Modernisering til debat Alene til Danmark Det var på Torvet i ... - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Modernisering til debat Alene til Danmark Det var på Torvet i ... - Elbo

A

lle privatpraktiserende psykologer var indbudt, da Dansk

Psykolog Forening i det tidlige efterår afholdt dialogmøder

i København, Vejle, Århus og Aalborg. Fem møder

fulgte sidst i september og først i oktober tæt efter hinanden med

den kommende modernisering af praksisoverenskomsten dagsordenen.

I alt 250 psykologer deltog.

Interessen vidner om udbredt lyst til at præge fremtiden. Den

eksisterende overenskomst har snart to årtier bagen, og der er

både i psykologkredse og hos regionerne enighed om, at den trænger

til en grundig revision. Opbruddet fra den hændelsesstyrede

psykologhjælp er der så småt taget hul , men de hidtidige forandringer

er sket ved knopskydning og tager slet ikke højde for

psykologfagets udvikling og klientbehovene.

Derfor har Psykologforeningen og Danske Regioner aftalt en

egentlig modernisering, som der arbejdes hen imod med henblik

dels overenskomsten i 2014, dels mere langsigtede muligheder.

Det formelle arbejde ligger i Moderniseringsudvalget, som har

deltagelse fra Psykologforeningen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

Udvalget blev nedsat i begyndelsen af i år og skal aflevere

sine anbefalinger næste sommer. De vigtigste temaer dækkes

af tre arbejdsgrupper nedsat af udvalget – nemlig 1) behovskriteriet,

2) kvalitet og evidens og 3) det sammenhængende sundhedsvæsen.

’Behovskriteriet’ henviser til muligheden for, at det i en fremtidig

overenskomst kan blive borgerens behandlingsbehov og ikke

formelle krav (kriterier), der åbner for adgangen til at modtage

psykologhjælp med tilskud. ’Kvalitet og evidens’ hænger sammen

med ønsket om at sikre videnskabelighed i almen praksis, mens

temaet ’Det sammenhængende sundhedsvæsen’ blandt andet skal

knytte an til psykologpraksis’ samarbejde med de øvrige aktører

sundhedsområdet.

Strømpile fra møderne

Dialogmøderne var lige så lidt som moderniseringsudvalget besluttende

fora, men for de deltagende alligevel en oplagt mulighed

for at præge indholdet i det videre udviklingsarbejde.

Som alle vil vide – og det blev deltagerne møderne mindet

om – kan ønskerne til den kommende udvikling fremsættes gratis,

hvorimod ideerne senere skal indpasses i en stram virkelighed.

Man udvikler nemt træthed, når man altid skal høre om de snærende

økonomiske bånd, men faktum er, at den nuværende stram-

MeRe inFo

› DIALOG

Du kan læse nærmere beskrivelser af rammer og

mål for moderniseringsarbejdet www.dp.dk >

Løn og arbejdsvilkår > Selvstændig. via hjemmesiden

kan du følge udvalgsarbejdet via referater, se

baggrundsbeskrivelser, kontakte udvalg og arbejdsgrupper

mv.

Det endelig resultat af moderniseringsarbejdet ser

vi i 2013, hvor udvalgets rapport foreligger.

me økonomistyring vil fortsætte, og at en ny og helt anderledes

praksisoverenskomst ikke udfolder sig med friere adgang til de offentlige

midler end nu.

Dette lille ’aber dabei’ gjorde det ikke mindre vigtigt, at dialogmøderne

satte retning, sådan som det skete i de indlagte gruppearbejder

og de tilhørende opsamlinger, hvor grupperne skulle

fremlægge hovedpointerne fra deres idékatalog.

Ideer og prioriteringer faldt ikke helt ens ud de fem møder,

men et pluk i ønskesedlerne giver strømpile. Eksempler:

• Mulighed for, at flere psykologer kan dele et ydernummer.

• Intervaller i, hvor mange klienter en ydernummer psykolog

må tage om ugen.

• Psykologer bør kunne visitere – det vil også kunne aflaste

lægerne (jf. speciallægemanglen).

• Nedlæg praksiskandidatordningen, eller lav den om til uddannelsesstillinger.

Eventuelt turnusordninger i privat praksis.

• Bedre og klarere kriterier for adgangen til at få ydernummer.

• Psykologer i egen praksis skal arbejde specialist niveau.

• Flere effektmålinger og mere dokumentation, som kan bruges

offensivt.

• Større fokus kvalitetssikring og bedre branding af faggruppen.

Ovenstående er udpluk i overskrifter, og der fremkom meget mere

end dette. Nu samles alle ideer og forslag i Psykologforeningen og

går vi dere til de respektive arbejdsgrupper.

Mette Holsøe, kommunikationschef & Jørgen Carl, redaktør

PSYKOLOG NYT NR. 17 | 2012 | SIDE 11

More magazines by this user
Similar magazines