Referat fra ordinært skolebestyrelsesmøde Torsdag ... - Virum skole

virumskole.dk

Referat fra ordinært skolebestyrelsesmøde Torsdag ... - Virum skole

Referat fra ordinært skolebestyrelsesmøde

Torsdag den 19. april 2007 kl. 17.30

Tilstede: Michael Jenne, Claus Colding-Jørgensen, Susanne Hjernøe, Anne Karin

Duus, Flemming Feilberg, Birgitte Hannibal, Julie Lindquist Johansen, Kaja Gillesberg

Lassen, Søren Bay, Jens Heiberg, Jørn Moos, Jørn Gunnersen, Torben Steen Nielsen

og Sussi Rytter

Afbud: Morten Ehrhorn og Magnus Molin

Dagsorden:

0. Sundhedscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektleder Vibeke Sjøgren fra Sundhedscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune

orienterede om det igangværende projekt SMS (skoler-madpakker-sundhed) i

4.b, og opfordrede samtidig til, at skolen tager initiativ til udarbejdelse af en

egentlig madpolitik.

1. Formalia

1.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

1.2 Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 25. januar 2007

samt temamøde den 8. marts 2007

Referaterne blev godkendt.

2 Drøftelser/behandling af emner

2.1 Kontaktforældremøde den 22. marts 2007

Kontaktforældremødet den 22. marts 2007 blev evalueret, og der var enighed

om, at det havde været et positivt og velbesøgt møde, med et varieret program.

2.2 Fortsat ajourføring og vedtagelse af principper for Virum Skole

Efter få redaktionelle ændringer blev principperne godkendt. Skolens ledelse

overvejer i hvilket omfang, de ajourførte principper, foruden offentliggørelse på

skolens hjemmeside, skal udsendes til elever og forældre.

2.3 Sammenhængende børne- og ungepolitik

Indholdet af det udsendte forslag til sammenhængende børne- og ungepolitik for

Lyngby-Taarbæk Kommune blev drøftet og forslag til udtalelse hertil blev

godkendt efter en mindre tilføjelse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat af møde i Virum Skoles Skolebestyrelse 1


Det blev endvidere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af CCJ,

BH, MJ, KGL og TSN med henblik på udarbejdelse af en henvendelse til

Kommunalbestyrelsen omkring en række kommunale initiativer og udmøntningen

heraf. Arbejdsgruppen fremlægger udkast til henvendelsens form og indhold på

det kommende bestyrelsesmøde.

2.4 Brugertilfredshedsundersøgelse

TSN orienterede om forløbet med brugertilfredshedsundersøgelsen, samt

hvorledes skolen har valgt at arbejde med undersøgelsens resultat. Bestyrelsen

tog såvel rapportens resultat som de af skolen foreslåede initiativer til

efterretning.

2.5 Planlægning af næste skoleår

TSN orienterede om hvorledes planlægningen og arbejdsfordelingen for det

kommende skoleår er tilrettelagt.

Herefter gennemgik JG forslag til gennemsnitlig ugentlig timefordelingsplan,

fordeling af deletimer samt holdtimer for det kommende skoleår. Bestyrelsen

godkendte forslaget.

2.6 Eventuelle emner til kommende bestyrelsesmøder

- Mad på skolen

- Relationer mellem bestyrelsen og øvrige forældrerepræsentanter

- Konsekvenser af revideret folkeskolelov

- Målsætning og handleplaner i forhold til skolens vision

3. Driftforhold

3.1 Nyt fra Elevrådet

JLJ orienterede om den netop afholdte gallafest for skolens 8. og 9. klasser.

Festen var arrangeret af elevrådet, og det havde været et rigtig godt

arrangement.

3.2 Meddelelser

3.2.1 TSN orienterede om status på byggesagen.

3.3 Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”

- Orientering om Sundhedscentret

- Principper for Virum Skole

- Brugertilfredshedsundersøgelse

- Gallafest

- Byggesagen

3.4 Eventuelt

-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat af møde i Virum Skoles Skolebestyrelse 2


3.5 Personelle sager

Intet at referere.

Referent Sussi Rytter/Jørn Gunnersen

Mødet sluttede kl. 21.00

Næste møde den 29. maj 2007

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat af møde i Virum Skoles Skolebestyrelse 3

More magazines by this user
Similar magazines