Nyhedsbrev nr. 39 - Danish Farmers Abroad

danishfarmersabroad.dk

Nyhedsbrev nr. 39 - Danish Farmers Abroad

Nyhedsbrev nr. 39 November 2011

Kære Danish Farmers Abroad

Hermed nyhedsbrev nr. 39.

Dette nyhedsbrev har sat fokus på Farm Production Manager uddannelsen.

Under nyheder orienteres om indberetning fra statskonsulent i Warszawa, jordhandel

i Rumænien og ny lovgivning pr. 01.10.2011, indberetning fra statskonsulenten

i Rusland, Kina, som kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer,

knowhow fra Videncentret til serbisk landbrug, fødevaremesse i Tyskland i

2012 samt EU’s landbrugsstøtte.

God fornøjelse.

Erik Jantzen

Formand

Særlige informationer

FPM – Farm Production Manager

Tirsdag til fredag i uge 40 var hold 2 af FPM – kurset for vores østeuropæiske

driftsledere – på deres andet studieophold på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.

De 10 deltagere er nu knapt halvvejs igennem uddannelsen, som strækker

sig over 1½ år og bl.a. har fokus på produktionsstyring, økonomistyring og personaleledelse.

Sidstnævnte emne – HRM eller Human Resource Management – var hovedtemaet

for undervisningen, der blev varetaget af konsulent Povl Nørgaard og Henrik Dethlefsen.

Anders Højlund fungerede på sidelinjen som en allestedsnærværende

Course Manager, der også inviterede kursisterne på middag i præstegården i Thise

onsdag aften.

Foruden undervisningen blev der også tid til et særdeles givende gårdbesøg hos

Erik Poulsen i Ødum, hvor Sis udlagde moderne danske ledelsesprincipper på forbilledlig

vis. Og fredag morgen konfronterede Mie Jakobsen deltagerne med en

såkaldt DISC personlighedstest, som utvivlsomt vil give stof til eftertanke.

Holdet mangler nu to afsluttende seminarer, som finder sted i Gdańsk i Polen i januar

og i Ukraine i maj. På seminaret i Ukraine præsenterer og forsvarer deltager-

1


ne hver især en afsluttende opgave, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling

fra deres dagligdag.

Hold 2 fotograferet ved et tidligere FPM-seminar, hvor holdet bl.a. besøgte PremiumPorc

Farm i Focani 160 km nordøst for Bukarest i Rumænien, juni 2011

FPM hold 3 – ny dato for kursusstart!

Arbejdet med at rekruttere deltagere til FPM hold 3 er gået i gang. Hvis der kan

opnås tilstrækkelig tilslutning, starter hold 3 med et 4-dages studieophold på

Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus i slutningen af januar 2012 (og altså ikke i

slutningen af november 2011 som oprindeligt planlagt).

Deltagerprisen er 5.200 Euro for et kursusforløb af 1½ års varighed, som omfatter

2 studieophold i Danmark af 4 dages varighed, 4 seminarer & workshops på forskellige

lokationer i Østeuropa samt personlighedstest, individuel vejledning og

eksamination. I prisen er inkluderet kursusafgift samt indkvartering og bespisning

i forbindelse med studieophold og seminarer.

For at kunne fastholde en høj undervisningskvalitet og den yderst favorable kursuspris,

er det imidlertid vigtigt, at FPM gennemføres med en passende holdstørrelse.

Vi skal derfor opfordre medlemmerne til at kontakte sekretariatet snarest

muligt mhp. tilmelding til kursusstarten i januar. Kontakt gerne Torben Rifbjerg

på: trf@advisoryservice.dk.

Bestyrelsestur 10.-12. oktober 2011

Laurids Søndergård, der er næstformand i bestyrelsen, har sendt følgende rapport

fra turen:

Bestyrelsestur til Estland og Letland den 10.-12-oktober med deltagelse af hele

bestyrelsen.

2


Formålet med en sådan tur er at skabe idéudvikling og større kendskab til de forskellige

landes særpræg og indblik i vore medlemmers projekter i landene.

10.10. Ankomst til Tallinn, Estland ved middagstid

Efter en lille rundtur og kik på stedet, hvor Dannebrog "faldt ned fra himlen", gik

turen mod Jens Ulrik Tarpgaards ejendom i Tartu.

Jens Ulrik driver en ejendom med 2100 ha og 650 køer under udvidelse til 1000

køer. En veldrevet ejendom/besætning med stigende ydelsestal.

Han og medarbejdere fortalte om de udfordringer, der er ved at drive landbrug i

Estland, som ikke adskiller sig væsentligt fra store dele i de øvrige lande i Østeuropa.

Det er dog min opfattelse, at der generelt er en positiv stemning i landet, og at

der er økonomiske og politiske fremskridt.

Vi havde stor fokus på ledelsesopgaven og det vigtige i at have et godt og solidt

forhold mellem de lokale medarbejdere og ledelsen, uanset om den er dansk eller

lokalt.

Den af Danish Farmers Abroad etablerede uddannelse i samarbejde med Green

Academy skal hermed varmt anbefales.

Uddannelsen henvender sig som bekendt til lokale engelsktalende ledere, som

igennem et forløb på 1,5 år bliver uddannet/får indsigt i ledelsesmæssige funktioner

såvel som relevante faglige og lettere økonomiske regnemodeller.

Om aftenen spiste vi middag med Lars Christensen, DLG, som orienterede og

DLG’s arbejde i de 2 lande.

Jens Ulrik er jo medlem af bestyrelsen og i gang med at etablere et netværk i

DFA-regi med fokus på mælkeproduktion.

Interesserede kan henvende sig til ham på tlf.: 97331383 / 21421383, eller på

mail ju@tarpgaard.com.

Han er selvfølgelig også interesseret i en snak med folk, der har interesse i Estland.

11.10. Vi tog turen ned gennem Estland og Letland til Henrik Gøttrups

ejendom syd for Riga

Også en velpasset ejendom med nyopført silo- og lageranlæg og 2000 ha i drift.

Henrik er selv meget involveret i det daglige arbejde, og ejendommen drives meget

effektivt og med gode resultater.

12.10. Bestyrelsesmøde og hjemrejse

3


Nyheder

Særlige informationer

Polen

Rapport fra statskonsulenten i Warszawa:

Landbrugsjord bliver dyrere

I dag koster landbrugsjord ca. halvdelen. Og det kan kun blive dyrere – har vi læst

i ”Official Gazette of Legal Affairs”.

Landbrugsjord bliver dyrere. I de seneste 9 måneder er priserne gennemsnitligt

steget med 10%. Og i nogle regioner som f.eks. lubuskie świętokrzyskie endda

med mere end 20%. Dette er sket på trods af, at Agricultural Property Agency i år

har sat rekord med at sælge 80.000 ha jord. Det er omkring 15.000 ha mere end

for et år siden.

Ifølge eksperter vil firmaet Wealth Solution få dyrere landbrugsarealer i nærheden

af større byer (op imod 65 km). Dette vil blive knyttet til en konsolidering af landbruget,

tilstrømningen af befolkning fra land til by samt byudvikling. Demografer

forudser, at næsten 80 procent af det polske samfund vil flytte til udkanten af

storbyerne i 2030 – læser vi i Official Gazette of Legal Affairs”.

Rumænien

Henning Laue, Nutcrackers, skriver den 11.10.2011:

Jordhandel i Rumænien og indflydelsen herpå af lovændringen pr.

01.10.2011

Den nye gennemgribende generelle lovgivning (”civil code”), som blev vedtaget

01.10. 2011, er en fornyelse af den hidtidige generelle lovgivning fra 1864.

Dette lovgivningsarbejde har stået på igennem de sidste par år, og er derfor ikke

nogen overraskelse.

En sådan omfattende opdatering af lovgivningen får selvfølgelig konsekvenser på

mange områder og derfor også for forhold, der vedrører ejendomsmarkedet herunder

forholdene vedrørende landbrugsjord.

Konsekvenser for investorer:

Den nye lovgivning har som sådan ingen konsekvenser for eksisterende ejerforhold

til jord i Rumænien, men den har konsekvenser for den fremtidige omsætning

og salg af jorden.

4


Nedenfor er foretaget en opsummering af situationen vedrørende handel med jord

i Rumænien:

1. Foreløbige salgs-/købskontrakter (antecontract de vanzare-comparare)

I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en foreløbig kontrakt i

realiteten blot en skriftlig aftale om på et senere tidspunkt at indgå en

endelig kontrakt

En foreløbig kontrakt giver, som de normalt er udformede, ikke nogen

form for sikkerhed i den jord, som kontrakten omfatter, idet den omhandlende

jord til hver en tid juridisk bliver betragtet som tilhørende

den, der besidder en notarpåtegnet endelig kontrakt eller lignende

Disse forhold gælder, uanset om kontrakten er indgået med ejeren af

jordstykket, indehaveren af en fuldmagt til at sælge jorden eller med én

eller anden form for mægler repræsenterende ejeren

Med mindre man har sørget for én eller anden form for sikkerhed i forbindelse

med en eventuel betaling, har man ingen sikkerhed for, at pengene

ikke er tabt

Juridisk set har man ikke foretaget en investering i jord i Rumænien,

men har blot foretaget en forudbetaling i forventning om,

at man på et eller andet tidspunkt kan overtage ejerskabet

2. Endelige salgs-/købskontrakter (contract de vanzare-cumparare):

I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en sådan kontrakt gyldig,

såfremt den er udfærdiget før 01.10.2011

Dette gælder i princippet, uanset om den er notarpåtegnet og registreret

eller ej, men såfremt den ikke er notarpåtegnet og registreret, kan der

opstå problemer med bevisbyrden til ejerforholdet

F.eks. kan det samme jordstykke være solgt flere gange på en salgs-

/købskontrakt – notarpåtegnet eller ej – uden at være officielt registreret.

I sådanne tilfælde er det den, der først kan fremvise matrikelnummer

og officiel registrering, der bliver betragtet som ejer uanset datoen

på salgs-/købskontrakten

Juridisk set er man ejer af jordstykket i Rumænien, indtil det

modsatte er bevist, og man har som sådan foretaget en investering

i fast ejendom

a) Parceller eller ”titler” kan efter 01.10.2011 under ingen omstændigheder

videresælges, før de opnår matrikelnummer og

bliver officielt registreret i ejerens navn

b) Kun parceller, der er opmålt og registreret med matrikelnummer,

kan videresælges uden restriktioner, såfremt en køber

kan findes

Se hele artiklen her

Rusland

Statskonsulenten i Rusland skriver den 25.10.2011:

Ruslands Landbrugsstøtte og WTO-optagelse

5


Den russiske landbrugsstøtte vil være uændret i 2012. Det fastslog Ruslands Premierminister

Vladimir Putin under et møde med regionerne fredag den 21. oktober.

Rusland havde i 2011 budgetteret med at give 140 mia. rubler i støtte til landbruget.

Der er blevet bevilget yderligere 30 mia. rubler i løbet af året og den samlede

støtte til landbruget når dermed op på 170 mia. rubler. De 170 mia. rubler er regeringen

klar til at give i støtte til landbruget igen i 2012. Der vil ikke blive ændret

i de nuværende støtteordninger, forklarede Putin. Dette indebærer at støtte til

indkøb af gødning og energi, rente på investeringer og leasing af landbrugsredskaber

opretholdes også i 2012.

EU og Rusland fik i fredags afklaret de sidste bilaterale uoverensstemmelser i forbindelse

med Ruslands optagelse i WTO. Det meddeler EU’s kommissær for handel

Karel De Gucht. Kun Georgien har nu et bilateralt mellemværende med Rusland.

EU opfordrer de to lande til at finde en hurtig løsning på uoverensstemmelserne.

Hvis disse forhandlinger kommer på plads og de afsluttende multilaterale forhandlinger

går som forventet, vil vejen være banet for at Ruslands endelige optagelse

kan ske ved det store WTO møde i december.

Link til EU-kommissionens pressemeddelelse vedrørende WTO forhandlingerne:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1231&format=HT

ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bemærkning:

Rammebetingelserne for udviklingen af den russiske landbrugsproduktion og fødevaremarkedet

for 2012 og fremefter begynder hermed at tage form. Rusland forventes på kort sigt

at opretholde beskyttelsesforanstaltninger for produktion af kød og mælk. Kvotesystemet

for kødimport opretholdes ligeledes i en overgangsperiode. Der foreligger en større opgave,

der skal sikre overensstemmelse mellem de russiske SPS regler og internationale standarder.

Der er lidt usikkerhed omkring konsekvenser, herunder behov for at aftale nye

certifikater mellem EU/Rusland-Toldunionen. Umiddelbart er der en overgangsperiode indtil

2013, hvor gamle certifikater kan anvendes, hvis ikke der er aftalt nye certifikater med

toldunionen.

For investorer i russisk fødevareproduktion forventes opretholdelsen af omfanget af landbrugsstøtten,

sammenholdt med opretholdelsen af beskyttelsesforanstaltninger for den

russiske fødevareproduktion på kort sigt at betyde gunstige investeringsmuligheder.

Kina

Kineserne vil have danske fødevarer

Kina kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer. I år og

næste år forventes eksporten til Kina at vokse med hele 20% pr. år, vurderer

Landbrug & Fødevarer

Ny rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at Kina de kommende år bliver et af de

store væksteventyr for Danmark. Især landbrugs- og fødevareeksporten, som allerede

står for 42% af den samlede danske eksport til Kina, vokser stødt. De nye tal

6


viser en stigning til 11 milliarder kroner i 2011 og til 14 milliarder kroner i 2012,

hvilket svarer til en stigning på 20% pr. år.

- Det er måske paradoksalt, at man i et meget fattigt land køber danske varer,

som er dyrere at producere. Årsagen er, at der er en stor indkomstspredning i Kina

– deriblandt nogle meget rige mennesker. Derudover vokser middelklassen

stadig, og væksten i den gruppe er med til at drive efterspørgslen frem, siger Leif

Nielsen, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, til Berlingske Tidende den 19. oktober.

Kvalitetsfødevarer efterlyses

Den kinesiske middelklasse vokser i ekspresfart og efterspørger blandt andet pels

og svinekød fra danske landmænd og fødevareproducenter. Især den høje danske

kvalitet, i forhold til eksempelvis fødevaresikkerhed, er i høj kurs.

- Evnen til at spore sikkerheden og følge historikken på produkterne er høj. Det er

helt unikt, og den evne er meget efterspurgt. For danskerne er det et basalt krav

til fødevarerne, men det er en særlig kvalitet på det globale marked, siger Leif Nielsen.

Serbien

Den danske model for at indsamle landbrugsstatistik skal indføres i Serbien for at

gøre landet klar til et kommende EU-medlemskab.

Videncentret for Landbrugs internationale afdeling har skrevet kontrakt om at opbygge

et system for regnskabsstatistik for serbisk landbrug. Et sådant system er

en betingelse for det EU-medlemskab, som landet har ambitioner om.

Seniorkonsulent Henry Jørgensen skal med titel af Team Leader i de kommende to

år lede arbejdet med domicil i Beograd. Han skal i samarbejde med de lokale

myndigheder og landbrugsrådgivningen i Serbien opbygge systemet til at indsamle

og analysere landbrugets indtjening, omkostninger og overskud. En væsentlig del

af arbejdet bliver at opbygge organisationen, som skal indsamle data, rådgive

landmændene ud fra økonomitallene og efterfølgende udarbejde statistikken. Derfor

vil projektet fokusere på uddannelse og træning af lokale medarbejdere og at

lave rammer og rutiner for indsamlingen af data.

- EU har et system kaldet FADN. Det står for Farm Accountancy Data Network,

hvilket er en teknisk betegnelse for det, vi i Danmark kalder regnskabsstatistik i

landbruget. FADN er skabt for at have overblik over indkomsterne i landbruget i de

forskellige EU-lande og for at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af ændringer

i landbrugsstøtte, fortæller Henry Jørgensen, der tidligere med succes har

gennemført samme øvelse i Rumænien, Tyrkiet og Kroatien.

- I Danmark har vi en god struktur for dataindsamlingen, som sker via landmandens

rådgivere. Den model sikrer på en billig måde pålidelige data. Jeg tror, at det

er årsagen til, at vi bliver valgt til at hjælpe med at opbygge regnskabsstatistikken

i flere lande, siger Henry Jørgensen.

7


Tyskland

Hamborg er igen i 2012 vært for Europas førende fødevaremesse INTERNORGA.

Den danske ambassade i Berlin arrangerer en dansk fællesstand i samarbejde med

DI Fødevarer.

Den tyske fødevarebranche er i vækst. I de første fem måneder af 2011 var den

samlede omsætning 11 procent højere end samme periode sidste år. Samtidig viser

studier fra den tyske brancheorganisation, at de tyske forbrugere interesserer

sig stadig mere for bæredygtighed, sundhed og regionale produkter. Hver ottende

tyske forbruger vælger fødevarer ud fra et sundhedsaspekt, og omsætningen på

økologiske varer er Europas højeste med 45 milliarder kroner om året. Det er områder,

hvor danske virksomheder står stærkt.

På messen INTERNORGA i Hamborg har danske virksomheder mulighed for at blive

eksponeret for tyske kunder. Messen foregår fra den 9. til den 14. marts 2012

og er Europas førende grossist- og foodservicemesse. I 2011 havde messen 1.123

stande fra 35 lande og 100.000 besøgende. Den danske ambassade i Berlin arrangerer

i samarbejde med DI Fødevarer en dansk fællesstand ved messen, og ambassaden

vil i samarbejde med deltagerne udvikle stand designet og foretage PRaktiviteter.

For yderligere information, kontakt venligst:

Den danske ambassade i Berlin

Jan Nicolaysen

Tlf.: +49 30 5050 2217

E-mail: jannic@um.dk

EU

Færre synes, at landmænd får for meget fra EU

Flere danskere er ifølge ny undersøgelse mere velvilligt indstillet overfor landbrugsstøtten

nu end for ni måneder siden. TV reklamer og mere krisebevidste

danskere gør udslaget, mener kommunikationsekspert.

Det er kun få dage siden, at EU lancerede en ny omfordelende landbrugsreform,

som i grove træk betyder, at danske landmænd og fødevarevirksomheder fremover

vil gå glip af ca. en halv milliard EU-kroner om året. Nyheden blev ikke overraskende

genstand for delt begejstring i den danske befolkning, men ifølge en ny

befolkningsundersøgelse, som Carat har foretaget for Landbrug & Fødevarer, har

sympatien for EU-støtte til de danske fødevarevirksomheder udviklet sig i en positiv

retning i forhold til ved årets start. Det skriver Landbrug & Fødevarers webmagasin

foodculture.dk

”I januar og i september har vi spurgt lidt over tusinde, repræsentativt udvalgte

danskere, om hvor enige de er i, at dansk landbrug og danske fødevarevirksomheder

modtager for meget EU-støtte. Der skulle svares på en skala fra 0-10, hvor

9


0 betyder helt uenig og 10 betyder helt enig, og her er der sket, som det hedder,

en statistisk signifikant udvikling i positiv retning,” siger senior marketing researcher

i Carat Ole Werner til foodculture.dk

”Der er for det første flere, som har taget stilling til spørgsmålet, og for det andet

er der sket en signifikant stigning i andelen, der ikke er enige i, at landbruget

modtager for meget EU-støtte – fra 36 til 40. På en skala fra 0-10 med 5 som skillelinjen

mellem uenig og enig viser det samlede resultat på 5,53 og 5,31 i hhv.

januar og september, at befolkningen generelt dog stadig er mere uenig end enig

i, at danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte”.

Han har nærstuderet tallene og blandt andet fundet frem til, at kvinderne er mindre

skeptiske end mænd, mens det målt på uddannelsesniveau er de højtuddannede,

der er mest skeptiske. Og de, som sværger mest til økologi, synes, at fødevarevirksomhederne

i forvejen får rigeligt fra EU.

10

More magazines by this user
Similar magazines