, smerter ved injektionsstedet, irritation ved injektionsstedet, abnorm følelse i øjet, øjenlågsirritation. Interaktioner*: Der er ikke foretaget

formelle interaktionsundersøgelser. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Intravitreale injektioner, herunder injektioner med Lucentis, er blevet sat i forbindelse med endoftalmit, intraokulær inflammation, rhegmatogen nethindeløsning, nethinderift

og iatrogen traumatisk katarakt. Der skal altid anvendes korrekt aseptisk injektionsteknik ved indgivelse af Lucentis. Patienterne skal monitoreres i ugen efter injektionen for at muliggøre tidlig behandling, hvis der skulle forekomme en infektion. Der er set stigning i det

intraokulære tryk inden for 60 minutter efter injektion af Lucentis. Både intraokulært tryk og perfusionen af synsnervepapillen skal monitoreres og behandles på behørig vis. Der er en potentiel risiko for arterielle tromboliske hændelser efter intravitreal anvendelse af VEGF

(vaskulær endotelial vækstfaktor)-hæmmere. For patienter med kendt risiko for apopleksi eller transistorisk cerebral iskæmi skal det derfor overvejes nøje, om behandling med Lucentis er hensigstmæssig, og om den mulige gavnlige effekt opvejer den potentielle risiko. Der

er begrænset erfaring ved behandling af patienter med tidligere tilfælde af RVO og patienter med iskæmisk BRVO og CRVO. Behandling kan ikke anbefales hos patienter med RVO, som viser tegn på irreversibel iskæmisk synstab. Som ved alle terapeutiske proteiner er der

risiko for immunogenicitet ved brug af Lucentis. Da der muligvis er øget systemisk eksponering hos patienter med DME, kan en øget risiko for overfølsomhedsreaktioner hos disse patienter ikke udelukkes. Lucentis bør ikke administreres samtidig med andre anti-VEGF

hæmmere (systemisk eller okulært). Risikofaktorer forbundet med udvikling af en rift i pigmentepitelcellelaget i retina efter anti-VEGF-behandling for våd AMD inkluderer en stor/eller høj løsning af det retinale pigmentepitel. Ved opstart af Lucentis-behandling bør der

udvises forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for rifter i pigmentepitelcellelaget i retina. Behandlingen bør afbrydes hos individer med rhegmatogen nethindeløsning eller makulært hul i stadium 3 eller 4. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner:

Lucentisbehandlings-proceduren kan fremkalde midlertidige synsforstyrrelser, som kan påvirke evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Patienter, som får disse symptomer, må ikke føre bil eller betjene maskiner, før disse midlertidige synsforstyrrelser aftager. Graviditet

og amning*: Der er ingen data fra anvendelse af ranibizumab til gravide kvinder. Studier på cynomolgusaber indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet eller embryonal/føtal udvikling. Den systemiske eksponering for ranibizumab

er meget lille efter okulær indgivelse, men på grund at dets virkningsmekanisme skal ranibizumab betragtes som potentielt teratogent og embryo-/føtotoksisk. Ranibizumab må derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre den forventede fordel ved behandlingen

opvejer den potentielle risiko for fosteret. Kvinder, der ønsker at blive gravide, og som er blevet behandlet med ranibizumab, anbefales at vente i mindst 3 måneder efter den sidste behandling, før barnet undfanges. Det er ukendt, om Lucentis udskilles i human mælk.

Amning frarådes under behandling med Lucentis. Udleveringsgruppe: BEGR. Pakning og pris pr.september 2011: Vnr. 137641, 1 htgl.: Apotekets indkøbspris kr. 7.257,24. Apotekets udsalgspris kr. 9.860,25. Dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. De afsnit, som er

markeret med *, er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det produktresumé, som Lægemiddelstyrelsen/EMA har godkendt. Baseret på produktresumé dateret: 27. maj 2011.

For yderligere information kan hele produktresuméet rekvireres hos Novartis Healthcare A/S.

Referencer: 1) godkendt produkt resumé for Lucentis, 2) Campochiaro P et al. Ophthalmology 2010;117:1102-12, 3) Brown D et al. Ophthalmology 2010;117:1124-33

Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø, tlf. 39 16 84 00, www.novartis.dk OPHTHA-06/2011-32


FARMACI 09 – 2011

ARCHIV FOR PHARMACI OG CHEMI

118. bind – 168. årgang – Nr. 9

Udgivet den 7. oktober 2011

af Danmarks Apotekerforening

FARMACI

Danmarks Apotekerforening

Kanonbådsvej 10

DK - 1437 København K

Tlf.: 33 76 76 00

Fax: 33 76 76 99

E-mail: farmaci@apotekerforeningen.dk

Debat

Debatindlæg sendes til farmaci@apotekerforeningen.dk

senest 14 dage før næste udgivelse.

Maksimal længde er 3.000 tegn med mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte og redigere indlæg.

Redaktion

Ansv. redaktør: Erik Harr (eha)

Redaktionssekretær og journalist:

Anders Høj Eggers (ahe)

Journalister:

Lise Møller Aarup (lma)

Peter Starup (pst)

Anna Skovmand Jakobsen (asj)

Freelancejournalist: Signe Groot Terkelsen

Redaktionelle

medarbejdere

Lise Alfelt (la)

Redaktionsudvalg

Erik Meldgaard Andersen

Lise Larsen

Susanne Normann

Hans Christian Thorstensen

Flemming Strøm

Grafisk produktion

Layout: Merete Warming Heldt

Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S

6000 Kolding

Forside

Foto: Kampagnefoto

Annoncesalg

DG Media

Gammeltorv 18

1457 København K

Tlf.: 70 27 11 55

Fax: 70 27 11 56

www.dgmedia.dk

Medlem af

Kontrolleret af

Kontrolleret oplag 1.384

i perioden 1.7.2009 - 30.6.2010

ISSN 0903-9198

FARMACI nr. 10 - 2011

udkommer

den 4. november 2011.

www.farmaci.dk

AKTUEL KOMMENTAR

5 Med friske øjne

FIP 2011

I N D H O L D

6 FIP i Indien

8 Ny verdensomspændende aftale om apotekspraksis

10 Alverdens apoteker til kamp mod tuberkulose

11 Danske postere på FIP

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

14 Danmarkspremiere i Nordjylland

SAMARBEJDE I SUNDHEDSVÆSENET

17 Bindeled til bedre samarbejde

OSTEOPOROSE

20 gang i kampagnen

TJEK PÅ INHALATION

22 ”I er eksperter!”

23 Kørekort til bedre TPI-ydelse

SOLKAMPAGNE

24 Solkampagne med læring

INFORMATION TIL FORSENDELSESKUNDER

26 Forbedret information til forsendelseskunder

DEBAT

28 Replik: Bestyrelsens sammensætning

29 Svar på tiltale

30 Yoyo-økonomi

31 Styr på avancen

UGENS CASE

32 Sinupret, naturlægemiddel

RUBRIKSTOF

33 - 34

farmaci 09 – 2011

3


Sundt arbejdsmiljø

Alle tæpper og møbler

renses på kontoret

• Alt arbejde udføres på stedet

• Forbedrer indeklimaet væsentligt

• Renere og visuelt endnu mere præsentabelt

• Forlænger tæppernes og møblernes leved

• Intet besvær med møbelytning

• Anbefales af bla. Ege tæpper

Specialopgaver

Tæpperens/vask

RING NU!

og aftal et gratis og

uforpligtende tilbud med

deres lokal-afdeling

Chem-Dry’s lokale afdelinger servicerer geograske

områder iht. de dligere amter:

København

Frederiksborg (N. Sjæl.)

Roskilde

Vestsjælland

Fyn

Sønderjylland

Vejle (trekantsomr.)

Ringkøbing (Midtjyll.)

Århus

Viborg

Nordjylland

* Tilbyder ikke gardinrens

Byens Chem-Dry

Byens Chem-Dry

Chem-Dry NV

Chem-Dry NV

Brinks Chem-Dry*

Brinks Chem-Dry*

Brinks Chem-Dry*

SE Chem-Dry*

SE Chem-Dry*

SE Chem-Dry*

Frederikshavn Chem-Dry

Tlf. 39 66 18 35

Tlf. 48 14 44 21

Tlf. 59 44 20 16

Tlf. 59 44 20 16

Tlf. 64 41 47 87

Tlf. 64 41 47 87

Tlf. 64 41 47 87

Tlf. 22 16 89 99

Tlf. 22 16 89 99

Tlf. 22 16 89 99

Tlf. 98 42 99 46

Bor De på Bornholm eller i det dligere Ribe eller Storstrøms Amter, så ring

tlf. 48 14 44 21

Møbelrens/vask

Gardinrens

Behandling af Lædermøbler

• Urinlugjerning, desincering.

• Astma- og allergirens.

• Specialister i svære pleer:

Kae, rødvin, urtepoeskjolder, blod mv.

- Når naturen renser med

• Væg/væg tæpper, ægte tæpper, Kelim, silke og uld.

• Funklende rene og tørre på 1-2 mer.

• Anvender kun mineraler, rent vand og kulsyre

(bobler som i dansk vand).

• pH-neutral, erner ikke uldens naturlige olier.

• Varmekseret imprægnering - super eekv.

• Alle møbelstoer kan renses.

• pH-neutral, skånsom og

samdig ekstremt eekvt.

• Klar l brug eer få mer.

• Beskyttende imprægnering.

• Renses mens de hænger

på gardinstangen.

• Snavs, støv og tobaksrøg

ernes hurgt og eekvt.

• Garan mod krymp og krøl.

• Renser og giver læderet sin

oprindelige lød og smidighed lbage.

• Forhindrer udtørring og krakelering.

• Gør læderet mindre modtageligt for snavs

Ring Nu!

og aal et gras og uforpligtende

lbud med Deres lokal-afdeling

Chem-Dry® har mere end 30 års erfaring og er verdens største

specialvirksomhed indenfor rensning, behandling, plejerning,

imprægnering mv. af alle typer monteret teksl som feks. tæpper,

møbler, gardiner, læder mv. Vi er anerkendt i mere end 50 lande og

anbefales bl.a. af de største tæppefabrikanter, deriblandt danske

Ege Tæpper, og mere end 300 garverier og fabrikanter verden over.

Alle Chem-Dry®’s afdelinger er selvstændigt ejede og drevne.


A K T U E L K O M M E N T A R

Med friske øjne

Et nyt Folketing, en ny regering. En ny statsminister

og en ny sundhedsminister.

I Apotekerforeningen ser vi altid frem til nye politiske

samarbejdspartnere. Ikke mindst fordi det giver

mulighed for at fremlægge nogle af de centrale

synspunkter, vi har om medicin og sundhed.

Vi vil gerne snakke med den nye regering om den

styrkede rolle, apotekerne ønsker at spille i sundhedsvæsenet.

100.000 til 160.000 danskere indlægges

årligt på grund af medicinproblemer. For mellem

2.000 og 5.000 har det en dødelig udgang. Både

menneskeligt og samfundsøkonomisk er det helt

uholdbart, og apotekerne har kompetencerne til at

gøre en forskel. Vi kan også løse mange af de lægemiddelrelaterede

problemer, der opstår ved sektorovergange

eller på plejehjem, bosteder og institutioner.

Apotekerne ønsker samtidig at spille en større rolle,

når det handler om forebyggelse. Vi hjælper eksempelvis

astmatikerne til at bruge deres inhalationsmedicin

korrekt. Vi har også nogle velfungerende

rygestoptilbud, som har succes med at få danskerne

til at kvitte tobakken. Det er et tilbud, der også anvendes

i kommunalt regi.

En ny regering har mulighed for at se på apoteksområdet

med friske øjne. Derfor vil vi også opfordre

regeringen til at kaste et kritisk blik på den li-

beraliseringsundersøgelse, som den forrige regering

iværksatte efter politisk pres fra Liberal Alliance.

Undersøgelsen har et fokus, der lægger op til at gøre

op med apotekerne som en del af sundhedsvæsenet

og i stedet gøre dem til en del af detailhandlen. Det

er naturligvis et politisk valg, hvilken type apoteker

man gerne vil have i Danmark. Men medicin- og

patientsikkerhed risikerer at træde i baggrunden,

hvis det primære hensyn er profit, og pengene skal

tjenes på aktiviteter, som intet har at gøre med sikker

medicinering. Liberal Alliance tjener helt utvetydigt

kapitalfondenes interesser, når de vil gøre det

muligt for enhver at eje og drive apoteker - også for

personer og virksomheder uden noget sundhedsfagligt

sigte.

Vi håber, den nye regering sigter højt. Apotekerne

er i dag en velreguleret sektor med lave priser, høj

tilgængelighed og faglighed. Til gengæld kan vi bruges

endnu bedre i sundhedsvæsenet. Vi satser på, at

jeres ambitioner - i modsætning til Liberal Alliances

- ligger på borgernes og sundhedsvæsenets side.

Niels Kristensen, Formand for Danmarks Apotekerforening

farmaci 09 – 2011

5


farmaci 09 – 2011

6

F I P 2 0 1 1

FIP i Indien

Præsidenten for verdens største demokrati

åbnede den 71. FIP-kongres i millionbyen

Hyderabad

Af Anders Høj Eggers. Fotos: FIP

Indien har en befolkningstilvækst på cirka 1,5 procent

om året. Det lyder beskedent, men faktisk svarer

det til, at befolkningstallet på cirka 1.2 milliarder øges

med 15 millioner om året. Det svarer nogenlunde til

hele Hollands indbyggertal på et enkelt år. Med andre

ord er det ikke underligt, hvis man som dansker i Indien

synes, at det hele er en lille smule stort.

Besøg af præsidenten

FIP i 2011 blev afholdt i byen Hyderabad, der trods

sine cirka 6.3 millioner indbyggere ifølge amerikanske

CIA’s World Factbook ikke er blandt de fem største

byer i landet. Byen er logisk nok kendt for at være et

centrum i den indiske lægemiddelproduktion, og netop

den kom den indiske præsident Pratibha Devisingh

Patil også ind på i sin åbningstale. ”Den indiske lægemiddelindustri

har en bred vifte af kapaciteter, og

bidrager allerede med en betydelig del at den globale

produktion. I 2015 forventes det at blive en produktion,

der er 20 milliarder US Dollars værd. Den nuværende

omsætning er på 12 milliarder US Dollars,

og det er allerede den tredjestørste i verden. Indiske

lægemiddelproducenter har en bred tilstedeværelse

i mange dele af verden, og vores

farmaceutiske produkter er kendt for at

være af god kvalitet, sikkerhed og virkning. Generiske

lægemidler fra Indien har hjulpet til at nedbringe udgifterne

til behandling af forskellige sygdomme i hele

verden, blandt andet hiv og aids,” sagde præsidenten

fra talerstolen. Bagsiden af medaljen er, at Indien

også er en stor leverandør til markedet for forfalskede

lægemidler. Det erkendte præsidenten også i sin tale,

hvor hun krævede, der blev slået hårdt ned på fupproducenter.

Præsidenten var ikke den eneste indiske

æresgæst. Også guvernøren og sundhedsministeren


fra delstaten Andhra Pradesh, hvor Hyderabad ligger,

var til stede. I alt deltog næsten 2.000 deltagere fra 98

lande på den første FIP-kongres i Indien nogensinde.

Af dem var over 100 danskere.

Sikker medicin

Temaet for FIP i Hyderabad er Compromising quality

and safety - a risky path, altså en FIP-kongres med

hovedfokus på sikker medicin og patientsikkerhed -

rette pille i rette dosis i rette mund til rette tid. ”Det er

på sin vis alle apotekeres og farmaceuters eksistensberettigelse,

ligegyldigt om man er dansker eller inder. I

Danmark gør apotekerne allerede et stort arbejde for

at sikre kvaliteten og sikkerheden i lægemiddeldistributionen

for patienterne, og vi har i mange år været i

F I P 2 0 1 1

front med sikker medicin og medicingennemgange,”

siger Apotekerforeningens formand Niels Kristensen.

FIP-præsident Michel Buchmann, der selv er apoteker

i en lille schweizisk landsby, kom også ind på vigtigheden

ved patientsikkerhed i sin tale. ”Kampen

mod forfalskede lægemidler kan kun blive vundet

ved tæt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle,

videnskabsfolk, samfundet og myndighederne. Men

patientsikkerhed er ikke kun det at kæmpe kampen

mod forfalskede lægemidler. Overvågning, indrapportering

og en reducering af bivirkninger, fejlmedicinering

og interaktioner er fundamentale aktiviteter

i vores professionelle virke. Innovativ handling fra

apotekere og farmaceuter, eksempelvis det at vi som

lægemiddeleksperter deler viden med læger, sygeplejersker

og patienter, er vitalt for at sikre patientsikkerheden,”

sagde han.

FIP-præsident Michel Buchmann,

apoteker fra Schweiz

Den indiske præsident, Pratibha

Devisingh Patil

farmaci 09 – 2011

7


farmaci 09 – 2011

8

F I P 2 0 1 1

Ny

verdensomspændende

aftale om apotekspraksis

Niels Kristensen var formand for arbejds-

gruppen bag den nye verdensomspændende

Good Pharmacy Practice (GPP), der blev

præsenteret på FIP

Tekst og fotos: Anders Høj Eggers

FIP 2011 bød ikke kun på posters og præsentationer.

Der blev også præsenteret en helt ny aftale om Good

Pharmacy Practice (GPP), kaldet god apotekspraksis

på dansk. Missionen for GPP er at bidrage til forbedring

af sundhed samt at hjælpe patienter med helbredsproblemer

med at bruge deres medicin bedst

muligt. Som formand for FIP-arbejdsgruppen bag

GPP har Apotekerforeningens formand Niels Kristensen

været primus motor i udarbejdelsen af dokumentet.

”Jeg sagde ja til udfordringen, fordi det er vigtigt,

at disse guidelines følger med udviklingen i faget. Der

er sket meget med vores fag, siden dokumentet sidst

blev revideret i 1997,” siger Niels Kristensen. Det oprindelige

GPP-dokument er fra 1993.

Forskel på succes

Medicinsk behandling er et vigtigt element i sikring

af sundhed, men desværre er der ofte en stor forskel

mellem de resultater, man opnår ved kliniske forsøg

med lægemidler under kontrollerede omstændigheder,

og de resultater som opnås i ’den virkelige verden’.

Derfor er det vigtigt at fokusere på de årsager,

der er til dette misforhold. Det kan eksempelvis være

problemer med, at lægemidlerne ikke er afprøvet på

alle aldersgrupper (børn og ældre) og hos patienter

med flere sygdomme, samt muligheden for at væl-

Niels Kristensen på FIP mellem et af mange møder.

ge den rigtige behandling, den rette dosering eller

lægemiddelform til den pågældende patient. Hertil

kommer problemer med compliance, interaktioner

mellem lægemidler ved polyfarmacipatienter, eller

lægemiddelfødevareinteraktioner, forklarer Niels Kristensen.

Nationale standarder

GPP er også i høj grad relevant for Danmark, understreger

han. ”GPP er afspejlet i strategien. Når vi laver

projekter for udvikling af sundhedsydelser med mere,

er disse også i tråd med GPP, siger Niels Kristensen.

Selvom man som apoteker, farmaceut eller farmakonom

ikke er bevidst om GPP i det daglige, har man

den nok alligevel inde på livet i hverdagen. Flere af de

ting, GPP nævner, er der nemlig udarbejdet standarder

for i Den Danske Kvalitetsmodel.

De reviderede GPP-standarder er delt i to dele. Den

ene omfatter guidelines for de områder, hvor de nationale

apoteks- og personaleorganisationer bør ud-


arbejde standarder for vigtige områder inden for apotekspraksis.

Ofte vil apotekslovgivningen i et land

være en rammelovgivning, som ikke giver anvisninger

til, hvad der er god apotekspraksis - her har

de nationale organisationer en vigtig rolle at spille.

Den anden del er at indgå samarbejde med verdenssundhedsorganisationen

WHO for på den måde at

få en anerkendelse af apoteksfarmaceutens rolle i

sundhedsvæsenet. GPP er grundlaget for kvaliteten

i apotekspraksis. ”Jeg kan kun opfordre til, at man

som apoteker eller farmaceut læser GPP, selvom det

er på engelsk,” siger Niels Kristensen. Han oplyser

desuden, at Apotekerforeningen også arbejder på en

dansk version af GPP.

Et roligt øjeblik i Hyderabads trafik

To indiske FIP-deltagere

Missionen for god apotekspraksis (GPP)

består af seks elementer:

1. at være let tilgængelige for patienter med eller

uden aftale

2. at identificere og håndtere, og henvise kunder/patienter

med helbredsrelaterede problemer

3. at bidrage til sundhedsfremme

4. at sikre lægemidlernes effekt

5. at forhindre skade forårsaget af lægemidler

6. at tage medansvar for ansvarlig brug af begrænsede

sundhedsressourcer

Apotekere og farmaceuter har re

GPP-roller:

• Rolle 1: Tilberede, fremskaffe, lagre, sikre, distribuere,

udlevere, administrere og kassere lægemidler

• Rolle 2: Kvalitetssikre lægemiddelbehandlinger

• Rolle 3: Vedligeholde og forbedre de faglige ydelser

• Rolle 4: Bidrage til forbedring af sundhedssystemets

effektivitet og folkesundheden

Læs mere på www.fip.org

F I P 2 0 1 1

farmaci 09 – 2011

9


farmaci 09 – 2011

10

F I P 2 0 1 1

Alverdens apoteker til

kamp mod tuberkulose

Verdenssundhedsorganisationen, WHO,

og den internationale farmaceut- og apote-

kerorganisation, FIP, underskrev en fælles

aftale til åbningen af dette års FIP i Hyde-

rabad, Indien. Aftalen skal være med til at

sætte en stopper for tuberkuloseepidemien

Tekst og foto: Anders Høj Eggers

Tuberkulose er en af verdens farligste infektionssygdomme.

Hvert år bliver ni millioner smittede, og næsten

to millioner dør af sygdommen. Næsten en halv

million af tilfældene har den multiresistente form af

tuberkulose. Heldigvis kan den smitsomme sygdom,

der er en sjælden gæst i Danmark, kureres via lægeordineret

medicinering over seks måneder, og her

kan apotekerne verden over spille en stor rolle. Patienter

med tuberkulose møder nemlig ofte apoteket

først, når de får symptomer af sygdommen. Derfor er

WHO og FIP gået sammen i et verdensomspændende

samarbejde, så apotekere og farmaceuter verden over

bringer deres lægemiddelfaglige kompetencer i spil.

Målet er en verden fri for tuberkulose i 2050, og aftalen

indeholder blandt andet at farmaceuter og apotekere

i tuberkuloseramte områder skal undervises og

trænes i at rådgive om tuberkulose, så de kan videregive

den viden til patienterne. Desuden skal de være

med til at sikre, at resistens mod tuberkulosemedicin

ikke spreder sig yderligere

Aftalen mellem FIP og WHO blev underskrevet

ved selve åbningsceremonien af Dr. Hiroki Nakatani,

WHO’s Assistent General-direktør for HIV/AIDS, Tuberkulose,

Malaria og Tropesygdomme, og FIP-præsident,

Dr. Michel Buchmann. ”WHO hilser alle muligheder

for yderligere samarbejde med apotekere og

Dr. Nakatani og FIP-præsident Michel Buchmann med den underskrevne

tuberkuloseaftale.

farmaceuter velkommen. De kan være indgangen til

livsvigtig behandling af tuberkulose. FIP’s netværk

kan hjælpe mange tuberkulosepatienter med at få en

tidlig adgang til den behandling, de har brug for,”

sagde Dr. Hiroki Nakatani i sin tale.

Apotekerforeningens formand, Niels Kristensen, der

desuden er vicepræsident for FIP, mener, at samarbejdet

i kampen mod tuberkulose er oplagt. ”Vi er heldigvis

ikke plaget af tuberkulose herhjemme, faktisk

har Skandinavien den laveste forekomst af tuberkulose

i verden, men jeg glæder mig over samarbejdet

på verdensplan. Dels fordi det kan hjælpe en masse

mennesker, der har brug for behandling, og dels fordi,

det er med til at sætte fokus på apotekernes og farmaceuternes

faglighed og kompetencer,” siger Niels

Kristensen. Desuden understreger han, at behandling

af tuberkulose er en langvarig behandling med antibiotika,

og derfor er det vigtigt, at patienten er påpasselig

med at tage lægemidlerne. Hvis de stopper før

behandlingen er færdig er det at vi kan få resistens,

da tuberkulosen ikke slås helt ned, og der kan udvikles

resistente bakterier. ”Apoteker og farmaceuter har

en vigtig rolle i at hjælpe patienterne til at tage medicinen

rigtigt, så vi undgår resistens,” siger Niels Kristensen.

Læs mere om tuberkuloseaftalen mellem WHO og

FIP på www.fip.org


Stor posterhæder til

Danmark

“Danmark er et lille land målt på befolk-

ning, men noget af en kæmpe på apoteks-

fagligheden. Det skinnede tydeligt igen-

nem på FIP, hvor ere danske posters var

Tekst og foto: Anders Høj Eggers

Charlotte Rossing fra Pharmakon modtager førstepræmien

for sin poster om medicingennemgang på bosteder

for handicappede.

Danske postere på FIP

Farmaceut Tove Mønsted fra Århus Løve Apotek præsenterede

en poster om et opfølgningsstudie på et projekt,

der handlede om medicinhåndtering på plejehjem. Et

år efter projektets slutning er sikkerhedskulturen blevet

bedre, men trænger stadig til hjælp fra apoteket.

Undervisning om lægemidler og læring af utilsigtede

hændelser er et stort ønske for personalet.

F I P 2 0 1 1

nominerede til prisen for bedste poster, og

to af dem vandt. Præmierne blev uddelt af

amerikanske Susan Lutz ved Community

Pharmacy Section Dinner.

Tina Hoby Andersen fra Apotekerforeningen fik en delt

andenpræmie for sin poster om fejl og mangler på

recepter udstedt af sygehuslæger i Region Hovedstaden.

Farmakonomerne Lis Pedersen og Inger Lange Møller

fra Åbybro Apotek havde en poster om succesen ved

teamwork med på FIP. Apoteket er nu 100 % teambaseret

efter en større proces med ændringer i organisationen,

der begyndte i november 2009. De har med

succes brugt akkrediteringsprocessen til DDKM som

en opgave, hvor alle teams tog ansvar med succes.

farmaci 09 – 2011

11


farmaci 09 – 2011

12

F I P 2 0 1 1

”Job fulfilment at the counter”

hed posteren, som souschef

Lene Hurup Kristoffersen fra Århus

Løve Apotek havde med på

FIP. Emnet var den faglige tilfredsstillelse

i det at have en god

dialog med kunden i skranken

og dermed gøre en forskel. Desuden

viste studiet bag posteren,

at jobtilfredsheden vokser med

det at få mere ansvar for forskellige

ting i skranken.

Souschef Elias Cheihaber Mogensen

fra Ballerup Apotek med

sin poster om motivation og

forbedrede resultater på salg af

håndkøb ved hjælp af metoden

appreciative inquiry. Den hjælper

ledere og medarbejdere til at

finde frem til, hvad der motiverer

medarbejderne.

Farmaceut Louise Munk Rasmussen

fra Nykøbing Falster Svane

Apotek med sin poster om,

hvad og hvor meget apotekskunder

bruger apotekets vagtservice

i Nykøbing F. I løbet af

26 vagtuger i 2010 modtog apoteket

504 opkald. I 406 tilfælde

førte opkaldet til en ekspedition

af kunden på apoteket udført af

vagtfarmaceuten. Der kom især

mange opkald i ferieperioder, viste

studiet bag posteren.

Farmakonom Rosa Hassan præsenterer

sin poster om underernæring

hos ældre mennesker,

udarbejdet da hun var ansat på

København Apoteket Svalen.

Udover at have en poster med

FIP var Rosa Hassan også

den første farmakonom med

en mundtlig præsentation på

FIP-programmet. Den blev overværet

af mange danskere, heriblandt

Farmakonomforeningens

formand Susanne Engstrøm.

”Learning culture” – læringskultur

– var titlen på farmaceut

Bente Helgeneseths poster. Den

handlede om samarbejde og at

drage læring af hinandens kompetencer

og forskellige tanker

om samme emne på tværs af

faglighederne på Dalum Apotek,

men kan ifølge Bente Helgeneseth

bruges på arbejdspladser

verden over.

Jonas Grønskov og Hanne Høje

Olsen, souschefer på henholdsvis

Næstved Løve Apotek og

Nærum Apotek, med posteren

om Focus – løsningen på dilemmaet

om faglig vurdering. Focusmodellen

er tidligere omtalt

i Farmaci 05 2011. Læs desuden

mere på focuspharmacia.dk


Farmaceuterne Baris Atalay og

Hussein Jaffar fra henholdsvis

København Jernbane Allé Apotek

og København Steno Apotek

med deres poster om rådgivning

på flere forskellige sprog.

Blandt deres forslag til at udnytte

de forskellige sprogkompetencer

på apotekerne landet

over er en brochure på engelsk,

arabisk og tyrkisk om apotekets

rådgivning. Desuden har de et

forslag om, at man som kunde

skal kunne ringe til et bestemt

apotek på et nærmere fastsat

tidspunkt og få rådgivning på

et givent sprog. Dette ser de

måske som en fremtidig sundhedsydelse.

Kredskonsulent Mie Riise fra

Apotekerforeningen med posteren

om den særlige netværksindsats

for at få flere kontrakter

om sundhedsydelser i hus mellem

apoteker og kommuner.

Den helt overordnede konklusion

var, at det betaler sig at netværke;

det kastede blandt andet

fem aftaler om plejehjemsydelser

af sig i løbet af den etårige

indsats.

Bente Frøkjær fra Pharmakon

med posteren ”From machine

to mouth” om automatisk dosisdispensering

(ADD). Studiet

bag posteren konkluderer blandt

andet, at ADD reducerer udleveringsfejl,

og at ADD bør stoppes,

hvis ikke behandlingen er stabil

netop for at undgå medicineringsfejl.

10-års posterjubilarerne Bodil

Christiansen og Jannie Kristiansen,

begge farmakonomer på

Glumsø Apotek, havde i år en

poster med på FIP om gradvis

nedtrapning af nikotinerstatning.

Deres erfaringer viser, at

det er omtrent lige så svært at

stoppe med nikotinerstatningen,

som det er at stoppe med

at ryge. Der kan apoteket være

en værdifuld hjælp til at holde

nikotinbrugeren i hænderne.

F I P 2 0 1 1

Dorte Dam og Tina Madsen, begge

farmakonomer på Horsens

Søndergade Apotek, med deres

poster om, hvordan alle farmakonomer

kan være selvsikre nok

til at udføre Tjek på inhalation.

Metoden er individuelle mål og

træningsplaner for hver enkelt,

så man kommer ud over personlige

barrierer og de tekniske barrierer

ved de forskellige devices.

Denne poster handler om at

motivere de ansatte på apotek.

En stor gruppe af souschefer på

apotek har udviklet et dialogredskab,

der kan fastholde og

forbedre de ansattes motivation

i løbet af 15 minutter. Posteren

blev på FIP præsenteret af Elias

Cheihaber Mogensen fra Ballerup

Apotek, Sam Salah fra Valby

Apotek, Mette Clausen fra Frederiksberg

Dalgas Boulevard Apotek,

Vural Kocak fra Greve Apotek,

Kristine Høje Olsen fra Bagsværd

Apotek og Ole Holm Iversen

fra Nykøbing Falster Svane

Apotek.

farmaci 09 – 2011

13


farmaci 09 – 2011

14

U T I L S I G T E D E H Æ N D E L S E R

Danmarkspremiere

i Nordjylland

Det kunne være endt rigtig galt, da en 62-

årig mand fra Nordjylland efter et sygehus-

ophold k rod i sin medicin. I stedet har det

ført til, at Sæby Apotek er kommet med i

et nyt, banebrydende samarbejde, der sikrer

læring om utilsigtede hændelser mellem

sundhedsaktørerne i Frederikshavn Kom-

mune

Af Signe Terkelsen, freelancejournalist

Hver fjerde uge går apoteker Preben Smed Jeppesen til

møde. Et møde, som potentielt kan være med til at

redde liv. Det foregår nemlig i den nyoprettede UTHklinik

i Frederikshavn Kommune. Her mødes risikomanagere

og kvalitetskonsulenter fra blandt andet

Sygehus Vendsyssel, samt Frederikshavn Kommunes

præhospitale enheder og psykiatrien foruden en repræsentant

for de praktiserende læger og speciallægerne

- og så Preben Smed Jeppesen.

Hver gang diskuterer de 1-2 aktuelle utilsigtede

hændelser og tiltag, som kan forhindre at lignende

opstår.

Positivt samarbejde

Det var en episode for knap et år siden, der satte gang

i det samarbejde, som apotekeren i Sæby i dag beskriver

som ’et meget positivt møde’.

»Når jeg skal være lidt høj i hatten, så siger jeg, at

vi laver verdenspremiere i Frederikshavn Kommune.

Det er i hvert fald første gang, man gør det her i Danmark,«

fortæller Preben Smed Jeppesen.

I februar 2011 kommer en 62-årig mand ind på

Sæby Apotek med en recept fra sin egen læge på Tablet

Selo-Zok 200 mg, 1 tablet dagligt mod uregelmæs-

Apoteker

Preben Smed

Jeppesen,

Sæby Apotek

sig hjerterytme, og tablet Norvasc 5 mg ej S, 1 tablet

dagligt mod forhøjet blodtryk. Apoteket substituerer

og udleverer Metoprololsucinat 200 mg, som svarer

til Selo-Zok, men er billigere.

Manden spørger desuden til lægemidlet Cordarone,

som han hidtil har fået, og personalet på apoteket

fortæller, at det skal han henvende sig på sygehuset

for at få det ordineret, da dette præparat kun må ordineres

af speciallæger i kardiologi. Apotekspersonalet

går derefter ud fra, at manden har styr på sin medicinering.

Indlagt med forgiftning

Men et par dage senere bliver apoteket ringet op.

Manden er blevet indlagt - han er blevet forgiftet med

metoprololsuccinat og har stort set ingen hjertereaktion.

Det viser sig, at han tidligere har fået ordineret Selo-

Zok 50 mg og nu har han taget det sammen med 2

stk. Selo-Zok 200 mg - altså i alt 450 mg metoprololsuccinat.

På hospitalet bliver manden afgiftet og i løbet af de

næste 24 timer bliver hans tilstand normaliseret.

Og derefter går arbejdet i gang med at finde ud af,

hvad der var sket.


UTH:

Utilsigtet hændelse, der skader patienten, eller

indebærer risiko for skade som følge af patientens

møde med sundhedsvæsenet

Det viste sig, ifølge Preben Smed Jeppesen, at manden

efter den seneste af en række operationer var blevet

behandlet med Cordarone, og at han troede, at

han stadig skulle tage Cordarone - og at Selo-Zok var

en substitution for Cordarone. Manden havde svært

ved at bevare overblikket over navnene på sin medicin

på grund substitution, da både Selo-Zok / Metoprololsucinat

og Cordarone er på 200 mg, blev de

forvekslet.

En analyse af arbejdsgangene og overleveringerne

mellem sygehus og praktiserende læge viste desuden,

at overleveringerne både til den 62-årige og til hans

læge havde været mangelfulde og uklare. Og fra sygehusets

side havde man ikke videregivet en aktuel

status på hvilke lægemidler manden skulle tage - udelukkende

en oversigt over den medicin, han havde

fået.

Startskud til samarbejde

Både apoteket og sygehuset indberettede hændelsen

til Dansk Patient-Sikkerheds-Database, men samtidig

blev den startskuddet til det nye banebrydende

samarbejde om utilsigtede hændelser i Frederikshavn

Kommune.

»Man har tidligere talt om at oprette en UTH-klinik,

og der ville man selvfølgelig behandle sådan en sektorovergangssag.

Det var hurtig udrykning,« forklarer

Sådan kommer du i gang

med samarbejdet

Da UTH-klinikken i Frederikshavn Kommune

åbnede, skete det på initiativ fra Frederikshavn

Kommune, som bad apoteker Preben Smed Jeppesen

om at deltage. Apoteket kan dog også selv

være udfarende i forhold til at få etableret en klinik,

mener han.

• Tag kontakt til risikomanagere og kvalitetskoordinatorer

på sygehuset og i hjemmepleje og

foreslå at tage de lokale sager op

U T I L S I G T E D E H Æ N D E L S E R

Preben Smed Jeppesen om klinikken, der havde sit

første møde i marts.

Han blev inviteret med i gruppen, fordi Sæby Apotek

havde været involveret i hændelsen med den 62årige

- og han tøvede ikke med at sige ja.

»Jeg tænkte, det passer jo forbistret godt med det

arbejde, vi bedste evne forsøger at gøre på apoteket

- at forsøge at undgå fejl og være med til at fejl ikke

gentager sig. Det stemmer ganske godt overens med

det arbejde, vi har gjort gennem mange år på apoteket,«

siger Preben Smed Jeppesen.

For apotekeren fra Sæby er der dog flere gode grunde

til at være med i samarbejdet. Han vil gerne være

med til at åbne op for diskussionerne om de utilsigtede

hændelser.

»Kan jeg være med til at afmystificere hele det her

område, så vil jeg gerne det. Vi skal tage det op, og det

er ikke noget, man skal være bange for at erkende,«

forklarer Preben Smed Jeppesen.

Han har med egne ord haft et godt samarbejde med

de andre deltagere lige fra starten, og apoteket kan

bidrage med en god portion erfaring med behandling

af utilsigtede hændelser og fejl.

Sektorovergange

Indtil nu har gruppen på hvert møde behandlet 1-2

sager, og det er ifølge Preben Smed Jeppesen typisk

• Hvis I diskuterer lokale sager, bliver det nærværende

på en anden måde, end hvis man taler

om generelle problemstillinger, fordi det er

de primære behandlere, som mødes

• Tag fat i ildsjælene. Det kræver folk, der brænder

for sikkerhedsspørgsmålet, hvis samarbejdet

skal lykkes

• Læg ikke skjul på, at du er interesseret - og at

du har den nødvendige erfaring med behandling

af utilsigtede hændelser og fejl

farmaci 09 – 2011

15


farmaci 09 – 2011

16

U T I L S I G T E D E H Æ N D E L S E R

hændelser, hvor det er gået galt i overgangen fra en

sektor til en anden.

For eksempel i sagen om en ældre kvinde, der var

tilknyttet hjemmeplejen.

Kvinden havde været indlagt, og havde fået et brev

med hjem fra sygehuset, som hun skulle give til den

sygeplejerske, der kom i hendes hjem.

Men da kvinden kom hjem, satte hun blot papiret

ind på en hylde, og da sygeplejersken i mellemtiden

havde været på ferie, anede hun intet om at kvinden

havde været indlagt. Derfor gik der en måned

før brevet blev opdaget, og kvinden kom i den rigtige

behandling.

Nye arbejdsgange

Sagen førte blandt andet til en diskussion af sagsgangen

fra sygehus til hjemmepleje. Det viste sig at

hjemmeplejen følte sig spammet af sygehuset, fordi

man modtog et hav af e-mail, for eksempel, når en

Spørgsmål og svar om UTH-klinikken

Rune Gjerløv Winther er risikomanager i Frederikshavn

Kommune og initiativtager til kommunens

UTH-klinik:

Hvordan fandt du på at tage initiativ til en UTHklinik

i Frederikshavn Kommune?

Initiativet skyldtes et presserende behov fra kommunens

personale i forhold til at få etableret et

samarbejde med områdets øvrige sundhedsaktører

om utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse

med sektorovergange. Med udgangspunkt i tidligere

erfaringer med en virtuel demensklinik, hvor

koordinering af patienters demensbehandlingsforløb

koordineredes af forløbets mange aktører i faste

rammer opstod idéen om en UTH-klinik hos

en af egnens praktiserende læger, Peter Gaardbo

Simonsen.

Hvorfor bad du apoteket deltage i UTH-klinikken?

Apoteket kom til at indgå i UTH-klinikkens arbejde,

da et apotek var involveret i en kompliceret

utilsigtet hændelse, hvor svigt i flere sektorer endte

med i sidste ende at have ganske alvorlige konsekvenser

for en patient. Apoteker Preben Smed

patient blev flyttet fra en afdeling til en anden - hændelser,

som var irrelevante for hjemmeplejen. Og det

betød, at hjemmeplejens personale kunne komme til

at overse det, når der endelig kom en vigtig mail fra

sygehuset.

Resultatet af mødet i UTH-klinikken var, at deltagerne

kunne gå hjem på deres respektive afdelinger,

og ændre på de arbejdsgange.

En af grundene til UTH-klinikkens succes er ifølge

Preben Smed Jeppesen, at alle deltagerne er riskmanagere

og kvalitetskonsulenter - altså eksperter, som

til daglig har fokus på patientsikkerhed. Det betyder

ifølge Sæby-apotekeren en utrolig åbenhed og vilje

til, at få projektet til at fungere.

Og han er ikke i tvivl om, at det har potentiale til at

blive endnu større.

»Kan vi få det her udbredt til andre kommuner, vil

det i den grad være med til at hæve patientsikkerheden,«

siger han.

Jeppesen har siden da deltaget i UTH-klinikkens

arbejde som repræsentant for apotekerne i Frederikshavn

Kommune.

Hvad er det apoteket - set fra din side af bordet

- kan bidrage med?

Apoteket kan i arbejdet med utilsigtede hændelser

bidrage med hvilke problematikker, der gør sig

gældende, når man ser samarbejdet mellem de forskellige

sektorer fra en apotekers øjne. Derudover

kan apoteket bidrage med løsninger på problematikker

i andre sektorer. Eksempelvis kan dosisdispensering

skabe øget patientsikkerhed i hjemmesygeplejens

medicineringsprocedure.

Hvilke perspektiver ser du for UTH-klinikken i

fremtiden?

UTH-klinikken er et pilotprojekt, der er med til

at bane vejen for en organisering af arbejdet med

utilsigtede hændelser der implicerer flere sektorer,

samt utilsigtede hændelser der sker i selve overleveringen

fra en sektor til en anden. De erfaringer, der

gøres, bidrager til at udvikle samarbejdet og skabe

større patientsikkerhed, når ansvaret for patienter

overdrages mellem sektorer - uanset om klinikkonceptet

bliver den måde, samarbejdet organiseres

fremover, hvilket sagtens kan blive tilfældet.


Bindeled til

bedre samarbejde

Apotekspraksiskonsulent. Det er en lang,

indviklet titel, men den farmaceut, der

netop har fået den, har én enkel opgave. At

gøre afstanden mellem apoteket og de prak-

tiserende læger i Nordjylland kortere

Af Signe Terkelsen, freelancejournalist.

Foto: Brian Rasmussen, Fotografhuset

Kommunikationen skal gøres lettere og bedre. Det er

ifølge farmaceut Tina Jobling den ultrakorte beskrivelse

af hendes opgave som landets første apotekspraksiskonsulent.

Jobbet er en toårig projektstilling på 200 timer

årligt i Region Nordjylland, og Tina Jobling, der til

daglig arbejder på Aalborghus Apotek, har kun akkurat

taget fat på sine nye opgaver, da Farmaci fanger

hende. Men hun har allerede lang erfaring i at facilitere

samarbejdet mellem apoteket og andre sektorer.

Blandt andet som ansat på Sygehusapoteket Region

Nord. Her beskæftigede hun sig blandt andet med informationsarbejde

og var i en periode afdelingsleder i

serviceproduktionen.

”Jeg kender til at sidde med lægerne og snakke medicin.

Den del af det nye job har jeg ligesom med,”

forklarer Tina Jobling.

Lyttende samarbejde

”Jeg ved jo godt, hvor vi kan bruge hinanden, hvad

det er vi bruger meget tid på, og hvordan man måske

kan gøre det lettere for alle parter.”

Alligevel forventer den nye apotekspraksiskonsulent

at skulle bruge en stor del af sin arbejdstid på at

lytte.

S A M A R B E J D E I S U N D H E D S V Æ S E N E T

Apotekspraksiskonsulent

Tina Jobling som bindeled

mellem apotekerne og de

praktiserende læger

Jeg mener allerede, at der er et smaddergodt samarbejde

mellem apoteker og læger. Vi har altid snakket

godt sammen, men det kunne jo være, at det kunne

blive endnu bedre. Jeg skal høre, hvad de synes er

interessant, og vi skal lære hinanden endnu bedre at

kende, forklarer Tina Jobling.

”Vi ringer jo altid midt i, at de har en patient og

måske sidder i en alvorlig samtale, og det er et irritationsmoment

for begge parter, men for den kunde, der

står på apoteket er det jo vigtigt at få besked.”

Ifølge Tina Jobling er hendes opgave at finde ud af,

hvilke elementer i samarbejdet, der kan optimeres, så

det bliver bedre for begge parter.

”For patienten skal have et godt forløb. Uanset om

det er hos den praktiserende læge, når hun er indlagt,

eller når hun går på apoteket,” siger hun.

Høje forventninger

Koordinerende læge Jørgen Peter Ærthøj, der er en af

ophavsmændene til Kvalitetsenheden for Almen

Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP), er enig.

Han har været initiativtager til ansættelsen af en

apotekspraksiskonsulent, og han har høje forventninger

til samarbejdet.

”Der har jo været praksiskonsulenter på en lang

række områder indtil nu: Sygehuse, kommuner, fysioterapeuter

og praktiserende læger - og vi sonderer

farmaci 09 – 2011

17


farmaci 09 – 2011

18

S A M A R B E J D E I S U N D H E D S V Æ S E N E T

muligheder for at ansætte en for privathospitalerne.

Apotekerne er en væsentlig samarbejdspartner, og det

er en naturlig udvikling at udvide ordningen,” forklarer

Jørgen Peter Ærthøj.

Han nævner en række områder, hvor han forventer

at apotekspraksiskonsulenten kan gøre en forskel.

Blandt andet i udbredelsen af det Fælles Medicinkort,

i samarbejdet om utilsigtede hændelser og ved

at fremme den generelle dialog mellem praktiserende

læger og apoteket, for eksempel med nyhedsbreve og

andre former for nyhedsformidling.

Elektronisk kommunikation

Men først og fremmest skal apotekspraksiskonsulenten

- Tina Jobling - arbejde på at bedre den elektroniske

kommunikation mellem apoteket og de praktiserende

læger. Og det skal helt konkret ske via korrespondancemodulet,

der opfylder Medcom-standarder,

og som gør det muligt for apotek og læger at

sende oplysninger på en sikker, krypteret måde.

”Apoteket er jo en væsentlig samarbejdspartner for

de praktiserende læger, men vi ses mindre, end vi nogensinde

før har gjort, og vi træffer også hinanden

meget mindre i elektronisk form, fordi det er for besværligt,”

siger Jørgen Peter Ærthøj.

Men elektronisk kommunikation er alligevel vejen

frem, for telefonen er ikke optimal, mener han - og

henviser ligesom Tina Jobling til, at man for eksempel

står på apoteket med en fejlbehæftet recept og

skal ringe til lægen, som kan være midt i en alvorlig

samtale.

”Nu vil vi gerne, at apoteket i stedet sender en mail,

som vi kan svare på inden for kort tid, forklarer han.

Jørgen Peter Ærthøj satser også på, at elektronisk

kommunikation skal gøre det lettere for den praktiserende

læge at inddrage apoteksfarmaceuternes ekspertise

i den løbende rådgivning.”

”Vi har tidligere forsøgt det, men den gang skulle

vi mødes fysisk, og det er tiden altså ikke til. I fremtiden

forestiller vi os, at de praktiserende læger i højere

grad kan sende en e-mail og få råd og vejledning af

farmaceuten,” forklarer han.

Tina Jobling er ansat som apotekspraksiskonsulent

fra den 1. september - foreløbig i to år. Ordningen

skal løbende evalueres og samtidig arbejder følge-

Jørgen Peter Ærthøj satser også på,

at elektronisk kommunikation skal

gøre det lettere for den praktiserende

læge at inddrage apoteksfarmaceuternes

ekspertise i den løbende

rådgivning.

Koordinerende læge Jørgen Peter Ærthøj

gruppen, som har repræsentanter fra både Nord-KAP,

apotekerne og Danmarks Apotekerforening, på at afklare,

hvordan en langvarig finansiering af stillingen

kan se ud. I projektperioden finansieres stillingen af

Region Nordjylland og Danmarks Apotekerforening i

fællesskab.

Ifølge Danmarks Apotekerforening

skal apotekspraksiskonsulenten

være med til at:

• Øge kendskabet til apotekernes sundhedsydelser i

regionen, herunder tjek på inhalation og medicingennemgang

• Øge kendskabet til de farmaceutiske kompetencer,

der er på apoteket

• Identificere områder, hvor apotekernes kompetencer

kan bringes til anvendelse til gavn for borgerne

i regionen

• Identificere måder, hvorpå apoteket endnu bedre

kan understøtte lægemiddelbehandling og forebyggelse

hos praktiserende læger i regionen

• Understøtte kommunikationen mellem praktiserende

læger og apoteker


BLÅ BOG

Tina Jobling

• 1996: Ansat på Aalborghus Apotek

• 2002: Ansat på Sygehusapoteket Region

Nord

• 1. februar 2011: Igen ansat på Aalborghus

Apotek

• Ansættelsen som apotekspraksiskonsulent

varer 2 år med et årligt timeforbrug på 200

S A M A R B E J D E I S U N D H E D S V Æ S E N E T

Sund

knoglestruktur

med vitamin K2...

NYHED

...sørger for at

kalk aflejres i

knoglerne.

Når du tager kosttilskud er det vigtigt, at

kalken aflejres i knoglerne, hvor den kan

gøre gavn og holde knoglerne sunde og

stærke.

Menaquinon-7, som er en af de mest biotilgængelige

former for naturligt vitamin K2,

aktiverer proteinet osteocalcin, der er nødvendigt

for at binde calcium-salte til knoglerne.

Dermed udnytter du kalken optimalt.

Naturlig Natto Vitamin K2 er udvundet af et

traditionelt japansk sojaprodukt, som japanerne

har spist i århundreder pga. dets sundhedsfremmende

egenskaber, og indeholder

menaquinon-7, som sørger for, at kalken

aflejres i knoglerne, så man derved opbygger

en sund knoglestruktur.

Naturlig Natto Vitamin K2 er et 100%

vegetabilsk produkt med 22,5 mcg vitamin

K2 (menaquinon-7) pr. kapsel. Daglig dosis

2 kapsler. Vejl. udsalgspris for 60 kapsler til

en måneds forbrug: kr. 229,00


Læs mere på www.dkpharma.dk

dansk farmaceutisk industri a-s

farmaci 09 – 2011

19


farmaci 09 – 2011

20

O S T E O P O R O S E

Osteoporose:

gang i kampagnen

I slutningen af oktober lan-

cerer Danmarks Apotekerfor-

ening den sidste kampagne

i det fælles temaår. Emnet er

knogleskørhed, og her får apoteket

blandt andet et nyt værktøj, som kan hjæl-

pe kunderne til at måle deres indtag af kalk

Kampagnefoto

og D-vitamin ind i beregningsskemaet og derefter regner ud, om

resultatet er højt nok.

Af Signe Terkelsen, freelancejournalist »Det nye er, at vi opfordrer til, at også raske danskere

er opmærksomme på, om de får nok kalk og D-

Mere end en halv million danskere er målgruppen, vitamin. Alle skal have en knoglevenlig livsstil, både

når apotekerne tager fat på den sidste kampagne i det syge og raske,« siger farmaceut og udviklingskonsu-

fælles temaår 2011. Emnet er osteoporose (knoglelent på Pharmakon Birthe Søndergaard, som har været

skørhed), og kampagnen retter sig både mod de kunder,

der allerede har fået konstateret sygdommen og

med til at udarbejde morgenmødematerialet.

som køber bisfosfonater samt kalk og D-vitamin og Lav compliance

til de mange, som vil have gavn af et tilskud af kalk Et andet fokuspunkt i morgenmødematerialet er den

og D-vitamin.

medicin, som personer med knogleskørhed skal tage.

Kampagnen løber fra den 24. oktober til den 26. no- Her er det klare budskab, at medicinen nytter – også

vember, og inden da modtager alle apoteker det mor- selv om man ikke mærker en effekt. Effekten er jo

genmødemateriale, som er udviklet af Pharmakon for netop, at man ikke oplever brud.

Danmarks Apotekerforening. Her er fokus blandt an- Kampagnen fokuserer på bisfosfonater, som er den

det på at formidle viden om en knoglevenlig livsstil medicin langt de fleste behandles med.

– både til syge og raske – så man kan undgå de brud, »Medicinen er effektiv, hvis man tager den korrekt,

som både kan være invaliderende for patienterne og men der er stor risiko for, at folk ikke gør det,« siger

koste samfundet og den enkelte dyrt.

Birthe Søndergaard.

Den lave grad af compliance skyldes, at medicinen

Sæt mælk og ost i skema

skal tages på en ganske bestemt måde. Først og frem-

Et af redskaberne er et beregningsskema, som giver mest skal den tages om morgenen på tom mave, el-

mulighed for, at man kan måle om man får nok kalk lers er den stort set virkningsløs. Desuden må man

og D-vitamin via kosten, eller om man skal have et ikke lægge sig ned, efter at man har taget den, og en-

tilskud. Det gøres ved at kunden tæller, hvor mange delig kan det være svært at huske den, fordi den for

ostemadder, glas mælk og måltider af mælkeproduk- eksempel i nogle tilfælde kun skal tages en gang om

ter han eller hun spiser hver dag, skriver antallene ugen eller sjældnere.


Alarmklokkerne skal ringe

Apotekets personale bør desuden være opmærksom

på kundernes samlede medicinindtag. Apoteket møder

ofte KOL-patienter eller personer med autoimmune

sygdomme, der skal have prednisolontabletter.

Det er medicin, som afkalker knoglerne.

»Det bør være et alarmsignal, hvis man udleverer

det på apoteket, og man skal huske at spørge ind til

om kunden nu også får tilstrækkeligt med kalk og Dvitamin

via kost og solen – hvis ikke, er det relevant

med et kosttilskud,« siger Birthe Søndergaard.

Andre typer af medicin, som også bør få alarmklokkerne

til at ringe er sløvende medicin og medicin,

som påvirker balancen. Det kan nemlig øge risikoen

for de fald, som fører til de invaliderende brud.

Morgenmødematerialet er bygget op af 22 dias samt

et omfattende baggrundsmateriale. En del af materialet

er en casebank med fire cases, der er egnet til at

træne standard for skrankerådgivning på udvidet niveau.

I forbindelse med kampagnen er der desuden produceret

en helt ny brochure: ’Knogleskørhed’, som

er velegnet til brug i kampagnen. Flere budskaber går

igen både i brochuren og kampagnen.

Vigtige budskaber i kampagnen

• En knoglevenlig livsstil med tilstrækkeligt

indtag af kalk og D-vitamin er vigtig – uanset

om man er syg eller rask

• Medicinen virker – også selv om man ikke oplever

en effekt

• Det er aldrig for sent at gøre noget ved knogleskørhed,

men ofte opdages sygdommen for

sent, nemlig først når personen får et brud

• De fleste, der får konstateret knogleskørhed

er kvinder, men både mænd og kvinder kan

få sygdommen

• Nogle lægemidler afkalker knoglerne. Personer,

som får disse type lægemidler, skal sørge

for også at få tilstrækkeligt med kalk og Dvitamin

O S T E O P O R O S E

farmaci 09 – 2011

21


farmaci 09 – 2011

22

T J E K P Å I N H A L A T I O N

“I er eksperter!”

Tro på jer selv – og tænk på at argumentere,

når I skal tilbyde Tjek På Inhalation (TPI).

Det er to af anbefalingerne til apoteksan-

satte, efter en Farma-forsker er dykket ned

i erfaringerne fra et TPI-projekt i Nordsjæl-

land

Af Lise Møller Aarup

En stor barriere for ikke at nå helt ud over skrankekanten

ligger inde i hovedet; det er nemlig følelsen

af usikkerhed, når man skal demonstrere og forklare

Tjek på Inhalation-ydelsen.

Den konklusion stod klar, efter at Susanne Kaae, adjunkt

på det Farmaceutiske Fakultet, FARMA, på Københavns

Universitet, har interviewet tolv tovholdere

bag et projekt om udbredelse af TPI til erfarne brugere i

Apotekerforeningens Nordre-Sjællandske Kredsen.

“Der er stadig mange apoteksansatte, som ikke tror,

at de er fagligt dygtige nok til kunne lave en Tjek på

Inhalation. Og når tovholderne så konkret ser og hører

dem udføre én, så viser det sig, at de er dygtige

og fuldt ud kompetente. De blokerer mentalt på forhånd,”

siger hun.

Træn bedre

Hun fremhæver, at det heldigvis ikke er det faglige

niveau, der er noget galt med. Det mentale kan man

arbejde med, og det arbejde er i fuld gang på mange

af apotekerne.

Ifølge forskeren er der flere måder at arbejde med

troen på egne kompetencer. En af dem er, at man på

apoteket forsøger at lave helt konkrete aftaler om at

træne og give feedback så alle kan få positive oplevelser

med ydelsen. Og så kan man forberede personalet

på, at måske ikke alle skal have gives feedback – kun

dem, der føler sig usikre. Fællesundervisning er stadig

vigtig for at sikre fællesskab, erfaringsudveksling og

fortsat motivation, men det er vigtigt også at overveje

forskellige aktiviteter overfor enkelte ansatte.

”Her er det vigtigt at have blik for den kultur, der er

på apoteket – hvordan vil medarbejderne og ledelsen

opfatte det, at vi vælger ud blandt personalet?” siger

Susanne Kaae.

Susanne Kaae

Argumenter bedre

Hendes forskning viser også, at de ansatte på apotekerne

arbejder seriøst med standard for skrankerådgivning.

Kunderne får som minimum to spørgsmål

og én information. Men det kan være svært at argumentere

overbevisende, når erfarne kunder skal forstå,

hvorfor det er så vigtigt, at de for eksempel får en

Tjek på Inhalation.

”Jeg oplevede meget tydeligt, at de ansatte har mange

varierede og gode spørgsmål, der kan få folk med. De

skaber en god stemning og tilpas interesse. Men den del

af dialogen, der skal overbevise kunden om, at TPI er en

relevant ydelse, er ikke udviklet tilsvarende,” siger hun.

Hun nævner som et eksempel, at mange ansatte

indleder snakken med at spørge, om astma-patienter

ved, at mange bruger inhalatoren forkert. Her råder

hun til, at det også kunne kunne det være relevant

også at argumentere med noget, der meget mere konkret

vil overbevise dem om, at TPI er en vigtig ydelse

for netop dem. Vi ved for eksempel, at kunderne gerne

vil vide hvordan medicinen påvirker deres dagligdag,

og hvordan de kan og have hjælp til at slippe for

generende symptomer.

“Brug det meget mere aktivt, at I er eksperter på medicin

og brug af medicin. Som apoteksansatte har I jo

et andet forhold til medicin, end kunden har. Tænk

derfor på, hvordan de har det, og hvordan det må

være at bruge inhalationsmedicin forkert. Forklar for

eksempel, at kunden måske kan hjælpes til færre anfald

og en bedre hverdag, hvis medicinen bliver brugt

korrekt,” lyder rådene fra Susanne Kaae direkte til alle

ansatte på landets apoteker.


Gode råd fra Susanne Kaae

• Det er vigtigt at formulere, hvorfor det er

vigtigt med en TPI. Argumentér mere direkte;

for eksempel, at man kan spare penge

og bruge mindre medicin, hvis man gør det

korrekt, eller at man måske kan hjælpes til

færre generende symptomer i hverdagen

Kørekort til bedre

TPI-ydelse

På Helsinge Apotek skal personalet tage

et TPI-kørekort, før de bliver sendt ud til

skranken og lave Tjek på Inhalation

Af Lise Møller Aarup

I bund og grund handler det om tryghed. Personalet

skal bestyrkes i, at de godt kan, når kunderne i

skranken er astmatikere – og godt ville kunne have

brug for ydelsen Tjek på Inhalationen, forklarer farmaceut

Pernille Printzlau Korsgaard fra Helsinge Apotek.

Hun og apotekets souschef satte sig for to år siden

i spidsen for at lave en slags kørekort. Kørekortet skal

erhverves af alle ansatte, før de giver sig i kast med at

lave Tjek på Inhalationen på Helsinge Apotek.

“Vi oplevede, at vores kollegaer ikke var helt vilde

med ydelsen, og da de blev gået på klingen, viste det

sig, at de var bange for ikke at være gode nok. Og vi

kender dem jo og ved, at det er de. Så vi tænkte, at et

kørekort ville give tryghed,” siger Pernille Printzlau

Korsgaard.

T J E K P Å I N H A L A T I O N

• Det er vigtigt, at personalet er trygt, når de

skal udføre TPI. Find derfor små huller i dagens

program og træn individuelt, når lejligheden

byder sig

• Overbevis personalet om, at de ER gode nok.

Lad dem for eksempel se, at andre på samme

niveau godt kan og giv dem succes med de

første oplevelser

Kørekortet er en slags certificering, hvor de ansatte

skal igennem et skema med spørgsmål og et individuelt

rollespil, og det er udviklet på stedet af Pernille

Printzlau Korsgaard og souschef Luise Søvsø Vollstedt,

så det er ikke besværligt og omstændeligt, men

tværtimod et simpelt redskab, som staben har valgt at

følge op med rollespil og andre relevante indslag på

morgenmøderne, forklarer farmaceuten.

“Vi har hurtigt fået gode resultater på apoteket,

fordi vi krydsede den mentale barriere. Vi har fået et

konkret værktøj, og det har givet godt gang i ydelsen

til stor glæde for kunderne,” siger hun og tilføjer, at

mange af kunderne er glade for ydelsen – og at mange

af de lokale læger er begyndt at henvise nye astmapatienter

til apoteket. En del af kunderne nu er gået

ned i styrke på deres astmamedicin. Ganske enkelt

fordi de nu har lært af Helsinge-personalet at bruge

medicinen korrekt.

farmaci 09 – 2011

23


farmaci 09 – 2011

24

S O L K A M P A G N E

Solkampagne

med læring

Over 4000 danskere udfyldte i løbet af som-

meren et spørgeskema om deres solvaner

som led i apotekernes kampagne om solbe-

skyttelse og hudkræft. Antallet af besøgen-

de i bussen var endnu højere

Af Anders Høj Eggers

Man kan ikke sige, at vejrguderne var med apotekerne.

Det var overskyet og regnen silede ned rigtig

mange dage, når apotekerne holdt på pladser og torve

landet over med kampagnebussen.

Alligevel var danskerne meget interesserede i apotekernes

kampagne ”Hold øje med din hud - pas på dig

selv i solen”. Tusindvis nåede i løbet af sommeren at

besøge bussen, udfylde skemaer om deres solvaner, få

taget et UV-billede af deres hud og få god rådgivning

om solbeskyttelse.

”Det er meget tilfredsstillende, at interessen var så

stor hos begge køn og i alle aldre. Betydningen af at

beskytte sig selv og sine børn i solen er et budskab,

der vinder mere og mere indpas, og med denne kampagne

har apotekerne ikke blot sat fokus på denne

vigtige sag, men også været med til at give den enkelte

borger mere viden om deres hud, og hvordan

de skal beskytte sig mod solen fremover,” fortæller

kommunikationsdirektør i Apotekerforeningen, Erik

Harr.

Glade borgere

Et af de første stop på kampagnen var Frederiksberg

Rådhusplads, og her var flere borgere meget tilfredse

med apotekernes kampagne.

”Det er fantastisk fint at få testet sin hudtype. Det

er overraskende hvor kort tid, man egentlig kan være

i solen uden beskyttelse. Tak til Apotekerforeningen

for at sætte fokus på det her. Nu har vi selv ansvaret

for at være rigtigt beskyttet,” som én sagde.

Og en ung mor var kommet forbi med sin toårige

datter og fik også gode råd med hjem:

Professor Hans Christian Wulf fra Bispebjerg Hospital, der har været

en del af solkampagnen, på besøg i solbussen. Foto: Peter Starup

”Det er godt at vide det, for ellers skal man gætte

det. De har jo ellers sagt, at det ikke er så slemt om

morgenen, men nu skal mine børn have solcreme på

hjemmefra. Og hun skal altid have solhat på.”

Interessen blandt borgerne var stor nok til, at mange

tog tidligere fri fra arbejde for at komme forbi og

blive testet, ligesom det ofte var frokostpausen som

blevet taget i brug. Et par betjente var forbi bussen,

da den holdt på Amager Strandpark. Mens de skulle

have taget et UV-billede af deres hud, blev de tilkaldt

over radioen, og måtte i hast tilbage til arbejdet. Men

efter opgaven var løst, vendte de alligevel tilbage for

at få afsluttet testen i bussen.

Meget lokal omtale

Kommunikationsdirektøren roser de mange lokale

apoteker, der har deltaget aktivt i kampagnen, og

som har gjort den nærværende og styrket formidlingen

overfor borgerne. Solbussen kørte i de 30 største

kommuner i hele landet og holdt på en række forskellige

stranddestinationer. Ikke mindst den store mediedækning

af kampagnen blev styrket af de mange

lokale apotekers deltagelse.

”Det er interessant for borgerne og de lokale medier

at møde repræsentanter for det lokale apotek, når de

møder op i bussen,” siger kommunikationsdirektør

Erik Harr.

Solkampagnen havde sit første stop på Rådhuspladsen

i København den 18. juni og sluttede samme sted

den 23. august.


Ny kampagne om e-handel

Den direkte dialog fra apotek til borgerne er

altafgørende, når det handler om formidlingen

af et budskab. Det afsæt tager Apotekerforeningens

nye kampagne om e-handel,

hvor der i uge 44 og 45 vil blive sat ekstra

meget fokus på mulighederne for at købe medicin

eller frihandelsvarer på apoteket.dk

”Apoteket.dk er et sikkert og nemt sted at

handle, ligesom du på sitet kan få god rådgivning

om medicin og sundhed. Det budskab

vil vi gerne have ud over rampen, for jeg er

sikker på, at rigtig mange danskere, der gerne

vil e-handle, slet ikke kender til muligheden,”

fortæller kommunikationsdirektør Erik Harr.

powerhoop®

Husker du hulahop bølgen

i 1950- og 60-erne?

Børnering2B (730 gr, Ø90 cm.)

VEJL. PRIS KR. 250,-

DIN PRIS: 125,-

Din pris er ekskl. moms og levering.

Kampagnen består

af følgende elementer:
S O L K A M P A G N E

• T-shirts med e-handelsbudskab

• Folder med guides til e-handel

• Konkurrence mellem apotekerne

• Visitkort

”Dertil kommer, at vi opfordrer alle de apoteker,

som deltager i konkurrencen, til at lægge

vægt på den mundtlige formidling. Det kan

være sætningen ”Vidste du, at du kan købe

alle apotekets varer på vores egen hjemmeside

apoteket.dk?”. Det enkle ved apoteket.dk er,

at man kan købe alle apotekets varer på sitet,”

siger Erik Harr.

Hvad er det der gør Powerhoops

anderledes...


Voksen ring


3B (1,5 kg, Ø104 cm.)

4B (1,7 kg, Ø102 cm.)

5B (2,2 kg, Ø105 cm.)

VEJL. PRIS KR. 450,-

DIN PRIS: 250,-

DIN PRIS V/8 STK. 225,-

farmaci 09 – 2011

25


farmaci 09 – 2011

26

I N F O R M A T I O N T I L F O R S E N D E L S E S K U N D E R

Forbedret information

til forsendelseskunder

To studerende på Randers Jernbane Apotek

har i et nyt projekt forsøgt at nå forsendel-

seskunder med information. Der er et stort

potentiale for information, mener de

Af Anders Høj Eggers

Randers Jernbane Apotek sender hver dag medicin

ud til cirka 135 personer, der modtager det på privatadressen

eller afhenter det på udleveringssteder,

der ikke har faguddannet personale. Det havde længe

været et ønske fra apotekets side at lave et projekt, der

kunne give noget relevant information til forsendelseskunder.

Det gik de to studerende Tinna Rishøj Pedersen

og Lasse Mayland Kolstrup i gang med på deres

apoteksophold.

Målrettet information

I samråd med farmakonom Inge Merete Kjær, som tidligere

har lavet rådgivningsindsatser for forsendelseskunder,

valgte de at fokusere på kunder med type 2

diabetes. Kort fortalt udarbejdede de sedler med nemt

overskuelig og nyttig information (se foto) og lagde

dem ved forsendelsesmedicinen i en periode på 10

uger. Resultaterne viste, at 23 procent af de adspurgte

havde nytte af at modtage informationssedlerne,

men mange flere kunne få gavn af det, mener de to

studerende. ”Der er klart et behov for rådgivning af

forsendelseskunder, og der kan informationssedlerne

være en god idé. I skranken kan man jo indlede en

dialog med kunderne, men til forsendelseskunder

kan man kun informere. Det har været en stor faglig

udfordring at sætte sig i kundens sted og finde frem

til præcis den information, kunden har brug for,” lyder

det samstemmende fra Tinna Rishøj Pedersen og

Lasse Mayland Kolstrup.

Tinna Rishøj Pedersen, Lasse Kolstrup og Inge Merete Kjær på Randers

Jernbane Apotek. Privatfoto

Brug for perspektiv

De er glade for at have lavet et projekt, som apoteket

kan have gavn af. Samtidig ser de deres projekt som

en slags pilotprojekt, ikke mindst fordi deres population

er lille. ”Man kunne lave mange flere undersøgelser,

blandt andet med forskellige sedler for hvert

lægemiddel. Der kunne godt være perspektiv i at lave

et større projekt,” siger Lasse Mayland Kolstrup.

Eksempler på informationer på

sedlerne:

• Victoza behøver ikke at være i køleskab efter

åbning, men holder kun 30 dage.

• Pennen opbevares med proppen på af hensyn

til beskyttelse mod lys.

• Det er altid en god idé at skifte nål ved hver

injektion.

• Indstiksstedet skal varieres fra gang til gang.

• Nogle oplever bivirkninger såsom kvalme eller

diarré af Metformin. Bivirkningerne kan

som regel minimeres, hvis medicinen tages i

forbindelse med et måltid.

Jernbane Apoteket: 86 42 63 99


I N F O R M A T I O N T I L F O R S E N D E L S E S K U N D E R

Projektet kort:

Ved udarbejdelsen af informationssedlerne

blev der taget udgangspunkt i Pharmakons

materiale om skrankerådgivning til kunder i

målgruppen og hjemmesiden www.pro.medicin.dk.

Layoutet af sedlerne var enkelt, og de

blev i 10 uger vedlagt i forbindelse med stregkodekontrol

af forsendelsesvarerne.

Med tilladelse fra Datatilsynet registrerede

de studerende alle kunder, der modtog én eller

flere af de omtalte sedler. Efter perioden

med vedlæggelse af sedlerne blev de pågældende

kunder kontaktet per telefon og spurgt til, hvorvidt

de havde læst sedlen, og om de havde haft

gavn af informationen.

Af 32 kontaktede kunder ønskede to ikke at

deltage, hvorfor de studerende inkluderede 30

deltagere i undersøgelsen. 17 deltagere (57 procent)

enten så eller læste ikke informationssedlen.

Af de 13 resterende deltagere tilkendegav 7

(23 procent), at de havde nytte af at modtage

informationssedlerne.

B12 – vor tids vigtigste ældrevitamin

Mange ældre danskere kommer

i underskud med vitamin B12.

Dette skyldes ofte svækket fordøjelse og deraf

dårlig optagelse. Derfor er det vigtigt at tage et

vitamin B12 tilskud med en effektiv styrke.

Mangel på vitamin B12 kan nemlig give

mange ulemper i alderdommen, idet vitamin

B12 er med til at opretholde

normal tilstanden af mange

vigtige funktioner i kroppen,

som f.eks.:

immunsystem, celledeling,

energiomsætning, dannelse

af røde blodlegemer.

dansk farmaceutisk industri a-s . www.dkpharma.dk . dfi ’s B12 fås på apoteket

farmaci 09 – 2011

27


farmaci 09 – 2011

28

D E B A T

Replik: Bestyrelsens

sammensætning

Debatkulturen i Danmarks Apotekerforening minder

mig om min fodboldtid, når vi trænede i langskud på

mål. Det foregik på den måde, at spillerne skiftevis

sparkede på mål, og målmanden skulle så forsøge at

gribe, parere eller vifte bolden til hjørnespark.

Ved debatter i Danmarks Apotekerforenings regi

er det formanden, der står på mål for bestyrelsens

gerninger ved alle lejligheder. Jeg har i hvert tilfælde

ikke oplevet andet. Synspunkter og indlæg pareres

eller viftes til hjørne og så er man klar til næste forsøg,

næste langskud.

Når jeg så alligevel forsøger mig med et nyt skud i

debatten om bestyrelsens sammensætning, er det fordi,

Niels Kristensen tilsyneladende ikke har forstået

mit budskab og at han ikke er i stand til at se de overlapninger,

der er mellem kædernes og foreningens

virke. Det sidste, er det mest bekymrende!

Mit budskab er, at den måde bestyrelsen vælges på

i dag, ikke er optimal under hensyntagen til den udvikling

af kæderne, der er foregået gennem de seneste

år – og ikke mindst vil udvikle sig fremover.

Niels Kristensen er bekymret for, at mit forslag indebærer,

at få medlemmer får relativ for stor indflydelse.

Apoteker Poul Nissen,

Apoteket Trianglen

Selvfølgelig skal to medlemmer ikke kunne kalde sig

en kæde og dermed påberåbe sig ret til en bestyrelsesplads.

Det kan man jo opstille regler for, eksempelvis

krav til kædens organisation (selvstændig juridisk enhed),

og et minimumskrav til antal medlemmer. Det

er ikke så svært at beskrive juridisk.

Nogle kan huske, at vi for 15 år siden havde indirekte

valg til bestyrelsen, idet den bestod af de valgte

kredsformænd. Kredsene er som bekendt heller ikke

lige store, men det var ikke ”farmaceutisk millimeter

demokrati”, der var årsagen til, at man ændrede valgreglerne.

Det var andre årsager. En fordel ved kredsrepræsentationen,

var, at man via kredsrepræsentanten

fik en direkte, løbende tilbagemelding fra bestyrelsen.

Jeg kunne godt se fordele ved en tættere kontakt mellem

foreningens og kædernes bestyrelser, således at

alle kæder havde samme informationsniveau og mulighed

for input til bestyrelsen.

Niels Kristensens konklusion er, ”at vi skal bevare

det valgsystem, vi har, og dermed vil hvert enkelt

medlems interesser bedst blive tilgodeset i det lange

løb”. Et noget kustodeagtigt synspunkt og jeg er dybt

uenig!


Svar på tiltale

Apoteker Poul Nissen har svaret på mit indlæg om

bestyrelsens sammensætning i Danmarks Apotekerforening.

Han indleder med en længere ligning

mellem sin fodboldtid og debatkulturen i foreningen.

Og den bold vil jeg da gerne gribe! For jeg har

intet problem med at se mig selv som en målmand,

der står på mål for bestyrelsens beslutninger. Så derfor

får du altså svar på tiltale, Poul. I min optik er

det netop en selvfølge, at foreningens formand går i

breschen for bestyrelsens holdninger og beslutninger.

Niels Kristensen,

formand for

Danmarks Apotekerforening

D E B A T

Jeg står fuldt og fast ved mine holdninger, mener ikke

de er “kustodeagtige”. Det er min klare holdning, at

det er sund fornuft, at kæderne varetager vores kommercielle

interesser, og Apotekerforeningen varetager

vores politiske interesser via en bestyrelse, hvor én

apoteker kun har én stemme. Det er hver enkelt apoteker,

der er medlem af Apotekerforeningen og ikke

de forskellige kæder. Lad os holde fast i det i stedet for

at gennemgå en række krumspring med det formål at

give kæderne magten over bestyrelsen.

farmaci 09 – 2011

29


farmaci 09 – 2011

30

D E B A T

Yoyo-økonomi

Åbent brev til Danmarks

Apotekerforenings bestyrelse

Gennem næsten 2 år har vi apotekere afdraget på en

oparbejdet gæld på op mod 200 mio. kr. ved en overskridelse

af den aftalte bruttoavance. Gælden har desværre

fået lov til at vokse til det ekstraordinært store

beløb, hvilket på mange måder er stærkt utilfredsstillende

for størsteparten af apotekerne. I perioden,

hvor gælden er blevet oparbejdet, har vi alt andet lige

tjent for mange penge.

Det har de apotekere, der er gået på pension profiteret

af, medens de apotekere, der er startet inden for de

sidste 1½ år været med til at betale. Det er en urimelig

forskelsbehandling, når man tænker på beløbets størrelse

og periodens længde for henholdsvis oparbejdning

og afdrag af gælden. Det må alt andet lige have

været noget af en prøvelse for nytiltrådte apotekere

at opleve en så eklatant indtjeningsmæssig tørkeperiode,

som den vi har været igennem de seneste 18

måneder. Det er et forhold, som Sundhedsministeriet

(SUM) og især Danmarks Apotekerforening (DA), som

medlemsorganisation, må tage ansvaret for.

Problemet er opstået ved, at vi har solgt langt flere

frihandelsvarer(FH) og HK-medicin(HK) end forventet

i perioden, og dermed har indtjeningen været

ekstraordinær stor. Men finanskrisen har ændret på

dette, og vore kunder er nu meget tilbageholdende

med at købe især FH og HK, hvor indtjeningen er høj

sammenlignet med receptsalg.

Apoteker Paul Bundgaard

Dom Apoteket, Roskilde

Det har, efter mine beregninger, resulteret i, at gælden

medio året nu er betalt, men vi har endnu ikke

fået en takstregulering stillet i udsigt. Konsekvensen

af dette er, at vi nu er ved at optjene et tilgodehavende

hos SUM. Det vil alt andet lige resultere i, at

taksterne, jo længere tid der går, skal sættes forholdsvis

meget op. Hvis denne antagelse er rigtig, skal taksterne

derfor igen sættes ned på et tidspunkt næste år.

Det er det, jeg kalder yoyo-økonomi.

Den forklaring, der har været givet som begrundelse

for dette misforhold, har været, at det er vanskeligt

at forudsige, hvordan udviklingen i omsætningssammensætningen

vil forme sig i en given periode og

samtidig overbevise SUM om det rigtige tidspunkt at

korrigere.

Men det er ikke den rigtige forklaring.

Det er min helt klare opfattelse, at det vil være muligt

at finde en mindre, men repræsentativ gruppe af

apotekere, der kan bruges som testgruppe til at forudsige

noget om omsætningsforhold og den deraf afledte

faktuelle indtjening. Takstændringer vil derfor

kunne iværksættes på et mere optimalt tidspunkt

Jeg skal derfor opfordre DA til sammen med SUM,

om at finde en ny og mere retvisende metode til at

forudsige takstændringer, så det indtjeningsmæssige

misforhold, (yoyo-økonomi) vi har været igennem de

senere år, ophører.


Styr på avancen

Paul Bundgaard har skrevet et indlæg om udsving i

apotekernes avance som følge af avanceoverskridelser

og det uhensigtsmæssige i, at nyudnævnte apotekere

betaler af på en ”gæld”, de ikke selv har været med

til at oparbejde. Jeg er enig med Paul Bundgaard i, at

dette er uhensigtsmæssigt.

Den akkumulerede gæld på ca. 200 mio. kr., som nu

er væk, stammer i princippet helt tilbage fra 2001 og

frem. Det har hele tiden været ambitionen at finde

metoder til at forudsige den faktiske avance. Der har

løbende været gennemført avancenedsættelser for at

eliminere overskridelserne. Vi har som apotekere formået

at imødegå den tilsigtede avancenedgang ved at

skrue op for blandt andet mærkevare- og håndkøbslægemiddelavancen.

I 2008 lykkedes det os at overbevise

ministeriet om, at dette ”våbenkapløb” mellem

nedsættelser af lægemiddelavancen og apotekernes

evner til at skabe indtjening på andre områder var

uholdbart. Det har givet anledning til en række reguleringer,

som har afhjulpet de problemer, den tidligere

faste avanceramme var skyld i.

I forhold til bekymringen for de nyudnævnte apotekere

har der både i 2009 og i 2010 har været et gennemsnitligt

realiseret driftsresultat på over 1 mio. kr.

og dermed bestemt ikke lavere end i tidligere perioder.

At der i de to år samtidig er sket en tilbagebetaling

på over 400.000 kr. per apotek er kun glædeligt.

Det giver os grund til at forvente, at ikke mindst de

nyudnævnte apotekere kan se frem til en endnu bedre

indtjening fremover.

Niels Kristensen,

formand for

Danmarks Apotekerforening

D E B A T

Avancen burde være blevet sat op i juli måned,

hvor gælden efter vores beregninger er væk. Det har

Paul Bundgaard ret i. Når det ikke skete, skyldes det

en fortolkningstvist omkring værdien af indtægter

fra serviceydelser i bruttoavanceaftalen. Denne tvist

er endnu ikke afgjort. Da ministeriet var klar til at

drøfte avancejustering, kom der et folketingsvalg i

vejen. Det kan man ikke klandre bestyrelsen for. Vi

har planlagt hen imod en jævn avanceudvikling, når

først gælden var betalt tilbage.

Givet at ministeriet ikke satte avancen op i juli måned,

vil der være behov for en ekstraordinær høj lægemiddelavance

i 2011, som først kan effektueres her

efter valget. Det tror jeg dog, de fleste vil være villige

til at leve med. Fra 2012 har vi en forventning om,

at avancen vil blive fastsat til et ”langtidsholdbart”

niveau, noget over det nuværende meget lave avanceniveau.

Paul Bundgaard opfordrer til, at vi nedsætter et panel

af apotekere til at rådgive i forhold til vareforbrugsskønnet.

Problemet er dog, at erfaringen siger, at vareforbruget

svinger rigtig meget mellem apotekerne, og

at det derfor kan være svært at skabe et retvisende billede

for sektoren ud fra et udsnit af apoteker.

Endelig vil jeg bemærke, at en stigende frihandelsavance

nok i en længere periode gav anledning til

at lægemiddelavancen blev udhulet. Det har vi fået

stoppet. Desuden viser det økonomiske månedsbrev

fra august, at frihandelsvarerne reelt ikke er kilde til

en skævvridning af indkomstfordelingen.

farmaci 09 – 2011

31


farmaci 09 – 2011

32

U G E N S C A S E

UGENS CASE

Uge 41- 2011

Emne: Sinupret, naturlægemiddel

Skrankerådgivning

Avanceret niveau

Case

• En synligt gravid kvinde henvender sig i skranken

og vil gerne betale for de to pakker sinupret,

hun selv har fundet i selvvalget. Der er

50 tabletter i hver pakke

• Diskutér hvordan I vil ekspedere denne kunde

Baggrund - behovsafdækning

Person: Det er til hende selv, og hendes kæreste,

som også er forkølet

Symptomer: Klassiske forkølelsessymptomer

Næsen er stoppet og sekretet er tykt og gult

Varighed: Det har varet i ca. 4 dage

Aktion: Hun har forsøgt sig med saltvandsnæsespray,

og det hjælper overhovedet ikke på den

stoppede næse. Kæresten har ikke gjort noget

for at afhjælpe den stoppede næse

Medicin: Hun tager ikke anden medicin. Kæresten

får både den blå og den brune inhalator til

behandling af astma

Konklusion på behovsafdækning

– Kundens (kvinden) præparatvalg er hensigtsmæssigt

• Det vurderes ud fra apotekets behovsafdækning

og vurdering af symptomerne, at præparatet er

hensigtsmæssigt for kunden (kvinden) at anvende

– Kundens (kæresten) præparatvalg er ikke hensigtsmæssigt

• Det vurderes ud fra apotekets behovsafdækning,

at præparatet ikke er hensigtsmæssigt for

kunden (kæresten) at anvende pga. astma

• Kunden henvises til lægen

Danmarks Apotekerforening

Farmaci bringer fremover i hvert nummer

den nyeste udgave af ugens case fra

medlemsnettet. Ugens case skrives på

skift af farmaceuterne Pernille Prip Beier

(tv.) og Tina Hoby Andersen og kan findes

på medlemsnettet. Har du spørgsmål

til casen eller forslag til nye case,

så skriv til ppb@apotekerforeningen.dk

eller tan@apotekerforeningen.dk.

Rådgivning: Sinupret

• Virkning

– Godkendt indikation: Lindring af symptomer i

næse og bihuler ved forkølelse

• Anvendelse

– Voksne og børn fra 12 år: 2 tabletter 3 gange

dagligt

– Kan anvendes af gravide. Bør ikke anvendes i

ammeperioden

• Risiko

– På grund af indhold af kodriverblomst må Sinupret

ikke anvendes til patienter med astma.

– Hvis forkølelsessymptomerne varer længere

end 7-14 dage eller forekommer ofte, bør årsagen

til symptomerne undersøges nærmere

Egenomsorg til forkølelse

• Henvis til brochuren om Forkølelse

• Afdæk evt. behovet for en næsespray mod forkølelse

til kæresten

• Hvis kærestens astmasymptomer forværres bør

han tage kontakt til lægen


Nyt om medlemsnettet

Ny og intelligent

søgefunktion på medlemsnettet

Medlemsnettet har fået en ny og forbedret

søgefunktion. Søgemodulet med navnet Ontolica

kan hjælpe på apotekerne til at finde

de dokumenter eller information, der søges

efter. På få øjeblikke kan søgefunktionen filtrere

de mange resultater ned til få relevante

emner og giver muligheden for at afgrænse

søgningen f.eks. kun på Word-dokumenter

eller PowerPoint-præsentationer. Eller hvis

Del dine erfaringer

om UTH med andre

Vær med til at gøre andre apoteker opmærksom

på de problemstillinger og forhold, I oplever

i hverdagen, der har givet anledning til

utilsigtede hændelser (UTH), eller hvor der

potentielt set kunne have opstået utilsigtede

hændelser. På siden UTH under Apotek/Kvalitetsudvikling

kan du indsende dine erfaringer

og se cases, der kan inspirere til at arbejde

aktivt med at skabe dialog om egen praksis,

reflektere over læring og dermed forbedre patientsikkerheden.

R U B R I K S T O F

man leder efter et dokument skrevet af en

bestemt person.

Som noget nyt og unikt tilbyder søgefunktionen

et preview af alle dokumenter, det vil

sige en visning, hvor man kan skimme dokumenterne

uden at skulle åbne hvert enkelt

dokument. Det sparer tid i søgningen og giver

et bedre overblik over resultaterne af de

enkelte søgninger.

Søgefunktionen tilgås fra forsiden i søgefeltet

øverst til højre.

Apoteker Victor C. A. Løffler og hustru Helga Torp-Løffler

og Apoteker Svend Nielsen og ægtefælle

Fuldmægtig Ulla Leegaard Nielsens Mindefond

Fra denne mindefond foretages uddeling af nogle legatportioner

til fordel for trængende enker og ugifte døtre efter apotekere.

Ansøgningsskema kan rekvireres i Danmarks Apotekerforening,

Team Økonomi, Kanonbådsvej 10, Postboks 2181,

1017 København K, på telefon 33767684,

eller på e-mail: kp@apotekerforeningen.dk.

Ansøgningsskemaet skal være foreningen

i hænde senest 1. november 2011.

Vidste du at..

• kl. 9 er det mest besøgte tidspunkt på

medlemsnettet?

• der i gennemsnit vises 122.664 af medlemsnettets

sider ude på apotekerne om

måneden?

• materialet til kampagnen om Børnefamilier

var det mest sete indhold på medlemsnettet

i august måned?

farmaci 09 – 2011

33


R U B R I K S T O F

Dødsfald

Apoteker Peter Lund Nielsen er

død 12. september 2011, 61 år

gammel, efter svær sygdom. Peter

Lund Nielsen var et meget

afholdt og respekteret menneske

- både blandt sit personale

og blandt de mange, som han

gennem årene mødte på sin vej.

Peter Lund Nielsen var lige siden

uddannelsen til farmaceut i 1974

stærkt engageret i sit fag, særligt

den kliniske farmaci. I 1979 blev

han lic.pharm., og fra 1979 til

1990 var han provisor på Hjørring

Løve Apotek og derefter

apoteker på Frederikshavn Svane

Apotek. Her var han, indtil han i

2003 flyttede til Århus-egnen og

Foreningen vil atter i år stille et

beløb til rådighed til uddeling

til foreningens medlemmer eller

disses efterladte.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres

på Forsikringsforeningens

hjemmeside www.farmaceutforsikring.dk

eller ved e-mail jh@

pharmadanmark.dk. Det skal

bemærkes, at tidligere modtagere

af legatet ikke automatisk får

tilsendt nyt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal være

Forsikringsforeningen i hænde

senest fredag den 18. november.

Uddelingen vil finde sted i løbet

af december måned.

blev apoteker på Vejlby Apotek

ved Risskov. Gennem årene har

Peter Lund Nielsen forfattet en

lang række videnskabelige, faglige

og populærvidenskabelige

artikler i diverse tidsskrifter, ligesom

han fra 1997 til 2000 lagde

et stort og vigtigt arbejde i Danmarks

Apotekerforenings bestyrelse.

Han har også bidraget til

fagets udvikling i Apotekerfonden,

som medlem af Konsistorium

på den daværende farmaceutiske

højskole, og som medlem

af styregruppen på Institut

for Rational Farmakoterapi. Han

vil blive savnet og særligt husket

for sin ærlighed og sin evne til at

være sig selv.

Legater fra Forsikringsforeningen

Forsikringsforeningen for Farmaceuter i Danmark

uddeler legater efter ansøgning.

Foreningens uddeling af legater

sigter på at yde støtte til supplement

af beskedne indtægtseller

pensionsforhold. Hjælp

kan ligeledes ydes til anskaffelse

af diverse hjælpemidler, medicin,

rekreationsophold m.v.

Der ydes også tilskud til hjælp

til ophold på privathospital,

hvis dette er nødvendigt for liv

og førlighed, og hvis ventetiden

i det offentlige er for lang. Rekvirer

specielt ansøgningsskema

hertil.

Hvis man er Tryg familiekunde,

det vil sige er du registreret

som ”Farmaceut Familie” kun-

Fødselsdage

80 år

1. november 2011: Apoteker

Bent Eichstedt Nielsen, Frederikssund,

tidligere Silkeborg Himmelbjerg

Apotek.

75 år

8. november 2011: Apoteker

Thorkild Nissen, Nykøbing Falster,

tidligere Højreby Hjorte

Apotek.

60 år

15. oktober 2011: Apoteker Lone

B. Bøgh, Holstebro Løveapotek.

50 år

22. oktober 2011: Apoteker Ulrik

Hjelme, Hornslet Apotek.

30. oktober 2011: Apoteker

Yvonne Hummelmose, Tommerup

Apotek.

5. november 2011: Apoteker Erik

Laursen, Bagsværd Apotek.

de eller med i apotekernes erhvervsordning

i forsikringsselskabet

Tryg, er man automatisk

medlem af Forsikringsforeningen

og får dermed væsentlig rabat

på forsikringer. Medlemskabet

er gratis.

Se også foreningens hjemmeside

www.farmaceutforsikring.

dk.

Hvis der er problemer med

rabat m.v. kontakt foreningens

Risk Manager, Jørgen Møller, tlf.

5628 3578.

Lars Clemmensen, formand

Jette Schmidt Hansen, sekretær


LØSE PROTESER OG MANGLENDE TÆNDER

hører fortiden til. Tandimplantater er løsningen

Gavekort

På mødet vil der blive uddelt gavekort til en gratis undersøgelse

med forslag til en eventuel implantatbehandling. Undersøgelsen

inkluderer en digital panoramarøntgenoptagelse, der viser alle

tænder og begge kæber.

Mødet finder sted:

Tirsdag den 11.10. kl. 19.00 - 21.00

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.

1879 Frederiksberg C

www.forumtand.dk

Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi siden

1995 erfaring med implantatbehandling.

Vi inviterer til et gratis informationsmøde om denne

meget sikre behandlings mulighed. På mødet vil vi fortælle

om muligheden for igen at få faste og sunde tænder.

”Implantatbehandlinger er en tillidssag, vi yder en garanteret

tryg, personlig og sikker behandling.”

Tandlæge Peter Gade

Faste tænder

øget livskvalitet

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C. Ørstedsvej

og Rosenørns Alle.

Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation

samt bus 2A og 3A lige til døren.

Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr

der findes.

Tilmelding

Ring 38 344222

mail@forumtand.dk


Pinex® (paracetamol). Indikationer: Svage smerter. Febernedsættende. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for paracetamol eller hjælpestofferne, svær leverinsufficiens. Dosering: Voksne: 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst

4 g i døgnet. I enkelte tilfælde kan ½ g 3-4 gange daglig være tilstrækkeligt. Børn: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Vær opmærksom på risikoen for overdosering

ved samtidig anvendelse af andre lægemidler indeholdende paracetamol. Overvej nøje fordele og risici ved brug til patienter med lever- og nyreinsufficiens. Hos patienter med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi eller fejlernæring frarådes

vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for toksiske leverreaktioner. Mistænk medicinoverforbrugshovedpine hos patienter med hyppige eller daglige hovedpineanfald og et regelmæssig brug af smertestillende medicin. Hvis denne tilstand udvikles eller

mistænkes, bør hovedpinebehandlingen seponeres i samråd med læge. I tilfælde af høj feber, tegn på sekundær infektion eller vedvarende symptomer udover 3 dage bør behandlingen reevalueres. Kan anvendes ved graviditet og amning. Interaktioner: Bør administreres

mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin for at undgå nedsat absorption af paracetamol. Risikoen for levertoksicitet forøges ved samtidig brug af lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin, carbamazepin). Overvej dosisreduktion ved

samtidig behandling med probenecid, da stoffet halverer paracetamolclearance. Paracetamol øger plasmakoncentrationen af chloramphenicol (ingen klinisk relevans ved lokal administration). Effekten af warfarin og andre coumariner kan øges ved langvarigt regelmæssigt

dagligt indtag af paracetamol, lejlighedsvis indtag har ingen signifikant effekt. Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne. Sjældne (≥1/10.000 til

More magazines by this user
Similar magazines