Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

16

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 1-5

Jordens rumfang af porer

større end 30 mikrometer i

procent af hele jordens rumfang

for syv danske jorde

med forskellig driftsform.

Jorde med samme bogstav

inden for den enkelte

gruppe er ikke statistisk

forskellige. Se tabel 1-1

for nærmere beskrivelse af

driftsformer.

Resultater fra Danmarks

JordbrugsForskning.

kørsel på jorden mellem efterårets pløjning og forårets prøveudtagning.

Den megen trafi k skyldtes fl ere gange harvning

til såbed, såning af kornafgrøde, tromling og såning af udlæg

samt udbringning af ajle i foråret. I modsætning hertil står en

enkelt overkørsel om foråret på planteavlsbruget, idet afgrøden

her blev sået med en maskine, der kombinerede harvning

og såning.

Resultaterne i fi gur 1-4 viser således tydeligt, at et alsidigt

sædskifte og brug af husdyrgødning til jorden er godt for

jordkvaliteten på langt sigt. Lige så tydeligt viser resultaterne,

at jordbearbejdning og kørsel på jorden kan virke mindst lige

så stærkt i negativ retning på kort sigt. Og her var det faktisk

den økologisk dyrkede jord, der havde det dårligst.

Mængden af grovporer

I gruppe 1 har marken med ensidig planteavl et meget mindre

rumfang af grovporer end marken med økologiske kvægbrug

(fi gur 1-5).

De to kvægbrugs-jorde i gruppe 2 har ens porerumfang; igen

har de økologiske kriterier ingen betydning, når blot jorden er

drevet med et alsidigt sædskifte og har fået husdyrgødning.

I gruppe 3 kan de lave værdier for grovporerumfang i

marker ne fra begge kvægbrugsejendomme forklares ved jordpakning

forårsaget af kørsel på jorden. Også for denne jordkvalitetsegenskab

viser maskinfærdsel på jorden (korttidsvirkning)

sig altså at give en markant formindskelse af de gode egenskaber,

man kunne forvente efter sædskiftet og husdyrgødningen

(langtidsvirkningerne).

20

15

10

5

0

Porevolumen

(%)

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

a

a

a

b

b

b

1

1

1 1

8

Overkørsler efter pløjning

Økologisk kvæg Konv. kvæg Konv. planteavl

8

a

1

More magazines by this user
Similar magazines