Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

A

B

C D

Dyrkningsmetodernes indfl ydelse

på underjorden

Ved kørsel med tunge maskiner kan der også ske sammenpakning

af jorden under pløjelaget – den såkaldte underjord.

Sådan en sammenpakning kaldes en pløjesål, og der er ingen

tvivl om, at den reducerer jordkvaliteten. Flere funktioner

berøres: der bliver dårligere betingelser for nedsivning af

vand, for luftskifte til planterødderne og for selve rodvæksten.

Figur 1-6 viser et billede af en jord med en tydelig pløjesål.

Bemærk, hvorledes rødderne kun kan komme gennem

det kompakte lag ved at søge ind i lodrette regnormegange.

I reglerne for økologisk landbrug fi ndes der ingen retningslinier

for, hvilke maskiner der må anvendes i produktionen.

Det betyder, at de fl este økologiske landmænd anvender

stort set samme redskaber og jordbearbejdningsmetoder som

deres konventionelle kolleger.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 17

Figur 1-6

Til venstre (A) ses en 30 cm dyb jordprøve udtaget i en sandblandet lerjord om sommeren, hvor jorden

er bevokset med en afgrøde af byg/ært med udlæg af kløvergræs. Prøven (B) ligger vandret – til højre

ses afgrøden. Man ser en tydelig overgang mellem det løse jord i pløjelaget og pløjesålen derunder.

I midten (C) er pløjelagsjorden forsigtig fjernet og det ses, hvorledes rødderne kun kan komme

gennem pløjesålen via eksisterende regnormegange. Til højre (D) den samme prøve fotograferet fra

neden (dvs. i 30 cm dybde), hvor de omtalte rødder næsten udelukkende kommer til større dybder

gennem regnormegangene. Resultater fra Danmarks JordbrugsForskning.

Fotos: Lars J. Munkholm.

More magazines by this user
Similar magazines