Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

10

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Jordkvalitet

I økologisk landbrug baseres planteproduktionen på jordens

naturlige frugtbarhed. Der kan ikke anvendes sprøjtemidler

og kunstgødning som “akut hjælp” til en skrantende afgrøde.

Landmanden kan derimod forsøge at fremme frugtbarheden

gennem sædskifte, organiske gødninger og jordbearbejdning.

Udvikling af økologisk landbrug kræver en god forståelse af,

hvordan disse redskaber bedst fremmer frugtbarheden.

Betegnelsen “jordfrugtbarhed” bruges mest om jordens

evne til at give en stor høst. Men i moderne landbrug er der

også andre hensyn at tage – f.eks. til miljøet. Derfor er man i

stedet begyndt at bruge ordet “jordkvalitet”. Som så mange

andre begreber stammer det fra USA (soil quality). Dér har

man brugt ordet siden begyndelsen af 1990’erne.

I forvejen kender vi til “vandkvalitet” og “luftkvalitet”,

men “jordkvalitet” er langt mere kompliceret. Det skyldes,

at jord ikke er et ensartet materiale, hvor man kan fastlægge

en grænseværdi for et givet stof f.eks. efter dets giftighed for

mennesker; man spiser jo ikke jord som man drikker vand.

Det skyldes også, at jord skal opfylde en række forskellige

formål samtidig, for at man kan tale om en god jordkvalitet.

En landbrugsjord med god kvalitet er 1) frugtbar, dvs.

giver stor biologisk produktion, 2) god for miljøet, dvs. har

ringe eller ingen negativ indfl ydelse på det omgivende miljø,

og 3) fremmer menneskets sundhed, hvilket bl.a. sker gennem

en høj kvalitet af afgrøderne (fi gur 1-1).

Det lyder jo enkelt. Men det kan være svært for landmanden

at opfylde alle tre mål samtidig. F.eks. øger det jordkvaliteten,

nemlig frugtbarheden, at give husdyrgødning, men

tilførsel af husdyrgødning kan samtidig reducere jordkvaliteten

(miljøvirkningen), fordi det kan medføre øget udvaskning

af kvælstof fra marken.

Alle de egenskaber, der kendetegner en høj jordkvalitet, har

meget at gøre med jords struktur, dvs. dens opbygning af hhv.

faste partikler og hulrum. F.eks. skal der være mange store

porer (hulrum) i jorden, for at den kan optage vand ved stærk

regn og sørge for et godt luftskifte til planterødder og jordens

levende organismer. Jordstrukturen bestemmer også, hvordan

boligen ser ud for jordens mikroorganismer og smådyr. Det har

meget stor betydning i forbindelse med deres omsætning af

organisk stof og for deres vekselvirkning med sygdomsfremkaldende

mikroorganismer.

More magazines by this user
Similar magazines