Grunduddannelsen som anklager - Anklagemyndigheden

anklagemyndigheden.dk

Grunduddannelsen som anklager - Anklagemyndigheden

4

6

9

grunduddannelse

som

anklager


Indhold

Indhold 2

Velkommen 3

hVorfor grunduddannelse? 4

lærIng – hVad gIVer effekt? 7

om uddannelsen 8

de enkelte moduler 10

hjælp tIl dIg 13

dIt ansVar og hVad du kan forVente af andre 14

to centrale medspIllere 17

praktIske oplysnInger om kursusmodulerne 18

mentoren 19


Velkommen

Denne pjece er skrevet til dig og din

mentor.

Her kan du som ny fuldmægtig læse om

din grunduddannelse som anklager – og

du kan som mentor læse om, hvordan du

hjælper vores nye kollega i gang.

Alle andre kan også læse med. For her

står en masse om, hvordan kollegaer og

ledere aktivt kan bidrage til uddannelsen

af nye anklagere.

1

Intro

2

rollen

Pjecen er bygget op i tre afsnit. Det

første afsnit handler om grunduddannelsens

formål, struktur og læringsprincipper.

Det næste afsnit handler om, hvad

du som fuldmægtig kan forvente – og

hvad der forventes af dig. Det sidste

afsnit handler om mentorbegrebet og

mentorens vigtige rolle på grunduddannelsen.

Rigtig god læselyst.

Held og lykke på din vej som anklager.

5

3

polItI og legalItet

anklagerVIrksomhed I

4

anklagerVIrksomhed II

6

sagsbehandler

7

kommunIkatIon

8

organIsatIon

9

praktIk

3


4 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

hVorfor grunduddannelse?

samfundet har brug for dygtige anklagere,

som effektivt kan håndtere straffesager

på et højt fagligt niveau. som

nyansat fuldmægtig i politiet og anklagemyndigheden

vil du derfor få en treårig

grunduddannelse som anklager.

Formålet med din grunduddannelse er,

at du udvikler og styrker dine faglige og

personlige kompetencer i en sådan grad,

at du selvstændigt kan virke som en god

og kompetent anklager og sikkert løse

alle typer af almindeligt forekommende

sager på et højt fagligt niveau.

grunduddannelsen skal bidrage til, at du

føler dig tryg og sikker i din rolle, og at du

får en god begyndelse på din karriere i

politi og anklagemyndighed.

uddannelsen vil bibringe dig det grundlæggende

håndværk som anklager. Du

bliver via teori og praksis ledt gennem

alle de forhold, der er relevante for dit

daglige arbejde. grunduddannelsen begynder

allerede på din første arbejdsdag,

og den skal sikre, at du bliver modtaget

ordentligt i organisationen, så du får en

forståelse for kulturen og for din nye

rolle.

grunduddannelsen er samtidig med til

at sikre ensartethed i uddannelsesniveauet,

uanset hvor i organisationen du

er ansat. samtidig understøtter den netværksdannelse

og videndeling på tværs

af geografi og tjenestested.

uddannelsen er for alle nyansatte – uanset

om du har dit første job i en politikreds,

hos en statsadvokat, hos Rigsadvokaten

eller hos Rigspolitiet. Det gælder

også, selvom du har erfaring fra andre

offentlige eller private virksomheder og

institutioner.

For at sikre, at målet med din grunduddannelse

bliver nået, får du tildelt en

mentor. Formålet med mentorordningen

er, at du under hele grunduddannelsesforløbet

har en erfaren kollega at sparre


med. Én, som hjælper dig med at sikre

bedst mulig afklaring, motivation og udvikling.

Én, som har ansvar for at hjælpe

dig med at få skabt kontinuitet og kvalitet

igennem hele grunduddannelsens

mange step og elementer. Én, som du kan

tale fortroligt med – ikke kun om faglige

spørgsmål, men også om udfordringer,

problemer eller lignende i det daglige.

FoRmål, stRuktuR og læRingsPRinciPPeR

5


6 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR


lærIng – hVad gIVer effekt?

samlet forløb

Hele din uddannelse som anklager er

bygget op som et samlet forløb, hvor din

læring ikke alene er baseret på kursusdage,

men i høj grad også på den praktiske

uddannelse i dagligdagen på din arbejdsplads.

Derfor begynder din grunduddannelse

allerede på din første arbejdsdag.

koblIng tIl hVerdagen

• Voksne lærer bedst, når undervisningen

har en tæt kobling til hverdagen

og de daglige arbejdsopgaver. studier

af effektive læreprocesser viser, at op

imod 85 % af al traditionel undervisning

reelt ingen effekt har – fordi undervisningen

ikke i tilstrækkelig grad relaterer

sig til deltagerens dagligdag.

• en stor del af din uddannelse som

anklager vil derfor foregå på din arbejdsplads

tæt bundet til de konkrete

arbejdsopgaver, som uddannelsen skal

gøre dig i stand til at løse.

forberedelse og opfølgnIng

• undersøgelser viser, at udbyttet af et

kursus er størst, når deltagerne inden

kurset forbereder sig og efter kurset

følger op og bruger det, de netop har

lært, i det daglige.

• grunduddannelsens moduler er bygget

op på den måde, at hvert kursusmodul

består af forberedelsesaktiviteter, f.eks.

en refleksionsopgave eller en konkret

opgave, selve kursusmodulet og opfølgningsaktiviteter,

f.eks. særlige arbejdsopgaver

i en periode eller en konkret

opgave, som du får feedback på.

• en samtale med din mentor og nedskrivning

af dine læringspointer er altid en del

af din forberedelse til og opfølgning på

et kursusmodul.

40%

Forberedelse

40%

efterbearbejdelse

20%

læring

FoRmål, stRuktuR og læRingsPRinciPPeR

7


om uddannelsen

Din uddannelse som anklager begynder

på din første arbejdsdag og varer tre år.

Allerede første arbejdsdag bliver du budt

velkommen af din mentor, der under hele

uddannelsen vil støtte og hjælpe dig. mentoren

vil stå for dit introduktionsforløb,

hvor du får en grundlæggende viden om

politiet og anklagemyndigheden, om dit

tjenestested, om opgaverne som anklager,

it-systemer osv.

Din mentor vejleder dig også om, hvordan

du møder i retten, og vil løbende give dig

feedback på dit retsarbejde, ligesom du

vil få mulighed for at gå med din mentor

og andre erfarne kolleger i retten.

i dit introduktionsforløb bliver du præsenteret

for din læringslog og din udviklingsplan.

Disse to redskaber følger dig under

hele grunduddannelsen, der består af en

række faste aktiviteter. men uddannelsen

vil i høj grad løbende blive tilpasset netop

dine behov for læring. læringsloggen og

udviklingsplanen skal derfor være med

til at sikre, at du får gennemført alle de

faste aktiviteter, og at du i samspil med

din mentor får fulgt op på netop det, du

har brug for at lære.

8 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

Allerede ved din ansættelse bliver du en

del af et fast hold med andre nye fuldmægtige.

Du er sammen med dit hold på

netværksdage og på kursusmoduler. Du

følger som udgangspunkt det samme

hold gennem alle tre år. Du vil også få en

fast læringsmakker, der er en af de andre

nyansatte fuldmægtige på dit hold.

i løbet af grunduddannelsen er der syv

kursusmoduler. modulerne har hvert

sit tema og behandler emner, som er

grundlæggende og særlig relevante for

dit arbejde som anklager. Du bliver undervist

af et bredt udvalg af undervisere

fra anklagemyndigheden, politiet, andre

myndigheder og eksterne konsulenter.

Alle kursusmoduler, bortset fra et enkelt,

varer tre dage, og der er mellem to og fire

måneder mellem hvert modul.

undervejs i din uddannelse kommer

du også i praktisk tjeneste hos politiet,

besøger statsadvokaten og ledelses-

sekretariatet samt deltager i et eller flere

kurser fra Rigsadvokatens kursuskatalog.

modul 1: introduktion

modul 2: Rollen som anklager

modul 3: Anklagervirksomhed i

modul 4: Anklagervirksomhed ii

modul 5: Politi og legalitet

modul 6: Rollen som sagsbehandler

modul 7: kommunikation

modul 8: organisation

modul 9: Praktik

Det sidste modul på din grunduddannelse

– modul 9 – er et praktisk forløb på dit tjenestested.

Du og din mentor tilrettelægger

i samarbejde med din leder forløbet, hvor

du træner dine individuelle udviklingsbehov

gennem dit daglige arbejde. Du vil også

møde dit hold til en netværksdag.


eksamen og bedømmelse

efter modul 8 er der en eksamen. Formålet

med eksamen er, at du får mulighed for

at demonstrere din viden, færdigheder og

holdninger samt vise, at du kan omsætte

din læring til praktisk anklagerarbejde.

eksamen indgår i den samlede bedømmelse,

der er afslutningen på din grunduddannelse.

i bedømmelsen indgår også en

vurdering af dig i forhold til læringsmålene

for grunduddannelsen, herunder især dit

retsarbejde, suppleret med en samlet vurdering

af, om du er egnet til fortsat ansættelse

som anklager. Det er dit tjenestested,

der foretager bedømmelsen.

FoRmål, stRuktuR og læRingsPRinciPPeR

9


1

Intro

den første tId

• Velkomstpakke

• Tildeling af mentor

• Plan for første uge

• Rundvisning

• Information om struktur, sagsgange mv.

• Introduktion til IT-systemer

• Med i retten

• Behandling af småsager

• Udviklingsplan

2

rollen

før

• Samtale med mentor – formål,

forventninger og

opmærksomhedspunkter

• Refleksionsopgaver og

andre forberedelsesopgaver

under

op tIl 4-6 måneder

• Etik

• Adfærd

• Træning af handlekraft,

robusthed og gennemslagskraft

• Personlig udvikling og rollen

i organisationen

• Pressepolitik

10 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

de enkelte moduler

• Oplæring i at møde i retten, herunder

bevisvurdering, tiltalerejsning, hovedforhandling

mv.

• Med mentor og andre i retten

• Møde i retten

• Sanktionsfastsættelse

• Vidensøgning

• Grundlovsforhør

• Færdselssager

• Information om samarbejdsparter, herunder

besøg i arresthus

• 3-måneders-samtale med nærmeste leder

• Netværksdag

efter

• Samtale med mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

5

polItI og legalItet

før

under

• Samtale med mentor – • Legalitetssikring

formål, forventninger og • Dispositionsklager, PKN-

opmærksomhedspunkter sager, disciplinærklager,

• Refleksionsopgaver og

erstatningssager

andre forberedelsesopgaver • Grundlæggende efterforsk-

• Praktisk tjeneste

ning, herunder anklagerens

• Interview med polititjene- rolle under efterforskninger

stemand

og proportionalitet

• Besøg hos KTC

3+4

anklagerVIrksomhed I og II

før

under

• Samtale med mentor – • Straffeproces

formål, forventninger og • Retssagsbehandling

opmærksomhedspunkter • Retorik

• Refleksionsopgaver og • Vidneafhøring og vidnepsy-

andre forberedelsesopgaver kologi

• Forberede case

• Håndtering af forurettede

og vidner

• Retsspil

efter

• Samtale med mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

• Besøg i ledelsessekretriatet

eller advokaturen for særlige

sager

efter

• Samtale med mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

• Mentor og nærmeste leder

med i retten

• Introduktion til tekniske

hjælpemidler i retten


6

før

sagsbehandler

• Samtale med mentor –

formål, forventninger og

opmærksomhedspunkter

• Refleksionsopgaver og

andre forberedelsesopgaver

• Besøg hos statsadvokaten

7

under

• Forvaltningsret

• Borgerservice

• Skriftlig kommunikation

• Samarbejde med særmyndigheder

• Skriveværksted

kommunIkatIon

før

under

• Samtale med mentor – • Kommunikationsteori

formål, forventninger og • Pressehåndtering

opmærksomhedspunkter • Retorik

• Refleksionsopgaver og • Præsentationsteknik

andre forberedelsesopgaver • Mødeledelse

• Finde anklagemyndighe- • Kommunikation på arbejdsdens

mediepolitik og lokale pladsen

retningslinjer

• Feedback

• Praktisk medietræning

efter

• Samtale med mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

efter

• Samtale med mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

9

8

praktIk

forløb IndtIl afslutnIng af grunduddannelsen

• Fortsat kontakt til læringsmakker

• Udviklingsplanen evalueres, og plan for det sidste forløb fastlægges

• Gennemføre mindst et fagspecifikt kursus

• Netværksdag

• Besøg på en lokalstation

• Eksamen og afsluttende bedømmelse

organIsatIon

før

under

• Samtale med mentor – for- • Den politisk styrede orgamål,

forventninger og særlinisationge opmærksomhedspunkter • Mål- og resultatstyring,

• Refleksionsopgaver og

herunder sagsvægte

andre forberedelsesopgaver • Økonomi

• Karriere

FoRmål, stRuktuR og læRingsPRinciPPeR

efter

• Opfølgningssamtale med

mentor

• Arbejde med læringsmakker

• Konkrete opfølgningsopgaver

• Besøg i ledelsessekretariatet

11


UDVIKLINGSPLAN FOR FULDMÆGTIGE – 3-ÅRIG

Navn:

Tiltrædelsesdato:

Daglig leder:

Mentor:

INDHOLD

Før tiltrædelse

Velkomstmateriale med information om mødetid,

kontaktperson, plan for introduktionsforløbets

første uge m.v.

Arbejdsplads med alle nødvendige

arbejdsredskaber

ANSVARLIG AFTALT OK BEMÆRKNINGER

Adgangskoder til Polsas, Polpai, Centrale

Systemer, Thomson m.v.

Bøger bestilt jf. RM 3/2010

12 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

Sådan bruger du udviklingsplanen

De tomme rækker i listen kan benyttes

til individuelle aftaler om udviklingstrin,

mål og tiltag der besluttes i forbindelse

med samtaler o.s.v.

Gem din personlige udviklingsplan på dit

skrivebord, før du skriver i den. Du kan

dog alrid hente en ny her under ‘Kassen’.


hjælp tIl dIg

Det er vigtigt, at de enkelte dele i dit grunduddannelsesforløb

gennemføres i den

rigtige rækkefølge i forhold til de enkelte

moduler. Der er mange ting at holde styr

som ny fuldmægtig. Derfor får du to

centrale redskaber – udviklingsplanen og

læringsloggen – som du løbende opdaterer

sammen med din mentor og din leder.

Redskaberne sikrer, at du får gennemført

alle de faste aktiviteter på grunduddannelsen,

og at dit daglige arbejde og øvrige læring

er målrettet netop dig og dine behov.

udVIklIngsplanen

udviklingsplanen er et enkelt og overskueligt

redskab som giver dig, din mentor, din

leder og tjenestestedet et overblik over

alle de væsentligste aktiviteter i din uddannelse.

udviklingsplanen kan efter

behov bruges af de forskellige aktører,

der har ansvar for din grunduddannelse.

udviklingsplanen indeholder en oversigt

over faste uddannelsesaktiviteter, herunder

netværksdage, kursusmoduler,

samtaler, praktisk tjeneste, besøg i ledelsessekretariatet

og hos statsadvokaten

mv. udviklingsplanen bliver løbende

udbygget og justeret, afhængigt af dit

behov. udviklingsplanen bliver en gang

om året sendt til Rigsadvokaten, og den

ligger også på din personalesag. Du kan

finde udviklingsplanen på Anklagernet.

lærIngsloggen

Du får din egen læringslog. læringsloggen

hjælper dig og din mentor med at

holde fokus på din udvikling. Her skriver

i læringspointer fra dine samtaler med

mentor både før og efter hvert kursusmodul.

læringsloggen er dit personlige

redskab og fungerer også som din tjekliste.

Du skal huske at tage den med på

alle kursusmodulerne, hvor den indgår

som en fast del af undervisningen.

anklagernet

Du kan læse meget mere om grunduddannelsen

på Anklagernet uddannelsessiden.

Her finder du blandt andet oversigter

over indholdet og læringsmålene for de

enkelte kursusmoduler, tjekliste for introduktionsforløbet,

formålet med praktisk

tjeneste og andre besøg. Her er også materiale

om, hvordan man giver feedback,

som kan bruges, når din mentor går med

dig i retten.

HVAD Du kAn FoRVente 13


14 gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

dIt ansVar og hVad

du kan forVente af andre

Det er en væsentlig forudsætning for et

godt uddannelsesforløb, at du selv tager

ansvar for din egen læring og aktivt arbejder

med at nå dine udviklingsmål. Det

er din grunduddannelse, og det er derfor

først og fremmest dit ansvar, at du udvikler

dig til en god og kompetent anklager

ved at udnytte de muligheder, du bliver

givet gennem forløbet.

men du vil løbende få støtte og hjælp

undervejs. en række andre aktører har

også et ansvar – her kan du se, hvad du

kan forvente af dem:

rIgsadVokaten

• Har det overordnede ansvar og indkalder

dig til modulerne.

• Følger løbende op og sikrer kvaliteten

af uddannelsen.

• uddanner og vejleder mentorer og

undervisere.

dIt embede

• Har ansvaret for, at rammerne for

gennemførelsen af grunduddannelsen

ved dit embede er til stede.

• Har ansvaret for din praktiske uddannelse

og for din introduktion ved

embedet.

• Prioriterer din uddannelse og udvikling

som en del af arbejdet.

• Har ansvaret for, at du har en mentor

under hele grunduddannelsesforløbet.

dIn leder

• Har sammen med mentoren ansvaret

for din uddannelse og oplæring.

• Afholder udviklingssamtaler med

dig.

• går med dig i retten.

• sikrer, at fordelingen af dine sager

er afstemt efter dit niveau.

• giver dig løbende konstruktiv feedback.


dIn mentor

• Har i samarbejde med din leder ansvaret

for din løbende uddannelse

og oplæring.

• Varetager dit introduktionsforløb.

• går med dig i retten.

• giver dig løbende sparring og hjælp

til opgaveløsningen.

• giver dig løbende konstruktiv feedback.

dIn lærIngsmakker

• Har løbende kontakt og sparring

med dig.

• Fastholder dig i at tage ansvar for

egen læring.

• Prioriterer din udvikling.

• giver dig konstruktiv feedback.

HVAD Du kAn FoRVente 15


16

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR


to centrale medspIllere

mentor

Alle nye fuldmægtige får tilknyttet en

mentor under grunduddannelsen. Formålet

med mentoren er i første række,

at du under hele forløbet har en person,

som du kan tale fortroligt med – ikke kun

om faglige spørgsmål, men også om udfordringer,

problemer eller lignende, som

du oplever i det daglige. mentoren skal

bidrage til, at du føler dig tryg i den første

tid og altid har én at gå til for at få råd og

vejledning.

mentoren skal være med til at sikre, at

din praktiske oplæring og uddannelse

på tjenestestedet bliver gennemført

i overensstemmelse med målene for

grunduddannelsen. mentoren hjælper

dig også med at sørge for , at aktiviteter,

der knytter sig til forberedelsen og opfølgningen

på kursusmodulerne, bliver

afviklet efter planen.

mentoren er en erfaren kollega, der synes,

det er spændende at være med til at

udvikle og forme nye fuldmægtige. mentoren

kan ikke samtidig være din chef.

lærIngsmakker

På den første netværksdag vil du blive

tilknyttet en anden ny fuldmægtig på

holdet. i bliver hinandens læringsmakkere

under grunduddannelsen. Du vil

løbende have kontakt med din læringsmakker

både før, under og efter kurserne,

hvor i sammen skal løse konkrete

opgaver og sparre med hinanden. Formålet

er, at i skal fastholde hinanden i

at tage ansvar for egen læring.

HVAD Du kAn FoRVente 17


praktIske oplysnInger om kursusmodulerne

Indkaldelse og planlægnIng

• Din placering på et hold sker efter

ansættelsesdato.

• Der er mellem 20 og 24 deltagere

pr. hold.

• Du modtager i god til inden kursusstart

en indkaldelse med program

og holdliste.

• Du kan altid på Anklagernet finde

en oversigt over, hvornår du skal på

næste kursus – så har du mulighed

for at planlægge din deltagelse i

grunduddannelsen i god tid. Du kan

også se i kursuskalenderen bagerst

i kursuskataloget.

18

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

afVIklIng af de enkelte

kursusmoduler

• Du følger så vidt muligt det samme

hold gennem hele grunduddannelsen.

• For at få størst udbytte af uddannelsen

skal du deltage i kursusmodulerne

i rækkefølge. Det vil sige, at du

ikke kan få lov at deltage på modul

5, før du har været på modul 4.

hVIs du blIVer forhIndret ...

• Hvis du bliver forhindret i at deltage i

et kursusmodul, vil du blive indkaldt

til at deltage i modulet sammen med

det næste hold. Du følger herefter

det nye hold på de resterende moduler.

• Der vil altid være plads til dig på det

næste hold.

Har du spørgsmål vedrørende grunduddannelsen,

kan du kontakte uddannelsesafdelingen

hos Rigsadvokaten.

kontaktoplysningerne kan du finde på

Anklagernet.


mentor

19


ollen som mentor

Mentorbegrebet stammer fra græsk mytologi.

Mentor var en ven og rådgiver for Odysseus.

Da Odysseus begav sig af sted til den

trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos

i Mentors varetægt.

Når vi i dag taler om en mentor, er det typisk

en erfaren person, som gennem rådgivning,

sparring, coaching og feedback deler ud af

sine erfaringer og kompetencer for at støtte

og hjælpe mentees udvikling. En mentee er

den, der har brug for og modtager hjælpen –

her den nye fuldmægtig.

20

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

mentoren

For at sikre, at målet med grunduddannelsen

bliver nået, skal alle fuldmægtige

på deres første arbejdsdag have tildelt

en mentor. Det at have en mentor er en

af grundpillerne i grunduddannelsen. Du

spiller derfor en meget vigtig rolle. Formålet

med mentorordningen er, at fuldmægtigen

under grunduddannelsesforløbet

har en erfaren kollega at sparre med. Én,

som hjælper med at sikre bedst mulig afklaring,

motivation og udvikling. Én, som

har ansvar for at hjælpe fuldmægtigen

med at få skabt kontinuitet og kvalitet

igennem grunduddannelsens mange led

og elementer. Én, som fuldmægtigen kan

tale fortroligt med – ikke kun om faglige

spørgsmål, men også om udfordringer,

problemer eller lignende i det daglige.

dIn opgaVe som mentor

grunduddannelsen som anklager er bygget

op omkring et samlet forløb, hvor

læring ikke alene er baseret på kursusdage,

men i høj grad også på hverdagens

praktiske uddannelse på tjenestestedet.

Derfor begynder uddannelsen allerede på

fuldmægtigens første arbejdsdag. Det er

blandt andet din opgave som mentor at

stå for fuldmægtigens introduktionsforløb

og give din grundlæggende viden om

politiet og anklagemyndigheden, om tjenestestedet

og opgaverne samt om det at

gå i retten videre til fuldmægtigen.

efter introduktionsforløbet følger syv

kursusmoduler, som har hvert sit tema

og behandler emner, som er grundlæggende

og særligt relevante for arbejdet

som anklager. som mentor på grunduddannelsen

skal du hjælpe fuldmægtigen

med at holde styr på forberedelses- og

opfølgningsaktiviteterne. som en obligato


isk aktivitet før og efter hvert kursus skal

du holde en samtale med fuldmægtigen.

Denne samtale er med til at sætte fokus

og spore fuldmægtigen ind på modulets

tema og få talt om, hvad fuldmægtigen

skal være særlig opmærksom på at lære.

Det sidste modul på grunduddannelsen

– modul 9 – er et praktisk forløb på tjenestestedet.

Du skal sammen med fuldmægtigen

og dennes nærmeste leder

være med til at tilrettelægge et forløb,

hvor fuldmægtigens individuelle udviklingsbehov

trænes gennem det daglige

arbejde.

mange forskellIge roller

Eksempler på nogle af de roller, som en mentor

kan påtage sig:

• Giver praktiske råd om relevante emner.

• Deler sin faglige viden og ekspertise.

• Stiller spørgsmål, som kan føre til ny indsigt.

• Diskuterer mentees kompetencer og muligheder.

• Skaber nye kontakter og muligheder for

mentee.

• Inspirerer mentee med sin adfærd, holdninger

og færdigheder.

mentoR 21


22

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

et dyk ned I mentorrollen

Din opgave som mentor kan deles ind i fire faser:

Forberedelse

• kend din rolle.

• Afstem mål, tidsforbrug og rolle med nærmeste leder.

• søg evt. viden om den nye fuldmægtig.

• Planlæg introforløb og jeres første møde.

Første møde

• sørg for, at der er en god og opdateret plan for den første tid – og at fuldmægtigen har overblik.

• giv fuldmægtigen et tryghedsskabende overblik.

• Afstem mentorrollen med fuldmægtigen.

• lær hinanden at kende – mål, forventninger og aftaler.

• Drøft første udkast til udviklingsplan for hele forløbet sammen med fuldmægtigen.

Undervejs

• Book møder i god tid – og hold fast i dem.

• Afhold møde med fuldmægtigen før og efter hvert kursus – for at drøfte mål, fokuspunkter samt

”løst og fast”.

• sørg for at bruge læringsloggen hver gang.

• kend læringsmålene for modulerne undervejs – kvalificer og understøt dem.

• evaluer undervejs – lav nye mål og arbejdsformer og gør det til en fælles proces.

• tag noter – brug din egen læringslog.

• Anerkend altid den gode indsats.

Afslutning

• evaluer.

• lav en tydelig mental afslutning – og få sagt tak! og god rejse!


fortrolIghed og forVentnInger

For at kunne skabe det fortrolige rum,

der er en forudsætning for et godt mentorforløb,

må du ikke have ledelsesansvar

i forhold til fuldmægtigen. Det er

derfor fortsat den nærmeste leder, der

afholder mus-samtaler mv. med fuldmægtigen.

Det er ikke sådan, at du ikke

kan videreformidle noget af det, der foregår

i mentorrummet, eller din vurdering

af fuldmægtigen til den nærmeste leder.

Det kræver bare en aftale med fuldmægtigen

om, at fortroligheden i det konkrete

tilfælde kan brydes.

opgaverne vil i begyndelsen af et mentorforløb

fylde meget. Der er mange praktiske

forhold, du skal sikre er på plads til

introduktionsforløbet. Det er også i den

første tid, at i skal afstemme forventningerne

til jeres roller og skabe en god

stemning mellem jer. Jo længere henne

i grunduddannelsesforløbet fuldmægtigen

er, jo mindre vil opgaverne også fylde

for dig som mentor. men det er din opgave

at sikre, at mentorforløbet fungerer

fra start til slut.

som mentor skal du:

• Planlægge introduktionsforløbet

for fuldmægtigen i samarbejde med

tjenestestedet og fuldmægtigens

nærmeste leder.

• stå for introduktionen og oplæringen

af fuldmægtigen.

• Være med til at sikre, at den praktiske

uddannelse gennemføres i

overensstemmelse med målene.

• sammen med fuldmægtigen sikre,

at de enkelte delelementer i udviklingsplanen

gennemføres.

• Jævnligt gå med fuldmægtigen i

retten.

• give sparring og hjælp til opgaveløsningen.

• give løbende konstruktiv feedback

på retsarbejde, opgaver, adfærd mv .

hVad skal du rumme som mentor?

som mentor er det vigtigt, at du ud over

en vis portion erfaring og faglighed også

har lysten til at arbejde tæt sammen

med mennesker. Du skal kunne give lidt

af dig selv. Det er helt centralt, at du har

en anerkendende grundholdning og dialog.

en anerkendende grundholdning vil

også skabe den tryghed og tillid, der gør,

at fuldmægtigen lærer mest muligt. Det

betyder, at du som mentor blandt andet

skal kunne håndtere svære samtaler og

personer, der har andre præferencer end

dig selv.

mentors redskaber

Det er vigtigt, at de enkelte dele i grunduddannelsesforløbet

gennemføres i den

rigtige rækkefølge i forhold til de enkelte

moduler, og der er mange ting at holde

styr på. Derfor får både du og fuldmægtigen

en bred vifte af værktøjer til hjælp.

læringsloggen og udviklingsplanen er

to helt centrale værktøjer, som i løbende

opdaterer sammen.

mentoR 23


lærIngslog

læringsloggen hjælper dig og fuldmægtigen

med at holde fokus på udvikling. Her

skriver i blandt andet læringspointer og

aftaler fra jeres samtaler før og efter hvert

kursusmodul. læringsloggen er samtidig

dit og fuldmægtigens personlige redskab

og kan fungere som tjekliste. Du får en

læringslog for hver fuldmægtig, du er

mentor for, så du under hele grundforløbet

kan følge den enkelte fuldmægtigs

udvikling.

24

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

feedback på retsarbejdet

Det er vigtigt, at fuldmægtigen får en god

og grundig introduktion til retsarbejdet.

Dette ”håndværk” læres bedst ved at

møde i retten og efterfølgende få ordentlig

feedback på præstationen. som mentor

skal du jævnligt med fuldmægtigen i retten,

og i skabelonen om feedback på retsarbejdet

kan du få råd og inspiration til en

god og konstruktiv feedback. Papiret, som

du finder på Anklagernet, er udarbejdet i

samarbejde med en retoriker og erfarne

anklagere.

kursus: mentor med menIng

som mentor skal du gennemføre kurset

”mentor med mening”, der løbende bliver

udbudt af Rigsadvokaten. På kurset får

du et indgående kendskab til, hvordan

voksne lærer, samt viden om grunduddannelsens

forløb og praktiske elementer.

Du vil desuden få brugbare værktøjer til

at kunne gennemføre svære samtaler,

spotte særlige situationer, løse konflikter

og give konstruktiv feedback. Du bliver

rustet til at gennemføre de løbende mentorsamtaler

og bliver i stand til at udvikle

andre ud fra faglige, sociale og personlige

dimensioner.

mentor – hVordan?

Hvis du er blevet inspireret og gerne vil

være mentor, skal du tale med din chef,

om du kan indtræde i dit embedes mentorkorps.

Det er det enkelte embede, der

selv vurderer, hvor mange mentorer der

er brug for. ligesom embederne også selv

udvælger, hvem der skal være mentor. For

at blive mentor skal du have gennemgået

kurset ”mentor med mening”.


25

mentoR 25


skab tillid Del dine succeser

med fuldmægtigen – men vær

heller ikke bange for at fortælle

om dine fejltagelser. Det er her,

du kan skabe en tillidsfuld relation

til fuldmægtigen.

26

gRunDuDDAnnelse som AnklAgeR

seks gode råd tIl dIg som mentor

afsæt tid Find tid til

at møde fuldmægtigen og

vær 100 % til stede, når i

er sammen.

engager dig Jo bedre du kender

fuldmægtigen, jo lettere vil du kunne

hjælpe i en given situation. naturlig

nysgerrighed over for andre mennesker

er den første forudsætning for at

kunne være en god mentor.


tro på, at du har noget at give

Fokuser på dine menneskelige færdigheder

og evnen til kommunikation, dialog og empati.

Hold dig ikke tilbage fra at påtage dig mentorrollen,

fordi du føler, at du ikke har nok erfaring

at dele ud af. Det vigtigste er, at du lytter, sætter

dine behov til side og koncentrerer dig om

at forstå fuldmægtigens verden. Husk, at feedback

– også den nærgående – kan være noget

af det mest gavnlige man kan få.

Vælg den rigtige rolle

Vær opmærksom på, at hver fuldmægtig

kommer med sin særlige

baggrund og behov for udvikling.

identificer fuldmægtigens behov

for udvikling for at afklare, hvilken

rolle der giver mest udbytte netop

for denne fuldmægtig.

stil spørgsmål og vis vej

Fortæl ikke fuldmægtigen, hvad du

synes, han eller hun skal gøre i en

given situation. lyt til fuldmægtigens

tanker og stil spørgsmål, der åbner

op for en god dialog og giver stof til

eftertanke.

mentoR

27


6

7

Rigsadvokaten

Frederiksholms kanal 16

1220 københavn k

redaktør: Mette Lühdorf · design og produktion: karen Christensen design · fotos: thoMas toLstrup · trYk: prinfohoLBÆk-hedehusene-køge

2

More magazines by this user
Similar magazines