Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Rødder udskiller forskellige stoffer – og afstøder hele tiden

udtjente rodceller. Begge dele tjerner som næring for mange

mikroorganismer, så derfor er et stort rodnet til gavn for dem

(se boks 2-2, eksempel 1). Bælgplanter kan som nævnt ovenfor

binde luftens kvælstof og gøre det plantetilgængeligt. Det

skyldes, at disse planter kan indgå i et fællesskab, en symbiose,

med bestemte jordbakterier af slægten Rhizobium. I symbiosen

dannes der knolde på rødderne, hvori Rhizobium-bakterierne

lever og udfører kvælstoffi kseringen (-bindingen) (fi gur 2-8).

Mange danske og udenlandske undersøgelser har vist, at

mikroorganismernes aktivitet og mængde er større i jord med

græs- og bælgplanter end med korn. Ensidig dyrkning af korn,

som det ses hos mange konventionelle planteavlere, har desuden

den ulempe, at bestemte sygdomsfremkaldende mikroorganismer

kan blive opformeret, når man år efter år dyrker meget

ensartede afgrøder. Dette øger behovet for pesticidanvendelse.

Tilførsel af organisk stof

I økologisk landbrug må man ikke anvende kunstgødning.

Derfor tilføres organisk materiale, der indeholder næringsstoffer.

Det kan være i form af husdyrgødning eller i form af

efterafgrøder. Efterafgrøder er planter, der sås, når afgrøden

er høstet. De pløjes ned inden såning af næste afgrøde og

tjener kun det formål at tilføre jorden næringsstoffer. Men de

stimulerer samtidig mikroorganismernes aktivitet i jorden.

Tilførsel af husdyrgødning virker desuden meget positivt på

stort set alle jordbundsdyr.

Ingen anvendelse af pesticider

Økologer anvender ikke pesticider. Dvs. at bekæmpelse af

både ukrudt, skadedyr og plantesygdomme foregår på anden

vis – dels ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse dels ved et varieret

sædskifte. Sædskiftet tilrettelægges, så man opnår bedst

mulig hæmning af både ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Der er lavet en del undersøgelser af pesticiders utilsigtede

virkninger på jordens gavnlige mikroorganismer. De viser, at

de fl este pesticider, der anvendes i moderne landbrug, har

forholdsvis små og kortvarige virkninger. Derfor kan man

konkludere, at ensidigt sædskifte og mindre tilførsel af organisk

stof har en mere negativ virkning på jordens mikroorganismer

end brugen af pesticider. Det er dog sandsynligt, at

visse arter af jordbundsorganismer er særligt følsomme over

for et givet pesticid og derfor gradvist kan forsvinde, hvor

dette stof anvendes.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 27

Figur 2-8

Knolde med Rhizobium på

kløverrod (tv) og Rhizobiumbakterier

i stor forstørrelse.

Foto: Erik Steen Jensen.

More magazines by this user
Similar magazines