Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - Offshore Center ...

offshorecenter.dk

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - Offshore Center ...

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold

- et overblik


Indhold

• Værnetings- og voldgiftsaftaler

• Forskelle

• Fordele og ulemper

• Voldgiftsaftaler

• Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc voldgift)

• Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser

• New York Konventionen

• Lovvalg

• Fokus på Angola


Værnetingsaftaler

Konfliktløsning indenfor domstolssystemet (DK/EU/EFTA)

• I rent danske tvister reguleret af Retsplejeloven

• I sager inden for EU/EFTA reguleret af EF-Domskonventionen samt

Bruxelles-1 Forordningen samt Lugano-Konventionen (mellem EFTA

landene (Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz))

• Uden for EU i DK reguleret af Retsplejelovens § 246 (godsværneting,

opholdsværneting etc.)

Værnetingsaftale

• Parterne tillægger et bestemt lands domstol(e) kompetence til at afgøre

tvisten.

• Gyldighed afgøres efter nationale regler (RPL mv.)

• Parterne har begrænset indflydelse på konfliktløsningsproceduren, når

først værnetinget er valgt.


Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme inden for

EU/EFTA

• Bruxelles-1 Forordningen indeholder regler om pligt for medlemslande til

at anerkende og fuldbyrde retsafgørelser truffet i øvrige medlemsstater

• Gælder således inden for EU og EFTA lande

• Undtagelser i form af ordre public, sagsøgte ikke har haft mulighed for at

varetage sine interesser etc.


Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme uden for

Bruxelles-1 Forordningen (EU/EFTA)

• Common law vs. Civil law

• Groft sagt anerkender og fuldbyrder common law lande (f.eks. USA)

retsafgørelser ensidigt, medens

• Civil law lande anvender oftest et gensidighedsprincip (dvs. krav om

konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme)

NB! Altid det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende.

• Landet skal derfor fuldbyrde domme i overensstemmelse med

procesreglerne på det territorium, hvor kendelsen påberåbes.


Voldgiftsaftaler (Arbitration)

Konfliktløsning uden for domstolssystemet ved voldgift.

• Voldgiftsaftale

• Aftale/klausul mellem parterne om at tvister afgøres endeligt og

bindende ved voldgift

• UP: Ingen rekurs til domstolene, medmindre andet aftales

• UP: Domstolene afviser efter påstand en retssag, som er omfattet af

voldgiftsklausul (men beror på nationale regler)

• - dog mulighed for foreløbige retsmidler (f.eks. arrest, fogedforbud)


Fordele ved voldgiftsaftaler

• Parterne har selv indflydelse på en lang række elementer i forbindelse

med konfliktløsningen (Antallet og sammensætningen af dommere,

voldgiftsprocessen, sagsomkostninger mv.)

• Særlig sagkundskab og ekspertise

• Diskretion og fortrolighed.

• Ofte hurtigere end domstolene. Kun én instans.

• Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen sikres i langt

de fleste lande af New York-konventionen.


Hvad anbefaler vi?

• Udenfor EU/EØS anbefales hovedsageligt altid voldgift i forbindelse med

kontraktindgåelse, men også ved kontraktindgåelse med parter fra en

række EU lande

• Hvorfor (udover fordele som allerede er opregnet)?

• Undgå år lange konfliktløsninger

• Undgå korruption

• Undgå en national domstols favorisering af modparten


Voldgiftsaftaler (Arbitration)

Udformning af voldgiftsaftalen

• Valget mellem institutionel voldgift eller ad hoc voldgift

• Ved institutionel voldgift accepterer man samtidig instituttets

voldgiftsregler og procedurer (kan anbefales at anvende de af det

pågældende institut anbefalede klausuler)

• Vigtigt at det er et anerkendt voldgiftsinstitut

• Ved ad hoc voldgift vælger parterne, hvilke sæt voldgiftsregler der

skal finde anvendelse.

Udformning af voldgiftsaftalen i øvrigt

• Voldgiftsrettens sæde, antal voldgiftsmænd og udpegning, sprog

etc.


Voldgiftsaftalens indhold

• Valg af voldgiftinstitut eller regler, f.eks.:

• ICC – International Chamber of Commerce

• London Court of Arbitration

• Det Danske Voldgiftsinstitut

• Voldgiftsinstituttet i Stockholm

• Singapore International Arbitration Centre

• Hong Kong International Arbitration Centre

Ad hoc voldgift:

• UNCITRAL Arbitration rules

• Voldgiftsloven (DK)

• Arbitration Act 1996 (UK), etc.

Fordele og ulemper


Anerkendelse og fuldbyrdelse

• Voldgiftskendelser er bindende for parterne og kan i vidt omfang

fuldbyrdes gennem de nationale domstolssystemer.

• Internationale konventioner og bilaterale aftaler sikrer, at dette også kan

gennemføres i praksis.

• Vigtigste konvention: New York konventionen.

• Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske

voldgiftskendelser.


New York Konventionen

• Enhver medlemsstat skal anerkende voldgiftsaftaler eller

voldgiftsklausuler.

• Domstolene i en medlemsstat skal henvise parterne til

voldgiftsbehandling, hvis der er truffet aftale herom.

• Dette gælder dog ikke, hvis aftalen er ugyldig, ude af kraft eller ikke

kan gennemføres.

• Medlemsstaterne skal anerkende voldgiftskendelser som bindende og

fuldbyrde dem i overensstemmelse med landets regler derom.


Medlemsstater

• 146 medlemsstater (2011):

• Danmark, USA, England, Tyskland, Frankrig, Indien, Rusland, Kina,

Brasilien m.fl.

• Ikke medlemmer:

• Angola, Irak, Taiwan m.fl.


Medlemsstater


Fuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser uden for New

York Konventionen

NB! Altid det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende.

• Landet skal derfor fuldbyrde voldgiftskendelser i overensstemmelse med

procesreglerne på det territorium, hvor kendelsen påberåbes.


Lovvalgsklausuler

Lovvalgsklausuler: hvilket lands lov er kontrakten underlagt ”the proper law

of the contract” – partsautonomi (lovvalgsklausul)

• Dansk ret

• Stor grad af aftalefrihed, men svær at få kontraktpartens samtykke til.

• Engelsk ret

• ”The four corner clause or entire agreement clause” - Stor vægt på

ordlyden i den skrevne kontrakt frem for fortolkning.

• Betragtes ofte som et velvalgt lovvalg i internationale kommercielle

kontrakter

• Schweizisk ret

• Opfattes ofte som et neutralt lovvalg samt kommerciel tilgang til

kontraktfortolkning


Angola

Domstolssystemet

• Efter det oplyste vil første instans behandling ofte vare mere end 1000

dage.

Voldgiftsbehandling

• Angola har vedtaget ”Voluntary Arbitration law”

• Loven gør voldgiftsaftaler til et muligt alternativ til det angolanske

domstolssystem – et tiltag der skal imødekomme udenlandske

investorer.

• VIGTIGT: Angola er ikke medlem af New York Konventionen om

anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser.


Angola – Bemærkninger til voldgiftsbehandling

• Voldgiftskendelser har samme vægt som domme mellem parterne.

• Parterne skal følge voldgiftsafgørelsen på vilkårene fastsat af

voldgiftsretten.

• Voldgiftssystemet indeholder visse begrænsninger:

• Investeringsaftaler med staten skal foregå i en angolansk voldgift med

angolansk ret.

• Konflikter om fast ejendom falder uden for voldgiftsloven.


Angola – Den primære udfordring

• Fuldbyrdelse af voldgiftskendelser sker gennem det angolanske

domstolssystem.

• Korruption og forskelsbehandling i forhold til angolanske virksomheder er

almindeligt forekommende.

• Angola er ikke medlem af New York-konventionen og ikke medlem af

ICSID (International centre for settlement of investment disputes)


Hvad anbefaler vi?

• En angolansk forbindelsesadvokat

• MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency

• Forsikring mod ikke-kommercielle risici ved investeringer i

udviklingslande (f.eks. Politiske risici (ekspropriation, statens

misligholdelse af kontrakten etc.))

• Danmark og Angola er medlemmer.

• Investment agreement (BIT) mellem Angola og England, Tyskland og

Italien.

• Disse traktater sikrer incitament og beskyttelse af investorer fra disse

lande. Indeholder voldgiftsbestemmelse, MFN etc.

• Muligt at lave et datterselskab i et af disse EU lande for at komme

under traktaten.

• Down payments/LC’s/garantier (anfordringsvilkår)


Sidsel Marie Kristensen

Advokat . M&A

T +45 72 27 35 01

M +45 25 26 35 01

E smk@bechbruun.com

Forretningsområder

• Kontraktsret

• Mergers and acquisitions

• Selskabsforhold

Sidsel Marie Kristensen yder rådgivning i forbindelse med

etablering, udvikling og finansiering samt køb og salg af

virksomheder, herunder virksomheder inden for cleantech-industrien,

og har bl.a. bistået sælgere og købere i

forbindelse med transaktioner vedrørende vindmøller,

vindmølledele og solcelleanlæg. Hun sidder i brancheorganisation

Vindmølleindustrien og har i 2010 været

udstationeret hos en leverandør i vindemøllebranchen.

Herudover beskæftiger Sidsel sig med selskabsret,

kommercielle kontrakter, aftaleforhold vedrørende

agenter og eneforhandlere samt internationale

retsforhold, herunder Fédération Internationale Des

Ingénieurs-Conseils (FIDIC).

Sidsel har betydelig undervisererfaring inden for bl.a.

transportret, søret og engelsk selskabsret. Aktuelt

underviser hun på Aarhus Universitet i kursusfaget

"Mergers & Acquisitions".

More magazines by this user
Similar magazines