Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

24

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 2-2

Lumbricus terrestris, som

også går under betegnelsen

“stor regnorm”.

Foto: Martin Holmstrup.

Figur 2-3

Enchytræ – en af de små

“regnorme”. Længde ca.

15 mm.

Foto: Jesper Grønne.

organismer. At optræde som antagonist betyder, at man modvirker

noget – her betyder det, at de holder patogenerne i skak.

Det kan de gøre på forskellig måde, f.eks. ved at konkurrere

med dem om næringsstoffer eller ved kemisk krigs førelse.

Mikroorganismerne er også med til at danne en god jordstruktur

(se kapitel 1). Og endelig spiller de en meget vigtig

rolle i jordens fødekæder, fordi de er føde for mange af jordens

dyr (se billeder af nogle af disse svampe i boks 2-1).

Jordbundsdyrene

Ud over svampe og bakterier fi nder man som nævnt også et

stort antal dyr i landbrugsjord, hvis man kigger ordentligt

efter. De mest iøjnefaldende er selvfølgelig regnormene, på

grund af deres størrelse (fi gur 2-2). Men der er mange andre

dyr, som er mindre, men alligevel har en funktion i jordens

økosystem. Der kan være forskellige insektlarver, f.eks. billelarver,

fl uelarver og de store stankelsbenslarver. Går vi nedad

i størrelse, fi nder man enchytræer, som er nært beslægtede

med regnormene, men meget mindre (fi gur 2-3).

En stor dyregruppe er mikroleddyr, som omfatter springhaler

og mider (fi gur 2-4 og 2-5). Springhaler er primitive

insekter med 3 par ben, men uden vinger. Miderne er beslægtede

med edderkopper og har ligesom dem 4 benpar. Der

fi ndes også rundorme, som er meget små, men utrolig talrige

(fi gur 2-6). Endnu talrigere er de encellede dyr, protozoerne,

hvor især fl agellater og amøber dominerer i jorden.

Rundorme og protozoer fungerer som en slags ferskvandsdyr

og kan kun leve i den tynde vandfi lm, der omgiver

jordpartiklerne, hvorimod mikroleddyr er luftåndende og

tilknyttet de luftfyldte porer. Kun regnorme, enchytræer og

insektlarver er så store, at de er i stand til at fl ytte på jordens

bestanddele.

Størstedelen af jordbundsdyrene æder svampe og bakterier,

der som nævnt er de vigtigste nedbrydere af dødt plante-

og dyrevæv. De æder imidlertid også store mængder dødt

plantemateriale og organisk gødning, som tilføres jorden.

En mindre del af jordbundsdyrene, f.eks. nogle rundorme og

mider, er rovdyr, der æder andre dyr.

Det, at jordbundsdyrene fortærer dødt plante- og dyrevæv

gavner i høj grad plantevæksten. Herved fi ndeles det døde

plantevæv nemlig, så svampe og bakterier har en større overfl

ade at angribe, og herved stimuleres mineraliseringen.

More magazines by this user
Similar magazines