VAISNAVA-FORHOLD - ISKCON Danmark

harekrishna.dk

VAISNAVA-FORHOLD - ISKCON Danmark

hedsforhold til Sine hengivne, og for at Gopala Bhatta, Raghunatha Dasa and Rag-

tilfredsstille Sine hengivne påtager Han sig hunatha Bhatta. Disse Goswamier var altid

ofte roller, der ser ud til at være underord- engageret i at synge Hare Krishna og danse

nede. Krishna kan tit godt lide at være en i ekstase. De lærte os, at når man er opslugt

hengivens barn, og derfor blev Han Yasodas af Krishna-kirtana eller sangen af Krishnas

elskede barn, Yasoda-nandana. Fordi Han er hellige navne, bliver man overvældet af et

Gud, og alle tilbeder Ham, er der ingen, der ocean af kærlighed til Krishna. Så snart lyden

skænder på Ham. Imidlertid nyder Krishna at af Krishnas navn bliver frembragt, bliver man

blive irettesat af Sin hengivne far og mor, og med det samme opslugt af et hav af kærlighed.

fordi Krishna finder glæde i at blive skældt ud, Det er kendetegnet på ren hengivenhed. Så-

påtager de hengivne sig også en sådan rolle ledes ville de seks Goswamier under kirtana

og siger: ”Jamen, så vil jeg være Din far og med det samme blive overvældet af oceanet

sætte Dig på plads.”

af kærlighed til Gud.

Når Krishna på samme måde ønsker at De seks Goswamier var afholdt ikke blot

slås, bliver en af Hans hengivne dæmonen af Herren Caitanya Mahaprabhus andre hen-

Hiranyakasipu. På denne måde foregår alle givne, men også af de ikke-hengivne. En ren

Krishnas aktiviteter i forbindelse med Hans hengiven har ingen fjender, for han er ikke

hengivne. Hvis vi gerne vil være sådanne misundelig. En ren hengiven er altid åben over

forbundsfæller af Krishna, må vi udvikle for alle, og han diskriminerer ikke, at denne

Krishna-bevidsthed, bevidsthed om Krish- person kan få lov til at synge Hare Krishna,

na. Yasoda-nandana vraja-jana-ranjana. men den person skal ikke have lov til det. På

Krishnas eneste bestilling er at tilfredsstille den materielle platform, som er dualitetens

vraja-jana, og deres eneste bestilling er at platform, er der forskel på høj og lav, mand og

tilfredsstille Krishna. Dette er udvekslingen kvinde, det ene og det andet, men på den ånde-

i kærlighed. Yamuna-tira-vana-cari: Krishna, lige platform er der ingen sådanne skillelinjer.

Guddommens Højeste Personlighed, vandrer Den rene hengivne, der ser alt med samme

på bredderne af Yamuna for at glæde gopierne, sind, er derfor ikke-misundelig. Fordi han er

kohyrdedrengene, fuglene, bierne og køerne ikke-misundelig, er han tilbedelsesværdig. Ja,

og kalvene. Alle disse er ikke almindelige det kan tilmed siges, at en person er tilbedel-

fugle, bier, køer, kalve og mennesker. De har sesværdig, bare han er ikke-misundelig, for

alle nået den højeste tinde af selvrealisering det er kun muligt at være ikke-misundelig på

og har således efter mange, mange liv opnået den åndelige platform. Det er også, hvad der

en position, hvor de kan lege med Krishna.

Denne Krishna-bevidsthedsbevægelse kan

står i Bhagavad-gita (5.18-19):

sætte alle i stand til at komme til Krishna-loka

vidya-vinaya-sampanne

og blive Krishnas forbundsfæller som ven,

tjener, far eller mor.

Krishna er parat til at antage en hvilken som

brahmane gavi hastini

suni caiva svapake ca

panditah sama-darsinah

helst af disse roller i relation til Sin hengivne.

Hvordan Han gør dette, beskrives alt sammen

i vores bog Teachings of Lord Caitanya

[på dansk: Den Gyldne Avatar]. Hvis vi skal

realisere vores forhold til Krishna, behøver vi

ihaiva tair jitah sargo

yesam samye sthitam manah

nirdosam hi samam brahma

tasmad brahmani te sthitah

kun at følge i fodsporene på Herren Caitanya ”I kraft af sand viden ser de ydmyge vismænd med

og Hans vigtigste forbundsfæller, de seks samme syn på en lærd og mild brahmana, en ko,

Goswamier – Sri Rupa, Sanatana, Sri Jiva,

-5-

en elefant, en hund og en hundeæder [en kasteløs].

More magazines by this user
Similar magazines