DI - Normal - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

frinet.dk

DI - Normal - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING

27. juni 2011

FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global

sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater.

Foto fra Strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014, UM


Konferencens indhold

Dansk industris visioner om samtænkning

Udenrigsministeriet om privatsektoren og samtænkning

Forsvarsministeriet om samarbejde med private virksomheder i

internationale missioner

EUCOM´s visioner om civilt-militært samarbejde

Center for militære studier om industriens fremtidige rolle

Paneldebat

Erfaringer fra civilt-militært samarbejde siden Bosnien 1994

Produkter og ydelser i et civilt-militært samarbejde

Fra levering af ydelser til etablering af lokal virksomhed

Samtænkning i Afrika, Forsvarets erfaringer

DIBD´s model for konsortiedannelse og vækst

Baggrund

Samtænkning af den civile og militære indsats i internationale missionsområder har de seneste

år opnået øget politisk bevågenhed både nationalt og internationalt. I takt med Danmarks

øgede engagement i internationale operationer er konceptet om samtænkning løbende blevet

udviklet og operationaliseret. DI medlemmer har deltaget og deltager fortsat i stabilisering og

genopbygning af Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan samt i flere afrikanske lande med leverancer

til både den militære og civile indsats.

FAD – DI Vision

Foreningen Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD), som er en del af Dansk Industri

(DI) , har siden 2010 arbejdet på at identificere industriens muligheder på området,

bl.a. i samarbejde med Udenrigsministeriet.

FAD og DI har på dette grundlag vurderet, at der er en betydelig efterspørgsel efter civile ressourcer

i den internationale stabiliserings- og genopbygningsindsats samt i den globale indsats

mod terrorvirksomhed. FAD - DI har derfor taget initiativ til et øget engagement af industriens

ressourcer i samarbejde med andre aktører til støtte for stabilisering, sikkerhed og

genopbygning af skrøbelige stater.

Regeringens sikkerhedspolitik

FAD – DI`s vision går godt i tråd med regeringens sikkerhedspolitiske redegørelse 2010 af

12. maj 2010, hvori behovet for et større civilt medspil og inddragelse af den private sektor i

den danske bistand til stabilisering af skrøbelige stater er blevet fremhævet. Behovet for den

civile indsats er afspejlet i regeringens globalramme på 150 millioner kr.

2


Forretningsmuligheder

FAD - DI ser muligheder for at øge medlemmernes eksportindsats bl.a. inden for følgende

områder:

Forsvars- og sikkerhedsprodukter (fx overvågning af kystlinjer,

sensorsystemer, remote sensing, geografiske informationssystemer

(GIS), kommunikationssystemer, m.v.)

Etablering og drift af støttefunktioner i militære lejre (fx hospitaler,

kantiner, fitness faciliteter, samt værksteder på helt eller delvis

Integrated Logistic Support (ILS) basis, eller Build Operate

Transfer (BOT) model mv.)

Beskyttelse mod terrorvirksomhed (fx overvågning og fysisk sikring

af infrastruktur)

Genopbygning/udbygning af eksisterende infrastruktur, bygning af

ny infrastruktur (fx veje, flyvepladser, el-net, tele m.v.)

Genopbygning af byer og lokalsamfund (boliger, skoler, vandforsyning,

affaldssystemer, afløb m.v.)

Statsopbygning / kapacitetsopbygning (fx uddannelse, rådgivning,

opbygning af faglige institutioner, opbygning af lokal- og centraladministration

m.v.)

Foto fra Strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014, UM

3


Udfordringer

Med Danmarks aktive krigsindsats i Irak og Afghanistan er der sket et paradigmeskift, ikke

blot hvad angår det danske forsvarsengagement, men også danske erhvervsvirksomheders

forhold til leverancer og ydelser under sikkerhedsmæssigt kritiske vilkår. I Kortlægning og

analyse af den danske forsvars- og sikkerhedsindustri, udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen,

peges der på store muligheder for vækst inden for det internationale sikkerhedsmarked.

Men der peges også på de barrierer, der er for dansk industri i at skabe vækst via eksport,

og på hvordan Danmark som nation, bl.a. via industrisamarbejdsaftaler, støtter dansk

industri i forbindelse med udvikling og eksport.

Den danske privatsektor har ikke den samme tradition for som fx de amerikanske, engelske

og franske privatsektorer at levere ydelser og produkter til de militære enheder, samt at deltage

i genopbygning af infrastruktur i de konfliktramte lande under risiko for beskydning.

Det er en væsentlig forudsætning for Danmarks udvidelse af eksportmarkedet inden for stabilisering,

genopbygning og terrorsikring, at den private sektor modnes og udvikles til at agere

på dette særlige og vanskelige område. Det er desuden vigtigt, at de danske virksomheder

kan samarbejde med de parter, som findes i et stabiliserings- og genopbygningsscenarie: lokale

offentlige myndigheder, lokale firmaer, nationale og internationale NGO’er, internationale

donorer, udviklingsbankerne, FN-organisationer og militære enheder af vidt forskellige

karakter.

Konferencen

Konferencen er lagt an på en formiddagssession med paneldiskussion, hvor ikke bare

industriens, men også Udenrigsministeriets, Forsvarsministeriets, NATO syn på de

fremtidige muligheder på området vil blive gennemgået og diskuteret/debateret. Eftermiddagssessionen

vil koncentrere sig om de praktiske erfaringer som henholdsvis

industrien og forsvaret har gjort sig, og hvilke muligheder man ser fremadrettet, med

særlig fokus på indsatsen i Afrika. Konferencen sluttes af med konkrete forslag til,

hvordan industrien kan arbejde videre med området.

4


FORMIDDAGENS PROGRAM

08:00 – 09:00 Ankomst og registrering.

09:00 – 09:10 Velkomst.

Introduktion til paneldebat og deltagere.

Jan Engmann, Senior Advisor FAD – DI

09:10 – 09:30 DI´s visioner om samtænkning.

Thomas Bustrup, Direktør DI

09:30 – 09:50 Privatsektoren og samtænkning.

- Udenrigsministeriets vurdering af industriens rolle i samtænkning.

Ambassadør Lone Wisborg, Chef, Center for Global Sikkerhed

09:50 – 10:10 Samarbejde med private virksomheder i internationale missioner.

- Forsvarsministeriets vurdering af samarbejdsmuligheder.

Kristian Fischer, Afdelingschef FMN

10:10 – 10:30 Industriens fremtidige rolle i samtænknings- og sikkerhedssektoren.

- Center for militære studiers analyser og vurderinger.

Henrik Ø. Breitenbauch, Seniorforsker, ph.d.

10:30 – 11:30 Paneldebat.

11:30 – 12:00 EUCOM - U.S. European Command`s vision on public-private

partnerships.

Timothy Cooke CIV. Academic Outreach Officer

Public/Private Cooperation Division

12:00 – 13:00 Frokost.

5


EFTERMIDDAGENS PROGRAM

13:00 – 13:10 Samtænkning i praksis.

- Introduktion til eftermiddagens program og talere.

Jan Engmann, FAD – DI

13:10 – 13:25 Erfaringer fra civil-militært samarbejde siden Bosnien 1994.

Erik K. Lauritzen, Rådgivende ingeniør, NIRAS DEMEX A/S

13:25 – 13:40 Produkter og ydelser i et civilt–militært samarbejde.

Ulrik Høy-Petersen, Director Sales & Marketing, SAAB Danmark A/S

13:40 – 14:00 Pause

14:00 – 14:15 Fra levering af ydelser til etablering af lokal virksomhed.

Jeppe Handwerk, CEO Copenhagen Group A/S

14:15 – 14:35 Samtænkning i Afrika.

Forsvarets erfaringer med samarbejde og vurdering af muligheder.

Gen. Major Kurt Mosgaard, International Security Cooperation, FKO

14:35 – 15:15 Industriens rolle i stabilisering og genopbygning af krise- og

konfliktramte lande

- Præsentation af model for etablering af virksomhedskonsortier

Specielt fokus på Afrika

Michael Viberg Pedersen, Senior Consultant, DIBD

(DI International Business Development)

15:15 – 15:30 Afsluttende debat

Jan Engmann, FAD – DI

15:30 – 16:30 Netværks reception

6


Dato:

Mandag den 27. juni 2011.

Adresse:

Hotel og Konference Center

Crowne Plaza Copenhagen Towers

Ørestads Boulevard 114 – 118

2300 København S

Deltagergebyr:

Medlem af FAD: 950,00 DKK

Medlem af DI: 1.900,00 DKK

Øvrige*: 2.900,00 DKK

*offentlige myndigheder og vidensinstitutter er fritaget for betaling.

Registrering:

Indsend venligst navn på deltager og organisation, e-mail, adresse og evt. moms nummer

(hvis ikke medlem af FAD og DI) til:

Jan Engmann, FAD – DI / jaen@di.dk

Senest fredag den 17. juni 2011.

Yderligere information:

Jan Engmann, FAD – DI / jaen@di.dk / +4533773762 / www.fad.di.dk

Danish Defence & Security Industries Association, FAD

DI

Copenhagen Towers

Hannemans Alle 25

2300 København S

7

More magazines by this user
Similar magazines