HEFTE 1 AAR 1928

dietrich.sophia39

HEFTE 1 AAR 1928

- 23-

Flora. Professor O. JUEL i Upsala skriver til mig, at han "icke

kånner till någon senare uppgift hårom i litteraturen." KARSTEN

anfører den heller ikke for Finland.

Dr. NEUHOFF har om dens Forekomst i Tyskland meddelt følgende:

"In Deutschland im Suden und in der Mitte stellenweise

håufig ; in Norddeutschland zåhlt sie zu den Seltenheiten. Aus

Nordeuropa sah ich die Art noch nie, in ganz Sudeuropa ist sie

verbreitet. "

I England er den almindelig og der, som allerede nævnt, kendt

fra mange forskellige Værtplanter.

Vi kommer' saaledes til det interessante Resultat, at Judasøre

synes at have sin europæiske Nordgrænse i Danmark, Der er ingen

Tvivl om, at det nok saa meget er Temperaturen som Forekomsten

af egnede Værtplanter, navnlig gamle Hylde, der sætter en Grænse

for dens Udbredelse. Herpaa tyder dels Svampens gradvise Tiltagen

i Hyppighed fra Nord mod Syd, indtil den faar sin Hovedudbredelse

i Troperne, hvor. Familien er repræsenteret af flere hinanden

meget nærstaaende Former, dels Karakteren af de faa Findesteder

herhjemme.

Ialt er Svampen nu kendt fra ni Lokaliteter i Danmark: Palsgaard,

Hofmansgave, Gudme, ø. Aaby, Tranekjær. Tisvilde, Hesselø,

Johns Kapel og Randkløve Skaar, saaledes overalt fundet paa Steder

umiddelbart ved Havet eller ganske tæt derved, hvad der bringer

Tanken hen paa dens almindelige Forekomst i England med dets

Øklima.

Om Findestederne paa Bornholm, hvor den først blev konstateret

i Juli 1922, skriver Adjunkt A. LARSEN i Rønne: "... Findestedet

for Judasøre er det berømte Turiststed Johns Kapel; ca. 500 m

langs med Stranden staar der i det nedfaldne Vejrsmuldringsmateriale

en Mængde gamle, forkrøblede Hyldetræer, og overalt paa

disse fandtes i stor Mængde omtalte Svamp. Samme Sted har jeg

set den de følgende Aar; i Aar (1927) har jeg ikke været der.

1924 fandt min Fader den ved Randkleven, altsaa paa Nordøsthornholm.

Ogsaa her optraadte den i Mængde. Sandsynligt er

det, den findes langs hele vor Klippekyst. ...." Beskrivelsen af

dens Forekomst og Optræden paa Bornholm stemmer ganske med

mit Indtryk af den paa Hesselø.

Det er saaledes øjensynligt, at Temperaturen 8: Vintertemperaturen

herhjemme i Almindelighed ligger lige under Grænsen for

dens Vækst; kun ved Kysterne og paa Smaaøerne (Langeland,

1*

More magazines by this user
Similar magazines