25.07.2013 Views

Psykolog Nyt - Elbo

Psykolog Nyt - Elbo

Psykolog Nyt - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Løfter på plakaten<br />

Politikerne udstedte masser af<br />

løfter under valgkampen. Og nu<br />

piller man plakaterne ned.<br />

SIDE 3<br />

30. september 2011 | 65. årgang | Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

Projekt om recovery<br />

Man tager nogle unge socialt<br />

udsatte og hjælper dem til et godt<br />

nok greb om tilværelsen.<br />

SIDE 10<br />

En dag på<br />

kontoret<br />

<strong>Psykolog</strong>er i et kontorlandskab? Det lyder som en umulighed,<br />

men i Hillerød bruger man modellen med stor succes.<br />

Naturvandring<br />

Terapirummet behøver ikke have<br />

fire vægge. Man kan også gå ud<br />

på Knudshoved Odde.<br />

SIDE 16<br />

16<br />

SIDE 4


› LEDER<br />

Vejen ud af trængslerne går naturligvis ikke over at straffe<br />

folk ind i job, der ligger uden for deres uddannelsesområde –<br />

også psykologer skal arbejde med deres fag.Løfter<br />

OK13, det er nu!<br />

B<br />

ølgerne efter folketingsvalget har ikke lagt sig, og det kan få konsekvenser<br />

for aftalesystemet. Vi må kalkulere med, hvordan det politiske<br />

system kommer til at påvirke parterne på arbejdsmarkedet, og<br />

hvordan økonomien kommer til at se ud.<br />

Forventningerne til den økonomiske udvikling har ændret<br />

sig siden sidste overenskomst – det må også vi tage højde for.<br />

I de kommende måneder skal vi stille os i den position, vi<br />

skal bruge frem mod OK13. Og der er nok at tage fat på for os<br />

alle, for udgangspunktet er vanskeligt. Vi skal regne med et<br />

offentligt budgetunderskud på 100 mia. kr. i 2012.<br />

Aktiveringssystemet fungerer jævnt dårligt, efter at det i<br />

2007 blev placeret i kommunerne. Med afkortningen af<br />

dagpengeperioden til to år og skærpelsen af kravet til<br />

genoptjening af retten til dagpenge presses de ledige hårdt<br />

under lavkonjunkturen. Hvad vil vore arbejdsgivere<br />

overhovedet have at tilbyde ud over en opfordring til<br />

at vise ”samfundssind”?<br />

Der er muligheder, også i betrængte tider. Vejen<br />

ud af trængslerne går naturligvis ikke over at straffe<br />

folk ind i job, der ligger uden for deres uddannelsesområde<br />

– også psykologer skal arbejde med deres fag, uanset<br />

konjunkturerne. Men efter- og videreuddannelserne<br />

kunne det være interessant at dykke ned i ved de kommende<br />

overenskomster. Der er hele det kompleks, der<br />

handler om ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø.<br />

Skal a-kasserne have en mere central rolle end nu i forbindelse<br />

med en beskæftigelsesreform? Hvad sætter man i stedet<br />

for efterlønnen, hvis den udfases? Osv.<br />

Vi indgår gerne i trepartsforhandlingerne og lytter til det<br />

politiske system, hvis det kan medvirke til at skabe bedre forhold<br />

på arbejdsmarkedet. Men de grundlæggende forhold på<br />

arbejdsmarkedet skal aftales mellem parterne. Det forventer vi<br />

respekteret – så bliver det nemmere for os at hjælpe vore politikere.<br />

Også i 2013 og fremover.<br />

Roal Ulrichsen, formand for Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

på plakaten<br />

Politikerne udstedte masser af<br />

løfter under valgkampen. Og nu<br />

piller man plakaterne ned.<br />

SIDE 3<br />

30. september 2011 | 65. årgang | Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

En dag på<br />

kontoret<br />

<strong>Psykolog</strong>er i et kontorlandskab? Det lyder som en umulighed,<br />

men i Hillerød bruger man modellen med stor succes.<br />

Projekt om recovery<br />

Naturvandring<br />

Man tager nogle unge socialt<br />

Terapirummet behøver ikke have<br />

udsatte og hjælper dem til et godt<br />

fire vægge. Man kan også gå ud<br />

nok greb om tilværelsen.<br />

på Knudshoved Odde.<br />

SIDE 10<br />

SIDE 16<br />

Medlemsblad for<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: dp@dp.dk<br />

www.danskpsykologforening.dk<br />

<strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong><br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: p-nyt@dp.dk<br />

Fax/<strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong>: 35 25 97 07.<br />

Redaktion:<br />

Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør<br />

Jørgen Carl, redaktør<br />

Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer<br />

DK ISSN: 0901-7089<br />

Design og produktion:<br />

Mediegruppen A/S<br />

Tryk:<br />

Jørn Thomsen/<strong>Elbo</strong> A/S<br />

Trykt med vegetabilske farver<br />

på miljøgodkendt papir<br />

Oplag:<br />

Kontrolleret oplag (FMK): 8.550 ex.<br />

Trykoplag: 9.600w ex.<br />

Medlem af Danske Specialmedier<br />

Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke<br />

nødvendigvis redaktionens eller foreningens<br />

holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret<br />

til at afvise, forkorte eller redigere indsendte<br />

artikler. Redaktionen påtager sig ikke<br />

ansvar for artikler, der indsendes uopfordret.<br />

Forsidefoto: Henrik Sønnike<br />

Jobannoncer 2011<br />

<strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong> + www.psykologjob.dk<br />

Ved manus Ved reproklar<br />

Helsider:<br />

176 x 237 mm:<br />

Kr. 12.060,- Kr. 10.410,-<br />

Halvsider: Kr. 6.945,- Kr. 6.085,-<br />

86 x 237 mm eller 176 x 118 mm:<br />

Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling.<br />

Prisliste: www.danskpsykologforening.dk<br />

Farvetillæg (CMYK):<br />

Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr. 1.500,-<br />

Alle priser ekskl. moms.<br />

Abonnement/2011: 1.200 kr. + moms.<br />

Deadline (kl. 12)<br />

Nr. Deadline Udgivelse<br />

18 10/10 28/10<br />

19 24/10 11/11<br />

20 7/11 25/11<br />

16<br />

SIDE 4


› VI LOVER –<br />

Tiden efter<br />

plakaterne<br />

Efter 15. september 2011 er de fleste valgplakater fjernet.<br />

Men løfterne til vælgerne hænger stadig ved.<br />

K<br />

ort før folketingsvalget i 2007 lovede regeringen at afskaffe lukkedagene i daginstitutioner<br />

på almindelige hverdage. Løftet blev pudset af i 2009, hvor den daværende vicestatsminister<br />

kaldte det ”en stor dag for børnefamilierne, for lukkedagene er på vej i graven.”<br />

Siden da er det kun blevet meget værre, og to tredjedele af kommunerne har nu flere end ti årlige<br />

lukkedage – på hverdage.<br />

Valgflæsk? Ja, det kalder vi det, når løfterne ikke aktivt søges indfriet eller de på forhånd er<br />

politisk eller økonomisk urealisable.<br />

Vi har i den netop afsluttede valgkamp holdt øje med og noteret os løfterne fra alle partier.<br />

Ikke så meget kom til at handlet om de bløde sider, selv om økonomi, placering af supersygehuse<br />

og gratis peberspray til de ældre selvfølgelig har betydning for borgernes ve og vel.<br />

Her er samlet et lille udpluk af de blødere løfter, mærkesager og politikker. Noget vil nok<br />

blive realiseret, andet vil ende som lukkedagene. I 2015 er vi klogere. Hvad skete der, efter at<br />

plakaterne blev pillet ned?<br />

Jørgen Carl, redaktør<br />

› Vil afskaffe samtaler på jobcentrene og<br />

aktiveringskurser. (Morten Østergaard,<br />

Rad. V.)<br />

› Lover at hæve ældrecheck fra 10.900 kr. til<br />

15.000 kr. om året. (Martin Henriksen, DF)<br />

› Psykisk syge skal have bedre og hurtigere<br />

behandling. Hidtil har området været overset<br />

i forhold til fysiske sygdomme, men det<br />

skal være slut. (Lars Barfoed, Kons.)<br />

› Garanti for hjemmebesøg til nybagte forældre<br />

og ret til en overnatning på hospitalet<br />

efter fødslen. (Mette Frederiksen, Soc.)<br />

› Psykisk sårbare skal kunne melde sig som<br />

dårlige betalere for at undgå gæld, der<br />

koster dem boligen. (Özlem Cekic, SF)<br />

› Vil forpligte skolerne på at give børn i 0.<br />

til 3. klasse én times motion om dagen.<br />

(Troels Lund Poulsen, Venstre)<br />

› Der må højst gå 30 minutter, fra en patient<br />

ankommer på skadestuen, til patienten<br />

bliver tilset af en læge. (Villy Søvndal, SF)<br />

› Livet skal være nemmere for dem, der<br />

lever med psykisk sygdom. Derfor afsætter<br />

vi 250 mio. kr. til en forbedret psykiatriindsats.<br />

(Programerklæring, Rad. V.)<br />

› Partiet vil give en praktikpladsgaranti<br />

sammen med S, SF og resten af den røde<br />

blok, uanset om det bliver en rød eller blå<br />

regering efter valget. (Peter Skaarup, DF)<br />

› Vi vil investere i et løft af det medicinske<br />

område og psykiatrien, så de store patientgrupper,<br />

der længe er blevet tilsidesat, også<br />

kommer hurtigere til. ( Soc. og SF)<br />

› Vi vil i 2012 investere 35 mia. kr. mere i<br />

sundhed, end Nyrup gjorde. (Venstre)<br />

› Danskerne betaler i udstrakt grad for<br />

medicin, psykologbesøg m.m. Vi foreslår,<br />

at der nedsættes en ekspertkommission,<br />

der går hele brugerbetalingsområdet<br />

igennem. (Rad. V.)<br />

› Sundhedsvæsenet skal i al væsentlighed<br />

finansieres over skatten. Private sundhedsforsikringer<br />

skal ikke finansiere basale<br />

sundhedsydelser. ( LA)<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 3


› TVÆRFAGLIGT<br />

SIDE 4 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

<strong>Psykolog</strong>erne stående, fra venstre Lise<br />

Eegholm og Anne Sofie Møller Sparre,<br />

siddende socialrådgiver Stine Gaard.<br />

Det store kontor summer konstant,<br />

ingen larmer, men stille er her ikke.


TRIVSEL<br />

i det åbne landskab<br />

FOTOS: HENRIK SøNNIKE<br />

I Hillerød sidder PPR-psykologer side om side med socialrådgivere,<br />

sundhedsplejersker og talepædagoger i<br />

ét stort åbent kontorlandskab. Efteruddannelse har givet<br />

dem et godt grundlag for at samarbejde tæt og<br />

tværfagligt.<br />

L<br />

ise logger på sin bærbare computer og slår sig ned ved hæve-sænkebordet<br />

ved vinduet, ansigt til ansigt med Stine.<br />

Lise Eegholm er PPR-psykolog i Hillerød Kommune, og ganske<br />

få centimeter skiller hende fra socialrådgiver Stine Gaard. Sammen er de<br />

en del af det tværfaglige team, som dækker distriktet Skævinge, Brødeskov<br />

og Uvelse. Lidt væk fra vinduet står tre arbejdsborde med front mod hinanden,<br />

og længere væk endnu tre. En række lave, hvide skabe, et til hver<br />

medarbejder, adskiller deres team fra de andre, som dækker kommunens<br />

øvrige distrikter.<br />

’Fælles børn, fælles ansvar’ er den røde tråd i forvaltningens indsats<br />

for kommunens sårbare børn og unge. Alle medarbejdere i Familier og<br />

Sundhed arbejder i tværfaglige team, som består af psykologer, socialrådgivere,<br />

sundhedsplejersker, tale-hørelærere og fysioterapeuter.<br />

- Hvis jeg sidder til et møde ude på en skole og vi er i tvivl om, hvordan<br />

vi skal gribe en sag an, så plejer jeg at sige: ”Jeg sidder næsten og ånder<br />

vores familierådgiver i nakken, ville det være i orden, at jeg lige spurgte<br />

hende, hvad hun kan bidrage med her?” På den måde føler vi os meget<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 5


som et team, fortæller Lise Eegholm.<br />

- Efterhånden er det helt indgroet i vores arbejde, at jeg, en af<br />

de første gange jeg taler med en familie, spørger, om det er ok, at<br />

jeg også taler med psykologen, sundhedsplejersken, eller hvem det<br />

nu kunne være relevant at få med ind over. Når det er tænkt med<br />

fra starten, så ved borgerne, at det er sådan, vi arbejder, og at det<br />

er godt at have Lise med, fordi hun kan nogle andre ting end mig,<br />

supplerer Stine Gaard.<br />

- Det tværfaglige er jo både det, som foregår her på kontoret,<br />

hvor vi drøfter sager og udveksler informationer, når vi har fået<br />

samtykke til det, og det at gå sammen ud i marken og mødet med<br />

borgeren. Vi synes, det er helt naturligt at arbejde tværfagligt. Og<br />

den naturlighed bringer vi ud i marken, forklarer Anne Sofie Møller<br />

Sparre, som er faglig leder for psykologerne i PPR.<br />

<strong>Psykolog</strong>en og socialrådgiveren<br />

arbejder naturligvis også på egen<br />

hånd, men i komplicerede børnesa-<br />

ger arbejder de tæt sammen. Som i en<br />

sag med en dreng, hvor de både skulle<br />

lave paragraf-50 undersøgelse og visitere<br />

drengen videre.<br />

- Vi holdt alle møder sammen. En<br />

del af mødet handlede så primært om det psykologiske og om,<br />

hvor drengen skulle gå i skole, mens en anden del handlede om<br />

familien og om, hvordan vi kunne støtte den. Stine hjalp mig ved<br />

at stille gode spørgsmål, og samtidig kunne jeg også være der for<br />

moderen. Vi behøvede ikke gå til tre forskellige møder – og det<br />

skulle moderen heller ikke, siger Lise Eegholm.<br />

- Hvis moderen har det rigtig svært i en sag, fordi barnet skal<br />

anbringes, tager jeg Lise med, så hun kan støtte hende. Så kan vi<br />

få god dialog med moderen om, hvad der skal til, for at hun har<br />

det ok med det, og hvad kan vi hver især bidrage, siger Stine Gaard.<br />

Mødes mere med borgerne<br />

Høje hæle smælder mod det lyse trægulv. Et par sommersandaler<br />

lister stille forbi. Fingre klaprer på tastaturer, en skuffe lukker, og<br />

tre medarbejderes dæmpede samtale brydes af en kort latter.<br />

”Arbejdsområde – vis hensyn” står der på de hvide skilte ved<br />

indgangen til Familier og Sundhed på rådhuset i Hillerød. Det store<br />

kontor summer konstant. Ingen larmer – men stille er her ikke.<br />

De fleste borde er som støvsuget for blomster, nips og billeder<br />

af børnene. En enkelt orkidé ser ud til at have vundet hævd på et<br />

bord, hvor bunkerne også er større end på nabobordet. Ellers er<br />

SIDE 6 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

der ikke faste pladser i det store lyse lokale, som kan rumme 80<br />

medarbejdere. Alle har et skab til deres ting og sætter sig der, hvor<br />

det passer bedst i forhold til opgaverne.<br />

Alle er her aldrig samtidig. Mange er ude til møder eller samtaler<br />

på skoler, i børnehaver eller hjemme hos familier. Andre holder<br />

møder i de separate mødelokaler. Og andre igen har søgt ro i<br />

de såkaldte solo-flexrum, der ligger i udkanten af det åbne landskab.<br />

Der er regler for telefonsamtaler, både af hensyn til kollegerne,<br />

som har brug for ro, og af hensyn til borgerne, som har brug for<br />

fortrolighed. Når en borger ringer og har brug for at tale, finder<br />

psykologen og socialrådgiveren et andet kontor.<br />

- Noget af det, jeg oplever, er, at jeg hellere laver en aftale med<br />

folk om at mødes. Det gør jeg måske lidt mere, fordi jeg ikke sidder<br />

på mit eget kontor og bare kan snakke. Og det er godt, for det<br />

gør netop, at jeg bliver synlig og tilgængelig og får mødt folk.<br />

- For mig har det også været en accept af, at det faktisk er en<br />

vigtig del af arbejdsflowet, at vi kan hive fat i hinanden, det er en<br />

del af det at arbejde tværfagligt. Så når én kommer og prikker til<br />

mig, er det ikke en forstyrrelse, det er en del af at være på arbejde<br />

på en tværfaglig arbejdsplads, siger Anne Sofie Sparre.


- Vi har haft mange snakke i vores team om, at det også er ok,<br />

at man er ærlig nogle dage og ikke har overskud til at sige god morgen<br />

til alle, og at det er ok at sige: Kan vi ikke tage den snak i morgen?<br />

Det er ikke en afvisning, det er simpelt hen mit behov lige<br />

nu, siger Lise Eegholm.<br />

- Eller blive bedre til at sige: Er du her klokken 1 i stedet for at<br />

tage fat lige med det samme, indskyder Stine Gaard. Og Lise<br />

Eegholm fortsætter:<br />

- Man kan godt mærke de dage, hvor rigtig mange har hevet<br />

fat i én. Men når jeg ser på, hvor meget det giver, ville jeg ikke give<br />

det op. Det vigtigste er, at jeg mærker efter, og hvis jeg har brug<br />

for at sidde i et solo-flex rum, så går jeg derind.<br />

Narrativ uddannelse til alle<br />

Alle i Familier og Sundhed har været på tre dages efteruddannelse<br />

i at samarbejde om børn og unge i vanskeligheder. Det samme<br />

gælder samtlige lærere og pædagoger i kommunen. Hillerøduddannelsen<br />

kalder de selv det forløb, som har givet dem et fælles<br />

sprog og en fælles narrativ indgang til arbejdet. Uddannelsen er i<br />

øvrigt udviklet af kommunens PPR-psykolo ger, der også fungerer<br />

som undervisere.<br />

Begreber som agenthed, nysgerrighed, eksternalisering og identitetsskabelse<br />

skulle være på plads nu, og på det praktiske plan har<br />

medarbejderne trænet mødemodeller og samarbejde ved hjælp af<br />

cases og rollespil. Et af de vigtige budskaber er, at alle fortællinger<br />

skal i spil: både psykologens, sundhedsplejerskens, pædagogens –<br />

og familiens. Som i en lagkage, hvor alle får et stykke.<br />

- Det gælder om at lade vores egne historier og fordomme ligge<br />

for en stund og være nysgerrige på de andre. Hvad er mors historie?<br />

Hvis ikke den kommer i spil, får vi jo ikke det fælles ansvar,<br />

vi er så optaget af. Én ting er at sidde fysisk sammen, men vi har<br />

måttet sande, at det ikke er gjort med det. Vi er også nødt til at finde<br />

ud af, hvordan vi faciliterer det samarbejde, når vi sidder sammen<br />

til møderne, siger Lise Eegholm.<br />

- Nu ved både lærerne og pædagogen og psykologen, hvad der<br />

foregår, når jeg som rådgiver siger: ”Hvad er jeres ønsker og drømme<br />

for det her barn?” Vi får et andet udgangspunkt, og det bliver<br />

ikke et negativt forum, hvor forældrene føler sig angrebet, fordi de<br />

får at vide, at nu har deres søn igen ikke haft madpakken med. I stedet<br />

bliver det til et ønske om, at han får en god madpakke med – og<br />

når forældrene ikke stejler på samme måde, kan vi få en dialog om,<br />

hvad der skal til, for at han kan få den madpakke, siger Stine Gaard.<br />

- Der er blevet investeret meget i uddannelse, fordi vi måtte<br />

sande, at vi skulle have et fælles udgangspunkt for at kunne samarbejde.<br />

Det er ikke en selvfølge, at man kan det, bare fordi man<br />

sidder sammen, mener faglig leder Anne Sofie Møller Sparre.<br />

Tværfaglighed tænkt ind fra start<br />

I 2008 flyttede en ny og større Hillerød Kommune ind i det nye<br />

rådhus i et erhvervsområde i byens udkant. Da medarbejderne<br />

rykkede sammen, blev det tværfaglige samarbejde tænkt ind fra<br />

start. For at gøre det lettere for medarbejderne i Familie og Sundhed<br />

at arbejde sammen om konkrete opgaver, skulle de også sidde sammen.<br />

Alle skulle være synlige og tilgængelige for hinanden.<br />

- Jeg har oplevet i andre job, hvor der ikke var det tætte samarbejde,<br />

at det kunne være svært at finde en dato, hvor de forskellige<br />

kunne mødes. Her er det lagt ind i en struktur på forhånd, så<br />

vi har vi mulighed for at mødes, hvis vi skal tværfagligt til værks i<br />

en sag. Og det ved de også ude i marken – skolelederne, børnehavelederne,<br />

siger Anne Sofie Møller Sparre.<br />

Møderne i de tværfaglige team ligger fast i kalenderen hver 14.<br />

dag, og desuden mødes tovholderne for hvert team en gang om<br />

måneden. Det ved alle i afdelingen – og det ved lederne og medarbejderne<br />

rundt omkring på kommunens skoler, vuggestuer og<br />

børnehaver.<br />

Da medarbejderne er i hinandens synsfelt hver dag, bliver mange<br />

sager vendt spontant over skrivebordet – enten som en kort,<br />

anonym sparring eller mere direkte samarbejde, som kræver samtykke<br />

fra familien.<br />

- Hvis jeg får en sag med pige, som er blevet indlagt, kontakter<br />

jeg PPR-psykologen og aftaler, at vi skal være opmærksomme<br />

på pigen, så vi kan holde et skolemøde, når hun kommer tilbage.<br />

Så er PPR-psykologen klar over, at her skal vi måske gøre en ekstra<br />

indsats, når pigen kommer tilbage, siger Stine Gaard.<br />

- Det skulle vi jo også gøre, hvis vi sad på hver sin etage, men<br />

jeg sidder og tænker på andre kommuner, hvor de ikke arbejder<br />

sådan, og så tænker jeg: Bliver det altid gjort? Mailen er jo et skønt<br />

redskab, men min oplevelse er helt klart, at vi får taget mange flere<br />

snakke end i min gamle kommune. Der var det op til den enkelte<br />

at få etableret et godt og tæt samarbejde med familierådgiveren,<br />

som sad på en anden gang og faktisk også var placeret i en<br />

anden afdeling, siger Lise Eegholm.<br />

Hverken psykologen eller socialrådgiveren vil med andre ord<br />

bytte det tætte samarbejde og det åbne kontor for at få deres eget.<br />

Bille Sterll, journalist<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 7


› NYE BØGER<br />

Marianne Grøndahl:<br />

› Udstødt.<br />

Bogen består af portrætfotos af hjemløse: alkoholikere,<br />

stiknarkomaner, prostituerede. Her er ingen kanyler,<br />

intet beskidt inventar, ingen usle omgivelser. Det<br />

er ikke ynkeligheden, Marianne Grøndahl interesserer<br />

sig for, men menneskets indre, dets psyke og væsen,<br />

sporene af værdighed og stolthed, der er i ethvert<br />

menneske, uanset hvor hårdt tilværelsen har behandlet<br />

det. Små tekstbidder akkompagnerer billederne,<br />

episoder fra deres fortid eller nutid eller betragtninger<br />

over deres tilværelse.<br />

Gyldendal, 2011, 144 sider, 299 kr. indb.<br />

Malene Fenger-Grøndahl (red.):<br />

› 11. september. Verdens tilstand ti år efter.<br />

I denne bog tegner danske forskere et kort over den<br />

verden, der trådte frem af Ground Zero. Økonomisk,<br />

politisk, socialt. I medierne, i vores kollektive erindring,<br />

i billedkunsten og i litteraturen osv. Et kapitel forfattet<br />

af lektor i psykologi Tia Hansen er helliget hændelsen<br />

som ”blitz-erindring” – husker vi sandt eller falsk?<br />

Aarhus Universitetsforlag, 2011,324 sider, 300 kr.<br />

Sigmund Karterud. Anthony Bateman:<br />

› Mentaliseringsbaseret terapi.<br />

Redegør for mentalisering som et flerdimensionalt<br />

begreb. Principperne for MBT gennemgås. Det<br />

diskuteres, hvilke krav der bør stilles til psykoterapeutiske<br />

vurderingsskalaer. Udviklingen af en<br />

MBT-vurderingsskala beskrives. Derefter følger en<br />

detaljeret gennemgang af hvert af de 17 elementer i<br />

vurderingsskalaen.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2011, 152 sider. 200 kr.<br />

NYE BØGER<br />

præsenterer løbende de nye<br />

bogudgivelser primært inden<br />

for det psykologiske område.<br />

Det redaktionelle princip er at<br />

søge inspiration til omtalen fx i<br />

forlagenes pressemeddelelser.<br />

En omtale er en omtale – ikke<br />

redaktionens anbefaling af<br />

bogen.<br />

Prisangivelserne er vejledende.<br />

Charlotte Højholt (red.):<br />

› Børn i vanskeligheder.<br />

Forfatterne har fulgt børn i vanskeligheder på tværs<br />

af deres liv blandt andet i skoler, SFO, specialklasser,<br />

familieklasser og en døgninstitution for familier. I<br />

bogen fremlægges eksempler på børnenes perspektiver,<br />

hverdagsliv, engagementer og fællesskaber og de<br />

voksnes samarbejdsprocesser, tværfaglige møder og<br />

visitationsprocesser.<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong>isk Forlag, 2011, 248 sider, 278 kr.<br />

Irene H. Oestrich:<br />

› Find livsglæden igen.<br />

Opskriften på lykken findes i tankerne. Derfor er det<br />

også i tankerne, vi skal starte, hvis vi savner glæde og<br />

overskud i livet. <strong>Psykolog</strong> Irene Oestrichs selvhjælpsbog<br />

giver dig recepten på, hvordan du overvinder e<br />

triste tanker og følelser. Den bringer ny indsigt og<br />

forståelse i vores indre psykiske liv og skaber respekt<br />

og accept af sindets mere kringlede sider.<br />

Politikens Forlag, 2011, 188 sider, 250 kr.<br />

Anne Stokkebæk:<br />

› Korttidsterapi i grupper.<br />

En både teoretisk, metodisk og praktisk tilgang til<br />

korttidsterapi i grupper. Bogen omhandler psykologiske<br />

teorier og begreber om gruppen, individet i gruppen<br />

og gruppeterapi, gruppeterapeutiske metoder og<br />

praktiske foranstaltninger omkring gruppeterapien.<br />

Bogen er tænkt som inspiration for bl.a. psykologer,<br />

der arbejder inden for en anden referenceramme end<br />

den dynamiske.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2011, 267 sider. 268 kr.


Vilde<br />

med<br />

ydernumre<br />

Mellem 100 og 150 ansøgere er normen,<br />

når der slås ledige ydernumre<br />

op til psykologpraksis. Men alle rekorder<br />

er slået med den ansøgningsrunde,<br />

der udløb 9. september 2011.<br />

Hele 392 ansøgere bejler til de 57<br />

ydernumre, der skal besættes fra<br />

årsskiftet. Inden udgangen af november<br />

får ansøgerne besked om fordelingen<br />

fra de forskellige regioner.<br />

bvp & jc<br />

Atter nyt fra IQ-fronten<br />

Den tidligere psykologiprofessor Helmuth<br />

Nyborg – ’mænd har højere IQ end<br />

kvinder’ – er atter kommet under anklage<br />

for uredelighed. Ifølge dagbladet Information<br />

har forskere ved Aarhus Universitet<br />

indklaget Nyborg for Udvalgene Vedrørende<br />

Videnskabelig Uredelighed,<br />

En boble kaldet<br />

Synes man, at al den snak om ADHD er<br />

for meget, eller holder man af en grov (?)<br />

provokation, bør man gribe Berlingske<br />

fra 15. september 2011 – valgdagen – og<br />

læse kronikken. Den er skrevet af psykolog<br />

Finn Korsaa og handler om, hvad han<br />

betegner som ”ADHD-boblen”.<br />

Her opregner Korsaa nogle af de tidligere<br />

bobler i psykologiens historie. Fra<br />

begyndelsen af 1970’erne primalskriget,<br />

hvis idé var, at man kunne skrige sig til et<br />

Handlingsplan skal<br />

sikre psykiatrien<br />

Psykiatrien i Danmark er så underprioriteret,<br />

at den ny regering må genoprette<br />

området. Kun en egentlig national handlingsplan<br />

vil med sikkerhed resultere i en<br />

moderne og effektiv psykiatri i Danmark.<br />

Det mener formændene for Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening, Bedre Psykiatri, Lægeforeningen<br />

og Dansk Sygeplejeråd, som<br />

har forfattet et fælles synspunkt i Jyllands-Posten<br />

19. september 2011.<br />

”Vi ved, at psykisk sygdom skal opspores<br />

tidligt og behandles hurtigt. Vi<br />

ved, at ventetid forværrer psykiske sygdomme.<br />

Derfor vil en national handlings-<br />

UVVU, i anledning af en artikel, hvori<br />

han påstår, at den gennemsnitlige IQ i<br />

Danmark vil falde med årene, fordi andelen<br />

af efterkommere af indvandrere fra<br />

såkaldte ”lav-IQ-lande” vil stige og til<br />

sidst udgøre et flertal i befolkningen.<br />

Som dokumentation for sin påstand<br />

ADHD<br />

nyt og bedre liv ved at genartikulere det<br />

urskrig, man som spædbarn havde måttet<br />

undertrykke. Genhører man John Lennons<br />

sang ”Mother”, vil man forstå.<br />

1990’ernes parallel var incestboblen<br />

– der myldrede det ifølge Korsaa med<br />

eksperter, der kunne tilbyde hjælp til at<br />

komme i kontakt med fortrængte incestuøse<br />

overgreb. Hypotesen var den, at<br />

hvis man havde problemer i voksenlivet,<br />

så var det nok, fordi man som barn havde<br />

› I KORT FORM<br />

plan være den nødvendige håndsrækning<br />

til nogle af de mest oversete patienter i<br />

det danske sundhedsvæsen. Der er behov<br />

for at hæve ambitions niveauet for hele<br />

psykiatrien”, hedder det i indlægget.<br />

”Det Nationale Forskningscenter for<br />

Arbejdsmiljø har anslået, at psykiske sygdomme<br />

årligt koster det danske samfund<br />

55 mia. kr. Langt størstedelen af de mange<br />

penge taber vi til førtidspensioneringer,<br />

lange sygefravær og nedsat produktivitet<br />

blandt danskere, som ikke har fået (færdig-)behandlet<br />

deres psykiske lidelser.”<br />

jc<br />

bruger Nyborg en annuitetsmodel og<br />

henviser til tal fra Danmarks Statistik og<br />

FN som kildemateriale. Anmelderne<br />

betegner modellen og fremskrivningen af<br />

tal som misvisende.<br />

jc<br />

været udsat for seksuelt misbrug. Og nu<br />

befinder vi os ifølge kronikøren midt i<br />

ADHD-boblen. Den har, mener Korsaa,<br />

”med ét slag gjort Emil fra Lønneberg til<br />

patient og har fritaget forældre for ansvaret<br />

for at opdrage deres børn.”<br />

jc<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 9


› PILOTPROJEKT<br />

Social<br />

recovery<br />

og personlig<br />

Om hvordan man kan hjælpe unge socialt udsatte i socialpsykiatrien til at udvikle<br />

og danne deres almene menneskelige tilværelseskompetencer – og dermed få<br />

et godt nok greb om tilværelsen.<br />

S<br />

ocialt udsatte har svære problemer af sundhedsmæssig, psykologisk,<br />

social eller økonomisk art. De har vanskeligt ved<br />

selv at løse og håndtere deres problemer. Hvad der gør dem<br />

særligt udsatte, er imidlertid, at de har svært ved at modtage hjælp<br />

fra omgivelserne. Derfor er de truet af social eksklusion med risiko<br />

for at miste de fællesmenneskelige kvaliteter i en god nok tilværelse.<br />

Folketinget har i 2001 vedtaget at gøre recovery til det overordnede<br />

princip i indsatser over for sindslidende socialt udsatte<br />

personer. Recovery betyder, at den enkelte kommer sig på en eller<br />

anden måde. Ikke nødvendigvis sådan, at man kommer sig fuldstændig<br />

fra sin sindslidelse, men socialt og personligt, så at man<br />

bliver i stand til at klare sig i dagligdagen og på lige fod deltage i<br />

hverdagslivet og samfundslivet.<br />

Nye studier (fx Nyklícek et al. 2010) har vist, at en almen psykologisk<br />

mindedness øger evnen til at håndtere tilværelsen. Begrebet<br />

dækker over, at man har en almindelig opmærksomhed på de psykologiske<br />

sider af tilværelsen: Hvad tænker man, hvad føler man,<br />

hvad vil man gerne, og hvad får man gjort. Det er netop et sådant<br />

mindset, der er kernen i dette at have gode nok tilværelseskompetencer.<br />

Andre nye studier (fx van der Gaag 2011) har påvist, at forløb,<br />

der udvikler og danner sociale kompetencer og forståelse for<br />

egen situation, har fine kosteffektive resultater med hensyn til trivsel<br />

og symptomreduktion i forhold til ”behandling som sædvanligt”<br />

(indlæggelse, medicinering, samtaler med personale etc.).<br />

Tilværelsespsykologien, der er udviklet på <strong>Psykolog</strong>isk Institut,<br />

Aarhus Universitet, handler netop om den psykologiske mindedness<br />

og de grundlæggende kompetencer, hvormed mennesker i<br />

SIDE 10 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

almindelighed kan få et godt nok greb om tilværelsen (se fx Bertelsen<br />

2010). Sådanne kompetencer ligger til grund for, at den enkelte alt<br />

efter situation og opgave kan udforme specifikke kompetencer til<br />

at håndtere tilværelsens psykosociale, økonomiske og sundhedsmæssig<br />

opgaver. Tilværelsespsykologien drejer sig også om, hvordan<br />

socialt udsatte, blandt andet i socialpsykiatrien, får et godt nok<br />

greb om en tilværelse, der også har form af inkluderende social og<br />

personlig recovery. Den centrale tilværelsespsykologiske pointe er<br />

derfor, at udsattes – herunder også socialt og sindslidende udsattes<br />

– inkluderende recovery processer ikke i udgangspunktet skal<br />

forstås med særlige diagnostiske eller kliniske begreber, men derimod<br />

på baggrund af nøjagtig samme generiske tilværelseskompetencer<br />

som dem, alle andre har.<br />

Socialt udsatte har svære problemer af<br />

sundhedsmæssig, psykologisk, social eller<br />

økonomisk art. De har vanskeligt ved selv at<br />

løse og håndtere deres problemer.<br />

Den, der mangler de specifikke kompetencer til en lang række<br />

konkrete tilværelsesopgaver, har svært ved at få tilværelsen til at<br />

fungere. Har personen trods alt de generiske kompetencer, så har<br />

han gode muligheder for at udvikle og danne de fornødne specifikke<br />

kompetencer i konkrete opgavespecifikke, lærende samspil


MERE MAtERIAlE<br />

En fyldigere udgave af artiklen med flere data<br />

kan hentes på http://mit.psy.au.dk/pb. Her er<br />

der også flere oplysninger og henvisninger til<br />

litteratur.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 11<br />

MODELFOTOS: ScaNPIx


med omgivelserne. Men har personen end ikke de fornødne generiske<br />

kompetencer, vil sådanne konkrete lærende, udviklende<br />

og dannende forløb kun vanskeligt eller slet ikke kunne sættes i<br />

værk. I så fald er han i alvorlig grad udsat og i bevægelse mod yderligere<br />

eksklusion.<br />

Den særlige tilværelsespsykologiske pointe er derfor, at udvikling<br />

og dannelse af de generiske tilværelseskompetencer hjælper<br />

den enkelte til at få et godt nok greb om egen tilværelse uanset baggrund,<br />

livshistorie eller diagnose. Den anvendelsesorienterede del<br />

af tilværelsespsykologien handler om forløb, der kan iværksætte<br />

et sådant udviklings- og dannelsesforløb.<br />

Tilværelsespsykologiske forløb<br />

Det tilværelsespsykologiske forløb kan kort karakteriseres ved arbejdet<br />

med følgende almenmenneskelige generiske tilværelseskompetencer:<br />

• Vores greb om tilværelsen drejer sig om nogle fundamentale<br />

dimensioner i tilværelsen: (a) At kunne deltage som aktør i egen<br />

og fælles tilværelse. (b) At kunne reflektere over og evaluere egne<br />

og andres deltagelse, væremåder og handlinger. (c) Mentaliserende<br />

at kunne sætte sig ind i både egen og andres tanker, følelser og<br />

hensigter. Endvidere også at kunne se meningen og hensigter i og<br />

med det samfundsmæssige liv og de sociale institutioner og foranstaltninger<br />

omkring én.<br />

tabel 1. Assessment-skema for ”tina”<br />

Før<br />

forløbet<br />

Efter<br />

forløbet<br />

SIDE 12 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Ændring:<br />

Udvikling i grebet<br />

om tilværelsen<br />

Vil 5.2 6.5 + 1.3<br />

Kan 4.6 6.4 + 1.8<br />

Mulighed 5.3 6.1 + 0.8<br />

Støtte 5.1 6.1 + 1.0<br />

Gør 4.3 6.2 + 1.9<br />

Position 5,3 6,3 + 1.0<br />

Refleksion 4,3 6,2 + 1,9<br />

Perspektiv 5,1 6,3 + 1.2<br />

Kommentar<br />

• Grebene i sig selv drejer sig om at kunne og ville håndtere<br />

disse opgaver. Endvidere at kunne få øje på og gribe de foreliggende<br />

muligheder og betingelser for en god nok tilværelse samt at<br />

kunne se og modtage den hjælp og støtte, der ydes fra omgivelserne.<br />

Og i sidste ende: At handle, dvs. at få gjort noget ved sin tilværelse.<br />

På det grundlag har Bertelsen (artiklens hovedforfatter, red.)<br />

udarbejdet et standardiseret forløb over 12 sessioner. Forløbet understøttes<br />

af en omfattende forløbsguide, klientens arbejdsbog (til<br />

optegnelse af de øvelser, der er knyttet til hver session), terapeutens<br />

arbejdsbog (til kvalitative procesoptegnelser) samt assessmentskemaet<br />

TPGgot der med 50 spørgsmål afklarer, hvordan det<br />

står til med klientens greb om tilværelsen.<br />

Et pilotprojekt<br />

Dette forløb er blevet testet i flere pilotprojekter. Senest med fem<br />

unge, alle i tyverne, tilknyttet socialpsykiatrien i Mariagerfjord<br />

Kommune. Klinisk set var de unges diagnoser fordelt over skizofreni,<br />

borderline personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse og svær social<br />

angst. Forløbet blev gennemført af tre behandlere, der var psykologistuderende<br />

fra <strong>Psykolog</strong>isk Institut, Aarhus Universitet. Disse<br />

havde forinden gennemgået et kursus i tilværelsespsykologiens teori<br />

og metode og fik under hele forløbet ugentlig supervision.<br />

De fem unge deltagere var alle meget motiveret for at være<br />

Tina oplever, at hun er bedre motiveret til at få greb om<br />

tilværelsen.<br />

Tina oplever, at hun i højere grad kan og ved, hvad der skal til<br />

for at få et godt nok greb om tilværelsen.<br />

Tina oplever, at hun i højere grad er i stand til at se de faktisk<br />

foreliggende mulighedsbetingelser omkring sig.<br />

Tina oplever, at hun i højere grad er i stand til at se den faktiske<br />

støtte og hjælp hun kan få fra omgivelserne<br />

Tina får i højere grad rent faktisk gjort noget ved at realisere<br />

nogle af sine projekter i tilværelsen.<br />

Tina oplever at hun er blevet bedre til at positionere sig som<br />

deltagende aktør i sin egen og fælles tilværelse<br />

Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at forholde sig<br />

evaluerende til sine aktiviteter i tilværelsen<br />

Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at forholde sig<br />

mentaliserende i egen og fælles tilværelse<br />

Tinas oplevelser af eget greb om tilværelsen bedømt med assessment-skemaet TPG got . Tallene angiver gennemsnitlig score på en 7-punktsskala<br />

før og efter det tilværelsespsykologiske forløb. Der er positive forbedringer på alle punkter.


med. Et tilværelsespsykologisk forløb er meget anderledes end det,<br />

de er vant til: Det er ikke diagnostisk/psykoedukativ orienteret og<br />

i det hele taget ikke sygdomsorienteret. Tværtimod tales der om<br />

helt almindelige ting, som vedrører deres tilværelse i dagliglivet.<br />

Det tog deltagerne lidt tid at knække koden. De opdagede, at de<br />

tilværelsesopgaver, de tumler med, ikke bare er endnu et symptom<br />

på deres egen sygdom, men tvært imod noget helt almenmenneskeligt,<br />

noget, alle mennesker i grunden står over for.<br />

De oplevede det især givtigt at se, at andre unge grunder over<br />

de samme ting. De gav udtryk for, at de netop savnede jævnaldrende<br />

at tale om helt almene tilværelsesproblematikker med. De<br />

havde mistet mange af deres tidligere venner, som måske også var<br />

rejst til andre byer. Des mere rart var det at være i denne gruppe<br />

af jævnaldrende, hvor netop de almene livstemaer var på dagsordenen.<br />

De understregede det vigtige i, at de havde fået talt om tilværelsestemaerne<br />

i deres eget sprog. På hver deres måde havde de<br />

unge et godt forløb.<br />

Eksempler: Tina og Lise<br />

Her har vi udvalgt et par af forløbene som illustration:<br />

Assessment-skemaet TPGgot gav et fint udtryk for ”Tinas” bevægelse<br />

og udvikling af tilværelseskompetencer (se Tabel 1). Det<br />

viser, at hun i løbet af projektet har fået et bedre greb om tilværelsen.<br />

Hun oplever i højere grad, at hun vil og kan forholde sig til<br />

vigtige tilværelsesopgaver. I kombination med at hun også oplever<br />

bedre at kunne få øje på sine muligheder samt hjælp og støtte, får<br />

hun rent faktisk realiseret nogle af sine projekter. Fx boede hun<br />

ved begyndelsen af forløbet hos sine forældre. Hun magtede ikke<br />

at bo og have en dagligdag i sin egen lejlighed. Sidst i forløbet fik<br />

hun i høj grad mod på at flytte tilbage til lejligheden, og hun havde<br />

mod på at påbegynde på en VUC-uddannelse. Assessmentet<br />

viste endvidere en udvikling af grebet om tilværelsen på grundlag<br />

af de centrale kompetencer med hensyn til at deltage (position),<br />

at evaluere (refleksion) og at mentalisere (perspektiv).<br />

Forløbet giver også mulighed for at arbejde særligt med bare<br />

én af tilværelseskompetencerne. For ”Lise” blev særligt mentaliseringstemaet<br />

omkring at sætte sig ind i, hvad andre tænker, føler<br />

og vil betydningsfuldt. I den session, hvor hun fordybede sig i dette<br />

tema, brød hun grædende sammen. Hun oplevede, at hun altid<br />

misfortolkede, hvad selv gode venner sagde og gjorde, og nogle<br />

gange blev hun sur på sine forældre, selv når de egentlig havde forsøgt<br />

at være søde ved hende. Hun frygtede, at det skulle blive ved<br />

sådan hele livet.<br />

Behandleren besluttede, at der ikke skulle laves nogen øvelse<br />

til næste gang, men at det var selve samtalen om dette sårbare<br />

emne, der i grunden var øvelsen. Sammen gennemgik de nogle af<br />

de situationer, som Lise havde oplevet, og hjalp hinanden med at<br />

finde en andre måder at tolke, hvad de andre havde tænkt og ment.<br />

Det blev fremover et gennemgående tema for Lise først at stoppe<br />

op og i det hele taget blive opmærksom på, om hun måske har en<br />

mentaliseringsopgave i den situation, hun aktuelt befinder sig i.<br />

Der er ingen tvivl om, at det tilværelsespsykologiske forløb for<br />

de unge udsatte var meningsfuldt og givtigt. Forløbet blev i stigende<br />

grad motiverende for alle fem, efterhånden som de knækkede<br />

koden. Da de arbejdede med helt konkrete temaer fra deres eget<br />

dagligliv, kunne de begynde at se, at de faktisk var aktører i og selv<br />

kunne være med til at få greb om egen tilværelse.<br />

De unge fik udviklet og dannet deres egne almenmenneskelige<br />

generiske tilværelseskompetencer. De fik deres egne ord og begreber<br />

for de almene tilværelsesopgaver, de stod over for og øvede<br />

sig til. Tilværelsespsykologien må på den baggrund formodes at<br />

kunne give bidrag til at forstå såvel udsathed som personlig og socialt<br />

inkluderende recovery.<br />

Preben Bertelsen, professor MSO, Louise Harboe, Pernille<br />

Pinderup Jeppesen, Rasmus Jølberg, psykologistuderende<br />

<strong>Psykolog</strong>isk Institut, Aarhus Universitet<br />

Frank Lundum, cand.psych., chef for socialpsykiatri og misbrug,<br />

Mariagerfjord Kommune<br />

lIttERAtuR<br />

Bertelsen, P. (2010): Aktør i eget liv. Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen.<br />

København, Frydenlund.<br />

Nyklicek, I., Poot, J.C., & Opstal, J. van (2010). Psychological mindedness in relation<br />

to personality and coping in a sample of young adult psychiatric patients.<br />

Journal of Clinical Psychology, 66(1), 34-45.<br />

van der Gaag, M., Stant, D., Wolters, K., Buskens, E. & Wiersma.<br />

The British Journal of Psychiatry 2011 (198), 59-65.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 13


› UNDERSØGELSE<br />

FRISKE DATA<br />

OM BRUG<br />

AF TEST<br />

<strong>Psykolog</strong>ers holdninger til brug af psykologiske test er selv blevet testet.<br />

Hele undersøgelsesmaterialet lægges frem.<br />

E<br />

r psykologer bekymrede for, hvordan psykologiske<br />

test bruges i Danmark? Kan test overhovedet<br />

bruges til noget? Giver computertestning større<br />

fordele end papir og blyant-testning? Bør der være<br />

mere regulering af testbrug? Skal Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forening være mere aktiv og arbejde for regulering<br />

og forbedring af testbrug?<br />

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

har stillet i en undersøgelse af psykologers holdninger til test og testanvendelse.<br />

Der var spørgsmål inden for områderne: bekymring om<br />

ukorrekt testbrug, regulering af test og testbrug, testning over internet,<br />

vurdering af testbrug og viden og oplæring i testbrug.<br />

Næsten 1.200 psykologer har indgået i undersøgelsen.<br />

Nedslag i svarene<br />

Svarene tyder på, at der blandt psykologer er en vis bekymring for,<br />

hvordan test anvendes. Det gælder mindst på PPR-området og mest<br />

inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område og<br />

psykiatrien/det kliniske område. Den største grad af bekymring<br />

udtrykkes i forhold til fortolkning af testresultater, altså om testbrugere<br />

undlader at tjekke ens egne fortolkninger med andres fortolkninger,<br />

og om de foretager fortolkninger, som går videre end<br />

testens begrænsninger.<br />

Bør der være mere regulering via lovgivning, standarder, bestemmelser<br />

om hvem der må anvende test med mere? Der er i<br />

hvert fald blandt svarerne et udtalt ønske om mere regulering i<br />

forhold til testbrug. Der ses behov for lovgivning for at kontrollere<br />

alvorligere misbrug af test. Der bør være begrænsninger i, hvem<br />

der må anvende psykologiske test. Det skal være muligt at gennemtvinge<br />

standarder på testområdet samt etableres certificeringsordninger<br />

akkrediteret af den europæiske psykologføderation,<br />

EFPA. Regulering og kontrolforanstaltninger ses ikke som hindrende<br />

for udvikling af nye idéer og procedurer.<br />

SIDE 14 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Holdningen er helt tydeligt den, at man bør være kvalificeret<br />

psykolog for at anvende psykologiske test.<br />

Undersøgelsen bekræfter, at testning over internet eller ved brug<br />

af computere har været i meget stor vækst de seneste ti år. Det gælder<br />

i særlig grad inden for erhvervstestområdet. En markant større<br />

del af arbejds- og organisationspsykologerne er enige i, at computerbaseret<br />

testning i stigende grad erstatter manuel testadministration,<br />

end det gælder for andre områder. De finder, at hvis der administreres<br />

korrekt, så kan internetbaseret testning i meget høj grad<br />

medvirke til forbedring af kvaliteten i testadministration.<br />

De flittigste testbrugere befinder sig i PPR, viser undersøgelsen.<br />

Flere end ni ud af ti anvender jævnligt test, det samme gælder<br />

godt halvdelen af de øvrige klinikere og knap halvdelen af arbejds-<br />

og organisationspsykologerne. De fem mest anvendte test er WISC<br />

(55 %), WAIS (32 %), Rorschach (22 %.), WPPSI (16 %) og BRIEF<br />

(14 %).<br />

Lars Michaelsen, konsulent, Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

BAGGRuNd<br />

Undersøgelsen blev gennemført i marts 2011.<br />

Spørgsmålene blev udsendt til i alt 4.345 medlemmer,<br />

som foreningen har e-mailadresse på.<br />

Der indkom 1.159 besvarelser. Det samlede, meget<br />

omfattende datamateriale er frit tilgængeligt<br />

på www.dp.dk > Profession og Fag > Undersøgelse<br />

> Holdninger til test.


Alle skal være unikke<br />

V<br />

i er vilde med at være unikke.<br />

Det gælder i vores valg af arbejde,<br />

valg af skole for vores børn,<br />

valg af bolig, mad, sportsgren mv. Når<br />

almindelig sportsudøvelse og motion<br />

nærmest er gjort synonym med at være<br />

rigtig dansker og vi daglig ser hr. og fru<br />

Danmark motionere på gader og stræder,<br />

er vi derfor nødt til at ty til mere ekstrem<br />

udøvelse af sporten, hvis vi vil ses som<br />

unikke.<br />

Ønsket om at være speciel og unik<br />

kan også ses på vores krops udseende: Vi<br />

vil gerne have den æstetisk set smukke<br />

krop. I sundhedens og individualismes<br />

tidsalder bliver den smukke krop den<br />

trænede, kontrollerede og tidsbearbejdede<br />

krop. Hvad er bedre til at vise, at du reproducerer<br />

både sundhed og individualisme,<br />

end en trænet krop, der har været<br />

udsat for stor kontrol?<br />

Også madens verden præges af stigende<br />

ekstremisme. I dag ser vi ikke kun teenagepiger,<br />

der spiser for meget (overspisning)<br />

og kaster op (bulimi) eller helt holder<br />

op med at spise (anoreksi), i dag kan man<br />

lide af frygten for at spise usund mad (ortoreksi).<br />

De to sidste spiseforstyrrelser har ud<br />

over et stort fokus på kontrol det til fælles,<br />

at de ligesom ekstremsporten ville befinde<br />

sig i det normale felt, hvis ikke engagementet<br />

var ekstremt (ved enten at spise for lidt,<br />

slet ikke eller for sundt).<br />

KluMMEN (lat. columna)<br />

I psykologien kædes en ekstrem trang<br />

til kontrol ofte sammen med antagelsen<br />

om, at man mangler kontrol i sit øvrige<br />

liv. I individualismens tidsalder får kontrol<br />

således paradoksets karakter: I takt<br />

med at vi mister mere og mere kontrol i<br />

hverdagslivet – med de utallige valg, vi<br />

konfronteres med – bliver trangen til at<br />

kontrollere kroppen gennem mad og<br />

motion større.<br />

Et kontrolleret lidelsesprojekt<br />

Er de spiseforstyrrede kvinder mon den<br />

feminine variant af ekstremsportens<br />

mænd, der udsætter sig selv for samme<br />

kontrol gennem diæter, træningsrytme<br />

osv.? Begge gruppers lidelse og styrke er<br />

en (for) stærk vilje og en (for) stærk trang<br />

til udøvelse af kontrol: det kræver ekstrem<br />

vilje og udholdenhed at nægte sig<br />

selv mad, at gennemføre ortoreksi-patientens<br />

’sundheds’-livsstil og at træne sig op<br />

til maraton’ens eller ironman’ens timelange<br />

lidelsestest. Man kunne derfor også<br />

mene, at begge grupper i virkeligheden er<br />

vor tids superborgere? De om nogen<br />

evner at kontrollere sig selv og vise viljestyrke<br />

– to værdier, som hyldes i det individualiserede<br />

samfund.<br />

I stedet bør vi se kritisk på netop de<br />

værdier, som det individualiserede sundhedssamfund<br />

hylder. Vilje og kontrol har<br />

ædt sig ubemærket ind på arbejdsplad-<br />

› KLUMME<br />

serne, i skolerne og nu også i vores privatsfære<br />

– når vi dyrker sport i fritiden og<br />

skal kokkerere i køkkenerne – og for ekstrem-gruppernes<br />

vedkommende også helt<br />

ind i psyken. Kontrol og viljestyrke er ikke<br />

længere blot politiske og jobmæssige<br />

mantraer for, hvordan vi som borgere skal<br />

agere i samfundet og dets institutioner/<br />

arbejdspladser. Nogle af vore medborgere<br />

har taget værdierne til sig i en grad, hvor<br />

normale aktiviteter som motion og mad<br />

har fundet sit (ekstreme) viljes- og kontroludtryk,<br />

der næppe bør sætte standarden<br />

for fremtidens indhold af det gode liv.<br />

Det stærke værdibaserede krav om<br />

individualisme og unikhed skaber paradoksalt<br />

nok det modsatte: Vi vil alle være<br />

slanke og i god form og bære på en krop,<br />

der udviser kontrol og vilje, men eftersom<br />

det er et projekt for mange, så tvinger<br />

individualismen os ud i ekstremerne for at<br />

nå denne idealtilstand. Spørgsmålet er, om<br />

vi vil have et samfund, hvor lykkefølelse<br />

– og idealet for det gode liv – er reduceret<br />

til et kontrolleret lidelsesprojekt, der kort<br />

sagt handler om, at man skal presse sig<br />

selv og sin krop til det yderste?<br />

Nanna Mik-Meyer, antropolog<br />

lektor ved Institut for Organisation, CBS<br />

<strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong>s klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i<br />

det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at<br />

skrive om psykologi.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 15


› IN NATURA<br />

VANDRING<br />

PÅ ODDEN<br />

SIDE 16 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Terapirummet behøver ikke have fire vægge.<br />

Supervision, terapi og coaching kan ude i naturen kobles<br />

med helhedsprægede værensoplevelser.<br />

FOTO: cOLOURbOx


J<br />

eg går tur med supervisander, klienter og ledere ud i et udvalgt<br />

landskab, Knudshoved Odde i Sydsjælland.<br />

Hvorfor? Et udsagn fra en deltager kan hjælpe på vej: ”Det<br />

var fantastisk at opleve naturen, samtidig med at vi havde nogle<br />

gode og dybe samtaler, hvor der ikke var behov for at holde noget<br />

tilbage, hverken i forhold til omgivelserne eller menneskene.”<br />

Den oplevede natur kobles sammen med gode, dybe samtaler.<br />

”Samtidig”, som om de to forhold er ét. Som om hun siger, at naturen<br />

gav samtalerne dybde. Og ikke alene dybde, men også en<br />

frihed til ikke at holde noget tilbage. De fire vægge er væk, og samtalerummets<br />

vidder giver luft til at bringe alt frem. Interessant er<br />

det, at dette sker både i forhold til omgivelserne, altså naturen, og<br />

i forhold til de mennesker, der er til stede.<br />

I dagligdags vendinger kan vi tale om tillid, men kobler vi det<br />

sammen med, at det netop er denne leder, der har ladet ur og mobiltelefon<br />

blive hjemme, og som fornemmer helheden og det tidløse,<br />

aner vi, at der også er andet på færde end tillid. Måske er der<br />

tale om ophævelse af bindinger og dermed tale om en indtræden<br />

i noget større?<br />

Hvad der sker, er, at hun gennem en forening med naturen opnår<br />

en følelse af autencitet uden forbehold med os to andre deltagere<br />

i turen. Det er naturen og oplevelsen af den, der giver samspillet<br />

og indholdet en ny dimension, en ny og større helhed.<br />

I det åbne landskab<br />

Hvad er det, der sker, når vi står og går i det åbne landskab? Jo,<br />

kroppen bliver en mere aktiv deltager og medskaber af de psykologiske<br />

processer, der foregår i den enkelte, end det sker i terapilokalet,<br />

i supervisionslokalet eller i mødelokalerne med ledere og<br />

medarbejdere. Kroppen bliver ”en mediator mellem verden og bevidsthed”<br />

(Olsen 2003). Og det er gennem sanserne, at kroppen<br />

får sin medierende funktion. Gennem sansemæssige input fra omgivelserne,<br />

som i dette tilfælde er naturen, tilføres bevidstheden<br />

noget mere, fx tempo og rytme.<br />

Typisk begynder en gåtur på Odden i et vist ’up-tempo’, som<br />

efterhånden bliver roligere, mere afslappet, og der finder en harmonisering<br />

sted mellem de gående. Olsen (ibid.) taler om, at han<br />

”i perception finder en rytme eller mening.”<br />

Tempo- og rytmeafstemning sker naturligvis også i større eller<br />

mindre grad under andre samtale- og samværsformer end på<br />

gåture i naturen. Afstemningen synes imidlertid mere påfaldende,<br />

og bevidstheden om det indtrufne sker hurtigt og let. De gående<br />

finder sammen ind i en rytme og afstemning, eller rytme og afstemning<br />

finder de gående. Dette opleves som meningsgivende.<br />

Kroppen og dermed sansning er altså en central faktor på gåturene,<br />

og sansningen aktiveres og øges hurtigere og lettere på gåture<br />

i naturen frem for i ikke-naturgivne omgivelser.<br />

The embodied being<br />

Der hersker forskellige opfattelser af, hvad sansning bevirker. Olsen<br />

taler om, at sansning er intentionel (Olsen 2003), Løgstrup at sansning<br />

og følelser er uløseligt forbundne (Løgstrup 1983) og Bertelsen<br />

(1994) argumenterer for, at neutral iagttagelse er mulig.<br />

Fælles for de tre forfattere er, at sansning gør noget ved os, at<br />

vi gennem sansning kommer i kontakt med vores indre. Bertelsen<br />

adskiller sig fra de to andre ved at postulere, at vi gennem bevidsthedstræning<br />

kan neutralisere vores sansning, så sansningen forbliver<br />

ren sansning uden tilknytning til tanker eller følelser. Men<br />

normalt vil en sansning altså forbindes med indre tilstande. ”Feeling<br />

arises from contact. Feeling has, as it’s basis, one of the six senses”<br />

(Varela 1991).<br />

Vi er nu fremme ved, at noget af det, der sker ved at gå i naturen,<br />

er, at følelserne bliver aktiveret gennem kroppens sansning,<br />

herunder sansning af tempo og rytme. Måske ikke kun tempo og<br />

rytme mellem de gående, men også mellem de gående og naturen.<br />

May har givet et eksempel på det sidste, nemlig forholdet mellem<br />

det sansende menneske og naturen. I ”My Quest For Beauty”<br />

beskriver han, hvordan han i intens iagttagelse af Mount Blanc<br />

gennemgik forskellige faser, og han beskriver oplevelsen på følgende<br />

måde: ”This embodied being took me out of myself. Beyond<br />

living and dying. The feeling was oceanic, as Freud and Einstein<br />

would say. I was my participation in Being of the universe” (May<br />

1985). Eksemplet illustrerer den enorme kraft, påvirkningen har<br />

på May. Påvirkningerne er nærmere beskrevet i de faser May gennemgår<br />

og er blandt andet påvirkning af form og farver. Imellem<br />

May og naturen sker tempo- og rytmeskifte i forhold til form og<br />

farver. Merleau-Ponty (1970) har beskrevet det samme på følgende<br />

måde: ”Sanseopfattelsen er ikke en rekonstruktion af tingene.<br />

Den er et virkeligt fællesskab med dem, en kommunion, et intimt<br />

samvær.”<br />

I forhold til samtaler, det være sig terapeutiske, supervisionsmæssige<br />

eller coaching i indendørs rum, bliver naturen på gåture<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 17


en tredjepart, der ’blander sig’ i sanseinput og processer. Tempo,<br />

rytme, form, farver og meget mere som lyde, dufte, vind, underlagets<br />

beskaffenhed indgår i og speeder de indre processer op. Ikkesproglige<br />

og ikke-rationelle processer kommer til at fylde mere i<br />

samtalerne i naturen end i lokalerne. Ubevidste processer og følelsesmæssige<br />

oplevelser bliver sat ind i en mere helhedsorienteret<br />

kontekst.<br />

Afdelingslederen fandt på hjemturen en<br />

gren, som hun spontant tog med hjem og<br />

anbragte på sofabordet.<br />

Det æstetiske og det kreative<br />

På mine ture til Odden sammen med forskellige mennesker opfordrer<br />

jeg dem altid i forvejen til at fotografere. Denne opfordring<br />

er i sig selv nok til, at deres blik for stedets skønhed skærpes. Det<br />

æstetiske bliver en del af oplevelsen. En finder en sten, en anden<br />

en afbarket gren, som de tager med hjem. Grenen ligger i længere<br />

tid på sofabordet.<br />

SIDE 18 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Æstetikken taler i sit eget sprog i længere tid og bliver en aktiv<br />

dimension i samtalerne – også efterfølgende. Ifølge Jacobys<br />

(1999) opsummering af Løgstrup skyldes det, at mennesket har en<br />

”sensory, aesthetic basis. What comes to us through our senses,<br />

what impresses us, is value-laden. It has a bodily-anchored emotionality.<br />

It ties us together with everything around us.”<br />

I flere tilfælde har mine medgående og jeg efterfølgende arbejdet<br />

med det æstetiske, som det kan komme til udtryk i form af et<br />

digt, i billeder, der er taget på turen, eller ved at der bliver refereret<br />

til et bestemt stykke musik, som indtrykkene på turen har fået<br />

personen til at høre igen og igen.<br />

Med Jacobys ord er dette et udtryk for ”call and response”.<br />

”Noget – en streg, en farve, en tone – kalder: ”Her er jeg, hvor er<br />

du”? Der etableres en dialog mellem ’det’ og mig og ”så er du nødt<br />

til at lytte efter. Så er du nødt til at lægge din forestilling om, hvad<br />

du burde lave, til side”. (Jacoby 2011). I forbindelse med gåturen<br />

til Knudshoved Odde kan det være grenen, fotoet, digtet eller en<br />

melodi, der kalder.<br />

Det er nu muligt at svare på, hvad det er, der foregår på gåturene<br />

på Odden.<br />

Nogen fandt en gren<br />

Ved hjælp af en fænomenologisk tilgangsvinkel er det muligt at<br />

koble sansningen af naturen med kroppen som mediator dels til


følelserne, dels til den æstetiske oplevelse. Ofte ubevidste registreringer<br />

som tempo, rytme, form, farver, lyde, dufte, vind, underlagets<br />

beskaffenhed m.m. tilføjer en ekstra dimension til det normale<br />

samtalerums begrænsende fire vægge. Sanseindtryk og følelsesmæssige<br />

oplevelser bliver sat ind i noget større, i en helhedsorienteret<br />

kontekst.<br />

Hertil kommer æstetikken via en øget opmærksomhed på det<br />

skønne ved og i naturen. Det æstetiske forøger virkningen af gåturene<br />

ved, at indtrykkene fra gåturene appellerer til, at den enkelte<br />

ofte forsøger at udtrykke sig i et andet sprog end det talte,<br />

nemlig i et kunstnerisk udtryk, det være sig i digt, maleri, foto, eller<br />

anden kreativ, kunstnerisk aktivitet. Den enkeltes udbytte af<br />

samtalen forøges dermed med tillæg af en ekstra, ikke-sproglig dimension.<br />

Dybde, autenticitet, helhed og det tidløse får form. I oplevelsen<br />

af en større helhed kan den vandrende se nogle facetter,<br />

der mangler i det daglige. Hele personen kommer i spil, situeret<br />

kropsligt i og med verden. Det kropslige aspekt giver adgang til<br />

erkendelser, som sproget og den rationelle tanke ikke kan fange.<br />

Et eksempel: På en oddetur med to afdelingsledere fra en skole,<br />

der huser ADHD- og autistelever, har den ene leder valgt at tage<br />

af sted uden ur og mobiltelefon. Under frokostpausen, hvor vi sidder<br />

og ser ud over et engdrag, opdager hun, at hun ser landskabet<br />

i sin helhed, og at der ikke indgår tid i hendes bevidsthed.<br />

Efterfølgende formulerer hun, at det er godt for eleverne med den<br />

megen struktur på skolen, men at lærerne i længden bliver suget<br />

med ind i dette tids- og strukturtyranni. Både ledergruppen og lærergruppen<br />

kommer til at mangle en facet i tilværelsen, nemlig det<br />

oplevelsesmæssige, helheden og det værensmæssige.<br />

Afdelingslederen fandt på hjemturen en gren, som hun spontant<br />

tog med hjem og anbragte på sofabordet.<br />

Morten Hansen, klinisk psykolog, specialist i psykoterapi,<br />

nmhansen@mail.tele.dk<br />

lIttERAtuR<br />

Bertelsen, J.: Nuets himmel. Borgen. 1994.<br />

Hansen, F.T.: At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær.<br />

Hans Reitzel. 2009.<br />

Olsen, J.: Sansning, følelse, krop, bevidsthed: Jens Olsen. Nordisk <strong>Psykolog</strong>i 2003, 55 (3),<br />

235-64.<br />

Jacoby, J.: The Necessity of Form. Expressive Arts Therapy in the Light of the Work of<br />

K.E. Løgstrup. I: Foundations of Expressive Arts Therapy. Theoretical and Clinical<br />

Perspective. Stephen K. Levine and Ellen G. Levine. 1988.<br />

Jacoby, M.: At lukke verden ind. Udkrystallisering. I: Mikkelsen, Møller: Den kreative<br />

kraft i innovationsledelse. Erhvervspsykologiserien. 2011.<br />

May, R.: My Quest for Beauty. Saybrook. 1985.<br />

Merleau-Ponty, M.: Maleren og filosoffen. 1970, s. 7-8. J. Vintens Forlagsboghandel.<br />

Varela, Thompson, Rosch: The embodied Mind. Massachusetts Institute of Technology.<br />

1991.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 19


› FORSKNINGSNYT<br />

Om at fremme<br />

trivslen i<br />

sit parforhold?<br />

S<br />

elv om antallet af singler er stigende, er det stadig det store<br />

flertal af voksne, der lever i forholdsvis stabile parforhold.<br />

At disse parforhold så langt fra altid holder, til ”døden os<br />

skiller”, er en anden sag, men så længe man lever i det nuværende<br />

parforhold, ville man vel ønske, at det var så godt som overhovedet<br />

muligt – så man både kan være tilfreds med sit parforhold<br />

og føle kærlighed til sin partner.<br />

Hvis denne antagelse er rigtig, er det vel også oplagt at antage,<br />

at vi vil søge at leve op til dette ønske i vores egen adfærd, at<br />

vi altså vil opføre os i parforholdet på en måde, der tilstræber<br />

den bedst mulige trivsel i parforholdet. Men hvad kan vi egentlig<br />

gøre i denne forbindelse, hvilke konkrete adfærdsformer giver<br />

bedre trivsel i parforholdet på længere sigt?<br />

Det spørgsmål har flere parforholdsforskere beskæftiget sig<br />

med i nyere tid, og ifølge blandt andre Laura Stafford,<br />

Universitetet i Kentucky, kan frugten af disse undersøgelser<br />

udmøntes i fem kategorier eller typer af adfærd.<br />

I tidligere spørgeskemaundersøgelser har man spurgt til<br />

forekomsten af en meget lang række af lidt tilfældigt udvalgte<br />

adfærdsformer, der muligvis kunne bidrage til bedre parforhold.<br />

Det har her vist sig, at besvarelserne rent statistisk grupperer sig<br />

i fem kategorier, således at de enkelte adfærdsformer inden for<br />

hvert kategori som regel ”går sammen”, dvs. forekommer samtidig<br />

hos en ægtefælle. Til gengæld er der ikke den store sammenhæng<br />

på tværs af de fem kategorier, så at den ene kategori af<br />

parforholdsfremmende adfærd ikke altid går sammen med de<br />

andre kategorier.<br />

I Laura Staffords nye undersøgelse har hun benyttet et spørgeskema,<br />

der indeholder spørgsmål om, hvor meget ens ægtefælle<br />

udviser af hver af de fem kategorier af adfærd. I det følgende<br />

nævnes navnene på de fem kategorier samt tre eksempler fra<br />

FORsKNINGsNYt<br />

Redaktionsgruppen:<br />

Thomas Nielsen (redaktør), Dion Sommer og Peter Krøjgaard, <strong>Psykolog</strong>isk Institut, aarhus Universitet<br />

Sekretariat: Ingrid Graversen (træffes mandag - fredag kl. 9-15 på tlf. 89 42 49 00, direkte: 89 42 49 21)<br />

SIDE 20 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

spørgeskemaet, der eksemplificerer de fem kategorier af adfærd.<br />

Til hver af de nævnte udsagn, skal den adspurgte vurdere med<br />

tal fra 1 til 7, hvor meget den pågældende adfærd forekommer<br />

hos partneren i dagliglivet.<br />

1. Positiv adfærd. - Min partner gør meget for, at vi skal have<br />

det rart sammen. - Min partner er venlig og hensynsfuld, når vi<br />

er sammen. - Min partner er munter og positiv, når vi snakker<br />

sammen.<br />

2. Åbenhed. - Min partner fortæller mig, hvad han/hun synes<br />

om vores parforhold. - Min partner fortæller mig, hvad han/hun


ønsker sig af vores parforhold. - Min partner opfordrer mig til at<br />

fortælle, om mine tanker om og følelser for ham/hende.<br />

3. Troskabserklæringer. - Min partner fortæller, at han/hun<br />

vil holde fast i vores parforhold. - Min partner giver udtryk for,<br />

at vores parforhold vil vedvare. - Min partner viser sin kærlighed<br />

til mig.<br />

4. Social adfærd. - Min partner er villig til også at være sammen<br />

med min familie og mine venner. - Min partner kan lide, at<br />

vi er sammen med fælles bekendte. - Min partner kan lide at<br />

inddrage familier og venner i vores aktiviteter.<br />

5. Hjælpsom adfærd. - Min partner tager sin del af de praktiske<br />

opgaver i hjemmet. - Min partner tager sin del af ansvaret<br />

for, at vi får løst de opgaver, der ligger foran os. - Min partner<br />

svigter ikke, når der skal udføres et stykke arbejde.<br />

Der findes naturligvis flere end disse ”parforholdsfremmende<br />

adfærdsformer”, men statistiske undersøgelser tyder på, at de<br />

fem nævnte kategorier hører til noget af det vigtigste, et menneske<br />

kan gøre for at forbedre trivslen i sit parforhold.<br />

Men hvor stor en betydning har nu hver af de fem forskellige<br />

kategorier for den konkrete trivsel i et parforhold? Det er netop,<br />

hvad Laura Stafford har set på i sin nyeste undersøgelse. Hun fik<br />

411 ægtepar til at medvirke i undersøgelsen. De 822 ægtefæller<br />

var i gennemsnit 40 år gamle og havde i gennemsnit været gift<br />

med deres partnere i 13 år.<br />

Ud over at udfylde spørgeskemaet om, hvor meget de hver<br />

især mente at deres partner udviste de femten forskellige adfærdsformer<br />

i dagliglivet skulle ægtefællerne også udfylde spørgeskemaer<br />

om, hvor meget de 1) var tilfredse med deres parforhold,<br />

og 2) hvor meget kærlighed de følte for deres partner.<br />

Herefter kunne forskeren ved hjælp af statistiske analyser afgøre,<br />

hvor stor sammenhæng der var mellem parternes adfærd på de<br />

fem forskellige områder, og den enkelte ægtefælles tilfredshed<br />

med sit parforhold og følelser af kærlighed til ægtefællen.<br />

Hvad tilfredshed med parforholdet angår, viste der sig følgende<br />

mønstre:<br />

Mængden af positiv adfærd hos ægtefællen spillede langt<br />

den største rolle af de fem kategorier, og især for kvindernes<br />

vedkommende var mandens positive adfærd afgørende for deres<br />

tilfredshed med parforholdet. Kvinder har det altså tilsyneladende<br />

ikke godt med sure, vrisne og negative ægtefæller.<br />

Også troskabserklæringer fra ægtefællen hjalp tydeligt på<br />

tilfredsheden med parforholdet, og igen var det kvinderne, der<br />

rapporterede om den stærkeste sammenhæng mellem mandens<br />

troskabserklæringer og deres egen tilfredshed med parforholdet.<br />

Det går tilsyneladende mest ud over kvindernes tilfredshed med<br />

parforholdet, hvis de føler sig utrygge med hensyn til parforholdets<br />

bestandighed.<br />

Mere overraskende var det, at åbenhed i gennemsnit var<br />

forbundet med lidt mindre tilfredshed i parforholdet. Måske kan<br />

det for nogle ægtefæller være lidt ubehageligt jævnligt at føle sig<br />

presset til at diskutere det indbyrdes forhold? Eller også kan det<br />

› FORSKNINGSNYT<br />

være, at kritiske diskussioner om ens parforhold giver mere<br />

opmærksomhed på noget, der kunne være bedre – og dermed<br />

lidt mindre tilfredshed. Når det at være åben om problemer i<br />

parforhold alligevel anses for positivt af parforholdsforskere,<br />

hænger det sammen med at åbenhed (ud over at kunne være lidt<br />

besværlig) fører til bedre mulighed for at tage eventuelle problemer<br />

i opløbet, inden de vokser parterne over hovedet, og dermed<br />

til bedre overlevelseschancer for parforholdet.<br />

Hvad social adfærd angår, var der hverken for kvindernes<br />

eller mændenes vedkommende nogen sammenhæng mellem<br />

ægtefællens sociale adfærd (som eksemplificeret ovenfor) og<br />

deres egen tilfredshed med parforholdet. Det kan selvfølgelig<br />

godt tænkes, at en ægtefælle er utilfreds med partnerens uvillighed<br />

til at være sammen med venner og familie, men det ser ikke<br />

ud til at gå ud over trivslen i parforholdet som sådan.<br />

Endelig spillede hjælpsom adfærd hos ægtefællen en lidt<br />

mindre, men dog klart positiv rolle for både mænd og kvinder i<br />

denne undersøgelse.<br />

Når forskeren så på sammenhængen mellem parforholdsfremmende<br />

adfærd og kærlighed til ægtefællen, viste der sig et<br />

noget anderledes mønster: For mændenes vedkommende var<br />

der overhovedet ikke særlig meget sammenhæng mellem deres<br />

kærlighed til ægtefællen og denne ægtefælles ”parforholdsfremmende<br />

adfærd”. Af de fem typer af parforholdsfremmende adfærd<br />

var det kun positiv adfærd, der var forbundet med mændenes<br />

oplevelse af kærlighed til ægtefællen – og det endda kun i<br />

temmelig beskeden grad.<br />

For kvindernes vedkommende så det ud til, at kærligheden<br />

til deres mænd i meget højere grad afhang af mændenes ”parforholdsfremmende<br />

adfærd”. Hele fire af de fem typer af parforholdsfremmende<br />

adfærd så ud til at påvirke kvindens kærlighed<br />

til manden – efter tretten års ægteskab: Jo mere manden udviste<br />

positiv adfærd, hjælpsom adfærd, social adfærd og åbenhed, jo<br />

stærkere kærlighed nærede hun til sin mand.<br />

Som det fremgår, spillede social adfærd hos mændene en vis<br />

rolle for kvindernes kærlighed til deres mænd, selv om det ikke<br />

spillede en rolle for deres tilfredshed med parforholdet. Mere overraskende<br />

var det måske, at den åbenhed hos ægtefællen, der nærmest<br />

påvirkede tilfredsheden med parforholdet negativt hos kvinderne<br />

(og kun hos kvinderne), påvirkede kærlighedsfølelsen over<br />

for manden positivt. Forklaringen kan være, at kvinder nok kan føle<br />

det lidt besværligt at skulle diskutere eventuelle problemer i parforholdet<br />

og derfor oplever parforholdet som mindre ’perfekt’ – men<br />

samtidig føler, at mandens villighed til at bearbejde de eventuelle<br />

problemer i fællesskab vidner om engagement i parforholdet, hvilket<br />

måske fremkalder positive følelser for manden.<br />

tn<br />

Kilde: Stafford, L. (2011). Measuring relationship maintenance behaviours: Critique and<br />

development of the revised relationship maintenance behaviour scale. Journal of Social<br />

and Personal Relationships, 28(2). 278-303.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 21


› FORSKNINGSNYT<br />

Gode følelser når<br />

frem uden ord<br />

M<br />

ens forskningen i parforhold tidligere var fokuseret<br />

på de ting, der kan ødelægge parforhold – fx vredladenhed,<br />

vold, løgne og utroskab – er forskningen i<br />

parforhold i de senere år blevet præget af den positive psykologi,<br />

der i stedet for at se på, hvad der ødelægger menneskets psykiske<br />

trivsel, snarere ser på de positive ting, der kan fremme den menneskelige<br />

lykke.<br />

Inden for parforholdsforskning har denne interesse for positiv<br />

psykologi bl.a. givet sig udslag i undersøgelser, der viser, at<br />

det kan forbedre et parforhold, når ægtefællerne har høje tanker<br />

om hinanden, også selv om det for andre set er overdrevet høje<br />

tanker. Andre eksempler er undersøgelser, der viser, at positive<br />

følelser og en høj grad af ærlighed kan fremme trivslen i et parforhold.<br />

Som et nyt skud på denne stamme kommer tre forskere<br />

fra New York nu med en undersøgelse, der viser en god effekt af<br />

taknemmelighed over for ægtefællen. En effekt, der dog har en<br />

måske lidt overraskende begrænsning.<br />

De tre forskere fik 50 midaldrende ægtepar, der gennemsnitlig<br />

havde været gift i 20 år, til at deltage i undersøgelsen over<br />

virkningen af taknemmelighed i et parforhold. Som udgangspunkt<br />

var forskerne interesserede i at undersøge taknemmelighed<br />

både med hensyn til den oplevede grad af taknemmelighed<br />

og med hensyn til den udtalte taknemmelighed over for ægtefællen.<br />

For at måle disse to sider blev alle ægtefællerne udstyret<br />

med en dagbog, som de hver aften skulle udfylde gennem en<br />

fjortendages periode.<br />

dagbogen skulle de ved dagens slutning notere, hvor meget<br />

de i dagens løb havde følt sig taknemmelige over for deres ægtefælle.<br />

Denne vurdering af egen taknemmelighed over for ægtefællen<br />

skulle ikke så meget bygge på ægtefællens konkrete handlinger<br />

i dagens løb, men mere på den generelle følelse af taknemmelighed<br />

over at være gift med ægtefællen. Desuden skulle de<br />

notere, hvor meget de havde fortalt deres ægtefælle, at de var<br />

taknemmelige for ham eller hende, og for deres fælles parforhold.<br />

Efter at have indsamlet de 100 udfyldte dagbøger scorede<br />

trænede psykologer hver dagbog på de to skalaer, altså for den<br />

samlede grad af følt taknemmelighed og den samlede grad af<br />

udtalt taknemmelighed over for ægtefællen. Da man også ved<br />

forsøgsperiodens afslutning havde fået alle ægtefællerne til at<br />

udfylde et spørgeskema om deres glæde og tilfredshed ved parforholdet,<br />

kunne man beregne, om der var nogen sammenhæng<br />

mellem de to mål for taknemmelighed på den ene side og glæden<br />

ved parforholdet på den anden side – både hos den enkelte<br />

ægtefælle og hos ægtefællens partner.<br />

Resultaterne viste to ting: For den enkelte person viste det<br />

SIDE 22 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

sig, at jo mere vedkommende både havde følt og udtrykt taknemmelighed,<br />

jo mere glæde oplevede vedkommende i sit parforhold.<br />

Det er næppe overraskende, selv om det er svært at<br />

vide, hvad der er årsag til hvad. Der kan formodentlig være tale<br />

om en vekselvirkning begge veje, så at større trivsel i parforholdet<br />

giver mere taknemmelighed, men også således, at mere taknemmelighed<br />

giver bedre adfærd og dermed mere trivsel i parforholdet.<br />

Mere overraskende var det nok, at der ikke var nogen forbindelse<br />

mellem den udtalte taknemmelighed og partnerens tilfredshed<br />

med parforholdet. Man skulle måske ellers have ventet,<br />

at en ægtefælle, der jævnligt hørte udtryk for taknemmelighed<br />

hos sin ægtefælle, selv vil blive mere glad for parforholdet. Det<br />

så altså ikke ud til at være tilfældet. Til gengæld så man en klar<br />

forbindelse mellem den oplevede grad af tilfredshed hos den ene<br />

ægtefælle, og glæden ved parforholdet hos vedkommendes ægtefælle!<br />

På en eller anden måde må disse følelser af taknemmelighed<br />

være kommet til udtryk hos den taknemmelige ægtefælle,<br />

siden følelserne af taknemmelighed kunne give mere glæde hos<br />

dennes ægtefælle. Men blandt de adfærdsmæssige udtryk for<br />

taknemmelighed, der glæder ægtefællen, var sproglige udtryk<br />

altså ikke særlig afgørende.<br />

”Action speaks louder than words” siger man på amerikansk,<br />

og det gælder tilsyneladende også, når det kommer an på at<br />

glæde sin ægtefælle med sin egen følelse af taknemmelighed.<br />

tn<br />

Kilde: Cameron, C.D. & Payne, B.K. (2011). Escaping Affect: How Motivated Emotion<br />

Regulation Creates Insensitivity to Mass Suffering. Journal of Personality and Social<br />

Psychology, 110(1). 1-15.<br />

Kun et spørgsmål om<br />

kærlighed?<br />

T<br />

o forskere fra Canada og Tyskland har spurgt sig selv, om<br />

den kærlige adfærd, som en person udviser over for sin<br />

partner i kærlighedslivet, kun kommer fra følelsen af<br />

kærlighed, eller om den også kommer fra andre kilder?<br />

De to forskere var inspireret af Sternbergs berømte teori om<br />

”Kærlighedens tre grundelementer”: Sex, intimitet og ”forpligtelse”.<br />

Sex og erotik kan vi se bort fra i denne sammenhæng, da<br />

de to forskere ville fokusere på kærlig adfærd, som næppe havde<br />

relation til direkte seksuelle følelser. Intimitet betegner graden af<br />

indbyrdes kontakt, forståelse, sympati og omsorg – hvilket vel<br />

nogenlunde svarer til ”kærlige følelser” på dansk – og forpligtelse<br />

dækker det mere moralske krav om at fastholde sit parforhold<br />

for både sin egen og for partnerens skyld.<br />

De to psykologer mente på baggrund af denne simple opfat-


telse af kærlighedens psykologiske ingredienser, at kærlig adfærd<br />

– ud over selvfølgelig at bero på kærlige følelser – også i visse<br />

tilfælde kunne afhænge af den mere moralske forpligtelse til at<br />

opretholde sit parforhold.<br />

Hvis denne sidstnævnte hypotese var rigtig, ville det ifølge<br />

forskerne være sandsynligt, at kærlig adfærd under visse omstændigheder<br />

også afhænger af individets evne eller villighed til<br />

at styrke og vedligeholde sit parforhold, altså som udtryk for<br />

forpligtelsen i parforholdet.<br />

Endelig mente de to forskere, at evnen til at udvise kærlig<br />

adfærd af de omtalte, mere moralske grunde især ville afhænge<br />

af to personlighedstræk, nemlig graden af selvkontrol og graden<br />

af samvittighedsfuldhed. Samvittighedsfuldhed har i de seneste<br />

år vist sig at være en meget vigtig side af vores personlighed i<br />

alle livets forhold, og altså også i parforholdet.<br />

Det spørgsmål, som de to forskere endte med at stille, var<br />

altså: Udspringer kærlig adfærd i visse situationer af mere end<br />

blot kærlige følelser, og er dette ”mere” især de to sider af vores<br />

personlighed, der handler om selvkontrol og samvittighedsfuldhed?<br />

For at undersøge dette spørgsmål satte forskerne 88 yngre<br />

kvinder, der alle levede i et fast parforhold, i følgende situation:<br />

Efter at have udfyldt spørgeskemaer om deres grad af kærlighed<br />

til partneren og deres oplevede grad af egen selvkontrol og samvittighedsfuldhed,<br />

fik de at vide, at de bagefter kunne besøge en<br />

gavebutik i nærheden af universitetet, og at de i denne gavebutik<br />

kunne hente en ganske flot gave til deres partner. Gaven var<br />

påhæftet et kort, hvor der stod, at det var en ”kærlighedsgave”<br />

fra kæresten eller ægtefællen, så det var oplagt at se den adfærd<br />

at hente gaven som en ”kærlig adfærd”.<br />

De unge kvinder var imidlertid ved lodtrækning blevet delt i<br />

to grupper, og den eneste forskel på disse to grupper var, at den<br />

ene kunne hente gaven med det samme efter undersøgelsen, mens<br />

den anden gruppe først kunne hente gaven fire dage senere.<br />

Det eneste mål for ”kærlig adfærd” i denne undersøgelse var,<br />

om den enkelte kvinde faktisk ville ulejlige sig hen i gavebutikken<br />

og hente gaven til kæresten eller ægtefællen. Det viste sig, at<br />

ca. to tredjedele af de kvinder, der kunne hente gaven med det<br />

samme, gjorde sig denne ulejlighed, mens det kun gjaldt en<br />

tredjedel af de kvinder, der måtte vente i fire dage.<br />

Desuden viste det sig nok så interessant, at de kvinder, der i<br />

den første gruppe faktisk hentede gaven, kun adskilte sig fra<br />

dem, der ikke gik hen til gavebutikken, ved at nære stærkere,<br />

kærlige følelser for deres partnere. I denne gruppe, der kunne<br />

udvise spontan, kærlig adfærd, var det tilsyneladende kun graden<br />

af kærlige følelser for partneren og ikke så meget vedkommendes<br />

personlighed, der gjorde udslaget.<br />

Mere overraskende var det, at den tredjedel, der i den sidstnævnte<br />

gruppe hentede gaven efter en ventetid på fire dage, kun<br />

i mindre grad adskilte sig fra resten af gruppen ved styrken af<br />

deres kærlige følelser og langt mere adskilte sig fra de øvrige<br />

› FORSKNINGSNYT<br />

kvinder ved styrken af deres selvkontrol og samvittighedsfuldhed!<br />

De to forskere mener derfor at kunne konkludere, at det ser<br />

ud til, at spontan kærlig adfærd især afhænger af kærlige følelser,<br />

mens kærlig adfærd, der først besluttes og så udføres på et senere<br />

tidspunkt, ikke så meget afhænger af styrken af de kærlige<br />

følelser, men snarere af personlighedstræk som selvkontrol og<br />

samvittighedsfuldhed.<br />

tn<br />

Kilde: Kammrath, L.K. & Peetz, J. (2011). The limits of love: Predicting immediate versus<br />

sustained caring behaviors in close relationships. Journal of Experimental Social<br />

Psychology, 47. 411-417.<br />

Mobning fører<br />

til depression<br />

– men hvordan?<br />

M obning er ikke alene en frastødende adfærd, det er<br />

også en adfærd, der ifølge flere nye undersøgelser<br />

kan have ganske forfærdelige konsekvenser for ofrene!<br />

At blive udsat for andres mere eller mindre åbenlyse hån,<br />

spot, ydmygelse eller direkte aggression, kan ifølge de nævnte<br />

undersøgelser føre til psykiske ”skader” for ofrene, både på kort<br />

og på langt sigt. Man har især fundet fire udbredte skadevirkninger<br />

af mobning: 1) Depression, 2) angst, 3) lavt selvværd og<br />

4) generelle vanskeligheder ved at begå sig blandt andre, hvilket<br />

sidste er et handicap, som indlysende kan føre til yderligere psykiske<br />

problemer, og ”skader”.<br />

Blandt de omtalte skadevirkninger af mobning er depression<br />

tilsyneladende den mest almindelige. Der er i adskillige undersøgelser<br />

fundet øget forekomst af alvorlig depression, ikke blot i<br />

tiden lige efter en periode med at være genstand for andres<br />

mobning, men også i flere årtier senere. Selv hos midaldrende<br />

personer kan man finde sammenhæng mellem tendens til depression<br />

og det at have været et mobbeoffer helt tilbage i skoletiden<br />

eller på en arbejdsplads i de yngre år.<br />

Der gøres i disse år en indsats for at forebygge og standse<br />

mobning i skolerne og på arbejdspladserne. Men undersøgelser<br />

tyder på, at det er svært at komme mobning helt til livs, så der<br />

kan utvivlsomt gøres endnu mere for at afsløre denne sociale<br />

vold, der i de værste tilfælde kan skade ofrene på livstid. I forbindelse<br />

med disse bestræbelser kan det være vigtigt at vide,<br />

ikke blot at mobning kan føre til depression, men også hvordan<br />

mobning fører til depression, så at man kan benytte denne viden<br />

til at blive klogere på, hvordan og hvornår det er særligt vigtigt<br />

at sætte ind.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 23


› FORSKNINGSNYT<br />

For at kaste lys over spørgsmålet om de psykiske forbindelseslinjer<br />

mellem mobning og senere depression har to australske<br />

forskere for nylig fulgt 1.167 større skolebørn i tolv- til femtenårsalderen<br />

igennem et års tid. Ved starten af undersøgelsen udfyldte<br />

alle de pågældende elever en række spørgeskemaer om<br />

følgende: 1) Hvor meget de eventuelt blev mobbet i skolen af<br />

andre elever. (Der blev ikke spurgt til eventuel mobning fra lærernes<br />

side). 2) Hvor meget de i dagliglivet bekymrede sig over<br />

og spekulerede over den mobning, de eventuelt blev udsat for<br />

(”mobningsbekymring”). 3) Hvor meget de havde følt sig deprimeret<br />

i de sidste to uger. 4) Deres grad af selvværd og selvrespekt<br />

i dagliglivet. 5) Deres mulighed for at få hjælp fra venner i<br />

skolen, hvis de kom ud for problemer, fx i forbindelse med mobning.<br />

6) Deres mulighed for at tale med voksne (fx forældre eller<br />

lærere), hvis de havde psykiske problemer. 7) Hvor meget de<br />

syntes at deres skole i det hele taget var i stand til at standse<br />

mobning blandt eleverne.<br />

Et års tid senere gav man eleverne de samme spørgeskemaer,<br />

og spørgsmålet var så, dels om der var nogen sammenhæng mellem<br />

mobning og depression, dels om nogle af de andre besvarelser<br />

kunne forklare denne sammenhæng.<br />

Begge spørgsmål blev bekræftet i den australske undersøgelse.<br />

De elever, der havde været genstand for mobning, var klart<br />

mere deprimerede end de andre elever. Det var dog især de elever,<br />

som både blev mobbet ved starten og slutningen af undersøgelsen,<br />

der viste en stærk tendens til depression i dagliglivet,<br />

hvilket viser, at mobning er særlig skadelig, når den står på i<br />

længere tid.<br />

Undersøgelsen viste også, at forbindelsen mellem mobning<br />

og depression i væsentlig grad blev styrket, hvis ofrene havde<br />

stor tendens til at udvise ”mobningsbekymring”, altså tilbøjelighed<br />

til at gå alene og tænke over mobningen på en måde, som<br />

var præget af manglende tiltro til, at nogen eller noget kunne få<br />

plagerne til at standse.<br />

På den baggrund er det ikke overraskende, at man fandt en<br />

svækkelse af forbindelsen mellem mobning og depression hos de<br />

elever, der samtidig følte, at de kunne få hjælp fra en eller flere<br />

venner, eller at deres skole som helhed var god til at standse<br />

mobning. Men det spillede ikke nogen væsentlig rolle for de<br />

mobbede børn, om de kunne tale med voksne om deres mobning.<br />

Måske er det svært for både lærere og forældre rigtigt at<br />

forstå de psykiske problemer, der plager mobbede børn, og hvordan<br />

man bedst kan hjælpe dem med deres psykiske vanskeligheder.<br />

Det ser ud til, at de voksne bedst kan hjælpe ved at forbedre<br />

børnenes indbyrdes forhold.<br />

Den australske undersøgelse kan være nyttig ved at pege på<br />

tre måder at begrænse skadevirkningen af mobningen. Dels ved<br />

at hjælpe børnene til at overvinde deres vedvarende mobningsbekymringer,<br />

hvilket i mange tilfælde kan være en opgave for en<br />

eller børnepsykolog. Dels ved at hjælpe børnene til at udvikle<br />

gode venskaber, der kan give dem beskyttelse mod mobning.<br />

SIDE 24 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Dels endelig ved at give alle børnene i skolen en klar viden om<br />

og tillid til, at skolen som helhed vil arbejde på at forhindre al<br />

form for mobning.<br />

tn<br />

Kilde: Barchia, K. & Bussey, K. (2010). The psychological impact of peer victimization:<br />

Exploring social-cognitive mediators of depression. Journal of Adolescence, 33. 615-623.<br />

Vi undervurderer<br />

andres sociale smerte<br />

E<br />

n side af problemet mobning er spørgsmålet om årsagerne<br />

til denne ubehagelige form for adfærd, der tilsyneladende<br />

forekommer forholdsvis vidt udbredt, hvor mange<br />

mennesker samles fx i skoler og på arbejdspladser.<br />

En af de årsager, der ofte er peget på, er mobberens ”ondskab”<br />

eller aggression. Det er da også blevet fundet, at mange og<br />

især de, der fører an i mobning, ofte rummer mere had og vrede<br />

mod andre, end godt er. Den aggressive adfærd at mobbe andre<br />

behøver dog ikke altid at være et udtryk for indestængt vrede<br />

(der eventuelt er forskudt fra den, der vækker vreden, til et<br />

uskyldigt mobbeoffer). Der kan også være tale om instrumentel<br />

vold, hvor mobningen mere udføres for at opnå en gevinst ved<br />

denne adfærd, fx at styrke sin egen følelse af magt eller imponere<br />

eller skræmme andre personer. Også dette er rimeligt udforsket.<br />

Nu foreslår et hold af forskere fra Canada og Holland, at der<br />

yderligere kan være tale om en helt tredje medvirkende årsag til<br />

mobning: Vi er muligvis slet ikke i stand til helt at forstå, hvor<br />

meget psykisk smerte og pine det skaber hos mobbeofre at blive<br />

mobbet på den ene eller anden måde! Og når vi ikke forstår<br />

omfanget af denne skadevirkning på ofret, finder vi det måske<br />

heller ikke så forkert at deltage i en mobning eller så vigtigt at<br />

standse en mobning, der foregår i nærheden.<br />

Det canadisk-hollandske forskerhold mente endvidere, at<br />

denne mangel på forståelse for den indre pine hos mobbeofret<br />

var særlig udtalt hos dem, der ikke selv havde oplevet en sådan<br />

pine og derfor ikke rigtig forstod, hvor slem den kunne være.<br />

Forskerne har nu i tre forskellige undersøgelser støttet den<br />

generelle antagelse, at vi undervurderer den sociale smerte, der<br />

opstår hos et menneske, der føler sig udelukket fra den gruppe,<br />

de gerne vil være med i. I deres forskning benyttede de tre forskere<br />

sig af en meget simpel – og noget kunstig – metode til at<br />

skabe psykisk pine ved den ubehagelige oplevelse af at blive<br />

udelukket på følgende måde:<br />

En gruppe forsøgspersoner bliver enkeltvis inviteret til at<br />

deltage i et fælles computerspil med to andre, der fx hedder Carl<br />

og Anna. Den rigtige forsøgsperson sidder i et lille rum med en<br />

skærm og en mus og får at vide, at Carl og Anna sidder i de to


tilstødende rum. De tre skal nu samarbejde om at holde en bold<br />

i luften. De ser alle det samme skærmbillede, men har via deres<br />

mus kun kontrol over hver sin tredjedel af skærmen. Spillet foregår<br />

så på den måde, at en spiller sender bolden til en af de to<br />

andre medspillere, som så kan sende bolden videre osv. Der er<br />

dog i virkeligheden kun en forsøgsperson, og hele spillet styres<br />

af en computer, der kan programmeres til at sende bolden mere<br />

eller mindre hyppigt til den ægte forsøgsperson. I den første<br />

gruppe af forsøgspersoner får forsøgspersonen tilsendt bolden<br />

fra de to andre medspillere ca. hver anden gang og føler sig derfor<br />

som en aktiv medspiller i spillet.<br />

Den anden gruppe af forsøgspersoner oplever imidlertid, at<br />

de efter at have fået bolden i rimelig grad i begyndelsen af spillet,<br />

sjældnere og sjældnere får tilsendt bolden fra de to andre<br />

spillere – som om disse vil udelukke forsøgspersonen fra deres<br />

spil. Flere tidligere undersøgelser har vist, at selv denne simple<br />

form for udelukkelse – endda fra to andre personer, man slet<br />

ikke kender – er nok til at skabe en vis social smerte.<br />

Og nu til forskerholdets egne tre eksperimenter:<br />

Det første forsøg foregik netop som beskrevet, og forsøgspersonerne<br />

i den udelukkede gruppe berettede bagefter som<br />

ventet om væsentlig mere ubehag ved spillet end personerne i<br />

den anden gruppe. Men som noget helt nyt bad man efterfølgende<br />

(under et tilfældigt påskud) alle forsøgspersonerne i begge<br />

grupper om at vurdere på en skala fra 0-10, hvor slemt og pinefuldt<br />

det ville være at blive udsat for følgende fire situationer:<br />

1) Man opdager, at ens bedste venner holder fest, og man er ikke<br />

blevet inviteret med. 2) Man inviterer en dreng/pige på date og<br />

får afslag. 3) Man får en uventet dårlig karakter ved en eksamen.<br />

4) Man opdager, at nogen har stjålet ens pung.<br />

Det viste sig, at de to grupper af forsøgspersoner, der lige<br />

forud for denne vurdering, havde oplevet eller ikke oplevet social<br />

smerte, var meget enige om bedømmelsen af de to sidstnævnte<br />

situationer, der ikke handlede om udelukkelse. Men man<br />

fandt også, at gruppen, der i computerspillet havde følt sig udelukket,<br />

vurderede de to førstnævnte situationer – der begge<br />

handlede om at være udelukket fra ønsket samvær – som langt<br />

værre end de forsøgspersoner, der ikke lige havde oplevet udelukkelse<br />

på deres egen krop.<br />

I det andet eksperiment ankom forsøgspersonerne to og to<br />

til laboratoriet, og ved ankomsten fik de ved lodtrækning tildelt<br />

rollen som enten aktiv deltager i det omtalte computerspil (med<br />

”Carl og Anna” i de tilstødende rum) eller rollen som observatør<br />

af spilleren. Ideen med dette arrangement var, at man jo ikke<br />

altid kan stole helt på, hvad folk skriver i et spørgeskema (som i<br />

det første eksperiment), men måske kunne observatørerne direkte<br />

se på de to grupper af forsøgspersoner, om de udelukkede<br />

følte sig forpinte?<br />

Det kunne de faktisk: Da man efter spillet bad spillerne udfylde<br />

et spørgeskema om, hvordan de havde haft det under spillet,<br />

fandt man – som i første undersøgelse – at de udelukkede<br />

› FORSKNINGSNYT<br />

spillere i modsætning til de ikke-udelukkede havde haft det<br />

temmelig slemt. Men man havde også bedt observatørerne om at<br />

udfylde et spørgeskema om deres oplevelse af spillernes udtryk<br />

for følelser under spillet, og heraf fremgik det, at observatørerne<br />

gennemgående tydeligt kunne se den grad af smerte, som de<br />

udelukkede spillere oplevede under spillet.<br />

Endelig udførte de tre forskere et eksperiment med 76 yngre<br />

hollandske skolelærere, lidt flere kvinder end mænd. Disse skolelærere<br />

blev ved lodtrækning fordelt til de sædvanlige to grupper,<br />

som blev eller ikke blev udelukket under computerspillet<br />

med at holde bolden i luften.<br />

Lige efter denne oplevelse med (kunstig) udelukkelse eller<br />

ingen udelukkelse blev alle lærerne (under et tilfældigt påskud)<br />

præsenteret for en historie om en pige, der i skolen blev udsat<br />

for hyppig mobning af en bestemt dreng. Lærerne skulle både<br />

vurdere, hvor slemt pigen havde det på grund af mobningen, og<br />

hvor hård en straf de ville tildele drengen.<br />

De skolelærere, der lige havde oplevet social smerte ved<br />

følelsen af udelukkelse, vurderede den mobbede piges pine og<br />

smerte som langt værre end de lærere, der ikke selv lige havde<br />

oplevet udelukkelse, og de udelukkede lærere ville også idømme<br />

drengen en meget hårdere straf!<br />

Så måske ville det hjælpe på bekæmpelse af mobning i en<br />

skole, hvis skolens lærere selv blev udsat for lidt (kunstig) social<br />

smerte en gang imellem.<br />

tn<br />

Kilde: Nordgren, L.F., Banas, K. & MacDonald, G. (2011). Empathy Gaps for Social<br />

Pain: Why People Underestimate the Pain of Suffering. Journal of Personality and<br />

Social Psychology, 100(1). 120-128.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 25


› ANMELDELSE<br />

Venteværelset<br />

anmeldelse af en samtalebog, som går uden om genrens ligegyldighed og direkte til hovedpersonens<br />

tanker om sit liv og sin forestående død. Tak, Jacob – du røst derovre fra den anden side.<br />

”En røst fra et døende menneske – som vil i dialog med de levende.”<br />

Det er en flot bog, der på en utrolig intensiv måde beskriver<br />

processen i den langstrakte død af kræft, og hvor vi kommer helt<br />

tæt på afskedsforløbet, hvad meningen med døden er, tanker om<br />

det transcendente – samt det Gudebillede, som harmonisk arbejdes<br />

frem via den kæde af interviewsamtaler hen over de sidste<br />

tre måneder, hvor Jacob fortrinsvis befinder sig på hospice.<br />

Det er disse refleksionsmøder, der udgør bogens rygrad.<br />

Det, der trænger helt ind i sjælen på læseren, er, at det ikke<br />

drejer sig om en ældre person, der kan dø mæt af dage. Jacob er<br />

en ung mand med hår på brystet – sidst i trediverne. Gift med<br />

Helle. Har drengen Sofus på fire år, som det gør så dybt, dybt<br />

ond at skulle forlade. Direktør i et internationalt firma. På alle<br />

måder en succesperson med fremtiden liggende åben foran sig.<br />

Jacob havde dog i tiden op til opdagelsen af ”den lille, hvide<br />

plet på tungen” (leukoplaki – tungecancer) haft eksistentielle overvejelser<br />

om, hvad den højere mening med livet i overhalingsbanen<br />

var. Var det nok at have sikret sig gode materielle rammer, et godt<br />

familieliv, et lykkeligt faderskab og succes på livets ydre fronter?<br />

Det blinkende selvbillede i den ydre verden contra følelsen af en<br />

indre, vaklende grundliggende lav selvværdi, som langt fra levede<br />

op til imageprojektionen på stjernetågen.<br />

Han levede i tre år efter diagnosen.<br />

Systemet og undtagelsen<br />

Bogen er en sam-tale-bog i ordets bedste forstand, hvor Rita<br />

Nielsen (klinisk sygesplejespecialist på Diakonissestiftelsens<br />

Hospice, København) gennem tematiserede samtaler eller dialoger<br />

med Jacob i den terminale del af sygdomsforløbet trænger<br />

ind under livets ydre facade. Hvor hun giver ham og hans imponerende<br />

skarpe refleksioner over livet og døden en insisterende<br />

stemme.<br />

Jacob beskriver det selv som at være: ”en røst fra et døende<br />

menneske ” – ”der vil i dialog med de levende.” En, der kan iagttage<br />

fra dødens forkammer, at alt for mange tilsyneladende totalt<br />

blindt leder efter den næste sæk guld – i stedet for at se den<br />

SIDE 26 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

kærlighedsglæde, der strømmer mod dem fra andre mennesker.<br />

Fra ”tilværelsens medrejsende”.<br />

Jacob er kritisk over for den måde, hospitalssystemet behandler<br />

ham på gennem sygdomsforløbet. Føler, at han er en<br />

kropsgenstand i en stor, umenneskelig maskine, der sjældent<br />

møder ham som et unikt individ. Maskinen er præget af ventetid,<br />

sjusk, dårlig kommunikation og en utrolig lav grad af respekt<br />

for, at han er et menneske, der lider af en dødelig sygdom.<br />

En undtagelse er hospitalspræsten, som er en tæt støtte gennem<br />

forløbet. En, han kan snakke om alt med. Og hvor de sammen<br />

kan reflektere over åndelige forhold set i lyset fra den tilskyndende<br />

død. Har ikke lyst til at snakke med psykologer. Det<br />

er de store, spirituelle linjer i døds konfrontationen, der interessere<br />

ham. Ikke fortidsspøgelser eller nutidens adaptive copingstrategier,<br />

hvor selv tro er reduceret til et overlevelsesværktøj,<br />

man kan tilegne sig på et weekendkursus.<br />

Mødet med hospice er noget helt andet. Her behandles han<br />

som et helt menneske. Personalet formår at inddrage den nære<br />

familie, og de respekterer hans søns behov for at være så tæt som<br />

muligt på sin fader, samt at drengen vil være med hele vejen i<br />

faderens dødsproces.<br />

At sige verden ret farvel<br />

I forhold til at være aktiv døende fremhæver Jacob, at de materielle<br />

ting i høj grad mister betydning. Ligskjorten har ingen lommer.<br />

Det er relationerne til de nærmeste, der fremtræder kærlighedsmættede<br />

i al deres betydningsfuldhed.<br />

Centralt er selvfølgeligt farvelsigningen til den fireårige<br />

dreng samt Jacobs forsøg på at give sønnen flest mulige gode<br />

minder om ham med ind i en fremtid, han ikke vil være en fysisk,<br />

konkret del af. Jacobs egen far dør selv af kræft midt under<br />

sygdomsforløbet – hvilket dramatisk komplicerer Jacobs sorgreaktioner.<br />

I spændende dialoger udfolder han sit forhold til Gud. Han<br />

anvender især teologen Løgstrup til at sætte ord på sin forståelse<br />

af næstekærligheden, som spiller en central rolle i hans gudebillede.


Som et refleksivt rum<br />

Bogen er fantastisk, ved at Jacob i den grad magter at rumme<br />

den tilstundende død og at forholde sig konkret og ”lidelsesudramatisk”<br />

til denne. Han lever, eksisterer, med en imponerende<br />

høj grad af spirituel dødsbevidsthed, hvis teoretiske klangbund<br />

vi skal tilbage i de tidligere halvfemsere for at genfinde<br />

(aids-epidemien). Før alt det sludder med: at døden er en stor<br />

stresser, som vi kan håndtere via adaptive copingstrategier med<br />

sigte mod ”den gode/pæne død i familiens skød”.<br />

Centralt og belærende er, at han i den grad ser døden som en<br />

udfrielse og på mange måder ser frem til dødslettelsen. ”Når det<br />

ikke kan være anderledes”. Han undgår så flot at placere sig selv i<br />

en lidende offerrolle. Betoner hele tiden døden som den vigtigste<br />

værdigiver i forhold til det levede liv og undrer sig såre over,<br />

hvor tabuiseret den enkelte persons kommende død tilsyneladende<br />

er i langt de flestes menneskers liv. Kistelågets smækken.<br />

Hustruen Helle er en stærk, central støtte gennem hele forløbet.<br />

Et livs- og skæbnehelle. Et godt, helligt sted. Og han fremstiller<br />

så herligt, hvordan hun let og blidt trækker ham ned på<br />

jorden igen, når hans tanker bliver alt for vidtløftige, og hvordan<br />

hun lader sig bruge som den, der virkelig giver værdi til tingene.<br />

BOGdAtA<br />

Titlen: ”Venteværelset – en døendes fortælling om livet” skal<br />

forstås på den måde, at Jacob elsker at befinde sig i venteværelset,<br />

hvor han på alle måder er sat uden for det stress og jag, der<br />

ellers præger det postmoderne menneskes liv. Venteværelset<br />

opleves som et refleksivt rum. Hvor man er sat udenfor og derfor<br />

kan se og udfolde sin nysgerrighed. Det gode rum, og ikke en<br />

himmelskrigende stressfaktor.<br />

Samtaleforløbet er imponerende styret af Rita Nielsen, der<br />

ved sine omfangsrige og kloge spørgsmål holder fast i de aftalte<br />

temaer. Hun får Jacob til svarmæssigt til at gå helt ned i livsdybden<br />

med disse.<br />

Bogen er illustreret med relevant billedmateriale, som er<br />

holdt i sort og hvidt. Måske lidt for afdæmpet og kedeligt i forhold<br />

til, hvor sprudlende bogen er i sin balance mellem liv og<br />

død. Lidt synd.<br />

Alt i alt en utrolig anbefalelsesværdig bog til alle, der arbejder<br />

med døende og er interesseret i en helhedspræget tilgang til<br />

døden.<br />

Tak, Jacob – du røst derovre fra den anden side.<br />

Rita Nielsen & Jacob Harder: ”Venteværelset – en døendes fortælling<br />

om livet”. Unitas Forlag: København. 2010. 156 sider. 199 kr.<br />

Niels Peter Agger<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 27


› MØDER & MEDDELELSER<br />

REfERat af<br />

bEstyRElsEsmødE<br />

21. juni 2011<br />

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen,<br />

Arne Grønborg Johansen, Eva Secher<br />

Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg<br />

Nørregaard, Merete Strømming, Rebecca<br />

Savery Trojaborg og Nina Jürs. Fra<br />

sekretariatet: Marie Zelander, Ib Andersen,<br />

Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne<br />

Hørdam (referent). Afbud: Anne<br />

Thrane, Ditte Söderhamn, og Helene<br />

Langhoff Quist Strarup.<br />

1. Godkendelse af dagsorden.<br />

Dagsorden for mødet blev godkendt.<br />

2. Godkendelse af referat.<br />

Referat af 12. møde i bestyrelsen blev<br />

godkendt uden bemærkninger.<br />

3. Orientering om FU-møde.<br />

Bestyrelsen tog orientering om 11.<br />

møde i forretningsudvalget 9. juni 2011<br />

til efterretning.<br />

4. Tema: Strukturarbejdet.<br />

Roal Ulrichsen fremlagde det udsendte<br />

bilag, som visualiserer en organisering<br />

af bestyrelsens temadrøftelser om struktur.<br />

Der er lagt op til en proces, hvor temadrøftelserne<br />

samles i en hvidbog, og<br />

hvor sigtet er at kunne fremlægge et oplæg<br />

om strukturspørgsmål på GF2012.<br />

Jacob Risbjerg Nørregaard foreslog, at<br />

der blev lavet en arbejdsplan, sådan at<br />

man kan være sikre på at nå den vedtægtsgennemskrivning,<br />

som den gamle<br />

Strukturarbejdsgruppe havde taget hul<br />

på, og at medlemmerne informeres løbende<br />

om strukturarbejdet.<br />

Flere bestyrelsesmedlemmer pegede<br />

på, at opgaven nu er vendt om, fordi det<br />

er besluttet at begynde med at se på visionerne<br />

i form temadrøftelser om foreningens<br />

opgaver og identitet i et fremtidsperspektiv.<br />

Herefter kan der tages hul på en<br />

drøftelse af, hvad der skal til for, at foreningen<br />

kan løse disse opgaver, og dernæst<br />

hvilken struktur der kan understøtte<br />

det hele. Hvis der startes med en vedtægtsgennemskrivning,<br />

kan man risikere<br />

at blive bundet på en uhensigtsmæssig<br />

måde i forhold til visionerne.<br />

Roal Ulrichsen henviste til beslutnin-<br />

SIDE 28 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

gen på sidste bestyrelsesmøde om en<br />

artikel i <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong>. Der var enighed<br />

om, at medlemmerne herudover skal<br />

informeres, når der er nyt at fortælle. Det<br />

overlades til Kommunikationsgruppen at<br />

tage stilling til valg af medier.<br />

Bestyrelsen drøftede herefter det<br />

udsendte oplæg ”Nye opgaver og arbejdsformer”.<br />

Blandt hovedsynspunkterne var:<br />

- Udviklingen med, at psykologer<br />

inden for nogle områder arbejder mere<br />

som generelle akademikere end som<br />

psykologer, bør indgå.<br />

- Det er vigtigt at inddrage omverdenen<br />

fx i form af partnerskaber, og dette<br />

bør kobles til, hvad vi vil med Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening som fagforening på<br />

sigt, for at holde fast i den danske model.<br />

- Medlemshensyn og interessevaretagelseshensyn<br />

skal balanceres. Og vi skal<br />

være opmærksomme på, at det liberale<br />

område er i vækst.<br />

- Hold fast i en professionel tilgang til<br />

den politiske ledelse af foreningen.<br />

- Der bør satses på karriererådgivning<br />

som en vigtig ydelse for medlemmerne.<br />

Andre emner: - Foreningens optagelsesgrundlag<br />

på sigt. - <strong>Psykolog</strong>i og medier.<br />

- Håndteringen af lederområdet.<br />

Roal Ulrichsen og Merete Strømming<br />

skriver oplæg om: ”Fagforeningsydelser i<br />

2025 perspektiv” til næste møde.<br />

4.a. Protokollat til regnskab 2010.<br />

Marie Zelander oplyste, at Deloitte i<br />

regnskabskommentarerne har skrevet en<br />

bemærkning om faldet i egenkapitalen<br />

som følge af underskuddet i regnskabet<br />

for 2010, som hvis der ikke udvises agtpågivenhed<br />

og underskuddet gentages i<br />

2011, risikerer at føre til at egenkapitalen<br />

går i minus. Deloitte havde ikke haft bemærkninger<br />

til selve regnskabet for 2010,<br />

som var godkendt.<br />

Roal Ulrichsen tilføjede at Deloittes<br />

bemærkning var forventelig, og at bestyrelsen<br />

af samme årsag har revideret budget<br />

2011 to gange for at tilpasse omkostningsniveauet<br />

til forventede indtægter.<br />

Regnskabsprotokollatet blev herefter<br />

underskrevet.<br />

5. Midtvejsstatus: arbejdsprogram.<br />

Roal Ulrichsen foreslog, at bestyrelsens<br />

behandling tog udgangspunkt i de<br />

strategiske mål for foreningens arbejde på<br />

tværs, hvilket der var enighed om.<br />

Bestyrelsen gennemgik herefter de<br />

enkelte udvalgs midtvejsstatus, herunder<br />

hvordan udvalgene hver især bidrager til<br />

opfyldelsen af de otte strategiske mål. Der<br />

fremkom konkrete forslag til tydeliggørelse<br />

af arbejdet under de enkelte delmål.<br />

Bestyrelsen fandt, at det samlede<br />

billede så fornuftigt ud. Der var enighed<br />

om, at bringe en artikel om midtvejsstatus<br />

på hjemmesiden med henblik på at<br />

begynde en debat blandt medlemmerne.<br />

Midtvejsstatus’en kan endvidere indgå<br />

som afsæt for beretningen for perioden<br />

2010-12, som skal skrives til efteråret.<br />

Status for strukturarbejdet vil komme til<br />

at fremgå af beretningen.<br />

6. Ændrede konstitueringer.<br />

Ændrede konstitueringer på grund af<br />

Rebecca Savery Trojaborgs udtræden af<br />

bestyrelsen og Jacob Risbjerg Nørregaards<br />

barselsorlov.<br />

Det blev besluttet at følge forretningsudvalgets<br />

indstilling om at ændre konstitueringerne<br />

på følgende poster med virkning<br />

fra 1. juli 2011:<br />

• Uddannelses- og Forskningsudvalget:<br />

Roal Ulrichsen, formand.<br />

• Kommunikationsforum: Roal Ulrichsen,<br />

formand.<br />

• Arbejdsgruppen om uddannelsesstillinger:<br />

Opgaven placeres sammen med<br />

det nye projekt om en strategi for et samlet<br />

efter- og videreuddannelsessystem for<br />

psykologer.<br />

• Ansvarshavende redaktør: Arne<br />

Grønborg Johansen. Arne Grønborg<br />

Johansen modtager dagsorden og materiale<br />

til møderne i Kommunikationsforum<br />

og deltager så vidt muligt i møderne.<br />

7. Tavshedspligtsag.<br />

Roal Ulrichsen resumerede sagen og<br />

fremhævede, at bestyrelsen skulle tage<br />

stilling til tre indstillinger.<br />

Der foreligger nu afslag fra Procesbevillingsnævnet<br />

om at føre sagen videre for<br />

Højesteret. Bestyrelsen skulle derfor for<br />

det første tage stilling til, om Dansk Psy-


kolog Forening skal undersøge mulighederne<br />

for, at sagen kan videreføres ved<br />

Menneskerettighedsdomstolen. Videre<br />

skulle der tages stilling til, om medlemmet<br />

fortsat skal rådgives til ikke at afgive<br />

forklaring, og endelig til om foreningen<br />

skal støtte medlemmet økonomisk, hvis<br />

der bliver pålagt dagbøder ved fortsat<br />

afvisning af at udtale sig.<br />

Bestyrelsen besluttede, at det skal<br />

undersøges, om det principielt problematiske<br />

i, at hverken medlemmets eller foreningens<br />

advokater havde kunnet få udleveret<br />

kopi af de akter, der lå til grund for<br />

kendelsen, vil kunne føres videre ved<br />

Menneskerettighedsdomstolen.<br />

Bestyrelsen besluttede videre, at medlemmet,<br />

på baggrund af stadfæstelsen af<br />

kendelsen, skal rådgives til at afgive forklaring.<br />

Bestyrelsen lagde vægt på, at der<br />

nu foreligger en endelig retsafgørelse,<br />

som Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening må følge.<br />

Der blev lagt vægt på, at en eventuel videreførelse<br />

ved Menneskerettighedsdomstolen<br />

ikke vil få opsættende virkning på<br />

kendelsen. Endelig blev det fremhævet, at<br />

sagens akter er kendt af Procesbevillingsnævnet<br />

og Højesteret, som har afvist en<br />

tredje prøvning af sagen.<br />

Som konsekvens heraf besluttede<br />

bestyrelsen, at der ikke vil blive ydet økonomisk<br />

kompensation til medlemmet,<br />

såfremt medlemmet bliver pålagt dagbøder<br />

ved fortsat afviser at udtale sig.<br />

8. Efter- og videreuddannelse.<br />

Strategi for samlet efter- og videreuddannelsessystem<br />

for psykologer:<br />

Rebecca Savery Trojaborg fandt, at<br />

der var tale om et godt oplæg, som også<br />

tog hånd om generalforsamlingsbeslutningen<br />

fra 2010 om, at der skal arbejdes<br />

videre med beskrivelser af specialpsykologuddannelser<br />

inden for børneneuropsykologi,<br />

voksenneuropsykologi og<br />

sundhedspsykologi. Hun var glad for, at<br />

der lægges op til at inkorporere projektet<br />

om psykologer i uddannelsesstillinger i<br />

strategiarbejdet. Hun anbefalede derfor<br />

bestyrelsen at følge indstillingen om at<br />

nedsætte ”Strategigruppe for psykologers<br />

efter- og videreuddannelse”.<br />

Flere bestyrelsesmedlemmer støttede<br />

dette, og det blev foreslået, at andre områder<br />

af psykologfaget tænkes ind, herunder<br />

A&O-området.<br />

Roal Ulrichsen fremhævede, at den<br />

naturlige konsekvens af etablering af<br />

specialpsykologuddannelser i offentligt<br />

regi vil være at nedlægge foreningens<br />

egne specialistuddannelser på de pågældende<br />

områder, efterhånden som de oprettes<br />

i offentligt regi.<br />

Der fremkom forskellige bemærkninger<br />

til strategioplægget, som vil blive<br />

indarbejdet.<br />

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen<br />

om nedsættelse af Strategigruppen.<br />

Til næste møde i bestyrelsen skal foreligge<br />

et forslag til sammensætning af gruppen.<br />

9. Skypesupervision i autorisationsuddannelsen.<br />

Punktet behandles på bestyrelsesmøde<br />

29. august 2011.<br />

10. UniPension.<br />

Bestyrelsen godkendte de på MP Pensions<br />

generalforsamling 27. april 2011<br />

vedtagne vedtægtsændringer og tog orienteringen<br />

om presseomtale om lønninger<br />

og ny direktør i Unipension til efterretning.<br />

11. Skole- og børneområdet.<br />

a. Organiseringen af Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forenings indsats.<br />

b. Genoprettelse af psykologautorisation<br />

for personer med en læreruddannelse.<br />

Rie Rasmussen bad bestyrelsen om<br />

forholde sig til organiseringen af arbejdet<br />

på skoleområdet, og om bestyrelsen<br />

fandt, at der er et behov for et tættere<br />

samarbejde inden for Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forenings rammer.<br />

Roal Ulrichsen fandt, at der er en klar<br />

interesse i, at der arbejdes sammen på<br />

dette område, og foreslog, at der tages<br />

initiativ til et fælles møde om interessevaretagelsen<br />

og organiseringen på skole- og<br />

børneområdet med styrelserne fra PPF,<br />

KAPS og Ledersektionen. Han og Rie<br />

Rasmussen udarbejder sammen et forslag<br />

til en dagsorden for mødet.<br />

› MØDER & MEDDELELSER<br />

Bestyrelsen besluttede at Roal Ulrichsens<br />

forslag følges.<br />

Rie Rasmussen orienterede herefter<br />

om, at videnskabsministeriet har bedt<br />

Aarhus Universitet om at beskrive et<br />

forslag til genetablering af cand.pæd.<br />

psych.-uddannelsen, som hun bad bestyrelsen<br />

om at forholde sig til.<br />

Bestyrelsen var enig om, at det er<br />

vigtigt at undersøge sagen nærmere og at<br />

holde medlemmerne informeret om,<br />

hvad der sker på området. Der tages initiativ<br />

til et opklarende møde med PPF’s<br />

formand og Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen.<br />

Sagen tages op igen i bestyrelsen<br />

på næste møde.<br />

12. Opfølgning på møde med Etiknævnet.<br />

Bestyrelsen tiltrådte det reviderede<br />

forslag til præcisering af bilag til bestyrelsens<br />

forretningsorden, sådan at der kommer<br />

til at stå, at formålet med bestyrelsens<br />

behandling af indstillinger fra Etiknævnet<br />

om sanktioner i forbindelse med<br />

klagesager er, at bestyrelsen kan påse, at<br />

der er konsistens mellem - forseelsen,<br />

- det etiske princip (eller delelement<br />

heri), der er overtrådt og - den kritik der<br />

udtales.<br />

Behandlingen af spørgsmålet om<br />

håndtering af medlemmer, der ikke svarer<br />

Etiknævnet, blev udsat til bestyrelsens<br />

møde 29. august 2011.<br />

13. EFPA’s fremtidige struktur.<br />

Bestyrelsen gav mandat til, at foreningens<br />

repræsentanter på EFPA’s generalforsamling<br />

9.-10. juli 2011 i Istanbul,<br />

forsøger at modvirke eventuelle forslag<br />

som kan føre til en afdemokratisering af<br />

EFPA. Der var i bestyrelsen enighed om,<br />

at det også i fremtiden bør være EFPA’s<br />

generalforsamling, der lægger rammerne,<br />

og EFPA’s bestyrelse, der fylder dem ud.<br />

14. Temaplan 2010-12.<br />

Bestyrelsen tog den udsendte temaplan<br />

og udkast til køreplan for forberedelse<br />

af generalforsamling 2012 til efterretning.<br />

15. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.<br />

Bestyrelsen udtrykte ros til sekretariatets<br />

håndtering af sagen og tilfredshed<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 29


› MØDER & MEDDELELSER<br />

med svaret fra Arbejdstilsynet, hvori det<br />

konstateres, at der er arbejdet seriøst og<br />

målrettet på at løse de beskrevne problemer<br />

og at der gennem flere tiltag er opnået<br />

en mærkbar forbedring af det psykiske<br />

arbejdsmiljø.<br />

16. Orienteringssager.<br />

Ingen spørgsmål eller bemærkninger.<br />

17. Evaluering af mødet.<br />

Mødet blev ikke evalueret.<br />

18. Eventuelt.<br />

Intet til punktet.<br />

REfERat af<br />

foRREtningsudvalgsmødE<br />

9. juni 2011<br />

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen<br />

og Arne Grønborg Johansen. Afbud: Eva<br />

Secher Mathiasen. Fra sekretariatet: Marie<br />

Zelander, referent.<br />

1. Godkendelse af dagsorden.<br />

Dagsordenen blev godkendt.<br />

2. Godkendelse af referat.<br />

Referatet af 10. møde i forretningsudvalget,<br />

26. april 2011, blev godkendt.<br />

3. Kreds Grønland.<br />

Forretningsudvalget drøftede den<br />

fornyede ansøgning fra Kreds Grønland<br />

om økonomi til oprettelse af hjemmeside.<br />

Forretningsudvalget fandt ikke, at der<br />

forelå nye omstændigheder eller argumenter,<br />

siden sagen blev behandlet første<br />

gang i februar 2011. Forretningsudvalget<br />

fastholdt derfor afslaget. Kredsen henvises<br />

således til at gøre brug af den hjemmesideordning,<br />

som gælder for alle decentrale<br />

enheder, hvor sekretariatet bistår<br />

med vedligeholdelsen. Såfremt kredsen<br />

alligevel skulle ønske at oprette en særskilt<br />

hjemmeside for egne midler, har<br />

forretningsudvalget ikke noget at indvende<br />

imod dette.<br />

4. Oprettelse af fagligt selskab.<br />

Forretningsudvalget drøftede henvendelsen<br />

om oprettelse af et nyt fagligt selskab<br />

for parterapi. Forretningsudvalget<br />

var positiv over for initiativet, men fandt,<br />

at det før en endelig stillingtagen bør<br />

SIDE 30 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

undersøges om formålet bag ønsket om at<br />

op-ette et nyt selskab – at skabe et forum<br />

for parterapeuter – kan opfyldes inden<br />

for Psykoterapeutisk Selskabs rammer.<br />

Initiativtageren anmodes derfor om først<br />

at undersøge dette og melde tilbage.<br />

5. Oprettelse af fagligt netværk.<br />

Forretningsudvalget drøftede henvendelsen<br />

om oprettelse af et nyt fagligt netværk<br />

for stress og belastningssyndromer.<br />

Forretningsudvalget var positiv over for<br />

initiativet, men fandt, at det før en endelig<br />

stillingtagen bør undersøges om formålet<br />

bag ønsket om at oprette et nyt<br />

fagligt netværk – at skabe et forum for<br />

psykologer, der arbejder med stress – kan<br />

opfyldes inden for Organisationspsykologisk<br />

Selskabs rammer. Initiativtageren<br />

anmodes derfor om først at undersøge<br />

dette og melde tilbage.<br />

6. Selskab for Psykopatologi hos<br />

Børn og Unge.<br />

Forretningsudvalget imødekom ansøgningen<br />

fra Selskabet for psykopatologi<br />

hos Børn og Unge om at afsætte 5.000 kr.<br />

til at dække udgifterne til to møder i<br />

2011/2012 i en baggrundsgruppe for<br />

psykologrepræsentanten i det Nationale<br />

Indikator Projekt (NIP) om B&U skizofreni.<br />

Begrundelsen var, at der er tale om<br />

et meget væsentligt psykologfagligt arbejde,<br />

og at der kun er én psykolog i NIPgruppen.<br />

7. Fagligt selskab for supervision.<br />

Forretningsudvalget drøftede henvendelsen<br />

fra Fagligt Selskab for Supervision<br />

om aftalen med hoteller og kursussteder<br />

og med ønske om genforhandling af vilkårene.<br />

Forretningsudvalget udtrykte stor<br />

forståelse for de problemer, der lå bag<br />

henvendelsen, men fandt det ikke realistisk,<br />

at Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening kan<br />

tilforhandle sig generelt bedre vilkår med<br />

hoteller og kursussteder, end dem vi allerede<br />

har. Det er erfaringen, at lempeligere<br />

vilkår bedst forhandles konkret. Forretningsudvalget<br />

pegede i stedet på, at løsningen<br />

snarere ligger i at gøre selskaberne<br />

opmærksomme på muligheden for at<br />

søge om underskudsdækning i Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening, når et arrangement<br />

har en vis volumen eller har en højere<br />

risikofaktor på grund af en oplægsholder<br />

fra udlandet eller lignende. Flere selskaber<br />

har tidligere gjort brug af underskudsdækning<br />

fra foreningen for at skabe<br />

sikkerhed om et arrangement.<br />

7.a. Tvivl-konference.<br />

Marie Zelander orienterede om en<br />

henvendelse fra Per Schultz Jørgensen<br />

med en ansøgning om et tilskud på<br />

25.000 kr. til en norsk-dansk konference i<br />

København 15.-18. september 2011. Efter<br />

aftale med Roal Ulrichsen var der givet<br />

afslag på ansøgningen, hvilket Per Schultz<br />

Jørgensen ikke var tilfreds med.<br />

Forretningsudvalget fandt, at afslaget<br />

skal fastholdes, da der ikke kan prioriteres<br />

midler til dette projekt. Roal Ulrichsen<br />

kontakter Per Schultz Jørgensen herom.<br />

8. Unipension, presseomtale.<br />

Forretningsudvalget tog redegørelsen<br />

fra Unipensions kommunikationschef om<br />

lønniveauet i Unipensions administration<br />

til efterretning. Der blev endvidere omdelt<br />

udkast til svar fra Arne Grønborg på<br />

et debatindlæg i det kommende nummer<br />

af <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong> om samme emne. Forretningsudvalget<br />

havde ingen kommentarer<br />

til det.<br />

8.a. Tavshedspligtsag.<br />

Roal Ulrichsen redegjorde for status<br />

for tavshedspligtsagen, efter at Procesbevillingsnævnet<br />

nu har givet afslag på, at<br />

sagen kan indankes for Højesteret. Det<br />

betyder, at Østre Landsrets kendelse står<br />

ved magt. Spørgsmålet er, hvordan Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening nu skal forholde sig til<br />

dette og rådgive medlemmet.<br />

Forretningsudvalget drøftede sagen,<br />

og Roal Ulrichsen vil på baggrund heraf<br />

indhente mandat fra bestyrelsen til den<br />

videre håndtering af sagen.<br />

9. Udkast til BM-dagsorden.<br />

Forretningsudvalget gennemgik bestyrelsesdagsordenen<br />

og rettede den til.<br />

10. Eventuelt.<br />

Roal Ulrichsen orienterede om, at han<br />

og Marie Zelander sidst i juni er inviteret<br />

til møde i Lægeforeningen sammen med<br />

Dansk Røde Kors og Dansk Flygtninge


Hjælp om oprettelse af en sundhedsklinik<br />

for udokumenterede migranter.<br />

Forretningsudvalget tilsluttede sig, at<br />

formand og direktør deltager i et sådant<br />

sonderende møde. Herefter tages sagen<br />

op i forretningsudvalget/bestyrelsen.<br />

KREdsE<br />

Kreds Roskilde<br />

› Møde for Selvstændige <strong>Psykolog</strong>er i kredsen<br />

Tid: Onsdag 2. november 2011 kl. 16-18.<br />

Sted: <strong>Psykolog</strong> Susanne Kronberg, Nakskovvej<br />

10, Veddelev, Roskilde.<br />

Dagsorden: Følger pr. mail senere. Vi<br />

kan afsløre, at vi bl.a. skal tale om forsikringsselskabernes<br />

brug af overenskomsten,<br />

netværkspsykologernes ’aflønning’<br />

mv. Der vil blive budt på kaffe, te, vand,<br />

kage, frugt.<br />

Tilmelding senest den 24. oktober<br />

2011 til susanne.kronberg@mail.dk eller<br />

til birgit@bruun.com.<br />

Birgit Bruun<br />

Kreds Sønderjylland<br />

› Temamøde og generalforsamling<br />

Kredsen afholder tirsdag 13. december<br />

2011 møde med foreningens formand<br />

Roal Ulrichsen, efterfulgt af kredsens<br />

generalforsamling. Herefter fælles middag<br />

på Christie’s Sdr. Hostrup Kro, Sønder<br />

Hostrup Østergade 21, Aabenraa.<br />

Program: Kl. 15-17: Roal Ulrichsen<br />

orienterer om politiske temaer. Hvor er<br />

foreningen på vej hen? Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forening frem mod generalforsamlingen.<br />

Ca. kl. 17: Generalforsamling med<br />

dagsorden jf. vedtægterne, herunder valg<br />

af kredsstyrelse. Efter generalforsamlingen<br />

er kredsen vært ved en fælles middag<br />

for generalforsamlingsdeltagerne.<br />

Af hensyn til arrangementet er tilmelding<br />

til middag nødvendig. Tilmelding til<br />

poul_hougaard@hotmail.com se nest<br />

fredag 27. oktober 2011.<br />

P.S. Vi arbejder på at få endnu et ar-<br />

rangement op at stå forud for mødet med<br />

Roal Ulrichsen. Nærmere herom senere.<br />

Poul Hougaard<br />

Kreds Frederiksborg<br />

› Indkaldelse til generalforsamling<br />

Tid og sted: Generalforsamlingen finder<br />

sted umiddelbart efter vores kursus torsdag<br />

17. november 2011 i Kedelhuset,<br />

Fredensvej 12, Hillerød, med psykolog<br />

Grethe Bruun: ”Storytelling og hypnose”.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder<br />

valg af kredsstyrelse.<br />

Jette Glædeshøj<br />

Kreds Nordjylland<br />

› Fyraftensmøde<br />

”Modeller af sorg − gamle og nye sorgteorier<br />

og deres implikationer for den sørgende/professionelle.”<br />

Fyraftensmøde ved<br />

Ole Raakjær, cand.theol., sognepræst og<br />

ansat ved Kamelianergårdens Hospice og<br />

det Palliative Team, Aalborg.<br />

For den professionelles opgave er det<br />

ikke lige meget, om man betragter patientens<br />

eller den pårørendes sorg som et<br />

problem, der skal løses, eller som et eksistentielt<br />

vilkår, som kærlighedens pris,<br />

man skal leve med.<br />

Tid og sted: Torsdag 13. oktober 2011<br />

kl. 17-19.30. Magisterforeningens lokaler,<br />

Østerågade 19, 3. sal, Aalborg (over Danske<br />

Bank).<br />

Gitte Tandal Olsen<br />

sEKtionER<br />

Ledersektionen<br />

› Generalforsamling 2011<br />

Generalforsamlingen holdes mandag 28.<br />

november 2011 kl. 17-20. Dagsorden jf.<br />

sektionens vedtægter, se www.dp.dk. Det<br />

endelige program vil blive meddelt senere.<br />

Der vil være et let traktement.<br />

Sted: Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København Ø.<br />

Fri adgang for sektionens medlem-<br />

› MØDER & MEDDELELSER<br />

mer. Af hensyn til traktement ser vi gerne,<br />

at du giver besked om din deltagelse<br />

senest mandag 21. november 2011 til<br />

kasserer Arno Norske, norske@mail.dk.<br />

Vi opfordrer medlemmer, der ønsker<br />

at præge udviklingen for psykologer i<br />

ledelse, om at stille op til styrelsen.<br />

Hanne Faurschou, formand<br />

sElsKabER<br />

Fagligt Selskab for Supervision<br />

› Generalforsamling<br />

Selskabet indkalder til generalforsamling<br />

i Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade<br />

27, København Ø, lokale 2A. Tid:<br />

Onsdag 23. november 2011 kl. 17- ca.<br />

19.30, samt fagligt arrangement med<br />

supervisor Lennart Holm til kl. 21.30.<br />

Dagsorden i henhold til vedtægterne.<br />

Der bliver budt på en sandwich og lidt<br />

vand og frugt.<br />

Herefter fagligt arrangement kl. 19.30-<br />

21.30 med cand.psych. Lennart Holm:<br />

”Kognitiv tilgang til gruppesupervision”.<br />

Tilmelding gerne senest fredag 11.<br />

november 2011 af hensyn til planlægning<br />

til kasserer Camilla Schrøder på e-mail<br />

cs@camillaschroder.dk. Tilmeldingsfrist:<br />

Fredag 5. november 2011.<br />

Nuværende styrelse består af følgende<br />

medlemmer: Formand Benedicte Schilling,<br />

næstformand Claus Haugaard Jacobsen,<br />

kasserer Camilla Schrøder samt Birgitte<br />

Petersen, Jan Nielsen og suppleant<br />

Carina Lim Kruse.<br />

Benedicte Schilling, formand<br />

Selskab vedrørende Autisme<br />

› Generalforsamling<br />

Indkaldelse til generalforsamling i selskabet<br />

fredag 18. november 2011 kl. 15.15.<br />

Sted: Kulturstationen Vanløse, Frode<br />

Jacobsens Plads, Vanløse.<br />

Dagsorden i henhold til vedtægterne.<br />

Forslag til dagsorden senest 4. november<br />

2011 til ps.autisme@gmail.com.<br />

Lise-Lotte Hyllegaard, formand<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 31


› MØDER & MEDDELELSER<br />

Selskabet for Børnesagkyndige i Familieret-<br />

lige Forhold<br />

› Fyraftensmøde<br />

Fyraftens- og debatmøde om observationsrapporter.<br />

Observationsrapporter er<br />

ved at vinde mere indpas i forbindelse med<br />

forberedende retsmøder eller hovedforhandlinger<br />

ved domstolene, hvor der ikke<br />

er behov for en egentlig børnesagkyndig<br />

undersøgelse. Per Schaeffner vil holde et<br />

oplæg, hvorefter vi tager en debat om metoden<br />

og dens muligheder og begrænsninger.<br />

Deltagelse er gratis og forbeholdt<br />

selskabets medlemmer. Der vil blive serveret<br />

sodavand samt kaffe/te med kage.<br />

Tilmelding sker til helge@bakerstreet.dk<br />

senest 10. oktober 2011.<br />

Tid: 14. oktober 2011 kl. 14.30-16.30 i<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade<br />

27, København Ø.<br />

Helge Kolodziej<br />

<strong>Psykolog</strong>fagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

› Gratis foredrag<br />

Selskabet afholder foredrag med cand.<br />

psych., specialist og supervisor i psykoterapi<br />

og børnepsykologi Grethe Bruun.<br />

Emnet er ”Sweet Memories – om at holde<br />

balancen i terapeutrollen.” Hvordan genforbinder<br />

vi os med resurser i terapeutrollen,<br />

når vi konfronteres med angst/<br />

præstationsangst via arbejdet? Foredraget<br />

er oplevelsesorienteret, og vi går på opdagelse<br />

efter ”gemte og glemte” resurser og<br />

laver en livslinje – rejse sammen. Gå ind<br />

på www.psykologgruppen-naestved.dk –<br />

download artikler og historier.<br />

Tid og sted: Tirsdag 11. oktober 2011<br />

kl. 19.00 i Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København Ø.<br />

Inge Guldal<br />

Børne- og Familiepsykologisk Selskab<br />

› Foredrag og generalforsamling<br />

Se indkaldelse til møderne 14. november<br />

2011 i <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong> 14/2011, side 31.<br />

Josefine Caleb<br />

SIDE 32 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

øvRigt<br />

Dansk Selskab for Affektive Lidelser<br />

› Symposium<br />

Selskabet afholder symposium over emnet:<br />

”Genes, stress and depression” med<br />

bl.a. Lars Kessing, professor, Avshalom<br />

Caspi, professor, Terrie Moffitt, professor,<br />

Vibe Frøkjær, MD, ph.d. Derefter paneldiskussion:<br />

Research and clinical aspects<br />

for the future?<br />

Tid og sted: Fredag 18. november<br />

2011 kl. 13.30-18.00, Auditoriet ved Psykiatrisk<br />

Center København (Rigshospitalet),<br />

Henrik Harpestrengs Vej, Opgang<br />

61A. Online tilmelding senest 9. november<br />

2011 via www.dsal.dk.<br />

Helen Gerdrup Nielsen<br />

Institut for Kunstterapi<br />

› Introduktion til kunstterapi<br />

Hvad er kunstterapi? To lærere fra Institut<br />

for Kunstterapi i Gadbjerg, Tara Bettina<br />

Elle og Jørgen Buur Bertelsen, giver en<br />

introduktion og præsenterer forskellige<br />

arbejdsmetoder.<br />

Sted og tid: Vestergade 43, Aarhus C,<br />

tirsdag 25. oktober 2011 kl. 19-22. Arrangementet<br />

er gratis, og alle er velkomne. Se<br />

mere på www.kunstterapi.dk.<br />

Jane Blirup<br />

Institut for Kunstterapi<br />

› Deltagelse i kunstterapeutisk gruppe<br />

Kunstterapi for mennesker, der er i færd<br />

med at udvikle en depression. Et ph.d.forskningsprojekt.<br />

16. oktober 2011 kl.19.30: Informationsaften<br />

på Institut for Kunstterapi,<br />

Buen 15, 7321 Gadbjerg. Cand.psych.<br />

Vibeke Skov vil fortælle om projektet, og<br />

du kan stille spørgsmål.<br />

Hvis du ønsker at deltage på informationsaftenen,<br />

bedes du tilmelde dig på<br />

kunstterapi@kunstterapi.dk eller tlf. 75 88<br />

45 20. Det er gratis at deltage.<br />

Projektet er godkendt af Datatilsynet<br />

og af etikudvalget ved Aalborg Universitet.<br />

Jane Blirup<br />

Det Danske Sigmund Freud Selskab<br />

› Foredrag<br />

Carsten Dahl er en af Danmarks førende<br />

jazzpianister. Han har altid været meget<br />

åben omkring sine psykiske vanskeligheder<br />

og vil i sit foredrag fortælle om musikkens<br />

helbredende betydning.<br />

Tid og sted: 11. oktober 2011 kl.<br />

19.30-21.30. Løngangstræde 37B, 4. th.,<br />

Kbh. K. Entré 70 kr., studerende kr. 40. Se<br />

mere på http://freudselskabet.dk. Tilmelding<br />

nødvendig til freudselskabet@gmail.<br />

com.<br />

Bente Petersen<br />

Gestaltterapeutisk Forum i Danmark<br />

› Medlemsmøde<br />

Selskabet holder medlemsmøde torsdag<br />

13. oktober 2011 kl. 16-18. Emne: Om<br />

behovet for metodeudvikling i gestaltpraksis.<br />

Alle er velkomne. Sted: <strong>Psykolog</strong>isk<br />

Institut, Aarhus Universitet, Jens<br />

Chr. Skous Vej 4, Bygning 1481.<br />

Kontakt pr. e-mail: Ole Emig,<br />

psyk.emig@mail.dk; Mikael Sonne:<br />

mail@mikaelsonne.dk; Jan Tønnesvang:<br />

jan@psy.au.dk.<br />

Ole Emig<br />

ISPS Danmark<br />

› Forelæsning<br />

ISPS Danmark inviterer til forelæsning<br />

om udviklingspsykopatologi ved lektor<br />

ved Københavns Universitet, Susanne<br />

Harder, 11. oktober 2011 kl. 13-15.30.<br />

Se mere på www.isps-dk.dk.<br />

Sted: DPC Nørrebro, Griffenfeldtsgade<br />

46, København N. Pris: medlemmer af<br />

ISPS 150 kr., ikke-medlemmer 200 kr.<br />

Tilmelding senest fredag 7. oktober 2011<br />

til sekretær Lisbeth Jensen, e-mail: beht@<br />

glo.regionh.dk.<br />

Bettina Jæger


› 3.99. Psykotraumatologi –<br />

teori og praksis<br />

Tid og varighed<br />

Mandag den 14. november – tirsdag<br />

den 15. november 2011.<br />

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag<br />

kl. 9.00-16.00.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

Sted<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, København.<br />

Eksternat.<br />

Pris<br />

3.650,- ekskl. moms.<br />

Tilmelding<br />

3. oktober 2011.<br />

Underviser<br />

Anders Korsgaard Christensen, cand.<br />

psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi.<br />

Ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i arbejds- og<br />

organisationspsykologi, gerontopsykologi,<br />

klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi,<br />

klinisk neuropsykologi,<br />

psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi,<br />

pædagogisk psykologi<br />

og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 11039935<br />

› 3.7. Neuropsykologiske<br />

tilstande, børn<br />

Tid og varighed<br />

Torsdag 10. november – fredag 11. november<br />

2011.<br />

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag<br />

kl. 9.00-16.00.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

Sted<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, København.<br />

Eksternat.<br />

Pris<br />

3.650,- ekskl. moms.<br />

Tilmelding<br />

3. oktober 2011.<br />

OM KuRsERNE<br />

Underviser<br />

Marianne Verdel, cand.psych., specialist<br />

og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.<br />

Hanne Ytting, cand.psych., specialist og<br />

supervisor i klinisk børnepsykologi og<br />

klinisk børneneuropsykologi.<br />

Ole Katz, cand.psych., specialist i klinisk<br />

børneneuropsykologi.<br />

Ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i klinisk børneneuropsykologi,<br />

klinisk børnepsykologi,<br />

psykopatologi, pædagogisk psykologi<br />

og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 100307.<br />

› 3.16. Familieterapi: teori<br />

og intervention, II<br />

Tid og varighed<br />

Torsdag 17. november – fredag 18. november<br />

2011.<br />

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag<br />

kl. 9.00-16.00.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

Sted<br />

arosgården, aarhus, Eksternat.<br />

Pris<br />

3.650,- ekskl. moms.<br />

Tilmelding<br />

3. oktober 2011.<br />

Underviser<br />

Eva Søndergaard, cand.psych., specialist<br />

og supervisor i klinisk børnepsykologi<br />

og psykoterapi samt godkendt som<br />

supervisor i pædagogisk psykologi.<br />

Ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i klinisk børneneuropsykologi,<br />

klinisk børnepsykologi,<br />

psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk<br />

psykologi: 3.16., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 110316.<br />

› DANSK PSYKOLOG FORENINGS KURSER<br />

› 17.8. Arbejde i og med andre<br />

faglige etniske kulturer<br />

Tid og varighed<br />

Torsdag den 1. december – fredag den<br />

2. december 2011.<br />

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag<br />

kl. 9.00-16.00.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

Sted<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, København.<br />

Eksternat.<br />

Pris<br />

3.650,- ekskl. moms.<br />

Tilmelding<br />

24. oktober 2011.<br />

Underviser<br />

Niels Christian Nickelsen, cand.psych.,<br />

specialist og supervisor i arbejds- og<br />

organisationspsykologi.<br />

Rashmi Singla, cand.psych., specialist i<br />

psykoterapi.<br />

Ny ordning:<br />

Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi:<br />

17.8., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 111708.<br />

Yderligere oplysninger om kurserne og tilmelding: Se Dansk <strong>Psykolog</strong> Forenings publikation ”Kurser 2011” udsendt<br />

med <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong> 21/2010. Selv om tilmeldingsfristen er overskredet ved flere kurser, modtages nye tilmeldinger,<br />

idet der stadig kan være et begrænset antal pladser. Se også www.dp.dk > Uddannelse > Kurser.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 33


› RUBRIKANNONCER<br />

Kreds Ribe<br />

”Faglig lørdag med din<br />

fagforening”<br />

Kreds Ribe inviterer hermed til heldagskursus med titlen:<br />

”Positiv <strong>Psykolog</strong>i –<br />

hovedstrømninger og teorier”<br />

SIDE 34 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

v/ lektor Hans Henrik Knoop<br />

Arrangementet finder sted lørdag 19. november 2011 kl. 9.00<br />

til 15.00 (BUPA, Gl. Vardevej 101 i Esbjerg).<br />

Der vil i forbindelse med arrangementet blive opkrævet en egenbetaling<br />

på 250 kr., der hovedsageligt dækker udgifter til forplejning<br />

i løbet af dagen.<br />

Tilmelding senest 17. oktober 2011 på mail:<br />

aldh@esbjergkommune.dk<br />

(Efter registreret tilmelding vil man modtage et program for dagen<br />

samt nærmere oplysninger omkring egenbetalingen).<br />

Supervision<br />

Individuel: 10 x 1 time = 9000 kr.<br />

Gruppe, 2 deltagere: 10 x 2 timer (svarer til fuldt timetal) = 9000 kr.<br />

Supervisor: Dorthe Djernis,<br />

Specialist i psykotraumatologi og mindfulnesstræner<br />

Stressklinikken City, Ny Adelgade 5, 2.th, 1104 K<br />

Tlf: 6168 8011, www.djernis.net<br />

Supervisionstræningskursus<br />

for nyuddannede psykologer<br />

14. og 15. november 2011<br />

To-dages kursus i supervisionsteori og metode, hvor<br />

træningen af supervisorrollen i grupper er et centralt element.<br />

Kurset henvender sig til psykologer, der superviserer<br />

andre faggrupper. Kravene til autorisation er imødekommet.<br />

Kurset indeholder bl.a.:<br />

∗ Teoretiske modeller for struktur og metode i gruppesupervision<br />

∗ Kontraktudvikling og rammesætning<br />

∗ De dynamiske processer i gruppesupervision<br />

∗ Vanskeligheder som grundvilkår<br />

Undervisere:<br />

Asger Neumann, cand.psych.aut.<br />

Helle Frelle-Petersen, cand.psych., specialist og supervisor<br />

Sted: Human Act, Vesterport 3, Aarhus C<br />

Kursusafgift: Kr. 5.500,-<br />

Tilmeldingsfrist: 2. november 2011<br />

Tilmelding og kursusbeskrivelse:<br />

hfp@psykgruppen.dk, tlf. 21 45 25 34<br />

<strong>Psykolog</strong>fagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

afholder:<br />

Supervision på<br />

hypnosebehandling af smerte<br />

– Supervision på egen stil<br />

Psykodynamisk<br />

referenceramme<br />

med cand.psych., specialist i psykoterapi<br />

Lone Bennedsen<br />

28.- 29. januar 2012 – lørdag kl. 10-17 og<br />

søndag kl. 9-16 i Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København Ø<br />

Kursusform mv.<br />

Målgruppe: <strong>Psykolog</strong>er med grunduddannelse i hypnose og nogen<br />

erfaring med praktisk hypnose. Det er en fordel at have taget<br />

kurser i smertehypnose eller har anden erfaring med smertebehandling.<br />

Formål: At deltagerne får et uddybende kendskab til teknikkerne<br />

og kan videreudvikle erfaringer med at modtage konstruktiv<br />

feedback. At opnå større fleksibilitet over for egne barrierer i forhold<br />

til det terapeutiske arbejde med smerteklienter.<br />

Kursusform: Supervisionen sker ud fra deltagernes egne problemstillinger<br />

og cases fra egen praksis.<br />

Indhold: Med udgangspunkt i smerteproblematikker fokuseres<br />

på deltagernes personlige stil ud fra egne cases. Desuden præsenteres<br />

teoretiske oplæg, praktiske øvelser og demonstrationer.<br />

Supervision på egen stil tæller både til gruppesupervision og<br />

egenterapi til specialistuddannelserne og autorisation. 12 deltagere<br />

i gruppe tæller halv tid, dvs. 12 timer er lig med 6 timer. Der<br />

vil være mulighed for, at gruppen kan fortsætte som træningsgruppe<br />

(uden Lone) eller som supervisionsgruppe (med Lone).<br />

Underviser<br />

Lone Bennedsen er privatpraktiserende og har bl.a. en 3-årig uddannelse<br />

i dybdevisualisering og en 2-årig medicinsk-klinisk hypnoseuddannelse.<br />

Arbejder med et bredt område af akutte og kroniske<br />

smerter, ved posttraumatiske tilstande, psykogene tilstande,<br />

pre- og postoperative patienter, cancerpatienter, mm.<br />

Praktisk<br />

Pris: 4000 kr. inklusiv moms for medlemmer af Selskabet.<br />

4300 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er inklusiv frokost, sodavand,<br />

frugt, kaffe/te og kage.<br />

Tilmelding sker på selskabets hjemmeside<br />

www.klinisk-hypnose.org under menupunktet<br />

”Kursustilmelding”.<br />

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til underviseren:<br />

lone@bennedsen.com.<br />

Tilmeldingsfrist: Mandag 3. december 2011.<br />

Deltagerantal: Max. 12.


<strong>Psykolog</strong>fagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

afholder:<br />

Grundkursus i klinisk<br />

hypnose, København<br />

med cand.psych., specialist og supervisor<br />

i psykoterapi Inge Guldal<br />

Lørdag 21. januar kl. 10.00-17.00 og søndag<br />

22. januar 2012 kl. 09.00-16.00 i Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade 27,<br />

København Ø<br />

Kurset henvender sig til psykologer, som gerne vil lære at bruge<br />

hypnotiske teknikker i deres terapeutiske arbejde.<br />

Kursusform mv.<br />

Der vil blive tale om et intensivt kursus, hvor deltagerne bliver<br />

indført i de grundlæggende teknikker og metoder inden for klinisk<br />

hypnose.<br />

Kurset vil bl.a. omhandle:<br />

• Hypnosens historie<br />

• Hvordan og hvorfor hypnose virker<br />

• Det bevidste og ubevidste sind<br />

• Indikationer og kontraindikationer for brug af hypnose<br />

• Den terapeutiske relation<br />

• Hypnotiske induktionsteknikker<br />

• Brugen af suggestioner<br />

• Dehypnotisering<br />

• Selvhypnose<br />

Kurset er godkendt som meriterende i forhold til specialistuddannelsen<br />

i psykoterapi med 12 timer under 12.4.4.2.3. Sundhedspsykologisk<br />

specialistuddannelse med 12 timer under 11.4.4.2.2.<br />

Psykopatologi specialist uddannelse: 3 timer under 13.4.4.2.3.<br />

Underviser<br />

Inge Guldal har en lang efteruddannelse i klinisk hypnose bag sig.<br />

www.ingeguldal.dk.<br />

Hurtig tilmelding tilrådes, da disse kurser hurtigt bliver udsolgt.<br />

Praktisk<br />

Pris: 3.000 kr. inkl. moms for medlemmer af selskabet og 3.300 kr.<br />

for ikke-medlemmer inkl. frokost.<br />

Rabatpris for grund- og fortsættelseskursus: 5.500 kr. for medlemmer<br />

af selskabet. 6.600 kr. for ikke-medlemmer.<br />

Kære psykolog, betal 200 kr. i medlemskab og 5.500 kr. for del 1<br />

og 2, det er billigst for dig.<br />

Tilmelding sker på selskabets hjemmeside<br />

www.klinisk-hypnose.org under menupunktet ”Kursustilmelding”.<br />

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til underviseren på 20 22 57 20<br />

eller e-mail: ingeguldal@hotmail.com.<br />

Tilmeldingsfrist: Mandag 19. november 2011.<br />

Deltagerantal: Max. 15.<br />

<strong>Psykolog</strong>fagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

afholder:<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

Fortsættelseskursus i klinisk<br />

hypnose, København<br />

med cand.psych., specialist og supervisor<br />

i psykoterapi Inge Guldal<br />

Lørdag 17. marts kl. 10.00-17.00 og søndag<br />

18. marts 2012 kl. 9.00-16.00 i Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade 27,<br />

København Ø<br />

Kurset henvender sig til psykologer, der har taget grundkurset og<br />

som gerne vil lære at bruge hypnotiske teknikker i deres terapeutiske<br />

arbejde.<br />

Kursusform mv.<br />

Kursets form veksler mellem teoretisk undervisning, demonstrationer<br />

og praktiske hypnose øvelser og supervision. Aktiv multisensorisk<br />

undervisning, hvor deltagerne selv er meget med og<br />

på – hypnotisk indlæring.<br />

Kurset vil bl.a. omhandle:<br />

• Fordybelse i teori og praktik fra grundkurset<br />

• Nye induktions- og fordybelsesmetoder<br />

• Ideomotorisk respons<br />

• Direkte og indirekte suggestioner<br />

• Posthypnotiske suggestioner<br />

• Brug af hypnose i det kliniske arbejde<br />

• Hypnoseterapi<br />

• Personlig stil og egne forslag/scripts<br />

• Evaluering<br />

Kurset er godkendt som meriterende i forhold til specialistuddannelsen<br />

i psykoterapi med 12 timer under 12.4.4.2.3.<br />

Psykopatologi specialist uddannelse: 3 timer under 13.4.4.2.3.<br />

Underviser<br />

Inge Guldal har en lang efteruddannelse i klinisk hypnose bag sig.<br />

www.ingeguldal.dk.<br />

Hurtig tilmelding tilrådes, da disse kurser hurtigt bliver udsolgt.<br />

Praktisk<br />

Pris: 3.000 kr. inkl. moms for medlemmer af selskabet og 3.300 kr.<br />

for ikke-medlemmer inkl. frokost.<br />

Rabatpris for grund- og fortsættelseskursus: 5.500 kr. for medlemmer<br />

af selskabet. 6.600 kr. for ikke-medlemmer.<br />

Kære psykolog, betal 200 kr. i medlemskab og 5500 kr. for del 1<br />

og 2, det er billigst for dig.<br />

Tilmelding sker på selskabets hjemmeside<br />

www.klinisk-hypnose.org under menupunktet ”Kursustilmelding”.<br />

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til underviseren på 20 22 57 20<br />

eller e-mail: ingeguldal@hotmail.com.<br />

Tilmeldingsfrist: Mandag 16. januar 2012.<br />

Deltagerantal: Max. 15.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 35


› RUBRIKANNONCER<br />

Selskabet for <strong>Psykolog</strong>isk Psykiatri<br />

afholder<br />

1-dags kursus i<br />

Dobbeltfokuseret behandling<br />

af misbrugere med<br />

personlighedsforstyrrelser<br />

I denne workshop vil Per Nielsen fokusere på behandling af<br />

afhængighed og personlighed samtidig.<br />

Med inspiration fra Dual Focus Schema Therapy (Ball 1998; Young<br />

1994) og Millons personligheds-fokuserede terapi vil Per Nielsen<br />

gennemgå sin erfaring i at udvikle en teoretisk forståelse og<br />

sproglig kompetence om dobbeltbelastning. Endvidere er han<br />

optaget af at skabe mulighed for tidlig identifikation af ”tunge”<br />

cases og iværksættelse af kompetent og koordineret behandling.<br />

I denne workshop vil du få viden om:<br />

• Personlighed og -forstyrrelse, rusens dynamik i personligheden<br />

• Screening: MINI, m.m. (skabelon)<br />

• Udredning af kliniske data (skabelon)<br />

• Caseformulering (testdata og klinisk obs)<br />

• Grundintervention (grundlæggende terapeutindstilling)<br />

• Feedback (arbejdsalliance)<br />

• Cartoon (dysfunktionelt resp. funktionelt mønster)<br />

• Psykoedukation (i klients kernetema(er))<br />

• Træning af mestringsfærdigheder (ift. dysfunktionelle skemaer)<br />

Underviser: cand.psych., ph.d., fagchef Per Nielsen fra Behandlingshjemmet<br />

Ringgården i Middelfart.<br />

Deltagere: <strong>Psykolog</strong>er og læger.<br />

Dato: 1. november 2011 kl. 09.00-16.00<br />

Sted: Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København<br />

Ø<br />

Kurset forventes godkendt til specialistuddannelse under behandling<br />

(13.4.4.2.3).<br />

Pris: 700 kr. for medlemmer og 900 kr. for ikke-medlemmer (inkl.<br />

forplejning).<br />

Tilmelding senest 15. oktober 2011 på selskabets mailadresse:<br />

psykologisk-psykiatri@hotmail.com, med angivelse af medlemsnummer<br />

i DP, navn, adresse, kursus ”01.11.11” og evt. medlemskab<br />

af selskabet, samt indbetaling af det aktuelle beløb på<br />

konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 mærket kursus<br />

”01.11.11” og eget navn.<br />

Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til:<br />

psykologisk-psykiatri@hotmail.com med angivelse af medlemsnummer<br />

i DP, navn og adresse og den mailadresse du ønsker,<br />

vi benytter fremover samt indbetaling af kr. 100,00 til samme<br />

konto i Lån & Spar Bank mærket indmelding og eget navn.<br />

SIDE 36 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

På Selskabets vegne<br />

Dione Nogueira, næsteformand<br />

Kreds Vestsjælland<br />

afholder kursus:<br />

Om undersøgelse og<br />

behandling af klienter med<br />

anden etnisk baggrund end<br />

dansk<br />

med Faezeh Zand<br />

Onsdag 23. november 2011 kl. 10-17<br />

Faezeh Zand er post doc ved Institut for <strong>Psykolog</strong>i på Københavns<br />

Universitet. Hun har i sit ph.d.-projekt undersøgt modstandsdygtighed<br />

blandt højtuddannede kvindelige afghanske<br />

flygtninge. Hun er uddannet psykolog fra både Iran og Danmark<br />

og har i mange år arbejdet som klinisk psykolog med hårdt ramte,<br />

traumatiserede flygtninge, der har overlevet terror, tortur og<br />

krig. Faezeh har blandt andet udgivet ”Fordomme og stereotyper”<br />

og ”Ondskabens psykologi” (i samarbejde med professor Rolf<br />

Kuschel).<br />

Når vi som psykologer møder mennesker med anden kulturel, etnisk<br />

eller religiøs baggrund end os selv, har vi en særlig udfordring.<br />

<strong>Psykolog</strong>en skal kunne være forberedt på at arbejde med<br />

mennesker fra et bredt spektrum af religiøs og kulturel forskellighed<br />

fra den danske kultur.<br />

Hvad er det, vi som psykologer skal vide, for at opbygge et bæredygtigt<br />

møde – uanset de mange forskellige kulturelle grundlag,<br />

vi kan støde ind i?<br />

Hvilke områder bør vi som psykologer være mest opmærksomme<br />

på at afdække, som kan have afgørende betydning for undersøgelsens<br />

eller behandlingens forløb?<br />

Hvordan bør vi forholde os til bl.a. den somatisering, vi ofte oplever<br />

hos mennesker med anden etnisk baggrund?<br />

Kursets formål er at ruste psykologen til arbejdet med mennesker<br />

med anden etnisk baggrund.<br />

Praktiske oplysninger:<br />

Kurset afholdes på Slagelse Vandrehjem, Bjergbygade 78, 4200<br />

Slagelse og koster 700,00 kr. inkl. frokost og kaffe. Beløbet betales<br />

kontant ved indgangen.<br />

Bindende tilmelding senest 23. oktober 2011 til<br />

psykolog@trillevoetmann.dk eller<br />

psykolog@heidijeppesen.dk. Oplys venligst navn, postadresse<br />

og mailadresse ved tilmelding.<br />

Kurset henvender sig til alle psykologer med arbejdsplads i Vestsjælland<br />

uanset fagområde.<br />

Efter ’først til mølle’ princippet er psykologer uden for kredsen<br />

også meget velkomne.<br />

København Centrum<br />

——————————————————————————————<br />

Hyggelige, møblerede lokaler til samtaleterapi udlejes.<br />

Køkken og venteværelse. Husleje (alt inkl.) fra<br />

550 kr. pr. måned for én hverdag pr. uge.<br />

Ring 21 64 44 08, eller se:<br />

http://lokaler.psykologkontakt.dk


Fra studieliv til karriere....<br />

Mød Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening og hør om, hvordan vi kan hjælpe dig<br />

med de mange udfordringer, der er i overgangen til arbejdslivet<br />

Når du først står med eksamenspapiret i hånden, er der mange<br />

veje at gå, men karrieren starter allerede i studietiden. Hør<br />

mere om dette og meget mere på mødet.<br />

På mødet vil du blandt andre møde foreningens formand Roal<br />

Ulrichsen, en faglig konsulent samt en jobkonsulent fra Akademikernes<br />

A-kasse.<br />

Mødets indhold<br />

• Hvad kan du bruge Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening til?<br />

• Hvordan ser arbejdsmarkedet ud for psykologer?<br />

• Hvilke karrierespor kan du vælge?<br />

• Hvordan arbejder Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening for at sikre gode<br />

løn- og ansættelsesvilkår – og flere job til psykologer?<br />

• Hvad hvis det første job lader vente på sig?<br />

Hvor og hvornår<br />

Du kan vælge at deltage i et af disse tre møder:<br />

• København: Den 26.10.2011 kl. 13.15-16.15.<br />

Adresse: Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade 27,<br />

København Ø, lokale 2A. (desværre har KU ikke kunnet tilbyde<br />

os lokaler i år...).<br />

• Aarhus Universitet, Den 02.11.2011 kl. 13-16.<br />

Adresse: <strong>Psykolog</strong>isk Institut, Nobelparken, Bygning 1483, lokale<br />

620, Aarhus C.<br />

• Aalborg Universitet, Den 16.11.2011 kl. 13-16.<br />

Adresse: Kroghstræde 3, lokale 4.128, Aalborg Ø.<br />

Tilmelding<br />

Møderne er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 1 uge<br />

inden arrangementet. Send tilmelding med dit navn og adresse<br />

til sekretær Mie von Holstein-Rathlou, mhr@dp.dk. Husk at oplyse,<br />

hvilket af de tre møder du deltager i.<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

Læs mere om<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening på www.dp.dk<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

Psykiatrien i Region Syddanmark<br />

Kursusforløb i MentaliseringsBaseret Terapi (MBT)<br />

November 2011 til april 2012<br />

udbydes kursusforløb i mentaliseringsbaseret<br />

terapi ved tre af<br />

landets førende specialister:<br />

Jens Hardy Sørensen –<br />

forsknings- og udviklingsleder<br />

ved Center for Traume- og<br />

Torturoverlevere<br />

Aksel Grosen – overlæge på<br />

Psykiatrisk Afdeling Middelfart<br />

Morten Kjølbye – ledende overlæge<br />

på Brønderslev Psykiatriske<br />

Sygehus<br />

Omfang: 30 timers teori og 6<br />

timers gruppe supervision<br />

Kurset forventes godkendt i<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening under<br />

specialiseringsmodulet på specialistuddannelsen<br />

i psyko terapi<br />

Pris: 10.500,- for alle seks dage<br />

Tilmelding: Senest 9. november<br />

2011 på CETT.dk<br />

Meget mere om kurset og MBTuddannelsen<br />

på CETT.dk eller<br />

7642 0335<br />

”Mentalisering er evnen til implicit og eksplicit at tolke sine egne<br />

og andres handlinger som meningsfulde ud fra intentionelle mentale<br />

tilstande såsom relationelle behov, følelser, motiver og personlige<br />

ønsker. Mentalisering er nært forbundet med affektregulering.”<br />

annonce til <strong>Psykolog</strong>nyt.indd 1 30-08-2011 11:56:02<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 37


› RUBRIKANNONCER<br />

Sundhedspsykologisk Selskab<br />

afholder kursus:<br />

”Sundhedspsykologi,<br />

organisation og samfund”<br />

2-dages kursus med Svend Aage Madsen<br />

1-dags kursus med Vibe Strøier<br />

Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d., specialist i psykoterapi<br />

og supervisor, vil fortælle om det at være ansat som psykolog i<br />

sundhedsvæsenet. Kurset vil give deltagerne en bred viden om<br />

organisering af sundhedsvæsenet, typiske psykologarbejdsopgaver,<br />

samarbejdet med andre faggrupper samt viden om, hvordan<br />

det som psykolog er at være ansat i et system, hvor den øverste<br />

leder typisk har en lægefaglig baggrund. Kurset vil være relevant<br />

for psykologer ansat i sundhedsvæsenet eller med interesse for<br />

området samt for psykologer, der påtænker at tage den sundhedspsykologiske<br />

specialistuddannelse.<br />

Tid: Tirsdag 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 og onsdag 16. november<br />

2011 kl. 9.00-17.00.<br />

Pris: Medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 4.000<br />

kr. (inkl. moms og for begge dage), andre 4.500 kr. Prisen er inkl.<br />

frokost og forfriskninger i løbet af dagen.<br />

Vibe Strøier, specialist i psykoterapi og organisationspsykologi<br />

og supervisor, vil fortælle om det at være konsulent i sundhedsvæsenet.<br />

Kurset vil give deltagerne en bred viden om konsultation<br />

som interventionsmetode, men med specielt fokus på det at<br />

være konsulent i sundhedsvæsenet.<br />

Tid: Fredag 25. november 2011 kl. 9.30-17.00.<br />

Pris: Medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 1.800<br />

kr. (inkl. moms), andre 2.200 kr. Prisen er inkl. frokost og forfriskninger<br />

i løbet af dagen.<br />

Ved køb af begge kurser gives rabat på kr. 500, dvs. kr. 5.300<br />

for medlemmer af selskabet og kr. 6.200 for ikke-medlemmer.<br />

Medlemskab koster kr. 300 om året og kan betales samtidig med<br />

tilmeldingen.<br />

Sted: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.<br />

Deltagerantal: Max. 25, primært psykologer (andre akademikere<br />

kan deltage efter en konkret vurdering, såfremt der er ledige<br />

pladser). Der udstedes kursusbevis ved 100 % deltagelse.<br />

Kurserne er godkendt under den sundhedspsykologiske specialistuddannelse<br />

med 20 timer under emneområde 11.4.4.2.4 Sundhedspsykologi,<br />

organisation og samfund. Deltagerne har mulighed<br />

for selv at søge godkendelse under andre specialer.<br />

Tilmelding: Tilmelding er bindende og foregår efter ”først til<br />

mølle” princippet. Tilmeld dig hos Eva Gall på<br />

eg@sundhedspsykologi.org senest 1. november 2011. Husk at<br />

opgive medlemsnr. i Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening.<br />

Betaling: Kursusbeløbet indbetales på konto i Lån & Spar Bank:<br />

0400-401 25 76 779 eller ved offentlig ansættelse oplys da arbejdsgivers<br />

EAN-nr. ved tilmeldingen. Vær opmærksom på, at din<br />

tilmelding først er endelig registreret, når vi har modtaget kursusbeløbet.<br />

SIDE 38 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Kurser i kognitiv udredning<br />

Hogrefe <strong>Psykolog</strong>isk Forlag afholder introduktionskursus for psykologer<br />

til test af kognitive funktioner hos voksne 6.-7. december<br />

2011 og 26. januar 2012, alle dage fra 9-16.<br />

Derudover holdes certificeringskursus i BRIEF-V for ikke-psykologer<br />

21. februar 2012 + 20. marts 2012, begge dage 9-15.<br />

Dagsprisen pr. kursusdeltager er 1.900,- kr. ekskl. materialer. Læs<br />

kursusprogrammet på www.hogrefe.dk.<br />

Kursus i<br />

Kognitiv Adfærdsterapi og<br />

angstbehandling (KAT) 2012<br />

Kurset er på 30 timer, og forventes godkendt<br />

af DPF til at opfylde kravene til<br />

”anden teoretisk retning” i forhold til<br />

specialistgodkendelse i psykoterapi.<br />

Underviser:<br />

Tine Falk<br />

Cand. psych.<br />

Specialist i psykoterapi<br />

Supervisor i psykoterapi på videreuddannelsesniveau<br />

Se www.kognitiv.dk<br />

under ”kurser for professionelle” for datoer og pris.


SPECIALISTKURSER<br />

Voksenmodulet start februar 2012:<br />

Lovgivning og Etik. Underviser: <strong>Psykolog</strong> Jytte Gandløse.<br />

Valg af interventionsformer. Underviser: <strong>Psykolog</strong> Lennart Holm.<br />

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser: Undervisere: Overlæge<br />

Per Sørensen og psykolog Sebastian Simonsen.<br />

Assesment: Underviser: Overlæge og professor Erik Simonsen og psykolog<br />

Kasper Jørgensen.<br />

Differentialdiagnostik: <strong>Psykolog</strong> Nicole Rosenberg m.fl.<br />

Pris: 20.500 kr. for hele kursusrækken.<br />

Forskningsmodulet start marts 2012<br />

Undervisere: Forskningsleder, overlæge og professor Erik Simonsen<br />

m.fl.<br />

3 dages teori i foråret 2012.<br />

18 timers gruppesupervision og vejledning efteråret 2012.<br />

Derudover skal afsættes tid til udarbejdelse af undersøgelsesprojekt<br />

efter eget valg.<br />

Pris: 20.000 kr.<br />

Specialistmodulerne udbydes som samlede pakker, således at deltagerne<br />

følges ad gennem hele det valgte modul. Modulerne afvikles<br />

inden for et overskueligt tidsrum og til en meget fornuftig pris.<br />

Kurserne er forhåndsgodkendte af Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening.<br />

Undervisningen foregår i vores lokaler på Vesterbrogade 15 i København.<br />

For yderligere information og tilmelding kontakt Vibeke Lunding-<br />

Gregersen på vibeke@lundinggregersen.dk eller tlf.: 20 75 16 16.<br />

Kurserne arrangeres af psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen &<br />

Henrik Tingleff, hvis psykologklinikker er fusioneret. Den nye fælles<br />

virksomhed åbner i løbet af efteråret under navnet<br />

MINDWORK – PSYKOLOGISK CENTER APS.<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

NARRATIVEPERSPEKTIVER<br />

Konsultation Supervision Workshops Træning<br />

København - Helsingør - Århus<br />

Narrativ<br />

Supervisions<br />

gruppe<br />

for kendere<br />

6 dage • 40 timer<br />

Start 30 september 2011<br />

København<br />

annesaxtorph@gmail.com | Mobil 22160065<br />

Narrativ<br />

Autorisations<br />

gruppe<br />

for nye psykologer<br />

14 dage - 86 timer<br />

Start 1 Februar 2012<br />

København<br />

Narrativ<br />

Parterapi<br />

Workshop<br />

Workshop<br />

2 dage<br />

3 - 4 november 2011<br />

Multiversitetet, Århus<br />

Narrativ<br />

Familieterapi<br />

Workshop<br />

2 dage<br />

24-25 januar 2012<br />

København<br />

www.annesaxtorph.dk<br />

Aalborg centrum<br />

Dejligt og lyst lokale hos ”<strong>Psykolog</strong>erne i Østeraagade” udlejes<br />

Vi har et lokale med altan og den skønneste udsigt over havnen og fjorden<br />

ledigt til udlejning. Vi er 3 psykologer i et godt og stabilt lokalefællesskab,<br />

hvor vi gerne vil byde en ny kollega velkommen.<br />

Vi lægger vægt på at have et godt fagligt samarbejde og socialt fællesskab.<br />

Lokalet er ca. 20 m2. Det udlejes kun fuldtid fra d. 1. december 2011 eller<br />

efter nærmere aftale.<br />

Henvendelse til Charlotte Mosbæk, tlf. 23 26 26 60.<br />

Terapilokale KBH K<br />

Terapilokale udlejes i klinikfællesskab<br />

på Nørre Søgade.<br />

Lokalet er ledigt mandag, tirsdag,<br />

torsdag og fredag. Pris 1100 kr. pr.<br />

dag, 4000 kr. for 4 dage.<br />

Endvidere toilet/bad, venteværelse,<br />

køkken – og god kaffe.<br />

Vi er 2 fuldtidspraktiserende/<br />

2 deltidspraktiserende psykologer<br />

og 3 fysioterapeuter/osteopater.<br />

Kontakt Camilla 29 84 76 00/<br />

Vibeke på 28 90 36 87.<br />

Narrative<br />

Børnegrupper<br />

Workshop<br />

2 dage<br />

11-12 april 2012<br />

København<br />

Uddannelses<br />

forløb<br />

Tværfagligt basisår<br />

18 dage<br />

Start februar 2012<br />

København<br />

Aarhus<br />

Lokaler til leje - 90 kr./timen.<br />

www.phuset.dk<br />

Tlf. 2214 4180<br />

KLINIKLOKALE<br />

Nyistandsat<br />

20m 2 med adgang til fælles<br />

klinikfaciliteter<br />

til leje centralt i Skanderborg.<br />

Kontakt:<br />

Lægerne Fjerbæk og Sørensen<br />

Asylgade 18,<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf: 86 52 00 77<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 39


› RUBRIKANNONCER<br />

Kognitiv Supervisionsgruppe<br />

for psykologer med henblik på autorisation<br />

Der opstartes én intensiv supervisionsgruppe for 3-5<br />

psykologer. Forløbet er på 5 gange 2 dage – torsdag og<br />

fredag kl. 9-15.30 – én gang om måneden. Første gang er<br />

torsdag den 3. og fredag den 4. november. Forløbet afsluttes<br />

marts 2012.<br />

Der superviseres bredt inden for udredning, terapi og<br />

coaching, samt arbejde med grupper og undervisning. Fokus<br />

er på læring af kognitive teorier og metoder gennem<br />

arbejdet med supervisanternes cases og problemstillinger.<br />

Erfaringsgrundlag: Jeg har mere end 12 års erfaring med<br />

klinisk arbejde, undervisning og supervision inden for det<br />

kognitive område. De sidste 4 år har jeg løbende udbudt<br />

supervisionsforløb for psykologer med henblik på<br />

autorisation.<br />

Praktiske oplysninger:<br />

Prisen for forløbene er 19.800,- som eventuelt kan betales i<br />

3 rater. Du kan finde flere informationer på:<br />

www.PeterNattestad.dk eller ringe på 26 73 88 14<br />

Autoriseret psykolog Peter Nattestad.<br />

Fobiskolen.dk - Købmagergade 57, 1 - Kbh K<br />

Temadag hos Protac<br />

Privatpraktiserende børneergoterapeut Connie<br />

Nissen, Sansemotorik.dk holder et oplæg om<br />

Sensorisk sarte børn – hvordan<br />

hjælper vi dem bedst i hverdagen?<br />

Når børn reagerer anderledes end de fleste på sanseindtryk,<br />

medfører det ofte vanskeligheder for både barnet<br />

selv og for de voksne der er omkring barnet i hverdagen.<br />

Få mere viden og forståelse samt konkrete forslag til,<br />

hvordan vi kan hjælpe børn med vanskeligheder indenfor<br />

sensorisk bearbejdning, som blandt andet er, at overreagere<br />

på harmløse sanseindtryk.<br />

Kaffe og kage. Præsentation af Protac produkter samt<br />

udveksling af erfaringer.<br />

Tid<br />

Tirsdag d. 22.11.2011<br />

Kl. 12.30 – 16.30<br />

Sted BDO<br />

Kystvejen 29<br />

8000 Aarhus C<br />

På hjørnet af Nørreport/<br />

Kystvejen. Parkering v/<br />

Nørreport eller på havnen.<br />

SIDE 40 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Pris<br />

Gratis<br />

Tilmelding<br />

Senest d. 16.11.2011 til<br />

protac@protac.dk.<br />

Venligst oplys navn, arbejdssted,<br />

mail, tlf. nr. for hver deltager.<br />

Børne- og Familiepsykologisk Selskab<br />

Workshop/supervisionsforløb<br />

med Jim Wilson<br />

9.11.2011 - 25.1.2012 - 16.2.2012<br />

Expanding possibilities in work with<br />

children and their grown ups<br />

Three days of workshop, with opportunities to develop practice<br />

with young people, their families and the professionals involved<br />

in their lives.<br />

The workshops are based on participants’cases and practice challenges,<br />

in order to build on learning between participants.<br />

Jim Wilson draws on ideas and methods from systemic and narrative<br />

therapy for theory and method input.<br />

The workshops will provide:<br />

• A framework for enhancing practice opportunities in supervision<br />

and therapy<br />

• An exploration of the personal “style” as a means of enhancing<br />

one’s repertoire<br />

• An exploration of movement, action, and story to enhance<br />

skills in engagement<br />

• Attention to special moments of potential change; our attention<br />

to detail<br />

• Attention to the performative and rhetorical aspects of practice<br />

Jim Wilson is a UKCP registered systemic psychotherapist with over<br />

25 years practice as a therapist, supervisor and traine, and currently<br />

works part-time as consultant systemic psychotherapist within the<br />

UK Health Service and as an independent consultant trainer and<br />

supervisor to Mental Health and Social Care organizations within<br />

the UK and mainland Europe.<br />

Publications include; “The Performance of Practice; enhancing the<br />

repertoire of therapy with children and families”. (Karnac 2007) and<br />

“Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ethical political and practical<br />

considerations of a sceptic“ in Journal of Family Therapy (forthcoming).<br />

Tilmelding og pris gælder alle tre dage.<br />

Kurset søges godkendt som kvalificerende for specialistgodkendelse<br />

i bl.a. Klinisk Børnepsykologi.<br />

Deltagere: Kandidatmedlemmer af Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening.<br />

Deltagerantal er maksimeret til 25 personer.<br />

Tid: Alle dage kl. 9-16 i Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stokholmsgade<br />

27, København Ø.<br />

Pris: For medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk Selskab<br />

1700 kr., for øvrige 1900 kr. Prisen inkluderer moms samt kaffe/te<br />

og frokost.<br />

Tilmelding: Pga. begrænset deltagerantal tilrådes hurtig tilmelding<br />

inden 17.10.2011 ved betaling til selskabets konto i Lån &<br />

Spar Bank 0400-4012580946. Oplys navn og ”Jim Wilson”. Send<br />

samtidig mail indeholdende navn, tlf. nr. samt medlemsnr. i DP til<br />

kasserer Susanne Landorph: slandorph@gmail.com.<br />

Medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk Selskab har fortrinsret<br />

til deltagelse. Herudover optages deltagere efter ”først til mølle”<br />

princippet.<br />

Prisen inkluderer deltagelse, formiddags- og eftermiddagskaffe<br />

samt frokost.


› RUBRIKANNONCER<br />

2 spændende<br />

tilbud fra<br />

toftemosegaard<br />

”supershrinks: learning from<br />

the field’s most effective<br />

practitioners”<br />

2-dages kursus<br />

i København med<br />

Scott D. Miller<br />

Udpluk fra indhold:<br />

Thanks to a number of recent studies, there is now solid<br />

empirical evidence for what distinguishes highly effective<br />

therapists. In this workshop, participants will learn in detail<br />

the qualities and practices that separate the great from<br />

the good. Participants will also find out about a system of<br />

feedback procedures that can be used to develop a profile<br />

of their most and least effective moments in therapy – what<br />

works and what doesn’t. Not only will attendees get a far<br />

more exact idea of their clinical strengths and weaknesses<br />

and how to use the findings in to improve their own practice,<br />

but they will also come away with concrete tools that will<br />

immediately boost clinical abilities and effectiveness.<br />

Den 9. + 10. nov. 2011<br />

på hotel Imperial i København.<br />

Læs meget mere på www.toftemosegaard.dk<br />

hvor du også kan tilmelde dig elektronisk<br />

protreptik – at gøre<br />

værdier virkelige<br />

1-dags kursus<br />

med professor<br />

Ole Fogh Kirkeby<br />

Formål:<br />

At gøre ledere og konsulenter til kompetente<br />

udøvere af symmetrisk, ultrarefleksiv<br />

dialog med fokus på fælles<br />

og personlige værdier og eksistentielle<br />

betydningsdimensioner.<br />

Den 30. nov. 2011<br />

på Hotel Nyborg Strand.<br />

Toftemosegaard ApS, Manderupvej 3, 4050 Skibby. Tlf. 47528360. Fax. 47528366<br />

E-Mail: post@toftemosegaard.dk, www.toftemosegaard.dk<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 41


› RUBRIKANNONCER<br />

Kreds Frederiksborg<br />

afholder kursus<br />

Storytelling og hypnose<br />

ved psykolog Grethe Bruun<br />

Storytelling og hypnose er to spændende arbejdsmåder inden<br />

for psykologien.<br />

Kombinationen betyder, at vi vil bruge trancearbejdet til at forstærke<br />

effekten af metaforer og historier i terapi og i supervision.<br />

At fortælle historier er en fælles menneskelig måde at samle erfaringer<br />

på og dele dem med andre. Gode historier fremmer en naturlig<br />

trance hos tilhørerne og via de parallelhistorier, som opstår,<br />

når der lyttes til historien, har tilhørerne mulighed for at komme i<br />

kontakt med dybere lag i sig selv. Ind imellem opstår spontan<br />

problemløsning via en historie.<br />

Workshoppen vil fokusere på kommunikation via historier og metaforer<br />

som fælles tredje i terapi og i supervision. Vi vil beskæftige<br />

os med anvendelsen af hypnotisk sprog i historier. Trancearbejde<br />

vil fremme fokus og billeddannelse.<br />

Storytelling bliver kombineret med hypnosemetoder – tranceinvitation,<br />

sikkert sted, inner locus of control, hypnotisk sprog og<br />

visualisering. Endvidere bruges inspiration fra psykodrama til at<br />

sætte scenen som terapeut og som supervisor og sikre rummets<br />

etik. Zen giver en forståelse for arbejdet med energi, med mødet<br />

i terapi- og supervisionsprocessen.<br />

Undervisningsform:<br />

Kursusdagen er en workshop, hvor Grethe Bruun præsenterer<br />

hypnose inspireret af Milton H. Erickson kombineret med storytellingmetoder.<br />

Dagen byder på en vifte af ideer, eksempler og<br />

øvelser.<br />

Underviser:<br />

Grethe Bruun, specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi,<br />

<strong>Psykolog</strong>gruppen – Næstved. Arbejder som privatpraktiserende<br />

psykolog primært med supervision og med storytelling.<br />

Litteratur:<br />

Inden kurset kan hentes artikler og historier på hjemmesiden:<br />

www.psykologgruppen-naestved.dk.<br />

”Storytelling i terapi og i supervision”, Dansk <strong>Psykolog</strong>isk Forlag<br />

2009, danner udgangspunkt for kurset.<br />

Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 9.30-16.00. Morgenkaffe fra<br />

kl. 09.00.<br />

Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød.<br />

Kursusgebyr: Kr. 650 inkl. frokost, frugt og kaffe/te.<br />

Deltagerkreds: Medlemmer af DP med arbejdsplads i Kredsen.<br />

Øvrige medlemmer er velkomne til at kontakte kassereren.<br />

Tilmelding: Senest 21. oktober 2011 til kasserer Britta Hartmeyer,<br />

Hostrupsvej 17, 3400 Hillerød. E-mail: hmeypsych@gmail.com<br />

med angivelse af navn, medlemsnummer, arbejdssted og adresse.<br />

Tilmeldingen gælder først fra indbetaling af gebyr på konto nr.<br />

0400 4012353931 i Lån og Spar Bank.<br />

SIDE 42 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for <strong>Psykolog</strong>er<br />

Kursus i Parterapi<br />

– Tavistock-modellen<br />

Mandag & tirsdag 24.-25. oktober 2011<br />

samt 8.-9. marts 2012 i København<br />

Intensiv 4-dages Workshop<br />

med live supervision<br />

Med Christel Buss-Twachtmann, Director of Training and Consultation,<br />

Tavistock Centre for Couple Relationships og Amita Sehgal,<br />

PhD, BSCPC, Tavistock Centre for Couple Relationsships<br />

Tavistock-modellen: Dette intensive firedages kursus er en indføring<br />

i den parterapeutiske metode, der praktiseres ved Londons<br />

førende center for parterapi og træning af parterapeuter,<br />

Tavistock Centre for Couple Relationships.<br />

På kurset vil der blive undervist i parterapeutisk metode, parrelationer<br />

og interaktion, samt den psykodynamiske og psykoanalytiske<br />

teori, der knytter sig hertil. Metoden tilbyder med sit udgangspunkt<br />

i psykoanalytisk teori en ramme, igennem hvilken<br />

bevidst og ubevidst kommunikation imellem parret kan forstås.<br />

Dette eksemplificeres gennem teori, kliniske case-eksempler, video<br />

og diskussion. Der vil desuden være mulighed for supervision<br />

på eget klinisk arbejde med par.<br />

Kurset sigter mod at give deltagerne en indføring i nøglebegreber<br />

inden for den psykoanalytiske teori og metode, der knytter<br />

sig til det voksne parforhold. Centrale emner vil være: Tilknytning,<br />

kritiske parforholdsproblemer, det første barn, skilsmisse, separation<br />

og tab, seksualitet og perversion.<br />

The Tavistock centre for Couple Relationsships blev grundlagt i<br />

1948. Centret tilbyder parterapi, individuel terapi, og psykoterapi<br />

til forældre. Derudover udbydes kurser og klinisk træning i psykoterapi<br />

i forhold til parrelationer. Centret er desuden beskæftiget<br />

inden for forskning, der bidrager til at forstå par og familierelationer.<br />

På kurset vil deltagerne blive introduceret til den aktuelle<br />

forskning og dens indflydelse på praksis.<br />

Tid og sted: Mandag 24. og tirsdag 25. oktober 2011 samt torsdag<br />

8. og fredag 9. marts 2012. Alle dage 9.00-16.00. Morgenkaffe<br />

en halv time før kursusstart. I Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, Stockholmsgade<br />

27, 2100 København Ø.<br />

Deltagerpris: 3.990 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk<br />

Selskab for <strong>Psykolog</strong>er, 5.600 kr. inkl. moms for andre<br />

akademikere.<br />

Prisen inkluderer frokost, morgen- og eftermiddagskaffe. EAN<br />

fakturering er ikke muligt.<br />

Kandidatmedlemmer af Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, som ønsker at<br />

indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind<br />

via www.dpsp.dk.<br />

Deltagerantal: Max. 40, efter ”først til mølle princippet”.<br />

Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen<br />

er bindende. Sidste frist for tilmelding er 15. oktober 2011.<br />

Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.<br />

Meritering: Forventes godkendt i forhold til relevante specialistuddannelser.


NåR DU SØGER JOB<br />

Ved forhandling af løn i nyt job af sekretariatet bedes henvendelse<br />

foregå til forhandling@dp.dk.<br />

Henvendelse før ansættelse bør derimod foregå via telefon<br />

35 26 99 55 eller på dp@dp.dk<br />

Stillinger i <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong><br />

Løn og ansættelsesvilkår er kun delvist bestemt ved overenskomst<br />

eller lov. Det er derfor vigtigt, at Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forening ved rådgivning eller forhandling kan varetage psykologernes<br />

fælles og individuelle interesser. Foreningen har<br />

visse regler for, hvornår og på hvilke betingelser medlemmer<br />

kan tiltræde i psykologstillinger. Stillingsannoncerne<br />

er derfor mærket, og mærkerne betyder følgende:<br />

Der skal altid rettes henvendelse til sekretariatet/tillidsrepræsentanten,<br />

hvis du har fået tilbudt<br />

ansættelse i denne stilling. Du skal fortælle arbejdsgiveren,<br />

at lønnen skal forhandles af Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forening. Det anbefales, at du ikke opsiger<br />

din nuværende stilling, før Dansk <strong>Psykolog</strong> Forenings<br />

forhandling er afsluttet.<br />

Hvis du er i besiddelse af særlige kvalifikationer,<br />

fx autorisation eller specialistuddannelse, eller<br />

har særlig lang eller relevant erfaring inden for<br />

stillingsområdet, skal du rette henvendelse til<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening/tillidsrepræsentanten,<br />

så vi kan forhandle tillæg til stillingen. Du må altså ikke opsige<br />

din nuværende stilling, før en forhandling er afsluttet.<br />

Der er tale om en privat ansættelse, og du bør rådføre dig<br />

med Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening om løn og ansættelsesvilkår.<br />

Er stillingen dækket af en overenskomst,<br />

vil dette fremgå af annoncen, ellers skal<br />

løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.<br />

Du er i begge tilfælde velkommen til at indsende<br />

et kontraktudkast til os. Er der ikke overenskomst, skal<br />

du selv forhandle løn og øvrige ansættelsesvilkår. Du er i<br />

begge tilfælde velkommen til at søge rådgivning i Dansk<br />

<strong>Psykolog</strong> Forenings sekretariat, ligesom du kan få gennemgået<br />

et kontraktudkast.<br />

Dansk <strong>Psykolog</strong> Forenings konsulenter holder øje med stillingsannoncerne<br />

i bladet. På www.dp.dk > Om foreningen<br />

> Sekretariat kan du se vores konsulenter.<br />

!<br />

annonceret i <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong> eller på psykologjob.dk, kan søges.<br />

Men du må ikke tiltræde eller underskrive kontrakt eller<br />

ansættelsesbrev, før ansættelsesvilkårene er godkendt i<br />

foreningen. Efter godkendelse kan der blive tale om en procedure,<br />

som er beskrevet ovenfor under ”Stillinger i <strong>Psykolog</strong><br />

<strong>Nyt</strong>”.<br />

Når Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening/din tillidsrepræsentant<br />

forhandler<br />

Når du har fået tilbudt en ny stilling og Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forening eller tillidsrepræsentanten skal forhandle løn, vil<br />

vi bede dig sende en mail til forhandling@dp.dk. Vi beder<br />

dig vedhæfte følgende:<br />

• Stillingsopslaget.<br />

• Din ansøgning.<br />

• Dit CV.<br />

• Seneste lønseddel.<br />

• En beskrivelse af, hvad der i øvrigt har været relevant for<br />

valget af dig til stillingen.<br />

Du bedes samtidig angive, hvornår det er meningen du skal<br />

tiltræde. Vær forberedt på, at det kan blive senere end det<br />

forventede tidspunkt, da lønforhandlingen skal være afsluttet,<br />

før du kan tiltræde.<br />

Når din tillidsrepræsentant forhandler<br />

Benyttes samme procedure som ovenfor, hvor Dansk <strong>Psykolog</strong><br />

Forening forhandler. Men du skal sende direkte til<br />

tillidsrepræsentanten.<br />

Stillinger opslået andre steder<br />

<strong>Psykolog</strong>stillinger eller bredt opslåede stillinger, der ikke er<br />

Det er ALTID en god idé at kontakte sekretariatet eller din tillidsrepræsentant forud for en ansættelse.<br />

Der kan være behov for at søge rådgivning om jobsøgning, ansættelsesvilkår og lignende.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 43


› STILLINGSANNONCER<br />

REHABILITERINGS- OG FORSKNINGSCENTRE<br />

FOR TORTUROFRE (RCT),<br />

KØBENHAVN<br />

<strong>Psykolog</strong> Forskningschef<br />

RCT Vi søger søger en klinisk forskningschef psykolog til 30-37 at lede timer forskningsafdelingen om ugen. i et<br />

tværfagligt miljø. Med stor selvstændighed, og i samarbejde<br />

Vi med forventer, personalet at du og er Videnskabeligt autoriseret psykolog, Udvalg, at skal du du har definere en relevant<br />

og gennemføre psykoterapeutisk RCTs forskningsstrategi.<br />

efteruddannelse i forhold til RCTs klientgruppe,<br />

og at du har kompetence til at udføre klinisk<br />

Stillingen er tidsbegrænset i 5 år.<br />

psykologiske undersøgelser og diagnostisk udredning.<br />

Primære ansvarsområder<br />

Vi Du ser vil gerne, sætte retningen at du har for erfaring RCTs med forskning og kendskab i tæt samarbejde til teorier<br />

og med metoder RCTs ledergruppe. inden for det Vi psykoterapeutiske forventer, at du aktivt fagområde medvirker med til<br />

særlig at styrke viden fundraising-området om psykotraumatologi, yderligere tværfaglig og fastholder rehabilitering og udog<br />

vikler de stærke problemområder, relationer til der centrale er relevante aktører. for RCTs klienter.<br />

Vi Kvalifikationer<br />

tilbyder et afvekslende job i en dynamisk organisation,<br />

hvor Du har du en vil anerkendt blive en del og af veldokumenteret et tværfagligt team akademisk af engagerede bagmedarbejdere,<br />

grund inden for der medicin, udfører psykologi, fagspecifik samfundsvidenskab og tværfaglig rehabi- eller<br />

litering. andet relevant område. Derudover har du flere års erfaring<br />

som seniorforsker i et velfungerende forskningscenter og<br />

Spørgsmål væsentlig, igangværende kan rettes til leder videnskabelig af rehabiliteringen produktion. overlæge Såfremt<br />

Gordon<br />

du ikke har<br />

Wildschiødtz<br />

dansk som<br />

eller<br />

modersmål,<br />

fagudviklingsleder<br />

er du motiveret<br />

Uwe Harla-<br />

til at lære<br />

cher<br />

dansk<br />

på<br />

inden<br />

tlf. 33<br />

for<br />

76<br />

to<br />

06<br />

år.<br />

00.<br />

Med en stærk og ligefrem kommunikationsstil,<br />

inspirerer du til tillid og respekt.<br />

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 30. 17. september oktober 2011 2011<br />

SE HELE dET FULdE OPSLAGET ANNONCEOPSLAG PÅ WWW.RCT.DK På www.RCT.dK<br />

GENOPSLAG<br />

Teamleder i Pædagogisk<br />

<strong>Psykolog</strong>isk Rådgivning<br />

Børn og Ungeforvaltningen arbejder med udvikling af inklusion<br />

af børn og unge i dagtilbud og skoler. Teamlederen skal derfor<br />

sikre, at PPR bliver en aktiv deltager i denne udvikling. Foruden<br />

de ledelsesmæssige opgaver vil teamlederen også skulle<br />

tage del i de psykologfaglige undersøgelsesopgaver samt yde<br />

konsultativ bistand. Teamlederen vil således få en central rolle<br />

i forhold til at udvikle og styrke det psykologiske arbejde samt<br />

udbygge samarbejdet imellem de forskellige afdelinger.<br />

Stillingen ønskes besat af en uddannet psykolog den 1. december<br />

2011.<br />

Læs det fulde stillingsopslag på: www.kerteminde.dk.<br />

Ansøgningsfrist 14.10.2011, kl. 12.00.<br />

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke<br />

og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk<br />

tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.<br />

SIDE 44 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

forhandling@dp.dk<br />

forhandling@dp.dk<br />

Vil du arbejde med<br />

børn og unge<br />

med autisme?<br />

KØBENHAVNS KOMMUNE<br />

PSYKOLOG TIL BAUNEGÅRD<br />

Behandlingshjemmet Baunegård er et dag- og døgntilbud til normaltbegavede<br />

børn og unge med diagnoser inden for autismeområdet. Vi<br />

søger en erfaren psykolog til en fuldtidsstilling. Du er cand.psyk. med<br />

erfaring fra autismeområdet, inden for børn og unge. Derudover er du<br />

imødekommende, samarbejdsorienteret og tydelig. Du får ansvaret for<br />

behandlingsopgaven for alle børn på Baunegård.<br />

ANSØGNINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2011<br />

Yderligere oplysninger samt funktions- og kompetencebeskrivelse<br />

fåes hos forstander, Sune Bjørn Larsen på tlf. 2891 5857. Læs det fulde<br />

opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “Politik og administration”.<br />

Send din ansøgning til XF75@sof.kk.dk<br />

Københavns Kommune ser mangfoldighed som<br />

en ressource og værdsætter, at medarbejderne<br />

hver især bidrager med deres særlige baggrund,<br />

personlighed og evner.<br />

KØBENHAVNS<br />

KOMMUNE<br />

www.kk.dk/job<br />

Børnesagkyndigt samarbejde<br />

med Retten i Næstved<br />

Den ny Retten i Næstved blev etableret pr. 1. januar 2007 ved en sammenlægning<br />

af flere tidligere byretter. Den 1. oktober 2007 trådte forældreansvarsloven<br />

i kraft.<br />

Både før og efter reformerne har retten haft et værdifuldt samarbejde med en<br />

kreds af børnesagkyndige. Retten har løbende forsøgt at forbedre og optimere<br />

behandlingen af sager, der involverer børn og unge, herunder har der med<br />

forældreansvarsloven vist sig et stigende behov for samarbejde med børnesagkyndige<br />

til børnesamtaler, udleveringssager, deltagelse i forberedende<br />

retsmøder, forligsmægling og udfærdigelse af børnesagkyndige erklæringer.<br />

Dette arbejde har ført til, at retten pr. 1. januar 2012 ønsker et fornyet overblik<br />

over hvilke psykologer, der er interesseret i at indlede eller fortsætte samarbejdet<br />

med retten.<br />

Målgruppen har følgende profil:<br />

• autorisation som psykolog med specialistgodkendelse som børnepsykolog<br />

eller tilsvarende kompetence<br />

• aktuelle arbejdsforhold af børnefaglig karakter (f.eks. børnepsykiatrisk<br />

afdeling, kommunal familieafdeling, selvstændig børnepsykolog o.lign.)<br />

• kan møde i retten med kort varsel<br />

• har erfaring med at udfærdige børnesagkyndige erklæringer<br />

• kan selvstændigt udfærdige børnesagkyndige erklæringer på højst 2-3<br />

måneder og flere erklæringer om året<br />

Oplysning om honorering, herunder rettens vejledende takster, kan fås ved<br />

henvendelse til retten.<br />

Interesserede bedes skriftligt rette henvendelse til Retten i Næstved, att.<br />

dommer Elsebeth Frigast Larsen, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, begrunde<br />

interessen, vedlægge cv og kopi af eventuelle autorisationer.<br />

Fristen for henvendelse er 31. oktober 2011.<br />

forhandling@dp.dk<br />

forhandling@dp.dk


<strong>Psykolog</strong><br />

Er du interesseret i at arbejde i et team, der er et<br />

specialiseret og målrettet behandlingstilbud til patienter<br />

med angst, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner<br />

og ADHD, skal du søge stillingen som<br />

psykolog ved APA­teamet, Svendborg.<br />

Yderligere oplysninger kan indhentes hos ledende<br />

overlæge Britt Juul på tlf. 6320 2320 eller<br />

oversygeplejerske Lisbeth Harder på tlf. 6320 2322.<br />

Læs hele stillingsopslaget på job.regionsyddanmark.dk,<br />

job nr. 95662.<br />

Valdemarsgade 53 . 5700 Svendborg<br />

<strong>Psykolog</strong> – genopslag<br />

<strong>Psykolog</strong> til det opsøgende psykoseteam (OPT) i<br />

Svendborg søges pr. 1. december 2011. OPT er et specialiseret<br />

og målrettet behandlingstilbud til patienter, der<br />

har behov for en særlig intensiv indsats.<br />

Yderligere oplysninger<br />

kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Britt Juul,<br />

tlf. 6320 2320 eller oversygeplejerske Lisbeth Harder,<br />

tlf. 6320 2322.<br />

Læs hele stillingsopslaget på job.regionsyddanmark.dk,<br />

job nr. 96036.<br />

Valdemarsgade 53 . 5700 Svendborg<br />

forhandling@dp.dk<br />

forhandling@dp.dk<br />

www.ku.dk/english<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

university of copenhagen<br />

Associate Professorship in<br />

Clinical Child Psychology<br />

Department of Psychology<br />

The Department of Psychology, Faculty of Social<br />

Sciences, University of Copenhagen, invites applications<br />

for a position as Associate Professorship in Clinical Child<br />

Psychology.<br />

The position is available from 1st February 2012 or as<br />

soon as possible thereafter.<br />

Application Deadline: 14 October 2011<br />

Full announcement: Applications cannot be<br />

based on this extract. Further information<br />

about the professorship may be found at<br />

http://www.ku.dk/english/available_positions/vip/<br />

forhandling@dp.dk<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 45


› STILLINGSANNONCER<br />

SIDE 46 | PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011<br />

Læs mere på odense.dk/job<br />

Autoriseret psykolog<br />

Til PPR Odense, 6-18 års afdelingen<br />

I PPR Odense er vi 103 medarbejdere, hvor hovedparten<br />

er psykologer, konsulenter og tale/høre lærere. Vi<br />

betjener børn og unge i dagpasningstilbud, skoler og<br />

specialpædagogiske undervisningstilbud. Vi er en organisation<br />

med et fagligt fællesskab, hvor vi har fokus på<br />

trivsel, dialog og kompetenceudvikling.<br />

Vi er organiseret i 4 afdelinger: en 0-6 års afdeling,<br />

en 6-18 års afdeling, Specialrådgivning for småbørn,<br />

Specialpædagogisk afdeling – samt et sekretariat, en<br />

ledergruppe og en konsulentgruppe.<br />

Vi ønsker en autoriseret psykolog, der er procesorienteret<br />

og samarbejder med alle involverede i de<br />

udviklings- og læringsmiljøer, børn og unge befi nder<br />

sig i. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i at<br />

forebygge og sikre børn og unge deltagelse i inkluderende<br />

fællesskaber.<br />

Vi tilbyder en kommende kollega at blive en del af et<br />

stærkt, fagligt fællesskab, hvor god kollegial sparring,<br />

frihed til at tilrettelægge egne arbejdsogaver, samt<br />

lederopbakning er selvfølgelige elementer for en god<br />

arbejdsplads.<br />

Ansøgning<br />

Jobs i Odense kommune søges elektronisk.<br />

Send din ansøgning via odense.dk/job<br />

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2011.<br />

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.<br />

Yderligere oplysninger<br />

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Har du<br />

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder<br />

Hanne Melchiorsen, tlf. 29 42 82 97.<br />

På vores hjemmeside www.odense.dk/ppr kan du læse<br />

mere om PPR’s opbygning og opgaver.<br />

Vi ser mangfoldighed som en styrke<br />

og opfordrer alle uanset alder, køn,<br />

religion eller etnisk tilhørsforhold til<br />

at søge ledige stillinger.<br />

forhandling@dp.dk<br />

Ph.d./studieadjunktur – 5-årig<br />

Ledelses- og organisationspsykologi<br />

Ved Institut for Læring og Filosofi, Det Humanistiske<br />

Fakultet (AAU), er der pr. 1. januar 2012<br />

eller snarest derefter en ledig stilling som ph.d.stipendiat/studieadjunkt<br />

i ledelses- og organisationspsykologi.<br />

Stillingen er møntet på forskning i<br />

organisationsudvikling gennem interventioner i<br />

organisationer.<br />

Stillingsnummer: 2011-224-00220<br />

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2011<br />

Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning<br />

til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, teknisk-,<br />

natur- og sundhedsvidenskab.<br />

<strong>Psykolog</strong><br />

søger nyt job –<br />

Det sikre sted at søge er i <strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong>.<br />

I gennemsnit bliver der opslået 15 ledige psykologjob<br />

på bladets annoncesider. Serveret direkte i postkassen<br />

hver anden uge.<br />

Lige så sikkert er <strong>Psykolog</strong>job.dk. Siden opdateres<br />

løbende, og har du ikke tid til at vente på næste<br />

<strong>Psykolog</strong> <strong>Nyt</strong>, kan du klikke dig ind her. Eller opret en<br />

jobagent – så får du en mail, når der er spændende nyt.<br />

Næsten alle jobannoncer kan ses begge steder.<br />

Men selvfølgelig kan en arbejdsgiver vælge det ene<br />

frem for det andet. Som aktiv jobsøger bør du derfor<br />

holde øje med både blad og net.<br />

18. januar 2008 62. årgang Dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

Ene er ikke nødvendigvis stærk, når man har mistet. Læs om en<br />

fynsk ordning med grupper for efterladte til personer døde af kræft.<br />

Side 4<br />

1<br />

Det sørgende menneske –<br />

forhandling@dp.dk


› INDMELDTE<br />

nyt job<br />

› Offentlig ansættelse<br />

Cand.psych.<br />

Janne Bodilsen<br />

Børn og Familie, Forebyggelsen<br />

Mariagerfjord Kommune<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Kim Oskar Carlsen<br />

Demenscentret Pilehuset<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Anna Dalgaard<br />

Psykiatrisk klinik, Roskilde<br />

Region Sjælland<br />

Pr. 1.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Eva Meldal Foged<br />

Neurologisk Afdeling<br />

Glostrup Hospital<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Kirsten Hylander<br />

PPR, Valby<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 8.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Marie Kristine Madsen<br />

PPR, Køge Kommune<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Tina Holm Nyland<br />

Børne- og Ungdomspsyk. Center<br />

Bispebjerg Hospital<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 15.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Kim Paulsen<br />

Børne- og Ungdomspsyk. Afd.<br />

Kolding Sygehus<br />

Region Syddanmark<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Annemette Rasch<br />

PPR, Ishøj Kommune<br />

Pr. 1.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Lise Lotte Rasmussen<br />

PPR, Odense Kommune<br />

Pr. 1.4.2011<br />

Cand.psych.<br />

Louise Hjort Thomsen<br />

PPR, Herning Kommune<br />

Pr. 1.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Eva Ørum<br />

Ungdomspsykiatrisk Klinik<br />

Næstved Sygehus<br />

Region Sjælland<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Casper Aaen<br />

Psykoterapeutisk Enhed<br />

Glostrup Hospital<br />

Pr. 1.6.2011<br />

› selvstændig virksomhed<br />

Cand.psych.<br />

Agnes Andersen<br />

<strong>Psykolog</strong>partner<br />

Kongensgade 38, 1<br />

5000 Odense C<br />

Pr. 5.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Bodil Bruntse<br />

<strong>Psykolog</strong>Huset<br />

Frederiksgade 2A, 2.tv<br />

3400 Hillerød<br />

Pr. 1.10.2011<br />

Cand.psych.<br />

Maria Houe<br />

<strong>Psykolog</strong>isk Klinik<br />

Anders Røge<br />

Strandvejen 36, 3. th.<br />

8000 Aarhus C<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Jeanette Justesen<br />

V/cand.psych. Helle Aaes<br />

Hovedgade 55 A, 2. sal<br />

2970 Hørsholm<br />

Pr. 1.9.2011<br />

Cand.psych.<br />

Susanne Kronberg<br />

Privat Praksis<br />

Nakskovvej 10<br />

4000 Roskilde<br />

+ Rosenborggade 1A, 5.<br />

1130 København K.<br />

Pr. 1.1.2011<br />

Cand.psych.<br />

Jette Grooss Nielsen<br />

Integreret <strong>Psykolog</strong>isk Klinik<br />

Friggsvej 59, 9870 Sindal<br />

+ Integreret <strong>Psykolog</strong>isk Klinik<br />

Hangaardsvej 1, 2. tv.<br />

9900 Frederikshavn<br />

Pr. 1.7.2011<br />

Cand.psych.<br />

Trine Piilgaard<br />

Neuropsykologisk Klinik, århus<br />

Gammel Munkegade 6 D, 1. sal<br />

8000 Aarhus C<br />

Pr. 1.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Annie Schmidt<br />

Emdruppsykologerne<br />

Gulkløvervej 10<br />

2400 København NV<br />

Pr. 1.8.2011<br />

Cand.psych.<br />

Gerhard Vogt<br />

Intact v/Povl M. Krog<br />

Hansensvej 16 A,<br />

3400 Hillerød<br />

Pr. 1.9.2011<br />

dansk <strong>Psykolog</strong> Forening<br />

Stockholmsgade 27, 2100 København ø<br />

Tlf. 35 26 99 55. Telefax 35 25 97 37<br />

Mail: info@dp.dk Web: www.dp.dk<br />

Mandag-torsdag kl. 10-16<br />

Fredag kl. 10-13<br />

Direktør<br />

Marie Zelander<br />

Århus-kontoret<br />

arosgaarden, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 aarhus c<br />

Tlf. 35 26 99 55. Fax 86 19 65 17<br />

bESTYRELSE<br />

Formand:<br />

Mag.art. Roal ulrichsen<br />

ru@dp.dk<br />

Tlf. 35 26 99 55<br />

cand.psych. Arne Grønborg Johansen<br />

agr@mail.tele.dk<br />

Tlf. 29 47 79 58<br />

cand.psych. Eva secher Mathiasen<br />

Eva.s.mathiasen@gmail.com<br />

Tlf. 60 61 05 32<br />

cand.psych. Jacob Risbjerg Nørregaard<br />

jacobvardrup@gmail.com<br />

Tlf. 61 42 68 85<br />

cand.psych. Rie Rasmussen<br />

rie@forum.dk<br />

Tlf. 29 71 45 30<br />

cand.psych. Henriette Palner stick<br />

henriettestick@yahoo.dk<br />

Tlf. 24 83 11 58<br />

cand.psych. Anne Merete strømming<br />

merete@stroemming.dk<br />

Tlf. 35 35 20 94<br />

cand.psych. ditte söderhamn<br />

ditte_soderhamn@mail-online.dk<br />

Tlf. 66 19 17 76<br />

cand.psych. Anne thrane<br />

annethrane@mail.dk<br />

Tlf. 30 59 70 60<br />

Studenterrepræsentanter:<br />

Stud.psych. Nina Jürs<br />

nina_jurs@hotmail.com<br />

Tlf. 25 39 23 23<br />

Stud.psych. Helene Quist langhoff straarup<br />

helene_straarup@hotmail.com<br />

Tlf. 23 64 11 67<br />

EtIKNÆVN<br />

Formand:<br />

Lisbeth Sten Jensen<br />

Næstformand:<br />

Jytte Gandløse<br />

Øvrige medlemmer:<br />

Finn christensen, Lisbeth borregaard Thorsen,<br />

Henning Damkjær<br />

Suppleanter:<br />

annitta Nordkvist Permin, Else andersen<br />

Telefonrådgivning<br />

Jytte Gandløse: Onsdage og fredage<br />

kl. 8.00-9.00 på 45 81 45 97 eller<br />

mail: jytte@psykologerne-paa-gaarden.com<br />

PSYKOLOG NYT NR. 16 | 2011 | SIDE 47


gå ikke glip af<br />

13.606 kr.<br />

Meld dig gratis ind i AAK som studiemedlem. Du undgår karensmåneden, når<br />

studiet afsluttes, hvis du melder dig ind senest 1 år før - og tjener derved én<br />

måneds dagpenge til en værdi af 13.606 kr. AAK er Dansk <strong>Psykolog</strong> Forenings<br />

foretrukne a-kasse.<br />

Meld dig ind på aak.dk<br />

Al henvendelse til: dansk <strong>Psykolog</strong> Forening, stockholmsgade 27, 2100 København Ø. tlf. 35 26 99 55<br />

sorteret MAgAsinPost sMP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!